Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Dr. Av. MUHİTTİN GÖKLÜ Kanunlarınızı Kapatın; Kalplerinizi Açın! BECCAEİA'dan, kutsal kitaplardan, hâkimin kalbine ve avukatın müdafaa sanatına uzanaa ışığın romanı... Nefîs ciltli, fevkalâde bir kuvertür ve tertemiz kâğıda bir baskıda... Ciltü fiati 25 Ldra. İNKTLÂP ve AKA KİTABEVLERİ Öâncüık: 1037/844S CumhuriyeC KTTRUCÜSU: TUNUS NADt 44. yıl soyı 15430 felgraf vr mektup adresfc Cumhurlyet tstanba) Posta Kurusu: tstanbul No 246 Telefonlari 22 42 90 22 42 06 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 6 2 2 4 3 9 9 j . . \»VmOneSI . * 19 lefflniUZ Israil Süveyşin karşı kıyısına geçmeye kalkıştı «ATEŞKES»E NEZARET EDECEK B. M. ASKERLERİ BVGÜN GÖREVE BASL1YOR DIŞ HABERLER SERVİSİ Kızıl Çin ancak 1970 yılında ciddî bir nükleer tehlike olacak Askerî Personel Kanunu Tasarısmın ANKARA, Hacettepe Kariı ilgili iddia: Yetki Kanumı Tasarısmın tumu Meclis'te kabul edildi j • • • • (Cumhuriyet Bürosu) Silâhlı Kuvvetler Personel Kanun Tasansı dün Cumhuriyet Senatösunda garüşülmeye başlanmış ve sert tenkidler arasında tümü kabul edilmiştir. Tasarının tümü görüşülürken Kontenjan Senatörü Sadi Koçaş'm yaptığı bir konuşmayı Başbakan Süleyman Demirel cevaplandırmış ve «Türk Ordusunu ücretli ordu durumuna duşürmeye kimsenin gücü yetmez» demiştir. llk sözü Mılli Birlik Grupu adına Haydar Tunçkanat almış ve «tnsanın moral gncünn ihmal ederek her şeyi para gibi sadece maddi açıdan degerlendirmek isteyen bn tasan Silâhlı Knvvetler bünyesinde büyük rahatsızlıklar doğuracaktır» demiştir. CHP Grupu adına konuşan Saffet Ural, tasanda halen yüksek kademelerde bulunan generalleri aşın derecede koruyan hükümler bulunduğunu, komutanlara aşın yetkiler bulunduğu nu öne sürmüş, «Tasan bir yaşIılar ordnsu vficuda getirme hedefini güder görülmektedir» demiştir. Şahsı adına konuşan Tabiî Senatör Kadri Kaplan ise ordu içindeki mabrtıta temas etmiş, tedbirler alınmadıtı için bu mah rutun sık sık bozulduğunu, bu sebepten kendılerının millî Bir lik Komitesi zamanında tasfr.e yapmak zorunda kaldıklarını bildirmiş, «bn kannn çıkarsa bir iki sene içinde bakın neler olacak, biz tasfiye yapmak cornnda kaldık. Bn kanun çıkınca da aynı sey olacak» demiştir. Üniversite • • • •Senatosunun tumu gönderdiği Senatoda taslak habersizce kabul değiştirilmiş edildi r KAHİBE Dört Başkanm katıldığı ve yenilgiden sonraki ortak tutumun tesbitine çalışıldığı «Küçük Zirve Konferansı» devam ederken, dün Süveyş Kanalı bölgesinde karşılıklı mevzilenmiş İsrail ve Mısır kuvvetleri arasında yeni çarpışmalar olmuştur. Tİ1TI Kahire radyosu, gece yansından sonra üç ayrı noktada «şiddetli bir ates teatisi» cereyan ettiğini açıklamıştır. Bir ordu komutanlığı bildirisine göre, ElKantara, Ferdan ve tsmaillyenin tam karşısındaki bir noktadan Mısır mevzilerini top ve makineli tüfek ateşi altına alan tsrail birliklerine cevap veren Mısır kuvvetleri «dfişmanı kısa bir süre içinde susturmuşlardır.» Mısır kuvvetlerinin kayıp verip vermediğmi açıklamıyan Kahire radyosu. bir Israil tankımn tahrip edildiğini e öne sünnüştür. Kahire Radyosu aynca, botiarla Süveyşi geçmeğe. iasebbüs «den îsraiLLUenn Mısır kuvvetlarincs geri püskürtüldüğünü ileri sür müştür. Radyo tsraillilerin Port Said'in 45 kilometre güneyindekl El Kantara bölgesinde bu teşeb büste bulunduklarmı ve lâstik (Arkası Sa. 7, Sü. î'de) Türkiye'yi ziyareti "önemli,, olarak niteleniyor ANKARA (Cumburiyet Bürosa) Hıristiyan dünyasımn din lideri Papa 6. Paul'ün «24 Temmnzda Türkiyeye geleceği. 3 gün ülkemizde ka. larak tstanbul'da Cumbnrbaskanı Cevdet Sonay ve Patrik Athenagoras'U p5rüşerek, Efes'te Meryetn Ana"nın mezarını ziyaret edeceği» dışişleri b&ka.ılıgı yetkililerince doğrulanmıştır. Papa 6. Paul'un Türkiye'ye yapacağı zıyaret «büyük bir olay» olarak nitelenmektedir 24 Temmuz'da Istanbul'a gelerek. Yeşilköy hava alanında, büyük törenle, Cumhurbaşka nı Cevdet Sunay tarafındaD karşılanacak olan Papa, İstanbul'da iki gün kalacaktır. Cumhurbaçkanı Cevdet Sunay'ın Papa Paul'le yapacağı görüşmenin, Türkiyeye siyasi alanda bazı faydalar sağlıyacağı belirtilmektedir. Papa 6. Paul, Istanbul'da kaJdığı süre içinde, Ortodoksların din lideri Athenagorae'la (Arkası Sa, 7, Sü. 1 de) ANKARA, (Cnmhnriyet Büroso) Plânın uygulanması için hükumete yetki veren kanun tasarısmın görüşülmesine dün Millet Meclisinde başlanmıştır. Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak tümü kabul edilmiş ve maddelerine geçilmiştir. Tasarı üzerinde konuşan CHP sözcüsü Kudret Bosuter, tasannın Anayasaya aykın olduğunu öne sürmüş, «Bu tasarı bir yığma plândan sonra, bir yağmanın plânlanması olarak huzurumuza getirilmiştir» demiştir. YTP sözcüsü Cengiz Ekinci, tasarıyı desteklemiş ve YTP'nin beyaz oy vereceğini bildirmiştir. GP'li Coşkun Kırca ise kendi grupunun henüz karar sız olduğunu söylemiştir. TİP grupunun ise tasanya kırmızı oy vereceğini açıklayan Sadun Aren, tasanyı gereksiz ve tutarsız olarak niteJendirmiştir. Daha sonra tasarının birinci maddesi görüsülerek açık oya konulmuş ve çoğıınluk olmadığı aruaşıkuğından toplantı Pazarttsiye bırakılmıstıf. Koçaş: Başbakan hatâ ediyor Tekin Arıburun (AP), «Bu kanun her türlü hatâdan firi olarak çıkmalıdır» demiş, kanunda bazı aksaklıklar olduğunu ileri sürmüştür. Kontenjan .lienatörü Sadi Koçaş, tasarının kamu oyuna yanlış aksettirUdiğini, bizzat Başbakanın kanunu bir tazminat kanunu olarak göstermekle hatâ işlediğini ifa de etmiş ve «Başbakanın bir beyanını okudum. (Ben de az maaş alıyorum. Başbakanlık, Genel Kurmay Başkanlığı az para ile yapılan işlerdir) demiş. Bu gayrî ciddî beyanın tekzibi gerekir. Politikaya kanşmamış ordumnzn böylesine politik oyunlara sokmak doğru değildir» demiştir. İZAHAT VtJRI Porselen ANKARA (Cnmhnriyet Bürosn) Geçenlerde Meclislerden geçsrek kanunlaşan Hacettepe üniversitesi kurulması hakkındaki kanun tasansının. Ankara Oniversitesi Senatosunca kabul edilen kanun taslağı olmadığj ve bu taslağın Milli Eğitim Bakanlıgına gönderilirken ya da göndertldikten sonra degiştirildiği iddiası ortaya atılmıştır AP. Senato Grup Başkanı Cahit Okurer ve kontenjan senatörU Zerrin Tüzün tarafından ortaya aülan bu iddia Cumhuriyet Senatosu MilU ESitira Komisyonunun önceki gün yaptığı bir toplanbda görüşmmüştür Bu toplantıya Mİ1H Eğitim Bakanı tlhami Erem de katılmış ve «Kannn taslağuıın bİT başka metin Ue de^istirilmes) olayınm Bakanlık içinde değil. evrak. Bakanhğa gelmeden önce yapümıs olabileceğini» ifade etmiştir. Komisyon üyeleri, durumu g5rüştükten sonra meselenin aydıalanması için bir araştırma heyetinin kurulmasını kararlaştırmışlardu, Aynca, A.P. ortak grupuna mesele ile UgUi bir sözlü soru verilmiştir. Tasarı fcanunlastığı için yapüacak araştırmadan ne sonuç alınacağı bilinmemekte ve durum bazı A.P. senatörlerince skandal olarak vasıflandmlmaktadır. i Tasarruf Bonolan Tasarruf Bonosu Kanun Tasansı da dün Millet Meclisinde açık oylamaya konularak kabul edilmiştir. Tasarı Cumhuriyet Senatosuna sevkedilmiştir. yolsuzluğu iddiası hakkında açıklama yapıldı AP Meclis Grubunun genel görüşme açılması konusunda karar verdiği «Porselen yolsuzluğu» konusunda şirketin müşaviri, eski Bakanlardan Nihat Su, dün bütün iddialan reddetmiş ve cıkanlan haberlerin kasıtb olduğunu söy • lemiştir. Antalyada yapılmasına karar verilen 2 bin kişilik otelin işletılmesinde işbirliği yapacak olan Özkar Kollektif Şirketinin sahibi Dr. Murtaza Özgörgün ise, 17 vagon porselenin otelin 49 yıllık ihtiyacını karşılamak için getirildiğini belirterek bir soru üzerine, •Turizm Bakanı Nihat Kürşat :ie bir defa makammda görüştüm. Bunun haricinde bir görüşmem olmadığı gibi hiçbir de hususiyetim yoktur» cevabını vermiş ve Bakan Kürşat hakkmda gazetelerde kendisine atien çıkan haberleri «hayal mah(Arkası Sa. 7. Sü. S de) Pembe'nin düğününde Türkiyeyi Kııneralp temsil edecek ANKARA (Cnmhnriyet Bürosn) Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Zeki Kuneralple Bakanhk Baş Hukuk Müsaviri Profesör Suat Bilge, bugün Kıbnsa gideceklerdır. Kıbns Cumhurbaşkanı Yardımcısı Doktor Fazıl Küçük'ün kızı Pembenin, yann yapılacak düğününde, Türkiyeyi temsil edecek olan Kuneralp ve Bilge, pazartesi günü yurda döneceklerdir. Dışişleri Bakanlığınm (2) numaralı yetkilisi Kuneralpin bu arada, Kıbrıstaki Türk liderleri ile görüşerek, «Atina Lefkoşe çatışmasın» inceliyeceği ve Kıbns sorununa bir çözüm yolu bulunması için, Yunan askeri yönetimi ile yapılacak bir muhtemel görüşmede izlenecek tutum konusunda kendilerinin fikirlerini alacağı öğrenilmiştir. 5 Pakistan tasansı kabul edildi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (New York) (a.a.) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dün öğleden sonraki oturumuna Türkiye saatiyle 21.30'da başlamış ve Pakistan temsılcisi Aga Şahi kür süye gelerek, Israil'den Kudüs hakkında her çeşit tedbiri geri bırakmasını isteyen Pakistan ka rar tasarısmın oya sunulmasını istemiştir. Kurul Başkanı Afganistan tem silcisi Abdülrahman Pazvak, Pakistan temsilcisinin teklifine mu halefet eden olmadtğı için kurulun oylamaya hazır olduğunu ve oylamanın dün akşam yapılacağı nı söylemiş ve oylama sonucu, ge nel kurulun Israil'i Kudüs'ün statüsünü değiştirmekten vazgeç meye ikinci kez çağırması mahiyeündeki Pakistan tasansı 99' a karşı 18 çekimser oyla kabul edilmiştir. İstiklâl Madalyası Bu arada İstiklâl Madalyası sahiplerine muhtaç oldukları tak dirde maaş bağlanması hakkındaki kanun tasansı dün Millet Meclisi geçişi komisyonunda kabul edilmiştir. Buna göre, 66 sayılı kanuna göre madalya alanlar 500 lira, 869 sayılı kanuna göre madalya alanlar ise 250 lira maaş alacakiardır. Tasarı aynca. madalya sahiplerinin Devlet Hastahanelerinde bedava tedâvi edilmelerini, Devlet ve Belediye vasıtalannda yarı fiatla seyahat edebilmelerini öngörmektedir. Başbakan konuşuyor Tasarmın tümü üzertndeki görüşmeler tamamlanacağı sırada Başbakan Süleyman Demirel, Senatoya gelerek söz almış, Senatör Sadi Koçaş'm konuşmasına değinerek kendisine sert şeküde çatmış ve özellikle «Ordu, ücretli ordu gibi gösterilmek isteniyor» şeklindeki sözlerini de cevaplandırmış, özetle şöyle konuşmuştur: «Tasarı hazırlanmış, Meclislere sevkedUmiş, çıkmış. Ancak bir usul meselesinden dolayı Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmiştir. Böyle bir iddiada bulunmak dünyanm en fesat, en çirkin bir iddiasında (Arkası Sa. 7, Sü. 4de) YTP Başkanhk Divanmda istifalar ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) YTP Başkanlık divanı üyeleri Genel Başkan Irfan Aksu harig dün görevlerinden istifa etmiştir. Görevlerinden isöfa edenler şunlardır: Genel Başkan Yardımcıları Süleyman Arif Emre ve Recaî Iskenderoğlu, Genel Sekreter Nihat Doğan, Muhasip Üye Emin Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Karahan. İstifa üzerine Genel Başkan trlan Aksu, Genel İdare Kurulunu önümüzdeki Saiı günü olağanüstü bir toplantıya çağırmıştır. Bu toplantıda istifa sebepleri görüşülecek, gerekirse yeni bir Başkanlık Divanı seçimine gidilecektir. İstifa sebebi olarak istifa edenler arasında yetkisiz bazı kimselerin partiyı AP ile birleştirme çabalanna girişmeleri gösterilmekte ve Grup Başkan Vekillerinden Cengiz Ekinci ile A. thsan Çelikkan itham edümektedir. Resimler, Pekin makamları tarafından hazırlanan ve Japon televizyonunda fösterilen bir filimden alınmıştır. 33 aydanberi Atom Kulübünün üyesi olan Çin, şimdiye kadar beş nükleer deneme yapmıştır. Bunların 18 haziran 1967 de yapılan sonuncusunda nçaktan yere bir nidrojen bombası bırakılmıstır. Pekin yaptığı resrai açıklamada, «Vlkemiz şimdiden atom ve hidrojen bombalanna ve füzelere sahiptir; mucizeler yaratabiliriz> demiştir. Batılı kaynaklar ise, Çin'in 1970 ten önce «ciddî bir nükleer teblike» olamayacağı görüşündedirler. Yukanda, bir atom bombasmın infilâkini gösteren üç resün, Çin'in Batı Türkistan'daki ikinci nükleer denemesi sırasında çekilmiştir. Otomobil icin yıırt dısına 7,5 milyon lira kacırılmıs Maliye Bakanhğı uzmanları, son iki ay içinde otomobil getirmek için yurt dışına 7.5 milyon Türk lirasımn kaçırıldığını tesbit etmişlerdir. Bu yüzden dışarda Türk parasının kıymeti, yüzde 10 15 nispetinde düşmüştür. llgililer, permi alış verişinin bu sebepten yasaklandığmı ve otomobillerin hak sahibi tarafından getirümesinin şart koşulduğunu açıklamışlardır. Uzmanlar, dün de, permi yolu ile 20 otomobil getiren bir komisyoncunun ifadesini Fred MuLley Ankara'ya geliyor ANKARA Dışişleri Bakanlığında yapılan bir açıklamaya göre, îngiltere dışişleriyle görevli Devlet Bakanlarmdan Fred Mulley, Türk devlet adamları Ue resmî görüşmelerde bulunmak üzere 16 Temmuz Pazar günü uçakla Ankaraya gelecektir. Dışigleri Bakanlığmdan verilen bilgiye göre İngiliz Devlet Bakanını Ankarada yapacağı temaslarda Kıbrıs ve Ortadoğu meseleleri ile iki memleket arasındaki karşılıklı münasebetler yer alacaktır. Fred Mulley Cuma günü İngiltereye dönecektir. ANKARA, (Cnmhnriyet Bürosn) Başbakan Süleyman Demirel bugün Karabük'e giderek DemirÇelik tesislerinin üçüncü ünitesinin temelini atacaktır. Demirel, Bolu'ya da giderek bir kontraplâk fabrikası açacak ve Pazar günü akşamı Ankara'ya dönecektir. Demirel bugün Karabük'te tır. \Bölükbaşı 3 ayhk yurt gezisinde 1350 saat konuştu i Nadi mağonı verildi 19661967 Yucus Nadi Armağanmı kazanan Dil, Tarih ve Coğratya Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof Zeynep Korkmaz'a armağanı Arıkara temsilcimiz Kemal Aydar tarafından dün verilmiştir. «Tiirk dilinin tarihî akışı içinde Atatürk ve Dil Devrimi» adlı eserile Yunus Nadi Armağanıuı kazanan Praf. Zeynep Korkmaz'a Fakültedeki çalışma odasında armağanını teslimi sırasında Kemal Aydar, «Türk kültiiriine bir dalda yaptığı hizmete bağh olarak kazandığı bu armağandan dolayı» Prof. Korkmaz'ı tebrik etmiş ve başarısuıın devsmını dilemiştir. ANKARA, (Cnmhuriyet Bürosn) 1969 yılında iktidara gelmeyi tasarlayan Millet Partisinin Genel Başkanı Osman Bölükbaşı 15 nisan günü başladığı 3 ayhk yurt gezisini 13 temmuz günü tamamlayarak Ankaraya dönmüştür. Üç ay içinde 27 il ve bu illenn ilçelerinı gezerek açık hava toplantılarına katılan Bölükbaşı bu toplantılarda 138 saat 45 dakika konuşmuştur. Bölükbaşı yine bu 27 ilde tertiplenen sohbet toplantılannda da 211 saat 38 dakika konuşmuş ve Düzcede 8 saat 35 dakika konuşarak siyasi hayatının en uzua konuşmasııu yapmışür. Seçmenlerin davranıslan, seçime katılma oranları v.s. Batı ülkelerinde ötedenberi ilmî metodlarla araştırılır. Bu araştırmalar partilerin kendi kurdnklan merkezler vasıtasiyle yapılır, daha geniş ve sosyolojik incelemeler ise üniversiteler, enstitüler tarafından ele alınır. Türkiye'de Siyasal Bilgiler Fakültesi araştırmalara birkaç yıldan beri öncülük etmekte, Prof Dr. Nermin Abadan'ın kürsü mensuplariyle hazırladığı istatistiklere, yerindeki anketlere bağlı incelemeler seçimlere ve seçmen davranışlanna ışık tntmaktadır. Prof. Nermin Abadan ve Ahmet Yücekök'ün son olarak yayınl»dıklan «19«1 • 1965 seçimlerinde büyük şebirlerin oy verme davranışlariyle il Seçimlerdeki davraneşlar OLAYLARIN ARDİNDAKİ gili bazı yornmlar» isimli etfid bunlardan biridir ve Türkiye' nin siyasi gerçeklerini göstermesi bakımmdan ilgi çekieidir. Incelemede nüfusu 100 binden yakan doknz şehirdeki alt, orta ve yüksek gelir gruplannın davramslan ele alınmıştır. Istanbnl. Ankara, Izmir, Bursa, Eskişehir, Adana, Gaziantep, Konya ve Kayseride yapılan incelemede alt gelir smpları gecekondn bölgelerinde veya en dar gelirlilerin yaşadığı bölgelerin seçim rakamlarına göre kümelendirilmiş, orta frupu, esnaf, küçük tficcar, memnr, müstabdemin teşkil etmiştir. Üst felir gTupnnnn ikâmet yeri ise meselâ tstanbalda Şişli, Harbiye ve Teşvikiye olarak »lınmıstır. Etüde göre, seçlme katılm» oranlan 1965 yılında orta ge lir grnpnnda hayli düşmüştür. özellikle Konya'da katılmanın • V 91 den % 61 e düştüğü görülmektedir. Eskişehirde ' . 87 den */• 73 ye, Adanada V « 83 den • / • 69 a, Gaziantepte • / • 78 den V » 66 ya inmiştir. Istanbnl ve Ankarada iki seçim arasında fark 5 tir. En fazla dnşüklügün Eskişehir, Adana, Gaziantep ve Konyada orta gelir tabakasında olmasını, inceleyiciler bu şehirlerden üçünde hızlı bir sanayileştnenin başlamasına ve orta sınıfı daha çok esnahn ISI ARTTI Bir süreden beri İstanbuTda hüküm süren boğucu sıcaklarm önümüzdeki günlerde daha da artnıası beklcnilmektedir. Meteorolojiden biidirildiğine göre ısı bngün 31 dereceye yükselecektir. Dün rüzgârlar poyrazdan orta ve zaman zaman kuv\etli esmiş olmasuia rağmen ısı 30 dereceye çıkmış ve balk, şehir dışına, plâjlara gitmek zorunda kalmıştır. Bu arada mevsimin ilerlemesi ile şehirde sn sıkıntısı şiddetli bir şekilde kendini göstermeye başlamıştır. Resimde. sıcak sebebiyle ayakkabı giyemiyen bir bayan. pabuclan elinde yürürken görülmektedir. '• £•• ••• (Arkası Sa, 7, Sü. 1 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog