Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

TÜRK ÖĞRETMENİNİN TÜ R K EKONOMİSİVE ARMAĞANI TÜRKÎYE ÖĞRETMENLER BfiNOSI Cumhuriyet 8250 44 yt! sayı 15427 umhuriyet KURTJCUSU: Teknik Üniversite Giriş [mtihantaruıa Hazirlama Knrsları 1 AĞUSTOSTA BAŞLIYOB Kayıtlara başlanmıştır. broşör isteyiniK. Güven Dershanesı Osmanbey . Halâskârgazi Cad N a 200 (Neyir Magazası biö?iâi) Tel: 47 46 68 49 42 27 tâncılık: 896/8255 nrNus NADJ Telgraf * • tnekrup adresfc Cumhariyet Istanbul Posta Kutusur fstanbu) No. 246 * • . . . . « U « Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 V 0 ' ? * " 1 1 0 0 «O T ~ . . . . « A / ? ' * JemifiUZ 1X0/ YENi SEFERBERLiK KANUNU KOMiSYONDA KABUL EDiLDi Bazıfabrikafbina araç ve teçhizata el konulabilecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Savaş, genel ve kısmî seferberlik ve olağanüstü hallerde uygTilanacak olan bir miUi savunma yükiimlüJiiğü kanun tasansı hazırlanmıştır. Tasan hâlen yürürlükte olan «Millî Mndafaa Mfikellefiyeti Kanununu» gıinün şartlanna ve Anayasaya göre değiştirmektedir. Tasan Meclisin Içişleri Komısyonu tarafmdan kabul edilmiş ve Milli Savunma Komisyoauna gönderilmiştır. A. Yalçın "Piyasaya verilecek kredi yetersizdir,, dedi Porselen yolsuzluğu için genel göruşme açılıyor P1AN ÜYGÜLAMA KANIJNU AP GRÜPUNDA TENKÎD EDİLDİ ANKARA, (Cmnhuriyet Bürosu) Mıllet grupunda Zonguldak Mil fiP dünMeclısıÇetınenn letvekılı Ekmel Sunns Nadî Armağanı 19671968 ması Turk devrimini, Sans* Türk toplumiınnn temel sornnlannı konq olarak alan ve işleyen Roman türü üzerinde yszılmıs eserler arasında yapılacaktır. Yarışmamn şartlan sunlardır; Cezayir birlikleri Süveyş'te mevzilendi Arap Zitve Konferansı gerçekleşiyoi (Dış Haberler Servisi) AHlRE Baskan Nâ«r, Cezayir Devlet ve Hükumet Bsskanı Bomedyen ve Ürdön Hıralı Uöseyin, Kabıredekı gorüsmelertne de. vam ettikleri nrsda, nuruzla «£) Abram» gazetesi, Cezayir bırliklerinin Siiveys Kanaü bölgesindeki an cephe haHarında Mıgır bırliklerinin yanında mevzie girdifclerini y s ı mıstır. öte yandan, Guvenlık Konseyinın Suveyj mütarefce hattının ıkı yanına <ateskes> ı denetietnek üzere BM göziemcılerinin yerleştinlmesı kararı, Mısır va Israil tarafından bazı sartiarla kabuj edıimıştır. A N Q 1 " 1968 yanşmasına renellikle Türk %7 devrimini, olusal KurtnİD? Savasını, ba savaşta geçmis bir olayı, yada Türk toplnmunun temel sornnlannı, konu olarak alan eserler katılacaktır. Q Eserlerın ilk baskısıflın «on 5 yıl içinde 1963 (dahil) 1967 (dahil) yıllan arasında yayımlanmış bulunması, aynca 10 form8 160 sayfadan az olmaması gerekır Q l'azarı bclirtilmeksizin çesitli kommlar ve dcrnekler tarafmdan yayınlanmış, tercüme edilmif yada takma adla yszılmıs eserler yanş maya katılsmazlar. O E«erlerde Türk d«vnmını, nhısal Kurtulus Savası, bu savaşta geçmıs bır olay, yada Türk topiumunun temel sorunlanndan en az bırı konu olarak alınmıs olacaktır. Q Eserin Roman tflrfinde gereklidir. yazılmış olmssı Q Eserlerın yarışmaya katılmasını yazarîardan başka aşağıda lsimien yazılı kurum yada dernekier teklıf edebılırler a) îayınlayan yayınevleri, b) Türk Tarib KDrumn, c) Türk Dil Kurnmu. d) Devrim Tariht EnstitSlerl, e> Türk Edebiyatçılar Birliğl, f) Vazar Klüpleri, R) Gazeteeiler Cemıyet ve Sendikalan, h) Gençlik Tesekkülleri, j) Oevrimlerle ılgili Dernekier. Q Yazarlar yada tekİJİçl kurumiar yanşmaya katılacak eserlerden 12 adedinl 31 Aralık 1967 tanhıne kadar, bır mektupla yazann bayat hıkâyesı ve fotoğrafıyle birlikte aşagıdaki adrese göndermelidırler; Cumhnrivet Gazetesl Tunus Nadi Arma|anı 19671968 Catalogln tSTANBDL Q 31 Aralık 1967 tanhıne kadar jönderilecek eserler 5nce küçük jüri taraiından «lenecek, yarıçmaya katılma» uygun buiuoanlar son seçim içjn büyük jürinın incelemesina veniecektir Q Geçen yıllarda olduğu gibi bn yıl da yansmada tek eser annağan alacak ve sadece armağaaı kazanan eser ilân edilecektir. K ; Yetkiler Tasarı, savaş ve diğer olağanüstü hallerde askeri makarolara gerektiğinde bazı binalara her nevı araç ve gereçlere, fabnka lara bilumum makina, tezgâh, yedek parça, her çeşit hara mad de, yiyecek, içecek, ilâç, akar yakıt, motorlu ve canlı nakıl vâsıtalanna Milli Savunma yüJrümlülüğü uygulanabümesini ön jörmektedir. «yabancı sennayeyi tesvik kanunnndan fa>dalanılarak yerli Ozkar ve yabancı Inter' in ve sirketleri tarafından Antalyada kurulması düşünülen turistik tesislcr için getirilmis 50 vagon porselen eşya» Ue ilgılı genel göruşme önergesınm gundeme alınıp alınmaması gorüşulmüş ve geneJ göruşme açılması kabul edılmıştır (Arkasi Sa 7 SB 1 de) GözJemciIer Mısırdan sonra Israilin de, Suveyj Kanalı bölgeslne BM. askeri göziemcılerinin yerleştınlmesını kabul ettığı, dün Kudüste resmen açıklanmıstır. Dışîşlen Bakanı Abba Eban, Bırieşmıs Mılletler Gcnel Kurulu topia&tısına katılmak üzere dün sabah Tel Aviv'den New Yorka bareket ederken verdıği cemeçte sunlan söylemıştır: «Israil bükumeti, Birlesmif Milletler gdslemcilerinio Süveyş fcanalının dogn yakasına yerleştirilmelennı kabnl etmektedir. Ancak, Israil, aynı gözlemcilerin kanalın bstı yakasına da yerlestirilmesini şart kosmaktadırji Mısır da gözlemcıleri, <geçıci olmak sartıyla» kabul etmıştir. Mısır'ın yan resml ürtadoğu Haber Ajansının bildirdığıne gö re, bır Arap zırve konferansı toplanması ıçm harcanan çabalar yakın bir gelecekte olumlu bir sonuca ulaşacaktır. Mısır'ın da Hartumda toplanacak bir Arap zirve konferansına fazla ıstekli olmadığı bilin mektedır. Fas ile Tunus, zirve teklıfinı biraz soğuk karşılamakla beraber, toplantı çağnsına uyacaklarını bildirmislerdir. Karşılığı ödenecek Tasan, Mill! Sjtvunzna yuJtiunliilüf ü uygalaaan. ve «1 kaaulan ber şey için bedell karsılığı bir tazminat verümesi hükmünü getirmektedir. YükümlüJük isteme yetkisi sadece askerî makamlara tanınmış olup, bans zamanın da yükümlülüğe karşı tesbit ediimiş olan bedel bütçedeki kar şıiığmdan derhâl ödenecektir. Tasan, askeri makamlara gerektiğinde gümrükteki mallara da elkoyma yetkisi vermektedir. •VUJBAT» SV TANKERİ DENÎZE İNDİRİLİYOR. (Fotoğraf: 1. KÖSEOGLU) Cezalar Millî Savunma yükümlülüğüne tâbi tutulan raallan mevcut olmasına rağmen vermeyenleri bu mallannın zorla altnması ken dilerinin altı aya kadar hap;s ve 5000 liraya kadar para cezaıına çarptınlması için tasanya bir hükiim konulmuştur. Demirel bildiri yaymlayan Üniversite öğretim üyeleri için "şaşırmışlar,, dedi Başbaban Stileyman Demırel. AJ*. İstanbul tl Gençlik Kollan l o kalinin açılış toplantısında vaptıŞı konuşmada «32 tnilyonlnk memlehet bür, sukut olatnaz. Alışmadığımız acayip sesler olacaktır. Bu seslerin hür, sükut olamaz. Alışmadığınuz acayip sesler olacaktır. Bu seslerin cak. Bunu tefrik etmesini bilecefiz. Bunlar kanuna aykjrı ise kuüananın yakasına yapışuacaktır» demıştlr. ~~~~ Türkıve Tıcaret Odalan, Sanayı Odaları ve Ticaret Bor«aları Birliğı tarafmdan düzenlenen «Ortak Pazar karsısında pazarlama hazırhklan» seminprınde dun de Vedat Kumuşoğlu, «Ortak Pazar ve Türkiyenin ba« gercekleri» konusunda konu<;mustur. Konuşmacı, teşkılâtın kuruluşun nedenlerinı ızah ettikten sonra memleketimız bakımından duyulan endışeîer konusunda söyle demiştır: «Tnrkiye'nin Ortak Pazarls münasebetlerinde bazı endişeler duydnğn ifade edilmektedir. Bunlardan biri ortaklık anlasmasından dofacak vecibeler dolayısiyle kendi kalkınmasındakl istiklâlini kaybetmek, digeri Av rupa'nın gelişmis sınai mernleketleri ile rekabetten dofacak (Arkasr Sa. 7 s a 3 te) «Ekonominin hızlanmasını para siyaseti frenliyor» Demirel, dün sabab Camialtı Tersanesinde eşi tarafından adı konan Deniz Kuvvetlerlrnize ait «Ulubat» su tankerinln denize indiriliş ve üç avcı botunun da kızaga konuş töreninde bulunmustur. Başbakarj böylece şehrimizde yapılacak işlenn temel atarmnı, tesislertn açılışıru tamamlamış ve Ankaraya dönmüştür. DElVltKEL'İN KONÜŞMASI Başbakan Süleyman Demirel, Başbakanm Aoayasayı haklar beyannaroesi» olarak nitelemesi asönceki gece AJ». İstanbul ll Gençlında yanlış değildir. Devrim Anayasalan genellikle devrimden önce lik Kollanmn açılış toplantısında özlenilen ve sonra elde edileD bütün haklann yazüı hale getirilmiş sekyaptığı konuşmada,«Haklj dâvalidir. Ancak haklar, yani özgiirlükleri sağlamak için kisilere tanınan lar ölrnez» demiş ve «Vataoı yapyetkiJerin geliştiğini, hele 17S9 dao bugiine kavramlann anlamında mak mı, yofcsa yıkmak mı?» soruhayli değişiklik oldnğunu kabul etmemiz gerekir. Bu değisiklik, zamasunu sorarai şunları söylemiştir: n» göre, yerine göre olmoş, koşu 1lara göre olmuş, özgürlüğü sağlamak « Vatanı yıfcmakfcoiaydır.A. için kişilere tanınan yetkjler siyasî, ve sosj'al alanda yeni yetkilerle genişlerilmistir. Gelişmenin önemli olan yani ise gerek siyasî ve ge P kurnlduğu gündenberi bir va> tanperverlik şuunı içinde olmarekse sosyal haklann so.vutluktan kartolması, bürün anayasalann ve saydı, çok büyük sıkıntılara seozellikle devrimci anayasalann somutluğa kavnşmasıdıı. Aynca siyasî bep olurduk. Ocaklar sönmüş, yı plânda özgürlüklerin daha başka bir anlam taşımasi kuv\etlerin yerlekılnuş olurdu. Bu, Türkiyenin düs rioin belli edilmesi ve bu arada tüm haklan güvenlik altına alacak mümanlannın istediği şeydir.» esseselerin knrulması anayasalann geçirdikleri aşamadır. Sosyal devlet, (Arkaaı Sa. 3. Sü. 2 de) refah devlcti de bu gelismenhı firiuıüdür. unün notıan Haklar Beyannamesi ama Bazı endişeler Atina: ENOSIS her şeye İKİLt rağmen GÖRÜSMELERE gerçekleşecek DEVAM İHTÎMALİ «S1FIRA» İNDİ (Dış Haberler Servisi) TtNA Yunan askert yönetimi. Türkiye ve Sovyetler Bırliğinın muhalefetine rağmen, Etıosıs için çahşacağını açıklamıştır. Atinada hükumet kontrolu altında tutulan basın, yayınladığl bir açıklamada, Yunan rejiminın «Kıbrısı Yunanistanla birleştirme gayesinin Kremlin pat ronlannı memnnn etmedifini» bildinniştir. Sovyetler geçen hafta, Atina rejiminin Amenka ve NATO'nun yardımıyla Kıbnsta bir hü kurcet darbesı plânlaştırdığını ilerı sürmüşlerdir, Türkiye Dışişleri Bakanı Çaflayangıl de önceki gün, «lkili förüsmeler Enosis esası üzerinden yapılamaz» demıştir. Atına'dakı yabancı gözlemcller. cuntanın böylece. ikili müzakerelerin devamı ıhtimalini sıfıra ındırmiş olduğunu belirtmi?lerdir. Zirve konferansı İsrail karanru değiştirmiyor Diger taraftan tsraü Dışlslert Bakanı Abba Eban eskl ve yerü Kudüs'ün genel kurulun çağnsına rağmen belediye yönetimi yöniinden bir bütün haiinde tutulacağını açıklaınıştır. Genel Sekreter U Thant genel kurula ve GüvenliS Konseyine sundugu raporda Eban'm cevabmı yonımda bulıınmaksızm aynen yayırnlamıştır. (Arkası Sa. T, Sü. 4 de) (Tornmnnmz, nçüncu sahifede «Dünyada Bugün» sütnnunda) A OZEL OKUL SINAVLARINI KAZANAN ÖĞRENCİLER Yabancı özel okullan kazanan öğrenciler belli olmuştur. Istanbul Amerikan Koleji lise hazırlık ve lise birinci suııflarmı kazanan öğrencilerın isimleri açıklandıktaa sonra, aşağıdaki listelerde îstanbul Amerikan Koleji lise hazırlık ve lise birinci sınıflarını kazanan öğrenci]erin adları ve soyadları verilmektedir: LİSE 1. SINIFINA KABUL EDİLENLER Mizrahı Jak, Nurlu Zaier, Kumcu Kemal, Durak Turgay, Baykan Can, Orbay Ferit, Çorluhan, M. Aysan, Ergener Reşit, Birgili, Osman, Suçsuz Remzi, Yanç, A fak, Yalım, Nejad, Patır Nadir, (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) T Ö D M F Başkanı Prof. Savcı Bizim 1961 Anayasası da bir devrim Anayasasıdır. Dolayısiyle biı anlamda haklar bildirisidir. Ancak öyle bir bildiridir ki bununla siya«al ve sosyal haklar sentezine vanlmıştır ve sentez, sosyal devletin esprisi ve kadrosu içinde uygulanabHecfktir. Yine 1961 Anayasası hayli yumuşak bir kuvvetler aynlığı sistemİDi kabnl ehniş, parlâmanter hiikâmet düzenini yctirmiştir. Kısacası 19S1 Anayasası «haklar beyannamesi» dir. Aroa, bir ileri düzeni amaç edinen, demokratik ve sosyal devlete gecişin yasasıdır. Bo bakımdan onu meselâ Fransız devriminio beyannamesiyle aynı paralelde görmefe, 1924 Anayasasiyle mukayese etmeğe, imkân yoktnr. Doia1 yısivle getirdiği sistemi, kurpetlerarası ilişkileri değiştirmek ya da değisiklik için Parlâmentodaki çoğunluğu zorlamak hem gereksizdir, hem de daha ileri ve yeni olandan geriye dönmektir. Modern Anayasa düzeninde seçimle işbaşma gelen, çoğunluğu sağlayan bir partinin siyasî üstünlüğii kabul edilir. Ancak siyasî üstünlük, hukukî üstünlüğe dönüşiince o zaman iktidarlar bu düzenin dışına kaymış olurlar. Yüriitme organmın elbette hareket serbestliği bulunmalı. Meselâ plân uygulaması bürokrasi yüzündcn elbette aksamamalıdır. Zira aksadıği zaman devlet, sosyal ödevleri yerine getiremiyecek, bn defa Anayasanın kişi için kabul ettiği haklar nazarî plânda kalacaktu. Ozellikle günümüzde ekonomik ve teknik konularda gecikmeden tedbit almak yüriitme organlarının görevlerindendir. Tedbirler için ise yiiriitne organının tasarruf alanını genişletmek gerekir. Ne var ki burada ınesele, alanm sınınnın Anayasa düzeninin esprisi içinde tâyini ve ta•arruflann keyfîliğe kaçmasınm önlenmesidir. 5 yıllık plânın nygnla masında alınacak pesin yetki görünüse göre suun pek geniş tutmakta ve hıikumeti âdeta diğer kuvvetlerin üstiine çıkarmaktadır. Gerçi denecektir ki yasama denetimi yfirüyecek ve eğer idare, yetki kanununa göre, alacağı kararlarda batalı davranıslara giderse denetbn isleyecektir. Aynca Yargı (Danıştay) kapılan da açıkhr. Bunlar ilk bakısta doğru göninür. Ne var ki Parlâmentonun bugünkü yapısı içinde denetim gereken ölçüde yuriiyemeyecek, yürümesi için mubalefet tarafmdan yapılacak zorlamalar iktidar cojpınluğunun pesin direnciyle karsılaşacak ve •onunda siyasî üstünlük. hükumetin ve iktidar partisinuı hokukî üstünlüğii gibi bir tehlikeli anUyışa dönüşecektir. Tetki tasansı simdiki durumuyla böyle bir tehlikeyi beraberinde getirmektedir. Bu bakımdan sınırlan tizerinde dikkatle dnrmak fexekmektedir. Yetki Kanıınu Tasansı Komisyonda kabul edildi ANKARA, (Cambariyet Bürosu) Plânın uygulanması için hökumete yetkiler veren kanun tasansı dün Millet Mechsı Anavasa Komisyonunda gorüşulmüş tasannın tümu kabul edılmiş maddeleri ise beş kisilik bir alt komisyona sevkedilmiştir. Toplantı açıldığı zaman CHP'li ve TİP'li komısyon üyeleri tasannın Anayasaya aykın olduğu nu ve hükumete iade edilmesi gerektiğıni, tümü üzerinde gdrusme açılmasına lüzum olmadığını one sürmüşlerdir. (Arkası S«. 7. Sfl 3 te) ROBERT KOLEJ: îngiltere Devlet Bakanı geliyor ANKARA, (Comburiyet Böro»n) Îngiltere Devlet Bakanlarmdan Fred MuHey 16 Temmuzda bir hafta süre ile memleketimizi ziyaret edecektir. Dış îsleri Bakanhğı görevlerine yardımcı olan MuIIey Ankara'da kaldığı süre içinde Turk devlet adamlan ile Kıbns konu<;unu gorüşecektir. "Toplumun uyanması için kılavuıluk yapmak istiyotuz,, Koltuk değnekleri ile diiffiya turu Bir bacaklan azıcıJc incinen insanJann sokaklarda ei açtığı bir ülkede yürüyemeyecek kadar sakat iki turist» £kı ümitsizlik verici durumu bile yenip, iki yanm küreyi de gezen Isveçli MrJtfanne Nılson ve înga Cronquist, kaderin cüvesini, hayatlannı iki misli yavaşlatan sakatlıklarını dinlemeyip, Türkiyeye üçüncü ziyaretlerini yapıyorlar... Ingiltere. Fraosa, Ispanya, Italya, Yugoslavya... Hep koltuk değneği ve araba ile gezilmiş bu ülkeler. îstenbuldan Uludağa kadar uzanan ufak bir tur ise 14 günde tamamlanmış... Manne Nilson bir tek arzu ile kıvranıyor şimdi: «Sakatlann kullanabllecegi ufak bir arabam olsa da înge'yl de »lıp Türkiyeye dördiuıcü kere gelsem, her yerfarf koltuk defne<ri Idare etmenln. araba tekerleği .vüriifmenin ^ıkmtnı nlmsdsn ANKARA (Cnmhurtyet Börora) Türkiye öğretmea Dernekleri Miill Federasyonu Başkatüığma seçilen profesör Bahri Sav cı, dün yaptığı bir hasm toplan tısında «Türk toplumunnn nyan ması için kılavuzluk yapmak ijtiyornz» demiştır. Prof. Savcı çalışma ilkelerinl de açıklayarak, özetle «unlan söylemiştir: «Siyaset» e, «devlet» e, renl «demokrasi» ye sahrp olabilmesi için ona bir aydmlar kılavuzInfu çetirmek istiyornz. Bn psr tilerüstü «sosyallestiricilik kılsvnzlnfn» dor. TÖS de aynı toplnmcnlnk çl«irisini izleyen bir knrnlnstnr. Bn noktsds onnnla tam nygnı». lok Icindeyfı. Binsenaleyh h«r ikimr> de ne kisflerin. ne p*r«. lerin mslıyiı. (Arksn 8s. T, Sfl. fiM) EVLENEREK İŞTEN AYRILAN KADIN İŞÇİLER SİGORTADAN PARA ALACAK A>KARA, (SA.) Evlenme dolayısiyle işinden ayrılan sigortah kadın işçilere, malüllük, yaslılık ve ölüm sigortalan için Soıyai Sigortalar Kurumuna odenen primlerin yarısının geri verilmesi ni ongören kanun teklili, Senato ilgıli komisyonlarınca kabul edilerek öncelik ve ivedilikle göru«ulmesi talebiyle Genel Kurula »evkedilmiştir. 1 Mart 1985 tarihinden sonr* ieınd'n evlenme doityııiyU »ynl«n iıcılar d* bu hukümden i»yd»Ianacaktır. Tasandaki, «işten evlenme dolayısiyle srnlmsk* terimi, «işten synldıktsn sonra bir yıl içinde evlenmis olan veya evlendikten itibaren bir yıl içinde l*lerinden aynlsn» kadın isçüeri kapsamaJrtadır. Tssannuı getireceği bir diger hükümle de, maden işyerlerinin yersib islerinde en u 2 btn 500 gün c*lışmıs olan sıgortalı ^çilerln. S0 rasını dolc'uruncs y»fUlık iylıiındao iayıialanmalsn ECVET GÜHEStN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog