Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

Bütun dillere çevrilerek milyonlarca satan, Türldye'de defalarca basılip mevcudu kalmayan DALE CABNEGİE'nia şaheseri bugünkü dile uygun olaıak yeniden çevtildi Dost kazanmak ve insanlar üzerinde etki yapmak Plâstik ciltli ofeet baskalı 7 5 lira Not: Düşünürüu diğer eserleri d« sıra ile yaytnlanacaktır. AK Kitap, Kırtasiye, Ders Araçlan İst. umhuriyet 44. yıl soyı 15435 KUKUCDSU: TÜNUS N â D | Teigraf v» tnektup adresh Cumburiyd Telefonlan 22 42 90 22 «2 96 Istanbul Posta Rutusu: tstanbul No. 248 22 42 97 22 42 98 23 «9 99 ,.FJWOMA • vestre M. Allain Perşembe 20 Temmuz 1967 HiçtJL, polîsiye kltabmiD nüdp o&rcıyacağı maceraları 'j I I'ÂKTOAtAjgr 2 ^üve karjı 3 İntikaraı • "fpfc 6 Kızı 7 rü 9 II Jüvö öldürüyor 13 • Fandora karşı 15 Asktarı 18 Evlerl aoyanv bakim gi kıral 19 \ Sı nttn ayakkabüarı 21 22 • Kaybolan tren 23 ^ Her birl S [iradır. î ve AKA KİTABEVLgRÎ tlncılık: Mj§7 8629 SEEÎSİ Mulley ile görüşecek KOSTA DAPONTE BİLDİRİYOR Htina, ingiliz teklifini ılgı ıle karşıladı Tafall Istanbul'da temasları Üe ilglli oiarak Kıbns meselesinin çözüraü hakkında önceki günkü «Cumhuriyet» te çıkan haberlere işaretle bunlann «Yunan hükumetîniıı "Igisini çektiğini» gizlememiştir. Bu konuda Atinaya henüz resmî bir bilgi gelmediğini ekleyen aynı kaynağa göre, «Bu haberlere gereken iljp gösterileeektir: fakat hükumet $n anda resmî bir yorum yapacak durumda değildir». B. M/7/et/er Genel Kurulu çıkmaza girdi Bumedyen ile Arif (Dış Haberler Servisi) NEW YORK Bir mucize olmazsa, Birleşmiş Milletlerdeld coğrafî ve siyasî çeşitli gruplann, Genel Kurul Başkanı Abdurrahman Pazvak'ın verdiği mühletin dolmasına, yâni bu sabaha kadar Orta Doğu konusunda üçte iki çoğunluğun kabul edebileceği bir karar tasansı hazırlıyamıyacaklan anlaşılmaktadır. Asya • Afrika grupunun dün sabahkl toplantısı hiç bir sonuç vermemlştir Ne Afrikalılar ne de Asyalılar herhangı bir tasan sunabilmişlerdir Bu durum üarşısında çeşitli tllUmaller öne sürülmektedir: 0 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hiç bir karar tasansuu kabul etmeksizin olağanüstü toplantısına son verebilir (Böyle bir durum özellikle Birleşik Amerika ile tsrailin lşine gelecektir.) O Genel Kurul süresiz oiarak ertelenebilir ve gerektiği vakit, özellikle Genel Sekreterin Kudns konusnndaki .aporunu dinlemek fizere, toplanabilir ve bu arada da meseleyi Güvenlik Konseyine sunabilir. (Bu da Arap Ulkeleri Ue sosyalist ülkelarin işlne gelecektir.) A Genel Kurul, çauşmalanm ertelemeden ya da sona erdirmeden Snce, taraflann ^örüşlerinl birbirine yaklaştırmak içtn temas larda bulunmakla görevli bir özel temsilcisini Orta Doğuya gön dermesini Genel Sekreterden tstiyen bir karar ^ s a n s ı kabul ede(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Demirel ve Zeren için soruşturma önergesi reddedildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi dün tüm olarak ortak bir toplantı yapmg ve Nermin Neftçi (CHP) nin Başbakan Süleyman Demirel ve eski Ticaret Bakanı Macit Zeren hakkında açılmasını lstediği soruşturma önergesi ile ilgili soruşturma hazırlık k o misyonunun raporunu görüş müştür. Neticede AP lilerin oylan üe soruşturma açılmasına lüzum olmadığı kararlajtırılmıştır. Nermin Neftçi 1966 senato seçunlerinde yasak süre içerisinde Hükumetin radyoda bir bildiri yayınladığmı öne sürerek verdiği önerge ile Başbakan ve o zamanki Ticaret Bakanı Macit Zeren hakkında soruşturma açılmasını istemişti. Soru?turma hazırlık komisyonu soya yağı ithali ile ilgili bu bildirinin seçimlere tesir etmediği aynca konunun af kapsamına girdiğini belirterek soruşturma açılmasına lüzum ol • madığma karar vermiştir. Soruşturma haarlık komisyonu nun bu raporu T İ ^ I ^ l . de okunmuş ve söz alan Nermin Neftçi, komisyonun 12 ayda karar verebildiğini belirtmiş, Başbakan ile Zerenin toplantıda bulunmamasını tenkid et miştir. Kiirşad ve Müftiioğlu Grupta kendilerini savundu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosa) Millet Meclisi Grupunda porselen yolsuzluğu ile ilgili genel görüşmeye dün de devam edilmiş ve dünkü görüşmeler sırasında, iki Ba kan konuşmuştur. Turizm vo Tanıtma Bakanı Nihad Kürşad, olayla ilgisi bulunmadıgını söylemiş, Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu ise, «bn o layla ilgili ber türlü takibat en seri şekilde yapılmıştır. tktidanmızın hesabuıı veremiyeceği biç bir hâdise yoktnr ve hiç bir yolsuzluğa musamahası olmamıştır ve oünıyacaktır» demıştir. Moskova'dan döndüler  İngiliz Devlct Bakanı Mulley'in Ankaradaki TİNA Bir hükumet kaynağı dün sabaK, NBUL UNIVERSITESI Öğrencinin baş derdi parasızlık Ağır yük enüz resmî bir açıklama yapılmamış otmakla beraber durura gittikçe ayduılığa kavusmaktadır: Önümüzdeld günler Kıbnsta şu ya da bu biçimde bir rejim değişikliği olacak ve Enosis ilân edilerek Ada Yunanistana katılacakttr. Megaloideacılarm yıllar ytli nğruna çaba harcadıklan bn olaym miimkün mertebe güriiltüsüz, patırdısız gerçekle$mesi için bir takım hazırlıklar yapılmakta, ted blrler almmaktadır. Bu trada Mze de, sünnet edilecek çocuğa şeker verilmesi misali, Adada bir ikl üs bağışlanmakta. böylece ilk gün denberi karşısına dikildiğimiz Enosisi kabnlümüz sağlanmak istenmektedir. Bununla beraber kcndimizi aldatmayaum: Biz dirensek de, direıımesek de Enosis mutlaka gerçekleştirileceğe benzemektedir. Hattâ yalnız bizim değil, Makarios'un ve onunla beraber bağımsızlıktan yana Ada halkınm direnmesi bile gidişatı değiştirmeye yetmiyecek gibi görümnektedir. Ortadoğuda uğradığı biiyük •empati kaybından sonra ffashington hükumeti hareketsiz durmayı kendi hesabına tehlikeli saymış, bir şeyler yapmak, tedbir aramak gereğini duymnştur. Demokrasiyi yıkmak pahasma Yunanistanda iş başına getirdiği faşist yönetimi güçlendirmek, Washington'da ihmali caiz olmayan tedbirlerden biri sayılraıştır. Halkın gönlünde yatan bir özlemi gidermek sureli ile halka rağmen iktidan ele alan bir cuntayi halka şirin göstermenin miimkün olabileceği düşünülmüştiir. İngilterenin arabuluculuğnna başvurarak bizim ağzımıza bir parmak bal çalmak, Enosis füzesinin yumuşak inişle yerine oturması için yeter sanılmıştır. Böylece bir taşla bir çok kuş birden vurulmuş olacaktır. Bir kez. Enosisin gerçekleştiğini gören Yunan halkı bunu tepeden inme faşist yönetimüı başansı sayarak sevinecek, Kolias'Iara, Papadopulosiara ısınmaya başlıyacaktır. Sonra, Adada biı iki üs verilen Türkler. ötedenberi savnndnklan federal Kıbns Cumhuriyetini unutacaklar, yabancı işgal kuvvetini andıran dnrumlannm çağımız hukuk anlayışma hiç aymadığını, bn çozüm yolnnun geçiciliğuıi düşünmiyerek. orada tntacakları ağır masraflı biriiklerle Kıbrıslı soydaşlarının giiveniiğini ebediyen sağlayabileceklerine inanacaklardır. Nihayet, belki bepsinden önemlisi. Anglo • Amerikanlann bir Ortadoğu kalesi olan Kıbnsta Türklerle Yunanlılann aynı tertip içinde bnluşmalan, bu iki devleti siiresiz oiarak Amerikan politikasuini dümen suyuna bağlayacaktır. Bu Türkiye ile Tunanistanın NATO topluluğu icinde bukuken ötekilerden farkh. ikinci sınıf devletler haline düşmeleri anlamına gelecektir. Cnutmayalım ki. dış destekler sayesinde iktidan ele alan bugünkü Atina yönetimi bu durumu peşin peşin kabullenmiş. hattâ o durumun içine şimdiHen düşmüş sayılmak gerekir. tnlii Times gazetesi bir kaç gün önce yayınladıği bir başyazıda, halkın iradesini boğarak. halka rağmen işbaşına gelen cnnta hiikumetinin Yunan milletinl temsil edemiyeceğini. bu itibarla Yunanistanın milletlerarasj hiır kuruluşlardan, o arada Avrupa Konseyinden çıkarılması gereğini savunuyordu. Biz ise özgür ve bağimsiz bir millet oiarak yaşamaktavız. Rejinıimizi de. hükumetimizi de kendi irademizle seçmisizdir. Bu itibarla işbaşındaki iktidar. atacajh her adımda sırtuıdaki sorum yükunun b>zi temsil ettiği ölçüde ağırlık taşıyacağım unatmamalıdır. Bilindiği gibi Ankara rnahreçli bu haberlerde. Ingiltere'nin terke karar verdiğı üslerin Türkiyeye verilmesi ıçın Yunanistan nezdinde teşebbüse geçmeye hazır olduğunu bildirdiği belirtümişti. Belgedeki özellikler Söz alan Kürşad, olay Ue kendisinin ve Bakanlıfının ilgisi olmadığım. konunun yabancı ser» maye komitesini ilgilendirdiğini, bu komitede ise. Turizm Bakanlığmın temsil dahi edilmediğini bildirmiş, gelen mallann tesisin bel gesindeki özelliklere uymadığı ve çok büyük miktarlara baliğ olduğunun Bakanlığı eksperleri tarafından tesbit edildiğini söylemiftir. Kürşad, adı geçen tesise turis tik tesıs belgesının 1964 yılında verildiğını bıldırmıs, belgeyi gruba göstermış ve adının karıstınldığı zaptın kendısıne maledılemıyeceğım öne sürmüştür. Müftüoğlu İse, öaetle s u n l a n söyletniştir: (Arkası Sa, 7. Su. 2 d e ) Merak konusu öte yandan İngiliz Devlet Ba kanının Ankara görüşmelen hak kında dünkü Atına gazetelerınde hiç bir habere rastlanmaması da dikkati çekmıştir. Gazeteler bilindiğı gibi üç aylık Yunan askerî rejiminın sansürü altında bulunmaktadır. Buradaki gözlemciler, İngilterenin denız aşırı ülkelerındeki askennı azaltarak savunma bütçesınde kısıntılar yapmak kararını alırken, Kıbns usleri hakkında İngiliz Bakanımn görüşmelerine atfedilen beyanların ayrı. b ^ y önem taşıdığını bclirtmektedirler. Aynı gözlemciler, Kıbrıstaki Birleşmiş Milletler temsilcisi Ta fall'ın Ankara ve Atina ziyaret leri arefesindeki bu açıklamaların Lefkosedeki tepkisini de merak ettiklerini eklemektedirler. Yabancı gözlemcilere çöre Ta fall, iki hafta önce Atinada iddia edildiği gibi Türk Yunan ıkili görüşmelerini baltalamak için değil, aksine Türkiye ile (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) Şükran SONER Istanbul Üniversitesi Mediko Sosyal Merkezince hazırlanan rapora göre, üniversitede okuyan oğrencilerin büyük çoğunluğunun ailesi dar gelirli olup, ailesinden gelen paranm dışında, başka bir yerden gelir sağlıyamıyan öğrenci, büyük bir malt sıkıntı içine düşmektedir. Istanbul Üniversıtesinde okuyan bütün öğrencilerin sosyal, sağlık, başan durumlan nı kapsayan raporda, 196667 d e n yılmda, çeşitli fakültelere kayıtlı bulunan 30 bin 47 öğrencinin " A 58.5 inin ailesinin aylık gelirinin 500 liradan az olduğu belirtilmektedir. Raporda öğrencilerden % 33 ünün aylık gelirinin 50200 lira. '/» 27 sinin 200300, % 25 inin 3 0 0 4 0 0 lira arasında ve ancak °/o 14 ünün aylık gelirinin 400 U • ranın üstünde olduğu açıklanmakta, bir öğrencinin normal ihtiya cmı karşıhyabilmesi için asgart 4 0 0 4 5 0 liraya ihtiyacı olduğuna isaret edilmektedir. Millet Meclisi'nde Bundan sonra T.BMM. soruşturma hazırlık komisyonunun raporu APMilerin oylan ile benimsemiştir. Toplantının gündeminde başka konu olmadığmdan Millet Meclisi toplantısına geçümiştir. Gün • dem dıjı söz alan AP li miletveklli Abdurrahman Şeref Laç, j (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) ı İki uçak kazasında 136 kişi can verdi % Ölenler arasında ABD Donanma Bakanı ile Madagaskar Dışişleri Bakanı var Üniversite ihtiyacı Sağlık raporunda ise üniversitede okuyan 30 bin 47 öğrenciden 10 bin 256 sının bir yıl içinde herhangi bir sebeple hastalanarak, tedavi için MedikoSosyal Merkezine müracaat ettiği açıklanmaktadır. Rapora göre üniversite öğrencileri arasında karşılaşılan en ö nemli hastalık, ruhî sarsıntıdır. Bir yıl içinde çeşitli ruhi sarsmtılardan şikâyeti olup MedikoSosyal Merkezine müracaat eden ve tedavi için psikoloji esasları uygulanan öğrenci sayısı 635 tir. Bu rakam Istanbul Üniversitesinde okuyan öğrencinin V o 6,71 ini ifa(Arkası Sa, 7, Sü. 1 d e ) Mec//s/er önemli kanunlar çıkıncaya kadar çalışacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Parlâmentonun tatil tarıhini tesbit etmek üzere toplanan TB MM Müşterek Başkanhk Dıvanı bir tarih tesbit edememiş ve el dekı işler bitinceye kadar meo lislerin çalışmasına karar vermistır. Karar, bcş mubalife karşı 8 oyia alınmıştır. Varto'ya getirilen süt tozu Izmir'de ele geçirildi İZMİB Amerikan hükumetince Varto felâketzedelerine yardım amacıyla gönderilen konserve ve süt tozundan 7 bin kutu, Samantepe'de bir evde bulunmuştur. Mali polisin yaptığı baskın sonunda ele geçirüen konserve ve süt tozlarım Izmire getırdiklerı anlaşılan dört kişi dün nezaret altına alınmıştır. DIŞ HABERLER SERVİSt Amerıka ve Afrıka kıtalarında dun meydana gelen iki uçak kazasında 136 kişi olmüştur. Florida'dan Washington'a gitmekte olan «Piedmont» Havayollarına aıt bir Boemg 727 yolcu uçağı, Kuzey Carolına'nın Handersonville kasabası yakınlannda, havada, tek motorlü «Cessna» tıpı bir uçakla çarpışmıştır. Boeing'te bulunan 78 kişi ile «Cessna» dakı 3 kişi olmüştur. Boingteki ölen yolcular arasında Amerikanın yenı Donanma Bakanı Mc Naughton ile 11 yaçında ki oğlu bulunmaktadır. İkinci kaza, Madagaskar'da olmuş, «Madagaskar» Havayollarına ait bir yolcu uçağı Tananariv'den havalandıktan sonra duşup parçalanmıştır. Kazada; 55 kişi ölmuş, 22 kişi kurtulmuştur. Ölenler arasında Madagaskar Dısişleri Bakanı Albert Sylaa da bulunmaktadır Senato'da tefeciden şikâyet edildi ANKARA (Cumhuriyet BürosB) Cumhuriyet Senatosunda dün gündem dışı bir konuşma yapan Muslihittin Yılmaz Mete (CHP) pamuk ekicisinin kredi sıkmtısı çektiğini ve kredilerini tefeciden yüksek faizle sağlamak zorunda kaldığını belirtmiştlr. Daha sonra Askerî Personel Kanunun göruşülmesine devam edilmiştir. Tasarının 122 nci maddesinden 168 maddeleri ve kıt'a tazminatı 1le ilglli hükümleri Meclisten geldiği şekilde kabul edilmiştir. Bundan sonraki maddeler de aynen kabul edilerek geçtneye devam etmiş, ancak taznıinatlann dafıtıını ile ilgili 172. madde komisyona geri alınmıştır. AİIÎİAr kmet Inonü'nün Johnson'a gönder6111161 ~~ diği cevabi mektubu yayınlamak suretiyle «Devlet sımnı ifşa etmekten» sanık. gazetemiz Yazı Işleri Müdürü Erol Dallı, Ankara Temsilcimiz Kemal Aydar ile Akşam gazetesi Yazı İşleri Müdürü Doğan Koloğlu dün yapılan duruşmalar sonunda beraet etmişlerdir. 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen Dallı, Aydar ve Koloğlu hakkındaki karar, 3. Ağır Ceza Mahkemesince •oybirliği» ıle verilmiştir. Dünkü duruşmada Savcı da, her üç sanığın «Hükumetin mektupla ilgili açıklama kararından sonra» mektubu yayınladıkları için beraetlerini istemiştir. Mahkeme Başkanı hâkim Uluer Yücesöz ise gazetecilere «Bir daha yaş tahtaya basmayınız» tavsiyesinde bulunmuştur. Hong Kong'da solcular Hong Kong'da Çin taraftan solcuların, İngiliz aleyhtan faaliyetlerini hızlandırmalan ve şehir içinde sık sık bombalarm patlanıasına sebep olmaları sonucunda sehirde bulunan İngiliz askerleri ve poli.s kuvvetleri geniş bir solcu avına girişmişlerdir. Tevkıf edilen solculann 515 e vardığı bildirilmektedir. Resimde, Otobüs Işçileri Sendikası mensuplarmdan aşin solcu oiarak bilinenler hapislıaneye göndcrilmeden önce polis karakolunda nezaret altında tutulurlarken görülüyor. BİİYÜK HİKÂYE Susuzluğa karşı ilgililerin tavsiyesi 19671968 Depo yaptınn Adlî tatil bugün başladı Adliye, bugünden itibaren ta tile gınniş bulunmaktadır. 6 Eylul tarihine kadar devam edecek olan 45 güniük adlî tatil suresı içinde mCstacel dâvalara nöbetçı mahkemelerce bakılacaktır. Xnnus Nadi Armağanı Sarışması Türk devrimini, Türk toplumunun temel sorunlannı konu olarak alan Te lşleyen Roman türü üzerinde yazıimış eserler arasında yapılacaktır. Yarışmanın şartları şunlardır; Cuma günü başlıyoruz NAJÜIR NADİ Terkos tesisleruıi çalıştıran elektrtk şebekesinde meydana gelen ârızalar, şehre verilen su mıktannın azalmasına ve İstanbuUuların çektıkleri susuzluğun büTtik çnpta artmasma yol açmışür. Sular İdaresi Genel Müdürü ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Kerim Esmer, «Geçen hafta içinde Terkos tesislerini çalışi'ran elektrik hattında 15 defa ânza olmuştur. Ârızanın bir dakika devam etmesi haiinde bile şehre verilen su miktan 12 bin metreküp azahnaktadır. 3 u durum da bir çok yerlerin su almamalarına yol açmaktadır» demıştir. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) CHP Genel Sekreterliği Esmer, ârızaların olmaması 1 Bülent Ecevit'in Amasya, Çorum, Tokat ve Yozgat CHP Teşkilâtlaçin çalışmaların ..evaın ettiğıni; rının katıldığı bolge toplantısından sonra bir bildiri yayınlamıştır. yüksek yerlerin ve bilhassa has. Bildırıde, Çorumda düzenlenen bölge toplantısmın CHP tüzüğütahanelerin su alabilmeleri için nün 35 incı maddesıne göre, yapıldığı ıller teşkilâtına bağlı partilibir çok yerlere motopomplar kolerden başka bazı Senator ve Milletvekıllermın katıldığı belirtilnulduğunu açıklamıs ve sunlan mekte ve özetle joyle denilmek tedır: (Arkau Sa. 7, Sü. 3 te) ( A ı l u u Sa, 7, 8 4 . « cU) Q 1967 1968 yarışmasına genellikle Türk devrimini, ulusal Kurtnlua Sava$uu, bn savaşta geçmiş bir olayı, yada Türk toplumnnun temel sorunlannı, konu olarak alan eserler katılacaktır. ^1 Eserlerin ilk baskısınm son 5 yıl içinde 1 9 Ö 3 (dahıl) 1967 (dahıl) yıllan arasında yayımlanmış bulunmssı, aynca 10 forma 160 sayfadan az olmaması gerekır. Q Yazarı belirtilmeksizin çeşitli knrnmlar ve dernekler tarafından yayınlanroış, tercüme edilmiş yada takma adla yanlmış eserler yarış raaya katılamazlar. D Eserlerde Türk devriml, Ulusal Kurtuluş Savaşı, bu savaşta geçmiş bir olay, yada Türk toplumunun temel sorunlanndan en az bırı konu olarak alınmış olacaktır. | ş | Eserin Roman türünde gereklidir. yazıimış olması CHP, "Halkın partisi,, haline geldiği göriişünde Eserlenn yanşmaya katılmasını yazarlardan başka aşağıda tsımleri yazılı kurum yada dernekler tekiıf edebılırler a) Yayınlayan yayınevlerl, b) Türk Tarih Kurumu, c) Türk Dil Kurumu. d) Devrim Tarihl Enstitöleri, e) Türk Edebiyatçılar Birliği, f) Yazar Klüpleri, g) GazetecileT Cemiyet ve Sendikalan, h) Gençlik Teşekkflllert, j) Devrimlerle ilgili Dernekler. O Yazarlar yada teklifçl fcurumlar yanşmaya katılacak eserierden 12 adedınl 31 Aralık 1967 tarihine kadar, bir mektupla yazann hayat hikâyesı ve fotoğrafıyle bırlıkte aşağıdakı adrese göndermehdırler; Cumhuriyet Gazetesi Yunus Nadi Armaganı 19671968 Cagaiogio I S T A N B U L E ] 31 Aralık 1967 tanhıne kadar gönderilecek eserler önce küçük ]ün tarafından elenecek, yanşmaya katılması uygun bulunanlar son seçım için büyük jürinın incelemesine venlecektır 0 Geçen yıl larda oldafn gibi ba yıl da yangmada tek eser armafan alacak ve sadece armatanı hazanan eser ilân edilecektir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog