Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

NURİ BOYTORUN Hasan Gtingör'ün 3 kilo fazlası var TüRK TAKIMINI ŞAMPİYON Tunus da OLARAK şampiyonaya katılıyor GÖRÜYOR NURİ HOCA MAHMUT ATALAY: 'Şampiyonluk bizim. Abdülkadir YÜCELMAN serbest güreş şampiyoA vrupabaşlamışlardır. Dün gece nasına ikl gtın kala ekipler gelmeğe Doğu Almanya Ue Polonya ekıplerı uçakla şehrimize gelmişlerdır Aynca FİLA genel sekTeteri Ersegan da uçakla yurdumuza gelmlştır. MAHMUT ATALAT ÎDDÎALI Serbest gureş mılli takımımızın kaptanı Mahmut Atalay şam pıyonada butun gureşçı arkadaslanndan umıtli olduğunu belırterek şunlan söylemektedır: «Inşallah bır aksilık olmazsa bız şampiyon olacağız Ben takımda 3, 4 arkadaşın şampiyonluk kursu«une çıkacaklarıqa inanıyorum Normal olarak şampiyonluk bızımdır. Zaten bize rakıp olarak da yalnu Ruslar ve Bulgarlar var » H\SAN GÜNGÖR VB KİLO DURUMLARI 87 kiloda gureşçımiz Hasan Gungor'un 3 kılo fazlası idarecılerı duşundurmektedır Hasan Gungor 3 gundenberı gıda rejımı yapmakta ve fın hamamına gıtmektedır Dığer gureşçılerden ise Mehmet Esencelı ile Hasan Sevmç'm fazla olraamakla beraber kılolan vardır Dığer gureşçılerın durumları ı*e ıvıdır SÜRPRİZ BİR TELGRAF: TUNUS Tunus Gureş Federasyonu dün bır telgraf gondererek şampiyonaya katılacağını büdırmıştir Tunusun bu ânı davranışı Federas • yonumuz ve güreş çevrelerindo memnunlukla karşılanmıştır. MEDVED ÎYtLEŞtTOR Ruslar devamlı olarak antrenman yaparak ^orma gırmeğe çalışırlarken sık sık da tarülmak tadırlar. Tartı hususundaki gosterdıklerl tıtizlık Rus gureşçüerinin bir hayli kılo fazlalığı olduğu ortaya koymaktadır Bu arada hasta olan Medved'in iyıleşmesi için de idareciler büyük ilgi gostermektedirler. Medved'in aynı zamanda 97 kiloda da güreşmesl llıtımalınden bahsedılmektedır. ,fe$. Sg ŞS5 •* \ g =fe S5£."~S5 •*•*te>«*» • •• îtalyan güreşçilerinin antrenörü olarak şehrimize gelecek olan değerli hoca, 4 veya 5 siklette şampiyon olacağımızı söylüyor ROM\ Stalya serbest güreş mılli takımı Iburadan bugun hareket edecek • ler ve akşam Istanbulda olacak lardır. Italyanlar 6 siklette bu şam pıyonaya katıhnaktadırlar. Antrenor Nuri Boytorun bu şampiyon» içm sunlan söylemektedır. • S siklette ve iddiasız olarak »ampiyonaya katüıyoruz. Yalnız 52 kiloda Grassi ile 78 kiloda Ferrari teknik güreşçllerimizdir. Takımım lçin fazla bir »ey soyliyemiyeceğim.» Nuri Boytorun «Türk takımı bu şampiyonada nasıl blrfonuç alabilir.» şekhndekı sualımıze ise şu ce vabı vermiştır: • Türk taknnı kendl seyircisl önünde buyuk bir imtihan verecektir. Seyirci bilhassa gtireşte büyük avantajdır. Bunun için ben Turk takmunı şampiyon olarak görmek teyim. En buyuk rakipler İse Rusya, Bulgaristan, Çekoslovakya ve Polonyadır. 4 veya 5 siklette şampiyonluk alacağunıza inanıyorum^ Lefter Boluspor'a menecer oldu BOLD Boluspor menacer olarak Lefter I p e anlaşmışür îtalyada kursa giİle anlaşmışür îtalyada kursa gi * decek olan Lefter doner dbnmez • yeni vazıfesine baslıyacaktır. I öte yandan transfer İçin 263 bin lıra harcayan Bolusporlular lç transfertni tamamladıktan sonra Beylerbeyinden Lutfi, Güneşspordan Orhan, G Saraydan Bülent, îstanbulspordan Erol, Alpullu Şekerspordan Muharrem, Bursadan Banş ile profesyonel olarak mukavele imzalaıruştır. Diğer taraftan Beşiktaşlı Yavuz ve Gediz, Beykozlu Cemal, Şekerspordan Güngör ve Güneşspordan Envertn transferleri İçin temasa geçU» mlştlr. F. Bahçe, Pircalap ve Nunvveiler I Bir okuyucumuzu ile anlaştı I Delhiye yolluyoruz ransfer ayının 4. günü oldukça durgun geçmış. yegane faallyet gosteren kulup Uşakspor ol muştur. Dun bır basm toplantısı ya pan Fenerbahçe Kulubu Başkanı Faruk Ilgaz «Artık transfer için bâ >uk para odemıyeceğız. Kaleci Ali' yi bunun için almıyonız. Yeni sezondaki maçlarda oyunculara Molnar tarafından numara verilecektir. Sezon sonunda ojunculara basanla rına gore prim vereceğiz» demıştır. Başkan Ilgaz ayrıca Dınamo üe 5 ağustosda ozel bır karşılaşma yapı lacağını da açıklamıştır. FENERBAHÇE PİRCALAP VE NUNWEtLER D E ANLAŞTI L Fenerbahçelı yonetıcıler dun faali yete geçerek Turgayın jubılesi için şehrimize gelen Pircalap ve Nunweıler ile goruşmuşler ve tam bır anlaşmaya vermışlerdır Dun sabah erken saatlerde Romanyalı futbolcularia beraber Romen Başkonsolos luğuna gıden Sarılicivertli idarecıler her ıkı futbolcunun durumu hakkmda genış ızahat almışlardır. PİRCALAP VE NUNWEİLEB FARUK ILGAZ İLE GÖBÜŞÜTORLAR Fotoğraf: tbrahim KÖSEOGLU Ereğlispor 3 ünc l Türkiye ügi'ne alınamıyor Nail BÜLBÜL bildiriyor KONYA jüncü Türklre ligine alındıgı < l1 bıldmlen Konya Ereğlısporun lıge ahnmasının mumkun olmadığı Futbol Federasyonunca Bolge Mudurluğune gondenlen yazı üe bıldmlmıstır. Yazı şoyledır: «Bu yıl transfer ayı gelmlş ve mdracaatında geç kalmış bulundagundan Ereflispornn profesyonel takım knrarmk 3 ncfl Türkiye ligine alınması talebıjıin tetkikine irnkân görülmemistir. önümüzdeki mevsim Ereğlideki kolfipler önce birleşir ve bnndan sonra taleplerini yaparlarsa dnmmları incelenebilir, bilgiierinızi rıca ederiz. Fntbol Federasyonn Baskanı» ; T 3 Daha sonra Faruk Ilgazm yazıhana sınde Fenerbahçelı idarecılerle gö ruşen Romanyalı futbolcular: «Bizim İçin para onemli değil. Yeter ki Turkiyede oynayabilmemiz için Fcderasyonumuzdan izin alabilin. Turkiyeji sevdık. Fenerbahçede oy namak bızim için şeref olur» şeklınde konuşmuşlardır. Pircalap ve Nunweılen almakta kararlı gözuken Fenerbahçelı idareciler her ıki futbolcuya ızın almak için faalıyete geçmışlerdır SENOL BESIKTAS tLE MUKAVELE IMZALADI Mılli futbolcu Şenol dun eskı ku lubu Beşıktaş ıle 60 bın lıra kar SÜığında ıki senelık mukavele ım zalamıştır. Beşıktaşlılar Karşıyakadan transfer edılen Şenol ıçın Ye sıl Kırmızılı kulube 30 bın lira odıyeceklerdır Yanşmayı müteakıp klasmona girecek olan güreşçilere armağanlar verilecek lar Fışın altma kendı ad ve adreslerını yazıp Cumhurıyete postalayacaklardır. YARIŞMA JURISİ: Bu Buyuk Yarışma 15 ağustosa kadar devam edecek, netıcede oyların tasnıö buyuk tunnın değerlendırmesı ıle 16 şampiyon bellı olacaktıı Yanşma hakkında daha genıs tafsılâü onumuıdekı gunlerde yayınlayacağız. ÖDÜLLER CUMHURİYET yanşma için ikl Hp ödül koymuştur : 1 tlk öduller, yanşmada seçılen 16 güre^çıye, Dolmabahçe Stadında yapılacak olan bır torenle verilecektir Bunlar, unutulmaz bırer armağan olacaktır Aynca gazetemız, sampıyonlar, jurı ve spor protokolu şerefıne bır zıyafet verecektır 2 Yanşmaya katılacak ödülleri Hazırlık Komıtesı dun açıklamıştır. • Seçılen 16 gureşçılık ıki takımı en yakın tahmın eden • 1 Okuyucu Kasım ayında Yeni Delhi (Hındıstan) da yapılacak olan Dunya Serbest Gureş Şampıyonasına Cumhurıyet'ın mısafıri olarak uçakla gıdecektır • 4 Okuyucu (Şampıyonlar) gpçıdıne Cumhurıyet'ın mısafıri olarak ğelecekler gece verilecek yemekte bulunacaklar ve kendılerına ozel oduller verilecektir. C Öte yandan Beşıktaşın forvet oyuncularından Ahmet Şahin 60 bin lira karşılığında Siyah Beyazh kulupten bonservısını almışür. Yaşin yarın Moskova'ya dönüyor Turgay Şeren'in jubilesl .İçin sehrımıze gelen Dunya KarmaMillî yelkencilerimiz sının ünlü kalecısı Lev Yaşın. Fransa'ya hareket etti yann Moskova'ya donecektlr. Şohreth kaleci Turgay'ın büyük tZMİR bir kalecl olduğunu belirtmış, 514 temmuz tarihleri arasında «Turgayın yeri çok zor dolduru , Fransanm Bendor adasuıda yapılacak olan Avrupa Flyıng Dutchman lacaktır Çünkü bunu ^ubıle ma şampiyonasında metrüeketlmlzl çında bir kere daha anladım» temsıl edecek olan mılll yelken • sekhnde konuçmuştur Türkiyecilerımizden Bilân Merzeci üe All yi çok sevdığinı soylıyen Yaşm, Değerli ekıbl Macit Buluç başkan«ilk fırsatta Istanbula yıne gellığında dün sabah uçakla Franmeye çahşacağım> demıştır. saya hareket etmiştlr. Ropid TürkenTeanheeper idarecileri ona hayran umhurıyet, Turk Spor Kamu Oyuna bugün yeni bır yarışma sunmaktadır Yanşma, Ata sporumuz gureşle ılgılı olup, hem yurt çapında tutuiup sevılen bu spora hızmet edenlerın anılmasına vesıle olacak hem bır kadırbüırük örneğı verecek ve hem de okuyuculara bir yarışma unkânı hazırhyacaktır. YARIŞMANIN KONUSU: Yarışmaya katılmak ısteyen spor meraklılannın Turk gureş tanhının son yarım asırlık kısmını çok lyı bılmeleri Serbest ve Grekoromen stılde Ayyıldızlı mayoya altın madalyalar kazandıran gureşçılerı tanımalan gerekmektedır. Bu konuyu oku>an, goren, bılen okuyucular yarışmada bujuk ıddıa taşıyabıleceklerdır Çunku: Yanşmanuı sloganı olan (YARIM ASRİN KUVVET tLÂHLARf) ^özünün arkasında te» brtı utenilen bir Serbest ve bir Grekoromen takımı vardır. KATILMA ŞEKLt: Okuyucular yanşmaya (Cumhuriyette) yayınlanacak gazete bayılennde bulunacak kuponlarla katılacaklardır. Kuponiar ayrıca Avrupa Serbest Gureş Şampıyonası suresınce de tstanbuldakj gureş seyırcılerıne dağıtılacaktır. Okuyucularımız Yarışma fışuıe seçtıklerıni, sıkletlerme gore bır takım teşkıl ederek 8 Serbest, Grekoromen şampıyonunun adlarını yazacak Ali, Rapid'in teklifini F. Bahçe için reddetti Fehmi ALAGÜN bildiriyor VİYANA S yi bir kaleciye ıhtıyacı olan I Avusturya'nın Rapıd Kulu* bu, Goztepe ve Mıllî Takıra kalecısı Alı'ye talıp olmuştur. Bundan bır sure once Bratıslava'da oynanan Türkıye Çekoslovakya mıllî maçını ızleyen Rapıdlı bır yonetıcı uç gol yemesıne rağmen Alı'yı çok beğenmış ve oncekı gun Alı'ye gonderdığı bır mektupta Rapıd takımına gelmek ısteyıp ıstemedığını sormuştur. Alı'nın transfen ıle ılgılı olarak Vıyana'nın Express gazetesınde çıkan bu haberden sonra Alı'nın bu teklıfe nasıl bır cevap vereceğı burada merakla beklenmektedır. ALİ, «FE.NERBAHÇE'DE OYNAMAK tSTERÎM» DEDÎ Rapid'in yaptığı teklıften çok memnun kaldığını ıfade eden kaleci Ali Artuner, henuz çok genç olduğunu, bu bakımdan şımdıhk en buyuk arzusunun Fenerbahçe'de oynamak olduğunu belırtmış ve şunları sovlemıştır : « Avrupada futbo) hayatıms devam etmek elbette güzel seydir. Fakat ben sımdılık beş ve5 a altı sene Fenerbahçede oynamak istıvorum. Bu zaman zarfında en fazla mılli formavı giyen futbolcu olmak en büyük arzumdur. A\rupada futbol ovnamağı ancak ondan sonra dusunebılırım. Bu sebeple sımdilik maalesef Rapıd Kulübunün teklıfıne menfı cevap vereceğımj» Öte janddn Sarı Lâcıvertlı yonetıcıler de kaleci Ah ıle ılgılenmekte ıseler de, bu transfeıın 450 000 lıraya malolacağından çekınmektedırler. Caracas'ta bir skandal HERRERA Aitafini kacırıldı Reha ERUS bildiriyor ROMA vrupa Şampiyon Kulupler Turnuvasından sonra Itaha Lıg Şampıyonluğunu da kaybeden unlu tnter takımında revızyon yapümağa başlanmıştır. Her turlu ımkana sahıp olmasına rağmen bu yıl başanlı bır sonuç alamayan Inter takı mının bilhassa unlu antrenoru Helenıo Herrera hucumlara hedef teşkıl etmektedır Takımının gerek ttalya ıçınde gerekse Italja dısında tam anlamı ıle muvaffakıyetsızlığe uğraması ozeüıkle Baskan Morattı'yı çok uzmuştur Inter'ın durumu ıle ılgılı olarak bır açıklama japan Başkan Morattı, unlu futbolculardan bır çoğunun satıldığını açıklamıştır. Inter takımının en kıymetll futbolcularından Facchettı askere gıtmış Guarnen Bologna'ya, Jaır Roma'ya, kaptan Pıccı Roma'ya ve Bedın de Fıorentına'ya satılmış buna karşılık Bologna'dan Nıelson alınmıstır. ALTAFİNİ KACIRILDI Venezuella'nın Caracas şehrınde Valenzıa takımı ıle Napolı takımının yaptığı ozel bır maç tan sonra Napolı'nın ^ohretlı futbolcusu Altafını bır gıup seyırcı tarafından kaçırılnvstır. Bu maçta fevkalâde guzel bır oyun çıkaran Altafını'ye seyırcıler buyuk tezahurat yaptıktan sonra bu hâdıse olmuştur tlgılılenn verdığı bılgıve gore Alta Istanbul Izmir yat yarışını Plaisir kazandı (ZMİR, îstanbul îzmır arasındakı 280 mılhk açık denız yat yarışını Semıh Tuğlu'ya an Plaısır adlı yat kazanmıştır Semıh Tuğ luya aıt Plaısır dığerlerınden bırbuçuk ıkı denız rmlı onde Karşıyakadakı Ege Yat Kulubune yanaşmıştır. Semıh Tuğlunun yatı burak sınıfına dahıl o lup 280 denız mılı mesafeyı yelkenle 45 saat 40 dakıkada almış tır Plaısırın kaptanı Semıh Tuğ lu, karaya çıktıktan sonra şu şekılde konuşmuştur: «tlk gece deniı yedık. Dalg*Iar iki metreye vaklasıyordn. Bır çok rakıbımız bu yuzden ya nşı terkettiler. Ortada denızde kalıp kalmama meselesı vardı. Mucadelede galıp geldik ve yarışı ilk olarak bitirdik^ A fını'yi kaçıranlar bu futbolcunun Venezuella'da kalmasını ıstemektedırler SİVORİ FUTBOLA VEDA EDtYOR Futbol Dunyasının çorabı düşuk oyuncusu Omar Sıvorı geçırdıgı ağır bır sakatlıktan sonra fııtbnlu bırakmaâa karar ver mıştır Halen Napolı Kulubünun malı olan Arjantınlı futbolcu ıçın vapılacak olan jubıle maçının hazırhklan başlamıştır. JOHN BENNETT GEÇİLDÎ 100 metre kurbaslamada rekortmen John Bennett bızım Ismaıl Koçak tarafından geçıldı. Ama Bennett bransı olmadığı halde kurbağiama yuzerek mukemmel bır sportmenlik orneğı verıvordu. e gençlerde V. U lus birinci SUTOPUND4 AVUSTRALYAYA 5 3 YENİLDİK YÜZMEDE BİR REKOR KIRDIK VEÜEFENDİ*DE BUGÜN 9 ) 1. KOŞU: Favorı Patıh Plâse: Ogan Şahın 64 Surpnz: Bırkal 2. KOŞD: Favori: Güdüm. PlSse: Sadık • Mambo Sürpriz: Orklde 3. KOŞU: Favori: Mert. Plase: Pufçü Surpnz: Tulsar 4. KOŞU: Favori. Perıhan P & 1 se Joy Alcyon. Sürpriz: Nina • Turgutbey 5. KOŞU: Favorı Canbey. P & 1 se Şeyh • Topuz Surprlz: BenekAlaslan 6. KOŞU: Favori tvnzhan Pla se Lav Surprız Flyıng Carpet •. KOŞU: Favon Çığdem Plâ î se Donkışot Umıüıan Surprız. Kajtaa Cengâver. Yüksel ERÜÇ XELK£N XABI9L.AKINDA BtR TEKNB îstanbul Bolgesı Yelken Ajanlığının tertıp ettığı Îstanbul Bolgesı Yelken Bırmcıhklerıne dun de Fenerbahçe kojunda sabah ve oğleden sonra devam edıldı. Nıhaî tasnıf şu şekıldedır: 1 Vefık Ulus 13 puan, 2 Mehmet Pejnırci 25 puan, 3 Orhan Tuker 35 8 puan, 4 Ahmet Kadıoğlu 47 puan Sabahleyın yapılan dığer j arışlarda ise şu netıceler alındı Fınn 1 Ersin öztokat (KYK), 2 Zıya Ergun (İYK ), 3 Gu\en Sun (FB ) Şarpi: 1 Korhan Tegun Ata Atun (G S ), 1 Zekı Çılıngır Yaşar Akbaş (Demırspor) Pirat: 1 Tuyan Erdağ Avhan Erkın (1 YK ) 2 Muzaffer Kurtul Ender Doruk (I YK ), 3 Srım Pektaş Hayrettın Umav (Demırspor) Öğleden sonra azalan ruzgar nıspeten sâkın \arıslar seyretmemıze vesıle olurken, fınn'de Ersın Öztokat, pırat'ta Tuyan Erdağ bınncıhğe bıraz daha yaklastılar Teknik sonuçlar: Finn: 1 Ersın öztokat ( K Y K ) 2 Kenan Tat (İYK.), 3 Zı>a Ergun (1 Y K ) Şarpi: 1 Korhan Tegul Ata Atun ( G S ) , 2 Zekı Çılıngır Yasar Akbaş (Demırspor), Pirat: 1 Tuyan Erdağ Ayhan Ertın (1 Y K ), 2 Saım Pektaş Hajrettın Umav (Demırspor), S Muzaffer Kurtul Ender Doruk (î Y K ) Îstanbul bolge bmncı'ıklerı buvukler son varışmasına bugun saat 10 30 dan ıtıbaren >ıne Fenerbahçe koyunda devam edılecektır lalçın PEKŞEN Rekortmen Bennelf "Hedefim 800 M.'de 8.40ın oltıno inmek vustraha ıle dun Burgaz Adalar susporları kulubunun havuzunda vapılan mu sabakalarda juzuculerımız bır Turkıve rekoru kırmışlardır. 400 metre serbest: Bu yarışta Ünsal Fıkırcı rekortmen John Bennett'ın arkasından 4 54 2 ıle yeni bır Turkıve rekoru kırmıs avnı bransta Bennett 4 36 9 yapmıştır Nıck Barnes 4 54 9 ıle uçuncu, Ümıt Oğuzoğlu da 5 11 ıle dorduncu olmuş ve boylece ilk defa bır juzucumuz Avustralyalı rakıbını geçmıştır. 100 metre sırtüstü: Peter Reynolds 1 07 ıle bırıncı, Mılls 1 10 2 ıle ıkmcı, Behçet Kurtış 1 116 ıle uçuncu, Sezaı Soker 1 15 2 ıle dorduncu olurlarken Soker genç lerde rekoru egaıe etmıştır 4yl00 Karısık bayrak: (T) Avustralva 4 45 2 (5) Turkıj'e 4 £5 2 100 metre kurbağiama: (T) Re\nolds 1211, (2) Faruk Morkal 1^4, (3) îsmaıl Koçak 1 25, <Â) J Bennett 1 35 9 SUTOPU Sutopu macınd» i«« takımınuı A bır gun once^ıne ni";betle daha ba<:arılı bır ovun çıkarmış \e kalecımız Ajtaç da fevkalâde kurtarışlar \aparak muhakkak gollerı onlemışsse de takımımız havuzu 53 mağlup terketmıştır. Gollerımızın uçunu de bın penaltıdan olmak uzere Mıthat Han tal kaydetmıstır 99 Yurt sporuna bütünu fle e|i!en Cl MHl RlVbt bu yıl yeni dosan 6 uncu Turkıye Lısiı takımlarına da ilk eğılen ve onların sorunları ve sevınçlerl ıle ilk ılçılenen gazete oldu CLMHliRİYbl muhabırleri, Turkıve'nın dort bır yanına dajılarak lb tenı Vıldızla roporlaılar hazırladılar. • DÜZCEhPOR HATAY^POR Ml GLASPOR ÇORl 1\1>P()R EL4ZIÖSPOR N^ZİLLİSPOR KIRIKK%LL İD. YURDD ve dığerlen YAKINDA CUMHURİYET'te DÜNKÜ MÜSABAKALARDAN BİR GÛRÜNUŞ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog