Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

Ttkrt Üıımrsttt GM| 1 AfitJSTOSTA BAŞUYOB Güven Dershanesi HtllAlrgil Cbd. N« 300 (îlâncıhk : 8M/rm) umhuriyet 44. yıl soyı 15439 RDKÜCUSU: TTTNUS NADt Te!)fraî »* m^krup adresfc C u m h u r i y e t Telefonlan 2 2 4 2 9 0 2 2 1 3 0 6 Istanhul Posta Kufusvr tstanbul N o 246 2 2 4 2 0 7 2 2 4 2 98 2 2 « 2 t » GÜN YftYINLflRI ihtilâlin özü MaoÇeTıng\ Batıda Kırmızı Kitap diye adlandınlan, Fransa ye Amerika'da satıs rekorlan kıran, Çinde Kızıl Muhsfızlarm r% Kültür thtilâli'nin el kitabı. Bütün Mtapçılarda V,5 üradır. Genel Dağıtun: GÜN TAYINI.ARI v Atasaray 106 P. K.: 111» ÎSTANBUL. Cumhuriyet 8788 Pazartesi 24 Temmuz 1967 150 YARALININ 30'U AGIR DURUMDA, 80 KiŞi ÖLDÜ Sakaryada su ve yiyecek sıkıntısı başgösterdi | Tnrt yanda keserek deprem bölgeriae gelen Cumhurbaşkanı Cev det Sanay De Genel Kannay Başkanı Orgeneral Cemai Tnral'a Sakary» Valisl Alâaddin Eri? bügi veriyor. .Fotoğraf: AlâeddL. BügJ 4 ALÂEDDİN BİLGİ Sakarya'dan bildiriyor Sakarya ve çevresini önceki gece bir dakikalık süreyle şiddetli bir şekilde sarsan depremin bilânçosu dün kısmen tesbit edilmiş; aralıklı ve hafifliyerek devara etmekte olan yer sarsuıtılannın 80 kişinin ölümüne, 30'u ağır olmak üzere 150 kişinin de yaralanmasına sebeb olduğu anlaşılmıştır. Bu arada merkezde 96 bina çökmiiş, 500'den fazla bina da hasar görmüştür. Akyazı ve Geyve ilçeleriyle köylerindeki hasarla, bu rakam üç mislL ne çıkmıştır. Hâlen şehirde enkaz altmda en az 10 kişinin bulunduğu «Mnıimnirtadır. Ölü sayısının şimdiki duruma göre 100'ün üstünde olmıyacağı da bu arada ilgililerce ifade eölünlştlr. AÇLIK VE SUSUZLÜK Deprem yüzünden trafo merkezinde meydana geien ânza yüzünden şehrin elektriksiz kalması ayni zamanda şehre su veren bazı ana boruların patlaması Adapazarlılan iki önemli problemle karşı karşıya bırakmıştır: Susuzluk ve açlık!.. Kakarva Hastanesinde bulnnanlar aralıkh devam eden sarsıntılar yüzünden kognşlarından çıkanlarak hastane bahçesine konnlan yataklar» yerleştirilmiştir. Ne oldu bacı ? orası da yıkıldı mı.~ Zeynep AVCI Karanlığın içinde yıkıntı arıyorduk.. Sakarya'nın «dep rem» korkusu ile doğup. «deprem» korkusu ıle buyuyen ınsanları büyük panık, dehşet ıçınde yolları oylesıne kaplamışlar, karanlığl öyle doldurmuşlardı kı, depremın ızlennı göremıyor, yal nızca sokaklan. yeşilliklen dolduran kalabalığın urkekhğinı duyuyorduk.. SUNAY VE DEMtREL DEPREM BÖLGESİNİ GEZDlLER SAKARTA Cumhuıbaşkanı Ovdet Sunay, Baçbakan Süleyman Demirel, Genel Kurmay Başkanı Tural, Kara ve Denia Kuvvetleri Komutanlan ile 8 Bakan, deprem olayı üzerine gezl programlarmı iptal ederek Adapazanna gelmişlerdir. Aynca, CHP Genel Sekretert Bfilent Ecevh d« dün sabah Adapazanna gelerek, tetkiklerde bulunmuç ve vatandaşlara cgeçmiş olsun» demiştir. Ahmet Kutsi Tecer'/ kaybettik Bır müddettenberi Guraba Hastanesmde tedavi gormekte olan saır, yazar ve öğretmen Ahmet Kutsi Tecer dun gece 22 de vefat etmıştır. 1901 yılında Kudus'de doğan Ahmet Kutsi Tecer Kudüs ve Kırklareli İlkokullan Ue Kadıköy Sultanisini, ve İstanbul Ünıversitesi Felsefe Bolümünu bitirmiş, aynca Sorbon'da edebiyat tahsıl etmışti. Uzun yıllar ofretmenlik yapmış, Millî Eğitim Bakanlığının çeşıtli kademelerinde görev alraış ve 1942 46 yıllarında ürfa Milletvekilliğinde bulunmuştu. Folklor üzerlnde çalışan, Sivas'ta duzenlediği Halk Şaırleri Bayramında Âşık Veyseli keşfeden Ahmet Kutsi Tecer fransızca, ingılızce, farsça ve arapça dillerini bilmekteydi. Bazı piyesleri, Köroğlu gibi folklorla ilgih eserlen ve şiirlerı ile şöhrete ulaşnuştı. Okul kıtaplannda ve antolojılerde şıirlen yer alan Ahmet Kutsi Tecer aynca çesıtli dergı ve gazetelerde de sanat ve edebiyat uzerine makaleler yazmıştı. BAKAN REKTÖRLERE CEVAP VERDI "Tasarımn değiştirilmesinde kötü bir niyet yoktur „ Milli Eğitim Bakanı Ilharci Ertem, Hacettepe Ünıversıtesı Kanunu ıle llgılı olarak. Ankara Ünıversitesi SenatosuDca bazırlanan tasarı yerıne. bukumete göturu]en dosyaya bır başka tasannın konulması ve bu tasannın kanunlaşması konusunda yaptigı açıklamarta «Tasarının dr?!«tırıldı*ı ! < • "cıında söylenenlerin doğru taıafı Şehrin ana caddesı, Atatürk | Bulvan'nm her Cumartesı «piyasa» yapılan kaldınmlan pıja | Bundan 24 yıl önce 285 kişinin ölümü ile sonuçlamalarının üzerine palto gıymış, I geceliklerimn uzun eteklenni • nan büyük depremin korkusu ve heyecanı henüz yüSunayın tetkikleri daba uzun örtülerle saklamaya I reklerden silinmemişken, ikinci bir depremin vuku Gezide bulunduğu Amasra'dan, Karadeniz Ereğliçalışan ınsanlarla doluydu «E ' bulması ozellikle şehir halkmı oldugundan fazla kuşsi yoluyle beklenen saatten 3 saat önce Adapazarına vinize girsenize, artık deprem | kulu ve heyecarüı yapmıştır. gelen Cumhurbaşkanı Sunay, yol üzerınde bulunaa Bu nedenledir kı, 85 bin 579 nüfuslu Adaolmıyacak. bakın hiç sallantı I ve depremden büyük zarar gören Akyazı'ya da uğrapazarmda hiç kimse evine girmeye cesaret etmedigi yok...» dedıkçe, hiç konuşmamıştır. Burada felâketzedelere «Geçmiş olsun» diyen dan kafalannı sallayıp, «Iül, *• gibi, esnafın da diikkânlarım açmayısı, dün şehirde Cumhurbaşkanı, ügüilerden gerekli bügiyi almıştır. ah» gibı sesler çıkarıyorlardisu ve ekmek yokluğu yanısıra, büyük çapta yiyecek Saat 11.05'te Adapazanna giden Cumhurbaşkanı, Tüve sıgara sıkıntısı da yaratmıştır. Yakın illerden ya«Deprem» sözcüğünün dehşeti men Komutanlıgında Genel Kurmay Başkam Ue biriçinde. gözlerımiz kocaman ol I pılan ekmek ve su yardımı, geç vakt© kadar istenen Depremden sonra yerle bir olan Sakarya'nm sağlam görunüşlü binalanndan birisi ve enkazı kaldır likte Sakarya Valisi Alaeddin Eris'ten depremin zaFotoğraf: Tuliy Divitçioğla muş, acı durumlan önceden ka | seviyeye ulaşmamış, ancak 100 kişide, birfctsi,ekmek mafa çalışan özel ekipler. (Arltaaı 8a. 1 Sn. • de) bulabilmiştir Saat 13'te öfle katığı olarak gelen ekbullenmış olarak girdığimız Sa mek yardımlanndan, sadece her karya'da bir 15 dakıka yıkıntı 1 aradık... En sonunda tariflerle, I mahalleye 150 adet ekmek dagıtısora sora bulduk... llk cgarip ' labildigı öğrenılmiştir. Gene arafelâket» Bedri Boykan'ın evın ı zözlerle gönderilen içecek su, ihde ıdı. Daba bir buçuk ay önce | tıyacı karşılamaktan uzak olmuş ozene bezene yapılan üç katlı ve halk kızgın güneş altında saattuğla ev, yanında «üflesen yıkılerce kovalanna su doldurabilmek lacak» gibı duran derme çatma içın kuyruk yapmak zorunluğunkulübeler varken. kutusundan Türkiye tehlikeli ncktaya toplnmlar bugünkü gibi bida kalmıştır. fırlayan kıbrıt çöplerı gibı yük I gelmek üzere. Çetin Altan'ın linçlenmedifi için EÜçük zümÇadır konusunda da durum, seklığı üç metreyı bile bulmadoknnnlmazlıgıniD Kaldınlrenin insanlan sömürmesı yıliyımser değildır. Adapazarında geyan bır yığın halıne gelmış Ka ması aslında bn noktaya yalar yılı sürebilmiş. bir yandan celerin soğuk geçmesi, dün halranlığı azaltmak ısteyen el fe km çadır talebıni artürmış fakat kınlaşmış olmanın işaretlerindış. öte yandan iç sömürü ülnerlen askerlenn eve gırmek lden biridir. keleri, bnzursnzluk başlayınUgililer ellerinde yeterı kadar çaANKARA (Cnmburiyet Barosn) çın ölesıye uğraştıklannı göste ı dır bulunmadığını bildirdiğinden, eaya kadar meselelerini aşagı Meseleyi şByle ortaya koyaMıllet Meclısının bugün yapanrken. duvar mı, kapı mı, pen I vatandaşın çoğu dün geceyi de yukarı halleder dnrnma getaın; tieiler halkın büyük tcısnum cağı bırleşımm gundeminın ilk cere mı, belll olmayan bır ara • açıkta geçtrmistır. tirmiştir. Barjnvalaşmanm geTürkiye. hızla gelişmesi geezecek kararlar alabılmeli, bn llktan ufak tefek bir el çıkmış; • sıralarında dokunuimazhk dosnişlemesi, genis barjava kütreken bir ülkedir. Bo gelişme kararlara karşı sür'atli tepkiyıkıntının ıçınden 12 kışinın çı I yaları bulunmaktadır. Bilındiğı lelerinin sosyal bozarsnzlnkkarma ekonomi sistemı ve par ler çıkmamalıdır. Sağhk ekipleri karıldığı delikse kıpırdana kılara yeni fikir akımlanndan gibı geçen hafta Cuma günü Çe lâmanter demokrası içinde Bütün bnnlar bir parlâmanpırdana kapanıvermış. geçıt ver etkilenerek çâre bnlması en Deprem haberi üzerine derhal tın Altan (TİP) ın ıkıncı dosyasağlanacaktır. tktidar partisiter düzende yapılacak kararmıyor... az bir yü Sneesine dayanır. faaliyete geçen ve basarılı bir rol sı uzerınde görüşmeler başlamıs nin karma ekonomi anlayışı lar. sımrlan hayli çenis tntnÇâre bulamayanlar geç kalan oynayan ekiplerin en önemlisi Devletin kamn sektörünün, büancak tamamlanamamışü. lan bir ihtilâl anayasasının Sakarya sokaklan hep Bedrı lar ise demokratik dözenden «sağlık ekipleri» olmuştur. Sakartün araçlannı. gereçlerini överdigi Szgürlük ortamı içinde Boykan'ın talıhsız evı gibı kur'a Bır önergeyle başka bir konu kaymışlardır ya Devlet Hastanesi ameliyathanezel sektör emrine vermek, devahnacaktır. tşte çelişme buraıle yıkılan, onun yanında «eskiön sırayı almadığı takdirde Çesinin depremle işlemez hale gelletin sağlayacağı nimetlerden Şimdi AP. ynkarda özetledidadır ve iktidar bn celişmeyi yim ama dayanınm» dercesıne mesi yüzünden, agır yarahlarıa bir küçfik zümrenin aslan patin Altan'ın ıkınci dosyası üzegimiz anlaviş içinde kalkınılaortadan kaldırmak. vânı kensapasağlam dıkılen barap bınaANKARA (Cmmhoriyet Bfirosn) hemen tümü, Kocaelindeki hastayı almasına öncfiluk etmekcağı Iddiasındadır. Bn anladi anlayışını nygulayabilmek rinde görüşmelere devam edilelar ile dolu... Daha çatısı ta Pohs, dün sabaha karşı, Anneye sür'atle nakledılmıştir. Bu tir. AP inanmaktadır fcı, niyışta kalkınabilmek için topiçin tedbirler, daba dogrusn mamlanmamış beş katlı, beton cektır. kara'nın bazı semtlennde, «Türmetleri paylaşan a küçük züm lnmdaki sosyal hnzarsnzlaklaoynnlar peşindedir. Tetki kadıreklı apartman yıgılıvennış.. » arada İstanbul'dan gelen sağlık ve kiyede hilifet isteyen» bir bılyardım ekipleri de derhal çadırlarÖte yandan senatodan geri dö renin teşebbfisfi nlkeyi kaikınnn geni? olmaması, devleti yö nnnn tasansı sür'atle hazırlaKarşısında, Bulvan ıkıye ayı I diri yayınlayan gızlı cemıyet da seyyar mudahale va ilk yardıracaktır. netenlerin kendi felsefelerini nıp, çognnlnfa dayanılarak nen iş kanunu tasarısının Meo ran çimenler üzerinde ınsanlar. mensuplannı yakaiamak için ha nygnlayabilmek için yetkiMeclisten geçirilmiştir. Bn Avrnpanın sanayüesme döserin havaya aldırmaksızın yor I dım merkezleri kurmuştur. liste yenıden görüşülmesi gerekete geçmıştir. lcrl e donanması, aksakbklann kannnla kamnya ait nimetleneminde devlet, toplnm, özgür ganlan bır yana atmış, ıçın çe • önceki gece, muhtemel bir faclAlınan bılgilere gore, geçen rekmektedir. kamn oyuna akıettiribnemesi (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) I5k konnlan böylesine açıklık kişmesını yapıyorlar: *19M dan • aya meydan bırakmamak için tek Nisan ayında, Türkiyede ıslâm cerekir. Ayni camanda yöne*** kazanmadıgı, daha do*rnsn (Arkası Sa. 7, Sü. 3 tej I (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) devleti kurmak amacıyla çalışmalar yaparken ele geçırilen, (HizbütTahrir) adlı cemıyeÜD devamı olan ve ayni adı taşıyan Hilâfetçi Cemıyet mensupla nnın bu defa dağıttıklan bildıri, «Ormanlar, petrol ve diğer madenler hakkında şeri büküm> başlığını taşımaktadır. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Arkalı önlü 4 yaprağa matbaa baskısı yapılmıs olan bıldin, Lozan Barış Andlaşmasuun im«Sosyalist ve liberal» düzenlerı, zalanışınm 44. yıldonümü olan «Küfür nizamı» olarak nitele* bugün törenle kutlanacak, bazı mekte, devlet nızamının «hılâfet» olması geıektiğı gorüşünü gençlik kuruluşları da andlaşmavar. Tasannın Gnlversiteden tinin elinde defildir. Rektörün one sürmektedır Anayasanın, dokunulmazhğı Büyük Millet Meclisi kendi anın lmzacısı CHP Genel Başkanı geldiği zannıyla kannnlaştığı görevde kalma süresı 15 değil 8 Bildirı, «Hüslfimanlar, «izi kaldırılan mılletvekıline Anayarasında bnlnnmasını istemedigi dofrudor. Bn barekette ille senedir. Cstelik raeseiâ OrtadoInönü'yü ziyaret edeceklerdir. kftfflr nizamlaruu ezmeye ve sa Mahkemesıne başvurma hakve mnayyen hallerde bakkında organı» oluşunu ileri sürerek, kötö niyet aramanın dogru gn Teknik Oniversıtesı mötetekrar hilâfeti knrmaya çafirıkını veren 81 inci raaddesı (1) karar verdigi bir üyenin, bir onun üzerınde Anayasa MahkeYine bugüne rastlayan tşçi Bay olmadığı kanaatindeyim» develli heyetinin elindedır ve mfl yomz» sözleri ile bitmektedir. uzerinde, ük sözü Mehmet Habaşka iradenin tesiri altında, mesının kontrolünü reddediyor ranu münasebetlyle Çalışma Bamıştir. kemmel idare edilmektedir. Siyast polis, bundan bir süre zer aldı. kendi ağnannda, kendi mnnlve şunlan söylüyordu: Tflrkiyede her öniversitenin Bakan. 4 Ünıversite Rektöriikanlığmda da tören düzenlenmlş önce ele geçırilen ve bazı mentinde bırakmak dnmmonda kaHazer, sanki geçen devirde «Herbangi bir eemiyet, bir kendine has knrnlnş d&zeni var nün Hacettepe Üniversitesı Kasuplannm halen tutuklu olarak lacaktırj» tir. Bu törende, Çalışma Bakanı iktidar tarafından her vesıle küçük eemiyet kendi üyelerindır. Biz hantnsi en fyi islerse o muhakeme ediHigi gızli cemıve nunu ile ilgili tenkidlerine ıse ıle ezılmek istenen bır muhaleden berhangı birisinı mnayyen Hazer, stnki Büyük Millet Aln Naüi Erdem'in isçi temsildle nnn çeliçtirilmesi ıçin vardimeı şu cevabı vermiştir: tin devamı olan bu cemıvet ele fet partısıne mensup değılınış hallerde kendi arasında bnlnnMeclısini herhangı bir kulüpten riyle konuşması ve kendilerini kut olmak darumnndayız.» • Haeettepe Cniversitest tddia manlarını yakmda ele geçırepıbı, Meclısin «serik kabnl etdarmamak yetkisine, hakkına ayıran farklan bilmiyormuj gicdüdiği fibi bir mtttevelli heye laması beklenmektedir. 9. SONER ceklerini bildirmistır. mex bir yasama ve hakimiyet haiı bnlnjıdn^n balde, Türklye (ArLMi 8a. 7, Su. I de) Çetin Altan'ın dokunulmazlık dosyalannın görüşülmesine devam ediliyor Nereye? OLAYLARıN ARDINDAKT Lozan'ın 44. yıldonümü kutlanacak Iktidara karşı direnme hakkı!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog