Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

fcLLJCLTL PLÂK CEM HARACA ( BANG 1MROZ • Çam ve zeytin ormanlarının birbiıini kovaladığı, devanüı esen tatlı rüzgârlann taşıdığı iyot kokulannın ciğerleri doldurduğu, sığ ve derin tertemiz sulannda yüzmenin, balık tutmanın zevkine doyum olmayan yer. ani, makyajsızhğma, yırtık elbiselerine rağmen her tarafı ayn ayrı güzel, insan.n yüreğini sızlatan genç kızlar vardır, işte onlara benzer Imroz! Yemyeşil tepeler, suların taşlar arasına bazen hırçın, bazen sakin dolup boşaldığı tabıi koylar, güneşe meydan okuyan rüzgârh serin yaylalar ve 7 koy bu 263 kilometre kare genişliğindeki toprak parçasına yayılmıştır. Burada 400 e yakın manastır ve kilise vardır. Camilerden yükselen ezan sesleri, çan »eslerini bastınnaya çalısır. Medeniyet, gürültüsü ile buraya girmediği gibi henüz konforu ve imkânları ile de gelmemiştir. Ama insanları iyidir, neşelidir, bol gönüllüdür ve sabırlıdır İmroz'un... ÎDEAL KAMP IERİ Imroz kızları güzel, gençleri güçlü ve denizci, ihtiyarları olgundur. Burası teşkilât ve teçhizatı ile kamp yapmak isteyen aileler, gençler ve aşkı tabiatta, sessizlikte arayanlar için ha kikaten bir nimettır. Elektriği, doktoru, eczanesi, küçük otellerı, pansiyonlan, lokantaları, şarabı vardır ama Im roz'un hoparlörii, egzoz dumanı, otomobil klâksonu yoktur. Imroz'un merkez kasabası Çınarh sahilden beş kilometre içeridedir. Diğer altı köyü Bademli, Tepeköy, Dereköy. Zeytinköy, Yenimahalle ve Kaleköydür DEVLETÎN YARDIM1 ŞART Saros körfezi ağzında, Eceabatın hemen karşısındaki, Trakya sahillerıne, Avrupa karayollarına yakınlığıyla büyük değer taşıyan Imroz'a Devletin el atması lâzımdır. Ada turizmı ile kalkınan memleketlen gözonune alırsak bu turistik potansıyele yazık olmaktadır. Imroz'un dış dünya ile ırtibatı; senede bir ıkı ay hanç, haftada bir uğrayan ve iskelesızlikten açıkta yolcu alıp veren vapurdan bas ka, özel bir iki motörün Çanakkaleye gidip • gelmesinden ıbarettir. Rahathkla Yunan adalarına rakip olabilecek bu muhte şem kıymet boşuboşuna görüs ve himmet bekleyerek yıllar ge çirmektedir. Adanın çeşitlı yerlerinden fışkıran buz gibi menba sularının da tedavi edifi deJerleri bilinmektedir. BOL BALIK Kasabanın iskelesi Kaleköydür ve arada küçük bir motel vardır. Kasaba merkezi Çınarlı da bir «Ege oteli». ve iki tane de onar yataklı pansiyon vardır, fıatlan (310 TL.) arasındadır. Bunların dısında adadakı bütün evler pansiyon olarak odalarını kiralarlar. Adada Çınarhdaki cSplandid» başta olmak üzere temiz lokantaları mevcuttur. Tabii burada en çok balık yenir; barbunya, mercan, levrek, sinarit. kefal, karagöz ve ıstakoz ada sularında daima rahat yakalanır. Adanın balık kadar domatesi de meşhurdur. Hattâ lo kantalar evler gibi domates reçeli yapar ve satarlar. Derinsu, sünger avcılan ada balıkçılannın çok iyi bildiâi tekniklerdir NASIL GÎDtLtR? Imroz'a. Çanakkaleden pazartesi • cuma günleri 12 de kalkan kaptan Ali Dağlı'nın motör lerinden başka cumartesi • çarşamba günleri Istanbuldan vapur vardır. Vapurlar Galata nh tımmdan 8!30 da kalkıp gece 21.45 de Imroz'a varırlar. Bunlarda yataklı 1 inci 75. koltuk ve 2 nci 34 TL. dır. EGE'nin huzur adası ı Haperıer ve APAŞLAR'm Beklenen plağını sunar BANG ) Bir Anadolu Hikâyesı HUDEY VAHŞET H 0 Ortadoğu ve Yunanistan olaylarının Türkiye turizmine etldleri devam etmektedir. Gerek Kapıkule giriş kapısıııda ve gerekse İstanbul Otellerindeki durum, geçen yilın bu tarihlerine nisbetle yüzde 3540 bir düşüklük göstermektediı. • Türkiye Turing Otomobil Kurumu şehrin muhtelif merkezlerine konulmak üzere ışıklı tşimdi buradasınız» ismini taşıyan tstanbul plânlı vitrinler hazırlamıştır. Vitrinler bu ay içerisinde yerlerine ta kılacaktır. • Uluslararasi Havacılık Teşkilât! (İ.A.T.A.) ümum Müdürü, tanııımış İsvecli diplomat Knut Ham marskjöld dünya turuna çıkmıçtır. Umunı Müdür 18 temmuzda Avustural.ya Şeyahat Acenteleri Birliğinin Canberra şehrinde yapacakları toplantıdan sonra Tokyo'ya ve İstanbul a uğrayacaktır. 5 Temmuz 1928 tarihli Cumhuriyet'ten Daily Express in bir yazısı Londrada yayınlanan ve dünyanın en çok sürülen gazetelerinden bırı olan «Daıly Express» son sayılarından bırınde bir başyazı görulmüştür. Yazının başında ırı harflerle su cümleler okunmaktadır: «Yenileşen Türkıye'nin ilk tasviri», cYakın doğunun mucizesı», «Dört senede medenilesen bir memleket>, «Mustafa Kemal», cAsker polıtikacının mukadderatına ımanı.» Avrupada yenı Türkıyeye dair yazılan ilk mühım malumatı havi olan bu makaleve yine iri harflerle şu baslangıç ilâve edilmıştır: «Türkıye'nin yenileşmesi, umu mî harbten sonraki devrin mucizelerinden bıridir. Bu memleketteki değişikliklere dair ara sıra haricî âleme söylentiler sızmakta ise de açık olarak sarih bir bilgi yaymlanmamıştır. Bu yüzden Daily Exspress özel muhabiri Mr. Grenwill'i müşahedelerini yazmak üzere Türkijeye göndermiştir. Kendisinin ilk yazısını bugün sunuyoruz : «tstanbula yeni gelmiştim. İlk yolumun üstüne rastİayan bir camiin minaresinin balkonunda ehliimânı namaza dâvet eden müezzinin ezan okuduğunu ifittim. Müezzine dikkat ettim, ba şına mölon şapka gıymişti. Yeni Türkiyede gözüme ilk ilişen sey fessız Türkiye idi. Kırmızı serpuş, peçe ile beraber maziye karışmıştı.> «Karantina doktorunu beklediğimizi gostermek için sarı bayrak çektık. Doktor acele etmıyordu. Eskiden pejmürde me murlar yerine karşıma kırmızı zırhlı ünıformalı, çevik zabıta memurlan geldı. Lâkın eski As ya daha elını büsbütün çekmemişti. Ama yollar eskisi gibi pıs değıldı. Eskı kırık dökuk faytonlar kalkmış, birıncı markalı otomobıllerle dolmuştu.» «Bütun bu değişiklikleri getiren asri sâhir kimdir? Bu. Mustafa Kemal'dir. Halk kendisine (büyük fatih) mânasına gelen (Gazi) diyor. Bu sır nedir? diye sorduğumuzda yakınlanndan biri şu cevabı verdi : (O. bir meydan muharebesinin plânlannı yaptığı gibi siyaset imâl eder.)» BÜTUN PLAKÇILARDA ARAYINIZ Feza: 1557/7860 DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIG1 Seylr ve Hidroşrafi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. DENİZCİLERE VE HAVACILARA 69 SAYIL1 BtLDtRİ 18 ılâ 21 Temmuz 1967 tarihlennde 09.45 ile 16 Ü saatleri araO «ında aşağıdaki noktalann bırlestigi saha ıçinde seyretme, demırleme, avlanma, ve bu sahanın 5(100 metreye kadar olan yüksekliği can ve ma] emniyetı bakımıntian tehlıkelıdir. KARADENÎZ RUMELÎ KARABURUN AÇIKLARI 1 inct nokta : £ 4954 No lu Karaburun fenennden 323 derece ve 4 mıl mesafede enlemı 41 derece 24 dakıka Kuzey Boylamı 2S derece 38 riakıka Doğu. 2 ncl nokta : Enlemı 41 derece 29 dakıka Kuzey Boylamı 28 derece 41 dakıka Doğu 3üncü nokta: Enlemı 41 derece 34 dakıka Kuzey Boylamı 28 derece 28 dakıka üoğu 4üncü nokta: Enlemı 41 derece 29 dakıka Kuzey Boylamı 28 derece 25 dakika Dogu. DENİZCİLERE VE HAVACILARA ÖNEMLE DUYUKULUR (Basın: 18798/7895) İmroz kasabasmın içinden bir cadde YABANCI GÖZÜYLE TÜRKİYE " Rlâjda bir semaırer,, •ll Massaggero» gazetesinde Italyan yazan Corrado Sofi Türkiye hakkında yazdığı yazıya şöyle başlamıştır. Foça çakıllarma bir bayan gümüş semaver yerleştirmişti. Türkiyede, ağaçların gölgesinde, ormanlarda. parklarda ve deniz kenarlarında semaver etrafma toplanmış kimseler sık, sık görülür. Türklerin bir gezinti yaptıklan za man, açık havada da tıpkı salonlardaymışlar gibi toplanıp çay içmek âdeti vardır.» Sorular ve cevapiar % Z. Kaskan (Zonpıldak): Otomobille Avrupaya Edirne Sofya Belgrrad iizerinden giden E1 Lond ra yolunu tercih ediniz. Yunanistan üzerinden geçen yol karısık ve uzundur. • N. Şallı (Edime): Holândada 16.57 dolâr yâni 60 florine birinci, 11.05 dolâr 40 florine ikinci mevki 8 günlük tren bileti alabilirsiniz. % E. Bora (Adana): İstanbul civarnıda önünde plâjı bulunan Kum burgaz ve İdealtepede moteller var dır. Fiatlan tek kişi yemekli 4051 Tl. arasındadır. # Yugoslav Hükumeti, turistler için yenı bir kolayhk daha tanınmıştır. Bu yeni karara göre turistler vize almadan 3 yerine 7 gün Yugoslavyada kalabileceklerdir. % Almanyanın Wiesbaden fehri civarındaki Bad Nauhcim kapbca kasabasında sigara tirjakiliğini te davi için bir klinik açılmıştır. Bu yenilik mıntıkaya büyük turist akı m sağlamıştır. Hâlen Bad Nauhcira otel ve pansivonlannda yer bnlmak kabil değildir. • İngıliz Havayollan (BEA), demıryollan ile İşbirliği yaparak şim dilik Ingilterede müşterek is ve tâ til gezıleri tertiplemeye baslanuştır. Bu işbirliği tren helikopter araçlariyle sağlanmaktadır. Yolcular trenin gıtmediği veya istasyonlara uzak bölgelere bu sekilde taşınmakta, böylece yeni yerlerde bir turizm hareketi yaratılmaya ça lışümaktadır. Bir ilân Lâtin harflerini bir haftada öğreten (Elifba) neşredildi 20, Tasraya 30 kuruştur. Lâtin rakamlarını güzel yazmayı ve okumayı öğreten rehber 5 kuruştur. Tüccarlara iskonto yapılır. Merkez (Türk neşriyat yurdu.) ELEMAN ARANIYOR Şirketimiz Etüd ve Plân Müdürlüğünde; Pazar araştırma, satış metodlarını gelıştirme. mEİıvet ve mâli bünye tahminleri, iş ve çalışma standartları araştirma ve geliştirme işlerinde çalışünlmak üzere imtihanla; INŞAAT veya MAKİNE Y. MÜHENDİS ve MÜHENDİSLERJ ALINACAKTIR KARAYOtLART GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Modern ve teknik metodlarla çalışan ve bir arnme kuruluşu olan Karayollan Genel Müdürlüğünde görev alan elemanlann istikbali Devletin garantisi altına ahnmıştır. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK PERSONELİNE : Büyük suıaî bir müessesenin işletme faaliyetinde vazife görebilecek UZMAN VE UZMAN YARDIMCILARI alınacaktır. Türk vatandaşı olmak, askerlikle ilişkisi bulunmamak. uzman yardımcılan için 30 yaşını aşmamış olmak, İktisat, SivasaJ Bilgiler, İktisadî ve Ticart İlimler Akademisi veya muadili okullardan mezun bulunmak ve iyi Ingilizce bilmek asgarî şartlardır Istanbul'da merkezt bir binada rahat çalışma, tatminkâr ayhk ücrete ilâveten yılda iki maaş ikramiye, yıllık terfi, özel aynlış ikraraiyesi, yıllık tatıl öeellikleri gibi carip şartlar mevcuttur. İsteklilerin 20 Temmuz 1967 tarihine kadar P.K. 239 Galata, İstanbul adresine durumlannı büdirir bir mektupla müracaatlan gerekir. Müracaatlar gizli tutulacalchr. (Basın 18839/7890) KÎMYA, MAKÎNE ve ELEKTRÎK YÜKSEK MÜHENDÎSLERÎNE ihtiyac vardır. tstekliierin referans biidiren yazı ile P. K. 1220 İstanbul adresine müracaatlan rica olunur. fltneıhk: 111» 7876 YABANCI DİL ÖGRENME YABANCI MEMLEKETLERDE YÜKSEK İHTİSAS YAPMA lmkânlan sağlar. ReklâmcıUk: 2283/7861 STAj ve Baymdırlık Bakanlığı Karayollan Genel Müdürlü§ü Birinci Bölge Müdürlüğünden: 1 Eksiltmeye konulan İş: Merdlvenköy 14. sub« tesisleri msaaö İşi olup keşif bedeli 842000 00 llradır. a EkFiltmesi 17 Temmuz 1967 Pazartesi eünU saat 11.00 de îstanb'jl Kticükvalıdaki Bölge Müdürlüğünde IcapalJ zarf usulö Ue yapılacaktır 3 Eksıltme evrakı Ankarada Karayollan G«nel MudUrlUğu Malzpmp Müdürlüğünde. Istanbulda Bölge Müdürlüğünde görtllebilir 4 Eksiltmeve girebilmek İçin: a) İsteklilerin I9fi7 vılına ait Tlcaret veya Sanayi Odası belgesl İle şirketlerin ilân tarihlnden sonra alınmış hall faaliyet beleesl ile usulü gereğince 37430 00 liralık geçlci teminat vermelerı b) İsteklilerin en geç 11 Temmuz 1967 Salı günü mesal saatl so nuna kadar dilekçe ile Karayollan 1. Bölge Müdürlüğüne m«racaat ptmp'pri müracaatta genel evrak Sayda tarihi muteber dir Dilekçeietnt Baymdırlık Cakanlığından alınan B. grubundan en az bu lşln keşif bedeli kadar mUteahhitlik karneslyle bu eksıltmenin Uân tarihinden sonra alınmış malî durum bildirisl ve bunu tevsik eden banka mektubu Ue plan ve teçhizat taahhü' ve teknik personel beyannamelerini eksikslz olarak bağlayarak bu iş için yeterllk belgesi almalan lazundır. Telgrafla müracaatlar kabul edllmez. 5 Isteklilerin 2490 sayıl: kanuna göre hazırlayacaklan teklif mektuplannı lhale saattnden bir saat evvellne kadar Koml» yon Baskanlığına vermelerl lazundır. Postada vaki gecifemeler nazan ltibare ahnmas. (Basın 18356/7865) 1 L  N Simel Limifed Şirkefi Müdürlüğiinden: Elektrik tesisleri için 3000 adet ölüm tehlike levhasi gatm alınacaktır. Şartnamesi Şirket Merkezinden temin edilebilir. Teklif mektuplannın 12 Temmuz 1967 çarşamba günü saat 12.00 ye kadar Ankara Ziya Gökalp Cad. Yıldız Handaki merkezimize tevdi edilmiş olması şarttır. Postada vâki gecikmeler nazara alınmaz. Şirketimiz ihaleyi yapıp yapmamahta, kısmen veya tamamen yapmakta ve işi dilediğine vermekte serbesttir. (Basın A 7856 18537/7880) 73.Î3.70/80 ve Bir süre başan ile çahşmiş olanlar, yabancı dil kurslanna ve müteakkiben AID ve sair kaynaklardan temin edilen burslarla Amerika veya Avrupa memleketlerine gönderilir. Teknik personele, yönetmelik hükümlerine göre müktesepleri olan azamî gündelikler 80.03/04 LİSANSLAR ALINIR Tel: 49 36 00 Graf: 5 7862 ile her türlü Tazmİnat ve Zamlari ödenir. İşyerlerinde SÜNNETÇİ NURi EŞSİZ Aksaray Millet Cad. Has.ki Hastane durak Arslanbey Palas Apt. Kat: 1. D: 7 Tel: 21 «4 66 Lojman, Yatı İmkânı ve ücuz Yemek temin olunur. İsteklilerin Genel Müdürlük Personel Müdürlüğüne ve taşrada Bölge Müdürlüklerine müracaatta bulunmalan rica olunur. (Basın 18302 A. 7645/7866) nâncılık: 1130/7877 KAYIP IsparU Ziral Donatım Kurumundan Keçiborlu Üçeslnin Kılınç köyünden Hüseyin tkiz namına tanzira edilmiş Fordson Dizel 1474833 numaralı Traktör ve tefemıatına ait 24/9/1958 tarih ve 426902 numaralı laturayı rayl ettlm. Hükümsüzdür. Sandıklı Nnrl Akçay Cumhuriyet 7900 Teknisyen Alınacaktır İsfanbul Telefon Başmüdürlüğünden: Başmüdürlüğümüz Santrallarda çalıştırılmak üzere yeteri kadar Teknisyen alınacaktır Aşağıdaki nitelikleri haiz olanUrın 10/7/1967 larihine kadar Personel Âmirliğimize müracaatlan ilân olunur. 1 Sanat Enstitüsünün Radyo ve Elektrik Bölümü mezuml olmak. 2 18 yaşından küçük 30 yaşmdan hüyük olmamak, 3 Askerliğini yapmış olmak veya 2 sene tecilli bulunmak, 4 11.7.1967 günü yapîlacak ımtihanı kazanmak. (Basın 18216/7883) t L  JS PERSONEL ALINACAKTIR Türkiye ICızılay Derosği Genel Derneğimizde mÜDhal huhınan Fen Müşavirliğine Yük.=ek İnsaat Mühpndisi, Yüksek Mimar Mühendıs veva Yüksek Mimar ahnacaktır Tâyin olunacak Fen Müsavirine teknil' personel vönetmeliğ..ıe w » nnktesep hakkı dikkate ahıımak suretiyle yevmiye verilecektir İsteklilerin 17 Temmuz 1967 tarihine kadar Genel Merkeze dilekçe ve bonservisleriyle bırhkte müracaatlan ilân olunur. Cumhuriyet 7908 Kocaeli Cumhuriyet Savcılığından Gölcük Uçesi cezaevine yapürılacak 8082.80 lira keşif bedelli Üd adet nöbetçl kulübesi. 7461.72 lira keşif bedelli tel örgü isi. 7587.00 lira keşif bedeli) içme suyu irujaab ki cem'an 23J3Ü2 lira keşif bedelli işlerin açık eksütmeye çıkanlmıştır. İhaJe 10/7/967 pazartesi günO saat 15 de KocaeU C Savcıhgında toplanacak Komisyonda yapılacaktır. Gecici teminatı 1734.90 liradır Bu işlere ait keşif dosyası mesal saatleri dahilinde Kocaeli C Savcüığı ile Baymdırlık Müdürlüğünde görülebilir. Taliplilerin engeç 7/7/967 günu akşamına kadar Vüftyete müracaatla düekçelerine ekleyecekleri bir kalemda en az benzeri bir işi yaptüclanm tevsik eden vesikayı ekleyerek Baymdırlık Müdürlüğünden alacaklan yeterlik belgesi, 1967 yıb Ticaret Odası vesikas, geçici teminat mektup veya makbuzu Komisyona ibraz etmelerl lâzımdır. (Basın 18105/7867) Growing Indostrial eoncern has aa openlng for a yonng Systemı Analyst. The following qualifîcations are requlred: Degree tn Bosiness Admlnistration and Economlcs ot (bnilar edncaüonal backgTonod. Very good knowledge of the Engllsh langnag». Entnsiasm and drtve to work ln a small team. AppUcants are invited to submit their curriculum vltae wlth photograph and sample hand writing to P.K. 72 Beyoğln tstanbnJL Maliye MOfettiş Muavinliği Giriş Sınavı Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunca 4/9/1967 Pazartesl günü saat 9 da Ankara ve tstanbulda Maliye Müfettiş muavinliği glriş smavı açılacaktır. Giris sınavma katılabilmek İçin: a) 657 sayıü Devlet Memurlan Kanununun 48 İnci maddeslnde yazılı nltelıkleri haiz olmak, b) 1A/1967 tarüıınde (30) vaşını doldurmamış bulunmak, c) Siyasal Bilgıler tktısat Hukuk, Orta Doğu Teknik Ünl rersitesl tdarl tlimler Pakültelerlnden. tktisadl ve Ticarî tllmleı Akademılennden (veya esitlerl yabancı takülte ve okullardan) bi rini bltirmis olmak.. gerekir. tsteklilerin suıav lçın gerefcli formalite ve belgelert eösteren ve sınav konulan hakkında lüzumlu bilsi'en veren brosürü adları geçen Fakülte ve Akademılerle Ankarada Maiıve BakanlıSı rettıs Kurulundan, tstanbu! ve îzmlr Dpfterdarlıklarından oızzat mtlra. caat suretiyle veya mektup'a temm etmelert ve müraraat ışını nok sansız olarak 21 /«/1967 Pazartesi günü saat 17 ve Kadar bitirmeleri lüzumu ilân olunur. ^ (Basın A. 728617965/7869) Moran 1456/7904 Hükleer Konulardo Araştıncı ve Teknik Personel Alınncnk Küçükçekmec« Gölü kenarmda kurulan ÇNAEM'in modern lâboratuvarlannda, Başbakanlık Atom Bnerjisi Komisyonu Personel Yönetmeliğine göre. aşağıdald konular ve dvan nükleer konularda araşürma yürütücülüğü •orumJuluğuntı üzerine alabilecek tecrübeli bilim %damlanyla lyl bü" dğrenim yapmıa genç Üniversite mezunlanna ihtiyaç vardır. • Nükleer ETzik (nötron flzigi, «Içak enerfl çekirdek fiziğt plazma, kabhal) • Nükleer MühendisUk (reaktör fiziğl, nükleer malzeme teknolojlsi, m nakll) • Kimya (radyokimy», nükleer kimya. radyasyon kdmyaaı, »Jrtivasyoıj anallzi, radyoizotoplar) • Sagbk Fizigl (ndrasyon 51çm« metodlan, rmdrasyon v* «flık problemlerl) • Nükleer Eektronik • Radyobiyoloji • Ziraat (radyasyorüanrj bltldler ttzertndekj tesiri, toprak v« bitkl verimJ problemleri) Güzel bir tabiat ve en İyi çalışma şartlan Içinde meslek) ilerleme lmkânlan veren ÇNAEM lâboraruvarlarmda çalısmak Isteyenlerin tam biyografileriyle cÇekmece Nükleer Arasttrma ve Eğitim Merkezi, PJt. 1, Hava Alanı, tstanbul» adrealna bafvurmaian rica olunur. (Banp 1818J/7908) EKSILTME ILANI Ankara Ormancıhk Arrjır.r.a Enstitüsü RfüdürSi^üsden 1. EnstitUmUz sahası A. G Elektrik Şebekesinin mevcut ta^ bikat pro]eslne göre yapılması ış1 2490 savılı ksnun geregince kapalı zart usulU İle eksiltmeye konulmustur 2. Yaptınlacak tsin muhammen bedeli 79 737.25 TL olup geçid temlnata 5.980 30 n . dır J. Ekslltme 11 7 1967 salı günü saat 15 de Ankara Gazi Orman Çiftngı Best«pe!er mevkiındekl Enstitümüz tdare Binası salonunda yapılacaktır 4. Bu İse ait dosya, Ortnan Genel Müdürlugu Ue tstanbul Basmüdürlügürde ve Enstitümüz MUdürlügünde eörülebilir 8 thaleye İştlrak etmek isteyenler en geç 10 7 1967 eünü saat 17 ve sadar en az 100 000. TL. Keşif bedelli emsali işi yaptıklanna dalr belgeyi tdareye vermlş ve muvakkat teminata yatırmış, eksiltmeye giris belgestm alrms olmalıdırlar 6 2490 sayüı îtanuna göre haarlanacak teklif raektuplan lhale günü en geç sast 14 de almdı karçılıgı Üıale Komlsyon Baskanlığına verUmelidir. 7. Postada vakJ gecikmeler kabul İstanbul Belediyesinden Şehnmizde otoparklara ve park etmeye müsaıt yerlere koymak üzere bir kısım parkmetre saati ve para toplama kasaları satın alınacaktır. Bunlara ait şartname Makina. Elektrik ve Sanayi tşleri Müdürlüğünden temın edilebiliı llgilı fırmaların, teknik evsat teslim müddeü ve FOB bedeli gösteren proforma faturalannı 23 Ağustos 1967 akşamına kadar Belediye Başkanlığma vermeleri ilân olunur. (Basın 18834'7888) Samsun /// Daimi Encümen Başkanlığından 25.662.00 iira keşif bedelli 1500 metre 0 60 lık re 300 metre 0 80 lik büz imalât) tsçiliği açık eksıltme usulü ile ihaleye çıkanlmıştu Geçid teminatı 1925.00 lira olan bu Işin ihalesi 18/7/1967 sab gunü saat 10.00 da Daiml Encümende yapılacaktır. Aiıcüaru) belirtilen gün ve saatte teminat mektup veya makbuzJanyle Tlcaret OdasJ veya demekten alacaklan belgelerle belirtilen gün ve ssatte Encümen Baskanlıgma müracaatlan lâzımdır. Bu '»e ait şartname her gün Daiml Encümen Kalemind* görülebilir. Moda caddesinde satılık daire Kalonier ve asansorlü, 115 metrekare. 3 yatak odası (gömme dolaplı, parkeli, balkonlu) 1 salon (büyük balkonlu) 1 yemek odası 25.000, lira Emlâk Kredi Bankasma borçludur. Son fiyaı 100.000, lira. Mutavassıt kabu) edilrr>*z. Her gün 19 dan 20 ye kadar görülebilir. Telefon: 38 22 63 49 97 90. Adres: Moda Caddesi No: 165/13 K dıköy. Reklâmcılık 2350/7913 O u a 1ISM/7864)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog