Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Giriş lfn*ihanlHnnw UsziFiaııuı ikursıar) 1 AĞUSTOSTA BAŞLrYOB Kayrtlara başlanımstır. broşür bteyiniz. Güven Dershanesı Osmanbey Halâskârgari Cad. No: 200 (Neyir Msğazası bitişigi) Tel: 47 46 68 49 42 27 İlâııcılık: 896/8942 ^umnurıyeı KURUCUSTJ: TUNUS NADİ 44. yıl sayı 15444 Cumarfesî 29 Temmuz Î967 MOVun bu dev romanı tutun urenmı çevresinde kümeleşen çatışmalan ve toplum sorunlanna olduğu kadar, bugünün Bulgaristanuu hazırhyan İkind Dünya İSavaşı devresine, de ışık tuta»ı çok yönlü bir eserdir. Sosyal gerçekci roman anlayışmın en başarih örnefidir. MAY Yaymlan İZLEM Yayınlan. Genel Dağıtırn MAY YAYINLARI Atasaray 102 Cağaloğlu. OLü SAYISI 112ye YüKSELDI Catt Uapbının actmasından hothuluyot BİR ÇOK DAG KÖYt İLE HENÜZ ÎRTİBAT KVRVLAMADI Mücahit BEŞER ve Mehmet MERCAN Pülümür'den bildiriyorlar Pülümür'de depremin sebep olduğu hasann tegpiti ile yardım çauşmalarına devam edilmektedir. Olüm sayısı Yeniköy'de enkaz altından çıkarılan iki cesetle birlikte 110'a yükselmiştir. Böylece bu sayı Tercan ve Ki ği ilçelerindeki birer ölüyle 112"ye çıkrruş bulunmaktadır. Yaralı sayısı 200 civanndadır. Ilgılıler, bırçok dağ koyü ile ırtıbat kurulamamasma rağmen bu sayısının en çok 2 3 civarında artabileceğinın tahmin edıldiğını soylemişlerdır. Basbakan Süleyman Demirel dun, Elâzığ'da: Tuncelı, Erzincan, Erzurum, Elâzığ, Muş ve Bıngol vaülerinın katıldıgı ve deprem bolgesıni ilgilendiren konulann görüşüldügu toplantıya başkanlık etmiştır. Demirel daha sonra Tahran'a hareket etmek üzere Istanbul'a gitmiş ve navaalanuıda, kışa kadar butun tedbirlerin alınmasını ıstemiştir. TÜRKSOVYET HUDUDUNDA ÇARPIŞMA RARS Yusuf KAROĞLTJ Bildiriyor Panik köyü hudut karakoluna mensup iki erimiz, Aras nehri boyunda devriye gezerken, Sovyet muhafızları tarafmdan ateş yağmuruna tutulmuştur. BASBAKAN TAHRANA G/TTİ Doğu lUerindeki deprem vüzünden çezisini bir çün erteleyen Basbakan Süleyman Demirel dün saat 1535 de uçakla Tahran'a gitmiştir. Başbakanm çerisine Dışişleri Bakanı Çağlayangil ile Dışişlerınden bir heyet katılmaktadır. Demirel, kendisıni uğurlamaya gelen Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterl Cinat Alpan'a «Sayın Cumhurbaşkanıma hürmetlerimi söyleyin, Doğu'da deprem dolayısiyle merak edilecek bir şey yok. Gereken her şey yapümaktadır. Her şeye el ionmuştur» demlş, Tahran'a Iran Şahının dâvetl üzenne gittiklerini söylemiştır. Basbakan Süleyman Demırel, RCD (Kalkınma Içın Boigesel Işbırlığı) ulkelerı «rasıtıda 1 randa yapılacak vuksek stvıyedekı toplantıda bulunncaktır. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Erlerimiz ayaklanndan yaralanmıştır. Ateş sırasında olay yenne yetışen karakol mensuplan, yaralı erlenmızı hudut boyundan alarak Ağrı Askeri Hastanesıne göturmuşlerdır. Hudut gorevlileri, Sovyet askerlerınm hangı sebeple ateş açtıklarının bılınmedığını soyleyerek bır açıklamada bulunmamışlardır. YETKİ VE İŞ KANUNU TASARILARININ KABUL EDİLMESİNDEN SONRA EVLERİ BİR TAŞ VE TOPRAK YIĞINI HALINE GELEN BIR AİLE. (Fotograf: Mehmet MERCAN) DEPREMDE YIKILAN BINALAKDAN BIBI j ! : : : : : "&•:&&&#£•*••'•*••': •••: •'•:•:• • ': fflK U Thanfın özel Temsilcisi Tafall Atina*dan Lefkoşe'ye döndü İ % \ Yılmaz ÇETINER Karaderuz kıyılarında «Yeşil Altın» çıkaran insanlarır ve onlarm çilelerini, mutluluklannı anlatıyor... • • • • TÜRKÜ SÖYLİTEREK ÇAY TOPLAYAN GENÇ KIZLARIN VE DEÜKANIJLARm HİKÂYESİ , .. . . . , , RİZE BÖLGESİNE ÇAYIN HER YIL GETİRDİĞİ 350 MİLYON LİRA NASIL HARCAOTYOR? KOYLERDE KURULAN APARTMANLAK... İYİ KALBLİ, CÖMERT, CESUR VE ATIK. İNSANLARIN YA, ŞANTISL.. Son yılların âfetler zincirine eklenen Pülümur depremi, aradan 3 gün geçnüş olmasına rağmen, âsap bozucu etkisni devam ettirmek tedir. Depremin meydana getirdiği korkudan butun Pulümürlüler soğuğa rağmen evlerüıe gırememekte, çoluk çocuk geceleri açıkta geçirmektedirler. Pülümüre bağlı 66 koye yol olmadığından yardım ekipleri yaya olarak hasar gören yerlere ulaşmaya çalışmaktadırlar. Bu araŞükran SONER da dün karadan yapılan yardım yanında felâketzedelere uçaX ve helıkopterlerle ilk yardım malzemesi atılmıştır. Adapazan Eskişehir yolu sız çalışma ile depremin altıncı Yol yokluğundan ilçeye. ya da depremden yarıldı... Cihadıye gununde bıle, hâlâ ıkı olu çık cıvardaki hastanelere taşınama koyunun 2 km. ılerısıode yerden ması beklenecek kadar ılerlıyeyan ağır ve hafif yaralılar, mahalsu fışkınyor... Sakarya golu kıbılmıştı... Altında ceset bulunan linde ameliyat ve tedavi edilmeye yısındakı turıstık otel denıze ka çahşılmaktadır. yıkıntılardan koku gehyordu... yıyor... Akçalı ve Geyve'ye bağAralıklı olarak devam eden dep Önceki gece sabaha karşı hasar lı bır kısıra koylerde toprak yer rem, halkın her geçen gun bıraz goren köylere sevkedılen istihyer yanldığı ıçın köylü tarlalakâm miıfrezeleri, enkazı kaldırmadaha fazla panığe kapılmasına, ra çıkmıyor... Adapazan'nın o sağlam olan binalara bile girmeya başlamışlardır. zellıkle guneyındekı koylerde mek için dırenmesine yol açıyorYardım sağlamak amacıyla ilçehasar. şehirle karşılaştırılamıyaye gelen koylüler, Karagöl ile du... cak kadar çok fazla... Bir de olü Fem köyleri arasındaki eski bir Bütün bunların sonucu olarak yanardağ olan «Bağırbaba> dağınsayısına bakalım... Bugune kata herkes şehırle ılgılemjor, şedan zaman zaman içten gürültü dar tespıt edılen rakkamlarla hırdekı yıkınülann kaldırılması, ler geldiğinı, devamlı heyelân ol80 ı aşan 61ü sayısının 46'sı şe(Arkası Sa. 7, Su. 3 de) duğunu ve kayalarda çok büyük hırden... Bu yuzden deprem mer (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) kezı koyler olduğu halde ıanık: şehırde oluyor ve bütun dıkkatler şehıre çevrıhyor... Şehırde tamamen çoken ve enkaz altından olu çıkması beklenen bma sayısı, gerçı sayılabıle" cek kadar azdı... Fakat sadece bır bınanın enkazının kaldırılması aradas 56 gıin geçtığı halde tamamlanamıyordu .. Meselâ ELÂZIG Tuncelı yonunde en fazla ölü çıkarılan yıkmtılaryolcu goturmekte olan bır otodan bın olan Bayraktar apartbusun dereye uçması sonucu 8 manın temızlenmesı, ordu bırlıkkışı olmuş, 26 kışı de yaralanlennın buyuk yardıraı ve aralıkmıstır. Tuncelı >onunde gıtmekte o lan Mahmut Ersoy yonetımındekı 06 DN 147 plâkalı yolcu otobüsü, şehre 9 kilometre kala rot çıkması yuzunden 120 metreük Kırçıl deresıne uçmuştur. Kaza sonunda 60 yaşındakı Huseyın Dağ ıle 55 yaşındakı Mazgırtli Resul ve kımlığı tesbıt edılemeyen 6 kişı ölmus, 26 yolcu da muhtelıf yerlerinden yaralanmıştır. Köylüler başının çaresine bakıyor, yöneticiler şehirle ilgileniyordu Açıkta kaldılar "Kıbns'ta anlaşma yolu açıktır,, ATtNA (Kosta DAPONTE bildiriyor) Turkiyeden sonra Atina'da Yunan hukumetıyle de Kıbrıs hakkmdaki temaslarını tamamlıyarak bu aksam Lefkoşaya donen Birleşmiş Milletler özel Temsılcısı Tafall, «Kıbns Hüknmeti ile Adsdaki J ü r k yöneticileri arasında iyi bir anlaşma zemininin mevcut oldnğnnTi» söylemiş, ayrıca «Barış Gücü'nün Ada'da ebediyen kaUmıyacağını» bildirmiştir. Meksıkalı diplomat. bugunkü. ^ ^ basm konferansında Kıbns huku ^ P meti ile Kıbnslı Turk yonetıcılen arasında bugun mevcut olan anlaşma havasının bır çbzum ıçın gereklı şartlara yardımcı olabıleceğını de eklemıştır. Birleşmıs Milletler'in bugunku aracılık teşebbüslerinın sadece taraflan bırbirlerıne yak lastırmak olduğunu söyliyen U Thant'ın temsilcisi, «Güvensizlik ve süphe havasının ortadan kal dınlmasına çalısıldığını, Ankara ile Atina arasında direkt temaslann yapıldığını, bu yöndeki teşebbüslerin olumlu olduğnnn ve ikili görüsmelere (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) LEFKOŞE, (AP) ANKARA, (Cumhuriyet Börosa) Millet Meclisi ve Senato dün, 31 Temmuzdan 1 Kasım tarıhine kadar tatile girmışlerdir. Tatü kararlan, Meclis'te Iş Kanunu Tasarısının, Senatoda da hükümete yetkiler veren kanun tasarısının gönişülüp kabul edılmesinden sonra siyasî parti gruplarınca verilen önergeler üzerine Meclis ve Senalo totile girdi Senatoda Senato'nun dünkü oturumunda gundem dışı konuşan Tabii Senator Suphi Karaman ile Hüsnu Dikeçligıl (AP), Papanm Ayasofyada dua etmesi konusuna değınmışlerdir. Karaman «Gençliğin Papadan sonra namaz kılmalarım da Atatürk devrimlerlne karşı girişılmış bir protesto niteliğinde saydığımız için tasnp etmiyoruz» demiştir. Karaman, Ayasofyanın müze ha line getirilişının yabancılara, din mensuplanna tâviz vermek için yapılmadığını, «hümanlst» bır dav ranış olduğunu belırtmiş ve şoyle devaro etmıştlr: «Bu seyahatin ve Ayasofyadakl ibadetin Fener Patrikhanesini tak viye gayesine matut olmadığına inandınbnak isterim. Kıbns ve diğer bir sorunun çözümfinde doğacak ağır buhranlann Pener Pat rikhanesinin kaderinde etki yapacağını ve dinî ve siyasî hiç bir çabanın bnnn önliyemiyeceğini, bütün dünyanın bilmesini isteriz, Papa Paul'ün Ayasofyadakl ibadetine itnkân verenler, fırsat bazır(Arkası Sa, 7. Sü. 1 de) Kıbns'ta dön de çarpışma oldu BİR Tuncelıye giden otobüs dereye uçtu 8 ölü 26 yaralı var lyı haber alan kayuaklara gore, Baf'ın lyalıya koyü yakınlarında bulunan bir Rum polis karakolu ıle Turkler arasında vuku bulan çatışma sırasında, bırkaç yuz kurşun atılmıştır. Çarşamba sabahı da, aynı böl gede, gene Türklerle Rum polisleri arasında çatışma vuku bulmuş ve bu birincı çatışma, bırkaç saat surmüştü. Çatışmanın vuku bulduğu böl ge, Bırleşmis Milletlerin kontro lü altındadır. Perşembe akşaraı, Bafta, yeniden çatışmalar olmuş, karşılıklı olarak Türklerle Rumlar ateş açmışlar, fakat insanca zayiat kaydedilmemiştir. Belçika'daki Türklerin meydan kavgasında 5 işçi yaralandı BRÜKSEL,, (a. a.) Hafta başında Chatelmeau kasabasında «Paris Kabvesı» nde maden ocaklannda çalışan Turk ışçılerı arasıoda çıkan kavgada beş ışçımız hastahanelık olmuştuı Kavgaya katılan maden ışçısi 21 yaşındakl Halıl Şahın taadıseyı söyle» anlatmıştır: « Pazar akşaraı 10 sıralannda evımde oturnrken arkadaştm Mehmet Uslu yüzü gözü kan ı > çinde içeri girdi. «Paris Kabvesı» (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) •» Denizli'de DENİZLİ Kocabaş köyü civannda meydana gelen bır trafık kazasında 2 kışı ölmüştur. Ah Akıncı ydnetımindekı bir pıkap, Çal'dan Denızliye gelirken Kaklık ıle Kocabaş köyü arasında bır kamyonu hızla geç mek ısterken, aynı araç ile çar pısmıştır. Kaza sonucu pıkaptakilerden Mahir Kutluer ıle Husevm Duman hemen ölmüştur. Safor Ah Akıncı adliyeye verıl mıştir. 7RT'n/n bir yorumo Dışişleri Bakanhğının göriişö değilmiş ANKARA (Cmnhnriyet Börosn) Türkıye radyolannın öDcekı gece. cFransa Cnmlıurbaskanı De Gaulle'ün Kanada'. nın Quebec sehrinde, bu ülkenin içislerine karısır tarzdaki davranış ve honusmasım» yeren yorumu, Dışışlerı Bakanhğında tepkı ıle karşılanmlş ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, clornm. Dışisleri Bakanlığının görüşünü yansıtmamaktadır» demıştir. Dışişleri Sözcusü. yorumla 11gılı olarak aynca, «Türkiye'nin gerek Kanada v e gerekse Fransa ile çok ıyi iliskileri oldnğnnn» söylemistır Hatırlanacağı üzere, TRT'nin yorumunda. De Gaulle'ün, Quebec'te halka yaptığı konuşma m celenmış ve General De Gaulle'un, Quebec'tekı Fransızlann, ıstiklâllennı elde etmelerı lçın yaptığı çağnnın, «Devletlenn bırbırlennın ıçışlenne ve bütunlüklerıne saygılı olmalan» ılkesı ıle bağdaşmadığı, büdırılmıştır. Izzet Birand AP'ye girdi ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) CHP li Senatör Izzet Birand, dün CHP den istifa etmistir. Bırand'ın istifa dilekçesi dün Cumhurıyet Senatosu oturutnunda okunduktan 15 dakıka sonra, adı geçen senatörun AP ye giriş işlemı tamamlanmış ve Birand AP ye girmiştir. Bırand'ın girış beyannaraesini Devlet Baskanı Seyfı Özturk imzalamıstır Birand, daha once AP den istifa ederek CHP ye gırmı^U. YARIH CUMHURİY ET'TE ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Zonguldak Milletvekili Ekmel Çetıner (AP), AP Grupuna bu defa başka bır yolsuzlukla ilgılı bır soru onergesi vermıstır. Çetiner, onergesınde Zon guldak Ereğli Kömür Işletmesm de kalay, boru, bakır tel, katran yolsuzluklan olduğunu one surmektedır. Ereğli Kömür İşletmesinde yolsuzluk iddiası En rafiıat yer Sıcak öylesine bir rebavet vermis, ki, Sirkeci araba vapunı iskelesi betonları kuştiiyü yataktan daha rahat gelnıij... İstanbul'da birdenbiıe 30 derecenin üzerine çıkan sıcak]ık özellikle sehrin merkezindekiler için cok güçlük çıkarmakta. FazJa yornlanlar pek rahatlarını düşünmezlerse böylece bulduklan yerde dinlenebiliyorlar, aksi halae gfineşin cekilmesini bekleyip gün boyunca buram buram terlenıek var... (Fotoğraf: Tulây DİVİTÇİOĞLU) Eyüp Han 26 Ekim'de Türkiye'ye geliyor ANKARA (Cnmhuriyet Bürosu) Pakıstan Devlet Başkanı £yüp Han, 26 ekımde Türkıye'yi resmen ayaret edecek ve Cumhuriyet bayramında Ankara'da bulunacaktır Ankara'da kalacağı süre ıçınde, Cumhurbaşkanı Sunay'la resmi gbruşmeler \apacdk olan Eyup Han'ın, Turkıye gezısı ozellikle boigesel kalkınma ıçın ısbırlığının daha da gelışmesınde onemll bır olay sayümaktadır. Ölülere oy verdirip Belediye Başkanı seçtirmişler AFYON, (Hakkı Merdivenci bildiriyor) Bolvadin ılçesi Belediye Baskanı Omer Yazıcı, sahtecılık suretıyle Kemerkava koyune AP lı bır Belediye Baskanı seçtırmek suçundan nrhkemeye verilmış ve oncekı feun bıten durusrna=ı sonucu 250 hra para cezasına mahkum edılmışUr. Amenka'da sıvah bevaz mücadelesi eıttikce vavılıvor Gazeteler YAZISIZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog