Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

CLMHUKlYET 5 Temmuz 1967 SAHtFE AJANSLAR * RADYOLAR r /* Cezayir Çombe'yi Batiya iade etrniyecek (Dış Haberler Servisi) CEZAYÎR Hâlen bir villâda tntuklu bnlnnan v e sorgnya eekilen Çombe'nin ftkıbetinin ne olacaği zihinleri bir hayli meşgnl etmektedir. Genellikle iyi tahminlerde bnlnnan çevrelere göre, Çombe General Mobnto hükumetine teslim edilmediği takdirde. Cezayir makamlan kaderinin tâyin edilmesini Afri ka Birlifi teşkilâtından isteyeceklerdir. Çombe'nin iadesi konusunda tspanya, Belçika ve siyas! münasebetlerin kesilmis olmast do layısiyle Isviçre »efareti aracılığıyla Ingiltere'nin teşebbüsleri akim kalmıstır. Çombe'nin kaçırılması konusunda Cezayirin kararlı olduğu ve bildiğinden şa;mayacağı enlaşılmaktadır. Nitekim, Cezayir hükumetinin sözcüsü olan «Celayir basın servisi» yayınladığı bildiride şöyle demektedir: «Cezavir biçbir yabancı ülke nin baskısına boynn egmeyecek ve kendinfi çizmiş nldufu emperyalist aleybtarı ynldan dönmeyecektir.» Cezayir hükumetinin «özcüsü bildiriye söyle devam etmektedir: «Afrikaya ihanet eden bn hainin, elleri kanlı bu kaatilin pes paye kişiliği ber kalıba girmek ten geri kalmamıştir. Basta Afrikanın ve üçüncü dünyanın düsmanlan olmak ülere, emperyalizmin va veni sö mürgeciliein milletlerarası ajanları bn aşagılık usaklarını kurtarmak için bir kampanyaya girismislerdir. Bu olay da onların menfaatleri için çalısanların imdatlarına kosmaiı âdet tdinmis olduklarını bır kere daba Lumumba'nın kaatillerine karsı ıbrısta Atina tarafından 1 plânlanan bir askeri hükumet darbesi ibtimall ' söylentileri alıp yürümüşttir. Hemen belirtelim ki, darbe, Kıbrısın arta kalan bağımsızlık ve hükümranlığının da yitirilmesi, yani Enosisin filjen gerçeklestirilmesi anlamım taşır. Çflnkfl silâhlı knvvetlerin tümü, Adadaki Tnnan çıkarlannın bekçisi GRtVAS'ın mntlak deneti, komutası altındadır. Türkiye böyle bir emrivakiye karsıdır. Atina Lefkose Rum kesimi lliskilerini görülmedik ölçüde • gerginlestiren gelismeler, Orta | doğu bunalımı gürültüsü arasında bazı Türk okuyncusunun dik I katinden kaçmıstır. Atinadaki 21 J nisan darbesinden sonra karnlan I askerî rejimin baslangıçta iç sorunlara yönelmesini fırsat bilen I Ram solcu ve milliyetçiler, Eno I fis aleybtarı yoğun bir kampanya açmıslardır. Cuntanın KıbrısIt Rumlar arasında yarattıfı güvensizlik ve hosnntsuzluktan büsbütün cesaretlenerek, bağım I sızlık tezini ilk defa açıkça sa I vnnmağa baslamıslardır. Atinanın «kutsal Enosis mücadelesinl I baltalayıcı tesebbüslere karsı» | tedbirlere basvurmasına gösterdikleri tepki de, «Hükumetin devrilmesini, Kıbrıshlann tutuklanması veya öldürülmesini ön10 EMİK gören hareketler muvacehesinTaş levhadaki yazıların tercümesi: İsraili terkedeceksin, Mısırı okşayade» genel görüsme açılmasını iscaksm, Amerikadan nzaklaşacaksın, Rusya ile cilveleşeceksin, Çine hoj teyen dramatik bir önergeyi gorüneceksin, Ingiltereyi snoblaştıracaksın, Türkiye ile ikizleşeceksin, PoTemsilciler Meclisine sunmak ollonyayı ziyaret edeceksin, Cezayirle işbirliği yapacaksın, Dünyanm kademnştur. Ancak MAKARtOS, örini yükleneceksln. nergenin müzakeresini durdnrnergenın müzakeresini durdnr |> •j • » « • * l l ' K f l 11 ha vahim eelismeleri önlemistir. Tukarıdaki özetten bazı önemli yargılara varmak mümkündür : A 10.000 küsur Yunan askeri, sözde Türk saldmsı tehdidinden çok, halka Enosisi empoze etmek ve bafımsızlık fikirlerini susturmak için Kıbnsta bulundurul I maktadır. Bir koruyucu değil, işgal kavvetidir. O Rnmlar arasındaki bağım•ızlık akımı, sandığımızdan güclüdür ve sadece solcnlarca desteklenmemektedir. Atinanın şiddetli baskısı kalkınca, hemen su yüzüne çıkıvermektedir. I le belki de bir kopmayı kopmayı ve da ' ENOSİS ÜZAKLAŞIYOR Dünya gıcla üretimi niifus artışına oranla geriliyor B. M. yıllığmdan ilginç istatistikler (DIŞ HABERLER SERVİSt) NEW YORK Dünya gıda üretimi 1965 Tibnda 1964 yüına kıyasla yüzde 1 artmıs ohnasına rağmen, sahıs basına gıda üretimi bir yıl önceaine kıyasla yüzde 1 azalmıştır. Birleşmiş Milletler 1966 yıUığında yayınlanan bazı bllgller, geli?mekte olan Ulkeler için fazla parlak olmavan sonuçları göstermektedlr. Verilen bilgilere göre, dünya ülkelerlnln toplanı lhracat hacml, geride bıraktığımız yıl İçinde, tarihte Uk kez 200 milyar dolann üstüne çıkmıştır. Bu rakam, bundan on yıl öncesinln İki katidır. Ancak, ihracatta en büyUk bisse yüzde 69.4 ile gelişmlş Ulkelen düşmcktedJr. (On yü öncesi için bu oran yüzde 66.2 idi). Aynı süre İçinde gelişme çabası İçinde bulunan Ulkelerin hlssesi Ise yüzde 24'ten yüzde 19'a düşmüştür. Birleşmiş Milletler yıllıgında verilen diğer Dilgilerden bazılan şöyledlr: Zaıeana münasip fıkralar erçi hürriyetimiz hflrriyet. Ne yazarsan yaa, ikimse blr sey demiyor. Sadece bir pundnnu bn» lup başka taraftan insanı ttirpalamak istiyorlar.. hani doğrudan doğruya, erkekçe olsa cana kurban!. Öyle de deçU.. herkes kıdemine ve mertebesine göre size bir «M» koyuyor. Sonra bir de baktyorsunuz.. ayakkabımz ayağımzı sıkmaya başlıyor.. o kadar H yürüyemiyorsunuz.. Yani öyle değil ama buna benzer bir şey. Ondan ötürü biz de işi fıkralarla «mütalâa» etmeye çalışıyoma. Oluyor mu bilmem.. Tıflı Hasan Efendinto ldın olduğunu evvelce size söylemiştim zannederim. Ama yine de halini bir kısaca anlatayım.. Enderun ağalarmdan idi. Nekreliği ile şölıret bulmuştu. Son zamanlarında Sultan Abdülâzizin Seryâveri Halil Paşa ile çok düşmüş kalkmıştır. Hikâyelerini babam merhumdan işitmişimdir. Halil Paşa Ue Üsküdarda gezlnirlerken Tıflı: Paşam! Üenim şurada bir işün var. Siz benı şu kahvede O turup bekler nıisiniz? Halil Paşanm işi gücfl yok. Peki! Geç kalma'.. der. Tıflı da gider. Aradan on dakika geçer geçmez, Tıflı üstübaşı toz toprak içinde kahveve döner. Halini görünce Paşa soran Ne oldu Tıflı? Nedir bu taaU Çabucak gittim. bir dayak yedim, geldim. Paşam.. başka bir şey değil geçelim. *** Bir gök gürültülü gunde serçe kuşu korkudan sırtüstü yatmış, ayaklannı havava diknriş.. Ütriyor bir geçen gönnüş Ne o serçecik! Nen m d» böyle ayaklannı havaya kaldınnıssın! Sorma dostum.. gök gürültüsünü işitiyorsun!. Kubbe yıkılacak.. onu tutmak için ayaklanmı hazırladım... Bekliyorum Geçelim. Herifin işi gücü nârâ atrp adam korkutmak ondan bundan baraç almak.. Yine böyle bir is için dolaşırken.. âdeti veçhile: Haaayt ulan var mı bu dünyada benden daba kabadaytHeeeey! diye bağırmıs~ oradan geçen birisi de: Var! diye seslenecek olmuşfirret kabadayı dönmüş bakmıs^ sdamda keUe kulak yerinde: Hemen: Bir ben, bir de sen! diye nüfus «»>»«""• paylaşıvermiş. GeçeBm. **• Hocantn köyünde çizme görmemişler bir gün köylunün birisi tarlada bir çizme teki bulmuş» koşmuş Hocaya getirmiş: Hocam! Ben bir acaytp sey buldnm tarlada.. köylüye gösterdlm.. büemedüer.. ne oU ki bu?. Hoca almıs, evirmiş. çevirmu). O da bilememiş ama köylüye bümtyorum, dese kredisi bozulacak köyde Bu, demiş, e*er kazma B3DÛ degilse, gönden düdüktür. *** Hoca gece yatısma misafirllga gitmiş. Vakit çelmiş, odasına çekilmiş. Mutad üzere yatağm üstünde bir gecelik entari, bir de gecelik kavuk. Hoca entariyi giymiş. Sonra kavuğn başına geçirmiş. Kavuk ber başa olsun diye büyükçe imiş. Hocanın kulaklanna kadar geçince, Hoca entarinia belinden kuşağını çözmüş ve kavuğn bunnnla başma göre boğmuş. Sabahleyin ev sahibi hatır sormak için Hocanın odasına gitmiş. Başında kuşakla boğuln fcavuğtt görünce: Ne o hayrola Hoca Efendlî Kavnğu boğmuşsun! öyle oldu ahbap! Eğer ben onu boğmasaydım, o beni boğacaktı, cevabiyle işin içinden çıkmış. B. FELEK N O T : Sinemaseverler • Dünyada en çok sinemaya gidenler Sovyetlerdir. 1964 ve 1965te, sinemaya giden Rusların sayısı. her yıl için 4 . 3 O O . O O O . O O O ' " buhnuştur. Sovyetler Birliğini 2JJ88.000.000 ile Amerika, 1.825.000.000 ile Hindistan, 673.000.000 ile İtalya ve 373.000.000 ile de Japonya izlemektedir. • 1965 yılında dünyada 181.000.000 televizyon cıhazının kullaruuT durumda olduğu tesbit edilmiştlr. Yanl bu rakama, vitrinleri süsleyen cihazlar dahil değildir. Bu toplamdan 79 milyon Kuzey Amerika'da, 59 milyonu Avrupa'da, 19 milyonu Asya'da, 5 milyonu Güney Amerika'da, 2 milyonu Okyanusya'da ve birkaç binl de Afrika'da bulunmaktadır. • Nüfusla orantdı gazete satışmın en fazla Isveç'te olduğu gftrttlmektedir. Bn filkede 1965 yılında her bin kişiye 505 gazete düsmekteydi. Gazete tirajınm fazla olduğu diğer ulkeler şunlardır: (Nüfus 1000 kişi üzerinden alınmıştır) İngütere: 479, Japonya: 451, Izlanda: 435, Lüksemburg: 425, Yeni Zelanda 399 ve Norveç: 384. Yıllıkta, dünya nüfusunun 1965 yılı ortasında 3.295.000.000'u bulduğu açıklanmaktadır. Bu rakam 1960'ta 3.005.000,000, 1958'de lse 2.904.000 000'du. Sovyetler Birllğinin dahil edilmediği Asya kıt'asmda 1.830.000.000 insan oturmaktadır. Bu rakam, diğer dört kıt'ada yaşıyan nüfustan 365.000.000 fazladır. Yeryüzünün en yoğun kıt'ası ise, eskisi gibl Avrupa'dır. Avrupa'da, kilometrekare başına nüfus ortalaması 90'ken, dünya nüfusu ortalaması sadece 24'tUr. ALMANYA'DA OKUYAN KORELİ MUHAÜF ÖGRENCİLER SEUL'E KAÇIRILIYOR 6 Sinai iiretim Birleşmiş Milletler Yıllığma göre, Çin hariç, dünya sınaî üretim endeksi 1958 de 100 iken 1965 te 167 ye yükselmiştir. Bu yükselisin kaydedfldiği bölgeler arasında Doğu ve Güney Doğu Asya başta gelmekte kendilerini Sovyetler Birliği ile Avnıpa izlemektedir. 1950 ile 1964 yılları arasında, ban Ulkelerin dahili üretimi İki misline çıkarması sayesinde, yıllık dünya sına! kalkınma hızı yüzde 6'nın Ustüne çıkmıştır. Bu ulkeler arasmda Batı Almanya, Yunanistan. tsrail, Jamaika, Japonya, Meksika ve Venezüella bulunmaktadır. 1948'den bu yana, ham petrol üretimi hacmi üç misline çıkmıştır Petrol, son yülarda, kömürün yerine dünyanm en büyük maden sanayü haline gelmiştir. Amerika Birleşüc Devletleri yılda 385 000.000 ton petrol üreterek başta gelmektedir. Bu rakam, dünya üretiminin yüzde 22'sıni teşkil eder. Sovyetler Birliğı lse 243.000.000 ton veya toplamın yüzde 16'sını üreterek Amerika'yı izlemektedir. mnş ve zaman.nda müdahalesiy I YOmpidOU l 'Ortadoğuda Rus Fransız işbirliği kuvvetleniyor Moskova (a.a. AP , Radyolar) ovyet Başbakanı Kosiğin, Moskova'yı ziyaret etmekte olan Fransa Başbakanı Pompidou ve Dışişleri Bakanı Couve de Murville şerefine verdiği akşam yemeğinde, «Amerika Vietnam'dan çekilmeli, askerlerini de çekmeli» demiştir. ^ Ve MUTVIİ Je MOSKOVa d a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ finey Kore'deki Park rejimine karsı ögrenei nümayişleri devam etmekteyken. Batı Almanya'da oknyan Güney Koreli Sgreneiler de garip sekiide ortadan kaybolmaya baslamıslardır. Bir açıklamaya eöre. rejime mnhalif Sgreneiler. Heidelberg, Münib, Frankfart ve BerUn'den sorla Senl'e kaçınlmıslardır. Alman îçisleri Bakanhğı orta dan kaybolanlann. sadece. öğrenci olmadıklarını açıklamakta dır. Bu konuda verilen resmi bilgiye göre, Mayence'da doktor luk yapan Lee ve Frankfurt Te orik Fizik Enstitüsünde çalışan fizikçi Çang da ortadan kavbolmuşlardır. Bu arada fizikçi Çang'ın karısi ve çocuğu da ka yıplara kansmıştır Bn bildiriler yayınlanırken. Krankfurtta tahsilini yapmakta olan bir Güney Korell SSTPHCİ, Alman ajansına mektnp vaza» rak Senl'den celen elli kadar tiz li ajanın Güney Korenin Bonn elçiliginde kaldıklannı ihbar et mistir. öfrenci mektahanda bn ajanlann rejime mnhalif olanlan kaçırmakla görevlendirilmis oldnklannı iddis etmektedir. SEUL 8 haziranda yapılan Millet Meclisi seçiminin dürüst olmadığını ileri sürerek yenilenmesini isteyen öğrenciler, dün yeniden polisle çatışmışlar dır. Bonn (a.a. • Radyolar) S O Her seçimde oylann fiçte ' birini rahatlıkla toplayan Kıbrıs • Komünist Partisi AKEL'in Eno I sisçi görünmesi, İ Ç politika kaygılannın zorlamasıdır. Sartlar I elverince, Sovyet paralelindeki | esas tezine, bağımsızlıça dönmüştür. AKEL'in şimdi kannn I dışı ilân edilen Yunanistandaki I »ğabeyi EDA Içln de aynı seyleri söyleyebiliriz. Zira düsünce ve faaliyetierl daima hemahenk olmnştnr. O Ada nufnsunun '.20 sini teşkil eden soydaşlanmız da, Enosise mubalefet için canlanna dişlerini takmıs oldnklarına göre, «PanElenizmin azimli arzu»u» nnn Kıbnsiıların hiç değilse yansı tarafından paylasılmadıçı tonncunn çıkarmak mümkündür. Sıraladığımız gerçeklerin ısığında, Ankaranın Enosis ön şartını ileri süren Tnnanistan ile Ikili müzakerelere devamın faydasızlığı kararına katılmamak «ordnr. Sağcı cnntanın toprak bedeli dahil büyük tâvizler vermeğe hazır oldujunn resmen ihsas etmesine rağmen... Kayhan SAGLAMER I I . I I | | I \ Kosigin aynca gunlan töylemiştır: «Amerika ilk agızda Vletnam Demokratik Cnmhnriyetini bom balamaya derhal ve kayıtsız şartsız »on vennelidir.» Ortadoğud» Sovyet Frannz işbirhğini kuvvetlendirmek •macı ile önceki gün Moskovaya gelen Pompidou. Kremlin'de görüşmelere derhal başlamıştır. Sovyet Başbakanı Birleşmiş Milletler Genel Kurul müzakerelerine katıldıktan sonra New York dönüşü uğradığı Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı De Gaulle ile iki görüşme vapmıştır. Bu görüşmelerden sonra De Ga ulle Ortadoğuda tarafsız sıyase tini değiştirerek Yugoslavvanın öncüluk ettiği tarafsız blok karar tasansını desteklemeye başlamıştır. Öte yandan Sovyet komünist partısının organı olan «Pravda» Ortadoğu ve Vietnam konuların da Fransız Sovyet görüşlennin yakınlığını belirtmekte, «son gelişmeler, Sovyet Fran sız siyasî isbirliğinin dünya barısı için ne kadar önemli ve fay dalı oldngunu gSstermlstir» demektedir. ve Murville, 8zel Pompidou bir uçakla Moskova'ya gelislerınde, yalnız Devlet Başkanlarına mahsus saşaalı bır askert törenle karşılanmıslardır. Pompidou Kosigin görüsme lerı, Pariste baslanan temaslann bır devamı olacak ve özellikle Ortadoğu buhranı etrafında cereyan edecektir. Tabiatıyla bu temaslar sonucu, iki ülke arasındaki ilişkilerin de güçlenmesı beklenmektedir. 15 Mityon lirahk ibumivelerin ilk çekuisi Polonya'ya gidecek PARtS Fransa Cumhurbaşkanlığı, general de Gaulle'ün Polonyayı ziyareti konusunda bir bildiri yayınlamıştır. Bıldiride şoyle denmektedir: «Cumhurbaşkanı general De Gaulle ile bayan de Gaulle'ün Polonya Devlet Başkanı Edward Ochab'ın dâveti üzerine Haziran ayında Polonya'ya yapmaları gereken v e Ortadoğu durumu dolayısıyla ortaklaşa karar la ertelenen ziyaret 6 12 Eylul 1967 tarihinde yapılacaktır.» i Ingiltere'de homoseksüellik serbest LONDRA (a.a.) Ingilterede hâlen 500 bin İle bır mılyon arasında homoseksüel bulunduğu tahmin edilmektedır. Işçi milletvekili Leo Abse tarafından teklif edilen tasan flze rinde îngiliz Hükumeti tarafıız kalmıstır. Homoseksüellik tuçlanndan hâlen hapiste bulunan kimaelerin cezalarının affedilmesinden büyük memnunluk duyacağını ifade eden Içişleri Bakanı Roy Jenkins sunları löylemistir: «Bu tasarının amacı, hocoseksüelliğe cevaz verme veyt homoseksüelleri mükâlatlandır . ma anlamında düşünülmemelldir. Bu hastalıktan mustarip olanlar zaten büyük bir ytlnıılık, «uçluluk ve hicap duyguıu içinde kıvranmaktadırlar. Mesele cezal ehliyetlerinin tam olup olmamasıdır.» ~~" A vam Kamarası dün, Ingiltere de 600 yıldan beri homoseksüeüiğı yasaklayan kanunun tâdilini 14 e karşı 99 oyla alkışlarla kabul edılmıştir. Kanundakı dejışikliğe göre «Rüstünü isbat eden kimseler arasında, rizaları ile kapalı yer de homoseksüellik serbesttir.» i Fil kaynafacak büyüklükte kazan aranıyor LONDRA (AP) tki genç, içinde bir fil kaynatılabilecek büyüklükte bir kazan aramaktadır. Bir Londra Müzesinin Müdür Muavini olan Raymond Chaplin ile yardımcısı John Atkinson, filin üç yıldanberi müze bod rumunda tahnit edilmiş durumda beklediğini, kazan bulunur bulunmaz kaynatılacağını söylemişlerdir. Maksat, fili su ve kimyevi maddelerden müteşekkü bir nvıda kaynatarak etini eritmek ve iskeleti üzerinde tetkiklerde bulunarak buzul çağı fillerinin durumunu incelemektir. Chaplin bu konuda şunları söylemiştir: •Bu, zahmetine fazlasiyle değen bir iştir. Tüm bir fil lskeletlnln flatı 1.000 sterlinden (28.000 Iira) daha fazla para getiriı.. Anu, bir fll iskeleti sipariş ederseniz, en az iki yıl beklemeniz gerekir...» Bazı yazılanmıza vesile olan günlük olayların kısa süreli olması, teknik sebeplerle erken vermeye mecbur olduğumuz yazüanmıza bir yataklık hali veriyor. Gazetemizin uıubtelıt vilâyetlerde basküan olması ve dağıtmalc lcaplan sebebiyle yazılarum erken ve olayların yaşadığı anlarda yazmakta olduğumu okuyucularıma arzederim. B. F. BANKA KOMERÇtYALE İIAIYİNİ MERKEZI : MİLANO günüyapılacaktır. 500.000 T L DfiGlTIYOR Yılın 3. çekilişine katılmak için acele ediniı 1967 YILINDfl ADDİS ABEBA, (a^.) Habeşistan ıstıhbarat bakanı Dr. Minassıe Haile, 5,000 Habeş askerınm Sudan topraklanna 50 kilometre kadar girdiği yolunda Hartumdan gelen haberleri kelinlikle yalanlamıştır. Istıhbarat Bakanı, «Sndan s> nınnds biçbir uçağımız dolaşmadığı gibi, bu bölgede yalnıı pollslerimiz var» demiştir. Addia Abebadaki Sudan askeri atasesi de, bunun bir «söylen tiden» ibaret oldugunu, bu ko nuda hükumetınden kendısıne hiçbir baber gelmediğini söylemiştir. Habeşistan sınır olayım yalanladı SON PARA YATIRMA TARİHi ŞUBELERİMtZ : İSTANBUL : İZMİR : 14 TEMMUZ Sedef Reklâm: 527/7859 jHindistan atom .denemesi için bazırlık yapıyor» Karaköy Teni Postahane Beyoğlu Pangaltı Cumhuriyet Bulvan KARAŞt (aA.) <Tbe Pakistan Times» gazetesinın verdiği bir habere göre, Hindistan, bir nükleer denemeye hazırlık olmak üzere Racastan cölünde, 518 kilometrekarelik bir alanı temlzlemeye başlamıştır. Bu haberi, sınır kesimindekl güvenilir kaynaklardan aldığını belirten gazete. Racastan çölünün Pakistana bakan kesiminde, yabancılann nezaretınde eözetleme kuleleri in»« edildiginl acıldamıstır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog