Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

AYÎAÇ ^ fcf ÇOCüfC ARABA VE PUSETLERİ Rakipsizdlr s Satrjyert: Fabrik. : 47 78 00 TAKSİM BELEDİYE DOKKANLARI 19 umhuriyeC KURDCDSD: FUNIJS NADJ Kitapçüık Ticarst L i m n e d Şirketı Yayıöia FANINA (Rahibenn Fraosa'da, Itaiya'da ve Avrupaı ülkeierinde mllyoalarca satılan, çevrilen büyiik ask romaoı Pıerre Sabbach ve Aotoıne Gr yazdıklan bu roman, Roma tn lugu devrinde yaşamıs aşk FANlNA"nm heyecan, ısbrap ı kâyesidir. remiz bir baskı, nefls biı cijt, şömiz içinde bütiıo kitapçılarda 8f GeneJ Dağitun KemaJ Karc Ankara Caddesi Istı Feza ftekiâm: 1 44. yıl scryr 15428 Telgraf « * m e k t u p adresfc C u m h u r i y e i Telefonlar: 2 2 « 90 22 «2 96 ktanbuJ Posta K u t a s n T f s t â n b u l Nd" 2 4 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 98 2 2 4 2 9 9 fOX7 DemireJ: lltımas ve torpili,, yasaklayan bir r ) ayınladı ANKARA, (Cumhuriyet Biirosu) Başbakan Demirel, Başbakanlığa akseden sicâjetler üzerine «göreve tâyinlerde iltimas, torlil ve tavsiyeye yer verilmemesini» bir tamimle Igılilerden ıstemışür. Başbakanın «torpil»i yasaklayan «enelged» Dış haberler servisi öyle denılnıektedir : «Ksnunlann tatbikında ve fcamn hizmetleriBirleşmiş Mületler Genel Kuin yürütnlmesinde berhangi bir iltimas, tavas»t ve aracılıfa yer vermeyen tefriksiz bir tnrulu dün yeniden, toplanıp Paımon idareye bâkim olması lfizvmnna daba önkistan karar tasansını incelerken • mnhtelif tamimlerle belirtmiştim. VatandaşlaMısır İsraü arasmda küçük hava n talep ve müracaatlannın idarece karşılanve deniz çarpışmalan olmuştur. asında, her seyden önce kannnların imkân ve ıplarının gözönünde tntnlması, Kahire Radyosnna göre, Mısrria lamelelerinin ynriitülnjesinde İsrail arasında bir de havan dü ellosu olmaştur. Bu arada, Kahiveya bn safasın nüfuz, tavasre'nin. Sovyet gemilerinin Mısır': ve iltimas gibi haksızlık doda suresiz kalmasını istediği açıkrncn tesirlerine asla yer veIanmışhr. nemesi, bükumetçe üzerinde FÜk bassasiyetle durdugumnjt Çarpışmalar hnknk devleti tntumadnr. TELAVtV Mısır ve îsrael u arada devlet teşkilâtında denız birlikleri arasında sah gekamu ıktısadı teşebbuslerincesi geç vakıt Sina yarımadası 8gorev almak isteyenler hakçıklannda bir çatışma olmuş ve da aynı eşithk temınatının iştsrael iddiaJarına göre iki Mıar esi de tabiîdir. Filhakika, Atorpıdo botu batjnlmıştır. asamızın 58 incı maddesinin Bır asker! sözeü çaöşmanın fıkrasında «bizmete abnmagece saat 01.30 da £3 Anş'ın 15 ıdevin gerektirdiği niteliklerrruJ açığında, ıki Arap torpido baska hiçbir ayınm gözetibotunun normal devriye gdrevın) sz» şeklinde yer alan hüküm yapan bır tsrael deniz kuvvetine ıusustaki tatbikata rehber oateş açrnası ıle başladıgıru söyiek açık ve kesin prensibi gö'ımıştir ektedir. Sozcü, bir muhrip ve iki torpin» rağnten rflkgek mskamKASTAMO.NÜ MP G«neJ[ Şaj do totandan meydana gelmiş tsemri y»hnt •muayyen nüfuıkanı Osman'B51ükba?ı, partırael kuvvetinin derhal fcarşılıic (Arfcsa ««. 7 Sfl. S de) sınin açık hava toplantısmda verdiğini üâve etmiştır. yaptığı konuşnıada «AP iktiSözcüye gore Eılat mufaribi bir dannın komunizm tehlikesiMısır botunu, diğer botlar da V ni arttıran saflet ve hatâlarkincı Mısır botunu batırmışlardır. )a delo bir yol izledifini» Çatışmada sekiz tsraelh denlzcl soylemiştir. haiıfçe yaralanmıstrr. Bolukbaşı, «AP İMidannın cenaKara ve havada ze namacının 1969'da mntlika kjlınaca^ını» ılerı surmuj ITAN Yurt gezısıne çıOte yandan Kahire radyosu dün ve «Sosyal adalet ve süven!umhurbaşkazıı Cevdet SuSurevş kanalı bölgesinde, tsrael lik ilkeleri siiratle ferçekleslün saat 12.20 de berabennile Birlpşik Arap Cumhnriyeti melidir. Bunda feç kalmdıgı heyetle bırlikte Tatvan'a knvvetleri arasında, bir ssat İS tskdirde hnznrsuzlnk artar jtir. Sunay şehre girışinde dakika siiren bir «havan düellosua ve zararlı cereyanlar bundan tezahüratla karşılanmışcereyan ettiğini de bildirmiştir. faydalanır» detnıştır. ımhurbaskam buradan BıtAynca tsrael Genel Kurmay r Başbakan Demirel'e çatan Bo Baskanlığı, Sina çölü üzerinde ueçmış, daha sonra akşam lukbaşı şunları soylemiştir: ini yemek üzere tekrar çan iki Mısır jet uçağından biri«Ey Demirel, sen ömründe eı'a gelmış ve geceyi buranin düsürtildfiğünıi. digerinin ise (Arkası • ? S5 1 te) uçaksavsr ateşj karşısında geri« ırmıştır. sın geriye döndügünü iddia etmiştir Kahire, bu ana kadar, Telavıv'in bu iddiası hakkında hiç bir açıklama yapmamıştır. Kalrire, Rus filosunun Mısırdo süresiz kolmosını isfiyor SOVTET KBDTAZÖRÜ Sina Yarımadası açıklarında çarpışmalar oldu l& Kanunu Tasarı Senata'ı Asgarî ücretleı Bakanlar Kuru tesbit edecek (ANKARA, Cumhuriyet Biirosu) Cumhuriyet Senatosunda dün de is kanunu tasanstnın şülroesiDe devam edilrnişür. Şundjye kadar mahaJH asgar) konuâyonisn taraundan tesbit edılen asgarî ücretienn (isçı ad«jnı gaaetecılenn) Çaüşma Bakanlığının teklifi üe Bai Kurulunca, luzum görülen zamaniarda tesbit edilmesuıi öngör Senato komisyonunca d^sörilmls olan tasannın 33. maddes tışma,ardao sonra kabul edilnuştır Eonu Ue llgıli olarak C.H.P grupu adrna birfeonuşma; FSkret Gündoğan özetie sunlan soylemiştir: «Ücretleris asgari badJerinin beUrlenmesı bo suretle ı iktidarlann mutlak hâkimiyeti altına rirmis ounaktadır. Bö ekonomik ve sosraJ olan bir sorun sırf styasî bir tedbir Ue sly âlet edlbnıs olacaktlr Tssaruun 23. maddesı Senato pecJci k < yoıiü tarafından o snrette defiştirüınJjtir k) maddp ba hal kanuniaştıp takdirde. yüzyüJar boynnca afrunda savısız mS< leler verilecek çalışnıalar le kazandınlan büyük bir hak a indirilmis olacsktır.» Tasannın maddelerl görilşi ken aynca, yanında çalışanl sayısını bildirmlyen iş yerinl dınj vermiyen ve (ş kanunu t yısiyle gerekli biidirimde bu rruyan Isverenler için konulao haftaJık bapls cezası tasan çıkanlmıştır Iş Kanunu Tasansının 83. tn de<îi göruşülürken CHP'lı natör Fıkret Gündo|an bu Sn ge vererek orroan köylenm gelen kımselere Is ve tşçı B ma Kurumuna ış bulmak ı < basvurduklannda öncelık tan masını ısteyen bir önerge vı raış, ancak kanun teknığı bal mından uygun görülmediği i\ bu Snerse reddedilmıstir. (Arkası Ss. 7, Sü. 1 « 3 Bölükbâşı: AP'nm tutunıu komünizm tehlikesini arttırıyor KRUSÇEF KONÜSTÜ îımay, Tatvan ve Bitliste !elemeler yaptı 'Kennedyyi ben seçtırdim \ğt DIŞ HABERLEB SERVİSÎ N.B C. Amerikan televızyon şırketıne verdtğı ve muhtemelen Sovyet hukumetının haber» sız bulundufu demeçte, Kruşçef dünya politıkacıları hakkın dakı fikırlennı söyiemıştir Nıkita Ksuşçei, mulâkatında, muteveffa Başkan John F Kennedy'den övguyle soz etmış Kennedy'nın buyük ve kıy metlı bır devlet adatnı olduğunu söylediktea sonra «Eğer Ken nedy bngün bayatta olsaydı, Amerıka ile Sovyetler Birlrfi arasındaki ilişkiier, kanaatimce, mükemmel olnrda. Zira Kenne dv, Vietnam'daki dvntmnn bogiinkü gibi bir »ekil almasına müsaade etmezdi» demıçtır. NEW l'ORK 1964 den beri Moskova sayfiyelerinden birinde emekli hayatı yaşıyan Kruşçef, «Başkan Kenoedy'yi ben seçtirdim; bnrjn Kennedy de kabul ediyordu» demiştir. r «Ortak Pazar'a hatılabilmemiz icin ekonomik yapının değisme* şarftır» D5rt günden beri devam ede «Ortak Pazar Karsısınds Pazaı lama Hazirhk» Semınerı, düı sona ermistır Türkiye Tıcaret Odaları Sanı yı üdalan ve Ticaret Borsalsr Bırlığı tarafından müşter«ker dözenlenen semrnerde. retkılileı tarafından çeşırlj teblığler o kunrous ve tartjsnoası yapılmıstır. Ergun KâSıtçıbaşı «Ortolt Pa Z3T ve lslefrnelrrimİ7İn Paaarla ma Problerai» ^onusundak) 'eblığınde, Pazarlamayı «Pazarlama ıki türlü raalıveti içine alır. Bir piyasada mevcnt mallann istiblâk edilebilmesi için taleple n stkillpndirmek ve işlemek, ıkincısr. ımalâtı nohteroel müstehliklerin ibtiyaç ve anrularv na aygnn bır şekle sokmak ve s yarlamaktır.» «eklinde tanımJa (Arkası Sa. 7. Sfi. 1 de) 1mmıtm unün Ortadoğu ve Vietnam Süresiz dâvet KAHtRE Halen Port SaH ve İskendertre limanianm ziyaret etmekte olan Sovyet narb gemilerinin ba iimanlarda süresiz kal maya Mısır hökümeti tarafmdan (Arkam Ss 7 Sü. Z de( adoğo bnbranı yeoıdea artacak gibi görfinnyor. Benüz silâta•atısma dönemi başlamamakla beraber, BirJeşmiş Milletlerid zlıfı harsısında Arapların yeni maceralara doğro kaytnak isi anlasılmaktadır. Grdün Kıralı Hiiseyin'io Amerika ve Intemaslarıodan sonra tek basına bareket egilimi göstermesi layli iimitlendirmisti. Ancak bu ejrilim son biriki gün içinde Kıral Kabireye uçiu. N'âsır'la, Bamedyenie görflştü. Şirndi ırtak hareketten babsetmeğe basladı. V'ine birkaç gün önce ı, fngiltere ve Almanva'ya yeniden petrol satma konusunun düğıinu açıklayan Sundî Arabistan, Kahire'deki görüsmeleri üzere snsrnnstur. Snudî Arabistan da efer Hüseyin gibi kastirirse Ortadoğn meselesine, Fas ne kadar n^raşırsa afraşım yoln bulmak isi bayli giiçlesecektir. çatısmanto galibi Israilin de Birlesmış Milletlerdekı müza;n sonra, buhranı hafifletici polıtika izlemek yerine, mafılan bösbütün kızdıncı yollan tercih ettigi görülüyor. Sina ;i Mısır petrol knynlannı Israil kullanmaya baslamış \e ırtak çalısan flalvan petrolcfîleri üretime sadece nezaretçi Jır. Surije'de Israil ayafının toınyla Labey anlaşmasına arak arkeolojik kazılara girismistir. Kndfis için henttz biçtet görülmemektedir. Ostelik yelen baberier, alınan yerleImaraasına taraftar olan Mose Dayan ve diğer harbçi Iiderında Levi Eskol'ün kuvvetini kaybettifi şeklindedir. Kısadofuda kaos devam etmektedir. Bn kaos içinde Amerika •renın birincı plânda görünmeden perde arkasından yü(tediklerı çabalar sirndiltk hiçbir sonuç vermiyor. Aksine lavranıslan Araplan büsbntun çileden çıkanyor ve yenillifi. meselâ Mısır'ı, süper devletlerden diferine, yani Sov'va doSru snratle itiyor. Tahminler öyledir ki, Mısjr artık kî pnlitikasını tamamen bir yana bırakmakta. Sovyet Rnsirlifine canknrtaran simidi çibi sarılmaktadır. Zira Mısır mit. Doçu Bloknndan alacaği teknik ve askerî yardımdır. lı bn yardımtarla knvvetlenip fsrail'e karşı besaplı kitapk Arap hareketini diisünmektedir. |ndaki bobran artarken Vietnam'da olanlar, daba dofrnn konnsundaki faaliyetler ilgi çekicidir. Amerika Millî îakanı Mc.Namara'mn Güney Vietnami ve cepheyi »iyada bombardımanlara bız verilmis ve Amerikalı baskneta bir pövde fösterisine ^irismiftir. BiNndigi gibi Pennam'da tırmanmayı hızlandırmak için ordn mevcndunnn ıınden ortalama 650 700 bine çıkanlmasını istemektedir. nson'nn çevresinde de Vietnam savasını bızlandırmak isktnr. Aneak Baskan bem hızlanmamn kesin bir sonuç iyece^inde mütereddittir, bem de daba yoğTin saldınya çıkaracaği bnbranı pek de g'öze aiamatnaktadır. Ostelik Cosigin görüsmesinden sonra Sovyet Başbakanımn verdieç arasında sadece bombardımanların kesilmesinden söz nerika Senatosondaki bazı fiyeleri barekete geçinniş ve 3 müzakerelerine baslanılması için oçaklı, bombslı saJverilmesini teklif etmislerdir. Senatoya yapılao biı teko çörfismelerinden etkilenen Amerikan kamn oynnda srsılanmıstır. Şimdi biitiin gözler Başkamn üzerinde topnovor. Vietnam'daki »ldınlar Pentagon'nn istedigi ölt mıdır? yoksa Amerika banş roâzakerelerinde ilk adıin Sovyetlerin de destekledigi, bombardımanlann fcesilğilse kademeli kesilmesi karanns mı gideeektir? Eger arsa ona baglı olarak baska yerlerdeki huzursnzluklann Sen. özellikle Ortadogn bnhranının artraasından, battâ !ı çatışmanın başlamasından korknlnr. Zira Sovyetler Or^ietnamı dengelemekte israrlıdırlar. Ve »âvirier ancak ;Öre hesaplanmaktadır. Permi ticareti kalkınca Türk işçileri yurda donmeye başladı [DIS HABERLER SERVÎSİ] BRCKSEL Anadolu Ajansı mahreçli bir habere pöre, permi salısını önleyen kararnamenin yürürlüğe girmesi, bazı isçilerimiziD son 3 aylık mühlerten istifade edebilmek için işlerini terkederek Türkjye'ye dSnrae karan almalsnna yol açmıstır. Belçıka'da çalışan ışçılerımizden büyük bir kısmmın işlerini terkederek yurda döneeekleri anJaşjlmaktadır. Aynı hâi, Hoiânda'da çalışanlar arasında da gorulmektedır. Ancak Belçıka Hükuoıetinin ısinı terkeden yabancı ısçıierın jenne bır daha ışçı almama kararı. gıdenlenn gen dönme imkânlarmı ortadan kaidırmaktadır. NtXON MC'?... Kennedy'yi Jdm Başkan seçtirdi? Kruşçef, 1960 Amerıka Cumhurbaşkanı seçimmden öncekı aylarda, Sovyet topraklan uzerinde düşurülen U2 casu» uçağının pilotu Gary Powers'ın tah liyesini sağlıyabilmek için hararetlı bir şeirilde faahyet gösteren Niron'un tek gayesının oy toplamak olduğunu ılen sür müş, daha sonradan, 1961 yüın da, Başkan Kennedy ile Viyana' da görüşürken kendisme «bizim sayemizde Cnmhnrbasfcanı seçildiniz» dediğını nakletmışür. Kruşçef, Kennedy ile görüstoesısı şöyle nakletmistır: «Cna Niıon'm taktiğinden bahsederck söyle dedim: «Nixon'dan 200.000 oy faıla aldınız. Bnnan sebebini hiç dü sündönüz mü? Izab. edeyim.Nixon, ü2 pilotn Poirers'in tabliye edilmesini saglamaya çahşıyordn. Bnnu bafsnaydı, «adece bo başansı için siıi en Ecevit'in grüney grezisi (Fotoğraf: İbrahim KÖSEOĞLU) Danimarka Prensesi ve Eşi Topkapı Sarayında Yurdumuzda balaylarıaı geçirmekte olan Danimarka Prensesi Margaretha ve eşi Prens Hanri bir hafta kalmak uzere geldiklen şehnmizde ilk gunlerınin dort saatlerini Topkapı Sarayında gpçirmisler ve bu süre ıçinde de yalnız Harem Dairesini ve Bağdat Koşkünü gezmişJerdir. Damraarka Konsolosu Harem Dairesinin mimarı ve bir rehber tarafmdan gezdirilen Prenses ve Prens özellikle 350 odah haremin her odasını görmek ıstemisler, bu arada en çok gizli geçitleri merak eden Prens, grupun Harera'de iki buçuk saate yakın balmasma sebep olmuştur. Genç çıft bu arada kendilen ıle göröşme* isteyen basın mensuplanna «Kirnseye söyleyeceb sözfimnz yok, rabat rahat dolasmab istiyornz ve basın toplantuu da T3"mayacajiz» demışiercıir. izlenimleri bildiri ile açıklandı ^ BlR tŞE SARAMAZ ax yarun milyon oy geride bırakabilirdi. <Bız >ixon"nn pl&mnı ânında sezdifc ve ona cevap dahi vermedik, Siı başkan seçilip Beyaz Saraya girdiğiniz gfin, ce vabıauz da «aabington'a alastınldı. Bnnları biliyor mnydnnnz?» (Arfcası Ss. 7, Sü. 1 de) Yetki Tasarısı alt komisyonda değişikliğe uğradı ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) Ikıncı be1. jıllık plânın uyguIanması esaslanndan olan ve Ba kanlar Kuruluna yetkı veren kanun tasarısı. dun Mıilet Meclısı Anavasa Alt Komısyonunda (Arfcası Sa 7 S0 5 te> ANKARA (CnmboriTet BSrosnı CHP Genel Sekreterlığı. Genel Sekreter Bülent Ecevit'in katıldığı Adana, Adıyaman Gazıantep Hatay. Içel ve Maras CHP teskıtâtlannın böige toplantısı ıle ılgılı bir bildırı yayıo lamıstır. Bıtdınde bölge toplantısmda CHP'yı bazı tertıp ve tftıraiarla bölme çabalan içinde bulunanların muvaffak olamadıkJan, baska bır parti kurmak ıçio ay nlanlann bir çok yerierde ydcetım kuruiu kuracak sayıyı bi le bulamadıklaruuo anlaşıldtgı, ortaaın solu poiıtikasinın aynntılan Ue anlatılıoasıodaıı »on ra hallnn CHPVe artan bir t(Arkası Ka. 1 Sü. 4 de) Gülek, Patakos'la yaptığı konuşmayı Mecliste açıkladı ANKARA, (Cnmboriyet Bürosn) Mıllet Meclısınde dün gundem dışı bir konuşma yapan bağımsız Milletvekilı Kasım Gülek Yunanıstana raptıSı son gezide General Patakos ile konuştuğunu, Patakosun kendisine cTürklye ile aramızdaki Kıbrıs dabil bütiin meseleleri h«H»>tTn»t t YENİ Bl^T İDDİA: Dr. Güven elbombası veva dinamitJe parçalandı L j Bir söre Snee Tuzla açıklarınd» feci bır kazg sonucun len Doktor Güusör Güvenin Slum iebebının haiıfe ">•" ZEYNEP AVCI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog