Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Yeaı Çıkanlar Konuşma Sanatı (R. de Laurent 300 Krş. Saygı Kurallan (G. d. Assailly) 400 > Ana Babalann Eğitimi (A. Valles) 300 » Politikaya Giriş (H. Laski) 300 » Bugünkü Felsefa Konulan (E. Brehier) 300 » Az Gelişmiş Ülkeler (Y. Locoste) 400 > Sömürgeciliğin Son (H. Descharnps) 400 » REMZI KİTABEVt KUItür Serisi umhuriyet 44 y,l soy» 15458 KURÜCUSII: TUNUS NADİ Teîgraf v « nsektup adreah C u m h u r i y e t Telefoniar: 2 2 4 2 9 0 2 2 ( 2 9 6 Istanbul Posta K u t u s u : tstanbuJ N o 246 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 3 8 0 ALİ ERDİN SÜRÜGÜ RFGEP ve ÜÜ KÖYÜM Batı Anadoludan Köy Notlar ı 4 Lira Yurdumuzun ileri bölgesi sayılan Batı Anadoludaki köyünün yaşantısını anlatıyor. Dağıbm: Ferhan Bozkurt Kitabevi Istanbul Cumhuriyet 87** Pazar 23 Temmuz 1967 Dün 20 ilde çok şiddetli deprem oldu Enkazın altından cesetlerin çıkartılması devam ediyor Yurt gezisini yarıda bırakan Sunay deprem bölgesine hareket etti DEPBEMDE 11KILAN BİR EVİN ENKAZI AuLll.,uA CLSET ARANIYOR .. «~Ve üç buçuk saâttir bedâvâ yaşıyorum» Dogan KEÇECtOCLU îri yarı, dağ gibi adam, ağlamamak içın kendini zor tutuyordu. Bıtkin halde kendını dolmuşa güçlükle attıktan sonra, cAllah kimseye boyle felâket göstermesin» dedı ve saatın 23.30 olduğunu öğrendikten sonra, şoy le devam etti: «Üçbuçuk saatten beri artık be dava yaşıyorum.> Bır anda dolmuştakilerin dikkatini çeken 45 yaşlarmdaki Ahmet Güray, Adapazanndan geldiğini söyledi ve bir an dişlerini sıktıktan sonra, elindeki portatif radyosunu göstererek, «evden yalnız bunu alıp kaçabildim» dedi. Aradan üçbuçuk saat gibi bir zaman geçmiş olmasma rağmen hâlâ, elım facianın etkisinden kurtulamıyan ve kendi tâbiri ile «artık bedava yaşıyo(Arkası !sa. 7, Sü. S de) PROFESÖRLER DÜNKÜ TOPLANTIDA 4 Rektör açıklama yaptı Adapazarînda büyük hasar ve kayıpvar 19501960 doneminde Urtidarls muhalefet arasındaki çatışma hukuki bir Uban iuerine oturmustu Yanlış anlaşılmasıni partiler a'vnı hukuk kurallarnıı benımseyerek yurt sorunlannı on yıl boyunca tartıştılar demek ıstemlvoruz. Tam tersine, iki ayn nukuk anlayışı etrafmda kiımelenen zıt kutuplar. biri iktidarda ebedıleşmek, öteki de normal yollardan iktidarı ele gecirmek uğruna yıllat y,l, boğuştular. D.P. nin felsefesı, secim kazanmakla bir paf*>n™ millet kaderine dilediği gıbı nakim olabUeceği Ukesine davanıyordu. Muhalefet, talihine kusmeİi. gelecek seçimlere kadar iktidara gölge etmeksizin uslu uslu yerinı'e oturmalı idi. Bu ilkeye karşı olanlar ise felsefenin sakatlığıııı isbata çalışıyor, iktidarı hukuk dışına kaymakla suçlandırıyordu. Gazete koleksiyonlarmı acınız. on >ıl icinde iktidarla muhalefet arasındaki esas çatışmanın bu temele eiayandıjını göriırsü nıız tktidar secim kazanmak uğruna her tedbiri mubah gormüş, her seçimden sonra da bir dahaki scrimleri kazanabilmesi icin gerekli tedbirleri almakta kusur etmemiştir. Atatıirk devrimlerinuı birer birer rafa kaldırılması. fikir \e \Kflan ozşrürlüeüniin baskı altına alınması, ceşitli ynrt sorunlarınııı rahatca tartısılması bir vana. işleypbilecekleri yolsuzluklard^i o»iıru hakanlar hakkınıla isbat hakkının yasaklanması hep bu saVM \e ilkel dpmokrasi anlayışmdan doçmuştur. Bu anlayış. vurur'iıkteki Anavasamızm acıkladıpı uzerp e«ki iktidan meşruluk dışına süruklemiş. 27 Mayıs devrimi ilp de oııu kolundan tuttuğu gibi hııkıık minderinin ötesme fırlatıp atnıış<ır. 27 Mayıstan bu yana durumda goze carpan bir değişiklik gdriiyoruz: Busiiıı iktidarla muhalefet arasındaki başlıca çatışma noktası eittikce ekonomik çıkarlara \c ekonomik ıçörüş aynlıklanna dı"anır olmuştur. Savın tnönü'nün de önceki gün Mi'let Meclisinde belirttiği gibi bundan on yıl önce ağıza alınması bile suç sayılan deyimler bugün rahatca konuşulmakta. sosyal adalet. sosval güvenlik. millî ffelir dağılımı, fırsat eşitliği ve benıeri kavramlar üzerinde vatandaşlar dusünce ve Isteklerinl açığa VBTmaktadırlar. Bu düşünceleri, bo Istekleri dile getiren, onları gazetelerde. dergılerde, toplantılarda savunan yazarlar ve politikacüar günden çüne çoğalmaktadır. Devrimden önce tabu sayılan ortanın solu akımı övlesine gelişmiştir ki, bir buyuk partimiz bu akımın savunuculuğu çörevini resmen yüklenmek gereğini duymuş. bu yolda açıkça «avaşa atılmıştır. (Arkası s» 7 Sö 6 da) « Hacettepe Üniversitesi Kanunu Anayasa'ya aykırıdır » | stanbul Üniversitesi Rektörü Ekrem Şerif Egeli, | İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Bedri Karafakıoğlu, Ankara Üniversitesi Rektörü Cumhur Fer. man ve Ege Üniversitesi Rektörü Vehbi Göksel, dun ortak basın toplantısı düzenliyerek, Hacettepe Üniversitesi kanununun demokratik esaslar ve üim hürriyeti ile bağdaşamıyacağını, gayet ustalıklı bir tertiple Rektor, Dekan, Senato gıbı terımler kullanılarak gerçek maksadın gızlendığını, boylece fakulte muhtanyetı ortadan kaldırıldığı gıbı yeni ünıversıtenın hizipçi mütevellı heyetinın elıne verildığım açıklamışlardır. Dört Rektor adına açıklama yapan Ord. Prof. Ekrem Şerif Egeli, Hacettepe üniversitesi ıçin Ankara Ünıversıtesı Senatosunun tıazırladığı tasarının yerıne, Hüküraete gotürulen dosya ıçıne bır başka tasarının konulduğunu ve bunun kanunlastığını behrterek, «Milli Egitim Bakanlığı sorumlnlanndan öğrendığimiz bu olaya ne deneceğini bilemiyoruz. Gerçek olan su kı kanunlasan bu tasarı, Anayasaya dahi aykırıdır ve bir adamın (sabıs Snemli defil) bütün ömrünce bir sistemin üstüne körüklenmesine, hizipçi mütevelli heyetinin eline 100 milyonlann venlmesine yol açmaktadın demıştır flma nasıl? a. ALÂETTİN BtLGİ CEVDET YAKUP İLHAN UYGUN BİLDİRtYORLAR ADAPAZARI Dün saat 18.54'de aralıklı olarak 20 ilde birden duyulan şiddelli j'er sarsıntüan, Sakarya ilinde büyük çapta mal ve can kaybına yol açmıştır. Ön haberlere göre, yalnız Adapazarı'nda şimdiye kadar 35 kişinin cesedi bulunmuş. yaralanan yüzlerce kişi tedavi altına alınmıştır. Senato araştırma komisyonu raporunu açıkladı: Enkazın kaldırılmasına devam edilmektedır. Olu sayısının yuzün ustunde olduğu sdylenmektedır. Kandilli Rasathanesi, «çok şiddetli depremin» merkez üssünün rasatnaneden 145 kilometre uzaKlıkta olduğunu Sakarya ve sarsıntının şıddetinın 9 10 cıvarında bulundugunu bildırmiştır. Sarsıntıdan yer yer toprak kaymaları meydana gelmış, Ankara İstanbul arasında çalışan trenler, Arıfiye • Doğançay istasyonlarında beklemek zorunda kalnuşlardır. "ihmol, suiistimol ve menîaat lemin edilmiştir,, I Istanbul'da bir ölü 15 yaralı var Deprem, sehrimızde de genç bir | kadımn ölümüne, 15 kişının yaralanmasına ve birçok binalarda hasara sebebıyet vermıştir. Ağır hasar gören 15 e^ de tahliye edilmiştir. Deprem sırasmda bazı bolgelerde elektrikler kesilmiş ve telefonlar anzalanmıştır. Toprak kaymasından İstanbul Ankara tren seferleri aksamış depremin hıssedılmesıyle halk caddelere, sokaklara fırlamıştır. Depremin aralıklı devam etmesl üzerıne evlerine girmeye korkan halk, geç saatlere kadar sahüde, parklarda ve caddelerde vakıt geçırmıştır. Çemberlıtaştakı Vezir Handa merdiven üstünün çokmesi ile yaralanan 23 yaslarındaki Mahinur Çakaralmaz, koma halinde kaldırıldığı Cerrahpaşa Hastanesınde ölmüştür. Yaraları ağır olan Bayram Özaydın ile Şeref Kandemir ise İlk Yardım Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. TREN SEFERLERİ AKSADI Yollarda hasar tesbit edıldiğlnden Ankaraya gitmekte olanlarla Eskişehirden beklenen trenler Arifiye ve Doğançay istasyonlarında kalmıştır. Arifiye ve Doğançay arasındaki kayma sebebiyle gece geç vakıt İstanbul'dan imdat treni kaldınlmıştır. lArkaa S». 7, Sfl. 5 de) PAPA VL PAUL BİB TOREN SIRASINDA Kanunun esasları Rektor daha sonra Hacettepe Üniversitesi Ue ılgılı kanunun esaslarını açıklayarak, gorev başına geçecek şahsın 15 sene rektor olarak kalmasma ve fakulte dekanlarına baskı yapmasına ımkân bıraktığını behrtmıs, konuşmasma şdyle devam etmıs tir: (Arkası Sa. 7 Sü. 8 de) nın programı açıklandı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Dısişleıi Bakanlıgı, Papa 6. Paul'ün 25 • 26 Temmuz gunlennde ülkemlze yapacağı zıyaretle ügıli programı açıklamıştır. Programa göre Papa, 25 Temmuz salı günü saat 10 da Yeşilköy bava alaruna muvasalat edecek ve torenle karşılanacaktır. Pa pa buradan îkametıne tansıs olunan Vatikan Temsilciliğlnın Pangaltıdaki Razıdansına gldeceK, aynı gun Cumhurbaşkanı Sunayı Şale köşkünde zlyaret edecektlr Boğaz, Ayasofya Müzesi tle Topkapı Sarayı eezılermden sonra Papa, Athenagoras Ue Ermenl Pat (Arkası Sa, 7. Sü. 1 de) EKREM OZDEN Demirel: " Biz ocr Şereihanoğlu'nun Senatörlüğü kaldmldı NADİR NADİ stanbul Belediyesi tarafından, ucuz meskeu yapılmak üzere Güzel Konutlar Vapı Kooperatifine tahsıs edılen Yıldız Asfaltı uzerindekı arsaların 30 milyon lirayı bulan yolsuzluğa sebep olduğu ıddıalarını ınceleyen Cumhuriyet Senatosu Arastırma Komisyonu, o layda «Ihmal. suiistimal ve menfaat temin edildiği» kanı Devlet Meteorolojı İstasyonu Gesına varmıştlr. nel Mudurluğunun verdiği bilgıye 40 günden ben ıncelemelerıne (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) Aydın Senatörü Osman Saim ^ Sarıgöllu Başkanlığmda devam eden 7 senatör, arsaların tahsı Devamsızbk yüzünden sınden bu yana görev a!an Kooperatif tdare Kurulu üyelerı ile Beledıye Meclıs szâlan ve ılgılılenn ıfadelermı almış ve dort klâsörde toplamıştır. Bu konuda Komısyon Baska nı. 1954 yılında kanun hükürnle ANKARA (Cumhuriyet Bürosut rıne göre ucuz mesken yapıl Cumhuriyet Senatosunda dün, raak gayesıyle tahsis edılen ve bağımsız Bitlis Senatoru Zıya Nabılâhare yapllan bınaların özel bı Şerefhanoğlu'nun, devamsızhğı anlaşmalarla yüksek fıyatia ko sebebiyle, senatörlüğünün kaldıoperatif üyelerınden t.aşkaları rılmasına karar verilmiştir. • a devredildığim. binalara Be Karar, dokuia karşı kırkbir oylediyece el konulmasını finleyer la alınmıştır. Beledıye Meclisi kararının ka Senatoda önce, Ziya Şerefhannunlara aykırı olduğunu belirt oğlu'nun devamsızlığı ile Ugilı, mış, su açıklamayı vapmıştır Anayasa raporu oktmarak ele a(T) Güzel Konutlar Yapı Ko& lınmıştır. Raporda belirtildiğine peratifı yetkililerinin 1957 tagöre, Serefhanoğlu. ilk önce 20 rıhinden itibaren 6188 sayılı ka gunlük bir izin alarak yurt dışınunun âmir hükümlerini v e arna çıkmiî, izin süresini bir kaç sa tahsis sözleşmesinı ihlâl etdefa uzattıktan sonra, son olarak tiklen tahakkuk etmiştır. Beyrut'dan gönderdğii bir telgÜyelerine ucuz mesken yap rafla iki ay daha izin btemiştir. ması söyle dursun onları evsiı Ancak bu izin istemi başkanlık bırakmış ve kanunen memnu odivanı tarafrndan reddedilmiçtir. lan yüzlerce dairenin müteahRaporda, başkanlık divanının izin hit eliyle satısma devam ediltalebini red karannm senato gediği de aynca resml vesaikle tes nel kuruluna sunulması gerektiği bit olunmuştur. | belirtilmiştir. (5) İstanbul Belediyesinden Bundan sonra, bu rapor üzeribu ışlerle görevli âmir v e mene goriışme açılmış, Başkan vekilmurlar 1957 den ben 618» sayılı lerinden Fikret Turhangil, Başkanunun âmir hükümlerini tatkanlık Divanı karannı savunmuş bikte ciddî davranmamışlar, bu tur. Anayasa Komisyonu sözcüsü ışlerin menfaatlere uygun cereSelâhattin Cizreli (AP) ise Başkan yan etmesine göz yummuslarlık divanının usulsüz hareket etdır. tiğini öne sÜTnüştür. (ArkMi Sa. 7. Sü. 4 de) (Arkan S». 1, 80. Z de) Çetin Altan hakkındaki karar geniş tepkiler yarattı söyleyenden korkmayız,, KONVA, ıSofn ruğrul bildlriyor) «aştakan Süleyman Demirel'in dün tükümet alanında yaptıüı konuşma sırasın da meydana gelen olaylar sonunda Konya T.İ.P. h Başkanı Ali Kurt nezarete alınmıştır. Kulu ve Cihanbeyli ılçelerin* de uğnyan Demirel. Konyada yap tığı konuşmada. «Türkiyede yeni bir devir açılmışrır. Runun adı müspet devirdir. Bu devrede politikayı hile değil. taizmet olarak görmek lâzımdır Bo deviı kannniarın hâkim olduğu devirdir. Biz acı söyliyenden korkmayız. Yeter ki doğru söylensin» demıştir Başbakanın konuşmasının burasında halk arasında bulunan T. 5 İJ . I I Başkanı Ali Kurt. yüksek sesle: •Çetin Altan'ın dokunulmazlığuıı kaldınyorsunuz Burada da hak ve adaletten bahsediyorsunuz. Bu mu sizin Anayasd anlayışmız. Bu mu sizin hak hukuk anlayışınız> dıye bağırmıştır Bunun üzerıne dinleyicilerden bazılarj Kurt'un üzerıne hücum etmış, bır kaç yüz kışınin peşinden koj tuğu TİJ> Başkanı, polislenn hımayesine sığmmış ve buradan karakola götürülmüştür. Demirel, uzun suren konuşmasında özetle şöyle konuşmustur : (Arkası Sa 7 Sü. 8 de) SAIM SARIGÖLLU "İptal > 9 müracaatına MecSis zabıtları da eklenecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye İşçi Partis: İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın dokunulmazlığımn kaldırüması hakkında Millet Meclisi karan ıçın TİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar ve Çetin ,Jtan'm kendisi, onumüzdekı hafta içınde Anayasa Mahkemesinde ıptâl dâvâsı açacaklardır. Gerek Aybar, gerekse Altan, ıptâl dâvası açarken, gereklı belgelen en genış şekılde Anayasa Mahkemesme sunmak ıste mektedırler. Bu arada Altan'ın dokunulmazlığının kaldmldığı. Meclisin 144. bırleşımıne aıt bü tun tutanakların ıptâl dâvası dı lekçelerine ekleneceği belirtilmıştir. Tutanaklan almak içın MecTürkiye İşçi Partısı mılletvekılıs Genel Sekreterliğine başvub ve yazar Çetin Altan'm dokunulrulmuş ve en geç önümürdekı mazlığrnın kaldınlmasım protesÇarşamba gunüne kadar tutato amacı ile dün bır büdiri yayın(Arkası Sa, 7, Sü. 6 da) lıyan Türkiye Mılli Gençlik Teskilâtı Genel Başkanı Alp Kuran, TJldG.T nın dokunulmazlığın kal dırılmasında takıp edilen usulleri TUrkiyenın demokratik rejuninin geleceğl bakımından endışe İle karşılandığım belirterek, «Çetin Altan'm doknnulmazlıği obJektif bukuk nrallanna före değu, takat indî ve keyfi peşin hükümlerle kaldınlmıştır. tlgiU Mec Us Komisyonunda önce Çetin Altan'm savunmasını almadan karar verfloiesi, sabahlara kadar süsebeple, dokunulmazlığın kaldıren sonraki çahşmalar bunun denlmasında düşünce ve kanaat lilleridir» dem.ştir. özgürlüklerinin korunması te«Kıbns <ıorunn Batı Trakya mel fiknnı kuvvetlendırecek rürklerinin 7olme uğraması, yok\At mercıı. Anayasa Mahkeme(Arkssı 8a. 7, 8Ü. 1 de) (Arkmv Sa. 7, Sü. 1 de) OSMAN SALIHOGLi: Kurulu sciresîz B.M. Genel talik edildi KEMAL ŞENOCAK DIŞ HABERLER SERVİSt NEVV TORK B.M. Genel Kurulu olağanustu toplantısı, Ortadoğu buhranına hiçbır çozum yolu tavsıye edemeden beş haftadır suren çalısmalarını suresiz ertelemiştir. Ortadoğu buhranı böylece. geldiği yere, Güven lık Konseyıne ıade edilmiştir. Süresıı erteleme, Isveçm oncekı gece sunduğu bir tasarının tâdıl edılerek 63 lehte, 26 aleyh(Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Çetin Altan hakkındaki karar bildirilerle protesto edildi Fikir Suçu ve dokunulmazhk... Düşünce ve kanaat özgürlüklenni kışılere haram eden bır baskı rejimınin izJerıiıi sıltneyi hedef yapmı» yeni Türk Anayasası, elbette ki, duşünce ve kanaatlerinden dolayı mılletv*killerinin cezalanâınlnıaıına yol açacak bir «fikir suçu» muessesesi üzerinde iktidarı bağlayıcı tedbirlerı ıhmal edemezdı. Bu 5 Sovyet gemisi Akdeniz'e geçti Sovyet Donanmasına mensup üç savaş gemısı, dün sabab Bogazdan jeçerek Mısır'a gıtmek uzere Akdenız'e açılmışlardır. 635 borda sayılı kruvazör ile 347 ve 348 borda numaralı destroyer ler sahahın erken sastlennde ta tanbul boğazından gecuusierdir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog