Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

CtJMHDlUTET 15 Temmuz 1967 RAHtFE TTÇ Savaşın siyasî sonuçlan I ğer savaş lsrail aleyhlnde gelişseydi, Amerika belki de tarihinin en güe, Utsız tercihi karsısında kalacaktı: Ortadoğudaki niifuzn nun kokünden fcazınması anlamına gelecek İsraili blüme terketmek, ya da ikind blr Vietnam *avası açmak~ Biz, Vietnam Oe Ortadoğu an . gmda doğrudan ilişki knnuılara I katılnııyoruz. Yani Moskovanm | sut Vietnamda yaptıklanndan dolayı Washington'u cezalandırmak, I ya da tavize zorlamak amacıyla A | raplan tsraile karşı bilhassa kış . kırttığına inanmıyoruz. Ruslann | üç kıt'anuı kavşağı, üslelik petrolden yana zengin Ortadoğuya Hgi | duymalan başlaması Vietnam u vasından çok oncedir. 910 asırlık bir mazisi vardır. B Gaulle ile Kiesinger anlaşamadı Wilson Murville için «yalancı» dedi PARİS, (a.a. AP • RADYOLAR) PARİS De Gaulle'ün Bonn'da Başbakan Kiesinger ile yaptığı ve iki gün suren görüşmelerden sonra, Fransa ve Federal Almanya liderlerinın Ingilterenin Ortak Pazara alınması konusunda görüs birliğine varamadıkları anlaşılmıştır. Önceki gece Panse donen De Gaulle Klesinger'den, Amerikan hâkiıruyetinin önlenmesi için Ingılterenın Ortak Pazara girmesinı önlemek ıçin yapılacak çalışmalarda yardımcı olmasını istemistir. Bir Fransız hükumeti sözcüsü, De Gaulle'ün görüşmelerde. Amerika ile anlaşmalarmı, tehlıke mevcut olduğu süre içinde bozmak istemediğini de açıklamıstır. General Zaten bu sebeplerden dolayı Amerikanm Avrupadaki Oılkî mevendiyetine ttiraz etmiyorum> demiştir. tkı günlük resml ziyaretinın tonunda yapılan konuşmalarda D» Gaulle, Amerikaya karşı hiçbir husumeti olmadığmı, ancak Avrupa ülkelerinjn kendi jehsiyetlerini korumalarmı da istediğini belirtmistir. Amerika'da CUNTADAN Siyoh'Beyaz ÖZÜR DİLEYEN kavgası isyan AVEROF halint aldı SERBEST B1RAKILAGAK (D15 Haberler Servisi) EWARK (New Jersey) Zencl bir taksi şoförünün tevkiö ile gelişen olaylann uîak çapta bır ayaklanma sekline büninmesinden sonr» Newark polisl, kendisıne şişe ve taş yağdıran zen cılenn başlan (lzerinden havaya ates açmışıtır. Westmoıeland>in btitdn istekleri karşılanacak ÖZEL İLİŞKİLER De Gaulle'ün Londra Washıngton özel ilişkileri dolayısiyle, tngilterenm alınması Ortak Pazarı bloklaştıracak ve Avrupanın doğusu ile batısı arasındaki yakınlaşmayı gecıktırecektir. Kiesinger*e göre ise, Ortak Pazarra tngiltereyi de içuıe alacak biçimde genişletılmesi, daha güçlu bır siyasî ıktisadi topluluk yaratacaktır. Ingiltere Başbakam Harold Wilson, Bonn gezisınde De Gaulle'e refakat eden Fransız Dışişleri Bakanını, İngılterenin Ortak Pazara girmesıyle ılgüi cyalan> beyanlar vermekle suçlamış ve Murville'e agır sekilde çatmıstır. Başbakan Wilson Parlâmentoda yaptığı bir konuşmada, •BB yılın sonlanna doğrn tngiltere . Ortak Pazar muzakereierinin ne zaman baslıyacaimı ve n« dnrumda oldnğumnzu anlıyabUecefi» demistir. Ama Mosko\anın nnın vadeli Ortadoğu plânlarmın son uygula I ma programlannın hazırlanmasm I da Vietnama genis yer verildiğinl de lnkâr etmiyornz. ltibar trirpii I sü Vietnam savaşına bnmona ka I dar gömulmüs Amerikanın bir . SOMUT SONUÇLAR bnhran patlak verdiği takdirde I İsrailln imdadına derhal ve ko I De Gaulle ile Kiesinger'ın Ozennde anlaftıklan konular İse junlayhkla kosamıyacağtnı düşün . lardırmüs olması şüphesiz. Tabudiler I tkı ülke arasmda tktisadî, nnat ve teknoiojik alanUrda Ifdenize dıikülecek ve boylece A I bfrlj|i# Içln ortak blr komisyon kurnlması. raplann fedakâr hâmisi Rusya, . A 1K3 dostluk ve işbirliği andlasmasının uygvlannıası yolunda dunyanın Doğu Akdeniz ile Bas I ra korfezi arasında kaian strate I her iki tarafın katılacağı Bakanlıklararası komis\onun çalısmalarmı düjik kesimine sarkarak riıyasını . zenlestirmek üzere taraflann >uksek birer gorevli (muhtemeleo bir Bagerçekleştireeektl. I kan) atamalan. A Avrupa gfivetıllgi ve bans<;ı bir Avropa sisteml açnmdan 1971 Sovyetierin hesaplartnı yanlıs yıllannın riyııl . «tratejik dununnyla ilgili biz ineele** çıkaran Amerika değil, tsraeldir. I Askeri ve silâhı bol olanın §a | va«ı mntlaka kazandıfı devirlerin geride kaldığı gerçefini Moskova I unutmuştur. Amerika da aynı ha | Ava Gardner'ınkıne benzeyen tayı Vietnamda işlemektedir. Sa . bır sesi olan blr erkek çocuğun •aslarm kaidelerinin çizümesinde I telefonla yüzlerce dolârlık mal Los Angeles (AP) maddenin dışındaki faktörterin I edınmış olduğu polıs tarafından rolü gittikçe büyumektedir. Sa •bıldırılmıştir. vaş Israel sleyhine gelisseydi, I Olay, faturalar gelıp Ava GardAva Gardner olarak tanıtıp cCoAmerika nasü bir tepki göstere | ner bunlan ödemeyı reddedmce Inmbis* ve «MetroGoldwynMaoekti, kesinlikle bilemiyoruı. Her . meydana çıkmıştır. yer» stüdyolarına telefon edıp balde Sovyetlerinkinden pek I Polıs 12 yaşında bır erkek çotelevizyonlar, manıkur takımları, farklı olmıyacakh. Kazanmakla, ' cuğunu dolandıncıhk suçu ile beheri 50 dolârlık buketler ve İsraelin bem kendi öx varlıfım. • tevki fetmiş, sonra yası kuçuk oldiğer eşyalar sıparış etmişür. hem de Amerikayı güç, tatsız bir I duğu için aılesıne vermiştır. Paketler eve gelınce aılesi dutercih karsısında kalmaktan fcur * Çocuğu yargılayan mahkemerumdan füphelenmış, fakat çotardıfı mahakkak. den oğremldığine gore, çocuk, uç cuk, Ava Gardner ile arkadas olduğunu •• bunlann onun UraNe var ki. savssm «lyasi »o ay sur* il» kendısini telefonda nuçlan her zaman muzafferin isteklerine paralel dfişmemektedir. Uğradıkları «hıyanet» in Araplan Rusyadan soğutup Pekine yöneltebileceği tahminleri dofrn Çikmanuştır. Kızıl Çinin coğrafi nzakbğı ve kaynaklannm sınırhlıjçı ezik, yenilgiyi hazmedemiyen Arapalra Rusyaya daha sıkı sarümaktan başka b'r aJtematit b> rakmamıştır. Nâsır'm Amerika üe tngflterenln sava^ta Israele fiilen yardım ettifi masah da Moskovanıo ekmegine vafc sürmfistür. üpheli bir toplantıya. katıldığı gerekçesi Ue geçen Çarşamba akşamı siyasi polis tarafından tevkif edüen eski Dıgişleri Bakanlanndan Avangelos Averoff, resmi makamlardan öeür dılediği için bugün veya yarın serbest bırakılacaktır. Içişleri Bakanlığı, be« taşiden fazia kımsenın bir araya gelmesini yasakhyan »ıkıyönetim kanunlarmı ıhlâl eden Averoffa «siyaa demeçleri ve sbasi nitelikteki toplantılara katılmasından» oturü yeni bir uyarmada daha bulunulduğunu bildirmiştir Avero«, 1956 ile 1964 yıllan arasmda iktidarda bulunan Kons tantın Karamanlis hükumeti zamanında Dışişlen Bakanı idi. Ote yandan tanınmış Amerikal] piyes yazan BMward Albee, Yunanistanda bir Anayasa rejimi kuruluncaya kadar Atina Festivaline katılmamalarını Amerıkalı »anatkârlardan istemıştir. Piyesleri ile «PuUtzer» armağa nı kazanmış olan Albee, dün açıklanan bir mektubunda «Yunanistanda ortalık karannıştır. Fakat yıllık Atina Festivall kararlaştırıldıği gibi yapılacaktır. Amerikalı sanatkârlann bu festivale katılarak Yunanistandaki bugünkü reJimi destekleyeceklerlni aklnnız almıyor» demistır. Atina Festivaline kar$ı boykot kampanyası, Yunan uyruğundan çıkanlan aktris Melina Mercouri tarafından açılnuştır. Mercouri, Albee'den aldığı mektubun kopyalannı festivale katılacak sanatkârlara Atina. (a.a • AP) M Amerikan Kongresi Johnson yönetimine karşı isyan halinde W ASHİNGTON Amenkanın dunyanın çeşıtli koşelerindeki askeri taahhütlennden yavaj yavaş bıkkınhk getirmeye başlavan Amerikan kongrest, Johnson yonetımme karşı açıktan açığa cephe almaya başlamıstır. Son Kongo olaylan, bu isyanın kıvılcımını teşkıl etmişse de. endisenin asıl kaynağı Vıet nam savaşıdır. Dışışlen Bakanı Dean Rusk, paralı askerlerin önayak olduğu bır ayaklanmanın bastırılmasına yardımcı olmak üzere Kinçasa Kongosu hukumetı emrıne uç nakliye uçağı gondenlmesının «çok daha geniş bir A merikan müdahalesinin ılk ba sama|ını teşkil etmediçi» hususunda kongre uyelerını ıkna et raeye muvaffak olamamıştır Nıtekım Senato Dış tlışkıler Ko mısyonunun gtzlı toplantısından sonra gorüşlerıni ıfade eden ba zı nufuzlu senatorler, yonetımın uluslararası alandakı yeni taah hutlenne kongrenm «açık bonoı vermeye hıç de niyeth olmad ğlnı belirtmişlerdir. Kongre çoğunlıığuna gore, Amenka «diinyanm jandarmalıgi nı» yapmaktan artık vaz geçmt lidır. Öte yandac Vıetnam'daki Amerikan kuvvetlerınm baş komutanı general Westmoreland'm da katılmasıyla Beyaz Sarayda yapılan onemlı bır «strateji toplantısından» SDnra gazetecılerle konuşan Başkan Johnson. general Westmorelaud'ın butun ıs teklerınm karsılanacağını açıkl» mıştır. Başkan Johnson ve Savunma Bakanı Mc Namara'nın sozlerırı den anlaşıldığına göre, Ameri ka. Vıetnamdakı muttefik kuvvetlerin asker gucunü yukseltmek ıçin, Vietnam'da asker bulunduran muttefıklerıne de bas vuracaktır. Yeni takvıye birlıklennın hangı «kavnaklardan» (Dış Haberler Servisi) Bir polis memurunun «Vietnam dan daha fecl» diye nitelediğl zencı beyaz çatışması, arahklı sll&b sesleri arasında hala devam etmektedir. Şehirdeld çeşitll bastahanelere kaldınlan yaralüarm sayısı dün sabaha doğru 225 i buhnuştur. Bunlardan 12 sl kursun yarası almıştır. 25 yaralı veren polis, 300 deD fazla «enoyi tevldf etmıçtlr. Polıs, U bloktar meydana gelen zenci mahallesinl kordon altına almışsa da, ufak gruplar haUnde içeri girmekten kaçınmışUr. Semte giren polis arabalanndan, dükkanlan yagma eden, bınalan atese veren zencüere ates açılmıştır. Görenlerin Uadesins gör«, bazı beyazlar, zenciler tarafından feci bir şekUde dovülmüştür. tçkl satan bir dükkAnı tâlan eden gençler, kendılerine müdahale etmeye çalışan bir beyaz gazetecdyl bayıltuıcaya kadar dövmüşlerdlr. Zenciler, bastabanelere yaralı nak leden carOıurtaran arabalannı da tuğla yajn?«run» tutmuşlardır. 12 bloktan Sprtngfiela buivann da bulunan dükkânların bepsi soyulmuştur. Zencilerin, konserveden buz dolabına kadar, bulabıldikleri her şeyi çocuk arabalarına doldurarak eötürdüklerl gorülmüstür. Eyalet valUlğlrun Istegl uzertne ulusal muhafız bırlıkleri, düzenl sağlamak üzere Newark'a gtrmistir. sağlanacağı Westmoreland'ın Saygon'a dönüşunden sonra tes bıt edılecektir. Vietnama yenıden ne kadar as ker gonderileceğı gizli tutulmak la beraber, muazzam bir yığınak pek uzak bir ihtimal kabul edilmektedır Vıetnam'daki Amerikan silâhlı kuvvetlerınm asker gucü hâ len 460,000 cıvanndadır ve ekim ayı ortasına kadar, 30.000 kişıliİK bir kuvvetle takvıye edilecektır. Amerika ve Guney Vietnam kuvvetleriyle beraber bu güç, 700,000'i bulmaktadır. Bu iki ül kenın yani sıra Vıetnam'da 450 bın Güney Kore. 6,500 Avustral ya. 2,200 Fılıpm, 2.500 Tayland ve 200 yeni Zelanda askeri bulunraaktadır. MÜHİM İLAN KARABUK Türkiye Demir ve Çelik İşietmeleri Genel Müdürlüğünden Sayın Mfişterilerimizin Dikkaline: 1 Sayın Müşterüerimizin her gun artan taleplerini daha süratli bir şekılde karşılamak maksadile Karabük'dekl merkez ambarlarımızdan bundan boyle PAZAR günleri de satış ve teslimat yapmaya âmade olduğumuzu, 2 Bedeli yaürılıp da hafta içınde teslim alınamıyan mallar PAZAR günlerinde de teslim edilebileceği gibi PAZAR günleri verilen ve bedeb ödenen siparışleri de ayni günde teslim etmek üzere satış ve ambar teg' kilâtımızı hizmete hazır bulundurduğumuzu, BÜTÜN MÜŞTERİLERİMİZE MEMNOfLüKLA DÜYURUEUZ (Basın 19501/8405) Ava Gordner'ınkine benzeyen ses ftndan göndenlmış hediyeler olduğunu soyleraıstır. Hattâ bir gün, çocuk «Colmmbia» studyolannın bekçısıne telefon etmış ve «Dostum bir çocuk stfidyolan görmek istiyor, kendisini fezdiriver» demiştir. Bekçı, çocuğu butün bir gun gezdırdığmi ve 100 dolâr para harcadığını loylemıstır. Ava Gardner'ı 17 yıldanberi tanıyan bır şahıs, sesleri telefonda ayırdetmeğe imkin olmadığı, o kadar bcnzedığıni «öylamistır. ı • Yalnız Serbest Dc^izli.... Memleket Bankalarında Şimdi Rusya, Ortadofnya, hiç değilse bazı Arap ulkelerine son savaş, yani 5 Haziran öocesinden daha iyi yerlesmiştir. Böyle bir siyasî sonuç, mnzaffer tarafın. Israel ile Amerikanın tsteklerinin tam nddıdır. Bo siyasî sonuç Moskovada hesaplanmıs mıydı, voksa bir rastlantı mıdır, gene kesmlikle bilemiyoruz. Fakat şimdilik talihi yaver giden Moskovanın kazandığmı elden kaçırmamak kaygusnyla Araplar Içln eskisinden daha Ueri taahhütler altına girmeye H*»ıriıHı oldufu »ezfliyor. Araplann gelecektekl tutumlanm da, kirallar ve başkanlar seviyesinde yapümakta olan yoğun temaslar tâyin edeceğe benziyor. Mevctıt belirtüer. Bumedyenin bayraktarbğuıı yaptığı «yeni bir rannt» söröşünün ozlaşma yolnna galebe çalacağını telkin ediyor. Yapılabüen Bir Muamele Şimdi Türkiye'de de yapılıyor. Kayhan SAĞLAMER I Reklâmcüık 24198400 O | TURÎZM BANKASI ç 7ENİEÖ7 TESİSLERÎ I V , Konsumasyon 10 TL (Servis dahil) l HERGÜN 17DEN İ1İBAREN 02 ye KADAR I 5 Döviz karşılığında açılıp istenildiğinde tekrar ıI ! I ! Dövize çevrildiği gibi faizi a e Tarifesinde değişiklik yapmış bulunuyor. PIA'nın Boeing 707 ve 720 B uçaklan Sah ve Perşembe günleri Yeşilköy'derr Beyrut ve Tahran'a 16.10 da hareket etmektedirler. Bu suretle, bir yandan İstanbul'daki iş gününden azami ölçüde faydalanmak imkânı sağlanmakta. diğer yandan Beyrut ve Tahran'a müsait bir saatte vardması mümkUn olmaktadır. HER SALI VE PERŞEMBE 16.10 da BEYRUT VE Döviz olarak serbestçetödenen Mevduat Hesaplan içinrf Yapı ve Kredi Bankası hizmetinizdedir; Her Cumartesi Kuveyt ve Dahran'a Haftada 4 defa Karaşi ye ve herPazartesi ve Cumartesi Bangkok'a Daha geniş bilgi için Şubelerımız emrinizdedir.' PAKISTAH HAVAYOLLARI 'İSTAMBUI BÜROSU CUMHURİYET CAO. 25. TAKSİM ANKARA BÜROSU TEL.: 47 79 0447 95 82 47 99 1047 18 47 İYAPI ve KREDİ BANKASI Daıma en iyi hızmet 5 Maran, K ATATÜBK BULVAKI YENİSEHİR TEL.. 17 0 6 16 riA best*sl«rinia Gniformaları bir (CardinJ krtııyonudur. (Basın 193108406^ fiatıa Organuasyoo K7J268397
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog