Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

BAYANLAR İÇİN .2 & HUSUSİ PAMUK TEL: 44 22 11 umhuri KURUCÜSU: *UNUS NADİ j Prof. SüUT KEMAL YETKİN EDEBfYATTA Bu kitapta KJâsızm, RomatrtizritRealızm, Natüralızm. Parnaslzm, SttaboLızm, Sürreahzm gıbj bütün Edebrjçat akımlannın açıklamasını bulacaksınrV Aynca bu eser Tanzımattan bu yana\ başlayan EdebıyaU ve Edebıyat akımlannı anlamak ıçın de bır anahtar vazi\ fesinl görecektir. Pi.: 600 Kr» ' REMZt Kt T A B B V I İlâncılık: 1036/8488 k 44 yı/ sayı 1543/ Telgraf ve> mektup adresfc Curahnriy«t tstanbuJ Posta Kutusu: tstanbu] No 246 Telefonlan 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 0 8 2 2 4 2 9 9 Pazar 16 Temmuz 1967 Demirel Karabük ve Bolu'da dört yeni tesis açtı IURT HABERLERİ SERVİSİ el dun BOID ve Karabük'te ULKEMIZE SOKULABİLECEK TÜRK PARASI MİKTARI 100 LİRAYA INDİRİLDİ Vietnam savaşının en büyülc baskını Süveyş'teki çarpışmalar tîrdiin İsrail «ates kes» hattma sıçrâdı DIŞ HABERLER SERVİSİ BEYRUT Israil ile Mısır arasında Süveyş kanalı boyunca kara ve hava savaşı dün de devam ederken, çarpışmalar Israil Ürdün «ateşkes» hattına da sıçramıştır. Hazıran'daki Arap İsrail savaşının sona ermesındenberi ilk defa İsrail Ürdun «ateşkes» hat tında ateş teatısi edılmiştır. Bir Ürdun sozcusu, Israü'ın dun sabah Lut golünün 40 kilometre kuzeyındekı Dania köprüsünde 50. 40 ve 10 dakikahk sürelerle uç kere ateşke^ı ihlâl ettıklenni bildirmiştir. Sozcu, kendilerınin kayıp vermemekle beraber dusmanın kaybının bılınmediğini ve Ürdun'un durumu Guven lık Konsevi nezdinde sikâyette SITVEYSTEKÎ ÇARPIŞMALAR Süveyş'te IsrailMısır hava ve kara çarpışması dün aralıklı olarak devam etmiştir. Taraflar dünkü akınlar sırasında 6'şar uçak düşurduklerini öne sürmüşlerdir. Ateşin kesildiği 10 Haziran tarihinden bu yana Mısırlsrail kuvvetleri arasında 14 çarpışma olmuştur. AP ajansı. Mısır Hava Kuvvetlerinin Ortadoğu harbinden bu yana en ağır yenilgiye uğradığını bildirmiştir. Olaylar; Port Tevfik yöresinde, öncekı çarpışmalar sırasında ölen îsrail'li bir askerın cesedinı almak (Arkası Sa. 3 Su. 3 le) Başbakan Süleyraan Demir dort yem tesısı hızmete açmıştır. Demirel dün sabah beraberınde eşı ve bazı Bakanlar olduğu halde Karabuk'e gelmış, 240 mılyon liralık «dökümhane>, «Çelik Konstrüksivon atölyesi» ve «Makina atölyesi» nın açıhslannı yapmıştır. Başbakan, DemırÇehk îsletmesı :şçılerıne hıtaben yaptığı konusmada «Bu tesislerle yeni Karabük'ler meydana getireceksiniz» deraiş, ozetle şunlan soylemiştir: «Sosyal adalet işsize is bnlmak la başlır. Türkiye, bir tesisin yanına yeni bir tesisi kurmaya mecbnrdnr. Biz kafası yoka, olmaza çalısmayan bir iktidanzj» Karabuk Beledıye Başkanı öğ]e yemeğinı işçilerle yiyen ve servisi kendisı yapan Demirel'e, şehrin «altın anahtarı»nı vermıştir. Başbakan Demirel daha sonra Gerede Sağlık Merkezinin ek tesisleri ile Bolu'da 25 mılyon liraya kurulan «Sümermika» fabrıkasını hızmete sokmuştur. Demirel, Bolu'daki konuşmasında «önümüzdeki S yıl içinde 119 milyar liralık yatınm yapılacagını» soylemiştir, Geceyi Abantta geçiren Başbakan bugun Ankara'ya dönecektir. Turisti döviz bozdurmaya mecbur eden tedbirler alındı ANKARA, Vietkong, Da Nang, Amerikan Hava Üssünü } erle bir etti DA NANG Vietkong, savaşın en büyük baskınmı dün sabaha karşı yapmış, Da Nang üssünü havanla baraj ateşine tutarak büyük ölçüde can ve mal kaybına sebep olmuştur, 10 kilometre uzaktaki bir tepeden, dev Amerikan üssünü 140 milimetrelik roketlerle ateş yağmuru altında tntan Vietkong çetecileri, geride hiç bir iz bırakmadan ortadan kaybolmuşlardır. " 4 (Cumhuriyet Bürosu) Türk Parasının Kıymetini Koruma Kararnamesine ek bir Kararname çıkanlarak turistlerin Türkiye'ye sokabilecekleri Türk lirası miktan 500 liradan 100 liraya indirilmiştir. Çombe'yi savaş suçundan yargılamak için devrim mahkemesi kuruluyor (Dış Haberler Servisi) KAHİRE Kahlrede yayımlanan yan resmi «El • Ahram» gazetesinin bUdlrdlğıne göre, Cezayir makamlan, «Halk ulnsaJ kurtuluş hareketleri smsında savaş suçu işlivenleri, özellikle, Moise Çombe'yi yargüıyacak bir devrim mahkemesi knr mayı» tasarlamaktadırlar Bu mahkemenın Uyeleri, Asya, Afrika ve LAtm AmerUta Surtuluş bareketlerl temsilcUenn den meydana gelecek ve «Em> peryalizm ile işbirligi yaparak halk kurtuluş hareketlerine karşı çıkan herkesi» yargılamakla görevlendirllecektlr Gazeteye gore, Cezayir, «Pek yakında böyle bir mahkemenin kunılması için» bır çok ülkelerde, özellıkle Kongoda çeşitU teşebbüslere gırışmıştir. Cezayır Başkanı Bumedyen, halen Kabirede bulunmaktadır. Ecevit: «Demirel tnaddeye tapanlarm sözcüsüdür» ÇORUM CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit, dün Sungurlu ve Çorum'da yaptığı konuşmalarda Başbakan Demirel'e çatmış, «Sayın Demirel ve Partisi maddiyatçı bir düzenin savuncusu muhafazacısıdırlar. Maddeye tapanlann sözcüsüdürler» demıştır. Demırel'in, «Türk toplnmn maddeci bir toplum değildir» sö 2une cevap veren Ecevit, şöyle konusmuştur: «Doğrudur. Ama bugün Türkiyede toplnm düzeni, madde uğrnna ahlâkı da, fazileti de, hak duvgnlannı da çiğneyeplerin, halkı (maneviyat) (mnkaddesat) edebiyatı Ue ayutup, kendileri hiç emeksiz maddi bolluk içinde yaşamak isteyenlerin hâkim oldukları, yön verdikleri bir dü zendir. Sayın Demirel ve partisi de işte böylesine maddiyatçı bir düzenin savunucasu, muhafazacısıdırlar. Maddeye tapanlann sözcttsüdürler.» Demirel'ın unıversıte prnfesorlerinin sayısını sayıp, aralarmdan bır kısmmın yazdıkları bıl diriyi küçümsemesıne değınen (Arfcası 8a. 7. Sü. S de) özeüıkle toplu turistık gezilerde turistlerin döviz bozdurmadıklarını gören Maliye Bakanlıgı, turistlerin Türkiyeye so kabüeceklen Türk lirası miktannı azaltmak suretiyle doviz bozdurmalarım artırmak yoluna başvunnuştur. Dün Resmi Gazetede yaymlanan kararnamede özetle şöyle denilmektedir : «Türkiyeye gelen yolcalar beraberlerinde 100 lira getirebilecekleri gibi Türkiye' den ayni şekilde 100 lira çıkarabilirler. Tnristler 100 liradan fazla Türk liralannı ve taymetli madenlerini girışte yazılı olarak beyan etmiş oldnklannı ve döviz boz durdnklannı tevsik kaydiyie çıkarlar. Tnristler, zatî ve kıymetli eşyalarını yabaoeı menknl kıymetlerini ve ayrıea değeri 2000 lirayı geçmemek kaydiyle kanun ve kararlarla özel izne bağlı tatnlmayan her türlü eşyalarını serbestçe çıkarabilirler. De#eri t , B O O lıranın üstünde bnlnnan mal ve eşyalann ibracında, bu miktan asan kısım için döviz bozdurulmos oldngnnnn tevsiki lâzımdir.» Öte yandan kararneirnpnin döviz bozdurulması ile ilgili kısmı şu şekilde düzenlenmıştır: «Türkiye'de efektif döviz ve seyyah çeki alım • satımı Maliye Bakanhgıncs tesbit edilecek esaslara tâbidir. Efektif döviz bulnndnrmaga, satmaga ve iadeten döviz satışına mesnet teskil edecek özel dö (Arfcası Sa. 1. Sfl. 1 de) İLK RESIM Üç hafta önce kaçınlan Çorabe'nin Cezayir Sansürünü atlatmayı başaran ilk resmi. Kongo'nun eski Başbakaru Cezayirde tutuklu bulunduğu Bufarik gamizonunda gö • rülüyor. lyı korunduğu sanılan Nang' ın sadece Güney Vietnam degil, Asyadakı en büyük hava üssu olduğu bıldırilmektedır Bır Amerikalı yetkılı, «Ayakta duran bir yapı kaldıgını saıımıyorum» demıştır. Gece yarısından az sonra başlayan baraj ateşı, mılynnlarca dolarlık süpersonık ]et bombardıman uçaklarıyla ağır naklıye uçaklannı ve 10 kadar helıkopterı tamamen tahrıp etmiştır. Amerıkan askerlerının verdığı ka yıp şımdilik 13 61ü ve 110 yaralı olarak açıklanmışsa da, en kazın temızlenmesıyle birlikte bu rakamın da artacaSı dnJp.sılmaktadır 336. Taktik Hava Kuvvetleri Komutanı Albay Maloy'un verdiği bilçiye göre, altı süpersonik «Pbantom» jet uçafı. ıki «Crusader» bombardıman uçağı, dört motorln «C 130» tipi üç «Hercnles» agır nakliye uçagı tamamen mahvolmuştur. Bn uçaklann kıymeti 23 milyon dolar civanndadır. Albay, hasara uğrayan 10 kadar «Phantom» jet uçağından birkaçının artık kullanılamayacağını belirttıkten sonra iki motorlu 12 naklıye uçağı üe bırkaç «DC • 3 Dakota» nın saraı> nelden isabet aldıklannı söylemıştır Vıetkong'un son derece ısabetli roket ateşi, barakalannda (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Amerikadaki Siyah Beyaz kavgasında 12 kişi öldü DIŞ HABERLER SERVİSİ NEWARK New Jersey eyaletinin 400 bin nüluslu en büyük şehri Newark'taki isyan haiine gelen zencı beyaz çatışmasında ölenlertn sayısı dün sabaha doğru yine yükselmiştir. Zenci nişancılar, gece geç vakitlerde, savaştan çıkmış bir şehri andıran Newark Belediye Hastahanesine ateş açmışlar, askerî birlıkler buna dernal cevap vermiştır. 15 dakıka süren ateş teatısı sırasında yaralanan olmamıştır. Arabaları yurda hakiki sahipleri getirebilecek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Otomobll pemü ticaretıne engel olan kararname uygulanması dolayısiyle, bilgilerine başvurduğumuz Maliye Bakanlığı yetkilileri, «Bu kararname yürürlüğe girmeseydl, bu yıl Türkiyeye bu yoldan 30.000 otomobil ithal edilmis olacak ve 300 milyon Türk lirası (Arkam Sa 1 89 ! (1r> unün ırotlön Dış politika'da değişiklikler Papa, Türk Milletinin Temsilcileri ile görüsmek istediğini söyledi Makarios Grivası Savunma Bakanlığına getirmeyi reddetti (Dış Haberler Servisi) Kâsım Gülek ve eşi trafik kazası geçirdiler KIZILCAHAMAM (aa^ Adana ba ğımsız Milletvekılı Kasım Gü lek ve eşı, tatillennı geçırmek üzere Istanbul'a gıderlerken Kızılcıhamam cıvarında bır trafik kazası geçırmişlerdır. Bayan Gulek'ın kullandığı 34HF996 plâka sayılı özel otomobıl, Kızılcıhamam cıvarında bır yolcu otobüsü ile çarpışmıştır. Çarpışma esnasında bayan Gülek dudaklarından yaralanmıs. Kasım Gulek ıse bır tesadüf eseri hiç yara almamıştır. Feyzioğlu: "Kıbns'ta haklanmııın korunacağı bilinmelidir „ Guven Partısı Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu dun de, partısının Emınonu ve Gaziosmanpaşa ilçe merkezlerinın açılışını yapmış ve «Güven Partısi, faydalı ve yapıcı bır muhalefet örneğı vermektedır» demıştır. Feyzioğlu, bu arada Kıbns meselesı ile Ortadoğu hâdıselerine değinmiştir. Genel Başkan, Kıbns konusunda özetle şunlan soylemiştır : « Yunanıstan'da demokratık rejıme son veren yeni hukumet, Kıbns konusunda gıtgide suyüzune çıkan bazı hazırlıklar ıçindedır. Türkiyenin Kıbns konusundakı meşru menfaatlennı ve Adadakı soydaşlarımızın haklarını hiçbır suretle çığnetmıyeceğı hususunda kımsede tereddüt olmamalıdır. Haklanmızı korumağa ve bunun gerektırdığı fiılî tedbırlere başvurmağa kararlı ve muktedır olduğumuzun herkesçe bılınmesı gerekhdır. Böylece birtakım çılgınlıklar. önlenebilir.» Hacettepe Üniversitesi hakkındaki iddialar yalanlandı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Hacettepe Üniversitesi Rektöru Ihsan Doğramacı, Fakulte Dekanları ve Anayasa Profesörü Bülent Nun Esen'le ortaklaşa düzenlediğı basın toplantısında, «üniversitenin knrnlnsu ile ilgili tasanda değişiklikler yapıldıgı» yolunda bazı senatörlerin ortaya attığı ıddialan reddetmiş ve «Üniversitenin knrnlnsu ile ilgili işlemlerin gerekli düsen içinde yapıldığını» bildirmiş tir. Basın toplantısında söz alan ve kuruluş kanununu hazırlayan komısyonun başkanhgını yapan Prof. Esen de, Doğramacı' nın beyanlanm doğrulamış, «Muhafazakir bir zihniyetle. rnformcu bir zihniyet çarpıstı. Bn üniversitenin kuruluşu sırasında, keyiflerinin kaçacafını sebep olarak gören bazı çevreler çıkardı bu iddiaları ortaya» demiştır. Dı? politikamız son 34 yıldır, doğrudan ve dolaylı olaylarla, defişmektedir. Kıbns meselesinde Amerikanın tutumu içlj dışlı hale gelmiş, Türk • Amerikan Uişkilermin bir ölçüde değişmesinc sebep olmuştu. Johnson'un mektubu, İnönö'nün cevabmdan sonra Türkiyenin dış politikası tek yanlılıktan, çok yanlıhğa doğru kaymaya başladı. t'rgiiplü zamanında suya sabuna dokunmazbk çizgisinde giden dış iliskiler, AJ>. iktidarmda da bir süre öyle devam etti. Ancak peçen yıldanberi yeniden çok yanü politikanın uyfulanmasına girişildi ve, mevcut ittifaklar içinde daha baeımsız davranışlar, ürkütncü olmıyan dozda yürütüldü. Dış temaslarda görüsülen meseleler, yayınlanan bildirıler birbirleriyle çelişikliklerine rağmen bu davranışlann sonucudur. Arap • tsraO çatışması ise bizimle doğrudan ilgili olmamakla beraber dış politikamıza büyük ölçüde etki yapan son olavdır. Bu bubran sırasmda Türkiye önceleri bir tarafsızlık politikasını çefcinerek izlemiş, fakat çatışmadan sonraki tutumuyla tarafsızlıktan. daba doğnısu çekingenJikten kurtulmuştur. Birleşmis Milletler müzakerelerinde ve karar tasanlarmın oylanmasmda Türkiyenin tutumu ilk defa olarak değisti. Eskiden bep Amerikanın kuyroğunda giden, hattâ sömürgeci ülkelerin isteklerini desteklemekte Amerikayı bile geçen Türkiye, tarafsız ülkelerle birlikte oy knllandı. Tugoslavyanm karar tasansını destekledi, Pakistanm tasansına imza koydn. Desteklemelenn, verilen oyların doğru olup olmadıgı ber zaman tartısılabilir. «Yurtta barıs, cihanda bans» formülünü suya sabuna dokunmamak seklinde anlayanlar. Araplara ağırlık veren, Doğn Blokuyla tarafsızlan destekleyen davranışlann Türkiye'yi ileride tehlikeli maceralara sürükleyeceğini iddia edebilirler. Ancak iddiacılar da kabul etmelidirler ki, dıs politikamızın bir silkinmege ibtiyacı vardı. Kamn oynnda ağirlıfi, ezikliçi hissedilen «uydu» psikoznndan knrtnlması gerekiyordn Türkiyenin. Kısır çemben hiç degilse bir noktasından kırmak ve 1964 yılında başlayan sahsiyetli dış politika çabalannı artırmak geTekiyordn. Birleşmis Milletlerdeki davranıs iste bu bakımdan büyük önem tasır. Tine son zamanlarda hissedilen değisikliklerden biri Türkiye dıs politikasının, süper devletler arasında Avmpa dengesi akımına eskisi gibi bnrnn kıvırmadığı, Başkan De Ganlle'ün arkasma takılmamakla beraber, denge fikrine sempati duyduğndar. Cnmhnrbaskanı Snnay'ın De Ganlleie yaptığı görüsmelerden sonra yayınlanan bildiri, bütün Brkekliğine ragmen, Dogn • Batı yakınlasmasında Avrnpahlararası çabalan desteklemektedir ve dünya bansını sağlamak için silâhlı saldmlara son verilmesi gereğinde birlesilmesi aslında Amerika'nın tırmanma politikasına karsıt görüsü aksettirmektedir. Bütün bn hareketlere, ve belirtilere bakarak diyebiliriz ki, Türk dıs politikası, çağımmn gerçeklerine uygun bir rotayı tutturmak yolnndadır. Aneak simdi mesele bu gelismeyı dnrdurmak ve rotavı değiştirtmek için yapılan ve artacağı tahmin edilen dıs baskılara direnebilmektedir. Cmit ederiz ki, hükumet bn dirrnci cöstprecektir VATtKAN, <a.a.) Papa 6. Pol, dün uç yeni kardınalın tayın toreninde yaptığı konuşmada, «Türk milletinin temsilcileri ile görüsmek ve kendilerine saygılarını sunmak istediğini» soylemış, aynı zamanda Turkıyedeki çesitli kiliselerin başkanları ve dığer dınlerın temsilcileri ile de buluşmak niyetinı ifade etmıstir. Patrik Atenagoras'a yapacağı zıyaretten bahseden Papa «Kendisi ile. katolik kilisesi ve ortoJ desk kilisesi arasmdi. tam bir bırlık sağlamak üzere, teolojik meseleleri \e kilise nizamlarına ait sorunları tartısmak istemekteyiz» demı^, bu ziyaretin dünya barısı bakımından da faydalı o'.ması için dua edilmesıni istemistır. DIStŞLERlNİN AÇIKLAMASI Ankara'da Dısisleri Bakanlığından resmen açıklandığına gore, Papa 6. Paul, 25 ve 26 Temmuz tarıhlerınde Turkıyeyı zıyaret edecek ve 25 Temmuz gunu Istanbul'da Şale Koskunde Cumhurbaşkanı Sunay tarafmdan kabul edılecektır. Papa, tstanbul'un tarihî ve turistik yerlen ile Efes'ı zıyaret edecektır. LEFKOŞE Lefkoşede yayımlanan «Cyprns Mail» gazetesi Kıb nstakl Rum ve Yunan kuvvetle11 yaşında genç bir zenci, anne rlnin başkomutanı General Grive babasiyle yolda giderken, seken bir kurşunla can vermiştir. | vas'ın Savunma Bakanlığına atan İsyan bölgesinde, pencereden sar j ması için Yunan lıükiimetince ya karak dışanyı seyreden 8 yaşlann I pılan teklifi, Başpiskopos Makarios"un reddfittiginı yazmaktada bir zenci kız da, gözüne isabet dır. Üç yıldanberi Savunma Baeden bir kurşunla ölmüştür. kanlığı görevini Aünanın hoşlanŞehrin kuzey semtınde, çeşıtiı yerierde yangın çıkmıştır. Poüs, madığı îçişleri Bakanı Polikarzencilerin 20 ye yakın iş yerıne pos Yorgacis yürütmektedir. Daha kundak soktuğunu bildirmektedır. önce bu görevde. Kıbnsh Türk Kundak ve yağmacılık olayları liderlerinden Osman örek bulun devam ederken, polis radyosu, umaktaydı. Grivas. Yunan uyruklusal muhafız birlikleriyle polıs ludur. (Arkası Sa. 7, Sü. 3'de) «Cyprus Mail» gazetestne göre, Başpiskopos Makarios, hem Savunma, hem de Sağlık Bakanlıklanna atamalar yapmayı düşünmektedir. Kıbnsü Türklerin, daha önce kendilerine aynlmış o lan Bakanlıklara Rumlann atanmasını Anayasaya aytan bularak LEGHORN (Italya), (a^.) protesto etmelerı beklenmekteBır İtalyan mahkemesi, Istanbul dır. hmanına bağh «Sevilay» sılebıöte yandan îngilterenin en nünın suvarisı ile murettebattan bıfuzlu gazetelerinden «Gnardian» rıni, sigara ve vergi kaçakçılığınYunan askerî ıdarecileriyle Madan suçlu bularak altışar ay hakarios arasında açık bir çataşpıs ve 500.000 dolâr para cezamanın hemen hemen «kaçınıhnaz» sına mahkum etmiştır. bır hal aldığuu yazmakta ve şöy«Sevilay» şilebi, Yugoslavyale demektedir: nın Zadar limanından Marsilya«Mevcnt bütün beürtiler, Ynya giderken, makina ârızası senan hükümetinin, Türkiyeye öbebıyle 1 temmuzu 2 temmuza nemli tâvizler vermek suretiyle bağlayan gece Leghom lımanına Kıbns meselesini halletmek kayanasmıstı. Teknedeki kaçak sırarında oldnğunu göstermektedir. garalar bir İtalyan gumruk botu (Arkası Sa. 7, Sü. 2'de) tarafından ele geçınlmıştır. Vurulanlar Mahallî seçimleri erteleyen 3 kanun kesinleşti ANKARA, (Cnmhnriyet Bürosu) Mahalli seçımlen gelecek yıl hazıran ayına erteleyen kanunlar dün Resmî Gazetede yayınlanarak vürurlüee eırmıstir îki Türk denizcisi Italyada mahkum oldu SUNAY IĞDIR'DA IĞDIR, (aj».) İnceleme gezisine devam eden Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, beraberinde Tarım Bakanı Bahrı Dağdaş ve otekı ılgililer olduğu halde, dün sabah 10.30 da Doğubeyazıt'a gelmiş ve burada askerî torenle karşılanmıştır. öğle yemeğini Doğubeyazıt'takı subay gazınosunda yıyen Cumhurbaşkanı Sunay ve beraberinrtekiter daha sonra Igdır'a gelerek geceyi burada geçirmişlerdir. Sovyet Parlâmento8u Türk dâvetini kabul etti MOSKOVA Sovyet Yüksek Şurası fParlâmentosu) dün Türkıyeyi ziyaretle ilgili bir dâveti kabul ettiğini açıklamış, fakat kat'ı bır zıyaret tarihi henüz tesbıt edılmemıştır. Dâvetiye, Türkiyenin Moskova Büyük Elçisi Hasan Esat Işık tarafından, Sovyet Parlâmentosu Meclislerinden bırınm Başkam olan Ivan V. Spiridonov'a verilmistir. (AP) (Fotoğraf: Tülây DİVİTÇİOĞLU) HALİÇ VE ÇÖP... Sebze ve meyva fiatlan gözfi korkntadursun, Hal'de yer olnıadığı için motor ve mavnalarla gelen mallar Baliç'in sularını kirletmeye devam ediyor... Öyle ki, Merkez Uâl kıyılarında nerede ise kıyıdan 23 metre açı^a Kadar suda yüzen kalın çop talıakası üzerinde yürünebllecek!... Öte yandan, ne fazla miktarda gelen malın boşaltımına ne de bekleyen mallarin istifine imkân vermeyen Hâl yüzünden, kamyoniar sokak ortalarma, çürümüş meyvalar Haliç'in öte yakasına kadar ozanryor. Resimde, mavnalann boşaltma yaptığı Baliç kiyısında, su yüziindeki kabn çop tahakası görülüyor. |j m î| ECVET GÜREStN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog