Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

BAYANLAR HUSUSİ PAMUK TEl:l U22V umhuri KURÜCDSIT: TUNUS NADt P Soıivestre M. Allaln F AX TOMA SERİSt Heriş: 494/8813 44. yıl sayı 15440 Telgraf «• mektup adresfc Cumhoriyet istanbul Post» Ktrtnsu: trtanbuJ No. 248 Telefonlar: 22 <2 80 22 43 96 2 2 4 2 8 7 3 3 4 3 8 8 2 3 4 3 8 9 Salı 25 Temmuz T9£7 Hifbir poiisiye kitaOının rakip olamıyacağı maceraları ,1 FANTOMA 2 Jüve karşı S İntikanu 4 Casus 5 Asıhyor 6 Kızı 7 Arabası ,8 Kruvazörü 9 Yakalandı 10 Elbisesi U Jüvü öldürüyor 12 tş ftajında 13 • Fandora karşı 14 DügOnü 15 Asklan 16 Haydut poüs ı Evleri soyan hâkim 18 HapSeıtıiX kıral 19 Kurbanlan 20 Ölüaün ayakkabılan 21 Yine Pantoma . 22 Kaybolan tren 23 Oğlu Her biri S liradır. İNKILÂP ve AKA KİTABEVLEBt 1037 8817) ÜÇ GÜNDE 120 YER SARSI1STISI TESBİT EDİLDİ; ELEKTRİK, HAVAGAZl VE YİYECEK DARLIĞl GİDERİLDİ; BORULAR TAMİR EDILEREK ŞEHRE SU VERİLDİ Ucret ve sosyal haklar yeniden düzenlenecek ANKARA Cumhuriyet Bürosu Temmuz îşçi Bayramı dün Ankara'da törea le kutlanmışür. Törene «haklan verilmedigi» gerekçesiyle, Manısa'dan baş kente yürüyüş yapan Manısalı 90 temizlik işçisi de ellerinde dövizler olduğu hal de katılmışlardır. önde. «An kara'nın taşına bak, göılerimin yasına bak» yazıh döviz olduğu halde, salona giren genellikle yaşlı temizlik işçileri, salonda bulunanlann alkışlan ile karşılanmıştır. Çalışma Bakanlığı. konferans salonundaki törende hazır bulunan ana muhalefet lideri tnönü, Çalışma Bakanı Ali NailJ Erdem, Türk îş Başkanı Seyfi Demirsoy, APli milletvekili Aydın Yalçın ve senatör Ahmet Yıldız, «24 Temmu tşci Bayrann» ile ilgili konuşmalar yapmış lardır. Başbakatı memurların siyasi yazı yazmamasım ve ellerindeki vesikayı açıklamamasını istedi Başbakan Süleyman Demirel, dün iki genelge yayınlıyaxak, resml evrak ve bilgileris başmda yer almasına, aynca memurlann siyasi anlam tasıyan yayında bulunmalanna dikkati çekmiş, «Bu davranışlann kesinlikle yasak olduğunu» bildirmiştir. M Işçi bayramı töreninde înönü, Demirsoy ve Erdem konuştu ANKARA, (Cumhuriyet BürosuY «Gizli olmasa dahi...» Demirerin 9774 sayüı genelgesin de, «Bir evrakın "izli kaydı taşımamasınm, onun başkalarrna verilebileceği» anlamı taşımadığı, belirtilmekte ve özetle şöyle denilmektedir: «Türk Ceza Kamınunun Î29. maddesi, memuriyeti sebebiyle kendisine tevdi olunan veya Ittilâına ulaşan vesikalar, kararlar ve emirlerin vesair tebligatı başkasına ifsa veya neşir ve ilân eden, yabut nasıl o'ursa olsun başkasının ittilâmı kolaylastıran memurlar hakkinda ceza müeyyidesi koymuş bulunmaktadır. Bu itibarla sır mahiyeti tasısın. tasımasın, memurlar vazifeleri dolayısiyle elleri altmda bnlonan evrak ve dosya muhteviyatını başkalanna vermeye, yaymaya mezun sayılamazlar.» Demirsoy'un konuşması Saraçlar sokağuun iki kız çocnğu Nilgün ve Nilây Baykam kardeşler üç gün öncesine kadar hayat doluydu... Fakat depremle çöken koca binanın altından kurtanlamadılar... Ve onlardan geride sadece resimde görülen taşbebekleri kaldı... (Fotoğraf: Alâeddin BİLGI) Bayramın açış konuşmasını yapan Türk tş Genel Başkanı Seyfi Demirsoy, Türk sendikacılığının gelişmesinı anlatmış, anayasanm tanıdığı işçı haklan nın kullanılmasında, halkı işçinin karşısına dikme çabalarını yermiş. «halkla işçiyi kıyama sevkedenler deli degillerse. mnt laka milletini sevmiyen kişilerdir. Hele hele, jandarmanın, askerin. polisin. çrevi kırmak ölere işcimiz karşısına dikilmesi, bünyede telâfisi güs yaralar açar. Bundan kat'iyen çekinilmelidir» demiştir. Seyfi Demirsoy, Türk ışçısinin, memleket sorunlanyla yakından ilgilendiğini debelir|e^ rtk, özetle şunları söyleraiştir: «Memleket somnlanyla yakından ilgiliyiz. Vergi reformnnnn yapılması inandıgımu bir konudnr. Toprak reforcnunu, topraksız y» da aı topraklı köylümüz için şart görürüz. Sanayileşmede kim bir fabrika baca sı dikerse, alkışlamaktan geri kslmayizj» SAKARYA Üç gün önce, bir dakikalık süre içinde Adapazan ve çevresini şiddetli bir şekilde sarşarak 83 kişinin ölümüne, 223 kişinin yaralanmasına ve 771 evin tamaraen çökmesine sebep olan depremin felce uğrattığı hayat,* dünden itibaren nonnale dönmeğe başlamıştır. Deprem bölgesinde hayat normale döndü Alâeddin BİLGİ ve İDıan UYGUN büdiriyor Anayasa'nın 20. maddesine karşı 119. madde Başbakan Demirerin, «Memnr> lann siyasi yayında bulanamıyacaklanna» dair genelgesinde da özetle şöyle denilmektedir: «Devlet dairelerinde ve kamu iktisadî teşekküllerinde ve benzeri kurnmlarda çabşan hazı me murlann siyasî ırazete ve dergiler de vayınladıklan yazılarda, ilmi ve meslekî etfid ve mütalâa mabiyetini aşarak, dogrudan doğruva günlük siyasî konnlarda yorunt (Arksn Sa. 1. Sft. Z de) Meclis karan Resmî Gazete'de yayınlandı l ^" Çetîn Altaîî Anayâsa Mahkemesinc başvurdu ANKARA (Cumhuriyrt Bürosn) TtP milletvekili Çetin AJ tan, dün saat 11.30 da, yanmda Sadun Aren ve Adil Kurtel olduğu halde, Anayasa Mahke mesine giderek, hakkındald dokunulmazlığı kaldırma karannm iptali için istemde bulunmuştur. Çetin Altan'ın verdiği 19 sayfalık dilekçede, gerek esas, gerekse usul bakımından Meclis kararına itiraz edilmekte ve bu karann iptali istenmektedir. Dilekçenin gerekçesi kısmında dokunulmazlığm bir tarihçesi yapılmakta ve Anayasanm 79. maddesi yorumlannıaktadır. Dilekçede Anayasanm 79. raaddesinin 1. fıkrasının sorumsuzluk müessesesini getirdiği belirtil mekte ve şöyle denilmektedir: «Senatör ve milletvekilleri oy ve sözleri, ileri sürdükleri düşüncelerle suç işliyebilecek, fakat bundan dolayı haklannda adli herhangi bir kovuşturma yapılamıyacaktır.» Gerekçede, Anayasanm 79. mad desinin 1. fıkrasmdaki milletvekillerinin Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden ve bunları Meclis dışında tekrarla mak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulaznıyacaklarına dair hükum ele alınmakta ve bunun milletvekillerinin söyle dikleri sözleri dışanda kelime kelime tekrarlama arüamına (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) PAPA PAUL 6. Bakanın konuşması Çalışma Bakanı Ali Naill Erdem de, konuşmasında. işsizlik konusuna değinmiş, bir milyonun üzerindeki açık ıssizliğin giderilmesinin yalnız iş sahası açmakla mümkün olmıyacağını belirterek, «neret ve sosyal hak lar politikasını simdiden dfizen Iemek gerekir» demiştir. Grev hakkının kısıtlanmasının söz konusu olmadığını ileri süre n Erdem, bu konuda çalışmalar yapıldığını ifade etmiş ve «grev ve lokavt kanunu ile de(Arkası Ss. 7. Sü. 7 de) karşılarfcen atolik âleminin en yüksek ruhanî haşkanı olan Papa VI. Paul bugün yurdumu1 za geliyor. Vicdan özgürlüğüne saygı duyan, dinsel inançlarından ötürü fertler ve milletler arasında aynm yapmıyan lâik bir devletin vatandaşı olarak kendisine «hoş geldiniz» deriz. Burada yapacağı temaslar sonunda Hıristiyan dünyasına oldugu kadar Ortadoğu barışına da hizmet amacı güden Papa VI. Paul, büyük selefi XXIII. Jean gibi bir Türk dostudur. Vatican'ın temsilcisi sıfatı Ue aramızda on yıl geçiren Kardinal Roncalli buradan pek temiz anılarla ayrılmış, XXIII. Jean adını alarak Papahk katına yükseldikten sonra da Türk dostluğuna verdiği değeri her fırsatta ispatlamaktan geri kalmamıştır. Türkiye Ue Vatican arasında diplomatik ilişkiler onun zamanında kurulmuş, o günden bu yana bu ilişkiler dünya banşına yararlı olabUecek bir doğrultuda gelişmeye devam etmiştir. Şimdiki Papa VI. Panl da, Milâno Başpiskoposluğuna atandığı yülara kadar Kardinal Montini adı ile büyük hizmetlerde bulunmoş, özellikle Vatican'ın dış politikasını yönetmek görevini vüklenmişti. Bu itibarla VI. Paul uluslararası siyasal ilişkiler hakkında geniş bilçi ve tecrübe sahibidir. Selefi XXIII. Jean'ın açtığı yolda banssever bir nıhla ve azimle yürümektedir. Bilindiği üzere. XXIII. Jean, çeşitli Hıristiyan mezhepleri arasında birlik kurnlması amacı ile bir Konsil toplantısı sağlamış, ancak toplantıdan önce hayata gözlerini yumduğu i^in çahşmalara npzaret etmek ünkânmı bnlamamıstı. Hıristiyanlıkla Ugili kurarosal ve bilimsel sorunlar bizi çekrnediği için KonsD çaüşmalan hnikında söyliyecek fazla bir sözümiiz yoktur. Ancak. VI. Paul'ün. selpfinden devir aldığı büyük girişimi. bugünkü dünya koşullannı eö»önünden ayrunıyarak realist bir jihniyetle ve banş Olküsüne dönük nlarak vüriStmeye gayret ettiğini söylersefc aldanrnadığımız kanısında olduğumuzu da aynca belhtmek isteriz. Gerçekten, Katnlil<lerin Mukaddes Peder bildikleri bu din büyüğü kutsal göreTine başladığından bu vana ber vesile üe banş çağnlan yayınla ı'yı Adapazan merkezinde, depremle patlıyan boruların ve çalışmıyan pompaların elektrikte ki ârızanın giderilmesinden hemen sonra faaliyete geçmesi ile, şehir tekrar suya kavuşmuş ve böylece en büyük problemlerden biri ortadan kalkmıştır. Ay nca, arada bir çok hafif hissedilen yer sarsıntılarına rağmen, dün dükkânlardan bazılan açılmış ve yiyecek sıkıntısı da kısmen giderilmiştir. Fınnlann ça lışmaya başlaması ile de ekmek ihtiyacı büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Bu arada, cadde ve sokaklara konulan masa başlannda çahşan resmî görevliler de çadır iç lerinde faaliyetlerine devam et mektedirler. Ancak, halkın büyük bir çoğunluğu ve özellikle evleri ağır hasara uğrıyanlarla, «gene deprem şiddetlenin endişesi içinde bulunduklarından. evleririe gir meye cesaret edememekte ve ge celeri bahçe ve tarlalarda geçir mektedirler. Bu nedenle, çadıra karşı olan talep dün de artmış ve ilgililer elde çadırın yeter de recede olmayışı yüzünden bu ih tiyacı tam olarak karşılıyamamışlardır. îmar tskân Bakanlığı, Köyişleri Bakanlığı temsilcileri ile vilâyet ilgilileri, maddi zarann tes bitine dün de devam etmişlerdir. Kesin bir rakam henüz elde edilmemekle beraber, zarann 100 milyon liranın üstünde oldu (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Dört katlı, beş katlı koca apartımanlarm bir iskambil kâğıdı gibi, bir anda yıkılıvermesi, olagan sayılamazdı. Bir enkaz yığını haline, koca bir apartıman nasıl gelebilirdi? Bınalar sağlam yapılmış osaydı böyle mi olurdu?. Bu sorularm cevabmı Savcıhk ve diğer ilgililer elbette soracaklar. Resimde, Sakarya caddesi üzerinde yıkılan bir apartımanm enkazımn kaldırılışmdan bir an görülmektedir. (Fotoğraf: A. Bilgi) Papa Paul VI bugün İstanbula Papa Paul VI. iki günlük bir ziyaret için bu sabah şehrimize gelecektir. Papa, Yeşüköy hava alanında Devlet Başkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Demirel ile diğer ilgililer tarafından karşılanacaktır. Törende, ayrıca Fener Patriği Athenagoras da hazır bulunacaktır. Papanın yurdumuzdaki ziyaretini izlemek üzere dün akşama kadar 300 ün üstünde yabancı gazeteci müracaat etmişlerdir. geliyor Gazetecı/er Bayramı kutlandı Gazeteciler Bayramı miinasebetıyle dün akşam Gazeteciler Cemiyetı tarafından Bebek Belediye Park Gazinosunda bir toplantı tertip edilmiştir. Mülki ve askerî erkân ile yer li ve yabancı basın mensupları ve çok tanınmıs şahsiyetlerin ha zır bulunduğu bu toplantıyı Ga zeteciler Cemiyeti Başkanı Bur han Felek açmıs, basın hürriyetinin önemini belirterek Türk basınının memleket ve millete hizmetlerini anlatmıştır. Bu toplantıda 1967 Gazetecilik Basan Armağanınm çeşitli kollannda derece alan gazetecilere armağanlan verilmiştir. Diğer taraftan, Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Mustaia Yücel de dün akşam Istanbul radyosunda yayınlanan bir konuşmasında 59 yıl önce sansürün nasıl kaldınldığını ve Türk basınının mücadelesıni an latmıstır. Sunay karşılayacak Papa Paul VI. Yeşüköy hava alanmda Devlet Başkanı Sunay ve Hükümet Başkanı Demirel ile di j ğer ilgililer tarafından karşüanacaktır. Fener Ortodoks Kilisesi Patrigi Athenagoras ve diğer Hıristiyan ileri gelenleri törene katılacaklardır. Papa, hava alanından doğnıca geceyi geçireceği Harbiyedeki Vatikan Temsilciliğine gidecektir. Daha sonra Devlet Başkanı Sunay ile Şâlede iki saate yakın sürecek bir görüşme yapacaktır. Papanın İstanbul gezisi, beraberinde Reisicumhur Sunay oldu ğu halde Boğazda Halâs motörüyle yapılacak gezintiyle başlıyacak (Arkası Sa. ?. 8ü. 3 te) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Başkanı Ismet Înönü, bundan 44 yıl önce imzaladığı Lozan andlaşmasmın yüdönümü münasebetiyle dün bir demeç vermiş, özellikle, Lozan'm Türk yargıçlan için önem taşıdığını belirterek, «Türk hâkimlerinin istiklâl ve itibannı kurtarrnak. Lozan andlaş masının başlıca bir konusu olmuşrur. Bu sonuçtan memleketimiz, her medeni memleketin adaleti kadar baysiyet ve itimada kavuşarak vazife görmiiş, ün almıştır. Bun dan sonra da hâkimlerimiz. liya katlerini, kanunlarunıza desteklerini göstermekte devam edeceklerdir» demiştir. înönü demecinde, Lozan andlaşrnası ile ilgili müzakereleri hikâye etmiş, karşı imzacı taraflann, en fazla adli kapitülâsyon konusunda güçlük çıkardıklarmı, bu haktan vazgeçmek istemediklerini ifade etmiş ve özetle şunları söylemiştir: •Yargıçbk sanatı, bemin kanaatimce muharip vasfı gibi Türk mil letinin tabiî kabiliyetlerindendir. (Arkası 8a. T . Sü 3 te) Înönü, Lozan'm Türk yargıcı için önem taşıdığını söyledi Ikinci dosya Mecliste görüşüldü OUJURÜLEH GAZETECİLERİMİZ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Millet Meclisinde dün Çetin Altan'ın ikinci dokunulmazlık dosyası göruşülmüş, Başkan Nurettin Ok fle TİPTüer arasında sert tartısmalar ounofBasın şehitleri tur. Gazeteciler Cemiyeünden bir Başkan Ok, GPli r'min Paksüfe | heyet dün ilk bağımsız Türk ga söz vereceği sırada TİPTi Adü zetesi «Tercümanı Ahval» in ku Kurter, konuşma süresinrn 55 da(Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) (âıfcan Sa. 7, Sü. 1 de) ATİNA (Kosta DAPONTE Bildiriyor) İstanbul'dan dün akşam Atina"ya gelen Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Tafall'ı karşılayan Yunan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hristopulos, gazetemize «Kıbrıs meselesinin olup bitti ve zora başvurulmadan sadece Türkiye ile Yunanistan arasında (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) «Kıbrıs meselesi Türkiye ile Yunan Hükumetleri arasında halledilebiiir» DORT REKTOR MUŞTEREK BİR BILDÎR! YAYINLADİ Ycrnn NADİR NADİ (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Cumhuriyet'te Hacettepe Üniversitesi kanunu İle ilgili, Ankara Ünlversitesi Senatosunun hazırladığı tasaruun değiştirilmesinin yankılan devam etmektedir Dün de İstanbul Onlversitesi, İstanbul Telmik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Bektörleri müşterek bir bildirl yayınlıyarak, htıkukl ve normal yollardan yapılan ikazlann bir sonuç vermediğmi ve tasannın değiştirilmış şekliyle kanunlaştığım belirterek «İkazlanmız bir sonuç vermeyince, hiç olmazsa geleceği korumakta tavdalı olur ümidi ile üniversitelerin bo konudald görüslerinl açıSlamayı uygun görâyonız» demislerdir. Dört Rektörün lmzasıru tasıyan bildiride, Ünlversltelerarası Kurulun ve Üniversite Rektörlerinin bütün çabalanna rağrnen, Meclisten geçen Hacettepe Üniversitesi kanununun, üniversitelerin geleceği hnViminHftrı yıfacı nitelik taşıdığı açıklanmaktadır. (Arksa Sa. 7. Sü. 7 de) LEFKOŞE, ( a a . ) Öldürülmüş olan bir Rum"un cesedinin yolda bulunması üzerine Baf kasabasında gergin bir hava esmeğe başlamışur. Bu olaydan birkaç saat sonra da, aynı bölgede bir Türk öldürülmüştür. Bu iki cinayetin de intikam almak amacıyla yapıldığı sanılmaktadır ve 1964 de şiddetli çarpışma'ann geçtiği Baf kasabasında kaynaşmalara yol açmıştır. Mahalli polis ile Birleşmiş Milletler Kıbrıs Banş Gücüne bağh birlikler alârm durumuna geçirilmiştir. Baf ta bir Türk ile bir Rum öldürüldü Yaz mevsiml dolayısiyle eşitlik istlyen zencllerin şiddet hareketleri hemen bütün Amerikaya yayılmıştır. Endüstri şehri Detroit'te önceki gün baslıyan karışıklıklan basürmak için bir tümen (7.000 kişi) Milli Muhafız gönderilmiş ve tanklar kullanılmaya başlanmıştır. Resimde, New Jersey eyaletlnin Plainfield şehrinde, ihtiyar bir zenci kadın, arama • tarama yaptığı evini terkeden tepeden ürnağa silâhlı bir Millî Muhafıza bakıyor. Milll Muhafızlar, bir silâh fabrikasından çalınan 46 hafif makinelitüfegi bulmaya çalışmaktadırlar (Tafsilât üçüncü sahilede.J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog