Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Kitapçılık Ticaret Limited Şirketi Yayınlan FANINA (Rahibenin Aşkı) Fransa'da, İtalya'da ve Avrupanın diger iilkeleriode mllyonlarca satılan, filmlerJ çevrilen büyük aşk romanı Pierre Sabbach ve Antoine Grazzianıin yazdıkları bu roman, Roma Imparatorluğu devrinde yaşamıs aşk tanrıçaa FANİNA'rn heyecan, ısdırap dolu hikâyesidir. Temiz bir baskı, nefis bir cilt, 5 renkll şömiz içinde bütün kitapçılarda £iaö 15 TL Gene] Dağıtım: Kemal Karatekin Ankara Caddesi İstanbul (Feza Reklâm: 1567) 7790 umhuriyet KURECUSU: ÎTJNUS NADt 44 yıl sayı 1S418 Telgraf ve mektup adresfe Cumhuriye* İstanbul Posta Kutusu: tstanbul Na 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Bulantı Günümüıüıı sözü en çok edilen ede^biyatçısı olan Şartre filozof olduğu kadar güçlu bir r»mancıdır da. Onun en beğenilmiş romanlarcndan bâri olan Bulantı, Samih Tiryakioğlunun özenli çevrisiyle Varlık yayınlan arasında çıkü. 6 lira. tâncılık 1038 7796 Pazartesi 5 Temmuz 1967 Yunanistanla ikili miizakerenin faydasız olduğuna karar verildi Dışişlerimiz Yunan cuntasının, ilişkileri zedeliyecek tutnmda olduğu kanaatıııa vardı Çetin ÖZBAYRAK ANKARA Kıbns sorununa kesüı ve devamlı bir çözüm yolu bulunması için Türkiye ile Yunanistan arasinda. bundan iki yıl kadar önce başlıyan ve zaman zaman Yunaniston'daki hükumet değişiklikleri yüzünden duralıyan ikili görüşmelere Yunan Askeri Yönetimi ile tekrar başlanması amacıyla yapılan ön temasJar olumlu sonuç vennemiş ve «Enosis ön sartı ile Batı Trakya Türkleri üzerindeki baskıda direnen» bu hükumetle, görüşü değişmediği sürece konuşmanın fayda vermiyeceği anlaşılmış.tır. Bunun yanı sıra Yunan Askeri Yöuetiminin davranışları Türk Yunan ilişkUerini de ciddî şekilde zedelemiştir. Gazze'de yiyecek yağma eden Arap mültecilerine ateş açan Israilliler 12 kişiyi öldürdüler Sağlılc Bakanı dedi ki : Süveyşteki yani çarpışma beş saat sürdO (Dış Haberler Servisi) KAHİRE Mısır ve İsrail Birlikleri arasmda önceki gece başlayan ve dün sabaha karşı duran çarpışmadan sonra dün de BM'in «ateş kes» emri üçüncü defa ihlâl edilmiştir. Taraflar, bir Mısır mangasının katüdığı bu çarpışmanın büânçosunu değisik biçinade vermişlerdir. İsrail askerî sözcüsüne göre, Port Said'in 15 Km. güneyinde İsrail ve Mısır birlikleri arasındaki çatışmada, Israilliler Mısırlılardan beş havan topu, birçok agır makineli tüfek ve iki geri tepmesiz top ele geçirmislerdir. Yedi tsrail askeri yaralıdır. Kahıre radyosu da sabahın ilk saatlerine kadar süren çarpışmada üç Israıl tankı ile uç zırhlı arabanın imha edıldığıni büdirmiştir. Çarpışmayı kimin başlattıgı da anlaşılamamış, tsrail sözcüsü, yedi İsrail askerinin hafifçe yaralandıği çarpısmada sadece ka ra kuvvetlerinin rol oynadıgını, Mısırhlann Süveyşin difer kıyı sından topçu ateşi açtıklarını ve ateş arasında bir maııga kuvvetinde birlifi Doğu kıyısına çıkardıklarım bildlnnistir İsrail, beş saat süren çarpıçmadan sonra, Süveyş kanalım geçerek Sina'ya sızan Mısır bırlıklerınin dün sabaha karşı geri atıldığını bildirmektedir. Ordu sözcüsü, Süveyş kanalını geçen Mısır mangasının karanlıktan faydalanarak motörlerle kanalın batı kıyısına döndüğünü söylemıştir. Kahire radyosu, dün günün ilk haberler yayınında, çarpışma hakkında tafsilât vermemiş, fakat bunun Cumartesiyı Pazafa bağlayan gece içinde kendiliğinden yatıştığını belirtmistir. (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) "Aşırı solu önleyecek tasarı Meclise getiriliyor,, Kayseri a. a. ayseri'de incelemelerde bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Vedat Ali Özkan, bugün Felâhiye Uçesinde bir kahvede halkla yapüğı sohbet sırasında, «Asuı sol aknnlan önletnek için hükumetçe bir tasan hazırlandığnu» açıklamış ve tasarımn önümüzdeki günlerde Parlâmentoya sunulacağını söylemıştir. Kahvedeki bir vatandaşın, «Komünistlflt alıp yüriidü.. gencleri tah rip ediyor. Propagandası Meclislerimize kadar girmiş bulunuyor. Kal kınmayı bırakın da önce gelin şu belâyı başımızdan atın..» şeklindeki sözleri üzerine bu açıklamayı yapan Sağlık Bakanı Dr. özkan, özetle şöyle konuşmuştur: •Hükâmetimiz bu konuda Rayet hassastır. Bunlar kanuni müeyyidelerin noksanlığı yüzünden olagelmektedir. Bunlann önünü alANKARA, (Cumhuriyet Bürasu) mak için hazırlanan kanun tasarısı Maliye Bakanlığı Hazine Genel önümüzdeki günlerde Yüce MecMüdürlüğü aylık ekonomik gösterlislere tevdi edilecektir.» gelerine göre geçim endeksleri tsDr. Vedat Ali özkan, bu konutanbulda ocak aymda mayıs sonudaki sözlenni sövle tamamlamıştır: na kadar 16 puanlık Ankara geçim Haklısınız.. Bunu şu ufak yerde endeksleri ise aynı süre içinde 14 bile yakınmanızı büyük bir merapuanlık bir artış göstermiştir. ts nuniyetle karşılıyor. im^.ılı bir satanbul geçinme endeksi ocak ayınvaş verdiğinize ve vereeeğinize ina da 326 iken mayıs ayı sonunda 342 myoruz.» ve yiikselmiştir. Ankarada ise 307 den 321 e yükselmiştir. 1967 yılının ilk beş ayında tstanbulda geçinme endeksi yükselişi yüzde 8. 9, Ankarada ise yüzde 5,5 tur. Oysa geçen yılın tüm geçinme indeksi yükselişi tstanbulda yüzde 8,7, Ankarada yüzde 5,3 idi. 1967 yılının ilk beş ayındaki yükselişler, geçen yılm tüm yükselişini şimdiden aşmış bu1 unmaktadır. K Petrol ithal fiatında varil başına indirim sağlandı ANKARA (Cumhuriyet Bttrosu) Millet Meclısınde dün, Ikıncı Beş Yıllık Plân üzerindeki değıştirge önergelerinin görüşulmesıne devam edilmış ve sabahki oturumda, petrol konuları ile ilgili önergeler ele alınmışYeni çıkmaz tır. Bu arada konuşan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ReYunan geçici seçim hükumeti fet Sezgin, yabancı petrol şir(Arkası Sa. 7, Sfi. 2 de) ketlerı ile yapılan toplantılar sonunda, ham petrol ithal fıyat larında varil başına 40 cent, (360 kuruş) indirim yapılmasının kararlaştırıldığını açıklamış tır. Bakan ayrıca şunlan söylemiş tir : «Yabancı şirket temgilcileri ile yapılan toplantıya ayrıca Batı Trakya Göçmenleri Yarhükumet olarak, petrol ürünleri dımlaşma Derneği Merkez tdare ithal fiyatlannda da yüzde 10 Heyeti, dün bir bildiri yayınlayaindirim yapılmasını istedik. Ya rak, Yunanistanda Batı Trakya bancı şirket temsilcileri Ist, Türklerine yapılan baskıyı protesyüıde 7 teklif ettiler, bizim tekto etmişlerdir. lifimizi kendi merkezlerine sor Son günlerde Batı Trakyadakl maları için toplantı 17 temmuza TUrklere karşı artan baskının albırakılmıştır^ tında, Türkleri ımha politikasıMillet Meclisinin dünkü topnın yattığı belirtilen bildiride. lantısında, petrol konusuyla ıl«Yunan polisi, jandarması, me • gılı ve birbirine benzer 10 ö muru, Yunan hükumetinden cesaret alarak barbarca hareketlerini nerge ele alınmış, bu önergeler artınruşlardır. Batı Trakyada seiçinde CHP lı Hüdaı Oral ve bepsiz tevkif edüenlerin sayısı arkadaşlannın, yine CHP lı Re(Arkası Sa. 7. Sfi. « te) 235'i bulmuştur» denılmektedir. Türkiye'de Ürgüplü koalısyon hükumetinin kurulması ile 1965 yazında, Dışişlen Bakanı Hasan Işık ile Yunan Dışışlerı Bakanı Kostapulos arasında başlıyan ikili görüşmeler. ıkı buluşma gerçekleşükten sonra Yunan hükumetinin değişmesı ile suya düşmüş, bundan sonra Türkıye'de seçimlerden sonra ışbaşına gelen Dışışleri Bakanı Ihsan Sabri Çağlıyangil ve Yunanlı meslekdaşının vardıklan görüş birliği üzerine iki dışışleri bakanlığı memuru, soruna teknik sevıyede çözüm yolu aramıya başlamışlardır. Bu görüşmelerin sonuna yaklasıldığı nrada, görüşmelerin siyari seviyeye yükseleceği nrada, Yunanistanda yeni bir hükumet değisikligi işi tekrar çıkmaza sokmuştur. Bundan sonra. Türkiye Yu nanistan'daki geçicı •eçim hükumeti ile Kıbns »orununu görüsmeyi reddetmıa ve Yunan seçimlerinin sonunu beklemeye karar vermiştir. Çıkmaz üstüne çıkmaz Geçim indeksleri süratle yükseliyor Batı Trakyada tutuklanmış 255 Türk [DIŞ HABERLER SERVİSt] MADRİT Kongo'nun eski Başbakanı Mois Çombe'nin geçen Cuma gecesi Cezayir'e kaçınlışınuı etrafındaki esrar perdesi, tamamen değilse bile kısmen aralanır gibi olmuştur. Yetkili îspanyol çevrelerine göre, Mois Çombe, büyük bir ihtimalle is ortakları tarafından tuzağa düşürülmüştür. İspanya'run İbiza ile Majorka adaları arasındakı uçuşun ayrıntılan hakkında kesin bir bilgi mevcut olmamakla beraber, Çombe'nin Perşembe gecesi Madrit'ten Palma'ya gidişinden sonraki bütün hareketleri tespıt edılmiştır. Çombe, yanında ozel muhafızlan ve sekreteri olduğu halde Palma'ya ındıkten sonra doğruca Del Mar oteline gıderek dairesine çekilmıştır. Aynı gun, Çombe'nin kiraladığı iki motorlu bir jet uçağı da Palma'ya gelmış ve İngiliz pilotları başka bir otele ınmiştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) Combe, iş oıtoklarının fuzağına kurban gitmiş ÇOMBE Kim başlattı? Geçen yıl ile . karşılaştırma Bu yıl mayıs aymda Ankarada 321 puanı gösteren geçinme endeksi, geçen 1 yıl aynı ayda 302 idi. Aradaki fark 19 puanı bulmaktadır Istanbulda 1967 yıiı mayıs ayı ile geçen yıl aynı ay arasındaki fark ise 40 puana erişmiştir. «(Arkası Sa. 7. Sü 3 te) 46 öğretim Uyesi Ç. Altan için BMM'ne başvurdu ANEARA (Cumhuriyet Bürosu) Siyasal Bılgiler ve Hukuk Fakültelerinde görevli 46 öfretim Uyesi, Türkiye Buyük MUlet Meo Usi Başkanlığına dün bir telgraf çekerek. miiletvekili Çetin Altan'ın dokunulmazlığımrj kaldınlması ile «Parlâmento özgürlüğfl» nün baltalandığinı» bildirmlşlerlerdir. Bö/ükboşı: ''Bundan sonra tetiği çekeceğım sana Demirel,, Insanlar kardeşçe yaşıyördu.. Bundan tam 882 yıl önce Selçuklu kumandanlanndan «Buldaç Bey» ti'n'f"''^»" fethedilerek Türkiye topraklanna katılan 4115 kilometrekarelik şimdlki Elbistan ilçemlzde, çok degil, 7 yıl evveline kadar ınsanlar fcardeşçe yaşıyordu.. Bu kardeşçe yaşıyan insanlardan bir kısmmin yüzde 50'sinın dış görünüşte diğerlerinden ayrılan bir özellikleri vardı: Alt dudaklannı örtecek derecede uzatılmış pos bıyıklar.. Makas değmemiş bu pos bıyıklar hemen ilk bakışta dikkati çekmekte idi. Gerçı Anadolu'da bıyık, çogu zaman bir «erkeklik» veya «yiğitlik» niteliğini taşıyordu ama, pos bıyıklar için böyle bir şey denemezdi.. Bir başka hikâyesi vardı pos bıyıklann. Pos bıyıklılara o havalide bir de lsün takıl • mıştı: Alevi Kürtler diye.. Bazan da «aşirete mensuplar» denıyordu kendilerine. Pos bıyıklılann, ne «Alevi Kürt» sözüne, ne da «Aşıret» dıye bılinmelerine aldırdıklan olmamış, bunu bir ayrıcalık konusu yaptıklan ise görülmemişti.. Gene hep bir arada, gene kardeşçe, gene bir bütün olarak, Elbistanlı olarak kalmışlar, kaynaşmışlardı... Fakirleri değil ama, zenginleri birbirlertoden kız alıpvermiş, düğündernek yapmış, akraba bile oluvermişlerdi çoğu zaman.. Pos bıyıkların, diğerlerinden aynldığı tek husus: Dlnl inançlan idi.. Gerçi diğerleri glbi Müslümandılar ama, özellikle Hazreti Ali'yi çok, hem de pek çok seviyorlardı.. Bu sevgi damarlanndaki kana kadar işlemişti. Aslında, Sünnilerin Hazreti Ali'ye karşı sevgi ve saygılan yok denemezdi. Ancak, pos bıyıkların sevgisi bambaşka idi. Hazreti Ali, bir Halıfe olarak değil, tapılacak derecede sevilecek bir kutsal kişi olarak biliniyordu. Hazreti Ali'ye karşı olan sevginin derecesi bakımmdan anlaşamıyorlardı. Pos bıyıkların kendilerine öz(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) TATVAN (Şeref Bilici bildiriyor) Önceki gün saat 12 sıralarında, Denizcilık Bayramı dolayısıyla Bitlis'ten gelmekte olan 3 otobüs, 5 taksi ve pikap ile 10 kamyonu Bıtlıs Tatvan devlet yolunda barikat kurarak soyan sılâhlı şakilerden dordu, sıkı bir takip sonucu dün yakalanmıstır. Sakiler, önceki eece 24 <=ıralarında Norşin bucağı ormanlarında jandarma ve komando bırlıklerınce çembere almmışlardır. Sıkıstınldıklarını anlıyan şakîlerle jandarmalar arasında 1 saat süren silâhlı bir çatışma olmuş, bu arada Bıtlis Jandarma (Arkası Sa, 7, Sü. 7 de) Tatvandaki Soyguncularm dordıi yakalandı Hava sıcaklığının, bir kaç gündenberı. golgede 30 dereceye kadar yükselmesi karşısında İstanbullulaı «Karpuz kabuğunun denize düşmesini» beklemeden deniz kıyıiarına çoluk çocuk akın etmişlerdir. Bu arada bir kısım halk da atasözünden vazgeçmiyerek, ağaç altlarında piknik yapmayı uygun bulmustur. Sıcaklar önümüzdeki günlerde de devam edecektir. Fotoğrafta, plâjda serinlemeye çaJışan Istanbullular görulmekledir. (Fotoğraf: T. Divitçioğlu) KÜTAHYA (a*.) Millet Par tisi Genel Başkanı Osman Bölukbaşı, dun partisinin Kütahya' da düzenlediği açık hava toplantısında Başbakan Süleyman Demirel'e çatmış, «Bundan sonra tetiği sana çekeceğim Demirel. İktidara gelip gelmememe ne kanşırsın» demiştır. Bolukbaşı. 55 yaşında olduğunu, 22 senedir politika ile uğraştığını bildirerek, özetle şöyle demiştir: «Hürriyet güneşi Türkiye'de batarsa, kimbilir kaç sene sonra (Arkası Sa. 7. Sü. 3 te) 8 profesör, 11 doçent ve 27 asistanın lmzaladığı telgrafta şöyla deniunektedlr: «MiUerveküi Çetin Altan'tn dokunulmazlığını kaldırma girişimi karşısında, yasama görevinin aksatılmadan yürütülmesi amacını güden ve milletv. rillerinin görevlerini yaparken cezaî kovuşturma yolu ile engellenmemelerini öngören yasama dokunulmazlıgı mü • essesesine temelinden aykın bir tutum içinde bulunulduğu kanı(Arkası Sa. 7 Sü. 8 de) MECLİS 2 0 TEMMUZA KADAR ÇALIŞACAK ANKARA (Cumhuriyet Itürosu) İkinci Beş Yıllık Plân görüşmelerı bittikten sonra yaz tatihne gireceğı güne kadar Mil let Meclisını bekleyen en önem lı meseleler. dokunulmazlık dos yaları, tasarruf bonolan mahallî seçimlerın ertelenmesi ve plânı uygulama kanun tasarısı ile ilgili konulardır. İkinci Beş Yıllık Plân görüşmelen bugün sona erecektir. Bundan sonra yukarda sayılan konularla ilgili tasarılar ele alınacaktır. Millet Meclisımn Temmuzun 20'sine kadar çalısmalanna devam edeceği ifade edilmekte ve bugünlerin olduk(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Aybar'ın Demirel'e cevabı ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) Dün, Altındağ ilçe kongrestnda bir konuşma yapan TİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar, Basbakanın plân konusunda Mecliste yaptığı konuşmasmda ilen sürdüğü iddialara cevap vermiş, Başbakanm Anayasanın sosyalizme kapalı olduğu hakkmdakl sözleri • na değinerek «Amerikanın iş çevrelerinde tutulan bir zatın bu nazik günlerde Başbakan koltuğunda bulunması büyük bir liktir» demiştir. Ankara astaltındaki trafik kazalarında 5 ölü 4 yaralı var Dün şehrimizde meydana gelen trafık kazalarında 5 kişi ölmüş 4 klşî <?e yaralanmıştır. Kazalarda 2 kişi ölmüş, denizde 2 kişi boğulmuştur. TRAFİK KAZALARI Ankara asfaltı Merdivenköy kavtimindeki 54 AK 840 plâkalı otoşağında şoför Seyfettin Sezer yöbüs, Coşkun Taşden yönetiminnetimindeki 16 AR 111 plâkalı deki 34 HK 422 plâkalı kamyonu yolcu otobüsü, Nelli Aslanoğlu yö(Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) netimindeki 34 HK 129 plâkalı özel otomobıl ile çarpışmıştır. Kaza sonucu Nelli Aslanoğlu, Mehmet Mertkaya ve soyadı tesbit edilemeyen Josefin derhal ölmüş, Nihat Tapanoğlu ile yine soyadı tesbit edilemeyen Nazife adlı yaşlı bir kadın yaralanmıştır. Son üç gün içinde İstanbulda İkinci kaza yine Ankara asfaltınUNESCO Milli Komitesl Genel da olmuştur. Fikret Kıray yöneKurulunun toplantısı yapıldı. UNESCO, bir kültür örgiitü. Bu. raya her daldan statüsü gereÖzkaya, lokat'taki ğince • kişiler delege olarak, ya ithama cevap verdi da seçilerek gelir. Onlar toplanırlar yönetim kumlunu seçerler. ANKARA, (Camhuriyet Bürosu) Genel Kurulda ise, önce Yönetim Tokat T. Kadınlar Birliği Şubesi Kurulunun faaliyet raporu üzeadına vapıldığı iddiasile Türk Karinde görüşülür. Bu arada komisdınlar Birliği Genel Başkanı Günyonlar çeşitli konularda raporlaseli Özkaya'nm şahsuıa yöneltilen rını hazulayıp getirirler. üzerinbazı iddialara Özkaya cevap verde tartışılır. Yeni gelen Yönetim miştir. Kuruluna öğütler verilir VA. KıGünseli Özkaya'nm cevabı söysacası UNESCO Genel Kurnlu se ledir: viyesi bakmıından sıradan bir Tokatta Türk Kadınlar Birliği derneğin ydlık toplantısua benŞubesi yoktur. Bu husas mahkeme zemez, daha doğrusu benzememekararile sâbit olmuştur. Dolayısiyle si gerekir. bizi ithama kalkışanlann herhangi Son yıllara gelinceye kadar bir işlemde bulunmaya ve demeç toplantüar böyleydi. 1960 dan önvermeye yetkileri yoktur. Secimle cekilerde olsun, 1968 dan 1963 e işbaşındayun. Beni istenmiyen kimkadar sürenlerde olsun, UNESCO' se ilân etmeye kalkışanlann bu nun ciddiyetiyle paralel bir haS£!tc& karşısmda düştükleri doruva daima eser, külrürle ilgili çemu munterem kamu oyunun takdirine buakıyoıum.» Unesco toplantısı »itli konular üzerinde tartışılır ve sonunda yararlı olacak kişiler seçilirdi. Yararlı diyoruz, zlra blIindiği gibl. bu kunıl UNESCO Genel Merkezi ile bağlantılıdhoradan yardım alır, bütçeden de her yıl Millî Eğitim Bakanlığı yo luyla yardım görür. Bu bakımdan yönetim kurulunun genellikle çeşitli kültür kollannda uzmanlaşmış, aynca temsil yeteneği bulunan kisilerden kurulması zo runludur. Yıllardanberi bu tempo ve bu hava içinde toplanrp calısan UNESCO Gene) Kunıllannın 1965 ten bu yana havası değişmiştir. Değişikliğin tek sebebi aslmda kişisel ihtiraslardır. Hattâ diyebiliriz ki bir tek kişinin ihtirasıdır. Bu kişi. UNESCO toplantılannı önce bir parti çekişmesi y»luna sokmak istemiş yetmeyince bu defa gecerli gördüğü. hattâ bizzat tahrikçisi olduğu sol OLAYLARIN ARDINDAKİ Tursay'ın jübilesi Galatasaray ve Millî Takımın 19 yülık kalecisi Turgay Şeren dün gece yapılan muhteşem bir jübileden sonra futbola veda etmiştir. Resimde Turgay takım arkadaşlanmn omuzlannda görülüyor. (Bu konu ile ilgili öteki haber ve resimlen Spor sayfamızda bulacaksınız.) (Potoğraf: İbraaım KOSEOĞLU) culuk sağcılık demagoiisini başariyle uygulamıştn. Bir bizbin başmı çeken bu kişiye göre karşısmdakilerin hepsi «aşağılık solcudur, hele öğretmenler kıpkızıldır. Kendisi Türk kültürünün temsilcisidir. Binaenaleyh UNESCO'nun başına geçmelldir. Adam cağız gerçekten bu isi yapabilmek için ne kadar sokok metodu varsa bepsini UNESCO Genel Kuruluna getirmis ve demagojinin örneklerini toplantılarda vermiştir. Sadece o kadarla da kalmadı. UNESCO Millî Komitesi, Millî Eğitim Bakanlığının âdeta *•• (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog