Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

FANINA Kitapçınk Ticaret Limited Şirket) YaymJan (Rahibenin Aşkı) Fransa'da, Itajya'da ve Avrapanm diget ülkelerinde milyonlarea satüan. fibnlerJ çevrilen büyük aşb romanı Pierre Sabbacfa ve Antoine Grazzianı'ia yazdıklan bu roman, Roma tmpaıatorlugu devrinde yaşamıa aşk tannçaa FANİNA'nın heyecan, ıstjrap dolu hikâyesidir. Temiz bir baskı, nefls blı dlt, S renUJ sömiz Içinde bütfin kitapçılarda fiatı 15 XX Genel Dafrtıın: KemaJ Karatekin Ankara Caddesi tstanbul Feza Reklâm: 1567/8542 umhuriyeC KURDCDSÜ: THNUS NADİ GÜN YAYINL1RI IHTILAUN ÖZO MAO ÇE TUNG Batıda K1BMIZ1 KÎTAP diye adlandmlan, Fransa ve Amerika'da satış rekorlan kıran, Çin'de Kızıl Muhafızlann ve Kültür ihtilâlinİD el kitabı. Bütün kitapçüarda 7,5 Uradır. Genel dağıtım: GÜN YAYINLARI Atasaray 106 P. K.: 1119 İSTANBUL Cumhuriyet 8541 44. yıl soyı 15432 Telgraf v* mektup adresfc Cumhurtyet İstanbul Posta Kutusu: fstanbul No. 246 TeltfonJar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 8 8 2 2 4 2 9 9 fOX7 1V67 İki gün süren son çarpışmalara Cezayir Birlikleri de katıldı Meteorolojiye göre Gözlemciler Mısır Israil DIŞ HABERLER SERVİSİ KAHİRE Birleşmiş Milletler gözlemcileri, gece Mısır ve İsrail cephelerine yerleşerek çalışmalanna başlamışlardır. Kahire radyosu, Mısır'ın «Ateş kes»e uyacağını resmen açıklamıştır. İsrail de aynı şekilde «ateş kes»in pazar gününün ilk saatlerinden itibaren başladığı konusunda anlaşmaya vanldığını bfldirmiştir. sınınna yerleşiyor TEMMUZ İLE AĞUSTOS AYI KURAK VE SICAK GEÇECEK ANKARA, (Cumhnriyet Bürosu) Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilüeri üç gündenberi yurdumuzdaki hava sıcaidığının normalin üstüne çıktığını, geçen yıla nazaran bu yü yaz aylarının sıcak ve kurak geçeceğini bildirmişlerdir. Bildirildiğine göre, geçen yıl normal sıcakhklar 15 haziran ile 15 temmuz arasında görülmüş, ou yd ise haziran ayında sıcaklık normalin altında seyretmiş ve bu hal temmuz ayınm ikinci yansina kadar sürmüş, üç gündenberi ise hava sıcaklıklan normalin üstüne çıkmıştır. Bu durum devam edecek ve temmuzus sonu (Arkası Sa. 7. Sö. 4 de) Memur ve müstahdem konutlan Porselen için Bütçeye ödenek konacak yolsuzluğu Yüzde 5 faiz ve 50 yıl vade ile konut kredisi verilecek Ankara'ya göre, Kıbrıs'ta darbeyi f* yopabilir GfflVflC U l l f Hw • rak Birleşmiş Milletler gözlemcileri, çarpışmaların en şiddetli olduğu bir sırada ön mevzilere yerleşmişlerdir. Büyük B. M. bayraklariyle mevzilere giden gözlemcilere, İsrail ve Mısır askerleri refakat etmiştir. Ancak Birleşmis Milletlerin sözcüsü Albert Grand. dün Kahire'den Tel Aviv'e gelişinde bir demeç vererek, Süveyş Kanalının iki yanına Birlesmiş Milletler gözlemcilerinin yerleştiribnesinden önce Mısırlılar ile tsrailliler arasında yeni göriişmeler zorunludur. Bu da. gözlemcilerin göreve tam ola ANKARA, (Cumburiyet Bürosn) Yoksul ve dar gelirli ailelerden başlamak üzere her vatandaşın konut ihtiyacını karşüamak, bir konut sahibi yapmak üzere vatandaşlan tasarrufa teşvik etmek amacıyla hazırlanan konut kanunu tasarısı geçicı komisyonda kabul edilmiş ve Millet Meclisi Genel Kuruluna sevkedilmiştir. Tasanya göre konut ihtiyacını karşüamak için Emlâk Kredi Bankasında bir konut fonu açılacak, ayrıca İmar ve İskân Bakanlığına bağlı bir «Konut Ofisi» kurulacaktır. Tasan, konut fonu ve konut ofisi yoluyla konut inşa edecek olanlara, konut fonundan kredi tahsisi, arsa tahsisi, yapı malzemesi tahsisi gibi yardımlar yapılmasını öngörmektedir. konusunda genel görüşme bugün başlıyor ANKARA CUMHURÎYET BÜROSU orselen yolsuzluğu ile ilgili olarak Zonguldak MUletveküi Ekmel Çetinel'in önergesi üzerine bugün yapılacak AP Meclis Grupunda Genel görüşme başlıyacaktır. P Yüzölçümleri Konut kanunundan istifade edecek gerçek ve tüzel kişilerin yaptıracaklan konutlar 100 met rekareyi geçmiyecek, sahipleri bu konutlan en az yirmi yıl başkalarına devredemiyecekler dir. Konutlara haciz de konulamıyacaktır. tirebilir» Bir süreden ben yaygm bir söylenti haünde dolaşan, «Kıbrıs'ta darbe yapılacağı haberleri» üzerinde îikirlfcnni açıklayan AnkaradaJu siyasi çevreler, «Kıbnsta îunan askeri yönetiminin bir askeri durbe yapm» dnrumunda olmadığını» öne sür müşlerdir. Aynı çevreler, «Ada*da bir darbe olnrsa, bu darbeyi, Ynnan askeri yönetiminin de iradesi dısında Grivas'ın yapabilecegine» dikkati çekmişler ve bu davranışın «Bir çıljtBİık» olacağını ifade etmişlerdir. Dışişleri çevrelerl de Yunan askerî yönetiminin ışbaşına gel dıği ilk günlerden bu yana, ortaya atılan, «Darbe» söylentilerini doğrulayacak, doğru dürüst bir delilin bugüne kadar ortaya çıkmadığınt belirtmişler, aynca, başında pek çok dert bulunan «Yunan askerî yönetiminin. Makarios'n devinnek gibi yeni bir derde kendiliğinden talip olmayacağını» öne sürmüşlerdir. Siyasi gözlemciler, «Ada'da bir darbe yaparak ENOStS ilân etme» yoluna sapabilecek tek şahsın, Ada'daki Yunan kuvvet lerini yöneten Grivas olabilece(Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) yeni görüşmelerin konusunu açıklamaktan kaçmmıştır. Bu arada «El Ahram» gazetesi bir haberinde, Birleşmis Milletler askeri gözlemcileri için kanalın batı yakasında sekiz ile on kadar nokta tesbit edildiğini bildirmiş tir. Bu noktaların her birine bir Birleşmiş Milletler gözlemcisi yerleştirilecektir. Gazete, ateşkes hattmın her iki yanmda görev alacak gözlemcilerin sayısını 30 olarak tahmin etmiştir. Dün İsrail, ateş kes anlaşması gereğince Mısınnkiler yanmda tsrail gemilerine Siiveyş kanalmdan serbest geçiş Imkkı verilmesini istemiştir. B. Milletlerin gayretiyle durdurulduğu.anla$ılan son savagta. Cuma ve Cumarteti günkü İsrail kiyıplan, TelAviv'e göre söyiedir: (Arkast Sa, 7, Sü. 3 de) • başlamasını biriki gün gecikdemiştir. Albert Grand, Kimler için Bu kanun gereğince 25 işçi Ça lıştıran işverenler, katma bütçeli daireler, il özel idareleri ve belediyeler, kamu iktisadî teşebbüsleri, backa ve kurumlar, konut ofisi, yapı kooperatifleri ve gerçek kişiler mülk konutu ya da kiralık konut inşa ettirebilecek ve kanunda öngörülen yardımlardan faydalanabileceklerdir. Tasan genel bütçeye dahil da irelerin memur ve müstahdem* leri için her yıl bütçeye ödenek konulmasını öngörmektedir. Aynca köy konutlan için de konut fonundan bir pay ayrılacaktır. Çatışma önlenemedi. Tel Aviv Konut Fonu Q w Ifl» Boğucu sıcak dün Istanbulda yine kendini hissettirmiştir. Isının 32 dereceH O Ş . U C I I S'CBRİOI "~ ye yiilcselmesı halkın bunalmasina ve dolayısiyle plâi ve mesire yerlerinin dolma&roa yoı açmıştır. Bu arada Bebek önlerinde Köksal motoru, içinde 4 kişi bulunan bir kayığı batırrmş ve Eıdoğar Akvardar adlı şahsın bogularak ölmesine sebeb olmuştur. öte yandan Floryada denize gjren hüviyeti tesbit edilemiyen 16 yaşında bir çoo.k da bogularak ölmüştür. Dığer taraftan, meteorolojiden bildirildiğine göre önümüzdeki günlerde ısı derecesinde biraz daha yükselme umulmaktadır. Bugün de havanın açık ve hafif rüzgârlı, ısı derecesinin 32 civarında olması beklenilmektedir. Emlâk ve Kredi Bankasında teşkil edilecek olan konut fonuna her yıl bütçenin özel mad desine konulacak miktar, milII piyango, Spor Toto, Jokey Kulüp gibi kuruluşlann bilet satış hasılâtının yüzde 5'i ve di ğer kanunlarla bu fona aynlan paralar yatmlacaktır. Aynca Emlâk Kredi Bankası bu fonu beslemek üzere hazine kefaleti altında 20 yılda itfa edilmek üzere tahvil çıkaracak ve istikrazda bulunabilecektir. Mülk konutu veya kiralık konut yaptıracak olanlar konut fo nundan kredi alacaklardır. Bu kredi yüzde 5 faizli olacak ve vâdesi 50 yıla kadar uzatılabile cektir. Siyah • beyaz çatışmasında 22 ölü, 1100 yaralı var (DIŞ HABERLüR SERVİSİ) NEWARK New Jersey'in bn en büyük şebrindeki zenci ayaklanması daha da büyüyerek dördüncü eününe eirmiş, ölü sayısı 22 olmuştur. 1100 tane de yaralı vardır. Tutuklananlann ise sayısı 1600'ü bulmuştar. Bu arada yağan şiddetli bir yağmur Pazar sabahı Newark'taki isyancılara sukunet aşılamış, sintrleri yatıstırmış gibi görünmektedir. 4.000 kadar güvenlık memurunun düzeni sağlamaya çalıştığı Newark'ta, bütün gece boyunca, aralıklı silâh seslerı duyulmuştur. Askeri birlikler. damlanna zencilerin gizlendiği evlere ateş açmaya devam etmislerdir. Zencı nişancüar lse yaralılarla dolu hastanelere dahi ateş açmaktan kaçınmamaktadırlar. Belediye hastanesi geç vakitlerde, birkaç saat arayla ateşa tutulmuştur. ttfaiye ekipleri de, (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) RÜÇÜK ZİRVE TOPLANTISI BİTTt Öte yandan dün bir açıklama yapan Içişleri Bakanı Dr. Faruk Sükan, Istanbul Malî Polis Müdürü Rafet Kaplangi'nin tayini ile porselen yolsuzluğu arasında bir ilişki olmadığını bildirmiştir. Sükan'ın açıklamasında aynca porselen yolsuzluğu ile ilgili olarak şöyle denilmektedir: Hüknmetimit, her türlü sulisUmaüerle mücadele konusunda son derece hassas bulunmaktadır. Bu olay da bu görüşle ele alınmıs ve bizzat tarafımdan verflen talimat üzerine tahkik konusn yapıl•nıstır. Bir Uraftan vazifelileree adlî makamlan da haberdar etmek suretiyle tahkikata devam edilirken diğer taraftan da Bakanlığim tahkikatın titizlikle ifasını temin zımnında Maliye, Ticaret ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklan ile d* işbirliği yapılmasını sağlamıstır. Hâlen Bolu Emniyet Müdürü olan eski Mali Polls Müdürü Rafet Kaplangi 3 nisan 1967 tarihinde tstanbuldaki görevinden aynldıktaa sonra yerlne getiriien Müdür Nad Tulun tarafmdan Uunal edilen tahkikat evrakı 12 nisan 1967 tarîi" hinde adlî mercilere tevdi olunmuştur. Konn, adli mercilere Inttkal etmiş olduğu citaetle daha tefermatlı açıklamaya kanoni imkân görülememişrir.» m Arap Dışişleri Bakanlan Hartum'da toplanacak KAHİRE Başkan Nasır, Başkan Bumedyen. Cumhurbaşkanı Arif, Cumhurbaşkanı Atassi ve Cumhurbaşkanı El Ezheri dün Türkiye saatiyle 19^0'da Kubbe Sarayında görüşmelerine devam etmişlerdir. Bu toçlantı beş devlet başkanının son görüsmesi olmuş ve <küçük zir\e» bir bildiriyle kapanmıştır. Yayınlanan bildiride, Devlet Başkanlannın, Sudan Cumhurbaşkanı El Ezherinin Arap dışişleri bakanlarmın Hartum'da toplanmaları yolundaki teklifini kabul ettikleri açıklanmaktadır. Bildiride aynca. Arap devlet (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Ecevit: "CHP her zamankinden çok halkın partisi oldu,, ÇORUM Burada yaptığı bölge toplantısından sonra konuşan CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit, «CHP bogiin her zamankinden daha çok halkın partisi ölmüştür» demiştir. Ecevit özetle şunları söylemiştir : «Bn bSlge toplantısında teşkilât temsilcileri arkadaşlarımı dinledikten sonra şnna daha çok inandım ki, ortanın solu ha reketi ile CHP de yalnız bir zib niyet ve davranıs defişikliği degil, aynı zamanda bir bünye degisiklifi yer almaktadır. Bazısı meslekleriyle, bazısı egilimleriyle dar gelirli balka, meselelerini çözmemiz jereken balka en yakın insanlar teşkilâta, ön safa geçmis ve çeçmektedirler. C HP bngün her zamankinden daha çok halkın partisi olmuştur. Ortanın solnnnn zaferi demokrasinin ve halkın zaferi olacaktırj • Tafall Çarşamba'ya ge/ıyor • Papa 6. Pol'ün Sunay ve Athenagoras'la ı göriişeceği açıklandı (Dış Haberler Servisi) Geçen hafta gelmesi beklenirken, seyahati ertelenen Kıbrıs'taki B. Milletler Temsilcisi Tafall' ın, Çarşamba günr Ankara'yı riyaret edecefi bildirilmiştir. Bu arada Atina'daki Cuntanın Maka rios'u devirmek niyettnde olduğu yolundaki söylenülere karşı Kıbns'ta gösterilen tepkiler devam etraektedir. Öte yandan Papa 6 ıncı Pol'ün Türkiye'ye yapacağı ziyarette, Cumhurbaşkanı Sunayla da görü şeceği açıklanmışür. Bu görüşme de, Kıbns'a değinileceği sanılmaK tadır. Papa, Athenagoras'la da gö rüsecektir. LEFKOŞE Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri UThant'ın Kıbns'taki özel temsilcisi Bibi(Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) Kurmaykıdem hakkının Akademiler Tasarısına konulmasına çalısılıyor ANKARA (Cumhnriyet Bfirosn) Türk Silâhlı Kuvvetlen Personel Kanununun Parlâmentodaki müzakereleri sırasında ençok tenkide uğrayan «Kurmay kıdemleri» ni kaldıran hükmün balen ilgili komisyonlarda miizakeıe edilen «Harb Akademüeri Kanunu Tasarısı» nda kurmay subayların lehme olaraK ver alması için çalışmalar yapıldığı öğrenılmıştır Hatırlanacağı üzere Cumhuriyet Senatosunda görüşülmekte olan Türk Silâhlı Kuvvetlen Personel Kanunu Tasarısı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde görevli kurmay subaylarla denizaltıcılann ve jet pilotlannın almakta cldukları kıdemleri kaldırmakta, sadece M.S.B. lığınca özel surette bir yüksek okul veya fakültede eğitime tâbi tutulan subaylara ancak bir yıl kıdem verilmesini öngörmek tedir. llgilüer, bühassa Tabıi Senatörler taraiından ağır şekilde tenkid edilen bu hükmün ileride Parlâmentoda müzakeresine başlanacak (Harb Akademileri Kanunu) tasarısında yeniden yer alabileceğini böylelikle kurmay subayların (kıdem) den zarar görmeîerinin önlenebileceğini ifade etmişlerdir. AP Milletvekilleri Yetki Tasarısı için Ankara'ya çağırıldı ANKARA, (Cumhnriyet Bürosn) Millet Meclisinde bugün plânm uygulanması için hükumete yetkiler veren kanun tasarısmın görüşülmesine devam edüecektir. Muhalefetin açık oylamalar is teğiyle tasarınm maddelerini en Iran G. Kurmay gellemesi ihtimali karşısında Adalet Partisi Grup yöneticileBaşkam geldi ri, yurt gezisine çıkmış ya da tatile gitmiş milletvekillerini ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Ankara'ya çağırmışlardır. Böy İran Genel K^rmay Başkam lece Mecliste enaz 226 milletveGeneral Bahram Aryana, dün, kilini devamlı olarak bulundurresml bir ziyarette bulunmak üze mak istemektedirler. re, Ankara'ya gelmlş ve Esenboğa Bu çabanın aynı zamanda Çehavaalanında, Genel Kurmay Bas tin Altan'ın dokunulmazlığı me kanı Orgeneral Cemal Tural taselesı ile de ilgılı olduğu öne rafından karşılanmıştır. sürülmektedir. Konut Ofisi Tasan ayrıca İmar ve İskân Bakanlığına bağlı bakanlığın kontrolü altında bir konut ofisi kurulmasını öngörmektedir. Ofis yurt içinde şubeler açabilecek, başlıca görevi ise sosyal konut lar inşa etmek olacaktır. Memur ve müstahdemler için yapılacak konutlan özellikle bu ofis düzenliyecektir. Gecekondu bölgelerinin islâhı konusunda da görevler yüklenen konut ofisi, konut siteleri de kurabilecektir. Senato'da Cumhuriyet Senatosu da bugün sabahtan toplanarak Askeri Personel Kanun Tasarısı üzerindeki görüşmelere devam edecektir. Tafall İstiklâl Madalyası 8ahiplerine maaş verilmesi komisyonda kabul edildi ANKARA (Cumhuriyet Bfirosn) tstiklâl madalyası sahiplerin den muhtaç durumda olanlara maaş bağlanması hakkındaki kanun tasarısı Millet Meclisi Geçici Komisyonunda kabul edilmiş ve Meclis Genel Kuruluna sevkedilmiştir. Tasanya göre 66 sayıh kanuo gereğince madalya alanlara ayda 500 lira, 869 sayılı kanun gereğince madalya alanlara ise ayda 250 lira maaş bağlanacaktır. Daha önce 66 sayılı kanun ge reğince madalya almış olduğu halde 500 liradan az maaş bağlanmış olanlann maaşları 250 liraya 869 sayılı kanunla madalya almış olanların maaşları 250 liradan az ise 250 liraya yükselti lecektir. Tasarıdakı bır hüküm İse emekiı «ylıklaruıın alt sını(Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) İki trafik kazasında 12 kişi öldü SAMSUN Önceki gece 2 sa at aralıkla vuku bulan iki trafik kazasında 12 kişi ölmüştür. İlk kaza, Samsundan Ankara' ya giden bir yolcu otobüsünün Merzifon'dan sonra Gümüşhacıköyü yoluna girdiği sırada ayni yönde giden bir başka yolcu oto büsüne çarparak biçmesiyle olmuştur. Kazada, hüviyetleri tes bît edilemeyen 9 kişi ölmüştür. Diğer kaza ise, Sungurlu şantiyesinde hastalanan bir işçiyi hastaneye götürmekte olan soför Şükrü Ersöz yönetimindeki pikabın baska bir araçla çarpışmasıyla olmuştur Bu kazada da şoför Şükrü ile birlikte Nihat Aytekin ve Bekir Karaca ölmüş lredir. Yaralı işçi ise başka bir vasıta ile hastaneye nakledilmiştir. Hafif Süvarı Alayının öncüleri Istanbul kıyılarında Ümit GÜRTUNA Ve derken Hafif Süyari Alayı'nın öncüleri Istanbul kıyüanna kadar dayandılar.. Kilyos ve çevresinde otağ kurdular. Toplannı yerleştirdiler, denklerini açtılar, tahMmata başladılar ve de alafranga tuvaleti de şöyle deniz gören manzaralı bir göşeciğe yerleştirmeği de unutmadılar!.. Şimdi ış knmandanlar ku mandanı Tony Richardsonnn emrindeki ana knvvetlerio şehrimize gelmesine kaldı. Perde arkasındaki baş komntan Tony bir gelsin, siz ondan sonra seyredin gümbfirtüvü.. Yer çök birbirine (Arkası Sa. 7. Sfi. 1 dej , Demirel: "Törk halkının aklıselimine inanıyoruz,, DÜZCE Başbakan Süleyman Demirel, burada yapmış olduğu konuşmada, «tstedigimiz sey, kanunlann suç saymadığı, devletin ve toplnmnn aleyhine olmayan her şeyin söylenebilmesi, yazılabilmesidir» demıştir. Başbakan, memleketimiz meselelerinin bir çoğunun yüz yıldan beri devam ettiğini, zamanında tedbir alınmış olsaydı bu günkü sıkıntılann çekilmeyeceğini Ueri sürmüş ve devamla şunlan söylemiştir: «Gayemiz, Büyük Türkiyeyi yaratmaktır. tdeaUmizi gerçek. leştirmek için çalışma temposnnn artırmış bnlnnnyorttz. Türk halkının aklıselimine inamyornzj» Demirel, daha sonra AP lileri, «Hürriyet mücadelesinin insanlan olarak» adlandırmış ve hürriyetin kısılmaması üzerinde durarak, «20 senc evvel hüknmetler aleyhine konnşmak (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) • Mr. Frederick Mnlley Ingiltere Dışişleri Bakan yardımcısı geldi Ingiltere Dışışien Bakan Yardımcısı Mr. Frederick Mulley, Türk Hükumetinin resmen dâvetlisi olarak dün yurdumuza gelmiştir. Türk hükumeti yetki lileri ile Kıbrıs ve Ortadoğu so runlarını kapsayan görüşmelerde bulunacak olan Mulley, Ankara'daki resmî görüşmelerden sonra Istanbula gelecek ve 21 Temmuzda ülkesıne dönecektir. Yunanistan'a kaçan iki asker yurda iade edildi ÇEŞME, (a.a.) Vatanî görevlerini yaptıklan sırada kaçıp sandalla Mıdilli adasma giden ve bu radaki Yunan makamlarından iltica hakkı isteyen iki asker kaçağı, dün Yunan polisince Çeşmeye getirilerek Türk makamlarına tes lim edilmişlerdir. Alınan bilgiye göre Fethi Şenpuse, komutanı bir assubayı öldürmeğe teşebbüsten, diğeri ise mükerrer firardan kıt'ası tarafında aranılmakta idiler. Frederick Mulley kimdir? Foça tatil köyü açıldı İZMİR Emekli Sandığınca 16 milyon liraya inşa ettirilen «Foça Tatil Köyü» aün yapılan törenle hizmete açılmıştır. Konuklar. «Fot;a Tafil Kövü»nde plâj kıyafetlı personel taraiın dan karşılanmıştır. Kilyos kryıtan Kınm niyetine çıkarmaya sahne olacaklar. İngiliz filimcileri bütün malzemelerini klyi boyunca yerleştirmeye naşladılar. Aziz Nesin o/oyı için Aybar, "Plan. TİP'i saf dışı bırakmaktır,, dedi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) TUrkiye tşçi Partisi Genel Başkam Mehmet Ali Aybar dün bir demeç vererek, Aziz Nesinin Başbakana vazdıgı açık mektuba değinmiş ve Türkive tşçi partislnı saf dışı etmek Içtn komplolar hazırlandıfuu öne sürmüsttir. Yurdumuzu ziyaret etmekte olan tngiliz Dışişleri Bakan ci":! Frederick Mulley, (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog