Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

DUDE gerçek romanı. Takm tarihlmlzi ö2renmek tatlyenlerin başvuracakları tek wer. Altıncı elldl dı» yayınlandı. ANSİKLOPEDtK TARÎH TARAMASI Tarih boyunca ileri eerl kavealarını aıuatıym. Dttoya tarihtoln bastan basa taransrak en önemli elayisruıı bütün yönleri Ile ele «Un e»r. Onblrlnd fnslküJ de yayıntandı. Her hal~ ta u l ı günlerl çıkıyor. ALTIN ZINCİB VİETKONG ÇETECİLERI AKASINDA PATATES ÇÖVALYZLERİ EVLERDEN BÖU riBTINA ÇOCUKLABI ASYANIN AVBUPATTA ÖĞRETTİÖİ THESEB SARI DİJIFIA AYDEMİR'İN HATIRALAHI SİYASt PAHTİLEB VI SEÇİM KANUNLARI. Cumhuriyet 44. yıl sayı 1S44S KURÜCUSU: YTJNUS NADİ Telgnl v» mektup adresfc Cumbnriyet İstanbul Poets Ktrtosa: htsnbul Na. 846 TeleJonlarî 22 42 80 22 (3 06 Ö C B 7 2 2 Ü 9 8 22 O 99 D İ K K A T Beklenen eser sonunda çıkb FARUKNAFİZ ÇAMLlBEL ZİNDAN Pazar 30 Temmuz 1967 '" Ne$redilmemis 90 kıt'a siirden mürekkep bfa YASSIADA ilhamıdır. 750 Kuruş. Tevzi Yeri: İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ OUVARLARI Tunceli Valisi "Vatandaşm her şeyden çok çadıra ihtiyacı vardır,, dedi yıimoat pETİMER Evsiz kalan halk sokakta yatıyor MUCAHIT BEŞER BÎLDİRİYOR Doğnnun zaten tor ayakta duran •vleri jçin son deprem dlrenilmesi füç blr sarsmnydı. Fotoğıaf: Mücahit BEŞEB Çay bahçelerinde Bir yudum çalışanlar Çay için... Çay diyanndan, kısa bir «0re önce tstanbula döndüm™ Fakat neden bilmiyorum? Gozlerimin önünden Rize köylerinde çördüfüm, tanışıp konuştuğum insanlann içtenliği, sıcak hayali hâlâ sitmiyor... KuJaklarımdan onlann tuxlu Karadenizin dalgalan gibi, kâh sert, kâh yumnşak aesl uzaklaşmıyor!Alaskada altın bolnndngu zaman geçen olaylar Rizede yok... Ahlâksızbk, sefahai, hırsızlık, gangsterlik getinnemiî çay serveti Ama mohakkak ki bn bölgenin insanlan ancak «yeşfl altmı» keşfettikten »onra hayatıo tadım duymay» b»« Iamışlar~. Yılda 350 mflyon Hra kaaaodınyor çay Rizeye, 500 bta kişiye dağilan bo para «cabs olnmlu işlere sarfedillyor mn? Yoksa RizeU istikbalinden hV lâ pmin deçil mi? Sonra, dünyanın en lyl çaf kalitesini veren topraklar», lklime sahibiz de, niçin agız tedı ile bir yndtun çay içemiyonız? Dişanya satıp dSviı ka» zanamryornz? 2j re 5 yaprak hikâyesi nedir? Milyonlarca U ra ödenmiş çay vapraklan ne »ebeple yatoiryor? tşte Rize köyierlnde, Rlıeliler arasında geçirdiğim gfiaIer sırasmda bütün bn »orolann cevabım bnlmaya çahştım. «Bir yadmn ç»y İçin» ymn serisinde çay diyanndaki b> sanlarm yaşanhsı, ontarm mutlnİBklannı, çilelerlni re anlatacaenm... Turgut, Ozel Sektörü, sol ve ortanın soluna karşı möcadeleye davet ettl ANKARA (Camhuriyet Börosa) Ozel sektör • Tfoimn)*f toplanatısının, dün açış konuş masını yapan Sanayl Bakam Mehmet Turgut, sol ve ortanın solu akımlanna şiddetle çatmış, «Mpvcut ve demokratik olan nizaram rauhafazasında, istikrar ve emniyetin tahakkak ve devamında vazifeleriniı olduinnn bilmeli. nizamı yıkmaic istiyenlerin silâhlannı eUerinden alacak tedbirleri bnlmausınız» demiştir. Turgufun bu sözleri, özel sektörcülerin alkışlan üe karşılanmıştır. FAKİRLÎK tSTİSMARI Sanayt Bakam, konuşmasına, Doğu • Batı çatışmasının hızmı arttınnaya devam ettiğini bellrterek başlaroış, Ortadogu savaîinın, Ttlrkiyede ekonomik hayatı etkilediginl söylemiş ve sol ve ortamn solu akımlarına deginerek. ser blr düle şöyle demiştir: «Geride bTraktıtımız 6 ayüfc dev re içinde, memleketimizin pnlitik hayatında. saf sol münakaşalan artarak devan' etti ve devam etmektedir. Ba münakaşalar dan bazı hnsnslar. berrakbğa ka> vnşmakta ve bir takım neticelere nlaşılmaktadır. O da ortanın solnndakilerle soldakilerin birbiri ne yaklaşmasj ve bir çok mesele* de birbirine paralel hale ırelnıesidir. Bnnlar birbirlerinl koramak ta, birbirlertae nırdım etmekte ve birbirlerine kanat germektedtr Ier. Mevcnt dözenin değişmesinde ittifak halindedirler? Sömürü edebiyatmda yan yanadırlar, t*(Arkası Sa. 7. Sü. « ıle] Şirîndir Rize çayu, pembe güller açayur O ne kadar mis koku, beni candan yakayur Bedriye ha şuradan, şahin gibi bakayur O ne kadar güzellik, benim aklım şaşayur. ERZİNCAN 110 dan fazla cana kıyan Piilümür depreminden üç gun sonra. ağır hasara uğrayan dağ köylerinia bazılanyla irtibat kurulması mümkün olmuştur. Hava Kuvvetlerince tahsis edilen iki helikopter, 3 4 evden ibaret olan ve karadan gidilmesi mümkün olmıyan «Mezra» Jara ilk yardım olarak ekmek taşımıştır. Bazı köylerde depremden ölenlerin kefensiz gömüldüklenni gördük. Derme çatma evler Depremde en çok zarara uğrayan köylerden biri olan Derindere'd* oğlunu, gelinini ve iki tonnHuıu . fcaybeden bir dağ köylüsü, tek kalan torununu teselüye çalı$iTor. (Foto: Miicahil BeşerDerindere) Dersım harekâtına sahne olan geçit vermez daglarda havsalanın alamıyacağı kadar kötü şartlarda yaşamaya çahşan ve son depremde esasen derme çatma olan evleri de başlanna yıkılan vatandaşlar, şımdi artjk tamaroen aç,kta kalmışlardır. Taçtan ve çamurdan yapılmış, mağrayj aodıran evlerinin oturulamaz hal, eelmesivle gecelen dışarda yatmak zorunda kalan dag köylüleri, kendilerine acele çadır tahsis edilmesini beklemektedirler. no"«rı Ağustos ayınm yaklasmıj bulunmasuıa rağmen, dağların zirvelerindeki karlar hâlâ erimediği jçin, deprem bölgesinde geceleri çıkan ayaz, açıkta yaşamayı ünkânsız haJe getirmektedir. Yıkılan köylerde binlerce çadıra ihtiyaç o2duğu halde, dün akşama kadar dağıtılan çadırların 300 ü aşmadığı bildirilmektedir. Ulaşılması güç bölgelerdeki bir çok köyler ise şimdiye kadar tek çadır bile alamamışlardır. Tunçeli Valisi Mustafa Necati Kınacı, Erzincan Garnizonu Komutanı Tuğgeneral Nadi Alpartun'un bütün şahsî gayretlerine rağmen gerek ulaşma imkânsızlığı, gerekse diğer ilgililerin konuya gereken önemle eğilmemeleri dolayısıyla yapılan yardımlar bugüne kadar «göstermelik» olmaktan öteye geçememiştir. Vali Kınacı, yolu olmadığı için yardım ulaştmlamıyan, 29 kişinin öldüğü ve 7 kişinin yaralandığı Karagöl köyüne gitmek için, gidip gelme 9 saat yürümek zorunda kalmıştır. Hal böyle iken, deprem dolayısıyla bölgeye gelen Devlet Bakam Hüsamettin Atabeyli. verdiği de(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Sisler Arasında ıbnstan acıklı bir mefctop geldi. Oradaki soydaşlanmızın karanlık içinde yaşadığını söyliyen mektup ahibi özetle şöyle diyor: «Fazıl Küçük'ün çağnlısı olarak daya gelen Dışişleri Genel Seketeri Sayın Zeki Koneralp paartesi günö bir basuı toplantısı îrtipledi. Olaylar hakkında ayınlanmak, sarsılmaz tnancımuı tzelemek üzcre gazetelere dört el; sanldık, Genel Sekreterin de» lecini yutarcasına bir hamlede aştan sona okudnk. Oysa, içinde ıınaldığımız karanlıktan gene de jriıılamadık. Sayın Kaneralp'm iylediklerini toparlarsak öğrenğimiz kısaca şundan ibarettir: urumda olumlu bir gelişme varr ve zaman lehimize işlemekter. Bu yuvarlak sözlerin yıllardır ıbnsta tneşru hakları uğruna T türlü fedakârlığa katlanarak nbir yoksulluğa rağmen dayan ve savaşan biz Türklere yeni r şey getirdiğini iddia etmek, Imem mümkün müdür? Sayın Kuneralp'ı iyimserliğe goren sebepler nelerdir? Durumki olutnlu gelişmenin aslı hangi nele dayanmaktadır? Zamanın limize işlediği savını Sayın GeI Sekreter nereden çıkarmakta?» tazısına hâkim olan sinirlj ve ramsar üslüptan ötflrü özür dien Kıbrıslı soydaşımız, bu decin ortaya çîkardığı bir çelişye de değiniyor: Durnmda olumlu bL gelişme mış ve zaman lehimize işliyorş. Demek ki şimdiye değin dunda olmnsuz gcüşmeler olduIU ve zamanın da lehimize işlediğini Ankara temsilcileri kaetmektedirler. Ne var ki, satemsilciler böyle bir oluşnmu bir zaman itiraf etmemişler, urauıı bcp bizim lehimize geiçini söylemişlerdir. u halde ortada değişen ne olitur? AlJah aşkına, bir bildiğivarsa bari siz yardım elinizi tın, içinde bunaldığımız fearanan bizi kurtann!> ıbrıslı soydaşunızın aydonlanıına yardımcı oiamamaktan dnğnmnz derin üzüntüyü baı belirtmek isteriz. Kıbns dânın içine gömüldöğü esrar lesi hakkında oradaki soydaşnız ne biliyorlarsa barada bizde daha fazlasını biliyor değiUluslararası ilişkilerin eittikıçıkJık kazandığı, diplornatik işmelerin bile gün ışığmda yaığı bir çağda bu gizli kapaklıakıl erdirmek doğrusu güçÖzellikle Kıbns Türkleri gibi rlük hakları uğruna canını ıe takarak ber türlü cefaya ınan tertemiz bir topluluğu li haline bırakilmışçasına,TSID kaderi üzerinde bilgisiz lr dantel gibi kıvnnbh V» daracık yollardan sarsıla sarsıla dağlara, dağ köylerine dogru tırmanan altımızdaki emektar cip, burnundan dumanlar çıkararak hırıltıyla soladu... Ve bir iki defa daha sarsıldıktan sonra az ileride gölgelikte, sıcaktan tembel tembel geviş getiren ineklerle, irili nfakn çocuklann hemen yanıbaşmda dnrdu. R Çay bahçelerinde umumiyetle kadınlar çalişmakta ve ailenin biitiin yiikünü Rize'de kadınlar taşımaktadir... Yaşlı dede, sarsıntı yüzünden evlerinin üzerine odunlar çökmesi ile altmda kalan torunuyla birlikte... Artık hayatta sadece ikisi var... (Fotoğraf: Mücahit BEŞEB) "" CHP Genel Başkanı îsmet tnönü diin gece saat 21.45de şehrimize gelmiştir. Geceyi oğlunun Maltepe'deki evinde geçiren Inönü, bugün Heybeliada'ya geçerek bir süre istirahat edecektir. Genel Başkan înönü, dün 14 saat süreyle deprem bölgesinde incelemelerde bulunmuş, felâket zedelere «geçmiş olsun» demiştir. Beraberinde eşi Mevhibe İnönü ve bazı Merkez Yönetim Kurulu üyeleri olduğu halde seyahat eden CHP Genel Başkanı lsmet Înönü, Düzce'den sonra Hendek ilçesine gelmiş, hükümet konağında haJkla bir konuşma yaparak; «Sizleri görmek i(Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) DEPREM BÖLGESİNİ GEZENİNÖNÜ İSTANBÜLA GELDİ Ayağımızı bastığımız yer. gökleri deler bir apartıman terasıydı sanki Ama «toprak» terası!.. K5seleyi de, lâstiği de delip, insanın tabanından taa içine kadar işleyen çimentonun kızgınlıjn yerine, toprağın yumuşak sıcakhğını hissediyorduk... Ufak tefek taşlar.. aralanndan faşkıran otlar... Ve nefîs ağaçlann, eşsiz bir iklimin yarattiğı burada insanJarla tabiat başbaşaydı. Birbirine yakın, inişli, çıkışlı uzayıp giden yüksek tepelerde beyaz badanalı camiler... Ve yanı başlarında kırmızı kiremitli tek katlı, iki katlı evler gorülüyordu. Her 1520 damın üzerinde bir nazlı ince minare Sonra uzun arahklarla seyrekleşen yemyeşil a ğaçlann arasına gömülü köy evleri... Yeşilin yetmiş çeşidini ustaca kullanan bir sanatkârla karşı karşıya gibiydik... O kendinin farkında değil, sakin, sessiz ve mahçup duruyor, biz onu hayranlıkla seyrediyoruz!.. Hemen önümüzden aşağıya doğru inen yamaçta yine yeşil ile işlenmiş bir başka kompozisyon vardı. Işığın istikametine zamana gore değişiyordu rengi. Kâh neftiye kaçıyor.. kâh açılıyor, filizî oluyordu... Kırmızı peştemah bafından beline kadar inen kadınlar, saçına mendil dolayan erkekler, güneşin alünda kavrularak çalışıyor, tabloya ayrı bir renk kaöyorlardı. Peşteroal, kadını hem sıcaktan koruyordu, hem de erkeğin gö zünden!» Ama kötü gözle bakan yabancı erkeğin!. Şirbıdir Rlze çayn, pembe güller açayur ! O ne kadar mis koku beni candan • yakayur Bedriye ha şnradan şahin gibi bakaynr O ne kadar güzellik benim aklum şaşayur. (Arkası Sa. 7. Sü. ı de) , ANKARA (Cumhuriye* Bürosn) Senato'da kabul edilen plân uygulamas) İçin hükümete yetkiler veren kanunun, Anayasa Mahkemesinde iptali İçin harekete geçilmiştiT. Kanunun Anayasaya aykın ol duğu gerekçesiyle Anayasa Mah kemesine başvurmak üzere Tabiî Senatör Tunçkanat, Senatörlerden imza toplamaya başlamış tır. Anayasanın öngördüfü sayı da imza toplandıktan sonra Anayasa Mahkemesinde iptal dâvası açılacaktır. Yetki Konununu iptal için harekete geçildi Çalışmalar Tatfl dolayısiyle Millet Mecllsl lkinci dönem ikinci toplantı yılı, Cumhuriyet Senatosu ise birincl dönem altıncı toplantı yılı çalışmalarıru bitirmişlerdir (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Tahran'da Oçlü zırve toplantısı TAHRAN Türk, îran ve Pakistan liderleri, «Üçlü» zirve kon feransına başiamışlardır. Tahran yakınlarındaki cRamsar. Sarayında yapılan toplantıya, £yüp Han, tran Şahı ve Başbakan Süleyman Demirel katılmıştır. Hangi konuların 'gorüşüleceği açıklanmıyan topiantı bugün akşama kadar devam edecektir. Üçlü zirve konferansına yakın çevrelerin bildirdiklerine göre, görüşmelerde CENTO'nun geleceği, Ortadoğu meseleşi ve Ortadoğu'daki silâhlanma konulan ele alınacaktır. Bu yetkililere göre, üç ülke liderleri Ortadoğuda eş bir politika sürdürülmesi konusunda da görüş teatisinde bulunacaklardır (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Rizede üışaat kalfaları, mıraarlar kadar mahirdir. Her köyde bir cami görülür lıu bölgede... kadınlar başlannı peştemalla örter ve ayrıca da şemsiye taşırlar. iki Sovyet Rusya"nın paketleri postanede arandı Gümrüklerdeki karışıklık giderilemedi Permi sahipleri de taşıtlarını çekemiyor CHP Genel Başkanı İsmet lnönu, depremden hasar gören bölgeleri gezdikten sonra Adapazan Vilâyet Konagına girerken. İnönü'niin elinden tuttuğu Sakarya MUletvekili Hayıettin Uysal'dır. Gümrükte otomobilleri bnlunanlar, itbal ile ilçili kararname ve tebliğlerin, idareciler tarafmdan değişik şekillerde anlasılması yüzünden, taşıtlannı çekememekte, Gümriik fdaresi ve Maliye Bakanlıgı, Kambiyo Müdürlüğü arasında mekik dokumaktadırlar. Bn arada permi s» hiplcri de taşıtlanna sahip olmamaktadırlar. Gümrük Idaresi, 26 haziran 1967 tarihinde Resmî Gazetede Maliye Bakaclığı tarafından yayınlanan tebliğde, permi sahiplerinin taşıtlarını çekebilmek İçin yaptıkları mıiracaatın, Kara (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Anayasa Mahkemesi Çetin Altan'm . durumunu görüşmeğe başladı ANKARA (Cnmbnriyet Bürosn) Anayasa Mahkemesi Çetin Altan'm dokunulmazlığınm kaldırılması hakkındakı Meclıs kararım iptal miiracaatlarını üıcslemeye başlamıştır Mahkeme çalışmalarına devam edecektir. Bilindiği gibi mahkemenin 15 gün içinde gerekli karan vermesi gerekmektedir. Meclis karan hakkında Çetin Altan'ın kendisi ve TİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar Ana yasa Mahkemesine basvurmuj. lardı. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) NADİR NADÎ (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Romancı Yaşar Kemal, sahibi bulundugu Ararat Yayınevinin çîkardığı gazetemi2 başyazarı Nadir Nadi'nin «İki Sovyet Rnsya» adlı kitabın yurtiçi bayilerine gönderilen paketlerinin PTT tarafından arandığını ileri sürmüştür. Yaşar Kemal, 6 aydanberi faallyette bulunan yayınevinin paketlerinin şimdiye kadar açılmadığını belirtmiş ve «Bu; yayıneviroe, bana ve Nadir Nadi'ye yapılan bir baskıdır» demiştir. PTT ilgilileri ise, yayuı paketlerinin köşelerinin açık bırskılması gerektiğlni bildirmişlerdir. Yaşar Kemal bugün bir basın toplantısı yaparak olayı protesto edecektir. Resimde. Biiyük Postahanede açılan «İki Sovyet Rusya» kitap paketleri görülüjor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog