Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Çocuk Araba ve Pusetlerinde rakipsizdir. • a o c Bsledlya DOkklnları No 19 Takslın, totanbul •Ithatpafa Caddatl No.42Y8nif6hlr,Ankara FAB.Tefc 47 7800 İST. 44. yıl soyı 15456 umhuriyet KTJRUCUSU: TUNDS NAOt Te'era' vf mpkrup adresfc Cumhuriy«« Isi 22 42 9 6 < Telpfonlar 22 4 2 90 I Posta Kutusu tstanbu! No 246 4 2 8 7 22 42 98 22 42 «9 ERMİŞ JEANNE Beraard Shaw Çevtren: Saüet Korknt Mîllî Eğıtun Bakanüğınca yaynnlanan Modern Tiyatro Eîserleri serisınde çıkBakanbk yayınevleriyle bütün kıtapçılarda 400 kuruş fiyatla satümaktadır (Basın 18987/8665) Cuffla 21 Temmuz 1967 Ç. Altan'ın dokunulmazlığı Meclis'te görüşüldü TAZ1SIZ UThant'ın özel temsilcisi, Demirel ve Çağlayangil ile görüştü Makarios'u muholop kabıH efmiyoruz ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri UThant'ın Kıbns'taki özel temsilcisi Osario Tafall, dun sabaha karşı saat 2 de Ankara'ya geldikten sonra, sabah temaslanna başlanuş ve Başbakan Suleyman Demirel, Dışişleri Bakam İhsan Sabri Çağlayangil ile görüşmuştür. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, temsilcinin «Herhangı bır mesa] ve teklıf getırmedığını» bildirmişlerdir. Inönü: "Iktidcırın sağduyusuna hâkim olmasını isterim dedi Küfürleşen Milletvekillerinin kavgaları güçlükle önlenebildi ANKARA, (Camhnrivet Burosu) Mıllet Meclısmde dun Anayasa ve Adalet Komısvonlarından kurulu karma komısyon başkanı AP lı Kemal Bağcıoğlu'nun verdığı bır onerge ile lstanbul mılletvekılı Çetın Altan'ın (TİP) dokunulmazlığını kaldırmayı ongoren karma komısvon raporu uzerınde goruşme açılmış, sabaha kadar çalışma kararı alan Meclıs de konu uzerınde konuşma yapan Inonu, Ana>asa'nın Sosyalızme açık oldugunu belırterek «Yenıden sıddet pohtikasıns girmek ıçın açık kapının onune geldtğımızı tahmın edıvorura. Ondan sakınıyoruro. tktıdar ySnetıcılerı evvelce oldufu gıbı gene mnnakasalar sonunda sag duyularını hakıra kılarlarsa bu munakasadan da memleket ıçin faydalı çıkabılırız» demıştır Gorusmeler başladığı sırada, butun dınleyıcı localan ve basın locası tıklım tıklım dolmustur Başbakan ve Bakanlar hu kumet sıralannda değil, AP sıralarında, dı jer^ AP'ülenn «ra^ında oturrauşlard"ır~^u ararfa, senato çalışmalarım bırakan bazı meraklı senatorler de sal> nun gerı sıralannda oturmuşlar dır Mıllet Mechsı, bazı kuçuk ka nun tasarı ve teklıflerını goruş muş, saat 17.30'dan sonra Kemal Bağcıoğlu, onergesmde, gundemde yer alan dokunulmazlık dos jalarının dığer ışlere oncelıkle goruşulmesmı ıstemıştır Önerge, AP ve GP gruplannın o>la rıyla kabul edılmıştır Bundan sonra Çetın Altan'ın «Bornova savcısı lutfen dınlejm > başlıklı yazısından dola>ı dokunulmazlığının kaldırılrnasını ıstıyen karma komısyon raporu okunmuştur Bu sırada, soz ıstijenler tespıt edılmıştır Dokunulmazlık la ılgılı goruşmelerde, ıç tuzuge gore, grup adına konutma >apılamı>acağı ıçın hıç kımse grup adına soz almamıştır Şahıslan adına soz sırasına gırenler arasında CHP Genel Başkanı înonu ile TİP Genel Başkanı Avbar'ın da bulundugu dıkkatı çekmıstır. Tartışmalar yüzünden para darhğı konusu bugün ele alınacak Para ve Kredı darlıgı konnmnda alınması gereklı tedbirleri görüşmek fizere toplanan Ticaret Odan Oda Meellsi i€ Sömürücülük, yağma alabildiğine gitmektedir | Doğan KEÇEÇİOĞLU Çağlayangil: «Çözüme götürecek her yolu sabırla deneyeceğiz* Çağlayangil de, gazetecilerle dfisenledığı bir toplantıda, «Makarios bır çozumde muhatap olaraaz. Çunku mevcut, fııl! bır hükumetln başkanıdır» deraiştir. Dışışlen Bakanlığı Genel Sekreteri Kıbns ve Plânlama Yardımcısı llter Turkmen ve bakanlığm Kıbnsla ılgılı diğer memurlan ile öğleden sonra saat lfTda gorüsmelere baslıyan Tafall, ozelhkle •Kıb rıstaki bngünkü durumu, Bırlejmls Mllietlertn adadakt bsrTjcı Tfltralarmı ve Mafcarios yonetlminhı davrams ve tutumnnu» anlatmıstır Gorüşıneden aynca, Kıbnsta bir •ureden berı yapılacağından söz edılen darbe sojlentılerı konusunda Turk tarafı gozlemcıden bılgı ıstemış, Tafall da, Bu soylentl ile ilgili izlenimlen> belırterek, «bugun Için boyle bir söylentiyi doğrulayacak blr halin adada mevcut olmadığını» ıfade etnvstır Turıstık bolce ılaa edılmjskeu nuşu. tersane ınsasuıa karar vcrüen fendık Kajnarca koynnnn gorn(Fotofcraf. Tulây DIV1TÇIOĞLU) Befediye yönetfciferf istiia edecek UThant'ın Ozel Temsilcisi Osorio Tafall, Demirel ve Dışişleri Bakanı Ibsan Sabri Başbakan Suleyman Çağlavangil ile birlikte Paralel müzakereler Bıbıano Osono Tafall Ankaraja hareket etmeden once Lefko şe'de ga7etecılere verdığı bır demeçte, B M'ın şu anda Kıbns konusunda yenı bır teşebbüse geç mıyeceğını, zıra Turk Yunan Ikılı goruşmelenne paralel muzakerelerın herhangı oluihlu bır gayeye hızmet edeceğıne ınanıldığını soylemıştır Osono Tafall Ankara ve Atına zıyaretlerinde valmzca Turk ve (Arkasi Sa. 7, Su. 6 da) Ahmet Yıldız Senato'da konuştu " Pendik sahilinde tersane kurulamaz ,, VEDAT ETENSEL «Tunstık bolge Pendik sahıllenne Tersane injası içm Ankara tazyık ederse bir dakıka bile duşunmeden istıfa edeceğım Marmaranın ıncısı Pendik koyuna Tersane ınşası ıçın BukuB«t israr ederse toptan istıfaya kararlıyız Eğer Tersane ınşası ıçın zor kullanılırsa daıma karşılannda bızı bulacaklardır > Bu sozlen Pendik Beledıye başkanı, Beledıye üyelen ve Pendik halkı soz bırhğı etmış gıbı soyluyorlardı Çokyanlıs bir kararla Marmaranın incisi Pavll adası karsısındakı Pendik Kaynarca sahıllenne Tersane insasi için karar verllmış ve L'laştırma Bakanı Sadettın Bılgiç de, geçen hafta içinde alınan karan açıklayarak teyıt etmişti. Halbukı daha evvel Pendığın tunstık özellıklere sahıp bolge olduğu Turizm Bakanlığınca kabul ve tunstık bolge olarak ilân edümıştı. (Arkası ha. 7. Sü. 2 de) "Üs teklifi ENOSÎS için sunulan İngiliz cenaze helvasıdır,, A\KARA, (Cumhuriyet Burosu) Tabii Senatör Ahmet Yıldız, dün Senatoda gundem dışı yaptığı konuşmada Kıbns konusuna değinmiş, «Kendı toprağımız olarak verılse bıle o kuçucuk uslen kabul edemeyiz» demiştir. (^ Yıldız, Ankara'da cereyan eden *on goruşmelere değınerek soyle konuşmuştur•Kıbnsın olumu dentıek olan Enosıs içın sunulan Ingılız markalı cenaze helvası, Turk ulusunun mâtemlnl aslâ hafifletemez.» Yıldız, konuşmasmm başında Kıbrus konusunun en krıtık bır safhaya ve Turkıye'nın tezı bakımmdan mutlu bır devreye gırdığını belırtmış, Kıbnsın bağımsız olmasını ve ıki toplumun bırbınnı ezmemesinı öngoren Turk tezının. gerek buyuk devletlerde gerekse uçuncu dünya devletleri arasında olumlu karşılandığmı, bu durumda bu tezden gerı donmesmm yanlış olacağını belırtmış ozetle şunları soylemıştır(Arkası Sa. 7. Su. 1 de) Enver Sırn Batur'un başkanhğında toplanan meclısde ılk konuşmayı Oda Başkanı Behçet Osmanağaoğlu yapmış ve bır önceki oturumda Avni Özden tarafından venlen rapordakı tenkıdlere cevap vermıştır Uzun tartışmalara yol açan ve gündemın asıl maddesmın görüşulmesinı engelhyen Öz den'in raporu bazı üyeler tarafından tekrar ele alınmıs ve meclis, olumlu bir karar alamadan dagılmışttr. «Hazir bulunan tdare Heyetl «r kadaşlanmınn ba nâeiz arkadaslanna kulak vennelerini, bulunmayanlarm da zaptı okamalannı rica ederira» denılen raporda Avnl Ozden daha sonra şöy\e demekt»dın «Sayüan mahdut, maalesef özel sektor saflannda yer almış kimselerin aşırı hırslan ve kazanmak ıçin davranışlan tuccarm yüz ka rası halini almftır Bunlann somunicu hareketleri. gayn meşru ve gayn kanuni tesebbusleri ile kazançlan, birçok kalemlere ve slyasî nnruklara malzeme teşkll etmektedir Amme efkânna. birçok ilâvelerle ve rum hnso<n sektorü kasrtlayarak, çıkanlan ba hareketler okuyucu ve dinlevıcl vatandaşlan kin ve jçayz ite doldurmaktadrr Bu eşldvalarm sonünicu ve vnrgunculann ırine (Arkası S». 7 Sü 6 da) • Para ve kredi darhğı konusunda alınması gerekli tedbirleri görüş mek üzere dün olağanüstü toplantı vapan Ticaret Odası Oda Meclisinde üyeler, bazı özel sektör temsilcilerinin tutumunu şiddetle yer mişler ve Odalar Birliğini, mutlu bir azınhğrn âmâline hizmet etmekle itham etmişlerdir. Inönü Grup'a izahat verecek AN'KARA (Cnmhunyet Bürosn) CHP Partı Mechsı bugun saat 10 da Genel Merkezde Genel Başkan Inonu nun başkanlığında toplanacaktır Partı yetkılılennın, «tkı avda bır yapılan olafan toplantı» dıye nıteledıklerı bu toplantıda Genel Başkan Inonu'nun ozellıkle «Dış politika konnlannda Hukumet Başkanı ile ve Mnlley ile yaptığı goruşmeler» kcnularırda izahat vereceğı oğrenılmıstır Toplantıda aynca, ıkı aylık partı çalışmaları ile ılgılı merkez ıdare kurulu raporu muzake e edu^cek, bu ar.da cîç ve dıs durnm» ı!e ılgılı meseleler r e goruşme konusu yapılacakUr Partı Me*lı<ı toplantısı sonunda bır bıMırı ya\ınlanacaktır. Ferda Güley'in konuşması llk sozu alan CHP lı mılletvekılı Ferda Guley, Turk ve dun\a kamu oylarının bugunku goruşmelerı ızledığını belırtmış ve komısyunun ıç tuzuğe ujgun çalışraadığını one sur muştur Guley, ıç tuzuğun 179 maddesıne gore, karma komısyonun dokunulmazlık dosvalarını bır ay ıçınde karara bağladıgını belırtmış ovsa komısyonun bır karara varmak ıçın 8 5 ay bekledığını ılerı surmu^tur Guley, Meclıs ıç tuzuğunun bır anavasa muessesesı olduğuna dıkkatı çekmıştır (Arkası Sa. 7 Su 3 te) Dışişleri Bakanı: "iddialar yersız,. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu l Kıbns konusu dun Mıllel Mechsınde de tartışılmış, TIPIı mılletvekılı Behıce Boran'ın gundem dışı bır konuşmasına Dışışlen Ba kanı Ihsan Sabrı Çağlayangil cevap v ermıştır. Behıce Boran konuşmasmda, us teklıfının kabulunun Turkıye ıçın çok varmn olacağını bu durumda Amenka'ya busbutun bağlı hâle geleceğımizi, b5yle bır çozum yolunun Turk menfaatlerıne aykın olduğunu. hükumetın bağımsızlık tezını desteklemesı gerektığını öne surmuçtur Boran'a cevap veren Dışışlen Bakanı Çağlıyangı) ıse, ortaya spe kulâtıf haberler atıldığını one surmuş, hükumetın bır takım uslerı alarak Enosıs'e nza gostereceğı ıddıasının >ersız olduğunu soy lemıştır Bir poiıs öldürüldü Hımayesıne aldığı çocuğun, elınden alınmasına engel olmak ıstıven ve sağa sola ateş eden Aksarav Şohretler Kulubu Muduru Emın Aladağ olava mudahale etmek ısteven pohs memuru Selahattın Okan'ı tabancayla vurarak oldurmustur OLAT NASIL OLDU? Emın Aladağ bır sure once 17 jasındakı K G adındakı ogrencıyı hımave etmek \e evlat edınmek amacı ile yanına almıstır (Arkası Sa. 7, Sü. S de) ANKARA (Cumltnri^ Bfirosn) Dışişleri Bakanı Ihsan Sabri Çağlayangil, dun oğleden sonra Cumhuriyet Senatosunda Papa'nın zıyaretl konusunda gündem dışı bır konuşma yapmış ve tabü senator Mehmet Ozgüneş'ın daha once yaptığı korusmaya oevap vermlştir. Çağlayangil, Papa'nın zlyaretlnln mustesna bır önemi olduğunu belırtmiş, rtıpa'nın Türklyeye, memleketimizl zıyaret etmek, Devlet Başkanı ve hükümet mensupları ile tanışmak ve kutsal yerlen gorrnek ıçin geldlğinl söylıyerek özetle şöyle devam etmis tır«Sayın Papa 6 ncı Paul kendJsını karşılamaya çelecek olan ve lıder vasfını baiz bulunan rohani reısleri zıvaret arznsnna tehar etmiş ve bu ' te** tarafımndan kabul olunmuştur Bu zıyaret, nev'i şahsına mfinhasır bir karakter taşımaktadn. Bu bakımdan bu ziyaretlenn mntat devlet başkanı ziyaretlerinden farkü vasıflar costerdiği kabul (Arkası Sa 7. Sü. 4 de) Petrol indiriminde anlaşma olmadı ANKARA (Cnmhunyet Burosu) Petrol ıthal üyatlannda ındirim saglamak için yabanci şırketlerle yapılan göruşmeler de bır sonuç alınarcamış ve şırketlere yeniden 2 Ağustosa kadar mehü verümıştir ŞırkeUerle teker teker gonışmeler yapılmakta ve kademelı bır fıyat indinmi saglanmaya çahçılmaktadır. OLAYLARIN ARDINDAKİ Stratejisi ve talctikleri sınız bir giın ünıversıte hocalarına bıldırı yayıuladılar dıye ateş püskurür. fcrtesı giın berkesın yola kendı ıstedığı \ola gırmesınden söz eder. Daha sonra kamu oyn tepki gostermısse özgürluk sakızını yıne çığnemeğe başlar. Aradan kısa siire geçer, temel haklar tasarısı dıye özgurluklerı kısıcı bukümler'ın memleketı kurtaracaçı ortava atılır, ıktıdar lıderlen koro halınde kısıntıyt overler Hemen arkasından sıkıyı gorünce donüşe geçılır Bazı zumrelere venlen tâvızler destekçı kıtlelerde bos karsıtanmadı ıse jestlerle, demeçlerle onlardan yana olunmadığı snlatılır fakat vıne bılınen okunur Çunkü gerçek ıktıdara göre bılınenın okunmasındadır. rünnnce, bn politikanın maskelı aşırı sol olacağını :len sürmeje baslanmış ve Bülent Ecevıt'ın «Düzen degışmesı» sözunu yakalayarab destekçı kıtlelerle bazı kudretlı zümrelerde hava yaratmaya çalısmıstır. tsraet Pasa ıse ayrı bır taktıkle ıdare edılmek ısten mektedır. Onu kızdırmamaya buvük bır dıkkat ve ıtına ırösterılmekte paşanıo hassas ve meraklı olduğu dış politika konulannda tecrübelerınden ve fıkırlerınden faydalanılmağa çalışılmakta, bazı ıç meselelerde ıstedıklen uvgnlamada oimasa bıle, sözde yerıne getırılmektedır Eskı D.P lılen pek kızdıran bu pohtıka aslında, gerçeklere geçmıs tecrübelere uvgun bır tntum dur Bövleee bem tnönu konv pleksının bulunmadığı tafrasına gıdılıyor bem bazı züm reler katında bu ıktıdarın otekınden daha akıllı olduçu kanaatı verlesıvor hem de Ismet Pasanın meshur «Rafa kızması» nnlenmış oluyor A.P nın örneklennı çoğal tabıleceçımız stratejisi ve tak tıklerı hemen sövleyelıro kı haylı başanhdır Dönüşler ça buk ve kısa oldagu ıçın tezat larla sağ göstenp sol vnrma lar kolayca fözden ırak kal maRtadır Ne var ki aron va dede bn politika herhalde tu tarhlıgını devam ettıremez Nıtekım mınltılar sövlenti ler devam ettıremevecetinın belirtilerıdır *•* BİİYÜK HİKÂYE Genel Kurul toplantısı 24 saat erfe/endî BtRLEŞMIŞ MİLLETLER • Tork) Bırleşmış Milletler Genel Kurulunun dun sabah açılması gereken oturumu, son safhaya ulaştığı anlaşılan kulıs çalışmalanna yenl bır fırsat daha taruyabıhnek ıçın 24 saat ertelennuştır Iyi haber alan kaynaklardan oğrenıldığıne gore, ertelenme ısteğl Sovyet Baş Delegesı Nıkolai Fedorenko'dan gelmıştır Fedoren'ko'nun dün sabah genel kurul başkanı Afganıstan delegesi Abdurrahman Bazvak ile goruşmesınden sonra, Pınlandıya delegesı Maz Jakobsen, genel kurul başkanlığına bir ertelenme onergesl vermıştir önerge, ıtırazsız kabul edıldikten sonra Pazvak, oturumu bugun oğleden sonraya talik etmıştır Bir bazoka merm/sî infilâk etti 5 erlmJz şehit oldu ÇANAKK^LE, (Ahmet ÖZKAN bildıriyor) Dun saat 17 sularında Ezıne Sılah Taburunda bır bazoka mermısı patlamış \e 5 erımız olmuş, 2 erımız de agır >aralanmıstır Kazaya bır erın atıştan donerken berabennde getırdığı bazoka mermısını kurcalaması sebep olmuştur. Patlama sonucu roket başında bulunan jedı erden dordu derhal olmu^, uçu de ağır jaralanmıştır Ezıne sağlık merkezıne kaldırılan 3 jaralıdan bın de bu sırada olmuş, boylece olu sayısı 5 e \ukse]mıstır Patlama sırasında blen erlerden ısımleri tesbıt edılenler şunlardır: Mustafa Bolal, tsmail Yılmaz, Yaşar Kaplan ve Ibrahım Kuru. Olaja Askerı Savcılık el koymustur Dığer varalılar Çanakkale Devlet Hastanesıne nakledılmıştır Ölen erlerımızın cenazesı bugun toprağa venlecektır. Her üç öğrenciden biri belge alıyor Istanbul Iînıversıtesi Medıko Sosyal Muduru Dr. Huseyın Yenısey'ın hazırladığı ve Unıversıtede okuyan öğrencılerın sosyal, sağlık, eğıtım durumlannı kapsayan raporun uçuncü bölumunde unıversıte Sğrencısmın başarısızlık nedenlerıne ışaret edılmektedır Raporda çeşıtli psıkolo]ik, sosyal ve malî baskılar ıçınde olan oğrencının, bır de tembellık eklenınce, başan durumunun çok dustuğu açıklanmakta, genel başan oranının °/a 13'ün ustune çıkmadığı belırtılmektedır (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Şükran SONER Bugün başladık 4. Sayfamızda B M 'dekl 'azı dıplomatık kay naklara bakıhrsa, Sovyetler Bırlıgi, Israı] bırbklerinin Arap topraklarmdsn çekilmesını Araplarm (Arkası !»a. 1, Su i de) Her partının, ister ıktıdarda, ister muhalefeite olsun ötekı partılere karsı ve seçmene karsı uygnlayacağı bır ana stratejisi ve bu stratejıve nvan taktıklerı vardır. Gerek stratejı ve gerekse taktıkler yazılı değıldır. Partılerın kurmay toplantılannda sadece ana yollar gorüsulur taktıkler ise yurütucu yetkılılerce olava göre uygulanır. tktıdar partısı AP nın ana »tratejısı asağı yukan bellı; Kendısını destekle>en kıtlelerın, zumrelerm nabzına gore şerbet vermek, ama nvgulamada gerçeklen pözden kaçırmaPartılere karsı uygulanan mak. Bu stratt jıye gore meselâ stratejı de artık bellıdır. Adalet Partısı asm özel tetktıdar partısı ozelhkle C. sebbüsçü görunur oysa plânH.P ve karsı baska Ismet Pada kamu yatırımlannın oranı şaya karşı başka stratejı kulCHP ıktıdarından daha da lanmaktadır ve bu stratejı D. ıleriye göturulur Zira gerçek, P. nınkınden bırıkı ana nokkamu sektorünun daha kolav, tada beraber fakat birçok daba fazla yatırım yapabılecenoktada avrıdır Eski D.P yi fı, özel sektörün ıse, bütun hatırlatan baslıca tutum ıktıgurultdlere rafmen tabıı kadarın C.H.P ye karşı daıma nnnundan kendını kurtaramamubalefette çfirünmesı kamu dığıdır. oyunda mınltılar baslavınca muhalefetını şıddetlendırmesıStratejının, taktıklennde ıse dır. D.P. liderleri bu mnhalehayret vericı dönusler. sağ fetı eskt dnnrmden «27 vıllık göstenp sol vuruşlar kamu ıktıdardan» söz ederek vaparoyunun dıkkat nazarlannı baslardı A.P ıse e«kivı farla ka ka tarafa çekmek ıcın çıkanrıstırmıvor daha çnk eeçer lan olavlar vardır akçe olan sol'n istismar fdeMeselâ AP lıderınin ajzınrek bucumlarını vnrütıivor. dan öıeurluk rksık olmaz saMeselâ ortanın «nln tntar K < v kız (fibi çıjnenır Ama bakar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog