Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

TEKNÎK ÜNİVERStTE Gttiş 6 AĞUSTOSTA Sfirekü Mtfinlemeler* hazirlama knrsUrj 1 AĞUSTOSTA baalryor. Broçür Irteyinlz IŞIK DERSHANESİ MeddiyekBy Gayrettep* Tel: 47 30 06 All Sanu Y«n ıtadmdan »anrald durak Cumhuriyet 8829 umhuriyet &URUCUSU: TUNUS NAD| Dünya baş asçısı, Büyük Efes Oteli aşçı başı İlyas Ustanın beklenen kitabı Bu Günkü Türk Mutbağı Ç1KT1 Kitepçılardan araymız. 35. TL drr. Ödemeli de gönderüir. Adrea: İlyas ERTÜRK Büyük Efes Oteli İZMİS Yörük: 319/8828 44. yıl $oyı 1S441 Tetgrai ** raektnp adresfc Cumhurty** IstanbuJ Posta Kutusu: tstanbu! No 846 TelrfonteK 22 42 90 22 43 06 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 3 4 3 9 9 V O f f*tmmmmmmu.*m ? a l " D a 1TO/ ' t CHP'nin Kürşat hakkındaki gensoru önergesi reddedildi 'Çetin Altan'da silah varmış „ sozü, Meclis'i karıştırdı Başkan Ahmet Bilgin oturumu terketti Mületvekilleri koridorlarda kavga ettiler ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) ün Millet Meclisinde Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihat Kürşat hakkında Gensoru açılmasını öngören ve CHP tarafından verilen önergenin görüşülmesi sırasında Başkan Ahmet Bilgin, TİP Milletvekili Çetin Altan, önerge üzerinde konuşurken «Şimdi bir ihbar aldım. Çetin Altan'ın üzerinde tabanca varmış. Genel Kurula tabanca ile girilmez. tdare Amirleri üzerini arasın» sözü, Meclisin karışmasına sebep olmuş ve bir iddiaya göre kürsüden inen Çetin Altan, tabancasını yine TİP'li Rlilletvekili Kemaİ Nebioğlu'na vermiş, Nebioğlu da tabancayı süratle Meclis dışına çıkarmıştır. Papa VI. Paul dün IstanbuPa geldi Demirel Ümit GÜRTUNA rk apa Paul VI, dün sabah yurdumuza gelmiş • ve Yeşilköy Hava Alanında Cumhurbaşkanı Cevdct Sunay, Başbakan Süleyman Demirel ile diğer ilgililer tarafından karşılannuştır. Papa'ya alanda resmî ziyaretlerde olduğu gibi askerî tören yapılmıştır. Papa daha sonra ziyaret ettiği Ayasofya Müzesinde İstanbul'un fethinden beri ilk hıristiyan ruhanî lideri olarak dua etmiştir. Şâle'de Cumhurbaşkanı Suna3!'la yapılan görüşmelerde de özellikle Ortadoğu buhranı hakkında konuşmalar yapılmıştır. Papa bu arada Sakarya depreminde zarar görenlere 10 bin dolarlık bır bağışta bulunmuştur. Ayrıca Patrık Athenagoras ile de bır goruşme yapmıştır. Sunay ve tarafından karşılanan Papa D havaalanında irmi dört saat içinde kaç bayram kntladık, hatırlıyor mnsunuz? Geliniz bir sayaıım: 23 temmnz ozgurlük bayraraı, hemen arkaıından ve bir arada, sansıirün kaldınldığı basın Dayramı. I*auBanne andlaşmasının ımzalanması bayramı, işçi haklarının tamnması bayramı. 1908 ile 1960 yılları arasında kademeli olarak serpıstirilen bu bayramlann aynı güne rastlaması, pratik bakımdan iyı olmuştur, denebilir. Sölen \e söylev merakhsı % politikacılanmız âynı raıflabaa t*»plâTTn»kt» ve aynı zamanda içlerini bosalttıktan sonra Cumhuriyet bayramına kadar birkaç ay birbirleri ile dalaşmak imkânına kavnsmaktadırlar. Adı geçen bayramlardan hiç birini azımsamak gibi bir niyetimiı olmadığını pesın pesin belirtmek isteriz. Hürriyetin ilânından tutunuz da isçi baklarının tanınmasına kadar kutladıfımız bütün mutln günler, Türk Ulusunun tarihsel gelisimi içınde gerçekten derın anlatn tasıyan olaylarr çerçevelemıslerdir. Yalnız, gönül ısterdi ki, bız bu mutlu olayların yılddnüroünu kntlarken, vaktiyle kazandıgımız zaferleri hiç gerilemeksizin bugün daha ileriye doğm geliştirmiş olraanın bilincı <çinde şövie yüreğimiz ürpenrcesine daha bir heyecanlanalıra, kendimizi daba sevince kaptınp cosalım. Dinlediğimiz parlak söyleviere, okuduğumuz tath yazılara ragmen bugün ıçimizden gelijor ma böyle bir coskunluk? Sansür kaldınlalı asagı yukarı 60 yıl oldu. Altmış yıldan beri mütareke devrı harıç Turkiye'de gerçekten kimsenın yazısı önceden incelenip kesiotiye, kısıntıya uğramamıs, fikirler böylesine ılkel bir kontrola bağlı tutulmamıstır. Her \azar kanun önunde kendı yazılarmın sorumunu yükleıımek zorundadır. Fakat, fikır suçu adı altında kanun, \azann sorumlulutrunu öyle ağır müeyyidelere bağlamıstır ki kimi zaman ^aza^ istikbalıni sokağa atmadıkra fikir namusunu koruvamaz olmuştur. Sansürün kaldırılısı tizerindeo 60 yıl geçtı dediğimiz buşrün bir kalem adamı teplamı 130 yılı bulan bapis cezası istemı ile mahkemeye verılebilmekte ve bu durum karsısında yazar geçinen, fikir adamı geçinen nice kimse keyf ıçınde «oh olsun* çekmekte, bop hop göbek atraaktadır O kadar ozendiğimiz, benzemeye çalıstığımız, kendimize model diye seçtiğimiz Batı demokrasilerinden hangisinde bunun bir benzerine rastlayabilırsiniz? Bundan 250 yıl önce : Fıkirlerinizden nefret ediyonım. Fakat. fikirlennizı savunabilmenız özgürlüfü ıçın canıtnı fedaya hazırım! dıyen Voltaıre'i 18 incı yüzyıl Fransasında anlamak ıstemejenler sadece saravia. sarava bağlı sovlular takımı idı. Tirmıncı \üzvıl Türkıye'sinde halk oju ile ıktıdara gelen polıtikacılardan acaba kaçta kaçı aynı Voltaıre'e hurada soz hakkı tanır! O Voltaire ki, kitapları bugün okullarda okanmakta. fikirleri klâsik demokrasinin ternel taşlanndan sayılraaktadır. Evet, bayram kutlamak ividir, hostur. Nutuk çekmek, mutlu günler serefine kadeh kaldırmak ınsana ferahlık verebilir. Ne var ki, süslü cümleierm vanı sıra toplum yasantısının dzfl de övündüğünfiz düzeye nlasmıs olmahdır. Bu millete yıllar yıh «hürriyet, adalet, musavat» türkiileri söylenmis, ama ne zaman hiirriyeti. adaleti. mnsavatı türkulrden ayınp havata nvgala Kutlu Olsun Athenagoras ile kucaklaştı Bu olay kondorda yeni olayların doğmasına «ebep olmuş, TİP'li rr.ılletvekillenyle Senatorler yer jer yumruk ve sozle tecavuz halınde bırbırlerıne gırraı^lerdır. Gensoru önergesınin gundeme ahnması müzakerelerden sonra CHP Parti reddedılmıştır. Görüşmeler başlıyor Millet Meclisinde dün, C H.P. grupunun verdiğl, senatör Fethl Tevetoğlu'nun (Türklyede komünıst ve sosyalist faaliyetler) adlı kıtabım satm alarak dağıtan Turlznı ve Tanıtma Bafeanı Nihat Kürşat hakkında, gensoru önergesinin, gundeme alınıp alınmatnası elektriklı. sert bir hava içinde görüşülmüstür i P ve CHP liler, «aman WPtP MÜltLlÇrİ J^erjpe yürüraüşler ve karşılıklı olarak aSır sözler fcullanmışlardır. önerge okunduktan sonra önerge sahiplermden CSF. Genel Sekreterl BUlent Ecevlt söz almış ve AP. lktidara geçtlgınden berl komünizm mticadelesi maskesı al tında Türkıyede nek çok muesseseyl tezvır ve lftiraya tutan ba•a kltaplann ordu blrllklerine kadar gonderıldığını, btınlann arasında Prof. Ekrem Göksu'nun mılli petrol dâvasını yeren ve yabancı petrol şırketlerını öven 40 lıra fıyatlı kitabıni' da dulundugunu soylemıştır. AP lılerın gurultu, patırtılan ve protestoları arasında konuşan Ecevıt, bu arada, «Nâzım Hikmet'ın methiyelerini mı dagıtacagız?» sekhndekı bir mudahaleje «Tevetoglu'nun kitabında Nâzım Hikmet'i koruduğu söylenen bazı kımseler aranızda bulunmaktadır» cevabını vermıştır. Ecevıt Tevetoflu'nun kıtabın dan CHP ve baska muesseselerı ıtham eden kısımları okuraus, AP lıler, «Dofru dogru» dıye bağırmıslardır Bu sırada CHP lı Nazıf Aslan, «Burada söylenenleri duymuyor musun başkanım?» dıyerek ve bağırıp çağırarak kursuye yurumuş, Baskan Ahmet Bilgin, «Otur yerine, onları vicdanın duysun» de rr.ıstır. Bu esnada AP lı Şevkı Guler ile CHP lı Nazıf Aslan bırbırlerıne. «Komünist sensın sensin komünist alçak babandır alçak sensin» dı>e bağırmışiardır. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 te) Meclisi Bildirisl Karşılama töreni «İKTİDAR İŞÇİ HAKLARINI KISMA EGİLİMİ İÇİNDEDÎR» Dün 4 ceset daha Qikarılclı Papa Paul VI, dun sabah saat 10'da yabancı bır uçak fırması tarafından kendisine tahsıs edılen ve «Paul VI» ismini ta?ıyan dzel bir uçakla şehrimize gelmıştır. Uçaktan ınen Papa once Devlet Başkanı Sunay ile tanışmış ve el sıkışmışlardır Papa sonra Başbakan Demirel ve dığer bakanlarla tanıştırılmıştır. (Arkası Sa. 7. Sü. 1 «•) OLOURULEN MZEtEOLERİMİZ Bugün 4. Sayfamızda AP Grupunda genel görüşme sona erdi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) A.P Millet Meclisi Grupunda dun porselen olsuzluğu ile Ugıli genel görüşme sona ermiştlr. Toplantıda bır konuşma yapan zuat çaüsmaları yapümaktadır» NADtR NADÎ (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Papa 6. Paul, tören sırasında kendisini selâmlıyanlara tkı gün önce çalışmalannı Papanın Istanbul'a gelışi TMTP bıtıren CHP Partl Meclisi mukabele ederken Yedi Adil ve IÜTB Başkanı tadun bır bıldıri vayınlayarak rafından «kara gün» olarak nlteParti Meclısının Adapazan lendirilmiş TMTF bmasına da sldepretnınden dolayı buyük yah bir bez asılmıştır. zuntu duyduBunu ve bütün Binaya asılan pankartlarda «Ey Turk ulusunun acısını paylas Türk uyan, Türkün kara günü, tığını bıldırmıstır. hükumet erkânı Papanın ayaklaParti Meclisi bıldlrisınde 28 • nnda» sozleri dıkkatı çekmiş, 29 nısan tanhlennde toplanan yayınlanan büdırıde de Papa 6 ncı olağanustü Kurultaydan bu yaPaul'e «Turk yüksek öğrenim na CHP Turkıye Büyük Millet gençliği olarak hoş geldin demiMeclisi gruplarıyle Genel Meryoruz» denılmıştır. kezın tam bır âhenk içinde çalıştığı bu durumun Dartıve büTMTP Yedı Adıl ve tÜTB Başyük guç kazandırdığı, yurtta»kanı Ufuk Şehrı ımzasıyla yayınlaların partıve guvenlenni arttırnan büdırıde, «Papanın Istanbul'a dığı behrtılerek ortanın BOİu ha gelmezden önce Roma'daki beyareketıne değınılmektedır natında îstanbul'u (Kostantinopo Bıldınde Toprak refonnunı lıs) diye adlandırdığı, (Ortodoks değınılerek şoyle denılmekteâlemının merkezi Kostantinopodırlıs'i zıyarete gıdıyorum) şeklinde ADAPAZARI Dun enkazlann temizlenmesi sı«AP iktıdarı, Anavasa emrl •beyanatlar vermek cüretini gösterrasında bir ailenin dört ferdinin cesedi bulunmuştur. lan Toprak reformuna yanasmadiği» beUrtılmekte ve ozetle şoyle makla Türk köylüsünü insanca denılmektedır. Bulunan cesetler, çöken İkbal Oteli sahibi Recep Ali yasamak baklarından mahrum «Zıyaretin asıl gayesi Ortodoks • Akbıyık ile eşi Seher vs çocuklan Turhan ile Emineetmektedir. Katolik yaklaşması olduğu halde A nindir. «tktidar ısçr haklannı kısms edevlet ve hükumet başkanlarımıAyrıca Bayraktar apartmanı enğilimı ıçındedir. O arada, CBP zm bu organizasyona yardımcı olkazmdan da Halıcı İsmaıl Özcan'm nin ıktıdardan avnlmadan 5nce re'nin deprem hızraetçısı ile 2.5 yaşmdakı kızı malan, bir papazın ayağına gelehazırlayıp T. B. M. M. ne SUDrek protokole uygunsuz karşılabırbırlerıne sanlmış bir halde çıduğn yeni ts Kannno Tasann için yardım maları Türk gurur, şeref, şahsikarılmıştır. bazı dar goriislü menfaat çevyet ve haysiyetini ayaklar altına Ote yandan, Kalabalık bır relerınm baskısına boynn eğen teklifini reddetmişiz almak değil midir?» halk grupu, dun, Çadır temın AP çoğunluğu tarafından büyük LONTJRA Avam KamarasınBüdıride aynca, Athenagoras'm edemedıklerı ıçın ortaokulda ça ölçfide tahrip fdilmıstirj» da yapılan bır açıklamada, Turi bu zayaret dolayısıyle kendisini lısan valılık makarnının onünde Ekonomık meselelere ve fıat hukumetının, 'ngiltere tarafından, «Doğu Roma Imparatoru» azametoplanarak Sakarya Valısını pro artıslanna değınılen Partl Meo deprem felâketzedeleri ıçın yapılti ile gordüğü one surülmekte, kartesto etmıslerdır. Depremde bulısı büdınsınde aynca. Elbıstan mak istenen yardımı reddettıği büşılama töreni de «^.tatürk ilkeleriyuk hasar goren Sakarya ılıne ve Ortadoğu olaylanndan da dırilmıştir. ne arkadan indirilen şen'i bir darbu güne kadar bın çadır göndebahsedılmekte ve Kıbrıs konuDışışlen Bakanlığı adına konube olarak» kabul edilmektedir. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) sunda soyle denılmektedir: şan Willıam Rodgers, yapılan yardım teklıfinde bir dağ kurtarma ekibinın ve Kıbrıs'takı tngıliz Hava Kuvvetlen tarafından nakledllecek çok sayıda çadırlann derpıs edildiğını soylemıştır. Rodgers, bu konuda şunlan tlâve etmıştır: «Yaptığımn yardım tekliflerine run bütün istekleri yerine geANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) karşüık, deprem böl?esindeki vettirmesı vardır. Millet Meclisi Geçıcı Komıskili makamlar, ihtiyaçları olan her 19501960 srasında idari meyonu, Cumhuriyet Senatosunşeye sabib buîundukUrını bildırkanizma en küçük ünitelere dan dönen Askerî Personel Kamişlerdir. Dışişleri Bakanlığı da, kadar parti hegemonyasına ?ınunu Tasarısının bazı maddeleTürkiye'den, jerhangi bir şekilrebildiği için teşkılât ve çırinı benımsemıs bazı maddelede, yardım teklifinin gelmeyeceğikarcı çevreler iktıdardan oek nnı ıse benımsememıstır ne inanmaktadır.» rnemnun kalmıslardır. Bogün Iki gün önce bu lütunlarda Koraısyonca benımsenen madhâlâ onun özlemı ıçındedirler. tidarın tesirlilik hazırlığı deler arasında pılot, pılot aday1960 sonrası koalisyonlar döınde bulunduğundan söx etları, denızaltıcı, dalgıç, ve kurneminde ise çark tersine işleıstik. Yazının mürekkebi kubağa adamlara kıt'a tazminatmmiş ve özellikle CHP Teskılâamadan yeni politikanın uydan ayrıca tazminat veren hutı bu yüzden Genel Merkeze ulanmasına baslanmıstır. Gökum de yer almaktadır. adetâ sırt çevirmiştir. almektedir ki Basbakamn teCumhuriyet Senatosunun kur Gerçekten 1960 a Kadar ge.ırlilikte ilk bedefi memurlarmay subaylara kıdem tanımak > ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) çen mnhalefet dönemindcki Jır. Memurlar şimdilik yayıniçın yaptığı değişıklik Meclı» Cumhunyet Senatosunun dunkü sıyasî mücadelelerin arkasında lanan genelgelerle gözdagı veGeçıcı Komisyonunda benimsenoturumunda bekçi paralannın vaCHP Teşkilâtının, iktidara çelrılip sindirilmek stenıyor. Bu memiş ve reddedilmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de> dikten sonra tıpkı DP gibi ;ozda|ını yarın baskalan taidareye bâkun oimak ıstefi kıp edecek ve sonnnda onlar vardı ve bu ıstek mücadelede ıktidann robotları haline getiiticı bir kuvvet idi. 1961 seçimrılecekler. lerinde en büyük parti olarak Aslında kullanılan metod Meclise girince teskilâtla birTürkiye'nin alışık olduğn melikte çıkar çevrelerı hemen toddur. Iktidarlar bir yandan Halk Partisi Genel Merkezini kendı programlarını yurütebilsıkıstırmaya başladılar. Mamek için idareyi ber verilen demkı iktidara hâkim idiler o Ticaret Bakanı Ahmet Türkel, demıştir , emri yapan makine şeklıne halde bırıktnıs ısteklerin yeri«Yabancı sermayeyi tesvik kanuönerge sahıoi ı1ı geçen sırsokmak isterler. öte randan ne getırilmesi. çıkarlann karnunda bazı boşluklar vardır. Bu ketlfrı «••""n.Ti^k ı^tiven m!lle^ partizanlığın .abiatında rnemuşılanması gerekirdi. boşhıklann kapatılması içüj mevvekillerınp çatnrs, »»ndısınm bu Gençlik bildiri yayınladı Deprem aralıklı devam ediyor Cumhurbaşkanı Sunay ve Papa Paul VI, Bofaz'da motorla yaptıklan gezintiye gitmek üzere Dolmabahçe sarayından çıkarlarken .. Fotograf: Selçuk AYBATAR Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı açıklandı "Anayasa, sınırlı Sosyalizme açıktır,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Anayasa Mahkemesı'nın, Turk Ceza Kanununun 141. ve 142maddelerinın birincı fıkralarmın Anayasa'ya uygunluğu konusunda aldığl kararı gerekçesı aradan ıkı yıl geçtıkten sonra dünku Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Gerekçede Anayasa'nın «sınırlı bir sosyalizme» açık olduğu yazılrmş, fakat bu sımrlann ne olduğunu tesbit hususunda bır çalış ^ « maya gırılmemıştır. Gerekçenın bazı kısımlarma 5 üye munaiil kalmışlar ve fet şerhleri vermişlerdlr. Askerî Personel Kanunu tekrar Meclis Komisyonunda OLAYLARIN ARDINDAKİ Belirtiler başladı Sınırlı bir sosyalizme açık Gerekçede şöyle denllmektedlr «Anayasanm (izm) U doktrinlerden hiç birini ve ba arada sosyalizmi Türk devlet sistemi olarak tesis etmemiş obnakla beraber komünizm ve insan hak ve bürriyetlerini, demokratik hnkuk devleti esaslarmı reddeden diğer dik(Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Bekçi parasını , kaldıran tasarıyı Senato da kabul etti CHP nin basında bulunan koalisyonlar ise bu rotaya gir mediler. Aksıne genelgelerle idarenin partizanlara ve çıkarcılara karşı direnmesi istendi. Böylece idare, partizan baskısından kurtuldu. Ama onun yanında parti kendi teskilâtı tarannaan desteklenmez oldu. 1965 seçımlerindeki yenilçinin baslıca sebeplerinden biri budnr. Simdi AP tersine bir yol takip ediyor. Parti ıdareye hâkim kılınacak, böylece mekanizma isteklere uygun olarak ışleyecek. Bu yol süpfaesiz teskilâtı ve çıkar çevrelerini memnun eder, onları, partiye bağlar, gelecek seçımlerin yine «kâhir ekseriyetle» kazanılmasını sağlar. Ancak, öyle bir yoldur ki bu, sonunda parti ile ıdare bırbirine karışır, dalkavukluk memur için garanti olur ve bir de bakılır kı nçürumun kenarına gelinmıs. tktidar çörünüse göre, tehlikeli tutvma girmistir. uçuruma dofru inatla. ısrarla gitmek istemektedir. • • * Aybar da, Ç. Altan için Anayasa mahkemesine başvurdu AVKARA (Cumhuriyet Bürosu) Çetin Altanın dokunulmazhğınm kaldınlması hakkındaki Millet Meclisi kararına dün de TİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar Anava«a Mphkemesi nezdinde ltıraz etmiştir. Türkivede bulunmayan Aybar'm dılekçesini TÎP'lı milletvekilen Sadun Aren Behice Boran, Rıza Kuas ve Alı Karcı Anpvasa Mshkemesine gotürerek sunmuşlardır. (Arka&ı M . 7. sü. i de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog