Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

ITET 15 Temmtız 1967 8AHIFE BEŞ Şiddetli baş ağrılarına karşı Bin yataklı öğrenci yordu yapılacak ADANA Iktisadi ve Ticari İlimler Akademisiyle Ziraat Fa kültesinin bu yıl öğretime baslaması, Adanayı güneyin yüksek öğrenim merkezi haline getirecektir. Bu yönü gözönüne alan ilgililer. şehrimizde 1000 yataklı bir öğrenci yurdu yaptırılmasına karar vermişlerdir. Vali Ömer Lutfü Hancıoğlunun, öncülüğünü yaptığı yurt inşası için gerekli para, Vilâyet, Belediye, Kredi ve Yurtlar Müdürlüğünün yardımları ile sağlanacaktır. İKÎ HIRSIZ ŞTAJYER POLÎSİ ÖLDÜRDÜLER MERStN Dün sabaha karşı saat 03.30 sıralarında kimlikleri tesbit edilemeyen iki hırsız, Makarna Fabrikası yakınlarında bir polis koleji öğrencisini vurarak öldürmüştür. İki gün önce Polis Kolejinden staj için şehrimize gönderilen Silifkeli Ahmet Ağma, dün gece motorlu Emniyet ekibiyle birlikte devriye gererken şüpheli iki kişiye raslamış ve ekip tarafından «Dnr» emri verilmiştir. Bu sırada şüpheli kişilerin kaçmaya başlaması üzerine polis tarafmdan havaya ateş edilmiş, hırsızlar da buna tabancalariyle karşılık vermiştir. Çıkan kurşunlardan biri, stajyer polisin alnma isabet ederek ölümüne sebep olmuştur. Polisler, kaatil hırsızları yakalayamamıstır. IARALI BILUNDU ADANA Şehrimiz PTTMe şehirlerarası telefonlarda çahşan 25 yaşında evli ve iki çocuk anası Sabiha Oktay, Kocavezir mahallesinde oturduğu evinde yaralı olarak bulunmuştur. Kocası bir isçi olan Sabiha'nın, kasığından tabanca kurşunuyle yaralanmış olduğunu tesbit eden Savcılık, olayın içyüzünü açıklayıcı soruşturmalara başlaraıştır. Yaralı operatris Sosyal Sigortalar Hastanesinde tedavi altına ahnmıştır. Truva 400 yolcu ile döndü Venedik İstanbul seferini yapan cTruva» feribotu 400 y o l cu v e 82 otomobil ile riün Istan bula dönmüştür. Truva bu sefe rinde de Venedik'e 300 yolcu 65 vasıta götürmüştür. 85 aile Danıştayda dâva açtı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ankara ValiUği, Müli Emlâk Müdürlügü tarafından bir süre önce Telsizler semtindeki sosyal merkenlere yerleştirilen 85 aileyi tahliyeye mecbur etmiştir. Açıkta kalan aileler. Haik konutlarınm kiraya verilmesine dair yönetmeliğin iptali için Danıştayda dâva açmıstır. tddiaya göre yönetmelik, kanuna aykırı çıkarılmıştır. Meşeden yapümış fıçılarda viski en az üç yıl dinlendirilir 15 Temmuz: 7 Rebiül'âhır t 3 V. E. | 4 39 12.20 16.19 19.40 21.37 M iJ 3.29 8.58 4.3» 8.38 12.00 1.57 C.4S SAHİL JTOLU ÖZLENEN TESİSLERE KAVUŞTU KALYON OTEL • GRİPİN. baş. dis, adale, lumbago ve romaiizma ağrılannı leskin eder • GRİPİN. bayanların muaYYen zamanlardaki' sancılarında başan ile kullanılır ^ • 4 saat ara ile gündej 3 adet alınabilir faydalıdır RESTORAN KAFETERYA BUGÜN AÇILDI TESİSLER. DENİZ KENAJUNDA, TÜRİSTİK ÂBİDELER v e MÜZELER BÖLGESİNDEDİR. PARKİNG v e SERVİS İSTASYONU MEVCUTTUR. 300 misafiri ağırlıyacak nitelikteki lokanta v e kafeterya öğle v e akşam nefîs yemekleri v e muntazam servisiyle hizmetinizdedir. TESİSLER: Sultanahmet Meydanmdan 500 metre, Sirkeci'den 2 Km. mesafede sahil yolu üzerindedit. REZERVASYON : 27 79 12 27 87 44 Yeni Ajans 54528398 Reklâmcılık: 2418/8435İ Gayrimenkui Satış İstanbul 9. Icra . . ;• i Memurluğundan 1 i K5/473 Bir borçtan dolayı hacizli, Fatih, Kürkçübaşı Ahmet Şemsettin mahallesinin Langa caddesindc. en eski 138, eski ve yeni 144 kapı. 222 pafta, 1111 ada. 7 parsel sayılı 209 m2 iki deposu olan kârgir apartmanın 16/100 hissesinin satılmasına karar verildi. Satılacak olan 16'ICKS hissesinin 6/100 hissesine karşıhk plânmda (B) harfile gösterilen bodrum kattaki depo ve 10/100 hissesine karşılık ta 8 No. i l e gösterilen 3. kat irtifaklandırılmıştır. EVSAFI: Aksaraydan Samatyaya giden Küçük Langa caddesi üzertnde 144 kapı sayüı, haricen B.T.B. kaplı, ü ç normâl, bir zemin, bir bodrum v e bir de çekme kattan müteşekkildir. Yeni inşa edilmiştir. Cephenin ortasına isabet eden, üzeri beton saçaklı demir doğramalı kapıdan girildiğinde giriş holune dahil olunmaktadır. Karşıya isabet eden merdivenlerden mozaik on sekiz basamakla bodruma inilmektedir. Depo olarak ifade edilen hacimlerinin ikamet daireleri baline getirilmiştir. Binanın girişinde sağda kalan dairenin sltına isabet eden daire, tavanı sokak trotvar katıdan yetmiş santim yukarda olup. sokak tarafında zemini ahşap bir oda bulunmaktadır. Daire kapısından zemini karo mozaik bir hole girilmekte, sağda y u karıda bahsedilen odaya geçıimekte, soldaki bir koridor üzerinde fayans tezgâhh bir mutfakla yanında banyo ile alaturka helânın müjterek olduğu bir banyo kısmı bulunmaktadır. Koridorun nihayennde zemini ahşap ve arka bahçeye bakan bir oda daha mevcuttur. B u dairede su, elektrik varsa da havagazı yoktur. Bodrum katın mütenazır tarafında sokak cihetinde kapıcılar için bir antre ile bir oda vardır. Kapıcı dairesinin arkasında bir antreden doğrudan geçılen bir koridor üzerinde mutfak ile banyo helânın müşterek olduğu diğer bir hacim ve en geride de bahçeye bakan bir odadan müteşekkil diğer bir daire daha vardır. Bodrumdan bir koridorla arka bahçeye geçilmekte olup burada her daireye ait kömürlükler mevcuttur. Zemin kattaki dalreler girişine nazaran sağdaki dairenin kapısından zemini karomozaik bir hole dahil olunmakta, solda zemini ahşap caddeye bakan bir oda bulunmakta, sağda bir koridor üzerinde tezgâhı ve duvarlan kısmen fayans kaph eviyeli davlumbazlı bir mutfak ile yanmda alaturka helâ ile L şeklinde koridorun nihayetinde duvarlan kısmen fayans kaplı lâvabolu ve termosifonlu kumalı banyo bulunmaktadır. En arkada küçük plânlı yan yana iki yatak odası vardır. B u odaların önünde de arka bahçeye bakan bir balkon vardır. Bu kaün karşı dairesi cadde üze rinde bir oda ile arka tarafta da bir odası mevcuttur. Aydınlığa bakan helâ ile banyosu ve mutfağı bulunduğu aynı inşaat karekterindedir. Bu kaün üzerindeki üç katın aynı plânda olduğu cepheden bakıldığında sağda kalan dairelerin önde bir odası arkasında bir holü bu hole bağlı koridor üzerinde mutfak banyo v e helâdan müteşekkil sıhhi kısmı ile en geride önü balkorlu arka bahçeye bakan iki küçük odası bulunduğu inşaat karekterinin aynı zemin kat daireleri gibi olduğu bu dairelerin karşısına isabet eden dairelerinde bir antreden geçilen cadde üzerinde birbirine geçilebilen iki oda ile hol ve bu hole bağlı mutfak, helâ, banyo ve en geride de önünde balkonu bulunan bir odadan müteşekkil bulundukları sıhhî kısımların aydınlığa baktıklan aynı inşaat karekterinde inşa edilmiştir. En üst çekme katın dairelerin ise önde ve arkada teras bırakıldığı için değişik plânlı yapılmıs olup, ho! küçültülmek suretile önde bir oda meydana getirilmiş arkadaki banyo helâ ile birleştirilmiş ve iki oda da birleştirilerek bir oda haliııe getirilmiş çekmeden mütevellit kaybedilen oda hacimleri bu şekilde kazanılmıştır. Karşı dairenin de aynı şekilde plânında tadilât yapılnijtır Bu katm zeminleri tamamen ahşap olup, sıhhî kısımlarınkiler karomozayiktir. Tetasın zemini de karomozayiktir. Binada su, elektrik ve havagazı tesisatı vardır. MUHAMMEN KIYMETl: Tamamı 650.000.00 lira olup. satılacak olan 6/100 hisesi 39.000.00 lira ve 10/100 bissesi 65.000.00 liradır. llk açık arttırması 4/9/1967 Pazartesi günü saat 14 den 15'e kadar İstanbul Sultanahmctte Adalet Saraynıda satış mahaüinde yapılacaknr. Arttırma şartnamesi herkesin görebümesi için 19/8/1967 gününden itibaren dairede açıktır. llk açık arttırmada teklif edilen bedel muhammen kıymetin °b 75 ini bulmadığı taktirde, en çok arttıranm taahhüdü baki kalmak üzere, arttırma 10 gün daha uzatüarak onuncu 14/9/1697 Perşeme günü saat 14 den 15 e kadar İstanbul Sultanahmette Adalet Saraymda Satış mahallinde yapılacak açık arttırmada en çok attırana ihale edilecektir. İpotek sahibi alacakhlarla, diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin haklannı, faiz ve masrafa dair olan iddialarmı, dayanağı belgelerle on beş gün içinde lcra dairesine bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları Tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Talep edildiği ve 100 kuruşluk posta pulu gönderildiğinde, şartnamenin bir örneği gönderilebilir. Fazla bilgi edinmek istiyenlerin 1965/473 dosya numarasile memuriyetiıtıize müracaatları ilân olunur. (Basm 42708428) SEKRETERDAKTİLO ARANIYOR Büyük sinai şirket süratli daktilo bilen Fransızca ve Türkçe ile tercihan Almanca ve İngilizce lisanlanna da vakıf 2540 yaslannda tecrübeli Sekreter Daktilo arıyor. Kabiliyete göre tatminkâr ücret verflecektir. Müracaatlann birer fotoğrafla birlikte PJC 272 Şişli adresine el yazılı ile yazılmlj olarak gönderilmesi. Heriş: 4788429 Istanbul'da, hani akşam ü?erleri iş dönüsü iki üç tek atılan ayak üstü meyhaneler vaıdır ya.. Işte Londra, daha doğriüu bütün Ingiltere, aynı havayı taşıyan «Publick Bar» larla dolu.. Kısaca «Pap> dıyorlar bunlara. Yalnız; bizde henüz yeni yeni, biraz da modtîrn ve münasip olanlarına gideoilıyor kadmlar. Ingilterede ıse «Bar Amerikan» ın yanında kafayı çekenltrin üç tanesi erkekse biri mutlaka kadın. Hem de mıni. minimini eteklilerı büyük ekseriyette olmak üzere! Saat 18den sonra eğer ufak bir geçit bulabilirsenız, gıriniî bu Pap'lara. tğne atılsa yere duş mez bu ufacık salonlarda. Bira, çarap, cin, viski içiyor. ama dur madan içiyor lngilizler. Eh, elbette parası olan içer . Nefesine g ü v e a e n borazancı bası olur diyeceksinız. Doğru, adamlar bütün gün çalışıyor akşama da keyfinı çıkarıyorlar. Yalnız burada bir şey siiylemek istiyorum eski dost Ing'lizlere... Gerek Londra'da, gerekse Iskoçya'da bol bol şarap da içtim. viski de.. Klbette viskilerinin eşi menîndi yok dünyaua. Zaten adı üzerinde «Skoç» diyoruz umumiyetle viskiye. Ameri Bir kadeh viskinin hikâyesi «Abı hayat» için... Meselâ bakınız, 1954 yılında 39 milyon paundluk viski ihraç etmişler bütün dünyaya. 1955'de bu miktar 55 milyona, 1959 da 61 1966 yılında ise 120 milyon paunda çıkmış viski ihracatının yekunu. Demek «Abı hayatı» içmek isteyenier gün geçtikçe artıyor.. Yukarıda »öyleniğun gibi. Amerikalılar mılyarlar dökmüşler viski yapabilmek için ama, yine de muvaffak olamamlşlar. Şimdi Ingiltere v i i k i ihracının yüzde ellisini Amerikaya yapıyor. Sonra sırasıyla Avustralya, Belçika. Kanada, Fransa, Yeni Zelanda. Güney Afrika v e Alman ya geliyor. Bunların yanında Türkiyenin d e Ingiltereden bir hayli viski ithal ettiğini biliyorsunuz!.. Onlar da, lngilizler de istifade etsinler!. Kırmızı yüzlü, sempatik îskoçyalı tatlı tatlı baktı ve sonra sağ elinin işaret pjarmağı ıle sağ gözünün ait kapagını hafifçe aşağı çekıverdüZaten. Edinborgda. berbalde snynn tesirivie olacak beni de bir vtoki merakı aldı. Kir de fabrika gesdim ve âbı bayat n« manlanyla iöriismek fırsatını bnldum. Ve «Srdiım Ki, viski Sy le pek kolay vapılır nesne değil. Bir defa sabır ve zaman, son. ra da fıçıların içine en aşağı 3 yıl yatırılacak bol para lâzım. Hükâmet 3 yıl dinlenmeıvis vlg kinin satışını yasak etmiş. Bnnnn büyük cezası var. özel te«rbbüsün elindeki fabrikalarda depolar mühürlü ve eümrük me mnrlan nöbet bekliyor. Beş yü dinlendiriler viski biraz daha Danahva satılıyor. Son ra 7 ve 12 yıllıklar vaı ki onların fiatı daha yüksek. Viski 20 30 yıl dinlendirilse acaba sarap gibi kıymetlenir mi? Bunu merak edip uzmanlara sordum. «Hayır» dediler. «Pek nadir olarak 15 20 yıl viski dinlendirenlsr vardır. Ve pek makbul değildır. En iyi viski 12 yillık olanlardır. Pekl diye devam ettim. Kapalı bir sise viskiyi 5 yıl, 7 veya daha fazla saklasam dinlendirilmis layılır, kıymetlenir mi? Viski uzmanlarının buna verdikleri cevap da «Hayır» oldu. Çünkü, viski, şişeye kapandıktan «onrş ctegit, ancak meşe •* ğacndan~'v«tn!ag fıçısmda din* lenir ve ondan da bir miktar lezzet alırmıs. Başka bir tenk viski yapılabi lir mi? Meselâ kırmızı veya ye8İ1 viski olur muî Cevap su: tstersek mor, istersek tnrnncn viski yananz. Sinıdi bilinen renk Karamelâ boyasıyla ve riliyor. Visniniıı hakikl renri beyazdır. Şunları da ilâve edeyim. Vis kinin ana vatanında normal bü yüklükte bir şişeden 32 veya 28 kadeh çıkarıldığı söylaniyordu. Bizde ise âbı hayatın daha cö mertçe boşaltılıp 1617 kadeble ancak idare edildigini bilirsiniz. Viski faslını başımızdan geçen bir olayı anlatarak kapayalım.. Iskoçya'da bir arkadas viskinin üzerine ilive etmek üzere soda istedi. Uzun boylu, smokinli garson yüzünü bir eksitti ki görmevin. Istemiye, lstemiye sodayı £etirdi. Getirdi ama ufaciK şiseden soda, viskinin üzerine aktıkça sanki kendi başırıdan aşağı kezzap dökülüyormuş gibi ıstırap çektiğini görüyorduk. Skoçlar. viski ya sek. ya da su ile içilir diyorlardı. Iklndı 1 Rokec yapıyorlar ama viski yapamıyorlar Ava adam «onderen roketl yapanlar, atomn, hidrojeni patlatanlar niçin viski yapamıyor7 Bunun. Abı hayatın sırn nedir? TUNCELI VALİLİĞİNDEN 1 Aşağıda kesif bedeli, geçici Uminata, ihale günü ve saati belırtttaö NpBHhrtr ftfcfan Kıt Sanat Okulu onarımı, Merke» öğretmen Okulu elektrojen grupu mazot deposu inşaatı 2490 sayılı Kanunun hükümleri gereğınce kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmustur. 2 Eksiltme «artnamesl ve diğer evrak Bayındırhk Müdürlüğünde görülebıltr. 3 Eksiltme Bayındırhk Müdürlüğünde toplanacak ihale komisyonunea yapılacaktır. 4 Eksiltmeye girebilmek tçin isteklilerin : a) Geçici teminatını, b) 1967 yılına ait Tıcaret Odası belgesini, c) Müracaat dilekçeleri il« birlikte verecekleri (eksiltme sartnamesinde bellrHien ve usulüne göre hazırlanmış olan) plân ve teçhizat bey annamesini, sermaye ve kredı ımkânlarını bildiren mall durum bildirisınl, isin keşif bedeli kadar iş bitirme belgesini ve taahhüt beyannamesini ibraz suretiyle Bayındırhk MüdürlüğCnden alacakları yeterlik belgesini teklif mektuplan ile birlikte zarf a koymalan lâzımdır. 5 Istekliler teklif mektuplannı 31/7/1967 Pazartesi günü ihale saatinden bir saat 6nca makbuz karsılığinda ihale komisyonu baskanlıgma vereceklerdir. 6 Yeterlik belgesi aîınması için »on müracaat tarihi 28/7/1967 Cuma günü mesai saati tonuna kadardır. Telgrafla müracaatlar v« poıtada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. Keşif bedeli Ge;icl teminatı E k s i l t m e î ş i n e i n •t Lira Kr. Lira Rr. Gunü Saati Pülümür Akşam K ı ı Sanat Okulu o n a n m v e tadilâtı Tunceli tlkögretmen Okulu elektrojen gıupu mazot depoları 96 538.48 19.704,30 6.081,92 1.477.82 31/7/1967 9.00 31/7/1967 12. (Basın 193058409) Elâzığ Veteriner Viroloji Enstitösö MödürlöğOnden 1 Enstitümuzün ihtiyacı için aşagıda cinıl, mıktarı, muhammen bedeli, fiatı v e g e ç i d terainatları yazılı bir adet cibaz v e dokuz kalem de malzeme kapalı zarf usulüyle satın alınacaktır. 2 Bir adet cihaz v e dokuz kalem malzeme toptan bir lstekliye veya ayrı a y n isteklilere ihale edilecektir. 3 Bunlara ait çartname ber g ü n mesai saatleri dahilinde Enstitümüz Müdürlük binasında •• Ankara İstanbul Veteriner Basmüdürlüklerinde gSnilebilir. 4 İsteklilerin ibaleye katılabilmek için 1967 yılına ait Ticaret Odası belgesi, ikametgâh ilmflhaberi usulüne göre hazırlıyacaklan kapalı zarf v e teminatlarım bir saat evvel Elâzığ Maliye Vezn e s m e yatıracaklardır. 5 Postada vaki gecikmeler kabu) edilmez. Giml Quartz cihazı Ası şısesı Lâstik Tıpa Alümınyura kapak Tecrübe tüpü Kauçuk Dren Agar Agar Damacana 10 Utrelik Rouz buvatı Süzgeç kâğıdı Mlktarı 1 Adet 100.000 > 70.000 » 70.000 » 5.000 » 250 Mt. 20 Kg. 100 Adet 1500 » 5000 > Mnbammen Bed. Lira Kr$. 7250 00 40.000 UO 4.900 00 2.800 00 10.000 00 1.250 1)0 îbsno oo 2.000 00 11.250 00 1.500 00 Geçicl Tem. Lira Krs. 543 3000 367 210 750 93 1125 150 843 112 75 00 50 00 00 75 00 00 75 50 Viski fabrikasında muhtelif çeşit nümuneleri, uzmanlar koklajarak kontrol ediyor kah da milyonlar döktü denedi. Aslında gayct basit. tskoçya* Kanadah da, Fransız da, Italyan nın tasından topraçından akarak da. Ve biz de denedik viski yapdaflardan asaîı inen sayun les mayı ama, olmadı işte. Olmuzeti, içindeki hassa veriyor vi«yor!.. Skoç'un tadını bulamıyor kinin asıl tadını. Tini Skoçn kimse. skoç yapan yine skoç! Ingiltere'de kaliteli şaraptan Bana bu âbı hayatla, viski suben de içtim. Fakat bizim Türyu ile bir kaç defa yıkanmak kiye'de yüzlerce ton çok nefis şa kısmet oldu Edir.burg'da. rabın mahzenlorde müşteri bfkOtelde musluklardan pürül lediğini hem de aklın alanııyagürül viski suyu akıyordu. Bicağı kadar ucuz fiatla bunların zim, «Divan'ın, Park Otelin, ithal edebilecekleriri Londıa'da Kulis'in banndaki dostların ki iş adamlanna hatırlatmak iskulakları çınlasm.» dedim. Hepterim. sinin aşkına banyoyu lebâlep Hazır meyhaneden, içkiden sö« viski suyu ile doldurup bir yıaçılmışken Viskiden bahsedekandım ki dansı başlanna.. Son lim biraz. ra bu fırsat bir daha ele geçmez Bizde «Abı hayat» derler ya. diye bir de viski suyu duşu alİşte viskinin ilk ismi hayat sudım yuymuş Iskoçya'da. 14. asırda Sakın sarhoş oldum sanmabaşlamıs bu, taa zamammıza ka yın! Sadece saçlarım yumuşadı, dar gelen bayat suyunun hikâ cildim kaygan bir hal aldı o ka yesi. dar! Britanyalılar bakmışlar ki viski bastalığı bütün dünyayı Otelde konuştuğura lskoçyallsarıyor ve vazgeçilmez, hem de lara sordum. lüks bir iptilâ hâlini ahvor, rau Peki ba snya Londra'ya bir azzam bir endüstri karmaşlar bora ile aktarsanız olmaz mı? TARIN: Niçin kılıç bahğı yemiyorlar TEŞEKKÜR Ayşe Şekerin eşi, Niyazi Ş e ker, Saime Araz. Firuzağa l l k okulu Öğ. Mukaddes, Cevdet Şeker, Şevket Şeker'in babaları, Sevim, Nadide ve Zekiye'nin kaympederi, Kemal, Cihan, Cumbur, Uğur. Oryal, Erdal, Ahmet, Serdar, Mengü, ve Harun'un sevgili dedeleri ebediyete intikal eden IH A L K Gflnü Saat 8/8/1967 10.00 11.00 Devlet Hava Meydanları Işletmesi Genel Müdürlüğünden 1 Erzururo nava meydamnâa yapılacaK 4 daireh tsçl lojmanı 2490 sayılı Kanun bükümlenne göre KapaJi zarf usulü Ue eksiltmeye çıkaninuştır. 2 KeşU bedeli 119214.31 lira olup geçici teminatı 7210 72 liradır. tşbu teminat tdaremizin T.C. Merkez Bankasındskl 57 sayılj hesabına veya Genel Müdürlük »ezneslne yat:nııp mukabillnde makbuz alınacaktır. 3 Eksiltme 26/7/1967 tanhıne tesadüf eden çarşamba günil saat 16.00 da Ankarada Genel MüdürlüS Alım, Satım K o mlsyonunda yapılacaktır. 4 B u işe ait şartname Ankarada Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanlıgında. tstanbulda Yeşıiköy Hava Umanı Başmüdürlügünde, Erzunımda Meydan Müdürlüğünde görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek tçin isteklilerin a)/7/l967 günü mesai saati sonuna kadar aşağiöaki belgelerle blrlikte oır dıIekç8 ile Genel Müdürlüfe müracaat ederek ışe girebilmek için yeterlik belgesi almaları şarttır. Müracaatta genel evrak kayıt tarini muteber olup, postada olacak geciKmeleı ve telgrafla müracaatlar nazarı dikkate alınmftz a) Teçhizat beyannamesi (örneu 1) b) Mall durum beyannamesi ( » 2) c) Personel beyannamesi ( » 3) d) Taahiıüt beyannamesi ( » 4) e) Buna mürnasU iş bitirme belgesi (bına ısine ait> 6 tsteklilerin 1867 yılı ücaret odası belgesi tdaremlzden alacakları yeterlik belgesi. teminat mektup veya makbuztınu havl usulüne göre tanztm edeceklen Kapalı zarflannı ek> siltme saatinden bir saat errel Alım, Satm Komisyonu Başkanlığına vermiş olmalan şarttır. Postada olacak gecikmelar feabul edllmez. İsteklilerin gerçek telc kişi veya tüzei Edşı olması şarttır. (Ozel veya tesdl edilmenüs ortakbklar kabul edilmez). ALİ ŞEKER'i uzun zaman tedavi eden ve bütün ihtimamlarmı esirgemiyen başta DoçX»r.Op. ALİ HAYDAR TAŞPINAR'a, cenaze merasimine iştirak eden, çelenk gönderen, dost. akraba ve tanıdıklanna, gerek telgraf, telefon ve bizzat eve kadar gelerek acımızı paylaşan dost ve akrabalara ayrı ayrı teşekküre acımız mâni olduğundan gazetenizin tavassutunu rica ederiz. Ailesi, evlâtları ve torunlan Cumhuriyet 8431 ihale saati 11.00 (Basın 18964A. 81768415) Adana Topraksu Bölge Müdürlüğünden Kargılı, Kocaköy civanna Seyhan nehri ocaklanndan Kum • Çakıl taşmacaktır. Malzemenin cinsi Kum çakıl nakli Miktan 3735.684 ton Birim fiyatı 18.41 Keşif tatan 6<î773.94 Geçici teminatı 4688.70 İhale günü 31/7/1967 1 Yukarıda cinsi, miktarı, keşif bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve saati belirtilen işin eksiltmesi 2490 'ayılı kanun gereğince kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 2 Eksiltme yukarıda belirtilen gün ve saatte TOPRAKSU Çukurova Plânlama Müdürlüğünün (Şeker Fabrikasmdaki binasmda yapılacaktır.) 3 *ha!e şartnameleri her gün mesai saatleri dahilinde Plânlama Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 4 İhaleye gireceklerin en geç 28/7/1967 tarihinde mesai saatine kadar müracaat dilekçesi vererek giriş belgesi almaları şarttır. 5 Usulüne göre hazırlanmış kapalı zarflar ihale saatinden bir saat önce makbuz mukabüinde Komisyon Başkanlığına verilecektir. 6 Telgrafla yapılan müracaatlar ve postadald gscikmeler kabul olunmaz. İBacn: Ç, 1015 1M40 8418). Reklâmcılık 24198399 U4HlLİ¥B Dr. Kâmran Şenel raksuı Sıraaeivueı Oaa 111/9 Wi «4 6614 H « IBD Uft'U) (Bum 1MS5 A. 8290/8419)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog