Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

YAKUP KADRrnin üç yeni kitabı Zoraki Diplomat Sodom ve Gomore Hiiküm Gecesî Onar Iira BİLGİ YATINEVt Yenişehir Ankara Cumhuriyet 8607 umhuriyel KUKUCUSD: TUNUS NADt ANTON CEKOV 6 No. Koğus ÇEVİREN: BASANÂLİ EDİZ Eşsiz bir realizm ile derin bir sembolizmi birleştiren, canlandırdığı tiplerle Rusyarun sosya] tablosunu çizen «6 No. Koğuş» Çekov'un en güçlü eserlerinden biridir. Fiyatı 5 Lira. BEMZİ KİT W İ Üâncıhk: 1036/8393 44. yıl tayı 15434 Telgraf *• raektap adresfc Cnmhurry** IstanbuJ Posta Ktrhısuî tstaabal No. 246 Telefanlar: 22 42 90 23 O 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 3 Ö B 9 rflrcnm f t n1 1 V*"?» "»* l 19 T a m m i f Z 1967 y I B m ™"* Mıılley Inttnıi ile de gttrfiştü ingiliz Tasarısını Ankara olumlu karşıladı Kıbns Kazanı (ANKARA, Cumhuriyet Bürosu) Dışişlerine Yardımcı İngiltere Devlet Bakanı F. Mulley'le görüşmelere dün de devam edilmiş ve «Kıbns'taki İngiliz üslerinin Türkiye'yc verilmesi için İngiltere'nin Yunanistan üzerinde nüfuz kullanmaya hazır olduğu» yolundaki teklif bütün yönleri ile tekrar incelenmiştir. rtadoğn bunalımından he Imen sonra Kıbns'la ilrgili birbirinl tntmaz bir çok söylentinin ileri sürüldügünü biliyoruz. Son günlerde bn söylentiler daha da artmıştır. Hükümetimizin çağnhsı olarak Ankara'da bnlnnan tngi\\z Dısişleri Bakan Yardımcısı Fred Mulley ile thsan Sabri Çağlayangil arasında bn konnya deygin ilgi çekici görüşmeler yapıldığım öğreniyoruz. Dünkfi Cumhuriyet'te okndağumaza göre, Enosis tezini kabul etmemise karşılık, Adadaki tngiliz üslerinin Türkiye'ye devri için Londra bükfimetince gerekli te«ebböslere girişilebilecegini Fred Mulley ÇağlayangU'e söylemiştir. Bn taktirde tngilizler «zaten kendi açılanndan önemini ^itirdiŞi» gerekçesi ile üsleri bi*e bırakacaklar, bn sayede heıu Kıbns Yunanistan'a katılıp Enosis gerçeklestinlecek, hem de Ada Türklerinin güvenliğini fiilen garanti altına almamız imkânlan bize sağlanmıs olarak* tır. tkinci Cihan Savasından bu yana Dünya koşulları çok degişmiş olmakla beraber Doğu Akdenizde bir İngiliz kalesi bilinen Kıbns'ın öneminden kaybettiğine inanmak bir az giiçtfir. Kıbns, \alnıı itnparatorluk yollannm kornnmasına yaradığı için dejil, aynı zamanda Ortadoğu'daki An gloAmerikan petrol çıkarlannı garanti altında tutmak ve bölgeye yapılacak Sovyet nüfnzunn engellemek bakımından da aynca önemlidir. Hele son Arap Israil çatısması sonunda Ortadoğuda siddetlenen tngiliz ve Amerikan düsmanlığı ile Arap milletlerinin gittikçe Sovyet politikasına kaymaları gözönfine getirilirse bn önem daba da artmıs olmak gerekir Bu kosnllar altında tngiliı dostlarımızın simdiye değin büyük bir taassasiyetle savundukları Kıbns'daki nslerini nasıl olnp da canü gönülden bize bırakabileceklerine akıl erdirmek güçtür. Böyle bir çözüm yolnna Ada Rnmları ile Atinadaki fasist yönetimin nasıl karsılayacakları elbette hesaba katılmak gerekir. Her halde, Kıbnsta bize bırakılacağı söylenen tngiliz üslerine karşılık bizden Ortadoguda AngloAmerikan çıkarları bekçiligini kabüllenmek gibi bir ek görev istenecejinı ummayornz. Böyle bir ek görevi, asıl görevimiz olan nlnsal baçımsızlığımızı komma ilkesivle baçdastırmanın güçlfiğü meydandadır. Acbeson plânını andıracak çok yanlı birfispaylasmasının ise bu konnda daba önce koparılan giirultfller hatırlanacak olursa, iki yanlı anlasmalarla çözümlenemiveceği kendiliginden ortaya cıkar. Bizim anJadıçımız kadar Kıbns hakkında son zamanlarda ortaya atılan çesitli söylentilerin sltında yatan büyük gerçek, Ada düzenini bir olnp bittiye getirip değiştirmek uğruna voğun bir haaaruğa giıisOmiş olduijudur. Yunan halkının özgürlöğnnn süngii gücü ile elinden alarak meşmluk dısı bir kuruluş balindı iktidar yerine oturan gerici takım, balka şirın görünmek amacı ile bir şevler vapmak hevesindedir. Batı Trakya Türklerine karşı girişilen baskı harcketi bu bevesin bir belirtisı savilabilir. Yunan komuta beveti. Dnmlupınarda uğradığı venilginin acısını nnutrauştnr Sorbahk metodlariyle işbaşına »elciikten sonra şimdi bo hevet orduva ve halka Tfirk düşmanlığı duvenıları aşılıvarak bir intikam kompleksı ıçinde çırpınmaktadrr. Dışişlen Bakanı Sayın Çağlayan^il'in Millet Meclisinde açıkladıgı eibı Ynnanlılann Megalotdea peşinde koştnklan bir gerçektir Hele bngün her ıamandao daha biiyük bir gerçektir. (Arkası Sa. ?, Sü. 3 de) Görüşmeler sonunda, Türkiye, İngilterenin teklifini olumlu karşılaıms ve <üs esasına dayanacak bir Tiirk Yunan ikili görüsme zernininin uygun bnlunduğu» anlasılmıştu. İngilterenin söz konusn plânını, Tıirk Hükumetine anlatan F. Mulley, dün oğleden sonra, an a muhalefet lideri înönü'yü de evinde ziyaret ederek, kendisine tngiliz plânının esaslannı geniş seldlde açıklamıştır. tnönü görüsmeden sonra gazeteciIere <tç ve dış politikada istikrar içinde bir devlet olduğumuzu anlatmak fırsatını bulduk.» dcmiştir. ' Enosis'e karşılık üsler „ görüşü dün bütün yönleri ile tekrar incelendi yolsuzluğu 750 kilodan ile ilgili fazla kok genel görüşme verilmiyecek AP Grupunda başladı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin, dün sabah düzenlediği bir basın toplantısında 1967 1968 kış sezonunda Karabük kok fabrikalanndan birinin tamirde bulunmaa sebebiyle istihlâk sahiplerine az kok kömürü verileceğini, kok ihtiyacının karşılanması için hariçten kok kömürü ithâl edileceğini soylemiştir. Kömür istihkakında indîrim yapıldı Porselen Kok istihlâkı kısıldı Yalanlamaya karşı gerçek r Geçici bir Dışişleri Bakanlığı sözcusü, tngiliz tekliC ile ilgili haberleri Uvzih etme yoluna gidip, •öncekl günkü göruşmelerde Kıbns konasunnn ele almmadığını» öne sü rerken, Dışişleri Bakanlığı makaramda devam eden Mulley • Çağlıyangil görüşmesinde, fis •sasına dayanan İngiliz teklifinin aynntılan ve bu konununrauhtemelgelişmeleri enine boyuna incelenmiştir. t Yazan: Doç. Dr. A. Haluk U L M A N Dışişleri Bakanlığı görevlileri nin yarun ağızla yaptıklan bütün yalanlamalara rağmen, bir süredir, Kıbns konusunda Atina Ue Ankara arasında bir görüş birliğine varılmakta olduğu açıkça anlaşılıyordu. Gene bir süredir bilı niyordu ki. bu göruş birliği, Türkiye için iki tarafh, Yunanistan için de tek tarafh sayılabilecek bir «Enosis» formülü üzerinde kurulacaktır. Daha açık bir deyişle, âdeta Türkiyeye gbrünüşü kurtaracak bir askeri üs verilecek, buna karşılık da Yunanistanın Kıbrısın geri kalan kısmını kendi topraklan arasına katmasına ses çıkanlmıyacaktır. Işte, birkaç gündür Ankarada yapılmakta olan yoğun diploraatik çahşmalann özü de bundan başka bir şey değildir. Aslında, bu yolda bir anlaşma ya Türkiye, Yunanistandaki askerî darbeden önce de razı olmuştu. Fakat Hükumet, varılacak anlasmayı kendi koyduğu ilkelere uygun ve tek tarafh olmayan bir Enosis gibi gösterebilmek için, âdeta Türkiyeye verilecek üssün mulldyetini de istemiş, fakat Stefanopulos hükumeti bunu verme yi göze alamamıştır. Gerçekten, Türkiyeye çok ufak da olsa bir top rak vermek, Yunanistanda değme babayığitin harcı değildir. Üste lik, Kıbns Rumlarınm lideri Makarios da Adada Türkiyeye bir kanş yer bile verilmesıne razı olmamıştır. Yunanıstan'dakı askeri darbeden sonra durum onemli bıçim de değısmistır. tçerıde duruma kuvvet yoluyla hakım olduktan sonra kendısını Uluslarara sı toDİuma da kabul ettırebılmek çabası içine giren Askerî Yonetım, hıç şuphesız uzadıkça hem Nato'yu hem de Türk Amerikan ilişkilennı sarsan bu anlaşmazhğı bir an önce çözmek ısteyen Bırleşık Amerıka'nın da sessız, fakat etkili baskı sıyla, Turkive ile dostluk bağları kurabilmek için Adada ufak bir toprak parçasını gözden çıkarmıs gorünmektedir. Üs telık, ekonomik çücünün artık (Arkası Sa. 7, Sü. I de) çözüm Olumlu karşılamyor Görüsmeler sonunda, Türkiye tarafı, îngilterenin ortaya koyduğu plânı, prensip olarak olumlu karşılamış ve «Yunanlstanla tekrar girişilecek ikili görüsmeler için elverişli bir zemin» diye niteJenmiştir. Türkiye tarafı, üs esasına da yasan çözüm yolu üzerinde, cereyan edecek temaslan, kamu oyunun, bu yoldaki eğilimi kesinlüde ortaya çıkmadıkça, açıklama niyetinde değildir Susuzluktan çahşaraıyan hastane lâboratuarlan Sıcak devam ediyor İnönü ile görüşme Ankara'ya gelmesı ile Kıbns sorunu ansmn cok <ür'atlı geliş meler kaydetmeye başhyan, tngiliz Devlet Bakanı Fred Mulley, dün tsmet tnönü'den randevu ısteğınde bulunmustur. Inönü tarafından, Çankaya'dakı penbe köşkte saat 13 30 da kabul edilen Mulley Kıbrıstaki (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Susuzluktan ameliyat ve tahlil yapılamıyor u sıkınüsı gecekondu bölgelerinden sonra şehrin diğer semtlerinde de haik sağhğını tehdit edcr bir hâl almıştır. Hastanelerde suların kesilmesi yüzünden âcil olmayan bir kısım ameliyatlar y&pılamamaktadır. Haziran ayı içinde, bir ıkı hafta hiç su gelmeyen, Istanbul Umversitesi Tıp Fakültesi Lâboratuarlanndaki bütün çalışmalar durmuş, Mıkrobiyoloji Enstitusunde tahlıller yapılamaz olmuştur. İlgilüer bu yüzden hastanelerde normal temizliğın yapüamadığını, da belırtmektedırler. tstanbulda kavurucu sıcaklarla beraber had saihayı bulan su sıkmtısı, balkı sağhk şartlarına aykın bir tarzda yaşamaya zor larken. bir klsım semtlere belırlı saatlerde verılen su mıktan gıttıkçe azaldığmdan hastar.elerın depolan dolmadan sular kesilmekte. su problemi her geçen gün daha vahım bir hal almaktadır. tstanbuldakı hastanelenn büyük çoğunlufu ıhtıyacı karşılayacak kadar su bulamamaktan şikâyet etmektedırler. Esnaf hastanesı Bashekımı, ge celeri ancak 12 saat gelen terkosun ıhtıyaca yetmemesı yüzünden. günde 450 . 500 lıra ve rerek dışardan su «atm aldıklannı açıklamış, «Eger Terkosa (Arkası Sa, 7. Sü. 8 de) S ASKERî PERSONEL KANUNU ANKARA (Cumhnriyet Bfirosn) Cumhunyet Senatosunda dun gündem dışı bir konuşma yapan Tabiı Senatör Mehmet özgunes, Papa'mn Türkıyeyl nva retı konusunu ele almıs, «Papa, Atbenagoras'ın Roma'ya vap tıği ziyareti iade etmektedir* demıştır. özgüneş, Papa'mn Ankara'ya gelıp gelmıyeceğinı Hükumetten sonnuş, bu arada Hınstıyanlığm çeşith mezheplerı arasında yaklaşma gayretlerine değınerek, «Türkiye'de ise Müslüman mezbeplerini birbirine kışkırtacak siyasî çıkar arayanlar (Arkası Sa, 7, Sü. 4 de) Sezgin basın toplantısında kok kömürü tevziatma, petrol alınu içıa Iran, Irak, Mısır ve Libya'ya giden Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinin temaslarına ve Konya'da açilacak Aleminyum ve Cıva fabrikalarına dair açıklamalarda bulunrauştur. Sezgin kok komurü tevzıatı ile ılgıll açıklamasında tevzıatın bu yıl 20 Ağustosta başlıyacağını, Karabük kok fabrıkasından bırının tamirde bulunması hasebiyle Ankara ve tstanbulda 500 kiloluk beyanname sahıp lerine 500, beşyüz kilodan yuka rıda istihlâkı olanlara da ılk par tıde 750 kilo kok venleceginı. gerı kalan kısımlarının kok ithal edilmedığı takdirde hnyit ve taş kömürü verilmek suretıy le karşılanacağını, sanayıcılere ise kok ıstıhlâklannın tamamınm venlecegını bildırmıstır Kok kömürü fıyatlannda herhangı bir değışıklık olmadığını behrten Bakan halkın ıhtıyaçlannı linyıt ve taşkömürü ile karsılanması gerektığıne ışaretle bu kömürlerin fıyatlannı ve kalorı mjktarlaxını da. açıklamıştır. ANKARA (Cnmhnriyet Bürosu) (Arkası Sa. 7, Sü. S de) Millet Mecüslnde dün fcaltonma pl&nının uygulanması ıçJn hukumete yetkiler veren kanun tasarısı üzerindeki görüsmeler bıtmiş tasan kabul edılmıştir. Tasanmn yedınci maddesi görüşiilürken bir konuşma yapan CHP li All Rıza Uztıner, «Devletin tek elden idaresı yolunda bir adım atüıyor» demlştır. Tasannın tümü üzerinde son konuşmayı yapan CHPlı Şeflk tnan ise, özetle şunlan söylemlstir: s Bu kanuna göre, Odalar Btrliği eliyle özel sektöre para dagıtılacaktır Odalar Birlıgi Genel SekFener Patrikbanesi dün reterinin tâbin ile devletten çatır yaptıgı bir açıklamada, Paçatır 2 mılyar 800 milyon lira alıpa 6 ncı Paul'ün 25 temmuı nıyor. ŞimcU safha çatır çatıra tarihinde Patrik Athenagokaldı. Tasan Başbakana mal! koras'ı ziyaret edeceğinı bil nularda geniş ve olaganüstu yetdirmiştir. Patrikhane Papakıler vermektedir Yab&ncı sernın tstanbul'a gelerek Patmaye konusunda söz sahibl Başrikhaneyi ziyaret etmesinin bakan oluyor /asan oartızan idaSen Sinod Ruhanî Meclisı renin yolunu açacaktır s üyelerince «Dcrin sevinç bab Tasannın oylamasma 239 klşl sedici» olarak karsılandığını katılmış, 179 kabul, 57 red ve 3 belirtmistir. çekimser oy kullanmışlardır. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Millet Meclisi Grupunda dün, porselen yolsuzluğu ile ilgili genel görüşmeye başlanmış, önerge sahibi Ekmel Çetiner, önergesini geniş bir konuşma ile açıklamış, Başbakan Süleyman Demirel de bir konuşma vaparak Grup üyelerinin kafalanndaki ıstifhamı gidermek için her konuyu Grupa getinnelerini istemiş, «her çeşit aksakhğı gidcmeğe muktediriz» demiştir. Genel görüşme açılmasını önlemek uzere konunun AdJıyeye ıntıkal ettığını ve goruşulemeyeceğını one suren thsan Ataov ve Muslıhıttın Gürer'ın konusmalan tepkı ile karsılanmış va bunlar bazı grup üyelerince yuhalanmıştır. Bazı grup üyeleri de bunlara «Sahodı firmalannı kornmayın» dıye bağırmışlardır. Aydm Yalçın'ın başkanhğında toplanan gruDta önce Mushhıttın Gurer ve Ihsan Ataöv konuşmuşlar ve porselen yolsuzluğu konusunun Adlıyeye ıntikal ettığını. grupta konuşmanın Anayasanın 132 ncı maddesıne aykın olacağını one sürmüşlerdır. Ancak, bu konujmalar grupça tepkı ile karsılantmş ve genel görüşmeye geçılmıştir. Ekmal Çetıner'ın konuşmayı: «Hazreti Süleyman bir htikümdara yakın olup da ona ba kikatleri söylemeyenlerden daha büyük bain olamaz» demıştır sozlerıyle konuşmasına başlayan Çetıner, ozetle şöyle konuşmuştur: «Bankalann fena referans verdiği ÖzKar ve kurulmamıs tnterlnvest yabancı sirketine Antalyada turistik tesisler yapmak üıere Ticaret Bakanlığı, yabaneı sermayeyi tesvik komitesi ve Bakanlar Kuralunca müsaade verilmiş olması son derece batalı ve nsnlsüzdnr, iktidanmız AP ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Papanın gelişi ile i hazırlıklara baslandı (Arkaa Sa. 7. S de) İsrail'in şartı: «Araplar bizi tanımah» (OIŞ HABERLER SERVİSt) NEW York Israil Dışişleri Bakanı Abba EH>an, «Arap ülkeleri, İsrailio toprak bütünlüğünfi kabul etmedikleri sflrece, tşgal etriğüniz topraklardan çekilmiyeceğiz ve hiç bir görüşmeye vanaşmıyacağıı» demiştir. Pazartesi günıi yapılan toplantıda ise Suriye dele^esl, Arap ülkelertnin tsraili tanımıyacaklannı resmen açıklamıştır. Abba E%an konuşmasında «Araplar yıllardanben tsraıle karşı bır saldırganlık politikası yürütmüşlerdir. Görülüyor kl, A raplar bundan geri dönmeyl hâlâ düşünmemektedirlen) demiştir. Lâtin Amerfka Ulkelen de, Genel Kurul toplantısı sırasında Rus ya İle anlaşıp bir çıkar yol arama teklilferirie yan&sm&rnışlardır. Toplantımn bu devre Başkanı olan Afganistan delegesl Rahman, Genel Kurulun perşembe gunüne ertelendiğini açıklamıştır. Yaptığından utanıyor Bir haftadır kanlı siyah beya« çatışmalarına sahne olan New Jersey eyaletinın Newark şehrinde, durum sakinleşmesine rağmen dün de iki kışi ölmüştür. Polis yağmacılık yapan bir zenciyi vurmuştur. Zenciler de otomobiline yangın bombası atarak bir beyaza oldürmüşlerdir. Resimde, bn* zenciyi sürüklerken yüzünü gazete fotografçılarmdan saklayan bir polis görülmektedir. (Foto: THAUPt) Tüketim eğilimi Son bir yıldanberi Türkiye' de tüketim eğiliminin bızlandığı görülüyor. Bnnun devlet bütçesindeki tüketim barcamalariyle ilgisi yok. Sörünü etmek istedifimis doğrndan doğruya tstanbnl, Ankara, tzmir gibi bıiyük sehirlerimizdeki yüksek şelir zümrelerinin tıiketimlerini bızlandırmalarıdır. Gerçi böyle bir hızlanma istihdam arttırıcı. is kapsamınn genişletici olarak kabul edilebilir. Ne var ki tüketimin böylesine genislemesi bir anlamda tasarmf dısı gelirlerin enflâsyonlu veya enflâsyonsnz artıguı da gös'terir ki tehlikeli olan bndar. Dikkat eıilirse agagı ynkan bir yıldır eglence yerlerinde bızlı bir büyume vardır. Büyüme aeaba sadece nüfus artışına mı bağhdır? öyle sanıyoruz ki millî gelirdekı adam basına artıs, re nüfus artısı böylesine bir genıslemeyı sailayacak ölçüde değildir. Başka bir deyimle adam basına yüzde 8 J S lik artış bn gelismeye yetmez. O balde ortaya bir mesele çıkıyor. Artan gelirlerin sınıflar arasındaki paylasılma oranı degişmiş, gelirler belirli tabakalara daha faıla akmağa başlamıştır. Gelir paylasılmasının değisnesi birkaç sebebe baglanabilir. Birinei sebep belirli zümrelerde ıs tmkânlarının. katsnç 0LAYLAR1N ARDINDAKİ lann artması ve dolayısivle tasarrufnn dışında tüketime ayrılan harcamaların gelismesidir. Sanayilesmenin ilk basamağında, meselâ montaj sanayiinde iş imkânları artmıstır. Kazançlar, sanayileşmiş ülkelere oranla bayli yüksektir. Gelirlerdeki tasarrul payı ayni oranda yükseltilmediği içtn tüketim hareamaları toplam (Arkjun Sa. 7. Su. 3 de) Sebze ve meyva müstahsili sess'z yürüyüş yapacak Amertkı'dı ftTah • bevu raaecdelcal tevtm edlvor.. Oızetcler Bınlerce sebze ve meyve müstahsili önümüzdekı hafta içinde, Beledıyeyı protesto için tzmıtten tstanbula ve Ankaraya «sessis yürüyiı#» yapacaktır. Karan, Haliçte bir motor üze rınde yaptığı basın toplantısında açıklayan Kocaeli Ziraat Odaları tl Temsilcisl Tank Bağdat, konıı ıle ilgili olarak şöy* (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) NADİR NADİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog