Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

Kltapçdık T e m t United ŞirkeÜ Taymlan FANINA (Rahltenin Afkı) Fransa'da, Italya'da T» Avrapanjn <UJ« ülkelermde mllyonlarea satıİMi, fllmleri çevrilen büyük ask romanı Pierr» Sabbach ve Antoina Graniamin yazdıklan bu roman, Roma Impantarluğudevrlnd» yasamif ask tannçaaı FANINA'ın heyecan, ısdırap dolu hlkâyesidir. Temlz bir basfa, nefls blr eflt, 5 renkll şömiz lçinde biitün kitapçılarda flatı 15 TL G«nel Dağıtım: Kemal Karatekln Ankara Caddesi İstanbnl 44. y,l $oyı T54T7 umhuriyet NADt Telgraf * * m e k t a p »dreafc Cumhoriy** İstanbul Poata K u t u s u : tstanbul N o . 244 TelefonJar: 2 3 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 9 • Sl • Edebiyaümızda Varbk kadar bir yer tutmay» baslayan 7e dünya edebiyat ve kültflr hareketierini her ydnüyla yansıtan bu çok değerU derginin temmuz tarihli 9. sayısı da çıkb 160 Sayfa 3 liradır. hânabk: 1038/77» Pazar 2 Temmuz 7967 Mısır ve Israil, birbirini Ateş Kes'i bozmakla suçlarken; Araplarm Sina'da ilerlediği bildiriliyor SUVEYSTE CARPI$MA YEHIDEH BASUDI (DIŞ HABERLER SERVİSt) BEYRUT Süveyş Kanalında dün Israil ve Mısır birlikleri, tekrar çarpışmaya başlamış, Kahire ve Tel Aviv birbirini AteşKes Aniaşmasını bozmakla suçlarken, Araplann Sina'da ilerlediği bildirilmiştir. Çarpışmalann genişliğini şimdiden kestirmek ve mahalli bir çarpışma olup olmadığını anlamak çok güçtür. MISIR'A GÖRE Çombe, Bft/ıs » Tatvan uçakla yolunda 3 otobüs, Cezayir'e 5 taksi ve İ0 kaçınldl katnyon soyuldu Mehmet KUMAŞÇIOĞLU büdiriyor (DIŞ HABERLER SERVİSİ) MADRİT Pırtınalı bir hayatı olan Kongo'nun eskl Başbakanı Moiz Çombe, dün, Ispanya'nın Ma.jorka Adası'ndan aynı bölgedeki Ibiza Adası'na gitmekteyken, özel uçağına saklanan 3 Belçikalı tarafından zorla Cezayir'e kaçırılmıştır. Cezayir Radyosu, Türkiye saatiyle 20'defci haber bülteninde, Orta Afrika'nın en önemlj kabilelerinden birine mensup 4 8 yaşında bulunan eski Basbakanın Cezayir'de olduğunu açıklamıştır. Idama mahkum Çombe'nin özel uçağı, askerî bir faava alanına inmeğe mecbur bırakılmıştır. FİJ ÜYELERİ ÇETİN ALTAN'IN DOKUNULMAZLIĞI KONUSU İLE DE İLGİLENDİLER Demirel , yabancı basınla goruştu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Beynelmilel Gazeteciler Federasyonu'nun (FİJ) İs tanbul'daki toplantılannı tamamlayan delegeler, dün sabah Ankara'ya gelmiş, Basbakan Demirel tarafından kabul edilmişlerdir. Yabancı gazetecilerle Bakanlar Kurulu Odasında 1,5 saat kadar görüşen Demirel, çeşitli sorulara özetle şu cevaplan vermij tir: «Basin hürriyeti, başkalarına za rar vprdiŞi anda. «ona erer. Basın memlekette anarşi yaratmamall memlekete hizmet etmelidir.» Tur kiye'de basın hürriyeti. kanunlar ve nizamların sorumluluk hissiyle sınırlanmiştır. Basın hürriyeti, fert hürriyetiyle dpvam eder. Tür kiye'de basuı hürdür. 0 Türkiye'nin modem toplumda yeri vardır ve ax gelişen ülkelere örnek olmuştur. 0 Türldye'de yabancı sermayenin iç ve dıs politikaya hiç bir tesiri yoktnr. Bâzı basında bu iddia edilmesine rağmen, katiyetle hayır diyebilirim. Türkiye, bueüne kadar bağımsız blr politika takip etmiştir ve etmeğe devam edecektir. (Ark»5i Ss. 1 Sü 6 da) BİTLİS Denizcilik bayramı dolayısıyla Bitlisten Tatvan'a gelmekte olan 3 otobüs, 5 taksi ve pikap ile 10 kamyon dün güpegündüz Bitlis Tatvan Devlet yolunda barikat kuran eşkiyalar tarafmdan soyulmuşlardır. TAMAMEN SOYDULAR SORGUYA ÇEKİLİYORLAR Uzun Fakat Mısır Silâhlı Kuvvetleri Başkomutanlığı, Türkiye saatiyle 22'de Kahire Radyosunda $u bildiriyi yayınlamıştır: •Düşman, Süveys Kanalının Doğu kıyısında ElKantara bblgeslnde Port Fuat'a doğru ilerlemefe yeltenmiştir. Ras Ayiş'te bulunan kuvvetlerimiz, düşman kuvvetlerine karşı koynuştur. Bu bildirinin yayımlandığı saatlerde çarpışmalar, devam etmekteydi.» ngline kadar Osraan B5lııkbaşı'nın tekelinde bup j l u n a n uzun konuşma rekorunn Basbakan SüleyResmi Mısır Kaynaklanndan beman Demirel kırdı. Plân g lirtildığtnt ğ$tt, dun akşam Port kında yapılan elestirileri cevspFuat'taki çarpışmalar, tsrail Orlandırmak amaeiyle kürsüye çıdusuna mensup 6 zırhlı aracm, kan Sayın Demirel, öğleden önTürkiye Saatiyle 18.30'a doğru Ace ve sonra olmak üzere, toplateşKes hatları önünde ilerlemesi mı sekiz saate yakın iki seanslık uzerıne başlamıştır. bir söylev verdi. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) özetini dünkü gazetelerde okuduğumuz sözlerine bakılırsa, Sayın Basbakanın Ikinci Bes Sıllık Plân konnsunda ileri sürülen tenFikret OTYAM'm kidleri cevaplandırdığına bükSanayiciler için metmek güçtür. DoŞrusu o sözseri röportajının lere cevap demeye bizim dilimiz 560 milyonluk yeni varmıyor. Sekiz saat süren ıki ıkıncı bolumu seanslık nznn konusmanın şenel bir fon kuruluyor bavası, bilimsel olmaktan ziyade polemik niteligindedir. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Böyle olunca da söylev man Sosyal Sıgortalar KurumuANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) nun 22 Genel Kurul toplantıtıça değil duygulara hitap etBugün Basbakan Demirel, dün Başbasında çeşitli komısyonlarca dümekte, inandırıcı gücünü yitirHAL'DEKİ OLAYDA TUMRUKLAR, BÖYLE SIKILMISTI kanhktan çıkarken, gazetecılerin zenlenen raporlardakı kararlar mektedir. Yâni, Sayın BasbakaBeşinci bır sorusu üzerine, «Kndüs'ün onaylanmıştır. Bu arada Sananın güttüğü politikadan memnun Israil tarafından tek taraflı ilyı Kredısı talep edenlenn ıstekSayfamızda olan çevreler onun sözlerini göhak edilmesine; ayrıca, Kndüs'e lerını karşılamak üzere 360 mıl1 Temmuz Kabotaj Bayramının 42'nci yıldönümü, dün Taksim lü kapalı benimsiyeceKler, takat verilraesi mnhtemel statükonnn yon liralık yeni bır fon kurulve Beşiktaş'da yapılan tdrenlerle kutlanmıştır. Bayram dolayısiyle Adalet Partisinin, tkinci Beş böyle bir anlam tasımasına karması da karara bağlanmıştır. Istanbul'un çeşitli anıt ve turistik yerleri donatümış, bu arada, Yıllık Plânı nasıl nygulayacağı\ \ şı oldnğnmnzu» açıklamıştır. «Beşiktaş Güzelleştirme Derneği» de, dün 15'de baslayan ve sanı merak eden aydın vatandaş Bu kararlardan önemlileri baha kadar süren bir «Turizm Festivali» düzenlemiştir. Resimde; vıŞınları Basbakandan veni hiçDemırel, «Kndüs'ün alacağı junlardır • İ)ir sey öğrenmis olmayacaklardcnizcilerimiz, Barbaros anıtı önünde görülüyor. statükonnn uzerinde hassasivet(Arkası ^a. 7, Sü. 3 te) dır. Böylesine olumsuz bir sonule dururuz. Bu statükonun, mutca varmak için bilmeviz Sayın laka bizi rencide etmeyecek bir Demirel'in sekiz saat süren bir statüko olmasını isteriz» demışyorgunluğu göze alması gerekli tır. Dii idi? Şimdiye kadar alısmadıtımız sinirli bir dille Plân elestiricileHayfa'ya giden bir i rine çatıp onlara polemik kapılarını açarken Sayın Basbakan ileMusev/'n/n uzerinde Seyyar esnafın şehir içinde satış yapmasının ride kendisini de, kendisinden Vılâyet emri ile yasaklanması üzerıne dün sabah yana olanları da güç duruma soHal binası önünde manavlar, seyyar satıcılar, Belekabilecek çelismelere düsmekte 10 bin dotar bulundu diye Zabıtası ve polis arasında çatışmalar olmuştur. dir. örneğin, bir sosyalist partiSon Ortadoğu harbının gahbi si parlâmentoda yer aldıfı halIsraılın, «Mukaddes topraklara 1000'e yakın seyyar esnafın arabalannın alınmasınde Anayasamızın sosyalizme kagelın!» çağrısına uyan Turk Mudan sonra sabahın erken saatlerinde Hal binası önüne palı olduğunu kürsüden açık asevılennden ılk 100 kışılık grup gelen kalabalık, binanın çıkış kapılannı tutmuş ve çık ilân etmekte, sonra da sandun Hayfa seferıne kalkan cOrdemir kapıları iplerle bağlayıp meyva ve sebzenin dışafei bn sözü bir baskası söylemiş du> vapuru Ue Israile göç etmışrı çıkanlmasma engel olmuşlardır. gibi «Kimsenin Anayasayı istedilerdır. Manavlar, seyyar satıcılann bu ği sekilde tefsire hakkı yoktnr» Gemının hareketı, Musevılerın davranışı karşısında ne yapacafcdivebilmektedir. Israile buyuk miktarda para ve larını şaşırmışlar ve bir kısmı Anayasa elbette bır bütündfir dovız kaçıracakları ihban sebesandallarla aldıklannı karşı sahive kisisel eğilimlerine göre onu bıyle gumruk muayenelerınin gale götürmek zorunda kalmışlarşu yana, bn yana çekistirmeye yet sıkı yapılması yüzünden bir üık kamuoyu, OrtaDoğu'daki Israil • Arap dır. Mallannı dışan çıkarabüen elbette kimsenin bakkı yoktnr. saat gecikraistir. Bu arada Eresnaı ise, seyyar satıcılann saldısavaşı ile UgUenOiği ve tüm dikkatlennin, «Bir Hal böyle iken Sayın Basbakan menı ana ve Yahudi babadan nsına uğramış ve meyvalar, sebÜçüncü Cihan» savaşmın çıkıp çıkmıyacağı sohangi hakka dayanarak Anayadoğma 60 yaşmdaki Serkis Seze sandıkları yerlere atılarak sanm sosyalizme kapalı oldugu rununda toplandığı günlerde, Güney Doğu Anamerciyan isımlı şahsın beline sanarçalanmıştır. yargısına varabilmekte, üstelık rılmış vaziyette 10.510 Amerikan dolu'nun ücra fakat tsrihî bir kasabasında, insanhk sosyalizm maskesi altında koBir saat devam eden arbede, dolârı ile 7560 Batı Alman markı dışı bazı olaylar cereyan etti. Yvz yıllardanberi münizm propaçandası yapıldığı Toplum Polisi tarafmdan güçlükbulunrauştur. birbirleri ile kardeşçe yaşamış. kaynaşm'ş on binsüphelerini ortaya atabilmektele bastırümış, elebaşı iddiasiyle dir? Anayasamız sosyalizme kalerce insan, bir anda «iki hasım kampa* aynldı nezaret altına alman 4 seyyar espalı ıse, onnn bir tnaske olarak naf, Ifadelerinden sonra serbest Bir gece önce, halk ozanlaruu görmeye ve dinle2 c S YJLLIK kullanılması da vasaklanmak çebırakılmıştır. meye gelen köylüleria doldurduğu bir açıkhava rekmez mi? Anavasamıı sosyaDaha sonra ilgililer, Hal'de dusinemasmda, kimliği ve mazisi karanlık bir şahsır. lizme kapalı dejilse, bn akımı nımun normale döndüğünü ve esbenimseyenlerden kimlerin masyapbğı konuşmadan sonra patlak veren bu olaynafın malını aldığını bildirmişlerkeli, kimlerin maskesiz oldugnlar sırasında, yüzlerce insan. sadece pos bıyıklı ve dir. nn ayırdetmek çörevi de her de herşeyden habersiz dostlarma, kardeslerine cdiişhalde Basbakanın çöıevleri aramanca» saJdırdı. Yakaladığuu yerlere yaürdı. Sosında bnlunmamalıdır. Komisyon, seç/m/eri payla, taşla, tekme ve yumrukla kafasını kırdı, göBizim Anayasamız düsünce ve orfe/eyen tasarıyı vicdan özçürlüğüne en genis 51zünü yardı. Bu yetmiyormuj gibi, gene vüz yıllarçüde saygı dnvan, yalnız özgürdanberi dost bildiği; kardes bildiği: kaderini biraynen kabul etti lük kısıcı, totaliter akımlara kalikte paylaştığı bazı kişilerin is yerlerine hücum ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) palı bir anavasadır. Dnrnm böyederek; yaktı; yıktı ve yağma etti... le olunca, rosa gitmiven her düMahallî seçimleri ertelemek 18 yaşmdaki, sanşın güzeli Sarah Caldvvell. »isüncenin ardında maskeli bir :çin hazırlanan kanun tasansıSelçuklunar dp\Tinde Haa Bektası Veli'nin propaçanda vehmederek düsünnema dünyasında Mrs. Brown'un güzel kızı iı görüşmekle görevli Millet Mec«Cüe» doldurdıı&n WT k=spba o^rak bazı kişilerce cevi yasaklamava kalkısmak tolisi Geçici Komisyonu, dün iş bö olarak şöhret yapacaktır. İngiltere'de müzik kutsal sayılan ve yıllarca Dülkadiroğullarmın taliterligin en kötü türlerinden lümü yapmak için toplanmış, bu topluluğn Herman's Hermits'in de katılmasıyla arada, AP'li üyelerin isteği üzeribiri bildi|imiz fasizme kavmak «Tahtşehri» veya «Başşehn» olarak ün îalan bu Arnavutköy Amerikan Kız çevrilmeye başlanacak olan «Mrs. Brown Ne ne, hükumet tasansuıı aynen kaolur ki, Anavasamız iste asıl bu kasaba, çoğumuzun hâlâ oArabistan'da» olduğunu Kolejı orta kısmı hazırlık sıGüzel Kızınız Var!» filminde, Mrs. Bro W n'un bul etmiştir. gibi davranısları vasaklamaktasandığımız Maraş ilimizin «Elbistan» ilçesinden mfı ıle İngiliz Erkek Okulu kızı rolünii Sarah oynayacaktir. Resimde, uzun dır. seçme sınavlanru kazananlaTasanya göre, mahallî »eçlmler baska bir yer değildi... boylu ve mevzun vücutln Sarah görülüyor. NADtR NADt nn lıstesı, bugün 5. sayla9 Hazirsn 1968 tarihinde, Senato «PtLÂVDAN DÖNENtN KAŞIĞI KD«LSIN..)» M . 1, «ü. « de) •ecunleriyla birlikU yapüacakür. (Arka&ı »a. 7, Sü. 5 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bıirosu) Millet Mechsinde dün 2. Beş Yıl lık Plân uzerinde milletvekillerinin verdiği değistirge önergeleri görüşülmeye başlanmıç, bu arada Sosyal Sıgortalar hastanelerinın Sağlık Bakanlığına devrini öngören hüküm plândan çıkarılmıştır. Bu hükmün plândan çıkarılması için AP li Kaya Özdemiroğlu, GP li Coşkun Kırca, CHP li Dursun Akçaoğlu ile CHP li Cevdet Aykan önergeler vermişlerdir. Bu önergeler içınde Kaya özdemıroğlu'nun onergesı kuçıık bir değişiklikle kabul edilmiştır. Kabul edılen bu önergeye gore, 2. Bes Yıllık Plâmn kamu sektorune aıt sağlık tesıslerıyle ilgılı hukmu şu şekle gırmıstir: «Tek bir sağlık sigortası tatbikatına jeçişi kolaylastırmak amaeiyle ve bn tatbikata geçinceye kadar kamn sekturtttte ait taflık tesislerinde (Milli Savunma Bakanlıfı özel tesısleri hariç) iyi bir koordinasyon sa|lanacaktır. Tedavi kurumlan ko ordinasyon knrulu knrnlacaktır. Bn tesislerin kurnlus yerleri, yeni kapasite ilâveleri, malxeme ve bakım standartlan, (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Hastonelerin devri Piândon cıkarıldı Saat 11.30 ile 12 arasında Bitlis'e 10 kilometre mesafede Devlice Köprüsü civannda yol kesen 5 baydut tarafmdan bütün yolcuların paraları, saatleri ve üzerlerinde bnlunan kıymetli esyalan alınmıştır. Soyulanların ıfadesıne gore soygunu yapanların uzerinde mavzer, tabanca, el bombası ve hançer bulunmaktaydı. HANÇERLERİ DE VARDI Cezayir Radyosu'na göre, Moız Çombe ile kendisıne refakat eden Belçika uyruklu yolcular ve mürettebat, silâhhdır. Halen, bunların sorguları yapılmaktadır. İbiza Adasından büdirildiğine gore, Çombe'nin 2 tepkıli motorlu (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) « En Sıcak Oün » Istanbullular, mevsim başındanberi «En sıcak günü» dün yaşamış, hararet golgede 31 dereceye kadar yukselmıştır. Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan alınan bügiye gore, bugün tstanbul'da hava sıcaklığı 30, denız suyu sıcaklığı ise 21 darece olacaktır. RÜzgârlar, Kuzeyden orta kuvvette esecek, hava açık ve yer yer parçalı bulutlu geçecektir. ARAMAYA HE1JKOPTER VE UÇAKLAR DA KATILDI Soyguncuların aranmasuıda askeri uçak ve helikopterler de kullanılmaktadır. Muş, Siirt ve Bitlis Valileri, askeri birliklenn de katıldığı taramayı denetlemekte; ayrıca bölgedeki komando birliklerinden faydalanılmaktadır. Kaymakam BABO ve KORKU Türkiye, Kudüs'ün tek t a r a f l ı ilhakına karşı KORKU Kabotaj Bayramı ISTANBUL HAU'NDE DÜNKÜ ARBEDE j Manavlar, seyyar satıcılar, Belediye Zabıtası ve Polis Hal önünde birbirine girdi " SAHNEYE KONAN BIR OYUN T OZELOKUL SINAVLAR1NI KAZANAN ÖĞRENCtLER PLÂN «Krs. Brown'un Güzel
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog