Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

HERKESIN KJTABI SEKSOLOJİ YILLİĞI RESİMLİ ALBÜMÜ ÇIKTI Öğretici seksolojik yazılar, en güzel aşk hikâyeleri, bol resimli tahliller, aşk dersleri ve mektupları, cazip fotoğraflar Büyük boy lâke kapak, Fiatı 5 lira. Mubakkak görunüz. İTİMAT KİTABEVİ Narhbahçe sokak No: 19/1 P.K. 1283 Ödemeli gönderilir. Feza: /8726 umhuriyet KURUCUSTJ: TUNUS NAO1 Yeni çıkü HOMEROS ILYADA Türkçesi A. ERHAT A. KADİR 608 sayfa 25 Lira. \ Sander Kitabevi • Beyoğlu 44. yıi sayı 1S4S7 Telgraf v» mekrup edresfc Cumhnriyei tstanbul Posta Kurusu: Istanbtü No 246 Telefonlan 22 4 2 9 0 2 2 4 3 9 6 2 2 « 2 9 7 2 2 « B « » CümOffeSI 22 1967 İlâncılık: 1166/8706 12 saat devamlı çalışan Meclis TİP Milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırdı CHP PflRTİ MECLİSİ TOPLflNDI u Ç. Altan Anayasa Mahkemesine başvuruyor çrrtN ALTAM Enflâsyon tehlikesi ile karşılaşan Hükumet, kredi hacmini daralttı,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) a r t i Meclisi PIID ^ (ANKARA, Cumhuriyet Bürosu) Millet Medisinde, dün sabaha karşı saat 04.45'e kadar 12 saat arahksız devam eden kavgalı bir toplantı sonunda dokunulmazlığı kaldınIan TİP İstanbul Milletvekili Çetin Altan hakkındaki kararın iptali için başta kendisi ve TİP Genel Başkanı Aybar olmak üzere bazı Milletvekilleri Anayasa Mahkemesine ayn ayrı başvuracaklardır. Anayasa ve Adalet Komisyonunun «Çetin Altan'ın yasama dokunulmazbğının» kaldınlmasını bngoren önergesinin açık oylamasına 270 milletvekili katümış, 45'e karşı 225 oyla TtP MilletvekUinin dokunulmazlıgının kaldırüması kararlaştınlmıştır. Oylamaya katılan AP'li milletvekıllerınin tamamı ile GP, MP, CKMP ve YTP Mılletvekillerinin büyük çoğunluğu Altan'ın dokunulmazlıgının kaldınlması lehinde, CHP ve TtP Milletvekilleri ile aleyhinde oy kullanmıslardır. Muzakereleri başta Başbakan Demırel olmak üzere bütün Bakanlar izlemiştir. CHP Genel Baçkanı İsmet İnönü Ue MP ve CKMP lıderleri oylamaya katılmamışlardır. önergenin oylanmasmdan önce söz alan Altan «Ben sosyalistün, fakat ihtilâlci soyalist defilim. öyle olsaydım, 3*azılanınla bayrak açmaz, fikirlerimi gelip burada söylemezdim» demıştır. Meclisın dün öğleden sonraki oturumunda da Altan'ın yasama dokunulmazhğının kaldırılmasına daır ikinci dosyanın gdrüşüJmesine başlannuştır. Ancak, Mechsin dunkil çalışma temposu normal (Arkssı Sa. ?. Sü. 1 de) Kimin dokunulmazlığını kaldırmak gerekir?.. enl Anayasa hazırlanırken, bir taraftan temel hak ve Özgürlüklerin en sağlam şekilde güvenlik altma alınması düşünülmüş, diğer taraftan, iktidarlann geçmişten ders almadan yönelecekleri yeni baskılara karşı birtakım tedblrler alınmıştır. •~~"^•««««•»ı Yani, «sütten ağn yananın yoğurdu üfliyerek ye^ mesi>ne benzer bir gerçekçilikle hareket edilmiştir. Bu |A|| A ders yeter, «bu abdestle daha çok namaz kılınır» denVwUw memistir. Y Merkez İdare Kurulunun raporunda Parti Meclisinın geçen oturumundan bu yana geçen olaylara değinilmekte, bir çok sendika ve federasyon önderinin açıktan CHP saflannda mücadele zamanının geldiğinl söylemesine ışaret olunarak bunıın nedenleri şöyle anlatılmaktadır. * Ortanm solu hareketinin CHP içinde başarıya ulasması ve CHP nin halktan uzak «örünmesine. balk göziinde yeteri kadar inandırıcı hale gelememesine sebep olan bazı kimselerin partiden uzaklaşmalan AP iktidan zamanında işçi haklannın çiğnenmeğe başlaması. bazı haklann işçiden esirgen • mesi, CHP tarafmdan hazırlanmış tasanlann işçiler aleyhine deRİşlirilmesL Sigorta Hastahanelerine el atılmağa kalkışıl • ması, hayat pahalılığı». Raporda ayrıca, bır çok işçı liderlennın hak ve menfaatlerının ancak ortanın solunda bır ANKAR4 (Cnmhuriyet Bürosa) CHP nin iktidara gelmesıyle Dun toplanan CHP Parti Mec gerçekleşecefını söyledıgı Delırlısınde bır konuşma y%pan Getılmekte, genel sekreterın gezinel Başkan tsmet tnonu, Kıbrıa lerınden olumlu sonuçlar alınve Ortadoğu nuhrai.! ko.ıularıdığına işaret olunmakta, Gıiney na değınmış, «Kıbrista federasve Orta Anadoluda başlıca poyonda israr edılmelidir. Asgari lıtık gücün CHP ile AP olduğu, birincı Acheson plânından daha bazr yerlerde TtP'm üçüncü bir geriye gidilmemelidir» demısUr. parti haline geldıfii MP'nın de tnonü YunanıstaniD NATO 1 (Arkası Sa 7 Sü. 7 4ei çınde daha ağır bastıfını, bunun kendı deneyierıyle sabıt oiduğunu beiırttıkten sonra Mul (Arkası Sa. 7. Sü. 3 te) Vllı İnönü başkanlığında toplanarak Merkez Yönetim Kurulu'nun sunduğu raporu müzakere etmiştir. » d ü n sabah Genel Başkan tsmet inonu: " Kıbrıs'ta Federosyondp isror ediimelidir,. 1 etın Altan'ın dokunulmaz }lığı konusunda tsmet t.nönü ılımh ve güzel bir konusma yaptı. Aslına bakarsanız, bir iktidar partisi hesabına karsısında böyle *>ir muhalefet lideri bulunmak büyük bir talib eseri sayılmalı idi. Gerçekten, sayın tnönü o konusması ile AP'yi yıpratmaya değil, tam tersine zengin tecrübesini ortaya koyarak bn partiyi elinden geldiğince nyarmaya gayret etti, böylece demokrasimizin yeni bir çıkraaza sürüklenmesini önlemek istedi. 1nönü doğnı söylüyordn: Anayasamız demokratik sosyalizme açıktı ve Türk toplumn düşünce özçurlüğü alanında bızlı bir gelisimin rayına otnrmustu. Çok degil, bnndan on vıl önce sosyalizmden ve sosval adaletten söz edilmesine tahammül edilemezken bugün vurdumuzda sol akımlar ividen ıyiye serpilmeye haslamıs, hattâ muhafazakâr bilinen partiler bile sosyalist doktrınin terminolojisine ısınır olmnslardı. Bu dnrom Türkiye'de demokratik sısterain yerîesmesine, saglam bir taban haıırlıyordu. Bır zamanlar tabn savılan deyimlere. o deyimlerin ifade ettifi düsüncelere aiısmak, bunlardan tedirgin olmamak ıçin gereklı istikrar havası, çerçek demokrasilerde oldugu çibi. vurdnmuzda da artık esı\or denebilirdi. Bunu boımak yazık olacaktı. P«e vaparsınız ki, sayın tnönü'nün partiler üstii bir kaygı ile sırf dernoUrasiyı kurtarmak, o arada nzellikle iktidara yardırncı olmak üzere söylediçi bu sozler AP çogunlufcunun bir kulajından çirıp öbür knlajından çıktı ve parmaklar kaldırılarak İstanbul milletvekili Çetin Altan, bir tikır snçu saniğı halinde dokunulmazlıîından yoksun bırakıldı. Mesele bir, Çetin meselesi olmakla kalsaydı elbette ne tnönii'nün nzun boyln konumnasına. ne de parlâmento ile basının ve kamo oyunnn üzerinde israrla dnrmasına degtnezdi. Her vatandaş gibi bir milletvekili de snç islivebilir ve belli kosnllar altın '.» Meclis o milletvekil'nin dokunulmazlıgını kaldırabilir. Fakat mesele bir Çetin meselesi olmaktan çok öteye, dogrndan doğrnya toplumsal kaderimizle iljrili bir r»îim mese'esidir. Çetin'in söz ve yazılan kiml eevreleri siddetle rahatsıı etmektedir. Onn susturmak «uretiyle bu eevreler hero ortalıta (Arkaaı Sa. 7. Sü. 8 de) olacak Kurucu Mecliste, «Dokunnlm»» hk» meselesi tsrüşıhrken, tnesela Sâhir Kunıtluoğlu gibi asın iyimserler; «Ben şahsen, geçmis idare şeklinin bir daha geri gelmiyeceğine mananlardanıtn» dlyorlardı. Sırn Atalay gıbı, geçmış devirde bir Demokrat Parti Baskamnın lfadesiyle dokunulmaz lığı elinden alınan «tecrübeden geçnüşs ler bile, 10 devir geçtl, yeniden tekrarlanmaz» havası V çınde, Anayasa Mahkemesine başvurma tedbirinl yersiz görüyorlardı. Mehmet Hazer: «Millet Meclisi bir bidayet mahkemesi ml ki, onun verdiği dokunulmazlık karan, bir üst makam farzedDen Anayasa Mahkemesince kontrol » dilecek?» dıye soruyordu. CHP Grupu Körşad için gensoru istedi PROUS1O BiLDiRiLERi YAYINLANDI Türkıye İşçı Partısı Milletvekılı, gazetecı ve yazar Çetin p Altan'ın dokunulmazlıgının kaldınlmasını protesto etmek amacıyla dün balk şaırlerı ve öğrencı kuruluş temsılcılen bırer bildin yayınlamışlardır. Âşık îhsanî, Maüsudî, Kemtert, Mahzunî, Banşi, Temeli. Alı, Reyhani. Elif, Gullışah, Garıp ve Çtrağî olmak üzere 12 halk saınnın yayınladıklan bıldınde, bütün umudlannı Anayasa Mahkemesine sakladıklan belırblmektedır Bıldırı dort satırhk bır sıırle sona ermektedır «Sanmayın ha, beyler ki Çetın tektır, Anadoln bura. Çetınler pektir Bnrada asıl maksat, Çetini tntnp Kıbns'ı gâvnra »essiz vermektirj» TMTF II., İTÜT, Teknik Okul lle Yıldız Teknik Okulu Başkanlannın yayınladığı bildiride de, «Halktan yana hareket edenleı güçlendikçe terörün artması beklenen bir sonuçtur. Bu aslâ umudu muzu kınnayacaktır» denilmektedir. TÖS tstanbul Şubesının büdirisinde ise, Altan'ın dokunulmazlığının kaldınlması Anayasa dışı bir davranıs olarak nitelendirilmektedlr. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Meclis ve Senato Gruplan dü nortak olarak toplanmış, AP'lı Senator Fethı Tevetoğlunun yayınladığı «Turkıyede komunızm ve sosyalist faahyetler» adlı kıtaptan bol mıktarda satın atarak Parlâmento uyelerıne dağıtan Tunzm ve Tanıtma Bakanı Nıhad Kürşad hakkında gensoru açılması istemını kabul etmıştır. Grupta yapılan konuşrnalar sırasında adı geçen kıtapta, CHPye afır ıftiralar yapı'dığı, Tanıtma Bakanlığmın Kürşad'ın (Arkası Sa. 1. SA. 7 de) KIBRISTA ÇARPIŞMA LEFKOŞE, (AP) Kıbnslı Turklerle Rumlar Perşembe gunu geç vakit adanra güneyinde ıkı cemaatin bir arada yasadığı (Bozdağ veya Taşlıdere) koyunde bırbirine karşı ateş açmışlardır. Bazan hayli şiddetli olan ateş teatisi Cuma sabahının erken saatlerine kadar surmüş, nıhayet Bırleşmiş Milletler taraflara ateşin kesilmesıni kabul ettırmiştır. Bir B. M. Barış Gucu sozcusü, üç saat süren ateş teatısınde her hangı bır can kaybı olmadığım soylemiştir. Bütün bu «iyimser» ler, o gflnün havası ıçinde, iktidan kötüye kullanmanın en sert ve ibretü neticesl olan ihtilâl'in, temel hak ve özgürlükler İçin en tesirli uyancı rolünü oynıyacagına ıman ediyoı lardı. Fakat bugun, aradan sadece altı yıl geçtıkten sonra, mümkün ol duğu kadar gerçekçi ve akılcı dav rananlann şekillendirdikleri bir Anayasaya rağmen, düşünce ve kanaat hürriyeüni kullanan bir yazar • milletvekilinir1 dokunulmazlığı, iktidar çofunluğu ve yardımcılan tarafmdan kaldın(Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) «So8yalizm Anayasanın müsaade ettiği nİ8bette 141 142'nin dışındadır» ANKARA (Comhuriyet Bürosu) Anayasa Mahkemesi Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 ncı maddelerinin Anayasaya uygunluğu hakkındaki karann gerekçesini hazırlamıştır. Bugünlerde Resmî Gazetede yaymlanacak gerekçenin sonuç kısmmda «Anayasanın müsaadet ettiği nisbette sosyalizm Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nd maddeleri şümulü dısmdadır» denil mektedir. Çok uzun olan gerekçe 7 ye kar?ı 8 oyla kararlajtınlmı? ve bu arada pek çok muhalefet serhleri verilmiştir. Şemsettin Akcaoğlu, tbrahim Senü ve Sait Koçak tarafmdan vcrilen muhalefet jerhJerinde T. C K. nunun 141 ve 142 nd maddet*rinin birind fıkralartmn Anaya saya aykın olduğu dn* lürulmektedir. Başka bir üye Ise, verdiği muhalefet şerhinde Türk Ceza Kanununun birind maddesini ele almakta, bu maddeye göre, kanunun sarih surette suç saymadığ) bir fiil için eea verilemiyeceği nin öngörüldüğünü belirterek «T. C. K. nun 141 ve 142 nei maddelari «arih değildir. Dolayuiyla btl maddelerden takibat raDiimaz» d«nilme^'edir. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Sılâhh Kuvvetler Personel Kanun Tasansı dün senatoda kabul edilmiştir. Oylamaya 122 Senator katümış, 120 kabul, 1 red, 1 de çekimser oy kullanılmıştır. Ancak, 210 esas ve 25 geçıcı maddeden meydana gelen tasarının 31, 172 ve 209'uncu maddelerı Senatoca değişıklığe uğradığından Mecliste yeniden goruşulecektır. Dunku muzakerelerde Gavsi Uç* fök (AP)un verdığı bır onergenin kabuluyle tasannm 31. maddesıne eklenen bır fıkra ile «Kara, Deniz ve Hava Harp Akademilerinde okunan her yıl için bir yıl kıdem ayrı ca, Hava nçacu, üstegmen ve yüzbasılanna, Deniz kuvvetlerinde de denizaltı, dalgıç ve balıkadam subaylara birer yıl kıdem» tanınması sağianmıstır. 121. maddemn göruşulmesı sırasında verilen onerge ile, Milli Savunma Bakanhğı perso(Arkası Sa. 7, Sü. 3 te) Grev ve olaylar Fruko fabrıkası ışverenlerı ile Yeni Tez Buro lş Sendıkası arasındakı toplu sözleşme müzakerelerınde anlaşma olmadığından, dün gece yarısı saat 01'de 69 tezgâhtar greve başlamıştır. Grevciler, sabah servıse çıkmak ısteyen kamyonlara mânı olmak ıstemışler ve bu sebeple çıkan çatışma emnıyet kuvvetlerı tarafmdan bastırılmıştır. Sendika Başkanı Muzaffer Gokçeoğlu, olayla ılgılı olarak, «lş yerinde, is emniyeti yoktnr. Günde 65 kurus yemek parası vermektedir. Cyelenmız çünde 1618 saat çalısroış olmalarına rafmen, aylık ücret ortalaması 300 lira olup, hiçbir fazla mesai verilmemektedir. Bn durura karsısında kanun I bakkımııı Hasköy'de, 13 yasmdald bir kullanmak zorunda kaldık» deçocuğa tecavüz etmek ısterken mıştır. kendisinı vakalamaya çalışan Hava Harb Okulu istanbul'da Hava Harb Okulu dun İzmir ve İstanbulda yapılan törmlerden sonra Yeşükoydeki yeni bınasına taşınmıştır. İzmirdeki törende halk, havacılara büyük tezahürat yapmış, genç kızlar gozyaşlarmı tutamamıslardır. tstanbula gelen 369 birinci sınıf oğrencisını Yeşılkoy Askeri Hava Alanında Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Memduh Tağmaç ve dığer yuksek rutbeli •subaylar karsılamıstır Uçak tatbık eğıtımleri için tzmirde kalan diğer öğrencıler 30 Ağustosta tstanbula geleceklerdir. P0Iİ8İ öldüren kaatil delilik numarası yapıyor Pendik'te tersane kurulması için I939'da karar verilmiş NADIR NADİ genç polıs memuru Selâhsttin Bakırköy Savcıhgı tarafmdan Akar ı tabnacayla öldüren kuel konulan olay hakkında da ışveren adına Ühan Müren şu a marhane müdürü Emin Aladağ, dün. Emniyet'te «delilik numaçıklamayı yapmıştır: rası> yapmaga kalkışmıştır. «Grev, TtP Milletvekili Kemal tlk bakıçta. insanda tam bir KAMAN, (ajı.) Hacıpınar Nebiojln'nnn başkanı bnlnndu«cani» ıntıbaı uyandıran Emınmahallesi sâkinlerinden Hamo ğa GıdaIş Sendikasının tabriki in, şimdiye kadar hlç evlenmeBektaş adlı bır şahsın, 29'uncu ile yapılmaktadır. Esasında bimış olduğu ve küçuk yaştakı çocuğu dünyaya gelmiştir. lim isçilerimiz Türkiye Birlesik erkek çocuklan kandırarak çırGıdaIs Sendikasının üyesi idi. 2 kadınla evlı olan 50 yaşındaki kın emeline (let ettiği öğrenilSonrslan Gıdatş, üyeleri sendiHamo Bektaş'ın birinci karısı mıştir. kasına kaydedereb ikinci bir pSanıye Bektaş'tan, yeni doğan riş beyannamesi doldartup. biyavru ile birlikte 18 erkek ve 4 Cinnet getirmiş! lâhare işçileri Yeni Tez Büro kız çocuğu, ıkinci karısı Eminets Sendikasına kayıt ettirmiştir. den ise 7 çocuğu vardır. Abuk • (abuk konusmalan, » Bn islemlerden isçinin haberi ol Ailenin haühaıırda 9 çocuju rada bir geçirdiğl krızlerl* kenmamıstır.» sa|dır. disıni anormal bır ınsanmış gıbı göstermeye gayret sarfeden kıttil. polise verdiği Ifadede: «Çok sarhostum. Rendimde değildim Ne yaptığımı bilmiyorduml. Cinnet getırdım!» demıştir. öte yandan ırza geçmek, kumar ve röntgencilik suçlanndan sabıkah bulunan kaatilın kurVEDAT ETENSEL sunlanna hedef olarak Slen evli bır çocuk baban DOÜS SelâhitPendlk'te terssne kurulm«»ında tskınca görenlere ve tunstık tin Akan'ın canazesi bugün 6|lt bölgenin bozulacağın» karsı gelenlere gemı ınsaiye mühendnlen namazından tonra Htıköy CaUt Ulııtırm» Bıkınlıîının ilrilileri bir rapor haıırUmıfİBrdır. mıinden kıldınlâcıktır. I Arkaaı 8 v 7. 8H. > de) 29. Çocuğu dünyaya geldi Tarto fellketccdelerloe gönderilen yedl bin kutu konserv» vt söt tozu llall PolİJ taraimdaD tzmlr'd* bulundu ' Gazeteler KAPKAÇÇI Ben yiyeyim de sana siit olsun!..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog