Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Giriş tmtibanJanıuı HazıHanuı Knnluı 1 AĞUSTOSTA BAŞLTVOE Kayrtlara baslanmıştır, brojür isteytniz Güven Dershanesı Osmanbey . HalSskftrgazi Cad. Not 300 (Neyir Msğazas bitişign Tel: 47 46 68 49 42 27 Üâncıhk: 896/8565 44. yıl sayı 15455 umnuriYeı KURÜCUSTJ: TUNUS NAD| Telgraf *• mektup adresfc Cumhuriye* Istanbui Posta Kntustt: tstaobu] N a 846 T e l e f o n l a r : 2 2 4 2 9 0 2 2 43 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 0 6 » 4 3 » Salı 18 Temmüz 1967 Yazan: Cemil SENA . \ 576 Sahife fiaü: 20 Lira Bu büyük önemJi esenn adı bile, ulu Peygamberünizle. ulu ^inimiT hakkında, gerek Batt ve gerek Doğuda ömeğı bulunmayan nesnel ve orijinal görüşlerU bezenmiş bir hazine olduğuna delâlet edeı. Ödemeli gonderilir. OKAT rAYINEVİ: Ankara Caddesd 45/S P. K. 1017 İSTANBUL (Feza : 1528/8576) Mulley, Demirel ile görüştü Başbakan, İnönüye Ingiliz teklifi üzerinde bilgi verdi (ANKARA, Cumhuriyet Bürosu) Dışişlerine yardımcı Ingiltere Devlet Bakanı Fred Mulley'in Başbakan Süleyman Demirel'e yaptığı «iis teklifi» nden sonra olaylar sür'atle gelışmiş ve Başbakan Süleyman Demirel dün saat 18.30'da ana muhalefet lideri Ismet Inönü'yü, Dısişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil aracıhğıyla Başbakanlığa dâvet ederek kendısiyle iki saat görüşmüştür. AP'Jiler Senato'da Demirel'e cevap veren FRED MITLLEY Amerika'nm desteklediği Ingiliz teklifi Ankara'ya büdırildi Maske emokrasl açıklık rejimidir deriz ya, yirmi yıldır bu rejimi kapatmak için çırpınanlann elinden çekmedigimiz kalmış mıdır? 19301960 yılları arasında kapalı demokrasi taraflılarına hemen yalnız iktidar sailarında rastlanıyordn. Açıklıktan yana olanlar, ya da öyle görünmeye önem verenler hep muhalefet cepheeinde yer alıyorlardı. Gerçi iktidara yaranmak isteyen kimi, çıkarcıların tek tük istifayı basıp «gözlerinde Atatürk'ün ışıklannı görüyonım» gerekçesi ile Menderes'e sığindıklan olnyor idi ise de D.P. den nmndn kesilenlerin takım halinde muhalefete katılmalanna, hele 1954 den sonra, dahs sık rastlanıyordu. Vatan Cephesi edebiyatı, bir bakıma D.P. hesabına gittikçe tehlikeli bir hsl olan ba akınu perdelemek amaefyle batvnrulKoua bir hareketti. Şimdi, 37 Mayıs devrimi İle kavnştugumnz açıklıktan rahatgız oianlar, yeni bir kapaiı demokrasinin özlemi içinde Türkiye'yi 1960 öneesi kosnllarına geri döndürme çabasına girişmiflerdir. Ancak, eskisinden farklı olarak bngün iktidan kışkırtanlann basında, daha dfine kadar mnhalefet sözcüsü geçindikleri balde (ortanın seln) akımını bahane ederek CHP yi bırakan ve ayn bir parti kurduklan için de mantıkça gene muhalefette kalmalan gereken (Nabza göre serbet dagıtım) nzmanlan selmektedir. Bo azmanlar takımı her agız açısta ynrdumuzda «sosyalizm maskesi altında komünizm propagandası» yapıldıfından söz etmekte, fenel davranısı ile «ldnğn kadar lisanı hâli ile de iktidann alacağı antidemolcratik tedbirleri çimdiden desteklemekte, onu kapaiı bir rejime doğrn âdeta arkadan itmektedir. Demokrasimizin bugün vardı|ı asamada böylesine ilkel bir tutumun sökeceğine inanmamakla beraber, siyasal gelismemiz açısından durumu üzücü bulduğumuzn da sövlemeliyiz. Sosyalizm maskesi altında yurdumnzda komönirm propapandası yapanlar varmış! Lâf tnı bu yâni? Sosyalizm maskesi altında yurdumuzda komünizm propagandası yapanlar var da, suratma müslümanlık maskesi geçirerek aramızda aynı propagandayı yürütmeye çahsanlar yok mu sanki? Bunun gibi milliyetçilik maskesi, hürriyetçilik maskesi, Atatürk'çülük maskesi sltında ötedenberi çesitli çıkarların Türkiye'de propagandası yapılageldiği, bundan böyle de papılacafı inkâr edilebilir mi? Maske, insanlann binlerce yıldır knllandıkları bir araçtır. Her çağda. her memlekette, her rejimde görülür. Çok hacıların koltukları altında haç sakladıklarını bildiren pek eski bir atasözö de vardır. Kimi insan gerçek yuziinfi gösteremediği için, kimi iki yüzlu olduğu, kimi de ntanç verici çıkarlar peşinde ttostngn için daima maske kullanmayı gerekli bulmuştur. Bn hâli önlemenin yolu, nabza göre serbet dagıtim uzmanı politikacıların sandığı gibi, her halâe toplumu bir sfirfi yasak tedbirleri ile kıskıvrak baflamak slamaz. Kapaiı düzen dediğimiz yasaklar sistemine kayan rejimlerin maskeye daha çok dadanSığı ve giderek memleketi bir kamaval alayı balinde, birbirlerini tanımakta güçlfîk çeken insanlarla doldnğu bugün bilimlel bir gerçek olarak kabul edilmektedir. Onun için sayın Guven'eilere lalık veririı A.P. iktidarııu kapaiı demokrasiye doğru itmekten vaz geçsinler, eski partilerine karsı bu kadar insafsız davranmasınlar. Bir çey defil, sonnnda yalnız yenik düşmekle kalmazlar, üsteiik güiünç de olurlar, Demirel, iki saat süren göruşme sırasmda Inönü'ye «Misafir Bakamn ortaya koyduğu teklif re Kıbnsla. ilgili diğer gelişmeler» konusıında geniş bilgi vermiştir. INÖNÜNÜN SÖZLERİ Gorüşmeden sonra tsmet Inönü, gazetecilerle yaptığı konuşmada, sorular Uzerine şunlan söylemlştir: «Kıbns meselesinin bugünkfi safhasını Hariciye Vekili mes'ul şahıs olarak hikâye etti. Bugünkü safhanın mahiyetleri esas olarak gazetelerde söyleniyor. Hep biliyoruz. Büiyorsunuz. Kıbns meselesinin geleceği, halline dair Yunanistandan gelen haberler..» TÜRK HÜKÛMETİNİN MUVAFAKATİ OLMADAN Konu üzerinde ancak Başbakanın daha açık olarak konuşabileceğıni ima eden înönü, •Rumlar v» Yunanlılar Enosis'i gerçeklestireccklerini öne sürüyorlar, ne dersiniz?» sorusuna da «Türk Hüknmetinin muvafakatl olmadan hiç bir hal tam yürüyemez.» cevabını vermiştir. •ÜTÜK MESELEMİZ Gazetecilerin «Kıbns it/tmiT Tiırkiye açısından olumlu gelisiyor mu?» şeklindeki sorunlanna da Înönü özetle şu cevabı vermiştir: • Kıbns konusn bizim büyük bir meselemizdir. Bu buhran bir ucnndan onu da söz konusu etmek tedir.. BAŞBAKANIN SÖZLEKİ Başbakan Süleyman Demirel de, uzun görüşmeden sonra gazetecilere şu bügiyi vermiştir: « Ana muhalefet partisi saym Genel Başkanmı ben dâvet ettim. Dâvetime icabet ettiler. Kendilerine dünya meseleleriyle ilgili o(Arkası Sa. 7, Su. 3 de) ENOSîS'e karşıhk îngiliz istanbul su üsleri sıkıntısı I8i gölgede 34 derece Koçaş'ı konuşturmadı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyet Senatosu dün saat 15.00'de Fikret Turhangü'in başkanlığında toplanmıştır. Gündem dışı konuşmaların birinde Selâhattin Cizrelioğlu (AP), Ötüken adlı bir derginin bozucu yayınlar yaptığını, Ueri sürmüştür Yine gündem dışı konuşan Sedat Cumrah (GP), başyazanmız Nadır Nadı'nın plân müzakerelenyle ılgıh bir yazısınt tenkıd etmış ve Güven Partisıne haksızlık ettığını ılen sürmüştür. Senatör Sadi Koçaş da söz alarak, Başbakanın geçen birleşımde kendı sözlerını yanlış yo rumladığını anlatmak istemiş an cak Başkanın ve AP U üyelenn devamlı müdahalesı yüzün den konuşmasını kesmıştir. Daha sonra, Silâhlı Kuvvetler Personel Kanun Tasansının maddelerınin görüşülmesine geçilmışür. çekiyor Şehrimizde ısııun dün gölgeda 34 dereceye çıkması, bayaü aksatmış, bunaltıcı sıcağa dayanamıyarak sokaklarda sık sık bayılanlar olmuştur. tş günü oimasma rağmen. imkân bulanlar denize akm ederken, özellikle gecekondu bölgelerinde su sıkıntısı had safhayı bulmuştur. Istanbullular normalin üstündeki sıeak havada çahşamıyacak kadar bunalırlarken, bu durumdan sadece meşrubatçılar yararlan makta, soğuk içecek taüfi yapan dükkârriann önüadrnk «k Ireyr ruklar meydana gelmelrtedir. Mcteoroloji Müdürlüeiine verilen bilgiye göre, gölgede 34 derece Ue mevsimin en sıcak gününü yasayan İstanbullular, önümüzdeki günlrrde daha da sKak günler göreceklerdir. Yapılan tahrnlnlere göre bugün ısı gölgede Î5M dereceyi bulacaktır. Meteoroloji ilgilileri, normalm üstündeki sıcak hava dalgasının .önümüzdeki günlerde de bfitfin şiddetiyle devam edeceğini, ısıda çok fazla bir artış olmasa da, uzun bir süre şiddetinden bir şey kaybetmiyeceğini açıklaınışlardır. Deniz suyu sıcakhğmın 22 der«cede olduğu şehrimizde özellikle su sıkıntısı, halk sağiıgını tehdit eder bir hal almaya başlamıştır. Bir çok semtlerde su sıkıntısı yüzünden halk asgari temizlik «artlarma uyamazken, yer yer içm» suyu için bile sıkıntı çekilmekt»dir. Normalin üstündeki hava ncaklığı tstanbulluların ezeldenberi devam eden bazı sorunlannı had safhaya çıkarmıştır. Bir çok semtin sokaklarında çöp kokusundan geçilmemekte, denize dökülen çüriik sebze ve meyva miktan, her geçen gün artmaktadır. Çetin ÖZBAYRAK ANKARA Dışişleri Bakanlığının dâvetlisi olarak, önceki gece Ankara'ya gelen Dışişlerine Yardımcı Devlet Bakanı Fred Mulley, dün, Başbakan Süleyman Demirel ve Dışişleri Bakanı İnsan Sabri Çağlayangil'le yaptığı gürüşmede, «İngiltere Hükumetinin Kıbns'ta terke karar verdiği askerî üslerin, Türkiyeye verilmesi için Vunanistan nezdinde teşebbüse geçmeye hazır olduğıınu bildirdiffi» öğrenilmiştir. Bilindiğı gibi, lngilter e hükumeti, günümüzde stratejik önemini kaybetmış bulunan ve lüzumsuz masraflara mal olan de nızaşın askeri üslerini terketmektedir. Devlet Bakanı Mulley, Ankarada, Türk hükumet başkanı ve dışişleri bakanı ile yaptığı götüsmeden «Kıbns saraııanan çdzfimlenmesl için ingilterenin elinden gelen gayreti sarfetme ye hazır bulundu^nnu» bildırmiş ve «bir bakıma çıtte Enosis veya taksim anlamına gelecek bir çözüm yoln» ortaya koymuştur. Mulley'în ortaya koydugu plâ na göre «tngiltere, terke karar verdigi Kıbnstaki fislerinin Tür kiyeye verilmesi tçin Yunanistan üzerinde siyasi nüfnzann knllanacak ve Türk eemaatıne tanınaeak çeşitli haklann yam »ıra da. bn hükümran Türk üsleri güçlü bir garanti olacaktırj» Gerçekleşip gerçeklesmiyeceğı henüz kesınlikle bilınemıyen bu plân, bir süredenberi, özellikle Ingiliz gazetelerinde de söz konusu edilmıs, Ingiliz gazeteieri, Enosise karşılık Yunan askerî yönetiminin üs vermege hazır olduğunu ısrarla vazmıslardı Öte yandan, Kıbns sorununun ancak, Yunanistandaki askerî yönetım tarafından gözumıenebüeceğini. ısrarla Türkiyey e bildiren Amerika Birleşik Devletlerinin de, «bn tesebbfls sırasında, tngiltereTİ de«trtclivecegi ve Ynnanlstanla Türkiyey i uz lastırmak için ortak bir pelitika gfideeegi» anlaşılmaktadır. «Pravda» ya göre GİA Makarios'a karşı komplo bazırlamıs MOSKOVA. (AP) .Pravd». gazetesinin dün bıldırdıŞıne göV re, CIA rumuzuyla bılınen Amerikan Merkez tstihbarat Tes kilâtı, Kıbnsa karşı bir komplo hazırlamış bulunmaktadır Haberi cBanndan Srcmeler» bölümünde yayınlayan resml Sovyet ajansı Tass, Amenkan istihbarat ve hariciye teşkilâtınm Yunan rejimını Kıbnsa bir darbe indirmeğe tesvık etmeğe çahştığını belirtmiştir. «Pravda», Washmgton'un simdı Kıbnstaki istihbarat teşkılâtı ile CIA ajanlarının faaliyetini sür'atle arttırdığını Ueri sür müştür. Sovyet Komünist Partisinin organı olan gazete, «Lef koşedeki Amerikan Büyükelçili. ginde çesitli diplomatik eörevlerde çalıstmlmak üzere tecrflbeli ajanlar Adaya gizliee soknlmostnr» demektedir. «Pravda», Kıbnstaki Amerikan sefareti personelinin iki mis (Arkan Sa. 7, Sfl. 5 de) Gündem dışı ilk konuşmayı yapan Selâhattin Cizrelioğlu ö tüken adlı bir dergıde yayınlanan bir yazıyı yermiş, bu yazının bölücülük yaptığını ve ırkçılığı tahrik ettiğinı belirterek «yatı bölUcülük yapmakta, millt rmurm «edeleyiei anlam tasımak tadır. Türk topraklannda yaşayan herkes Türktür. Kimsenin kimseye hor bakmaya hakkı yok (Arkasi Sa. 7. Sü. 2 de) m «Kimse kimseye hor bakamaz» HERKES SIĞINACAK BİB GÖLGE ARADI (Fotoğraf: İbraiıim KÖSEOĞLU) r Mürettebatı 5oo bin dolar cezaya çarptırılan şilebe 65o bin lira kıymet biçildi VEDAT ETENSEL THY Papa için özel bir uçak hazırlıyor P Bir aya yakm bir lüredir, yurdumuzun çeşitli bölgelerinde balaylannı geçiren Danimarka Tahtınm varisi Prenses Margaretha ile eşi Prens Henrik de Danemark dün uçakla Danimarkaya dönmuşlerdir. Gittiler A P Grupu toplanamadı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Porselen yolsuzluğu konusunda gene! görüşmeye başlaması gereken AP Grupu dün saat 10 da ve 11 de iki defa teşebbüs edilmesine rağmen grup üyelerinin gelmemeleri yüzunden toplanamamıstır. Bu yüzden, porselen yolsıızlu gn genel gorujmesı bu<un AP Gru NADİR NADİ Mürettebatı Italyada 4,5 milyon lira (500 bin dolar) cezaya çarptınlan armatör Hacı Salih B&saran'm «Sevilay» şüeplne dün ttaiyada 650 bin Ura kıymet biçilnuştir. ltalyan gümrükçülennııı cezadan dolayı alacaklı olacakları 4.3S0.SN Türk lirasını kimden ve nasıl tahsil edecekleri biünmemektediı. £skı kurtarma gemılenmızden olan ve ısim değıştıren «Ba•şaran Saroz», yeni ismıyle «Sevilây», 19 nısan 1967 tarıhınde boş olarak tstanbuldan Marmaraya gıtmış ve Marmara adasından yüklediği 400 ton mermer hamulesıyle Yugoslavya'nın JaANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Tostan Umanına varmıştır. Yü Cumhuriyet Senatosu Başkanı künü Yugoslavyaya bosaltan tbrahim Şevld Atasagun, Parla«Sevüay» şilebi, ltalyan sahillemento Uyelerinden gelen tazyik rini takıben Fransamn Marsilya limanına gıderken makina ârıUzerine memurlara verilmekte oaası sebebiyle Leghorn kdrfezi(Arkası Sa, 7, Sü. 4 de) ne girmek zorunda kalmıştır. O DÜZCE Çorumdan lstanbuesnada gemiye giren ltalyan la gitmekte olan CHP Genel gümrükçüleri, deklare harici 8 Sekreteri Bülent Ecevıt Düzceton Türk ve Amerıkan sıgarade Partı Merkezini ziyaret etsıyla külliyetli miktarda yabanmiş ve Başbakanın bir gün öncı menseli puro ele geçıraıışlerce yaptığı konusmadaki düzen dir. Derhal mahkemeye acele değişikliği ve ortanın «olu hakkaydıvla sevkedılen kaptan ve Tnristlerin döviı bozdurmakındaki sözlerini cevaplandırgemiciler 6 şar ay hapse ve 4^ larını sağlamak için alındıgı mıştır. mılyun Türk lırası karşılığı 500 bildirilen son karar, eger knr bin dolar para cezasına mahüzerinde, ister vergi iadesî, Düzen meselesi kum edilmislerdir ister Daska sekilde olsun taEcevıt şunlan söylemıştır: ristler lehine bir degişiklik 308 gros tonluk Sevilay'm kap «Anayasamız, Türk toplumnyapüınazsa trn sonnçlar vetam fgki denizcilerden olnp 45 nu, oldngn gibi tntmak için derecektir. Kararın t e n lonnç yasında Kâzım Çetinkaya'dır. ğil, ekonomide ve sosyal adavermesi aadree tnrıstın sokaKaptan Kâzım Çetinkaya mahlet yönünde daha ileri götürmek cafı Türk lira«ırın 500 lirakum olup, gemisi de Italyanlar üzere hazırlanmıs, bir Anayatadan 100 liraya indirilmesine tarafından tutuklanınca acentedır. Siyasî demokrasiyi yetersia •layaomıybr. Bn lurar ayni M(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) gören, demokrasiyi sağlam ek«raanda turist i birtakım sıkıcı nomik ve sosyal temellere dakayıtlara Ubi tatıyor ki ya* yandırmayı emreden bir Anaya kevfini çıkarmak icin çeziye sadır. Bu Anayasaya nygnn dav çıfcan Avrnpalı, =iıtelik şartlırı pek yerinds olmayso ve ranmak demek, sosyal ve ekonspahah bir filke sayıUn rürmik düzeni Anayasanın emrettikiyey» felmek ntrmey.eek. | i sekilde değistirmeye çalışmak tir. demektir. Ortanın tolo hareketinin başlıca amaeı da hndnr. Demirperde rerlsi nlkeleri (Arkan Sa. 7, Sü. 4 de) bile giriş çıkışları formaliteleri azaltırken, hzl« Batılı t«ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) nst için sıkıeı »orgnlan, tor AP li Şerafettin Paker'in goru maliteleri aıgari hadde indiönergesine Millt Eğitim Bakanı rirken Türkiye yine e;ki UIBIllhami Ertem'in yanlı cevabuıda leri devam ettiriyor, hsttft <lise programlannda öğrenciye dionlan biraı daha sıkıntılı hale nl ve ahlikl metinler verilmesini pu toplandığı takdird« bajlayablgetiriyor. Tatili U gün süren hedef tutan bir dersin komılması lecektir. Avntpah, erta tnrist için fllinceleme konusu yapılmış bulunBilindiü gibi AP Zonguldak kemiz avantaj defil aksine maktadrr.» denilmektedir. avantajsızhklarla dolndur. ümilletvekıli Ekmel Çetiner taraAncak, bu incelemenin sonucu enz otel ve moteller bir medefından verilmiş olan bu porselen yazılı cevapta açıklanmamıstır. nf insanın rabat edemeyeeeği yolsuzluguna dair grupta genel g3 Cev«pta ayrıc», lmam Hatip O kadar Iptidatdir. Tol aznndar. rüşme açılmasını öngören önerg» kullarmın Diyanet işleH Başkan Sının reettkten sonra traflk dah» önce AP gıupunda çoğunlulflıgın» bağlanm*smin rnümküa olmadı|ı belirtUmektedir, la kabul edilnufti. £cev/f Demirel'e cevap verdi Yolluklara da yüzde 10 avans zammı uygulanıyor Üsler tatminkâr toprak değil Kıbns sorununun çozümü için dört prensip one süren Türkıye'nın «Ada tek taraflı ilhak edilemez» şeklindeki bırıncı Ukesme uygun bir görünü; arzeden, bu teklife ne cevap vereceğı, şimdiden kestirilememek(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Yetki Kanunu Mec/ıs'fe serf tenkidlere uğradı ANKARA, (Cumhuriyet Bfirosa) Plânın uygulanması için hükutnete yetkiler veren kanim tasarısının görüşülmesine Millet Meolisinde dün de devam edilmiştir. Tasannın görüşülmesine geçilince, geçen oturumda birinci madde için verilen açık oylama öner(Arkan Sa. 7, Sü. 3 de) apa Altıncı Paul'ü, yurdumu zu zıyaretı sırasında, Istanbul'dan Izmır • Efes'e götürecek olan Türk Havayollan uçağı özel olarak hazırlanmalctadır. Papanın arzusuna göre ıçı ye nıden düzenlenecek olan uçağa, yine Papanın arzusuna uygun sayıda dığer dâvetlilerden yolcu alınacaktır. 1515 yıl sonra 25 Temmuzda Türkıyeyi resmen ziyaret edecek olan Papa 6. Paul, 1515 yıl sonra ikinci kez bir Devlet Başkanı ile görüşen Papa ünvanını alacaktır. İlk görüşme M.S. 452 yılında 47. Papa Saınt Leon Premier Le Grander ile büyük Türk Imparatoru Atillâ arasında Roma civannda yapılmıştır. Bu göruşmede Papa, Atillâ'dan, katolikla rin öldürülmemesıni ve din! bir yer olan Roma Ue Vatikan'ın ya kılıp yıkılmamasını ıstemişti. Hazırlıklar Turist gelir mi yine Avrupalının alısmadıfı bir keşmekes içindedir. Bütün bnnlann uzerine dıs piyasada 1 dolar 12 lira hesabiyle hattâ daha da aeaz olan Türk lirası içerde 9 liradan bozdnrulur, dolayısiyle fiatlar yüzde 25 oranında artar. Bn dnrumda tnristin Türkiyeye gelmesi için tek çekiei sebep kalıyor, bol güneş ve Akdenirin sıeak denizi. Ne var ki Avmpalı tnrist, yukarda da söylediğimiz gibi, (amamnı en aeaz, fakat en iyi şartlar altında degerlendirmek isteyen turisttir. Yaln u güneş, yalnı* deniz sartUrdan ikisidir, ya diferleri? Kuaean son karar, büyük nntnklarla ilfin edilen turizm yılını geliştirecek deffl, aksine kınrlastıraeak bir karardır ve Maliye Bakanhğı dış piyasada Türk parasını kıymetlendirmek gibi bir eskimiş zihniyetin yeniden pesina takıbniftır. Tariım yıhnı tehlfkell kınrlıktan knrtarmak İçin ne yapabiliriz? Bizim kanaatfmize g»re, 114ve edfldiği söylenen yataklar, yatak aahiplerine verilen krediler meseleyi halledeeek tedbirler defildir. Ol»a OIM bnn OLAYLARIN ARDINDAKİ İZMİK Papamn tzmiri ziyareti ile ilgili olarak dün Vil&yette Turizm ve Tanıtma Bakam Nıhat Kürsat'ın Başkanlığında, Valı, Belediye Başkanı, Emniyet Müdürü, PTT ve Gümrüi Başmüdürlen, otel ve seyahat acen talan temsilcilerinin katıldığı bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda dini tören sırasında karşılaşılacak problemler göriişülmüştür. Liselerde din 'dersi verilmesi inceleme konusu olmuş lar Iç frnrizml artıraeak, ama memleketin asıl mnhtaç oldngu dövi» gelirint yükseltmeyecektir. Oysa Tflrkiye'nin » • zellikle işçi dönüşünün arttıgı, döviz gelirinin azaldıgı bu yılda tnrizmden gelecek yabaneı paraya ihtiyacı vardır. tç tnrizm belki tnrizm sanayiini yavas yavaş gelistirir, ancak bu gelisme hem yavaş oldugn için ümit edilen) vermez, hem de para işi halledilmedigi formaliteler basite trca edilmedifi için turisti çekmeı. Balkan ülkelerl tnrizm kalkmmasına iç turizmle baslamadılar. Varna plâjlanna dolan Avrupalılar, orada hem çok aeuz, hem de konforln etelleri, motelleri, kampingleri bnldnklan için gitmektedirler. Tngoslavya, Dalmaçya sahillerine turisti çekebilmek için bütün sartlan birlikte yerine getirdi Hav. (Arkan Sa. 7. Sü. 2 de) *** Bumedyen ile Arif Moskova'da MOSKOVA Sekiz gündenbert burada beşll bir Zirve Konferansına katılan Arap liderlerinden ikisi, Irak Cumhurbaşkanı Arif ü« Cezayir Devlet ve Hükumet Ba«kanı Bumedyen, dün anl olarak Moskova'ya gelmişttr. Liderler, Arap memleketleri için Israil'e karşı girecekleri söylenen «îkinci Raund> için daha fazla Sovyet desteği sağlamak amacındadırlar. AriTin, önceki gece sona erea zirve konferansından sonra Ürdüne gitmesi beklenlyordu. ötm yandan bu, Araplarm yenilgisl Ue sona cren savastan beriye Bumedyen'in Moskovaya yaptığı Ikinci ziyarettir. Aynı uçakla yol» Uderlerin, kuçuk zirve kon (Dış Haberler Servisi) (Arkut »a, 1. Stt. • da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog