Bugünden 1930'a 5,440,085 adet makaleKatalog


«
»

Savaşın siyasî sonuçları I ğer savas İsrail aleyhmde gelişseydi, Amerika belki de tarihinin en güç, tatsız tercihi karşısında kalacaktı: Ortadoğudaki nüfuzu ıun kokunden kazınması anlamııa gelecek Israili olüme terketnek, ya da itdnei bir Vietnam *aFası açmak Biz, Vietnam De Ortadoğn arannda doğrudan iliski kuranlara {atılmı>oruz. Yani Moskovanın arf Vietnamda yaptıklanndan doayı Washington'u cezalandırmak, ra da taiize zorlamak amaeı>la Aapları Israile karşı bilhassa kışorttığına inanmıyoruz. Buslarm ıç kıt'anın kavsağı, üstelik petrollen yana zengin Ortadoguya llgi luymalan başlaması Vietnam saaşından çok oncedir. S10 asırlık lir mazisi vardır. ile Kiesinger anlaşamadı Wilson Murville için «yalaücı» dedi PARİS, (a.a. • AP RADYOLAR) PARİS De Gaulle'un Bonn'da Başbakan Kiesinger ile yaptığı ve iki gün suren goruşmelerden sonra, Fransa ve Federal Almanya hderlerınin Ingılterenm Ortak Pazara alınması konusunda görüf bırlığine varamadıkları anlaşıtmıştır. Öncekı gece Parise donen De Gaulle Kiesınger'den, Amerikan haIdmiyetinın önlenmesı için Ingilterenm Ortak Pazara gırmesıni önlemek için yapılacak çalışmalarda yardımcı olmasuu istcmiştır Bir Fransız hükumetı sözcusu, De Gaulle'un goruşmelerde. Amerika ile anlaşmalanm, tehlıke mevcut olduğu siıre içınde bozmak istemedığini de açüdanuştır General «Zaten bu sebeplerden dolayı Amerikanın Avrnpadakl fiziki mevcndiyetine itiraz etmiyorum» demıştir Üu gunlük resml nyaretırun sonunda yapılan konuşmalarda D« Gaulle, Amenkaya karşı hıçbır husumetı otmadığını, ancak Avnıpa ülkelennın kendi jahsiyetierLni korumalarmı da istedığmı belırtmiçtir. De Gaulle i CUNTADAN S/yohBeyaz ÖZÜB DİLEYEN kavgası isyan AVEROF halini aldı SERBEST (Dış Haberier Servisi) BIRAKtLAGAK EWARK (New Jersey) ZenAtina. (a.a • AP) ci bir teksi şoförünün tevkifl Ue gellşen olayların ufak çapta bir ayakianma seklıne büninmesınden sonra Newark polısl, kendısıne şışe ve taş yağdıran zen cılenn başlan üzerlnden havaya ateş açmışıtır. Westmoıeland7in bütan istekleri karşılanacak \ M Amerikan Kongresi Johnson yönetimine karşı isyan halind* W ASHİNGTON Amerikanın dunyanın çeçıth köşelerındekı askeri taahhutlerınden yavaj yavaş bıkkınlık getirmeye baslayan Amerikan kongresi, Johnson jonetımıne karşı açıktan açığa cephe almaya başlamıştır. Son Kongo olaylan, bu isyanın kıvılcımını teşkıl etmısse de. endışenın asıl kaynağı Vıet nam savaşıdır. Dışışlen Bakanı Dean Rusk. paralı askerlerın onayak olduğu bır ayaklanmamn bastırıltnasına yardımcı olmak uzere Kınşasa Kongosu hukumetı emrıne uç nakhje uçağı gondenlmesının «çok daba eeniş bir A merikan müdahalesinın ılk ba s»mağını teşkil etmedi^i» hususunda kongre uyelennı ıkna et meye muvaffak olamamıştır Nıtekım Senato Dış thşkıler Ko mısyonunun gızlı toplantısından sonra goruşlerını ıfade eden ba zı nufuzlu senatorler, yoretımın uluslararası alandakı venı taah hutlerıne kongrcnın «açık bono» vermeye hıç de nıyetlı olmadı ğını behrtmişlerdir. Kongre çoğunluğuna gore, A merika «dünyantn jandannahğı nı» yapmaktan artık vaz geçme lıdır. Öte yandac Vıetnam'dafcı Amenkan kuvvetlennın baş komutanı general Westmoreland'ın da katılmasıyla Beyaz Sarayda yapılan onemlı bır «strateji toplantısındam sanra gazetecüerle konuşan Başkan Johnson. general Westmoreland'ın butun ıs teklerının karsılanacağınl acıkl* mıştır. Başkan Johnson ve Savunma Bakanı Mc Namara'nın sozlerırı den anlaşıldığına gore, Ameri ka. Vıetnamdakı muttefık kuvvetlerin asker gücunu yukseltmek için, Vıetnam'da asker bulunduran muttefıklerıne de baş vuracaktır. Yeni takvıve bırhklennın hangı «tiavnaklardan* (Dış Haberier Servisi) . . A ü p h e l i bir toplantıya. katıl•IX dığı gerekçesi Ue geçen Çar" ™ şamba akşamı siyasî polıs tarafından tevkıf edılen eski Dı«işlen Bakanlanndan Avangelo» Averoö, resmi makamlardan özur dılediği ıçuı bugün veya yarm serbest bırakılacaktır. Içisleri Bakanlıgı. beı kısideo fazla tumsenın bir araya gelmesini yasaklıyan sıkıyönetim kanunlarını ıhlâl eden Averoff'a «siyasi demeçleri ve siyasî niteükteki toplantüna katümasmdajı. oturü yeru bir uyarmada daha bolunulduğunu bıldırmıştuÖZEL İLİŞKİLER Averoff, 1956 ile 1964 yıllan arasında ıktidarda bulunan Kons • De Gaulle'un Londra . Washmgton bzel ilışkileri dolayısıyle, !ntantın Karamanlıs hukumetı za gılterenın alınması Ortak Pazarı bloklaştıracak ve Avrupaıun doğusu ile manında Dışışlen Bakanı ıdi. batısı arasmdaki yakınlaşmayı gecıktırecektır. Kıesinger'e göre ise, OrÖt» yandan tanınmıs Amenkalı tak Pazarın Ingıltereyi de içıne alacak biçimde genişleülmesi, daha guçpıyes yazan Edward Albee, Yu lu bir sıyasi ıktısadi topluluk yaratacaktır. namstanda bir Anayasa rejimi kutngiltere Başbakanı Harold Wılson, Bonn gezısınde De Gauile'e ruluncaya kadar Atına FestivaliAma Moskovanın nzun vadell refakat eden Fransız Dıjişlen Bakanını, Ingılterenın Ortak Pazara gırne katümamalarmı Amenkalı «a)rtadoğu plânlannın son uygulamesıyle ılgıli cyalan» beyanlar vermekle suçlamış ve Murville'e ağır natkârlardan istemıştır. na programlarmın hazırlanmasın* «ekılde çatmiîtır. Başbakan Wılson Parlâmentoda yaptığı bir konuşmada, Pıyesleri ile «Pulitzer» armagala Vietnama genis yer verüdiğinl «Bu yılın sonlanna doğrn tngiltere Ortak Pazar muzakerelerhıin nt nı kazanmış olan Albee, dün açıkle inkâr etmiyoruz. ttibar torpüzaman ba}li7aeagmı v« ne dnrumda oldağumozu anüyabileceii» lanan bir mektubunda •Yunanisö Vietnam savasma bnmuna kademistir. tanda ortalık kararmıştır. Fakat lar gomulmus Amerikanın bir yıllık Atina Festivali kararlastınlSOMUT SONUÇLAR tuhran patlak verdigi takdirde dığı gibi yapılacaktır. Amerikalı srailin imdadma derhal ve koDe Gaulle Ue Kıesuıger'ın uzenndc anlaftıklan konular İse şun sanatkârlann bu festivale katılaaylıkla koşamıyacağmı duşun lardır rak Yunanistandaki bagunku reıüş olması şuphesiz. Tahudiler jimi destekle> eceklerini akluniz • tkı ülke arasında Iktisadî, ımat ve teknolojik alanlarda Isenize dokulecek ve boylece Aabnıyor» demışür birUği için ortak bir komisyon kurulması. aplann fedakâr hâmisi Rusya, Aüna Festıvaline karsı boykot unyanın Doğu Akdeniz ile BasA 1963 dostluk ve işbirliği andlasmasının uygnlanması yolunda kampanyası, Yunan uyruğundan her iki tarafın katılacağı Bakanlıklararası komisjonun çalısmalannı dıia korfeıi arasında kalan stratezenlestinnek lizere taraflarm juksek birer gorevli (muhtemelen bir Ba çıkanlan aktns Melina Mercouri ik kesimine sarkarak ruyasını tarafmdan açümıştır. Mercourı, kan) atamalan. erçekleştirecekti. Albee'den aldığı mektubun kopyaA Avnıpa güvaulği ve bansçı bir Avrupa sistemi «çıtmdan 197* lannı festivale katılacak sanatSovyetlerin hesaplannı janhs TÜUnnın tiyast . ftratejik dorumoyla ilgili bir incele^e kârlara gond»rm^tıx. ıkaran Amerika değil, tsraeldir. ıskeri ve silâhı bol olanın saası mutlaka kazandığı devirlerin eride kaldığı gerçeğini Moskova nutmuşrnr. Amerika da aynı haAva Gardner'mkıne benzeyen fından gonderılmış hedıyeler ol" »Ti Vietnamda ışlemektedir. Sa bir sesı olan bir erkek çocuğun duğunu soyleroıçtır. aslann kaidelerinin çizibnesinde telefonla yüzlerce dolârlık mal Los Angelea (AP) ıaddenin dışındaki faktörlerin Hattâ bir gun, çocuk «Colttmedınmış olduğu polıs tarafından olu çittikçe buvnmektedir. Sabia» studyolannın bekçısme tebıldırılmıştır aş Israel aleyhine gelişseydi, lefon etraış ve «Dostum bir çoOlay, faturalar gelip Ava GardAva Gardner olarak tanıtıp «Comerika nasıl bir tepki gösterecuk stüdyolan görmek istijor, ner bunları oderaeyı reddedınce Inmbia» ve «MetroGoldwynMarkti, kesinlikle bilemivonız. Ber kendiıini jezdiriver» demıştir. meydana çıkmıştır. yer» studyolarına telefon edıp alde Sovyetlerinkinden pek Bekçı, çocuğu bütun bir gun gezPolıs 12 yaşında bır erkek çotelevizyonlar, manıkur takımlan, ırklı olmıyacaktı Kazanmakla, dırdığını ve 100 dolâr para harcuğunu dolandıncılık suçu ile beherı 50 dolârlık buketler ve «raelin bem kendi öz varhğıru, cadığını ıdyleraiştır. tevkı fetmış, sonra yaşı kuçuk oldığer esyalar sıparıs etmıştlr em de Amerikayı guç, tatsız bir duğu için aılesıne vermıstır. Paketler eve gelınce aılesı duAva Gardner'ı 1 yıldanberi 7 •rcih karşısında kalmakian kurÇocuğu yargılayan mahkemerumdan füphelenmıs, fakat çotanıyan bır şahıs, lesleri telefonırdıgı mnhakkak. den oğrenıldığıne gore, çocuk, uç cuk, Ava Gardner ile arkadas olda ayırdetmeğe imkân olmadıgı, ay tura ıl« kendısmi telefond» duğunu v« bunlann onun tarao kadar benzedığıni löylemıştır. Ne var ki. savasm «irast »ouçlan her zaman muzafferin is•klerine paralel düşmeraektedir. ğradıkları «hıvanet» in Araplan usyadan soğutup Pekine yönel•bileceği tahmınleri doğra çıklamıştır. Kızı] Çinin coğrafl oıklığı ve kavnaklarınm sınırlıİH ı ezık, yenilgıyi hazmedemiyen rapalra Rusyaya daha sıkı sarılıaktan baska b r alternatif bııkmamıştır. Nâsır'ın Amerika ile ngilterenin savaria Israele fiilen ırdım ettiği masah da Moskotnın ekmegine vağ sürmüştur. Bir polis memurunun «Vıettıam dan daha fecıı diye ruteledıği zencı beyaz çatışması, aralikJı stl&b sesleri arasında bâla devam etmelctedlr. Şehirdekl çeşitlı nastahanelere kaldınlarj yajaiılann sayısı dün sabaha doğru 235 i bulmuştur Bunlardan 12 si kurşun yarası altnıştır. 25 yaralı veren polıs, 300 den fazla zenciyi +evkjf etmıştir. Polıs, ld bloktar. meydana gelen zenci manallesini kordon altına almışsa da, ufak gruplar halınde ıçeri gırmekten kaçınmıştır. Semte gıren polls arabalarındao, dükkânlan yağma eden, bınalan ateşe veren zencilere ates &çılmıştır. Görenlerin lfadesine göre, bazı beyazlar, zenciler tarafından feci bır şeküde dovtılmüşttır. îçkl satan bir dükkânı tâlân eden gençler, kendılerine müdahale etmeye çalışan bir beyaz gazeteciyi bayıltıncaya kadar dövmıişlerdir. Zenciler, hastahanelere yaralı nak leden carOıurtaran arabalannı da tuğla yatreunın* tutmuşlardır. 12 bloktan Springfiela buivann da bulunan dükkânlann bepsi soyulmuştur. Zencilerin, konserveden bıoz dolabına kadar, bulabıldıkleri her seyı çocuk arabalarına doldurarak göturdükleri gonümüstür. Eyalet vaüllginln Istegl ttzeıine ulusal muhafız bırlikleri, duzeni sağlamak ttzere Newark'a elrmistır. sağlanacağı Westmoreland'ın Sa>gon'a dönuşunden sonra tes bıt edılecektır. Vietnama yenıden ne kadar as ker gonderileceğı gızlı tutulmsk la beraber, muazzam bır yığınak pek uzak bır ihtimal kabul edılmektedır. Vıetnam'daki Amerikan silâhlı kuvvetlennın asker gucu hâ len 460,000 cıvanndadır ve e] ayı ortasma kadar, 30.000 kıç bir kuvvetle takvıye edıleı tır Amerıka ve Guney Vıetr kuvvetlerıyle beraber bu ı 700,000'ı bulmaktadır. Bu ıkı kenm yanı sıra Vıetnam'da 1 bın Guney Kore. 6 500 Avus ya. 2,200 Fılıpın, 2.500 Tayl ve 200 yeni Zelanda askeri lunmaktadır MÜHÎM ÎLAN KARABUK Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden Sayın Muşferilerimizin Dikkatine: 1 Sayın Müştenlerimizin her gun artan taJeplennı daha sür'atli bir şeküde karşılamak maksadıle Karabük'deki merkez ambarlarımızdan bundan boyle PAZAR gunleri de satış ve teslimat yapmaya âmade olduğumuzu, 2 Bedeli yaünlıp da hafta içınde teslim ahnamiyan mallar PAZAR gunlerinde de teslim edılebileceği gibi PAZAR günleri verilen ve bedeb odenen sipanşlen de ayni gunde teslim etmek uzere satış ve arabar tej' kılâtunızı hizmete hazır bulundurduğumuzu, BÜTÜN MÜŞTERİLERİMİZE MEM3VUNLUKLA DÜYURÜKD (Basın 19501/8405) Ava Gcrdner'ınkine benıeyen ses i Yertniz Serbest 6c *\ I Şımdl Rusya, Ortadoğnya, hlç •ğilse ban Arap ülkelerine son ıvas, yani S Haziran öncesinden tha ryi yerlesmiştir. Boyle bnr yast sonuç, muzaffer tarafın, rael ile Amerikanın isteklerinin m zıddıdır. Bu siyasî sonnç oskovada hesaplanmış mıydı, >ksa bır rastlantı mıdır, gene . •sinlikle bilemivoruz. Fakat şim I lik talihi yaver giden Mosko • ının kazandığını elden kaçırmaak kaygusuyia Araplar için essinden daha Ueri Uahhütler alna girmeye hmnriıiriı oldağu seliyor. Arsplann gelecekteki tutumlam da, kırallar ve baçkanlar se t vesinde yapümakta olan yoğun maslar tâyin edeceğe benziyor. evctıt belirtüer. Bmnedyen'üı lyraktarbğnu vaptığı «yeni bir unt» KÖröşünün nzlaşma yolnt galebe çalacağını telkin ediyor. Memleket Bankalarında Yapılabilen Bir Muamele Şimdi Türkiye'de de yapılıyor. Döviz karşılığında açılıp İ I Kayhan SAĞLAMER I Rekiâmcılüc 24198400 D S K £ TURÎZM BANKASI YENİKÖY TESİSLERİ Konsumasyon Q 10TL (Servis dahil) HERGÜN V'DEN hİBAREN 02 ye KADAR) I istenildiğinde tekrar Dövize çevrildiği gibi faizi ae «%JT M Yaz Tarifesinde değtşiklik •M^mMm^ yapmış bulunuyor. PIA'nın • • * • Boeing 707 ve 720 B uçaklan Salı ve Perşembe günleri Yeşilköy'de» Beyrut ve Tahran'a 16.10 da hareket etmektedirler. Bu suretle, bir yandan İstanbuTdaki iş gününden azami ölçüde faydalanmak imkânı sağlanmakla. diğer yandan Beyrut ve Tahran'a miisait bir saatte varüması mümkün olmaktador. HER SALI VE PERŞEMBE 16.10 da BEYRUT VE Döviz olarak serbestçeıödenen Mevduat Hesaplan içinA Yapı ve Kredi Bankası hizmetinizdedir; Her Cumartesi Kuveyt ve Dahran'a Haftada 4 defa Karaşi ye ve her.Pazartesi ve Cumartesi Bangkok'a Daha geniş bilgi için Şubelerımız emrinizdedir. İYAPI ve KREDİ BANKASI Daıma en ıyı hızmet I 2 fc| PAKISTAN HAVAYOLLARI BÜROSU CUMHURİrET CAO 25. TAJCSİM. ANKARA BÜROSU ATATÜRK BULVARI »IA TEL.. 47 79 0447 95 82 47 99 1047 IS 47 YENİSCHttl TEL. 17 0 6 16 hostMİerinın Qniformal«n bir (Cardin) krtaıyonudvr. K
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog