Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

ÖLÜMDEN SONRA DIRILME L. ToLstoy Çeviren: Nihal Yalaza Taluy Millî Eğitim Bskanlığınca yayunlanan cDünya Edebiyatından Tercümeler serısinde yeniden b«sılı> tır. L dlt: 850, 2. <n\t: 650, 3. cilt: 400 Kıg. Bakanlık Yayınevleriyle bütün kitapçılarda satılmaktadır. (Basm 18987/8900) umhuriyet 44. yıl sayı 15445 KURUCUSU: TONUS NADİ TelgT&f v» mektup adresfc Cumhuriyet Istanbıı) Posta Kutusu: tstanbu! No. 248 Telefoolar: 2 2 4 2 9 0 2 2 1 3 9 6 22 4 2 9 7 2 3 4 2 9 8 2 2 4 3 » TEKNİE ÜNİ|^SİTE Giriş imtihanl 6 Sürekli büttmle'mel 1 AĞüSTOSTA başhyor. B: IŞIK MecidiyeköyV Gayrettefle ^ Tel: 47 Ali Sami Yen stadmdaV sonraki "Surak Cumhuriyet 8808 Cuma 28 Temımız 1967 DOĞÜDA DEPREM Pulumur un bazı koylerı ıle henüz irtibat kurulamadı Rektörlerle Tasarı kabul edildi Tasarruf Bonosu Tasarısı kanunlaştı ANKAKA, (Cumhuriyet Bürosu) YUZ Tahran seyahatini iptal eden Başbakan Demirel deprem bölgesine gitti Mücahit BEŞER ve Mehmet MERCAN PÜLÜMÜR'den Bildiriyorlar OLDU ANKAKA (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisınde dün, Çetın Altan'ın tabancası meselesi yeniden tartışmalara yol açmıştır. Meclis Başkan Vekillerınden M.P.'li Ahmet Bilgin, cMeclisin mânevî şahsiyetini ılgilendiren bir konuda» gündem dışı söz almı? ve tabanca olayının cereyan ettiği Meclis oturumu üe ılgili olarak TİPIi Çetin Altan'ın dünkü yazısına değinmıştır. Bilgin özetle şunlan söylemiştir: ^ «Celia Aitan, Aüınet BUein •ermaye çevrelerinden vana olduğu, bir otelle bir eczaneye sabip olduğa için benim sozümü kesti. diye yazıyor. Çok $ükür bn memlekette mal sabibi olmak suç baline gelmemiştir. Cebeci yolnnda bir otelim var. Kırşehir'de 40 yıllık çalışmam sonnnda bn oteli alın teri ile kazandım. Eczaneye gelince, alacağı ve borco ile almak isteyen çıkarsa bedelsiz devretmeye ha(Arkası Sa. 7. sü. i te) Kanuna göre, altı profesörden az sayıda profesorü olan fakülteler rektörlük için aday gösteremıyeceklerdir. EK KADROLAR Senatoda daha sonra Ticaret Bakanlığına yeni kadrolar veren iki tasarı görüşülerek kabul edilmıştir. Bu tasanlar konuşulurken AP li Erdoğan Adalı tasarıları sert şekilde tenkid etmiş ve özetle şunlan söylemiştir : (Arkası Sa. 7, Sü. S de) Cumhuriyet Senatosunda dün Üniversite Rektörlerinin iki defa üst üste seçüebilmelerini öngören kanun tek lifi kabul edilerek kanunlaşmıştır. Mec//s'te yine tabanca olayı forfışf/df ÇAY İÇİN... BİR YUDUH Yurdumuzun doğu bölgesinin Tunceli rincan ve Bingöl il sımrlan içinde önceki gece ve dün sabaha karşı nıeydana gelen depremlerden 110 kişi ölmüştür. Son haberlere göre, depremden en ağır hasarı Tunceli'nin Pülümür ilçesi köyleH görmüştür. Imama kızıp «^ apa'ya .nat olsun diye D J sofya müzesine namaz kılma ya giden gençlerin davranışını uyçun bulmadığımızı söylemek zorundayız. Misafir bir yabancı din büyüğünün kendi inancına göre özel bir anlamı olması gereken tarihsel bir yapıya ilk girişüıde yere diz çökerek kısa bir dua mınldanmasıni gençler anlayışla karsılamalı idiler. Nihayet Papa Ayasofyadi (âyini ruhanî) yönetmeye kalkraış, müzeyi kiliseye çevirmek istemiş değildir. Bir kısım gençlerin topluca Ayasofyaya giderek cemaat halinde namaz kılmaları ise Papa'dan ziyade Atatürk devrimlerine karşı girişilmiş bir protesto hareketiııi andırmaktadır. Bunu göze alan gençlerin, Atatürk ilkeleri Ue yetiştirilmekte oldul larını umduğumuz üniversite öğrencilerinden bulunmaları ayrıc üzücüdür. Ayasofyayı müze yaparken. A tatürk, geçmişte pek az devlet adamına nasip olmuş ülkücü bir davranışla tâ Urtaçağdan beri sürüp giden Müslüman Hıristiyan aynbğmın bundan böyle Türklerle Türk olmıyanlar arasında bir çatışma konusu oLmaması gereçini ortaya koymak. böylece Türk miUiyetçUiğini bağnazların elinde sömürülmekten kurtararak, çağımız koşullanna uygun. realist temeller üzerine oturtmak istemiştir. Anadoluyu dışandan ve içeriden kemiren ^ürk düşmanlannın elinde din konusu. iki yanı keskjn bir bıçak gibi yüzyıllar boyunca bizi kanattı durdn. Hıristiyanlara göre Avrupadan ve Anadoludan atılmalı. Orta Asyaya sürülmeli 1 dik. Müslümanlara göre, bir kısım imtiyazlı smıfların saltanatlannı sürdürebilmeleri içta durmadan çarpışmab idik. Anadoln çocuğu yıllar yılı yeşi] bayrak uğruna cepheden cepheye harcanmış, yeşO bayrak uğruna kanı emilen Anadolu bozkır halinde yozlastınlmıştır. ülusal Kurtulus Savaşı ile varlığuu kurtaran Türk batkı, Atatürk'ün önderlifi altında modası çoktan geçmiş bir takım fikir müstebaselerinden kurtulmanın yollannı aramış, yeni çağın eşiğinde veni fikirlerir kapısım açmıştır. Ayasofyanın müze yapılması vicdan özgürlüğüne, dinsel hoşgörüye büyük değer veren, bağnazlıgı reddeden, milletleri realist bir taban üzerinde anlaşmaya çağıran Atatürk'çü dünya görüşünün en parlak belşrelerinden biridir. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Yalnız, buradaki ölü sayısı 108'dir Erzincan'ın Tercan llçesinin K19lak köyünde I, Bingöl'ün Kiği ilçesinin Şen köyünde de 1 ölü olduğu tesbit edilmiştir. Buralarda ^zlerce kişi yaralanmış, binerce ev oturuiamayacak hale gelmişBöylece yurdumuzda altı gün içinde deprem felâketinden 200 kadar insan ölmüş olmaktadır. Son 30 yıl içinde de meydana gelen depremlerde ise, yaklaşık olarak 50 bin kişi can vermiştir. Başbakan Süleyman Demirel dün Tahran gezisini bugüne erteleyerek deprem bölgesine gelmiş, incelemelerde bulunmuştur. Askeri Personel Kanunu kabul edildi ANKAKA, (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisinde dün yapılan müzakereler sonımda askeri personel kanunu ^zerindeki çalışma lar sona ermlş ve tasan kanuulaşmıştır. Dünkü oturumda kanna fcomisyondan gelen tasanrun son iki maddesi görüşülmüş ve komisyondan geldiği şekilde benimsenmiştir. Komisyondan gelen maddelerden biri Cumhuriyet Senato sunca kurmaylara verilen kıdem haktaru kaldırmaktaydı. MilletvekUleri bu konu üzerinde ısrarla durmuşlardır. MJ3. li Hüseyin Ataman: «Silâhlı kuvvetlerin dimaği kurmay subaylaradır, Kıdemi kaldınyorsunuz, yerine ne koyuyor(Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) # # # % # # # DAĞ KÖYLERİNDEN HABER YOK Pülümür'e bağlı dağ köylerinde dün geceye kadar bilinen ölülerin sayısı 108'i bulmuştur. Ayrıca Altm Hüseyin, Ağaşenlik, Şampaşa, Bardakçı, ve Üçdam köylerinin de depremden yerle bir oldugu haber alınmış, ancak bu dağ köyleriyle gecenin geç vaktine kadar irtibat kurulamamıştır. Bu köylerden gelecek haberlerle, depremin zayiat bilânçosunun daha da artacagından endişe edilmektedir. İlçeye bağlı köylerin çoğunun yoîu olmacbğı, ya da depremden (Arkası Sa. ?, Sü. 1 de) Sakarya köylerinden birinde ayakta kalnıış bir ev Gelen yardım geri çevriliyor Şükran SONER linde rapor venneden, balktan, evleri sağlam olsa bile, dışarda yatmalarını rica ediyor... Halk dertli, halk ilgisizlikten şikâyet edıyor... Nasıl dertli olmasınlar ki, bir yandan Vali evlerinize girmeyiniz derken, diğer yandan hasar tasbitine gelen Fen Heyeti sadece okul, resmî daire gibi devlete ait binalann durumunu tespit ettikten sonra çekip gidiyor... Köylüyle hiç kim(Arkası 8a. 7, Sü. ? de) Depremin dördüncü günü, şehirde hayat normale dönüyor... Yiyecek. ilâç sıkıntısı diye birşey yok... Enkaz kaldınlıyor... Sadece aralıklı olarak devam eden depremin yarattığı panik ve evlerine giremiyen halkın çadır ihtiyacı hissediliyor... Valı Alâettin Eriş köylere gidebilmek için ancak fırsat bulabiliyor... Bugüne kadar köylerden alınan haberler hep değişik. birbirini tekzip eder şekilde olmuştu... Köylerden gelen halk, yardıma ihtiyacı olduklannı, nasarın fazla olduğunu söylüyor. resmi ağız lar, özeilikle kaymakamlar ise, hiç bir şeye ihtiyaçları olmsdığını ileri sürüyorlardı... salgını ANTALIA Kaş ilçesinin Çevreli ve Yavu köylerinde kuduz galgını başgöstermiş, bir genç kız, 3 sığır, 2 köpek ve 1 merkep kudurarak ölmüştür. Pazar Oünü Türkü söyliyerek çay toplayan genç kızların ve delikanlıların hikâyesi Çay bahçelerinde aşk.., Rize ve civarına çay'ın her yıl getirdiği 350 milyon lira nasıl harcanıyor ? Rize köylerinde kuvulan apartmanlar Bir gecede 8 bin liralık kursun atılnn köy düğünleri Ailenin bütün yükünü taşıyan Rizeli kadının bitmeyen çilesi îyi kalpli, cömert, cesur, atik ve asabı mizaçlı insanların yaşmıtısı. Cumhuriyet'te ALMAN TELEVİZYONUNDA Dünya Daktilografi Şampiyonasmda Köylerde durum nedir?.. Geyve'nin, Akçah'nın bucak ve köyleri... Ali Fuat Paşa, Doğançay, Pamukova, Cihadiye. Akçah'nın bucak ve köylerinde hasar %95, Ali Fuat Paşa'da 0 /o40, Geyve'de %80... Tabii bu rakkamlar adı geçen yerlerde görevli askeri ilgililerin veya inşaattan anhyan halkın yaptıklan hesaplamalara dayanıyor... Vali Alâettin Eriş. köylülerle yaptığı sohbetlerde. hasar tespit komisyonu gelip de şu bınada oturulur, şunda oturulmaz şek TURK TAKIMI BiRiNCi OLDU BERN, (a.a.) Pazar günü yapılan «Dünya Daktilografi Şampiyonası» nın sonuçları dün açıkIanmış, Türk daktilografi ekibi, 24 millete mensup 148 yarışmacı arasında takım halinde birinci olmuştur. Ece özbayrak, büyükler arasında, «sürat»te 114 kelüne Ue ikinci, «hâtasız» da ise 91 kelime ile beşinci olmuştur. Ece Özbayrak aynca büyükler arasında 21694 puanla dünya şampiyonu ilân edilmi.Qfr.1r Papa'nın ziyaretlnden sonra Türidyedeki kutsal yerlere turist gelmesi beklenJyor. Gazeteler NAIJİR NADİ ŞANSIN AÇIK OLSUN, AMEN!.. (Arkası Sa. 7, Sü. C da) Papa VI Paul'on memleketimize yapöğı ziyareti izl emek üzere gazete, radyo ve televizyon temsücUeri seferber olmuştur. Bunlardan Baü Almanya Televizyon İdaresinden bir ekip diin matbaamiza gelerek başyazanmız Nadir Nadi ile Papanın jezlsi üreri n e Türk kamu oyiınu yansıtan bir röportaj hazırlamıştır. Bu röportaj pazar akşamı Münidı televizyonu tarafından yayınlanaeaktir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog