Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

ÜNİVERSİ7EYE GİRECEKLERE MÜJDE Kurul tarafindan hazırlanan bütün Üniversite ve Yüksek Okullann giri*testsınav Borulan «on yenilikleri ila ÜSE BİTİRME SINAVLABI re ÜNİVERSİTEYE GİKİŞ TESTLEBİ kitabmda Fiatı 5 Ltra. Bütün Türkiye kitapçılarında AK Kitabevi: Ankara Cad. No: 78 İst. Feza: 1573/7855 44. yı/ scryı 1S419 umhuriyeC KTTRUCUSU: TUNTJS NADt Telgral v» m e k t u p adresfc Cumhuriyet istanbul Posta Kutusu: îstanbu] No. 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 22 42 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 MinkaÂ&ia Panait Istrati'nin en dokunaklı, insanhk sevgiai ile dolu bu güzel romaninm Yagar Nabi tar«.ıdan yapılmı? olan çevirisl flçüncu defa olarak Varlık Yayınlan araanda çıktL Fiyatı 4 liradır. Öâncılık: 1038/7843 \ Salı 4 Temmuı 1967 Muhalefet, «PLAN»a kırmızı oy verdi j§ İkinci Beş Yılhk Plân; 221 Iehte, 118 aleyhte ve 3 çekimser oy'la kabul edildi ANKARA, X Cumhuriyet Bürosu) £örüşülmesi sona eren " î k i n c i Bcş Yıllık Plân Tasansı, dün açık oya konularak 221 kabul, 118 red ve 3 çekimser oyla kabul edilerek, kanunlaşmıştır. Bütün muhalefet partileri, Plâna kırmızı (red) oy ver mişlerdir. Bu arada, Plân üzerinde son konuşmalar yapüırken, Güven partisinin de Genel Başkan Turhan Feyzioğlu ağzından Plân'a kırmızı oy vereceğinin açıklanması, sürpriz yaratmıştır. Millet Meclisinde Plân için 185 değıştırge önergesi verilmiş, bunlar içinden 53 ü kabul edilerek gerekii değişiklikler yapılmıştır. Bazı maddelerin ithali yasak edildi Atina'nın tekliti: TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL Yeni kota açıklandı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Özellikler ULiberasyon listelerinden yapılan ithalâtta, getirilen mallann ithal müsaadfsinde yazılı olanlardan farklı bulunmalan halinde mal değisikliği komitesine intikali bususundan vazgeçilmiş ve babis konusn mallann gümrüklerce incelenmesi nygnn görülmüstiir. | 3 Müsaadeye bağlı ithalâtta belgeler lizerınde vazılı tarihten itıbaren nakdi temınat yatırılması süresı 10 gunden 20 gune çıkanlmıştır. B AID ıthalâtında bin dolârdan asağı kıymetler için de fatura tanzim edilebilecektir. Q Yerlı olarak ımal edılen demir ve çelikten âdi şeritler liberasyon lıstesınden çıkarıimıştır. Ateş tuğlaları ise lıberasyon listesinden çıkarılarak bır milyon dolarlık sanayı kotası tesısı suretıyle tahsıslı ithalmallaıı ilstesme alınmıştır. Q Tahsisli ithal mallan liste . sinde bnlunan 583 bin dolarlık dokaz kota iptal edilmiştir. tptal edilenler arasında maden direği, çelikten şeritler, metal kaplama şeritler, teneke levha. beyaz alevii maddeler bulnnmaktadır. Bn iptal edilenler yerine 563 bin dolarlık onbir adet yeni sanayici kotası ihdas edilmiştir. Bnnlardan bazılan Tnngsten tozu, snni grafit, kükürtlü mensncat boyaları, matbaa mürekkepleri imali için lüznmlu maddelerdir. (Arkasi Sa. 7. Sö 4 de) «Enosis'e kar toprak verelim» (DIŞ HABERLER SERVİSİ) ATİNA Yunan askeri cuntası, Türkiye ile Bâbns konusunda pazarhğa hazır olduğunu ve «Enosis» karşıhğında «taviz» verebileceğiıü ima etmiştir. Bu tavizin çerçevesine «toprak» da girebilecektir. Resmî bir bildiri ile açıklanan bu görüş, Enosis'ten «şimdilik» vazgeçmiş olan Kıbns'taki Makarios yönetimini hedef almıştır. 290 milyon dolarlık 19. ithalât koiası bugün yürülüğe girecektir. Ticaret Bakaru Ahmet Türkel dün bir basın toplantisı yaparak yeni kotanın ve ithalât rejiminin eFaslannı açıklamıştır. Ticaret Bakanının verdiği bilgiye gore 19. kota rejiminin özellikleri şöylodir: d * ' Değiştirme önergeleri üzerindeki görüşmeler sona erdikten sonra, gruplar adına konuşmalar yapılarak, grupların ne yol da oy kullanacakları açıklanmıştır. MP grupu adına bir ko nuşma olmamış, CHP grupu adına Profesör Nihat Erirn ise, «Bo plân, halkçı ve toplum jrararına değildir. Gelir adaletgizliğini kesinleştirmektedjr* Pet rolümüzfin ve yeraltı servetlerimizin çarçur edilmesine imkân ve yollar açmaktadır» diyerek (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Plân üzerinde son konuşmalar Birlik Partisi kuruculan birbirleri ile mücadeleye başladılar ANKARA, (Cumhnriyet Bfirosa) Birlik Partisi kurucuları ıki grupa ayrılarak partıyı ellerıne geçirmek uzere amansız bır mucadeleye gırışmışlerdır. Bir süre önce, bır yıl müddetle partıden ıhraç edılen kuruculardan ve Genel Merkez Yönetım Kurulu üyesi Cemal Özbey bir iddıaya göre, partinın kapatılması için bazı teşebbüslerde bulunmuş ve Yargıtaya, Anayasa Mahkemesi ile îçışleri Bakanlığına müracaat etmıştir. (Arkaa Sa. 7. Sü. 4 de) ZARAR, 12 MİLYON LİRA İZMİR Önceki gece saat 02'de, «Devilux Boya, Sentetik Reçine ve Polyeste» Fabrikası»nda çıkan yangında, 13 milyon liralık zarar kaydedilmiştiı. Reçine kazanına inceltici madde (Tiner) katılması sırasınd» baflayan ve patlamaUrla devsm eden yaneın. askeri itfaiye ile Amerikan Iıfaiyesinin de yardımlariyle, ancak saat 8'de kentrol altına alınnuş, 3 itfaiyerı yaralanmıştır. Iki şirkete sigortalı bulunan fabrika, sanayl bölgesi olan Bornova yolunda bulnnduğundan İzmir, büyük bir tehlike atlatraıştır. (Resim, yangın sırasında alınmıştır.) ANKARA (Cumburiyct IJürosu) General De Gaulle'un dâvetlisi olarak, Fransa'ya 6 günlük resmî bir gezi yapan Cumhurbaşkanı Sunay, dün saat 20.32'ds yurda dönmüş, Esenboğa havaalanında, basına bir demeç vererek, «gezisinin çok olnmlu geçtiüni» belirtmiş ve «General de Ganlle'ün, Kıbrıs dâvamıza karsı anlayıs gösterdiğini gör mekle büyük memnnniyet dny. dum» demıştir. SUNAY YURDA DONDÜ MAKARİOS'UN TELÂŞI unün iiöiliin Kavram anarsisi Sosyalizm'in tannnlamasını yapmadan, Anayasa bn düzene açık mı, kapalı mı? tartışmasına girmek hem gereksizdir, hem de çağımızın anlayışı bakımından komiktir. Nedir sosyalizm? Bütün üretim araçlanm kamulastıran, artık değeri yeni metotlara göre kamuya maleden, proletaryayı bâkim bale getiren, ve amacı devleti de ortadan kaldırmak olan pür Marksist düzen mi? Yoksa Marksizmden esinlenmiş, törpülenmiş, özgürlük esitlik sentezine varan sosyal demokrasi mı? Birincisi, özgürlük kavramını kendi ölçüleri içinde değerlendiren bir düzen. Bu düzen, geçis dönemi dedikleri, hâlâ da devam eden sürede kişiyi imtiyazlı bir zümrenin komünist partisi diktası altına sokuyor. Katıdır, ve ekonomik sıstem bir yana bırakılırsa, (asizmden farkı, iktidar karşısında özgürlüğün, dar açılı da olsa, bulnnabilmesidir. Sosyal demokrasi ise iktidarla kişi arasındaki dengeye dayanmaktadır. Kişi bn dengede özgürlüğünü geniş açı içinde kullanabilir, kendi kaderini hem kendisi tâyin eder, hem de devlet o kaderi, insanın daba iyi yaşıyabilmesi yolnnda değiştirmesi için yardımcı olur. Ortamı bazırlıyarak yardım eder, koruyarak yardım eder, hülâsa doğrndan veya dolaylı müdahaledir bu. Ancak olnmludur bn müdahale. Ekonomik farklılıkların bulunduğn az gelismiş, ya da gelismekte olan bir toplumda süphesiz özgürlükler soyut kalıyor. tnsanın isteklerini yerine getirememesi aslında özgürlüğünü tam olarak knllanamaması demektir. Hele farklılıkların artması elbetteki mevcndun paylasılmasındaki adaleti ortadan kaldırmaktadır. Bu bakımdan sosyal devlet önce fırsat esitliğini kabul edecektir. tnsanlann kosnya aynı bizada baslayabilmelerini sağlayacak tedbirleri alacaktır. Koşu sırasında nefesi tükenenler, saf dısı olanlar bulunacak, fakat bnnlar eski Ispartada olduğu gibı kaderiyle başbasa bırakılmıyacaktır. Bir kısmının kaderine terkedilmemesi için millî gelir'in paylaşılmasında kendine özgü ölçüler kullanılacağı gibi, hızlı yansçılar karşısında baska sınıf ve tabakalann örgütlenmelerini, ekonomik faak ve menfaatlerini topln halde savnnmalarını sağlayacaktır. 1961 Anayasası böyle bir düzeni öngörmüstür. Binaenaleyb bn Anayasa 19 uncu asır ve 20 nci asır başlanndaki gibi berkesin yarıça girip dökülene aldırmayan ve tabii bukuka dayanan bir Anayasa değildir. Kisisel ve sosyal haklar sentezini getinnistir. Klâsik anlayısın karşısında soldadır ve sola açıktır. Bugünkü düzen, Anayasanın üstünlüğünü kabul etmiş bir Anayasa rejımi olduğuna göre, iktidara bangi parti gelirse gelsin, uygulamada sol plânda olacak, ve sol deyimini kullanmadan ya da kullanarak sola gitmek zorunlulufunu duyacaktir. Bütün mesele, burada hangi ölçüde sola gidilebileceği, Anayasanın sınır tanıyıp tanımadığı yabut sınırın geçtigi noktadadır. Zaten ise Sayın Cumhnrbaskanının bile karısmasının ve hattâ A.P. solda mıdır. değil midir tartısmalarınm süregelmesinin sebebi de budur. 1961 Anayasası incelendiği zaman görülmektedir ki, knrulu düzen, asırı sağ ve asırı sol'dan korunmak istenmiştir. Bnna göre sol sınırının «asırı sol» kavramında bitmesi, sağ sınırında ise fasizm, saltanatçılık, ırkçılık gibi aynı potaya sokulmus akımlann bnlnnması gerekır. Ancak, gerek asın sol, gerekse aşırı sağ ilmî esaslar içinde tanımlanmamıstır. dolayısiyle sınır çizgisi herkese göre değişmektedir. Kimısı der ki sosyalizm, asırı soldur. Çünkü sosyalizm, komünizme giden bır çeçici dfinem düzenidir. Bu bakımdan yasaktır. İsterse hür seçimleri benimsemiş olsun, temelinde Marksizmin bulundnğu bir anlayıs, sonunda tüm kamulaştırmaya dönüsecek, mülkiyet haklarını alacaktır. Bu bakımdan sınırın sosyalizmde bitmesi zornnlndur. Kimisi, modern devlet'in müdahaleciliğini, 1930'ların devlet kapitalizmi ile kanstırıp, sının bu müdahaleye göre çizer. Kimisi, sosyal bakların kabulünü bile komünistlik olarak nitelendirdiği için, Anayasayı tanımak istemez. Kimisine göre ise kıstas, iktidara geldikten sonraki uygulama değil, hür seçim yerine sadece ihtilâlin benimsenmesidir. Kısacası bn kesmekeş böylece sürüp gider ve gitmektedir. Nitekim son Plân görüsmelerinde sosyalizm tartışmaları yine ortaya atılmış, bir yandan iktidar partisinin sola açıldığı söylenirken, öte yandan Anayasanın sosyalizme kapanıklığı yetkili ağızlardan tekrarlanmıstır. Hattâ Sayın Basbakan bile tartışmalar sırasında bn garip yargıyı belki de A.P. sola gidiyor söylentilerini önlemek için • yeniden zabıtlara çeçirtmıstir. Bütün bnnlar gösteriyor ki, bir kavram anarsisi içindeyiz. Bn anarsi yüzünden Anayasa üzerinde de gereksiz çekismelere «idiyoruz. Eğer Anayasa Mahkemesi 141 ve 142 nci maddelerle ilgili karann gerekçesinde de meseleye yeter ölçüde acıklık vermezse, anarşinin bir gün rejim bnhranlanna kadar gideceğinden korkarız. Izmir'de öğretmenler, Bakana muhtıra verdi I İZMİR (Cumhuriyet Bürosu) " zmir Öğretmenler Derneği, dün Millî Eğitim Bakanı İlhami Ertem'e verdiği muhtırada şu hususların yerine getirilmesini istemiştir. «1 Birinci devrede sınıf geç me usulünün yeniden konulma sı, 2 Sınıf geçme usulunun değıştirılmesı, 3 öğretmen menşe Jarklarının kaldınlması, 4 Meslekî okullara ehıl kişilerin müdür olarak atanması, 5 Müfredat programının çağımızın şartlarına göre düzeltilmesi, 6 tlkokullarla ortaokul ların birleştırilmesı, 7 Lise, or taoknl ve meslekî okullardaki ders saatlerinin aynı olması, 8 Mesleki okul mezunlarının tniversıtelere alınması, 9 Mil li Eğitim müdür^e yardımcıhklarına ehliyetli insanlann getirilmesi ve bunların hicbir dernek üyesi olmamasının sağlannası, 10 Öğretmenler ıçın bu yük sehırlerın bırınde hastane înşa edilmesı, 11 Ucuz ve tek lip kitap sistemine bir an önce gidilmesi, 12 Ozel Okullar Kanununun daha âdıl ölçuler içınde uygulanması.» Karşılanış Esenboğa hava alanında, askeri torenle, senato, meclıs başkanları, Basbakan Demirel, ana muhalefet lıderı tnönü, Genelkurmay başkanı, bakanlar ve komutanlar tarafindan karşıla nan Sunay, «Fransa'da De Gaullele yaptığı görüşmelerin, özellikle Ortadoğn durumu» konusunda geçtiğini belirtmiş ve şunları soylemiştir: «Kuvvet kullanılmasının, toprak kazanmak için bir vasıta olaraıyacağı konusnnda, milletlerin meşrü hak ve menfaatlerinin korunması lüznmnnda General De Gaulle ve ben mutabık bulunuyoruz.» Cumhurbaşkanı Sunay'la bir likte gıden Bayan Sunay ve he • yetin diğer üyelerı de Turkiyeye dönmüşlerdir. Sağlık Bakanı, Sanz İlçesinde konuşturulmadı KAYSERİ Kayseri ve ilçelerinde tetkiklerde bulunan Sağlık Bakanı Vedat Âli Özkaı. Sanz il çesinde konuşturulmamıştır. Bakan, konuşmasına başladığı sırada, ilçe öğretmenlerinden Hüseyin Pontemeroğlu, «Jet Bakan olduğu nuzu söylüyorlar. tlçemizdeki dok tor görevini yapmıyor. Fukara halktan 30 lira da almadan muayene etmiyor. Siz de devletin ara basiyle buraya gelmiş. politika ya pıyorsunuz. tlçe sağlık merkezini neden basmadınız? Demagog politikacılan sevmiyoruz» deyince or talık birden karışmış dınleyiciler arasında tartışmalar başlamıştır. Özkan'ın yanında bulunan Kayseri Millî Eğitim Müdürünün, <Sen, bir öğretmensin; nasıl politika yaparsın?. diye bağırması havayı daha da elektriklendirmiş ve halkın Bakana yuha çekmesine sebep olmuştur. Özkan ve beraberindekiler bunun üzerine, ilçeyı terkederek Pınarbaşı'va gitmişler dir. Sarız'a gelen millî eğitim müfet tişleri öğretmen hakkında tahkikata başlamışlardır. Öte yandan Kıbrıs meselesinin çözümlenmesi amacıyla yeni bir plân hazırlandığı söylentüeri karşısında Makarios, dün kabineyi toplamıştır. Göriişülen konular hakkında resml bilgi verılmemiştir. Haftalık tngiliz gazetesl Observer'e göre, Kıbrıs Rum yönetimi Yunan sağcı cuntasının tutumundan ötürü tedbirler almaya hız vennişür Bu arada Atinanın kuvvetli adamı Albay Papadopulos'un Kıbnsı gizli olarak ziyaret ettiği ve Makarios'a muhalif elemanlarla teraaslarda bulunduğu söylenmektedir. Currartesi K a * 'tnaya f»\m^ UMu Kıbns Rum Savunma Bakanı Yorgıtatsıs'le ılgüi olarak yaymlanan resml bildırı de. gelişmeleri entoresan bir hale sokmuştur Bildl • n. Kıbrıslı Savunma Bakanının Atina'ya «davetsiz» geldiğini be lirtmektedır Yunan askeri lıderleriyle görüşen Yorgitatis'in hangı konulara öncelık vereceği bllinmemektedir. Yunan askeri hükumetinjn blldirisı, «Türlaye üe ıkili müzakarelere» kararlı olduğunu ve «Enosis karsılığında toprak verilebileceğini» açıkladıktan sonra şöyle ilâve etmektedir: «Hayati önemdeki millî mucadelelere başlanırken, yapılması gereken ilk (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) HARTUM (a.a.) İyi donatılmış 6 bin Habeş askeri, Sudan topraklanna 50 kilometra kadar girmiştlr. Olay; hem Hartum. hem de Adis Ababa Hükumetlerinin üzerinde hak iddia ettikleri Doğu Sudan sınınnda meydana gelmiştir. Bu bölge yakınında bulunan Habeş kuvvetlerı, Sudan'lı 2 çiftçinın kendi toprakları üzerinde çalışmasma engel olmak için zora başvurmuş, Sudan sınır polisinin müdahalesi bir sonuç vermemiş, hattâ Habeş kuvvetlerine komuta eden subay, Sudan polis müfrezesine, bu topraklarda tarıma engel olması yolunda emir aldığını soylemiştir. Bu olaydan sonradır ki, bir Habeş birliği, söz konusu bölgeyi işgal etmiştir. MAHÇUP, ACELE DÖNÜYOR Sudan Hükumeti. Habeş Hükumeti nezdinde olayı şiddetle protesto etmiş ve silâhlı kuvvetlerini Sudan topraklarından derhal çekmesini istemiştir. Olay üzerine B. Milletler Genel Kurulunda bulunan Sudan Başbakanı Muhammed Ahmet Mahçup, acele memleketine dönmektedir. Mısır ve İsrailli askerler, birbirine dün de ateş açtı Tarafsız blok tasanlannda değişiklik yaptı (Dış Haberler Senisi) NEW YORK Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, önünde bulunan yedi karar tasarısı ile iki tâdil teklifini görüşmek üzere, dün toplanmıştır. (Arkası Sa. 7 Sü. 4 de) Gebeiiğin sona erdirilmesi ile ilgili tüzük yürürlüğe girdi ANKARA (Cumhuriyet Bnrosn) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Danıştayca da ıncelenmış bulunan «Tıbbi zaruret halinde gebeliğin sona erdirilmesi ve sterilizasyon yapılması hakkındaki tüzük» dün Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe gırmistir. Tüzukte tıbbı müdahale yolu ile rahmın tahliyesine ve çocuk yapma kabiliyetınin izalesi için (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Prof. Abadan toprağa verildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ünlü hukukçu Prof. Yavuz Abadan, dün hazin bır torenle, Cebeci Kabristamnda toprağa verilmiş, merhumun eşi Prof. Nermin Abadan üe 7 yaşındaki oğnllan da cenazeyi izlemişlerdir. Bu arada, 100'den fazla çelengin gonderildiği torende Abadan'ın nâşı, Siyasal Bilgiler Fakültesi önüne getirümış, yapılan konuşmalarda, merhumun değeri belirtilmiştir. Torende İnönü de bulunmuştur. SEYYAK SAT1CILAK SARAÇHANE MEYDAN1NDA «MANEVÎ HAYAT» özkan'ın açıklaması ANKARA (Cumhnriyet Bürosn) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âlı özkan önceki gun Kaysen'de yaptığı konuşmada bahsettiği sol akımlarla mücadele tasansı ile «Temel Hak ve Hürnyetler Tasarısını» kastettığım, kanun tasarısının hükumetçe Meclıse sevkedileceğini ifade etmıştir. yaptığı basm toplantısında mılli eğitim sorunlarının ısabetle çizıimîenmekte olduğunu ifade ede rsk «Millî Eğitim politikası AP nin seçim beyannamesinin ana esprisine dayanmaktadır. Bn poiitikanın gerçeklesmesi için manevi hayatın teçbizine önem vermek manevî güçlenmeyi sağ lamak lâzımdır» demıştır. 1 lantısında bulunan Mılli Kğıtım Bakanı tlhamı Ertem, dun 1 kademılerarası 18. kurul top Seyyar satıcılar Sarachane'de olurarak Beledlyeyi protesfo edivorlar Aşıklar, Nurcular ve Çaycılar.. "Balkan Sahil Yolu,, Artvin'e kadar uzayacak ÜMİT GÜRTUNA Türkiye, Romanya, Bulgarıs tan ve Yugoslavya arasında bn suredır Ankarada hazırlanmak ta olan «Balkan Turizm Anlasması» nin taslağı, dün saat 19.30 da ilgili Bakanlarm katılmasiy le Büyük Tarabya Otelinde imzalanmıştır. Taslak dün sabalı Hilton Otelinde yapılan uzmanlar toplantısından aonra, son şeklini almıstır Alevîlenn müzik ve şıir yönünden duygulannı «Âşık» dedığımız gerçek halk ozanlan di le getirir... Elbıstan'dan yetışmiş böyle ünlü halk ozanlardan bıri de, Âşık Mahzunî'dir. Tüm Klbistan'lı sever Mahzunî'yı... Onun plâkları sadece Alevilenn evınde, kahvesinde değil, Sünnilerinkinde de çalar... Elbistan, âşıklar. ozanlar diyandır. Herhangi bir âşık veya saır geldi mi, en uzak köylere kadar haber ulaşır... Kasabaya bır akın başlar. Sazm yedı telınde sadece sevgı, aşk dile gel mez, yurdun çeşitli sorunlan, dertlen de dile gelir... Halk ozanlan, çok öğretmenin, politikacının, konferanscmın anlatama TAZ1SIZ dığını, yedi tek sazın telinde ko laylıkla anlatır. O dağdan gelen köylü, geri döndüfünde güzel bir melodivle birlikte çok Belediyeyi protesto etmek için dün sabah toplanan 1500 kadar seyyar sebze ve meyve satıcısı, yann yapacaklan yalmayak sessiz yürüyüşe kadar, Saraçhane mey • danında oturmaya karar vermiştir. Dünkü yürüyüşle ilgili olarak Cumartesi günü Vilâyete başvuran, fakat sonradan bu isteklerinden vazgeçen seyyar satıcılar, ellerinde sövizler ve bayraklar olduğu halde Saraçhane meydanında toplanmış, yürüyüş yapmak istemişlerdir. Emniyet makamlannm, 'Tirüyüşün kanun suz olacağı yolundakı ikazı üzerine vazgeçen satıcılar daha sonra, oturma karan almıslardır Arabalan Beledive Zabıtasi tarafından tekrar verilecek olan seyyar satıcılar adına yapılan konuşmalarda. rMTP'na baŞlüıkla • nndan bahsetnıişlpr ve haklarıru alıncaya kadar mücadele edeceklerinı bildirmişlerdir Bu arada bazı TİP'li ögrencıler viırfivüşıa yakından Ugılenmışler ve zaman zaman satırılar adına Emntyet yetkilileri Ue görüşmeleı yapmif
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog