Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

\ # ft§t«0^ N | Şaheser Romanlar DİRİLİS c KAZAKLM ı u L. Hâd NURAT (Yeni çıkül Her kitap kabartma beı cıltli bea renk ofset cekej kaplı 44. yıl sayı 15420 umhuriyel KTTRÜCUSD: KT7RUCUSU: Telgrai v* mektup adresfc Cumhuriy«t Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 TUNÜS ITUNUS ^ ^ ^ tstanbul NADİ Posta K u t u s u : tstanbul No. 246 2 2 4 8 0 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 \ MESUT OLMAK SANATI Büyük Fransız düşünürü ve edebiyatçısı Alain'in mutluluk üzerine düşüncelerini blraraya getiren bu değerli ve çok tutulmus kitabın Varlık Yayinları araamda dördüncü baskısı çıkmiştır. Elyab 2 liradır. Üâncılık: 1038/7875 9 I emillUZ 1707 Vergi ödemede Vehbi Koç, bu yıl da rekor kırdı: 16.591.440 lita Istanbul'a ait vergi listeleri açıklandı İhsan ONUR • stanbul'da, toplanan Gelir Vergisinde, geçen yüa • göre yüzde 18, Kunımlar Vergisinde ise yüzde 28 artış kaydedihniştir. Buna göre İstanbul'da bu yıl, Gelir Vergisi olarak 850 milyon 114 bin, Kunımlar Vergisi olarak da 293 milyon 828 bin 899 lira toplanacaktır. Artış, özellikle, vergi mükellefleri sayısının çoğalmasından ileri gelmektedir. Vergi mükelleflerinin odıyecekleri vergiler, bu yıl dt açıklanmıştır. Halk, listelere ilgi gostermış, tanınmış kisilerle müesıeselarln ödeyecekleri vergileri, dıkkatle izlemiştir. VEHBt KOÇ Tanınmıj is adamı, Vehbi Koç, bu yıl da vergi ödemede rekor kırmıştır. Geçen yıl 13.284.882 lıra vergı veren Vehbi Koç, bu yıl 16.591.440 lira 29 kuruş vergı ödemiş bulunmaktadır. Koç'tan sonra, 4 660.537 lıra vergıyle Selâhattin Beyazıd gelmekte, Eli Barla da uçunculuğu izlemektedir: (4.310.150 lira). Kurum olarak en yuksek vergıyi ise, «U.S. Royal Lâstikleri Türk A. Ş. ödemıştır: (16.504.998 lıra). Yunan Hükumetinin, Kıbrıs ANKARA TOPRAK RARSILIGI EHOSISI KABUL ETMİYORUZ n.J. SIILIISAII MOSKOVA'DAN BAZI GİZLİ DÖKÜMANLAR GETİRDİĞI İDDİASİYLE : AZİZ NESİN NEZARET ALTINA ALINDI Bir süre önce Moskova'dan Istanbul'a gelen Aziz Nesin hakkında soruşturma açılmış ve yazar, nezaret altma alınmıştır. Bu konuda ilgllilerce verilen bügl, şöyledir: «Son yıllarda Rusya ve Demirperde gerisi memleketlerine sık sık gidip gelen yazar Aziz Nesin'in, 24.6.1967 günü trenle yurda dönüşünde, Gizli Türkiye Komünist Partisine tevdi edilmek üzere Moskovadan bazı gizli dökümanlar ile Nâzım Hikmet'in vasiyetnamesini getirdiği, Siyasî Polis tarafından öğrenilmis ve gerekli •oruşturma açümıştır. Yazar Aziz Nesin, nezaret albna alınmıştır.» Topaloğlu, Generaller ile ilgili konuşmaya cevap verdi ANKARA Cumhuriyet Bürosu) illl Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu, dün Cumhuriyet Senatosunda gündem dışı bir konuşma yaparak, AP'li Senatör Zıya Termen'in, bazı General ve Subaylan kanunları tanımaz şekilde gösteren geçen haftaki konuşmasını cevaplandırmış, «Türk Silâhlı Kuvvetleri 1961 Anayasasıııın koydugn ana çerçeve içinde kanun ve hukuk devletine eandan bağlıdır. Geniş bir kadro içinde ortaya çıkan bir kaç hâdiseyi ele alıp buna değerlendirmek, haksızlık ve insafsızlıktm demiştır. Bakan. özetle şunlan söylemiştir; •Bu memlekette kanunlan umul samadan hareket edecek, bu kuv~veti kendisinde görecek, meşruiyet sı nırları dısına çıkmayı göze alabilecek bir künse tasavvur olunaı^aı. Bir ihtilâl sonunun mâzide kalmı? hassas havasını devam ediyormu; gi bi göstermek ise, yine işiyle, gücüyle, vazifesiyle mcşçul olan vatandaslan ve görevlileri tedirgin eder.» Ortadopn buhrsnınk M rnak amaciyle, Sovyet Başbaksnı İle yaptıgı göriişmelerdtn sonra, «Benden önce Büyükbaba olan Kosigin ile anlaştık: Tornnlanmız için barı? dünyası istiyonız» diyen Başkan Johnson. geçenlerde dünyaya gelen tornnnnn severken . Solda, bebefin annesl Luci görülmektedir. (Radyofoto: AP) u e d e jonnson b ı r Çozüm y O ı n »»• îsrail, geri çekilmeyle alâkalı tasarıları tekrar reddetti için hiçbir plânı yokmuş?? Genel Kurul oy a geç/yor U.S. Royal Lâstıkleri Turk A Ş. 16.504.998, Turk Pırellı Lâstikleri (Cumhuriyet Bürosu) A. Ş. 11.251.988, Turk Otomobıl Endustnsı 12 808.538, Osmanlı Bankası 3.777.540, Genoto General Otomotıv Sanayıı 7.309.294. The Yunan Askeri YöneShell Company of Turkey 4.839.688, timinin Türkiye'ye Kıb Eczacıbaşı îlâçlan Ltd. Şti. rısta toprak vererek 3.601.273, Türk Philıps Sanayıl bir Enosis gerçekleşti3 107.392, Türk Şişe ve Cam Fabreceği yolunda resmî rikası A. Ş. 7 379.319, Ahmet Fethi Ekmekçıoğlu 2,378.340, Arşimigörüşe sahip olduğu dis Müessesesi Otomobıl MalzemeAnkara'da doğrulansi A. Ş. 2.101.211, Otosan OtomobU maraıştır. Sanayii A. Ş. 3.008.881, Türk DeDışışlen Bakanlığı sozcüsü Ok(Arkası Sa. 7 Sü. 1 de) tay İşcen bu yolda bır Yunan dalet Partili milletvekilresmî bildirisinden Dışişlerı Baleriyle beraber Güven kanhğının haberı olmadığını beHacettepe Üniversitesi Partililerin de Plâna belirtmis, «Atina Radyes» bfr yo1 yaı oy venneleri bekleTasansı dün kanunlaştı mmnnda Enosis düşmanlarından niyordn. Nedense Senatoda 2 nel löz ederek Makarios yönetimine Beş Tıllık Kalkmma Plârunı beçatmıştır. Bunun dışında toprak ğenen ve A.P. paralelinde oy karşılığında Enosis şeklinde herkullanan Güvenciler sonradan hangi bir beyanda bulunmamı?fikir degistirerek takım halinde tır» demiştir. kntuya kırmızı oy attılar. BöyÖte yandan Dışışlen çevrelelece Güven Partisine güvenilerınde ılerı surülduğune gore Türmiyeceğini söyleyip dnran A.P.' kıye daha önce de belırtıldiğı gıliler aksi düşüncede olanlara bi, Yunanistanın Enosıscı gorüşü ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) karsı simdiden baklı çıkraıs gibi ve Trakya Türklerıne baskısı deCumhuriyet Senatosu'nun dunoldular. Bununla beraber, G.P.' vam ettığı sürece ıkilı bır göku toplantısında, merkezı Ankanin davranısı parlâmento geleruşmeye gıtmemeğe kesınhkte ra'da olmak uzere bir «Hacettenekleri açısindan biraz tubaf gö(Arkası Sa. 1, Sü. 1 de) pe Üniversitesi» kurulması hakrünse de, elde edilen sonucun da kındakı tasarı kanunlaşmıştır. beklenenden baska türlü olmaGrup sozculeri, lehte konuşmadıih meydandadır. Toplamı 118*1 lar yapmış, bağımsız Tahsın Ban bnlan muhaletet oylarına karşı guoğlu ise, tasarıyı yererek, iktidar partisinin 221 müspet oyn «Gençliği bir yerde toplamak, ile 2 nci Beş Yıllık Kalkmma mahzurludur» demiştir. Plânı, MUlet Meclisi tarafından Banguoğlu, özetle şunları söyonaylanmıstır. lemistır: Plânın basan sanslan üzerin«Bu tasarı, bir emri vâki tade iyimser tahminlerde bulunsarısıdır. Bir memlekette yükMOSKOVA (a.a.) Sovyetler manın güçlüğünü, sanırız bir kısek öğrenim, bir plâna göre düBirliği, Kıbrıs'taki gelişmelerden sım A.P.'li sayın senatör ve milzenlenmelidir. Bizde ise, böyle ve bir hükumet darbesi ihtimalinletvekilleri de teslim edeceklerbir plân yoktur. Ayrıca ben, den endişe duyduğunu açıklamışdir. Muhalif partiler adına son plâncılara da inannuyorum. Devtır. günü söz alan sayın konusmacılet Plânlama Teskilâtı, bir Os«Tass Ajansı» ile yayınlanan billar, Plânın kusur ve eksiklerini manlı fetvahanesi haline geldi, dinde, şöyle denilmektedir: özet olarak açık seçik bir daha Bu teskilât soysuzlasıyor. tni«Sovyetler Birliği, Kıbns'takl dile setirmislerdir. Bunlardan, \ersitclfr yurda dajıtılmalıdır. gon gelişmelerden, bu bölgede duözellikle C.H.P. sözcüsü Savın Ankara'da 3 üniversite oluyor. rumıı yeniden gerginleştirme teNihat Erim, T.t.P. sozcüsü Sayjn Bunun mahzurlarından biri, şebbüslerinden ve Kıbrıs CumhuSadun Aren ve Y.T.P. sozcüsü gençliği bir yere toplamaktır» riyetinin varlığmm tehlikeye girSayın Susuf Azizoğlu iyi konus(Arkası Sa. 7. Sü. 3 te) mesinden endişelenmektedir. muslar, aksayan belli baslı nokKıbnsta bir darbe tasarlıyantaları iyi belirtmişlerdir. Bnnlalar, bunun neticesinden doğacak ra çöre : sorumluluklan yüklenmeye hazır 1) Plâu balkçı ve toplnmcn bir olmalıdırlar. karakter tasımamaktadır. Kıbrıs Cumhuriyetinin iç işleri2) Ekonomimizin yabancı pane karışmaya, hiç kimsenin hakkı rasına ve dıs borçlanmaya bağlıyoktur. Kıbns'Iılar Türkler ve lığını artırmaktadır. Rumlar kaderlerini kendileri tâ3) Toprak retormunu getirmeyin hakkına sahiptirler.» mekte, köylü. isçi, sanatkâr, meSovyet bıldirisınde, Amerika ve (Yurt Haberleri Servisi) mur ve ücretlilerin geçim sıkındiğer bazı NATO ülkeleri tarafınYurdun çeşitli yerlerine dütısını ağırlastırmaktadır. dan desteklenen Yunan gerici çevşen yağmur, dolu, kar ve yü4) Yeni zam ve vergiler getirrelerinın, Kıbrıs'ın bağımsızlığı, dırım: büyük can ve mal kaymek snretiyle butün yükü fakir hükümranhğı ve toprak bütünlüğü bına sebep olmuştur. halkın sırtına yükleyecek bir nialeyhine plânlar hazırladıklarmm En buyük zarar, Bursa'da kaytelik tasımaktadır. •Açığa çıkmış bir sır olduğu» ileri dedılmiş; ovadaki sebze ve mey5) Sanavilesmeyi özel sektöre surulmektedir. va geniş ölçude harap olmuş, 27 bırakmakta, böylece dar gelirli yaşındaki Süleyman Kayburun, vatandaslardan alınacak vergiyıl'dınmdan olmüştür. Uludağ'da lerle zengini daha zengin kılma kamp yaparüardan 10'u da, yıldıamacı gütmektedir. rım ısabetıyle yaralanmıştır. Bun6) Doğu illerimizi ihmal etlar arasında Savcı Yardimcısı mekte, bu vüzden bölgeler araTurhan Olgaç da vardır. Kamp basındaki dengesizlifi daha da arrakalanyle yuzlerce çadırı sel bastıracağa benzemektedir. mış; ajTica kar ve dolu, Uludağ'Genel çizgileri ile ortaya koda hayatı felce uğratmıştır. nan bu elestirilerin ısığında ele alındığı zaman, 2 nci Bes Yıllık Maraş'm Elbıstan üçesi de suPlânın geleceği hakkında kalar altında kalmış, 17 ev yıkılmışramsar tahminlerden kurtulmak tır. doğrusu hiç de kolay değildir. Dursunbey ilçesindt yağmurdaa En büvük tehlike ise, Yetki Kakaçan çiftçi Osman Çelik İle Ranunu Tasarısı kanunlastıçı takmazan İnan, yıldırım çarpmasındirde, hükumetin, parlâmento dan olmuşlerdir. kontrolü dısına çıkarak büyük Gümüşane'nln Şiran ilçesinde bir hareket serbestliğine kavustaşan çay da, çevreye büyük zaması ve bu aldatıcı rahatlığın rar vermiştir. dürtüsü ile Plânı, plânsızlık derecelerine varıncaya kadar alt«ÂlevıSünnî» çatışması deiist etmeğe kalkısmasıdır. Zira nmce, ıkı tarafın bırbırlerıne bugün ne de olsa doğru yanlıs, gırmesı, vuruşması, dövuşmesı az kusurlu çok kusurlu elimizde gelır akla.. Oysa Elbıstan'da cebir plân vardır. Simdilik en büreyan eden olaylar boyle olmayük kazancımız hiç değilse plân dı.. Her şey tek taraflı cereyan fikrine mılletçe alısır olmaya ettı. Değıl karşılıklı dbvüşme, ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) baslamanmdır. Eksik de olsa, vuruşuna mutecavızlere karşı Bırlık Partısı Genei Baskanı toplumsal gerçeklerimîze uymakendilerını savunanlar bıle, bır Ankara mılletvekıli Hü^rtyın Ba yan yanları da bulunsa, bükuelın parmak sayısını aşmıyacak lan, dün Meclis Başkanlığına met, bes vıl sonunda öngördüğü kadar azdı. bır önerge vererek, Elbıstan ohedeflere varmak için hazırlat«Ehlıbeyt» gecesmde yapılan layları konusunda Mecli"! araştıçı Plânı elden bırakmamalıdır. konuşmalar ve cereyan eden otırması açılmasmı ls^emıştır Umduğunu yarı yarıya da basarlayların, bıre bin katılarak ersa. Plândan sasılmaması, bizce tesı gun yayılması, herkesten Balan'ın önergesınde, bütün azımsanmıyacak bir kazanç saçok, gerici bir takım olan nurpartılerden bırer üvenin katılyılacaktır. culan, çaycılan en fazla öfkeması ile kurulacak bır komislendirmış bulunuyordu.. vonun Elbıstana giderek olayNADIR NADİ Pazartesi günlerinın filbıstan' ları ıncelemesi ıstenmektedir. KURUMLARLA İLGİLİ KISMÎ LİSTE Hayırhsı Olsun! "Gençliği bir yere toplamak mahzurludur,, Moskova: «Kıbrıs'ta darbe ihtimalinden endise duyuyoruz Bakan, Ziya Termen'in söz açtığı olaylar için tahkikat yapıldığını belirtmiş, Hasan Fehmi Boztepe olayma değinerek, şöyle devam et(Dış Haberler Serviâ) miştir: NEW YORK B. Mllletler Ge«Bir mebns arkadaşımızla bir nel Kurulunun," Ortadogu'dakl generalin münakasası olayı, Sabuhranla ilgili dünkü toplantısınyın Basbakanın Genel Knrm*y | AP Meclis Grupu, da İsrail, Arap topraklanrun kaBaşkanlığına yazdıfı olayın tabyıtsız şartsu terkedilmesiyle ilglkiki emri ile 353 sayılı Askeri «Plân Uygulama 11 karar suretlerini, bir kere daMahkemeler Knnılnş ve Tarçıba reddetmlstir. tsrail delegesl lama l'sulü Kanununun 9 ve 15. Tasansı »nı dün Eban, tek yönlü olduğunu lfade maddeleri gerefince Genel Knrkabul etti > * «nay Asfcrrt Maitkemeırinee rm•U1J1 tasarıları, «Meselryi geriyo pılmiştır. Cereyan eden bSdisetAtürücü, düşmanlıgı devam etUANKARA, (Cumhuriyet Bftrosa) lerden, biz de müteessiriz. Anrlci» olarak nitelemiştir. M •% Meclis Grupunda dün, cak bunlar nsnllerine uyçun oöte yandan, Türkiye tarafından I U Plânın uygulanması İçin larak, kanunlara nygvn olarak, desteklenen Pakistan tasarısı, în« ™ ™ Hükumete yetkiler tanı " müstakil yargı orçanlarına intigütere'nin de desteğlnl görmusyan kanun tasarısı gorüşülerek kakal ettirilmektedir. Milli Savuntür. (Bu tasan, Israil'in Kudüs'ü bul edilmiş, bir konuşma yapan ma Bakanı olarak da kannnların ühak kararının hükümsüz gayılBaşbakan Demirel «İcrayı yetki bize verdigi yetkiler kullanılmışmasını istemektedir.) ile teçhiz edilmekten korkmamak tır ve kullanılmava devam oluSon görüşmelerde, çoğunlukla lâzılmdır. Maziden kalma itiyatlar nacaktır. Bu münferit olaylar Afrikalı Ulkelerln hazırladığı ve yıkılmalıdır. Lâf korkusu içinde hakkında yapılan kanuni islem«Yugoslav tasansı» adı verilen bir devlet idaresi mümkün değildir.» leri ve bükumetimizin hassasikarar tasansının Rusya ve Frandemiştir. yetini bilmeden Ziya Termen arsa tarafından benimsendiğl görülkadasımızın, sahsımı ve hükuÖnce, Devlet Bakanı Sâdık Temüştür. metimizi tavizci ve eyyamcı çekin Müftüoğlu, tasan hakkında bilTasanlar kingen bir politika gütmekle itgi vermij, söz alan Feyyaz Köksal hamında büyük bir haksızlık ve Ozerinde oylama cereyan ede ise: iürokrasiye bojpılmus bir sisInsafsızhk vardırj» tem lçindeyiz, çabuk işleyen bir eek tasanların sayısı, 5'dir. Fakat çarkın tatbik tnevkiine konulması üçte lkl ekseriyet sağlanacak 2 lâzımdır» demişür. tasarı vardır. Ayrıca, KudUs ve Tasarı bundan sonra işari oyla ka multecilerle llgül 2 tasan daha Sunay, Demirel ile bul ednmiştir. bulunmaktadır. (Arkası Sa. 7, Sü. î de) 2 saat görüştü Demirel'in konuşması DEMIREL: "LÂF KORKÜSÜ İÇİNDC DEVLCT tDARE EDİLEMEZ...» Tahkikat Prof. Üstünel'in demeci « Para darlığı konusu, derhal ele alınmahdır » Demecinde para darlığı konu funun son derece ciddl oldugunu ileri süren Üstünel, sunlan söylemiştir: «Para darlığı • teknik dej^ml ile «likidite bunalırm» • ekone mik gelişmemizi olumsuı vönde etkileyecek bir dnruma getir. miştir. tş hacminin ve 6zel yatırımlann •nemli nranda azalmasına ve yeni bir ekonomik durgunlujnn» ortaya çıkmasına yol açabilecek hatâlı bir psra politikası ile karsı karsıyayuj» Prof. Üstünel bu rehlıkeve bun dan sekiz ay önce lsaret ettiğini d e belirterek söyle demlstlr: «Bugün yaratılan bu snni bv nalımın baslıca sorumlusu hiç ffiphesiz. banker çevrelerin asın etkisi altında 81çüsüz scılma yoluna gi'den hükumet yetkilileridir, Uznn süredir başsıı bırakılan Merkez Ranka«inın, (Arkası Sa. 7, SB. 2 de) Kürsüye gelen Başbakan Demirel önce, ikinci beş yıllık plân için gru pun yapüğı çalışmalardan dolayı te sekkürlerini bildirmış ve uygulama tasarısına değinerek özetle şunları söylemiştir: «Plân uygulama kanun tasansı, yatırımların daha çabuk yapılması hizmetlerin daha süratli yürümesi için sevkedilmiştir. Temelde bir ku (Arkası Sa. 7, Sü. Z de) ANKARA, (Cnm luriyet Bürosn) Cumhurbaşkanı Sunay dün saat 16'da Başbakan Demirel ile 2 saat süren bir görüşme yapmışür. Görüşmeden sonra Başbakan Demirel, şunları söylemiştir: «Sayın Cumhurbaşkanımızla memleketimizin iç ve dış meselele ri üzerinde görüştıik. " " ' i n e bilgi arzettim ve Fransa gezileri hakkındaki intibalarını aldım.» Yağmur, doln ve kar, can ve mal kaybına yolaçü HÜRRlYET MEYDANINDA AYI OYNATILIYOR Milyonlarca lira sarfedilmesine rağmen yapımı bâlâ tamamlanamayan Beyazıt (Hürriyet) meydanı, eskicilerin pazarı ve bazı âvarelerin e^lence yeri gibidir. Turistlerin uğrağı olan Beyazıt Meydanı, son günlerde, resimde görüldüğü gibi, ayı oynatıcılarının da ticaret alanı haline gelmiş bulunuyor! u TÜRKİYE ırlıklan Pos bıyıklılara hücum... da apayrı bır yerı vardır. Elbıs«Pos bıyıklılara» hucum baslatan pazarı kurulur o gun.. Bu dı.. Herşeyden habersız olarak tun koyler ıner, çevre ılçelerdağdan kasabaya yağpeynır ge den akın başlar Elbıstana Bır tırmış o pos bıyıklı Âleviler, bianababa gunü halını alır her rer ıkışer yakalandı; tekme, toyer.. kat, taş ve sopalarla âdeta linj Işte böyle bır günde, Hüküedildı!.. met Konağının onunde ılk olay. Gozleri dönmüş eü sopahlar, Doktor Ocağın kıyasıya dovuldune kadar dost bildığı ınsanmesı ile patlak verdı Olay, Kay ları, can düşmanlarıymış gibi makamın Savcının, jandarma ve dövdü, kafasım kırdı. polısın gözlerı önünde cereyan KORKUNÇ ettığı halde, doktoru mütecavız Kelimelerden çok, bir film lerın elınden kurtaracak tek kı makınası ile ancak korkunçluğu şı çıkmadı!.. canlandınlabilecek bu olayın, Bu olay, sankı dığer olaylar baş kahramanlan (!) ise, Elbisıçın bir lalârm» ışaretı oldu.. tan'da vurucukırıcı kişiler olaÇarsıPazarı doldurmus binlerrak un salmıs, Yukan Yapalak cc kifi, acuzın cılgınlajtı sankl. (Arkası Sa. 7, Sü. I (e) Almanya'dan çalınıp lürkiye'ye getirilen otomobillerin sayısı, 2 blne yaklaşıyor lld Alman detektifl, Siegprie Goralsky ve Karl Kayns Ftanzman, memleketlerindeki büyük çapta otomobil soygunlarını incelemek üzere, şehrimize gelmişlerdir. Dün sabah Mall Polis'te; Alman Konsolosunun da katıldıgı bir toplantı yapılmış, soygunlarla İlgili evrak ve tutanaklar karşılaştırılmıştır. Iki bavul dolusu evrakla gelen detektifler, Almanya'dan çalınan otomobillerin büyük bir kısmırun Türkiye'ye getlrilip satıldığını, bir kısmırun da Ortadoğu'ya aktarıidığını söylemişlerdir. Alman detektifleri ve Türk polislerl, toplantıdan sonra, bazı garajlarda aramalar yapmışlardır. Bir ilgilinin belirttiğine göre, bunlann tayuı, 2 blne yakındır. Elbistan Olayları hakkında Mecf/s tahkikatı isfendi MEHMET BARLAS Yarın Cumhuriyefte
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog