Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE DÖRT lö Temmuz 1967 CTJMHURtYET Washington9 Moskova'nın tufumunu haklı bulmuştu MEHMET BARLAS meyi kabul etmislerdır; ancak bu değışıklığın şekh, Moskova' nın hazırlavıp Londra ve Washıngton'a vereceğı plânlara gore olacaktır. Yanı Turkıve üzerındekı tasarruflarda, uç ortağın bırlıkte hareketı kararlastırılmıştır Yalta'da . Ingilizleri sinırlendirip, Ankara yanına iten sebep, Ortadogu çıkarları dışında, Yalta anlaşmasının aksıne Moskova'nın acele etraesidır. Londra'ya gore, «Mos kova nasıl olur da, Boğazlar ve dıger meselelerı Ankara ıle yal nız başına müzakere ve halletmeye çahşabilir?» Amerıka, Ingıltere kadar kızmamakta, «Aman yeni zirte toplantısı arifesinde Rusya'yı sinirlendirmeyelim» demektedır. Nıtekım, 23 hazıranda, Washıngton, Londra'va, «TSrkiye için Moskova nezdinde bir protesto hareketine geçilmemesi» gorusu nu resmen bıldırecektır. Amerika, bn jörüşünü açıklarken, Sovyetlerin 7 hazirenda Ankara'ya verdikleri notayı öıetle şn fekilde nitelemistir: Ha*iran 1945 tarihli notajı alan Ankara, Sovyet taleplerıni oğrenmiş ve bunlardan tngıltere'yi haberdar etmısti. Ingıltere, prensıp olarak Sovj e t taleplerıne karşı, 0 gun, bırhkte bır karsı koyma hareketıne taraftardır Fakat bu, Turkıve nın bağımsızlığına 1 arfi, Londra'nın besledıgı sa gı ve sevgıden ılerı gelmemektedır îngiltere, Ortado|u hâkimiyetini, Rusva'ya kaptırmaktan korkmaktadır. Amerika Bırlesık Devletleri İse, Ingıltere kadar bıle azımlı hareket etmıvecektır. Dun de verdıgımız gıbı, Ankara'dakı Amenkan elçısı Wılson, Turk Eışışlerı Bakan Vekılı Sumer'e, «Amerika Bırleşik Devletleri, Ortadoğu'daki Sovvet tesebböslerine mudahale nı>etınde deJıl» demıştır. 7 nin toprak butıinluğune saygı gosterileceği konnsnnda, Stalin \e diğerleri arasında kesın bır anlasma yoktn» demektedır. Goruluyor ki, bugun her vesile ile soylemlıp kutlanılan, «Amerika Türkiye'yi Sovyet notasına karsı ilk anda hiraaye etti» hayali, gerçeğe aykındır. Hattâ, o gunku Amenkan tutumuna bakarsanız, Moskova Turkıye've karşı iyı nıyetlıdır; çunkü Türkıye'ye nota vererek nabız joklamakta, fikir sormaktadır. Yalta'da bu bıle olmamıştır. Amerika, Rus notasına karşı Türkiye'yi desteklemiyor Kızgınlık. ü, Molotof"un toprak tneselesinl bır kenara bıraktığını muşahede eylediğini zücrecUnce, Sümer, me selelerin bir kenara bırakılmasının ıkı yohı olduğunu soyledi «tleride tekrar ele almak uzere bır kenara bırakmak» veya «tamamen bir kenara bırakmak». Dunya duzejnnln hatm sayüır bir parçası na sahip Rusyanın, gerçekten daha fazia toprağa üıtıyacı var mıy dı? Vınogradov, toprağı Rusyanın değil, çok kiiçuk olan Ermenıstan Sovyet Sosyalıst Cumhunyetı olduğu cevabıru verdı. Sumer de, tabıatlyle boyle bır demecı kabul edemıyecegmı sert bır tarzda bıldırdı Sovyet temsilcısi bir yenı antlaşma meselesin] Ankarada daha derinine inerek müzakereye devam arznsunda olduğunu belirttıgınde, Türk devlet adamı da her zaman Içın memnuniyetle na Sovyet Elçisi VINOGRADOV zır bulunduğunu söyledl. Bundan sonrald gelişmeleri ve Amerikanm ıtusyay» karsj protesto hareketine geçmeme karannı biliyoruz... Doslane?! Haziran tarihli Sovyet notası, dostane bir atmosfer içinde yapılan keşif mabiyetindeki fikir ttatisidir.» Yanı, Washıngton'a gore, Sovyetler bıze bu notayı vermekle doğru bır hareket yapmıştır Moskova'nın raaksadı, Yalta'da kararlastınldığı gıbı, Turkıve ıçın venı bir statu hazırlamaktır Bu statuvu hazırlarken de, 7 hazıran notası gıbı notalarla, Ankara'dakı hava kontrol edılebılır, zemin yoklanır . Bu arada, Yalta'dakı Amenkan temsılcısi de, Yalta'dakı goruşmelere aıt bır hatırlatmayı, Londra ya bıldırmek uzere A B D. Dışıslerı Bakanhğına nakletmıştır. Temsılcı, Yalta'da «Türkiye ıtekım 2 Temmuzda, Başbakan Şukru Saraçoğlu, A B D ' nın Ankara Bfiyukelçısı Wılson'a, teessuflennı ve hayretını bıldırecektır. Saraçoğ'u, Wa<hıngton'un Turkıve'ye destek sağlamamaMnı anlamamaktadır. «Amerika ve Injriitere birlikte, Rnsva'ya (Dor) denezlerse, Ortadofn ve Balkanlardaki Sovyet gemslemesinin nasıl onüne geçilebılir?» N YARIN: YALTA V E P OT SD AM Reklâmcüık 24198402 ŞÜKRÜ SARACOGLU karşı konnlan Sovyetler Birlijfi değil, Taltada yapılan ve daha da oncelere dayanan pazarlıklardır. Sarper'ın cevabından sonra, Mo lotof, Rusyanın Türkiye ile yeni bır «işbirliği ve dayanısma anlasması» ımzaya hazır olduğunu soy lı>ecektır. Bu Sovyet tutumunda, belkı de 7 Hazirana oranta bir yumuşam&dır. 7 Wılson, Ankara'daki Sovyet Elçısı Vmogradov'Ia da ozel bır konuşmasında, Turkı>e'\e bır Amerıkan yardımı olmayacağı konusunda temınat vermıştır. Neden? A menka'nın bn tntnmnna sebep, Taltada, Stalin • Rooswelt ve Chnrchıll arasında yapılan pazarhktır. Burada, taraflar Boğazlar rejımını değıştır SELİM SARPER Sovyet notası (7 Haziran) ardından gorulen bu gehşmelerın arkaM Potsdam'a dayanacaktır (17 Temmuz 1945). Bu arada, (18 Haziran) Moskova'dakı Bujukelcımız Selım Sarper, Sovyet Dışişleri Bakanı Molotof ıle ıkıncı defa gorjşmuş, T Hazıranda tekhf edüen uç raaddeM, Ankara'nm bır müzakere eiası olarak kabul etmedığını bıldırmıştır Yanı Turkıve, Kars ve Ardahan'm Montreux'nün ve ainca Boğazlarda üs verılmeMnın sozkonusu edıleceğı bîr muzakerevi ba«ından reddedıyordu Bn demekti ki. Türkive tek basına, ne Amerika ne de Inçiltere olmadan, Sovyetlere karsı koymava hazırdır. Bir mânada D şışlerı Bakan Vekılı N. E. Sümer, Molotov Sarper mülakatmdan kısa bir sUre sonra, Sovyetlerin Ankara Büyükelçısı Sergeı A Vınogradov'a, eğer Ruslar böyle tekllfler yapmakta devam ederlerse, 2 memleketın, değil karşılıkh bır iyı anlayısa ulaşmak, tam aksine yetccUğerlerinden daha fazla uzaklaşacaklarını soyledi. Sovyet diploma Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Ccmiyeti İstanbul Şubesi Başkanlığından Cemıyetimızın Eyup, Sultanahmet, Sanyer, Mecidıyekby, Tophane ve Fatıhtekı bufelerı 2o Temmuz salı gunıi saat 14 00 te Tophanedeki Şube Merkezımızde 3 yıl ıçın açık arttırma ıle ihale edilecektır. Bu husustakı şartnameler bedell mukabüinde Yurt Müdürlüğunden terrun edilebüır (Cumhuriyet: 8433) Dişi Bond WIOOESTY 6LAISF s/e ö. İSTANBUL 06 25 Acılıs \ e r r o s r a m 06 45 Kovden rooortai 07.00 Kove haberler 0T 05 Istedığımz turkuler 07 30 Haberler ve hava durumu 07 45 tstanbul'd» bueun 07 50 Kııcuk ılanlar OS 00 Bu sabah Bizınle 0SM Pasadobloler 08 40 Sabah «arkıları 09 00 Doktorunuj dıvor kl 09.10 Pı><>no «oloları 00 j o S Gultekın'den turkuler 09.45 Tarlı Rahcı orkestrası 10 00 Muzık kutusu 10.15 Eserler Armaeanl»r 10 25 Saz eserlen 10 40 Arkası %arın 11.00 Kısa haberler 1105 Oeleve aoSru muzık 11.45 V Dogu Cıean toolluütO 12 00 Dtnleveceklermız 12.10 Kucuk ılânlar 12 15 O m n havaları 12.30 Beraber ve solo sarkılar 13 00 Haberler ve Resml Gazete 13.50 Hafıf muzık 13 30 Reklâm Droeramları 15 00 Solodan solo\a 15J0 Genclık saatı l î 4 0 S Ozer Orkestrası 15 55 G Kasacı'dan sarkılar 18 15 Turk tı\atrosu 18 45 Cav saatı 17 15 Kısa haberler 17 20 Yurdun sesı 17 50 Reklâm Droeramlan 19 00 Haberler ve hava durumu 19 40 Kucuk ılânlar 19 45 Ozel Droeram 2010 Tc\le&ın Omru 21 00 24 saatın olavları 21X5 A Buvukataman dan sarkılar 21.20 Sızın sectıklerinız 22 00 Reklâm Drocramlan 22 45 Haberler ve hava durumu 23 00 Genclerle ba<=ba*a 24 00 KaDartı«: 1ST4NBUL İL RADYOSU 11.55 12 00 12 30 13 00 13 10 14 00 14 30 15 00 15 30 16 00 17 00 17 30 18 00 1810 19 00 19 ",0 2015 2100 2130 22 00 22 30 ^rılıs ve Droram Si?ın ıcın Mmvatur muzık Hafıf sarkılar Lıed Saatı Tatıl melodıien Koncerto Saatı Caz muzısı Gencler ıcm Cumartesi konserl Cav «aatı Kucuk konser I\ı ak^amlar Senfonık muzık Cesıtlı melodıier Aksam konserı Genclerın sevdıkieri Fıkralar \e muzık Se« muziffi Gece konserı Btı hafta neler dınlevecek«mız° Karısık Sololar Haflf muzık Sevılen sarkılar Gece varısı ıcın Dunden Busunden Proeram ve kaDanıs 123456789 menı erkeğınln adı, bir çeşit hukumdar yUK'VRroAN AŞAGlYA: 1 Romanyada bir bdlge. 2 «BUtün varlığmla inan'» mânasına lki sozlü bir emır, güzel sanat. 3 Bir barfin okunuşu, mey dan. 4 Bir Rus erkeğinin adı, cuma gunlen minarelerden verilea. S lki oyuncunun aynı sayılan kazanıp birbırlerlnden alıp verecekleri kalmama halı, sıipurü len oda ve salonların süprüntule ri bunun içine alınır. 6 C» fa ve ışkence. 7 «Fazla may1 2 3 4 5 6 7 8 9 h o s b a i e &ül]' karşılığı bir emir, bundan yot stın kalanlar tak masını kullanır lar 8 Tersi «tek kişl» demektır, kötü 9 «Beyaz katar» mânasına ikı soz. SOLDAN S'İĞA: 1 Yurdumuzda haziran ayı içinde yapılan uluslararası yarışta yanşçıların lcullandıklan araç. 3 Taröıte bahleliğl dört Wlyuk imamdan sonra kendl üzerine alan sülfilenın adı, tersi «su yolu» dur. 3 Bir edaün kılsaltılmış ve kalınlaştınlmışı, beygir merkep (bu ıkı hayvanı belırten ıkı soz arka arkaya). 4 Bınnın hâtırasından bahseden, asfalt s o kaklara dokulene ılltel maddelık eden şey. 5 Çevrilmce bir çoğul takısı olur, bırıni bir başkası aleyhinde kışkırtmak İçin ona verılen. 6 «Eskl cedlere hürmet et'» mânasına kı sbzlü bir emir, bır harfın okunuşu. 7 Binnın hangı taraftan geldiğuıi oğrenmek içm kendisine sorulan soru. 8 Bır edat, «Vırjü» bu düın büyük şaırlerindendır. 9 Bır Er NASIL HALLEDİLECEK Sukartdakl rakamlJ imlmacada « dec« 4 tane Bnabtaı (ipucn) ve 8 tane »onuç vardn B03 kalaa 12 karcnio içine 1 den 9 a kadaı aTgun btrer rakam koyarak v« toplama, çarpma, çıkartma, bölme işaretlerine dikkat «derek «oldaa sağa ve yukandaD aşağıya bnlmacada gösterilen sonnçlan balunın Biraz vaktinızı aiu ama, bog raktınızi boşça eeçirmij olorsonaz PERİDE CELÂL 31 ovnaürken gulüyordu kahkahalarla Karşısında duran oglanm halı gulunmeyecek gıbı de değıldı. Bunun agzı sut kokuyor be! Ben de tutup korktum bu hıyardan! dıye alay edıyordu bır guzelce ıçınden onunta alay ederken sevıncı artıyordu. Ferahhvor, koıkusu busbutun uçup gıdıyordu. Bu>uk aynaların onunde, saray gıbı genış, guzel salonda oynajıp dönmenın başka tadı vardı. Hem de bojle bır pıkapla, ınsanı delıce zıplatan hoş bır şarkıyla1 Kahkahaları patlatıyor, bır >andan da omuzlarını oynaup ellerıni genje genye ıterek dort dönüyordu ortada . Oğlan bır şeyler soyluyordu Bıtkın, umutsuzca bakışları. Şarkı sesınden pek duymuyordu kız ne soyledığıru. Sozcukler karışıp serpiliyordu davullann. pıyanonun, gıtarların *ağır edicı gurultusune. « Yahu gel bıraz' dı>ordu oğlan Doyamadun bır kerecık opemedım.. Canım bır«k şımdı şu dansı' Bak sonra da danslar ederız, bak sana neler alacagım, bak neler yapacağım. > Koca budala' Dans bılmedığı nasıl da belliydi. Uzenne gelmek, yakalamak ıster gıbı o yan dan bu yandan vaklaşmaya çabalıjor, sonra ş a şırmışcasına, korkar gıbı duruyordu olduğu yer de Kız jaklasıvor, kahkahajı basıp kaçıverıjordu hemen hep oyle dansederek, kıvnlıp bukulerek . Pek guzel de eğlemyordu doğrusu zavallıcık, pısırık oğlanla. 0nun avucunun ıçuıe armut gıbı duştuğunu bılı>ordu artık. Elınden kolay kolay kaçamıyacağını kadmca, seytanca bır sezgı ıle gorayordu. Benim oldu. o da Jaguar da, bu guzel ev de 1 Tamamdı ışler' Bana sevdalandı, bana tutuldu, kara se\da>a duştu oğlan kara gozlennın karşısrada! Bunu Arabıkoya anlattığmda' Yalnız ona mı? Butun dunyav a bağırmak istıyordu sevıncını. Yuzu bembevaz, ağzı kıpkırmızı parlıyordu ışıklar altında. Başını arkaya atıp kahkahalar savurarak daha hızlı dönmeğe başladı. Ne yaptığıru kendı de bılmıvordu pek artık. Ama ışı iyı başardığını karsısındakıni delıje dondiırdugiınü bılıyordu. Aynaların onunden uçar gıbı geçerken kıvnlıp kayan, kc=an küçuk ınce hayalıne bakıyordu. Bır oyun oynarcasına' Çocukca bır kabarma sevınç. sarsıntı ıle dolup tsşı\ordu Açıktı ışm sonu ıste Bıraz sonra hemen plak sustugunda o kocaman oâlan, o Jaguarh beyzade duşecektı yeıe a>aklarının dıbıne Yalvaracaktı Yalva'sm kerata1 Ne dıyeceğını bır güzel tasarlavıp sozcuklen dızıyordu peşpeşe kafasında «Yok bevım. ben senın bıldığın kızlardan değilım . Her şev evlendıkten sonra, nıkâhtan once bana el surebıleceğını sanıyorsan > Buna papuç çıkarıp okçe vuracak değılım va dı\e alay edı>ordu bıraz da Jaguara bındıklerınde sınemsva gı'tıklerınde. Daha sonra belkı arabada opmek ıstedığı zaman O da valnız \anaklarından. bıraz saçlarından belkı' Ne olduğunu ıkıı de anlamadılar once Bırdenbıre yer sarsıldı jerınden. Bır kapı kırılırcasına açılıp, patlarcasına kapandı. Oğlan fırladı on« dogru bır felâketı durdurmak ıstercesıne Korkunç bir ses bastırdı muzık se;ını Kız bır kedı çevıklıgı ıle dönup baktığında o korkunç şevı gordü salonun buyük kapısının önünde. Upuzun, kapkara bır adamdı Boru gıbi boynu, kabarık saçjau bı>ıklaıı, patlak kokocaman gozlerı vardı. Ateşler saçıyordu, kın doluydu o gozler Elleri behnde gobeâı one fırlamış bağırıyordu avaz avaz ttoğlu ıt, benı faka ba~tıracagmı sandın ha!. Kapat o boku, hesabımız \ar senmle gorulecek. konu veresim:AYHAN BAŞOGLU BEYflZ GÜL 22 45 23 00 23 30 24 00 00 30 0100 ANKARA 06 25 07 00 07 05 07 30 07.45 08 00 08 05 08 10 08 40 09 00 09 20 09 35 09 40 10 00 10 20 10 35 10 55 Acılıs ve Droeram Ko\e haberler Cesitlı seslerden sarkılar Haberler v e hava durumu Sabah muzıeı Ankara da b u s u n Kuçuk ılanlar Her telden Y Avhan dan turkuler Hafıf muzık Sabah Konserı Kısa haberler Arkası varın Z Taskent ten sarkılar M Ervurek'ten turkuler Melodıden melodıve C Boh adm den sarkılar 12 15 12 25 12 30 13 00 13 20 13 30 13 35 14 00 14 15 1515 15 20 15 35 15 50 1610 16 55 17 00 17 50 19 00 19 40 19 45 20 15 20 35 20 55 2100 21 05 21 25 2155 22 05 22 25 22 45 23 00 23 45 24 00 1U0 Konser saatı 11 15 Cocuk bahcesl 12 00 N InnaD tan turkuler Kıbrıs saatı Kııcjk ılânlar Sarkıiar Haberler Resml Gazete Cesıtlı muzık KaviD mektuDÎarı Kadınlar toDİuluSu Cocuk bahcesı Reklâm üroeramları Kısa haberler Haftanm Drocramı Genclık saatı Haftanın turkuleri Dılek kutusu Kısa haberler Cocuk saatı Reklâm oroeramlsrı Haberler ve hava durumu Kucuk ılânlar D Yazıcıoslu'dan turkuler M Saevasar'dan sarkılar Mıızık Daletı Lvkudan once 24 saatın olavları 7ulme karst Ozel Droeram Ce«ıth muzık TBMM saatı U YurukoSlu dan turkuler Haberler v e h a \ a durumu Sızın sectıklerinız Gece v a r m n a doSru KaDanıs I LÂ N ARDAHAN BELEDIYE BAŞKANLIĞINDAN BILD1RILM1ŞTIR: einsl, milrtan, rauh«mmen bedeli ve muvakVat teminati yazılı Inşaat tşleri kapalı a usulu ıle Ihaleye çıkanlmıştjr Bu hususa alt »artname her gfln mesaı saatlerinde Belediye Başkatıplıgınde görülebilır thaleye lstirak edebtlmek tçın 90 bln Uralık ış vapıp bıtırdıfiıne daır ta«dlkl) UeJae tbraz etmelen mecburidiT ttteklılenn bellt gun ve saatte Beledıve bınasında Encumen huzurunda bır «aa* önce ıstemlen belgelen Encümene vermelen ılân olunur l*ara) ıçının Amavut kaldınmı, Ataturk Caddesı Polıs karakolundan aşagı giden yolun ıkl Urafınm grobeton yapıiması v« Gara] tçiodt fennl btr hellnın l Mohammen bedell 78JS28J5 Mnvakkat temınatı 5691,00 İhale tarıb • Saatı 24/7/1967 (Basın 18965 • A 81778413'
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog