Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Cümhuriyef BAS1N AKLAJ4 «ASASINA UYS1AY] TAAHHÜT BDEB (Baştarafı 1 tncl Sah>lrde) temsil etmejine bağlamaktadırlar. Orta gtlir grnpundaki seçime katılma düsüklıiğü oranının ortalama vüzde 11 olmasına karsjlıb, alt geliı grnpunda bn oran yüzde 8, iist gelir grupunda ise yüzde 7 dir. Bnna gröre iist grup oy vermefe en fazla istekli olan gruptnr. Siyasî partiler ve gelir grupları karsılastırmasına gelinee; 1 Cst eelır grupn : 1961 de C.H.P. bn grnptan vüzde 52 oranında oy aldığı halde 1965 de oran yüzde 43 e düsmüştür. A.P. nin oyları ıse yüzde 34 ten 45 e çıkmıstır. C.KJVI.P. bölundüğü ıçin oy oranı pek azalmış, Î.TJP. nin de oranj • 4 ten *i 0.9 a in« miştır. MJ*. ve T.ÎJ\ sadece 196S seçimlerine katılmışlardır. M.P. nin bo grapUn aldıfı oy yüzde 3, T.t.P. nin ise yüzde 8 dır. 2 Orta gelir grnpn; Bu frupta C.H.P. yüzde 48 den yüzde 37 ye düsmüş, A.P. ise yüzde 37 den yüzde 52 ye çıkmıstır. C.K.M.P. nin oyn •• / 12 den •'. 1,5 a, T.T.P. nin ise • 4 len »i 0,7 ye inmistir. Orta « ?elir grupunda M.P. yüzde 4, T.f.P. jüzde 5 oy almışlardır. 3 Alt gelir grapn; Bn rrupta C.H.P. ile A.P. nin dnrumlan yüzde olarak sdyledir; 1961 C.H.P. A.P. 33 43 19» 24 62.5 botlar mi$tir. Sahlbl: NAZaa OTADf « Cfenel Tajın MOdflrO! BCVBT GÜRESIN Sonımlu Jfazı tjlerl Muduru: EROL DALLJ Basao v* Vsyan CUMHTJRİYCT MATBAACILJK va Gazeteellik T. A. 5. • Cagaloftlu HaUcevi aokak No. 3941 KflcOfcfs*! Meydanı Edıro* Hanı Adans relefoo: İ5S0 * ANKARA Vaturlı Bolvarı Yaner Ap • renlgetUı Telefon: 13 09 20 • 12 Ol 68 • 12 95 44 17 57 3İ • tZMİR: Fevzipaga Bulvart Afearaglt) Uhanı, 104105. Tel: 31230 ABONE Seoeılk 6 «7lık S aylık ve İ L Â N 7S4H) «040 23.00 Hartel 198.00 «410 «9.50 Baatıa l l l ı M u } «00 U n ! * « » l o d «uUeiertJo (nnttm» 49 I I Dct Btürelet *e Ntgan NlkAt) Evlenroe Ooguts (Maktu) 89 ölttm Ucvtlt reaekkaı *• kaytp mram* I an> 100 ölüm. UevUt rc*ekktb (33 efl) 5 em IM SAYIS1 25 KURÖŞ Olayiarın ardmdaki [ Israil Süveyşin (Baştaralı 1 ÜKI Sahlfede) kullandıklarını ilâve e t Görulü>or kı A.P. alt gelir grnpandan büyük Slçöde oy almıstır. Bnna karsıhk C.K.M. P. yüzde 21 den yiude 2 ye, Y.T.P. yüzde 3,5 tan yüzde 0.9 a düşmüstür. M.P. nin oyn yine bu grnpta yüzde 6,5, TJJ». nin ise yüzde 4 tfir. TEŞEKKÜR Tıp Fakültesl Go^us Hastalıklarl KHmğinde yatarken. ornek insanlık ve faziletli çalıjmalarıyla benl muüak bır ölümden kurtaran Saym Prot. Dr. N'osret KARASU, Doç. Dr. Turh«n AKTOL, Prof Dr. SelâhatUn KAYNAK, Prof. Dr. Sami SOLU. Doç. Dr. Türkân AKYOL, Dr. Dcgana; ALPER; Ülktl Tınku», Arslan TunfbUek. NUıat Batur, Nlhat Özyardımeı, Ba?hemsire Melâhat Altınl8n«H ve yardımeılariyle bütün personele sonsuz teçekJrürlrrimi tunarım. Tahstaı SABAÇ Cumhuriyet 8444 Israıl Genel Kurmay Ba«kanlığı ise, dün sababa karşı SUveyş kanah boyunda cereyan eden çarpısmalarda, bır I«raıl askennin yaralandığını bildlrmlştir. Genel Kurmay Başkanlığı sözcüsü, öncekı ?ünlcU topçu düellosundan sonra, Masır birllklerirun gece yarısına doğru, kanalm oatı yakasından Israil mevzılerınl havan ateşi altına aldıklanm, bundan tahmınen yarım saat sonra da, Mısır topçusunun yenı bır baraj stesıne başlsdığını iddıa etmıştır. Topçu ateşını kısa bır süre sonra sreniden havan atesi ızJemıştır. tsraıl Genelkurraay Başkanlığı, Mısır kuvvetlerının ateşıne atesle cevap verıldığınl eklemıştır Süveyş boyunda çarpışmaiar olurkeo, Genei Sekreter U Thant'ın temsılcısi Norveçlı General Od Bull'un Kanal boyunca Bırleşmiş Mılietler gdziemcılerının yerleştırilmeleri konusunu gorüşmek için Kahireden buraya gelmesi beklenmektevdı. «El Ahbar» gazetesının bıldırdığme gore, İsrail • Mısır «ateşkes» hattı boyunda gorev alacak B.M. askeri gözlemcılennın ilk kafilesi bugun Kahirede bek lenmektedır. Bu kafilede, Birleşmış Milletlerın mütarekeye nezaret heyetinden altl Isveçli subay bulunmaktadır. «thtilâlei» Arap ulkeleri liderlerı. dun Cuma namazını birlık te El Ezher Carnıınde kıldıktan sonra, önceki fıın başladıkları muzakerelere Kubbe Sarayında devara etmışlerdir. «Küçük zirve konfersmına» katılan lıderler, Mısır devlet ve hukumet ba$kanı Nâsır, Cezsyir Devlet ve hükumet başkanı Albay Bumedyen, Suriye devlet başkanı Dr. Nureddın El Attasi ve Irak Cumhurbaşkanı Ab durrabman Arif'tir. İsraile göre StVAS Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a katılmak üzere Ankara'dan Erzuruma, Tanm Bakanı Bahrı Dağdas ile Veterıner Işleri Genel Müdüru Mustafa Durusoy ve eski Konya milletvekili Osman Bigaoğlu'nu gdtiıren Türk Hava Yollanrun F 27 tıpi uçağı, Sıvas uzerinde arızâlanarak NATO hava alanına mecburi iniş yapmış tır. Bahri Dağdaş'ın uçağı mecburî iniş yaptı Askerî personel (Bastararı I ıncı «ahıledrı buhınmaktır. Türk Ordusu millî suur içinde serefli hizmetini görmeye devam etmektedir. Kimin kudreti yetermiş Türk Ordusnnn öcretli ordu durumnna düşürmeye? Türk Silâhlı Kuvvetleri, Türk milletinin göz bebeğidir. Silâblı Kuvretlerin şu veya bu şekilde Türkiyeye para için hizmet ettiğini dfişünmek aklın alamayacagi bir istir. Silâhlı Kuvvetler Personel Kanun Tasarısının malî hükümleri olmayacak mı, olacak. Malî hükümlerin oldufu yerde ücretli ordu demek mumkiin müdür? Tasanya malî hükümler konmayacak mı? Muhterem Senatorler, böyle itibar zedeleyici münakaşalar >apmak çirkindir.» Başbakan Demırel daha sonra, ordu pohtika konusuna değınerek şunları soylemistir: «Ordunun politika oyunlarına âlet edildığini soylemek ne maksatla. hangı maksat düzeni içinde soylenırse soylensın gayet mânasız ve tehlıkeli şeydır. Tiırk Ordusunun, Türk rmUeti He karşı karşıya gelmesini veya Turk mılleti Ue arasınm açık olmasıru ısteyenler daıma hüsrana uğrayacak ur. Turk Ordusu, vatanperver insanların topluluğudur. Ve bu insaalar hıç bır zaman Turk Anayasasının dışındaki cereyanların destekçısi değıldır.» Bundan sonra Milli Savunma Ba kanı Ahmet Topaloglu soz alarak tenkıüleri cevaplandırmış, ve Silâhlı Kuvvetler Personel Kanunu Tasannın tumu uzerındeki görüşmeler sona ermışür. Daha sonra vakıt gecıktlgınden oturum kapanmıştır DIĞER TASAİULAR Dığer taraftan Toplum Zabıtası ve Trafik emrıne venlmek uzere yeni kadrolar getıren tasarılar dun Cumhuriyet Senatosun da kabul edılerek kanunlaşmıştır. Tasarılara gore, Toplum Zabıtası emrıne 2190, Trafik emrıne ıse 3000 yeni kadro verilmektedır. Genel Müdurlüğönden . Dosya No.: 672069NK Tahmıri bedeli 910.000. TL. geçıca teminatı 40.150. olan kuznaş ve diğer bütün tnalzemesı işi alana aıt olmak üzere 6500 adet parka diktırilecektir. Eksiltme ve ihaiesi 2490 sayıiı kanunun 31. tnaddesj gereğince kapab zarf usulü ile 31/7/1967 pazartesi günü saat 16.00 da Ankara'da Karayollarj Genel Müdürlügu Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartnatnesi dilekçe ile aynı yerden bedelsız temın edilir. İhale'/e isfirak edecekler Konfeksiyon Sanayii kolunda saııayici olduğuna, ayrıca fabrikasın.U teçhizat olarak: a) Beden öleüleTİnin nndart olabüemesi için kesimhsnede lcumaş yayrna makinası, kumaşı kesen şerit rnıkinası, b) Diki' kalitesinl uygun evsaftı temin edrbilecek çıft iğneli makine, yüksek evssfta ili> makinası, overiok makinası. bant halinde biye h«»rlama makinası, düSrne dikme makinası, düğme boynu bvuma makinası, kumaşa biye geçirme makinası, c) Günde asgar! 400 adet parka dikebilecek kapasitede olduğunu Sanayi Odasında alacağı bir beige Ue terSİK etrnefi şarttır Bu belge teklif mekruplanmn dıs zarfı içerisijır konulacakbr Belgeyi îhtiva etaiyen teklifler kabul etJilmiyecektir. Talipler Ticaret, Sanayi Odası veya esnaf belgesi koynıak şarüvle hazırlıyacakîan teJrÜf meVrımlannı eksiltmeden bir saat öncesine kadar makbuz mukabihnde ayni yerdekJ Komisyon B»«u""«<'»nia vermis olacaklardır. eecikmelerin Vahul edVpmi^pr*»! dııvurulur (Basın 19311 A. 85858408) Karayolları 15 Temnıuz 1928 tarlhli Cumhuriyet'ten Güven Partis! Genel Başkanı Turhan Feyzıoğlu d.un parusınin Şışli tlçe Merkezını açraıştır. Şehnmızde uç gun kalacak o* lan Feyzıoğlu bugjrı de Ercinonü ilçe merkezioi hizmete açacaktır. Feyzioğlu, halkın GUven Partısme karşı son derece ilgi gosterdigini ve güvendiğını belırtmoş «Güven Partisi halkın yanında \e hizmetlndedir» demıştir. Feyzioğlu tstanbıda geldi <Ka«taratı ' ınrı nahjfede) sulu» oîarak vasıflandırmıştu". KÜRSATIN AÇIKLAMASI ANKARA ~ «Porselen lthalınde yolsuzluk yapıldığı iddıası» ile ilgüı baber üzenne tnalumatına miiracaat ettiğımiz Turizm ve Tanıtma Bakanı Nıhat Kürşat, özetle: «Mahut şırketin karışık işleri ile Bakanlığumn en ufak bir ilışıği yoktur. Bu bır yabancı sermaye mevzuudur Yabancı sermaye komıtesınde Bakanlığım uye dahı değıldır. Turıstık tesıs belgesı bu muesseseye benım zanaanırada değU 1964'te verılmiştır. Porselen taşıyan vagoalar gumruğe gelıp dayantncâ ilk karşı çıkanlardan biri de ben olmusumdur» demıştir. Porselen Kuponlar ttılâfnamesının ımzası uzenne duyunu umumiye ıdaresımn tasfıyesıne başlanmıştır. ltılâfnamenın lmzası üzerıne Fransız Dayınler vekılı M. Oeclosier ile Ingilız Dayınler vekılı Mr. Waıt şehnmıze gelmışlerdir. Kendilen itilâfnamenın tatbik seklını kararlaştırdıktan »onra Parise hareket edeceklerdır. Düyunu umumıyenın tasfıyesmde hademe ve muhafız olarak 30 memur kalacak, çıkarılanIsra tazmınat ödenecektır Paris sefın Fethı bey, düyunu umumiye ldare meclısının Parise nskli üzerine orada ılflvei memurivet olarak Türk Dayınler vekâletini ıfa edecektır. Düyunu umumiye tosfiye ediliyor bölge aalkına dağıtacaktır. ücaz tarifelerle muhtelif istasyon lara ocuz zabire eönderilecektir. Knılav da bütün teşkilâtı ile yar dıma kosmuş balonmaktadır. Netice, kuraklıK dnrnmn ilk çün lerdeki fecaati gâstermemektedir. Taro Mr ihtimamla karşı lanraıs balnnayor.» Surras NADİ Türkiye • Bulgaristan emniyet anlaşması Hukumetımız Rusya, ttalya, Afganıstan ve tran Ue emniyet anlasmalan akdetmij ve bunlar ehemmıveti mahsusa İle kar» sılanmıştı Yalnız Yunanhlarla cereyan eden müzakere netıce» lenroemistl. Buna mukabıl But» garistan hükumetimizle bir emcıyet misakı sfctine muvafafcat etmıstır. Bu habertn Atınada mühım bir te'sir icra edeceğı söphesizdır. Sofya, 13. Bulgaristan Harıciye nazın M. Burof. Sobranıye meclısindeki beyanatında Tür kiye tarafından bır saldırmazhk ve emniyet mtsakı akdi için vukulıulan teklifi kabul etmıştir. Kurak bölge için Ankara, 14. (Basyacanmızdan) Bn sene bazı yerlerinde kuraklık elan bölçtleri geıen Dabilive Vekilı Sükrü Ksya bevin terdifi izahat üzerine vekiller hey'etinee fttlbaz olnnan tedbirler ve kararlar Reisicamhonın da tasdlklerine arz olunmnstnr. Evvelâ raemnunlnkla snrasını kaydftmett lâzımdır ki. koraklık sâdeee dfirt vilâyetin ninayet sayılabilecek dereeede mabdnt ban köylerine inhisar etmistir. Hükumet ba kdylerin yar dıma mnhtaç olan abslisine azamî is te'min etmektedir. Me*eU ba sene Koçhisar memlehalanndan (tazla) fazla tns istfhsal ve naklolurtarak tnemleketin mnhtelif verlerine depo edilecektir. Zlraat bankası bir bnçnk milron lira kadar tohnmlnîn hn Ankara I Numaralı İcra Hâkimliğindon: Dosya No. 1967/370 Ankarada UIus 1$ hanı O. blok No. 316 da Ali Rıza Yılmaz ve Tahsin Yılmaz vekilleri avukat Orhan Cavit Erdoğan tarafından vaki konkordato talebl Ankara 1. Numaralı tcra Hâkimliğinuı 11/7/1967 gün ve 1967/370 esas 353 karar sayıü llânıiyle kabul edılerek kendilerine tiü av mehil verümiştlr. Her alacaklınra ilfin tarihlnden itibaren 7 gun lçerisinde karara itirae edebilecekleri. Konkordato komlserine, Ankara tcra Tetkik Merdl Baskatibl ömer Tümer'ın tâyın edıldığı, alacaklı ve borçluların komJserlige mıiracaatlan lüzumu tcra ve tflâs Kanununun 288 lncl maddesJ gereğince ilftn olunur. (Basın: 19465 A. 8708 8424) Gençlik aşısı yüzünden Ürdün îsraili B.M'e şikâyet etti BÎRLEŞMtŞ MtLLETLER, (\ew lork) ( u . ) Ürdıin dun lsraıl'i son hafta içınde Guvenlik Konseyi ateskes kararını de\amlı ıhlâl etmek ve smllere karşı sılâhlı saldınya geçmekle suçlamıştır. Öte yandan yine Ürdun'un Genel Sekretere sunduğu bir mektuba gore, Israil işgal ettıği Şerıa ırmağının batı yakasında bulunan Ürdün bankalarını ve duk kânlannı vacmalamıştır. Rekiâmcılık 24198401 SEKRETER ARANIYOR İlâncdık Kollektif Şırketi reklâro scrvislennde çalıştırılmak uzere, İngih'zce va Türkçe lisarüanna taro mânası ile vâkıf, çok serı daktilo yazabilen tecrübeli bir bayan sekreter aranmaktadır. Ikıncı lisan olarak Almanca tercih sebebidır. Muracaatların saat 9 00 12 00 arasında şahser yapıimssı rica olunur. Teshin Tesisatı Yanlırılacaklır (Sümerbank Genel Müdürlügünden) 1 Konya Krom Ma£n«ât Fsbriknsı teshin, mu^fak ve pompa istasvonu tesisaö, (birim fittlar, müteabnit tarafından teklif edjlmek esası üzerinden) eksıltmey» çıkarılmıştır. 2 Eksiltmeye lştirak edecek rr.üteahhîtlfrin. bir mukavelede rtenzilâttan sonra) lw« hesap bedeli 750.000, TL. olan bir kalorifer tesisatı işini müteshhit olarst yaptıgına ve kati kabulünü aptırdıfiınr dair vesika ibraz etmesl şarttır. 3 F>«i'tmenin muvakkat tcminat miktarı 110.000, TL. dır. 4 Taahhüdün teslim müddeti, muksve'f akdinden İtibaren 250 takvim gününü geçmpmek üzere müteahhit tarafmdan teklif edilecektir 5 Eksjlün* f>vrakı, 30,^ TL, karsılı^nda Sümerbank Ankara eubesinden vova (Karaköydeki) Sümerbank İstanbul şubesinden temin olunpbîlir. 6 Tr 1 '" zarflanmn, en eeç 27 Tpmmuz persembe günfl aaat 15 e kadar Sümerbark Genp) Müdürlügü MuJıaberat Ser\'isine gelmiş olması lâzandır. 7 Genel Müdürlüsöimüz ihalevi vapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir (Basın 19320 A. 85538407) Dr. Behçet Sabit bey, gençlik aşısı aleyhinde negriyatta bulunan Aksam gazet«sini dsva etmistir. Voronofun gSnderdıfti maymun Behçet Sabit beyın evinde tam bir sihhat içinde beslenmektedir Dr 20.000 iira t»zminat dâvası açtıŞını ve maymunun aşı vapılacak ihtivarlara haTIT oMtıSunu c DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIGI Se\ir ve Hidrografl Dairesi BaskanlîSından bildirilmisür. BILDffil DENİZCİLERE VE HAVACHARA 75 SAYTU 25 ve 26 Temmuz 1967 taribJerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında aşafıdaki noktalann Wrlestijjj saha içinde seyretrae, demirleme, avlanma Te bu sahanın 12500 metreye ksdar oJan yüksekliği can ve mal emniyeö bakımından tehlıkeli dir. EGE DESİZİ İZMÎR KÖRFEZf 1 inci nokta ; . E.4621 NoJu Büvyk Şahjp adasj fonerin den 337 derece »w 'Vİ'nu! mesafeîîe eniemi 38 derece 46 dakika 30 saniye Kuzey, boylamı 28 derece 27 dakika 30 saniye Doğu olan nokta. 2 nci nokta : Eniemi 38 derece 50 dakika 00 saniye Kuzey Boylamı 26 derece 37 dakika 00 saniye Doğu Süncünokta : Eniemi 38 derece 29 dakika 30 saniye Kuzey Boylamı 26 derece 46 dakika 00 saniye Doğu 4üncünokta ; EnJemi 38 derece 28 dakika 30 saniye Kuzey. Boylamı 26 der«ce 41 dakika 30 saniye Doğu, DENİZCİLERE VE HAVACBLARA ÖNEMLE DCYCRULUR. (Basın 191288418) RUHANîAYiN Kıymetü büyüğünıüz, sevgılı babamjz Benzinle kendini ateşe verdi İZMtR Ciglıde Hüseyin Akdeniz fsimli 53 yaşındaki klmsesiz bir adam, Ieğenln içine koyduğu benzinle kendini ateşe vermiştir. Tek,odalıevigd* yıjlajaır yalnız bâşı'na oturâri "yaşlı adam, mahalle sakinleri tarafından hastahaneye kaldırılmıs. fakat kurtanlamıyarak ölmüştur. Kdnstantin ALTINCIOĞLU'nun İLÂNCILIK KULLEKTIF ŞtREETI Sirkeci İstanbul İ vefatının kırkıncı gunüne te saduf eden 16 Temmuz 1967 Pazar gunü saat 10 da Kurtuluş (Son durak) Ayı Dımitri Kiliçesinde ruhanî âvını okunacağı sayın dotlanmıza, akrabalanmıza duyu rularak, arzu edenlerin teşriflen rica olunur. Todori ve Tanaş Altıncıoğln îlâncılık: 1305 8449 Orhaneazi Asliye Hukuk HâkimJiğinden: Dosya No.: 96780 Orhangari Karsak köyünden $erif Kayı tarafından aynı köyden Sıdıka Erdoğan, Rıd van Erdoğan, Adnan Erdogan, Mürvet Balcı ve fsfanbulda mukim Seher Alsabeyit aleyblerine açılan 7 bin lira faide» îı masraftan alacak dâvasının yapılmakta olan duruşması sonunda dâvalılardan Seher Alsabeyrt'in adresinin meçhul bulunduğundan aşağıdaki ka rarın ilânen tebliği icabetmekie mahkememizden verüen 286967 larih 96780 esas ve 181 sayıiı kararla dâvacının sabit olan dâvası veçhile 1500 lira faidelj masrafın dnsvsMnda mevcut veraset ilâmmdaki hısseleri nisbetinde dâvalılardan alınarak dâvacıya veril mesine ve dâvacının fazla talebinın reddine ve keza kararda yazılı mahkeme masrafla nnm da hisse'eri nisbetinde dâvalılardan alınarak dâvacıya verilmesine mütedair ka rarın dâvalılardan Seber Al «abeyit'e ilânen tebliğ olunur. (Basın 42998425) Yalova Oğretmenler Sıtesi Guzef'e<:tırme Demeği Başkanhğından Derneğımi2İn yıllık gene] toplantısı 28/Temmuz/1967 Cuma gunu eaat 17 de Çifelik Kdyü fcuruçeşme mevkıınde yapılacaktır Sayın uyelerın teşrillerınl nca ederun. Sıtkı Dost Baskan GÜNIJEM: 1 Genel Kurulun açılışı. 2 Başkanlık divanı seçimi, 3 Yonetim ittırulu ve murakıp raporlarının okunraası, 4 Raporlar uzerinde gorüşme, vbnetim ktırulu ve murakiPİarın ıbrası, 5 Yerı yonetım kurulu seçılmesı. 6 Dılekler. Cumhuriyet 8442 PAPA (Baslanıfı I ITI Sshlffrff) da görüçecektir Iki din adamı arasında yapılacalc bu g o rüşmenın de «büyük Snem taçıvkcsfı» ifade edılmekte v e muhtemelen «lsrail'in işga] ettifi KndiM'iin dnraraannn ele alınacağı» bıldirilmektedır. Roma'da Saınt Pıerre kilısesindeki Vatikin devletinın başı olan ve bu kilisenin eınırlan dısında pek seyrek çıkan Papa 6. Pnul'ün TürkiveVe yapacaSı ziyaretin turizm açısmdan da, Türfciye'ye kazançlar saflıvacak nitelikte olduğu helirtilmekiedır Kars Belediye Başkanhğından: 2490 sayıiı kanunun 3L ci maddesine göre Reis evi japtınlacakür. Muhammen bedeb 171.588,95 lira olup geçia temınatı 9.830 00 liradır. İhalesi 25/7/1967 salı günü saat 15.00 de Encümen huzurunda yapılacaktır. Kejii ve şartnamesı Encumen Kaleminde görulebUir. Taliplüerin müddeö içinde müracaatlan Uân olunur. (Basın 189448412) Biga Belediye Başkanhğından 1 1.234.625.78 llra fceşil bedellı Beiedıye termınal tesisleri binncı kısım inşaatı binm fıatı esası üzennden v» kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 thale 31/7/1967 perşembe günü saat 15 te Belediye daıremlzde mütejekkil Encümence yapılacaktır. 3 Geçıa temınaü 50770 lıradır. 4 tsteklilenn ihaleye lsürak edebılmeleri tçin işin keşif bedeli kadar B veya C grupu müteahhfflik fcarnesını, 1967 yılı Ticaret Odası belgesinı, teknik personel, makına ve teçhizat beyannamesıni, taahbüt altında bulunan isler beyannaznesiaı ve J»m başında çalışır vazlyette bır betoniyer, iki vibratör bulunduracağına daır noterden tasdıklı beyannameyi dilekçesine ekliyerek ihale gününden 3 gün öncesine kadar Belediyemize müracaatla yeterlık belgesi almalan 5 Bu işe ait proje, keşif ve ihale dosyası Ankara tller Bankası Genel Müdürluğunde, Bursa'da Vapı fşleri 2 nci Bölge Müdürluğunde ve Beledıyemiz tnşaat Teknısyenlığınde görülebilir. 8 tstekiilerın teklif mektuplannı ihale günO saat 14 e kadar makbuz karsılığı Belediye Başkanlıgına vermis olmalan, postada vaki olacak gecıkmenın nazara altnmıyacagı luzumu ilân olunur. (Basın: 191358411) Yüzme ve Sutopu (Bastarafı Spor sayıasında) (Gençler) Ci) Karataş 4.45^; (5) t.Y.Î. 5 042 T> Adana D.Spor 5.17.2 srropu MAÇLARI Gençler sutopu maçlarında ise şu sonuçlar aiındı Yeşıljiırt 4 Antalya 3 Adaiar 9 Karataş 0 İ Y.I.: 10 G. Saray 0 Adalar 21 Yeşilyurt 0 Karataş son maçta Antalyaya hukmen galip. Müsabakalara bugun saat 10 30 dan ıtıbaren devam edılecektır. TAVUK ve PİLİÇ SATIŞ İLANI Samsun Gelemen Devlet Ürelme Çiftliği Müdürlügünden: 1 thtiyaç fazlası 6000 baş pillç İle 1500 baş tavuk 25 Temmuz 1967 salı günü saat 14 de canlı kjlo olarak partiler halınde satılacaktır. 2 150C başlık bır partınm muvakkat teminatı (675) liradır. 3 Satış şartnamesı Samsun Ticaret Odasında ve Çlltljkte görulebılır. (Basın: 19450 8423) İ LA N Cinsl Ekmek Margann yağj Zeytio yağı Miktan 120000 sdet 8000 feilo gr. 4000 » » Muhammen fiyat Ura kr. 75 7 50 8 00 Tutan Ura kr. 90000 00 60000 00 32000 00 182000 00 teminat Ura a. 6750 00 4500 00 2400 00 Konya Selçuk Egitim Ensfilüsü Müdürlüğünden L T IM Cumtıunyet Resat Hamit \nz Vapoljon 24 arar kulçe 101.50 172.0» 122.90 109.00 114 00 14.90 101.75 173.00 129.90 110 00 115 00 İJ 94 Samsun ili Daimî Encümen Başkanhğından 227.493.41 lira ke$ıi bedellı Havza ilçesi özel tdare hizmet blnası ınşaatj ışı kapalı zarf asuliyle eksıltmeye çıkanlmış olup gecicı temuıaü 12.624.67 lira olan bu ışin eksiltmesı 481967 Curaa günü saat 11 de Daımi Encunıen Başkanlığında yapılacaktır. Talıplerin en geç ihale gününden tatil günleri hariç 3 gün evvel Samsun tlı tştırak Belgesi Komjsyonuna tnuracaatla alacakları ışürak belgesını ibraz etraeleri şarttır. 2490 sayıiı kanunun 32 ncı maddesinin tarifıne göre hazırlıyacakları kapalı zarflann ihale saatinden bir saat evveJine kadar Komisyonumuza makbuz mukabili verilmesi lâzımdır. Postadaki gecikmeler nazara alınmaz. Bu işe aıt şartname her gün mesai saatleri dahilinde daimî encümen kaleminde görüJebilir. (Basın 191638416) t LÂ N Evrakı Matbua İlânı 1 Esluşehır Beledıyesı Elektrık Işietrnesı ıhtıyacı İçin 40 kalem evrakı matbua, 476!> sayıiı kanunun 3. maddes) uyarmca tertiplenen yöne*nıeli}t büktimlerine göre kapalı taıt eksiltme usulü ile ihaleye çıkanlmıştır. 3 Evrala matbualann ntimuneleri Ue fennl ve idarl şartnamesı ve stfelesme tassrıa her gün mesai saatleri dahilinde îşletmedp eörü)obilir. 3 40 kalem evrakı matbuanın muhammen bedeli 16590, lira olup geçld teminatı 1^21,75 liradır. 4 thale 25 Tpraıaur 1967 salı gtinü saat 16.00 da tşletme Müdürlüfünde yapılacaktır. 5 Usulüne göre nazırlanarak ve şartnamenin aynen kabul edildigini blldirt tekliî mektuplannuı en geç 25 Teromuz 1967 sa.'ı günü saat 15.00 e kadar tşletme Müdürlügüne verilmesf şart olup, oostada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmiyecektir. 6 Komiçvonumuz ihaleyl yapıp yapmamakta serbesttir. (Basın: 19391 E. 44* 8421) MEVLİDİ SERİP Azız ve ejsız varhğımız merhume Enstitiimuzun ihttyacı Dulunan 90000 llra muhammen bedellı ekmek, 60000 llra muhaxnmen bedelli margarin yagı, 32000 lira muhammen bedelli zeytln yağı kapalı zarf usulü Ue satın almacaktır. Muvakkat teminat ekmek (6750) lira. margarin yagı (45001) llra. zeytin yağı (2400) liradır. Eksiltme 31 Temmuz 1967 pazartesi günü saat İIM de yapılacaktır. Şartname, EnsüMimüzde mesai saatlerinde bedelslz görUlebOlr. tsteicJüerin kanunl belgeiert Ue teminat mektuplannı tbraz etmeleri şarttır. Teklif mektuplarmın belirll günde bir saat evvel EnstiMJ Müdürlılgüne vermelerı şarttır. Post8da çecıkme kabul edilmez. (Basın 19369K12308427) .\ERftlE RÖMÜRCÜOĞLU'nun vefatının bırmci seneyi devriyesi munasebetüe azız rubuna ithaf edilmek uzere 16 7.1967 Pazar gunu (yann) oğle namazını m«taakip Fatih Camünde okutrurulacak mevlid ve hatım duasına akraba. dost ve arzu eden dln kardeşlenrmzin tesrıflennı rica ederız. Aıle adına Dr Saadet Komuıcüoğlu Bayındırlık Bakanlığı İstanbul Limanlar Makina İkmâl Grnp Imirliğinden: Leyland Yedek Parçalart Satınalı nacah 1 Leyland marka süper Beaver EB/9BL ve EB/5BL modelı kamyonlar için 91500. TL. keşıf bedelli yedek parça saünaJmacaktır. 2 Kapab zarf usulü Ue satınalmacak yedek parçalan gösteren listeler ve bu lse ait şartname SelimiyeHarem İskelesl karşısındald Grup Ârnirliğimizden temin edilebilir. 3 İhale 4 A»ustos 1967 çiınü saat 14^0 da Grup ÂmirÜğimiz binasında yapdacaktır. i Tshmini kesif bedeli 91.500 TL. olup muvakkat teminab 5.825. TL. dır. 5 İstekJiler ihale günfl saat 13.30 a kadar teklif mekruplarmı Grup Âmirligimiz SataıaLtna Komisvonu Baskanhğtna verecekJerdir. (Basıa 1SS768414) VEFAT VE TEŞEKKÜR Yusuf p£.şa'nm torunu, Tevfik ve Kadriye Bağcı'nın oğlu, merhum Emeklı Bnb. Vahit Bağcı'nın kardeşi Faâle Bağcınıii eşı, Sutude Ak'ın babası Şadı Ak'ın ksvinbıraderi, Ferzan ve Suheyl'ın dede/eri MUZAFFER BAĞCI Hakkm rahmetıne kavuşmuştur. 14.7196? cuma günü ö | l e namazını mütaakıp Merkezefendı Kabrıstaıuna defnedilmıştir. Cenaze merasimine bizzat iştirak eimek veya teiefon v s telgrafla büyük acımızı paylaşmak lutfunda buJunan sayın akraba ve dostlanmıza candan teşekkür ederiz. AİLESİ Manajans: 1995/8443 MAKİNA FAKÜLTESI DEKANUĞINDAN Pakültemize 106 takım ışci eibısesi diktırilecenttr. Muhammen bedei 2966 TL sı. Muvakkat teminat 222^ TL sıdır. Şartnamesl mesai saatlerinde Makina Fakültesinde g ö rrüiebilir Pazarlık 20/7/1967 eünü saat 14 de l.T.O. Muhasebe MUdUrliigunde yapılacaktır. (Basm: İÖ396 8422) 65/3180 îsmail Tüzüner: Ankara Posta caddesi Erkmen ban Kat 5 No 37 de tken tıalen adresi meçhuL Başar Saraclye Kol ş u . tarafmdan 1/3/67 tarüıinde aleyhinire açılan 25150 00 TL. ve roasraflarmın ödenmesi nalckındafcJ lcra takıbınde adresinize çıkanlan ödeme emr) bilfl teblig tade edılmıs ve vapılan zabıta tahkıkatına rafmen adresınlz meçhul lcalmıs ol duğundan öfleme emrinin tianen tebiiğme Sarar verılmışttr. İşbu ödeme emrinin gazete neşrinden ttıbaren ve Ranunî süreye 30 gün Uflvesi Ue 40 gün İçinde borcu ödemenlz, takibın mesnedl seoet kambiyo seoedı niteligıni haiz degılse 35 gün içinde mercie ;ikayet etmeniz, takip mesnedl altındak) tmza size ait değilse yine bu 35 gün içinde ayrıca ve açıkca bir dilekçe Ue icra dalre*me bildirmenız, aks1 takdirde tcra taidbindekl lcambtyo senedl altındatet imzamn sizden sadır sayılacağı, tmzanızı haksıa vere tnsâr ederseni2 100 Uradan 5000 Uraya kadar para cezas: Ue mabKum edUeceglnlz, oorçlu oimadığınız veya oorcun Itfa veya ımnaı edıldığl veya alacağm zaman aşmnna uğradıgı naKkında ittrazmız varsa bunu sebepieri ile birlikte 35 gün içinde retkiis merdins bir dilekçe Ue OUdirerek mercıden tUrazınızın KabuIUne dair bir Sarar getirmedlğiruz takdirde cebrl tcraya devam olunacafı ltlraa tdilmedigi ve borç ödenmediğl takdirde 40 gtia içinde U madde muclbince mal beyanuıda bulunmanız, bulunmazsani2 napisle tazylk olunacagıruz, hiç mal beyanında bulunmaz veya rıakıkate ayfcın beyanda bulunursamz bspisle cezalandınlacaginız ddeme emri verine geçerll olarak Uânen tebliğ olunur. (Basın 42848426) İSTANBUL 3. İCRA MEMURLUĞUNDAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog