Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

KÜLTÜR SERISI Yenı Çıkanlar Konuşma Sanaö (R. de Laurent) 300 Krş. Saygj Kurallan (G. d. Assailly) 400 » Ana Babalann Eğitimi (A. Valles) 300 » Politikaya Giris Oî. Laski) 300 » Bugünkü Felsefe Konuları (E. Brehier) 300 ı Az Gelişmiş Ülkeler (Y. Lacoste') 400 » Sömürgeciliğin Somı (H. Descharcps) 400 » BEMZI KİTABEVİ îlâncılık: 1036/8877 umhurivet KUKÜCÜSU: TÜNDS NADt 22 O M 2 2 Büyük ilgi 450 Sayfa BİLGİ YAYI YENİgEHİB Cumburiyet 44. yıl scryı 1S442 Telgraf *• mektup TelefonlaR 22 42 adreafc Comhurtyet Istanbul Posta Kutnsu: tstanbul Nft 24S 90 4 2 9 7 2 3 4 2 9 8 3 4 2 » IBmmUZ »TO/ Istanbul ziyaretini tamamlıyan Papa Izmirden Romaya döndü Papa 6'ncı Paul, yurdumuzda yaptığı 32 saat süren gezisini dün tamamlayarak saat 19'da Roma'ya dönmüştür. 700 milyon katoliğin ruhanî lideri Papa, dün öğleyin şehrimizden İzmir'e giderek Efes Meryem Ana ikametgâhında «Hacı» olmuş, Çifte Kiliselerde yaptığı konuşmada Efes'i kutsal yer ilân etmiştir. Papa VI. Paul Efes'te hacı oldu Izmifde Günay ŞİMŞEK Meclis Başkanı tabanca olaymın tahkikini istedi (ANKARA, Cmnhmiyet Bnrosa) «Hükumet, yönetimi Meclis elinden kaçırıyor» ^ ANKARA. (Cumhurıyet Bürosu) Cumhurıyet Senatosunda dun, plân uygulanması konusunda hükumete yetkıler venlmesını öngoren kanun tasansımn goruşülmesıne devam edılmıj ve tasarı sert tenkitlere ugramısUr. Cumbunyet Halk Parösi Grobu adına Başkan Vekıll Fıkret Gündoğan kanun tasansım «Rahmı maderi iktisadiye suni tobnmlama yoln ile müdahale eden bir kannn» olarak nıtelemıştır Gündoğan ayrıca, «Sîzden yetkı istenivor. Vermevıs. Bir hükumet maşmdaki adam yetki istedı mı keyfılığe kaçıyor demektir. Bo kannn ile venı bir otorite. bükömet üstünde bır kudret kayna|ı yaratılmak utenıyor» demıstır. Komısyon Sözcüsü AP Ü O»man Gumuşoğlu tasanyı savunarak özetle şunlan soylemıştır: (Arkası S ı 1. S i 1 de) Millet Meclisi Başkanı Ferrnh Bozbeyll, dün Meclis İdare âmirlerine bir yazı göndererek ctabanca olayı» hakkında tahkikat açılmasını istemiştir. Meclis Başkanı Rozbeyli'nin yazısı şöyledlr: «MUlet Meciismin 25 Temmuz 1967 tarflüi birleşiminde, Başkan tarafından birleşime a n verildiği sırada, Türktye tşçi Partisine mensnp Çetin Altan'ın üıerinde boIunan bir tabancayı jine aynı partiye mensup Tekirdağ milletvekfli Kemal Nebioğluna verdiği, fizerinde menzur tabanca oldağn halde Kema) Nebioğlnnun da Meclis binasından süratle aynldığı, Konya milletv<kili tsmet Ka> pısız (MJ>.) nin ilişik tezkeresi münderecatından ve idare ârairi Izzet Oktay'ın fenel ko> rnldaki açıklamalanndaD anla şılmaktadır. Karadeniz kıyılannda «Yeşil Altm» çıkaran insanlan ve onların çilelerinl, mutluluklarını anlatıyor Yetki Kanunu Tasansı Senato'da sert tenkidlere uğradı ] IZMtR'den Bıldırıjor Papa'nın Izmır'ı ve Efes'i zıyaretı muhteşem olmuş, bınlerce Izmır'li Papa'yı Çığlı Havaalanında karşılamıs ve yollan da buyuk bır kalabalık doldurmuştur. THY'nm ozel bır uçağı saat 12 38'de alana inmiştır. Çiğlı'de askeri torenle karşılanan Papayı gormek ve kundaktakı çocuklarını takdıs ettırmek ısteyen bu yuk kalabalık Papa'ya «Viva Papa Ya«a Papa» dıye tezahurat japmıstır. Papa sıkı emnıyet tedbirleri arasında saat 14.25'de Selçuk'a gelmış, Kayraakam ve Beledıye Başkanı tarafından karşılanmıştır Çığli'den ayrılan 500'den fazla yerhyabancı televızyon, radyo, aıans ve gazete muhabirınin bulunduğu 450 otomobıllik konvoydakı bırçok vasıta birbırine gırmıs, bazı vasıtalar hasar gormuştur. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) • Meryem Ana'nın evinde bır PAPA Kendisine att olsnn veya olmasın herbangi bir tabancanin bir başkasına taşınmak 9zere verilmesi, veya berhangi bir kimsenin kendisine ait olmıyan bir tabancayı taşnnası tnevcnt kanonlar mavacehe sinde Cumhuriyet Savcıuğınca re'sen Ukibi gerektiren fiiller den bnlunması hasebiyle, tç tü züfün 217 nci maddesinin dör dfincü fıkrası nyannca üç ida re inririnin D~ ştereken hareket etmelen kaydiyle lâzım ge len iptidai tahkikatın icrası Ile, tahkikat evrakını adliyeye tevdi etmek tizere neticenio Başkanlıfa intikaJ ettlrümesini rica ederim.» Öte yandan, MJ. 1 1 îsmet Kapısız'ın bu yazıya ekli yazısı şöyledır: «Bngünkn mnzakereler sırasında T.t.P. miUetveküi Çetin Altan ihbar sonnnda astalıkla Kemal Nebioğluna kürsüden inerek flze> rindeki tabancayı verdi ben çördüm, saat 17.50 tsmet Kapısız Konya miUetveküij DE OAULLE KANADA OEZlSlNİ YARIDA KESTi OTTAWA Dort gundenberi .Kauada'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı General De Gaulle, bugun Başkent Ottawa'ya yapması beklenen ziyaretini ıptal ederek dun akşam uçakla Montreal'dan Pans'e donmuştur. De Gaulle'un Quebec'te, yüzde 80'ını Fransızların teşkıl ettığı Quebec eyaletının Kanada Federasyonundan ayrılıp bağımsızlığım ılân etmesını ıstıyenlerı destekler nıtelıkte konuşmalar yapması, Ottawa'da sert tepkıier yaratmış ve Kanadar ransız ıiıskılerını buhrana sokmuştu. Başbakan Pearson hükumetı dun, De Gaulle'e sert bır bıldirı ile ce vap vermıştır. Öğrenildığıne gore De Gaulle, Pearson'un konuşması yüzunden gezısını ıptâl etmiştir. Iki lıderın bugun gorüşmesi beklenmekteydı. Fransız basını ise, De Gaulleun demecınin, hem kendisıni hem de Fransa'yı guç duruma duşürduğunu yazmaktadır. öte yandan De Gaulle'e Montreal Belediye Sarayında suikast yapıldığı haberlerı polısce yalanlanmıstır. Polıs, bınadakı odanın dördüncü katından çıkarılan kurşunun, Fransız Devlet Başkanının Beledıye Sarayını terketmesınden sonra ateşlendiğını ıleri sürmüştür. «Montreal Matin» gazetesi, kurşunun De Gaulle'un başını sıyırdığını yazmıştır. [Bu konnyla ilgili diğer haberlerimiz 3. sayfamızdadır.] İçtüzük balamından Ümit GÜRTUNA PAPA PAUL VI UGURLAMA TÖRENİNDE ŞEREF KITAS1NI TEFTİŞ EDERKEN tZMİR'den Yazıyor 8 sa'ya inananların «hristiyan» I adını bemmsemeye başladık• ları topraklarda dun bır Papa, dunya tarıhınde ılk olarak «Hacılık» mertebesıne enşıyordu. Gerçı, Meryem Ana evı, 1961 yılında kutsal yer ılân edılraesınden bugune kadar bınlerce hnstıyanı hacı etmıştı ama, bır Papa'nın burayı ziyaret etmesı yenıden bınlerce hnstıyanı bır ara>a toplamaya yetmıştı. Azıze Meryem Ananın son gün lerını geçırdığı kutsal evde dua etmek büyuk bır talıhtı. Ve dun 262 nci Papa Paul VI, bu unvaH3 sahıp ılk hrıstıyan lideri olarak Meryem Ananın evinde dız çokuyor ve Hacı oluyordu. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Karapürçek halkı bahçelerde ŞÜKRAN SONER «Vilâyete haber saldık. Bueağımızdaki bütün evler yıkıldı. Bize yardım edlıı diye.. Dört gün oldu gelip hatınmızı soran bile yok. Gazeteler şehirdeki zelzeleyi yazıyotlar. Valla gözümle gittün gördüm, bir kaç tane ev yıkılnııs. Biıden bahseden gazete bile yok Ekmek. su, Uâç istemiyoruz. Kendi başımızın çaresine bakar birblrimize yardnn ederiz. Ama çadırAçıkta nasıl yaşanır. Burası riıtubetli yer. Hep hasta olacağız. Sonra ya yağmur yağarsa?. Yoo yağmnr yağmaz.. Allah kullanna acır.. Bize bundan fazla acı çektirmez..» Sakarya'nın Karapürçek buca ğu. Nüfus 2 bin. Hane sayısı 300Deprem sonrası 3 çocuk ölü Ayakta kalan hane sayısı 3 Ağır hasara uğramış hane sayısı 14.. Diğerlen? Ya içindeki eşyalann bile çıkanlamayacağa bır enkaz yığını, veya Ueride kullarurun u muduyla sahibinin sağlam kalan kapı, çerçeveleri sökmeye çalıştığı bir harabe.. Karapürçek bucağı yok arük. Yeniden yapmak lâzım. Bucağın değirmeni bile çökmüs... Sular boşa akıyor arük.. Karapürçekliler der ki: Karapürçeklilerin evleri yok, Karapürçekliler bahçelerde yaşıyorlar.. Karapürçekliler Sakarya Valiliğinden 250 çadır istiyor.. Valilikte çadır yok Üstelik şehirde herkes çok çadır Utediği için valilik bu isteği biraz da fazla buluyor. Şehirde evi sağlam olanlar da, sağlam binalarda çalışan resmî daire memurlan da çadır istiyor.. «Herhalde Karapürçekliler de durumu mübalâğa e diyorlar» diye düşünüyor valilik. Olsa olsa bir kaç bina yıkılmıştır. Birkaçı da hasara uğramıştır. Ve depremin dördüncü gününde ağızdan gelen scylentiler dışında vilâyetin Karapürçek bucağının du rurau hakkında kesin bir bilgisi yok.. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) öncekı gunkU oturumda Çetln Altan'ın Uzertnde tabancanın buluntDuş olması lhtimalı fcarş^ında datal lçtüzük gereğince Çetln Altan'a sadece btr kaç oturura Mecllsten çıkarma cezası verUebüecegı ifade edilmektedir. Ozerınde tabanca bulundurmalt konusunda lse bütün milletvekıllerinin tabanca taşımak lzlnJert ve tabancalan bulunâuğu bülnmektedir. 1967 de miltî gelir yüzde 6.2 arttı ANKARA, (Camhariyet Bfirasa) Oevlet îstatıstık Enstıtüsunce yapılan çalışmalar sonucunda 1967 yılında mılli gelınnin yüzde 62 oranında arttığı tesbıt edilmiştır 1967 nin bu ılk tahmınıne karşılık 1966 yılının gayn safı mılli hasılasımn kesın sonucu ıse yüzde 9.8 oranında bır artış olarak hesaplanmıştır. Plânda öngörüicn artı? hızı ise yüzde 7 dır. 1967 nm ılk tahmm ve 1966 nin kesın kalkınma hızlan yüzde olarak bazı sektörlerde şöyledir: Sektör 1966 1967 Plânda öngörülen oran Tanm 11.4 0.1 42 Sanayi 10.6 11.7 12.3 tnşaat 9.4 8.7 105 Ulaştırma 8.4 32 İOJS DJj;. yetkılüeri bu rakamlar hakkında özetle şunlan söylemişlerdır. (T) 1967 yıiına aıt kalkınma hıxı ilk tahmindir ve yıl sonuna dogru bu rakam artacaktır. (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) Içtiğimiz çayın belki de bir yudumunu sırtında taşıyorL lelekomünikasyon ihalesinde yoisuz/uk araştırması isteği reddedı/dr Karapürcekteki evlerin hemen hemen hepsi bu dnrumda Ayasofya'da kıknan namaz MTTB yöneticileri Ayasofyada namaz kıldılar MTTB yöneticileri dun Ayasofya Muzesine giderek namaz kılmışlar ve dua etmışlerdir. Bu arada yönetıcıler, Vatikana üzennde Hazreti Muhammed'in «Fetih ile ilgili hadisi» yazıh Fatih Sultan Mehmet'ın bir portresini posta yoluyla göndermişlerdir. Ayasofya Miizesı ilgilileri ve sivıl polısler, oğrencilerin namaz kılmalanna mani olmak istemişler ve MTTB Baskanı Ismail (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Adapazan dün de defa savsıldı İlhan UYGUN Bildiriyor Deprem bölgesinde Inceletnelerine devam pden Devlet Bakanı ve tmar ve tskân Bakan veklli Seyfi Oztürk, şehirde nayatm nor male dönmesj Uzerine, bundan sonrakl bütün yardımlann Uçe ve bucak köylertoe sevkedilecetlnı köylerde hasann daha fazla olması nedenlyle .yen) gelen ça(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) ADAPAZARI Sakaryada arahklı olarak tussedüen depremler dün de devam etmiş, öğleye dogru üstüste 3 defa tekrar eden orta şiddettefcl sallanüdan sonra halk korku ve beyecanla sokak ve caddelere urUmıştır Bu arada enkaz alrından btr ceset daha çıkarılmıştır. Ceset çıkanldı Şiddetll sarsıntı nrasında yıkılan Bayraktar apartımanının enkazı altmdan Halıcı tsmail özcan'm hlzmetçis! ile innmn cesedinin öncekl gece çıkanlmasından sonra dün de Doktor Emın Karacaoğlu'nun cesedı aynı enkaz altından çıkarümıştır. İŞTE SİZE »riNİMİNİ BİR ÇAY MÜSTAHSİLİ... RIZENIN AZAKLJHOCA KÖYÜNDEN 6 YAŞINDAKİ EMİNE HENÜZ OKULA GİTMİYOR... AMA SIBTINDA TAM 8 KİLOLUK ÇAY YAPRAĞI SEPETİNİ TASIYOR... KÖYE 45 DAKİKA UZAKLJKTAKİ BAHÇEDEN KENDİ KÜÇÜCÜK ELLERİ İLE TOPLADIĞI ÇAYLAKI AZ SONRA TEKEL MEMUBLAKI TESLİM ALACAKLAR... ANKARA, (Cumhuriyet Bfirosn) Millet Meclısınde dun telekomünıkasyon sanayıı ıhalesı konusunda Meclis araştırması ısteyen ve Samı Bınıcıoğlu (CKMP) tarafından venlmiş olan önerge, AP'lilerin oylanyla reddedilmiştır. Bu konudaki görüşmeler sırasında önerge sahibi Samı Bınıcıoğlu, ihalede millî menfaatlenmıze aykırılık olduğunu öne sürmüştür. Ulaştırma Bakanı Saadettin Bilgıç ise, ithamlan cevaplandıran bir konuşma yapmış, ihalede bir usulsüzlük olmadığım büdırmıştir. CHP Grupu adına Turgut Altmkaya söz almış, ve AP sözcüsü îsmet Angı'nın daha önceki celselerde tnönü'ye de çatan sözlerine cevap vererek şunlan söy lemıştir: «Benim partimin lideri kapltülâsyonlarla mucadele etmis, (Arkası Sa. 7 Sü. 8 de) Çürük inşaat yapanların kontrolu istendi ANKARA, (Cnmhnriyet Bfirosn) Cumhuriyet Senatosunda dün gündem dışı bir konuşma yapan AP 11 Osman Salihoğlu Adapazan depreminde yıkılan çürük yapılan söz konusu yaparak tedbirler alınmasını ve bütün şehirlerde vapilan binala rın sıkı kotrolden geçinlmesini ıstemıştır. PA1AR OÜNÜ CUMHÜR/YFT'TE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog