Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

ÖĞRETMENİNİN T ÜRK EKONOMİSİNE ARMAĞANI T üR K İY E OĞRETMENLER BANKflSI Cumhuriyet 8172 Cumhuriyeı 44. yıl soyı T5425 KURUCUSD: TUNUS NADt T e l g n i T « tnektap adresfc e u m h u r i y e t tstanbul Posta K u t u s u : tstaobul No. 246 Teleronlar: 22 «2 9 0 22 ( 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 * En Buyuk YnarUnn En GCzel Et*rl*rl MRP VE SULH & ^ > DİRİLİS a b o u s u RAZIUİR ı u ı Hia KORIT ı u u (Yeni çıktıı Her kitap kabartma bez cıltli be; renk ofset ceket kaplı 10 TammUT 1947 " En büyük hata Körfezi kapatmaktı „ FAS KIRAll B0GAZ1ARLA AKABE'Yİ «ARŞHAŞTIROI BAĞDAT Fas Kıralı Hasan n adyodan yaptığı bir konuşmada, ^.raplann Israile karşı, kendi haalanndan dolayı ağır bir mağlu)iyete uğradıklanm söylemişlir. Iıral «En büyük hata Akabe körezinin kapatılmasından ileri geliordu. Akabenin kapatılmasını hiç ir büyük devlet benimsiyemez i. Ruslar dahi buna yaklaşamazırdı. Zira, Rusya 1936 yılındanbei, Türkiye ile Boğazlardan serbest eciş konusnnda yaptıklan anlaşladan faydalanıyordu. Akabenin apatılması bir ömek yaratabileekti. Körfezin kapatılması da İslilin saldırmajı için bir sebep olu» demi^tir. 38 yaş günü münasebetiyle yapğı konuşmada Kıral Hasan, A ıplann bütün hatalarını teker teer saymış ve savaşın kaybedilmenin askeri sebepleri üzerinde duırak tahliller yapmıştır. «AP iktidarı siyasal kuvvetin sınırlanmasına Anayasanın sosyal ve ekonomik yönüne karşıdır» Cumhuriyet Bürosu) Ecevit dün Başbakana cevap verdi Demirel 5 temel attı, 5 tesisi işletmeye açtı BAŞBAKAN DEMİREL VE EŞİ Tanıtma Genel Miidürü makam odası kapısı esrarh bir şekilde kırıldı ANKARA (Comhnriyet Bflrosn) Turizm ve Tanıtma Bakanlıiında Tanıtma Genel Müdürünün makam odasımn kapısı gece, esrarengiz bir şekilda kınlmif tır. Olaya Turizm Bakanı Nihad Kürsad el koymus, müfettişlerce tahkikata baslanmıştır. Bir iddiaya göre. Tanıtma Ge nel Müdürü ümit Halit Demiriz In odasında gece bir ışık gören gece bekçisi içeriden bir takım garip sesler g^ldiginl duymuş, dinlemiş, garip seslerin gecenin bu saatinde kendisine bir şeyler ifade etmemesi üzerine kapıya yüklenmiş ve kırarak içeri girmiştir. Fakat odacının içerida ne gördüSii bu iddia içinde tarih olarak açıklanmamaktadır. Bir başka İddiaya eöre de, Genel Müdürün son derece tğreti bir şekilde vapılmıs olan makam odası kapısı, gece hüviyeti meçhul Hm«eler tarafından zorlanmıs ve frilidi kırılmıstır. Bizzat Genel Mudür tarafından durum Bakana bır vazı fle duyurulmuş ve gerekli tahkikata geçilmıstir. Bakanlık vetkiiilerile vaptığımız temasta Genel Müdürün ka pısının zorlandıgı, kınldığı doj rulanmış ise de «olayın onemli olmadıgi» ılen sürülmüş. tahkikatın müfettişlerce yürütüldüğü belirtilmiştir. Böylece, olay gizliüSinl ve es rarını muhafaza etmekte. bu arada bazı dedikodular da ağızdan ağıza dolasmaktadır. Amerikanın görüşü WASHINGTON, Başkan îhnson'ın dış pohtıka konusunıki danışmanı Walt Rostow, t«vızyondaki bır mulâkat sırasını, îsraü'in işgal ettigi Arap topklarından çıkmama karan karsında, Amerikanın nasıl bir tum alacagı sorusuna Rostow, tirlilderin çekildiğini görmek isporuz» demiştir. GAZtANTEP CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit dün burada İstasyon meydanında ya pılan açıkhava toplantısında konuşmuş, AP nin, Anayasanın bazı taraflarından hoşlanmadığını öne sürmüş, Başbakan Demirel'in önceki gün İstanbul basın toplantısmda söy lediklerini tenkid etmiş, AP nin «düşünce özgürlüğüne tahammül süz olduğunu» söylemiştir. Genel Sekreter Bülent Ecevlti, Gazıantep'liler şehrin girişinde 200'e yakın kamyon ve otomobllle karşılamışlardır. Şehre üstü açık bir arabayla glren Ecevit yanına bir köylü, bir tşci bir de esnaf temsilcısinl almışür. Anayasanın kabulunün altıncı yıldönümü olduğunu hatırlatan Ecevit, yeni Anavasamızın, bir yandan ıktidarları Anayasa sınırları içinde tutmak içın tedbirler getirdiğini, bir yandan d« sosyal ve ekonomik alanda demokrasiyi gerçekleştirtneği öngorduğünü bellrtmij ve «unlâit sdylemiştir : « AP iktidan, yeni Anmyasanın siyasal kuvveti detnokratik ölçülerle sınırlayıcı hükümlerine ve müesseselerine karsı oldağu gibi, Anayasanın sosyal ve ekonomik yönüne de karşıdır. Yeni Anayasa fereğince kurnlan hemen bütün özerk kurnmlardan AP iktidan buzursnzlok duymaktadır. Anayasayı değistirecek çofanlnğn elde ederse, bnnlardan bazılannı ortadan kaldıracağını veya işlemez bale getirecegini «aklamamaktadır. Düsünce özgürlüjiine tabammülsüzlü^ü (Arkası Sa. 7. Sn. 3 de) "Gelelim mi abla,, ÜMİT GÜRTÜNA ehrimizde bulunan Başbakan Süleyman Demirel dün yanında eşi, bakanlar ve dlğer ilgililer olduğu halde İstanbul'un çeşitli kesimlerindeki bazı fabrikalann temellerini atmış, bir kısmını işletmeye açmış ve Zeytinbumu gecekonBaskentte bir du sahiplerine tapulannı dağıtmıştır. Osmaniye'çirkinlik dizisi deki sosyal konut sahiplerine anahtarlannı teslim etmiştir. Ş Mustafa İSTEMİ Başbakan Demirel fezistoe, Ambarlı Termik Santralını ziyaretle başlamiî, buradaki 2. ünitenln «çışını yapmı» ve 3. ünitenin de temelini »tmı^tır. Ba;bakan Süleyman Demlrel v« beraberindekiler daha sonra Aveılar Belediyesi Trafo Merkezinin ve •Saadet Dere» bölgesinde inşa edilecek olan «Türksan Kâğıt ve Kaplama» fabrikasının temellerioi atmıjtır. îumedyen Kahire'de KAHIRE, (AP) Cezayir Dev: Başkanı Hayrl Bumedyen dün ıhireye resml bir ziyaret yapE C üzere gelmis ve hava alaÜ tıda büyük bir kalabalık taraıdan karşılanmıştır. Binlerce Arap. Bumedyen havs ınmdan şehrinde kalacağı otele iene kadar «İntikam, intikam» re bağırmışlardır. STabancı gözlemciler, şlmdlye dar hiç kimseye bu derece blik bir karşılama töreni düzenımediğini belirtmişlerdlr. konuımak içın kenarlardan sıynlmak lâzım Ds/gm: " Bütün nes'eleleri iki ffce çözeıttez „ 1OSKOVA, (aj>.) Sovyet şbakanı Aleksi Kosigin, Pranradyo televizyon teşküâtınm Jıabirlerinden birine verdiği 1 mülâkatta, Amerika ve RusBirleşmis Milletlerin yardımı ıadan büyük dünya mes'elelei tek başlanna çözemiyeceklei ifade ile, «Bütün uluslararası s'eleleri bütün ülkeler bir araçözmelidirler» demiştir. losigin, dünya liderlerinln badevam ettirmek ıçm teşeb.lere girişmelerı gerektiğini bemiş, fakat Orta Doğu bunalımıçarenin Güvenlik Konseyi ara|ı ile bulunması üzerinde durştur. Serbest Malî Müşavirlik meslek haline getiriliyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Serbest Malî Müşavıriık Kanun Tasansı ilgili geçıcı komısyonda görüşülüp kabul edildıkten sonra Meclîs Genel Kuruluna gelmıştir. Tasan Türkiyede «Serbest Malî Müşavirlik» mesleğinin kurulmasını ve düzenlenmesİDi öngörmektedir. Tasarı, serbest malî müşavirlik ve yeminli malî müşavirlik mesleklerinı «serbest tneslek» olarak nıtelendırmekte, bunların tıcaretle uğrasmasını men etmektedir. Tasanya göre Siyasal Bilgiler, Iktısat ve Hukuk Fakülteleriyle Iktisadı ve Ticari tlimler Akademılerınden mezun olanlar serbest mali müşavir olabileceklerdır. Şimdi hanımlan seyrediyorlar, işleri birazdan akülarına getecek Burgiba Jr. htanbuVda unus Dışişleri BaScanı Burgiba beraberindeki heyetle birlıklun akşam karayolu ile Ankaın şehrımize gelmıştir. Tunus şleri Bakanı İstanbul'un tarive turistik yerlerini gezeceK CUMHURBAŞKANI BUGÜN YURT GEZISINE ÇIKIYOR SUNAY 10 TEMMUZU TÜRKİYEDE «DÜNYA HUKUK GÜNÜ» İLÂN ETTİ ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) Türkıyo Yüksek Teknıker Okulları Talebe Bırlıği dün, bugün bir yurt gezısıne çıkacak Cumhurbaşkanı Sunaya bır telgraf çekerek, teknıkerlikle ılgıli maddeJerin duzeltilmesı ıçin Ikıncı Beş Yıllık Plânı veto etmesını ıstemıştir. Telgrafta şöyie denılmektedir: «Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüsülmesi tamamlanan Ikinci Bes îıllık Plânda tekniker ve yüksek tekniker okullannın kapatılacaçı öngörülmekte ve fakat kapatılacak olan tekniker okullan mezunlarına ne gibi bir yön verileceği belirtilmemektedir. Bn durnmda tekniker meznnlarının sanat enstitüsü mezuniarı seviyesine düsürülmek istenilmesinden endiseliyiz. Yıllardır Türk sanayiine hizmet etmis bulunan biz teknikerleri imha etmek anlamına gelen ve Anayasada belirtilen insan haklanna ve iktisadi gelismemize aykırı bulunan Ikinci Bes Yıllık Kalkınma Plânının teknikerlikle ilgili maddesinin düzeltilmesi için Plânın veto edilmesini Yüksek Tekniker Okulları adına saygılanmla a n edenm.» (Arkası Sa. 7, Sfi. 6 da) MER'ADAN KASABA, KASAPTAN HALKA Dalılc Kurumu görevini yapamıyor ürkıye'de amaçları, «Et ve balık ıslerini tertip ve tan zim etmek. gayn tabiî fiat slarını onlemek üzere tansatışları yapmak, kasaplık ?an ve balık yetiştirme ko»nnda tâyin edilecek hadler ilinde öz«l tegebbüs ve reskuruluslara krediler açmak, van ve balık nesillerinin inıf ettirilmesi ile ilçili ber ü teşebbüsü vapmak» oian kuruluş vardır: Et ve BaKurumu... 52 de 40 mılyon sermaye ile s edilen kurum, ılk günler1 mağazası ile Istanbulda ha 9 ;tli bir çahşma göstenrken, jr geçtıkçe bu mağazalar 1e teker baparımıs, sonunda sube ve bır bayıe düşmüşEt ve Ralık Kurumunun şu Şükran SONER Zeynep AVCI Çarşısı, Beşıktaş, Haydarpaşa ve Kadıköy'de şubelerı, Galata sarayda da bir bayıı bulunmak tadır. Kurumun çalışma sekü çok çekicidır... Pırıl pırıl tertemız paketler içinde. etler hedıyelik eşya kadar câzıp bır gorünüşe sahıptir... Üstelik adında bıle yer alan «balık», kurumun faalıyetlerinde hiç yer almamakta. butün çalışma et üzerinde yapılmaktadır. Gayretli çahşmalar!.. Et ve Balık Kurumu, veni a çakçıhğı önlemek ve devamlı bır alıcı olmak üzere Anadolunun çeşıtlı yerlermde tanesı 25 mılyon lıraya mal olacak 22 tsne «Mezbaha karakterinde» et kom bınası kuracaktır.. tddıava göre, üreticı malını Et ve Balık Kurumuna satacak, devamlı bır alıcı ortaya çıkınca da kaçakçılık önlenmış ulacaktır. Uysa bu konu ile vakından ılgıli olan araştırmacılar, Doğu Anadolu üreticisinın, sınır dı^ındakı câzıp fiyatlar dururken Et ve Balık Kurumuna mal satmıvdcagını. çünkü Kurumun dıs fiyatlar se viyesine hiç bir zaman yükselemiyeceğinı ilerı sürmektedırler Üstelik Kurumun, «Hayvan neg. linin Islâhı için çalısmalar yap mak» gibi çok Snemli bir amacı varken. «akıntıva kürek cek Japonya'da fırtmada ölenlerin sayısı 128'i buldu 109 kişiden sadece TOKYO, (ajı.) Japon adalanbiri ehliyet aldı nn Batı bölümünü etkisi altına alan fırtına ve sebep olduğu sellerde ölenlerin sayısı gittikçe artmaktadır. Son alınan haberlere gör*» Ö1İİ savı^l IPfl'p ifHvmlann caTn. (î) «Gelelim mi abla» Burası başkent Ank»ra.. Başkentin Yenişehrinde Tuna caddesi.. Turizm Tanıtma Bakanhğımn bulunduğu binada tam karşıya doğru pazar yerine kadar uzanan Tuna caddesi haftanın iki günü, çarçamba ve cumartesi, ev kadtnları için bir sırat köpPEREJA rüsü gibidir. Geçebilirsen geç.. Bakın işte biri heFABRtKASINI AÇIYOR men ev kadınlarının yanında bitiverdi. (1 numaraBaşbakan Süleyman Demirel, Colı resim). Sıntkan ve mütecaviz «Gelelun ml abla?» ca Cola Fabrikasından sonra önünBu sözle başlıyan edep dışı davranışlar bütün gün de kalabalık bir halk kitlesinin bidil ve çok defa el ile bir tecavüz silsilesi halinde riktiği yeni, PEREJA Kolonya akşama kadar devam edip gidecek.. Bunlar pazar Fabrikasmı hizmete açmıştır. yerine hizmet için gelnü» küfeciler. Sözde alışveriş, Şeref defterini imzalarken, bir yapan başkentli hanımlara yardım edecekler, yük genç «Çocuklnfumdan beri bir Bastaşıyacaklar. bakanm elinl sıkmak Isterdlm» diAma gelin görün ki hizmet bir yana, adamlann yerek Demirerin eline sarılmıştu. aaıl maksadı başka. Ute iki tanesi daha: «Gelelim (Afkntı Sa. 7. Sfl. 7 de) mi abla?» ve ondan sonra akla gelmedik çirkin hitaplar. Bakın bakın, (2) numarah resimde biçare ev hanımı kendini bir tasalluttan korumak için nasıl kenardan sıyrıLmağa çalışıyor. Ya (3) numarah resimlere ne denir? Bunlarda, dürüst iş yapma niyeti sezinliyeÜnlü Filim yıldızı Margaret Lee, biliyor musunuz? Küfe üstünde, dün saat 18.10'da uçakla Istanbul'a duvar üstünde en tembel tavırla gelmıştir. Bundan bir süre önce gerilip yayılma. Ve sonrasmı bu resim anlatıyor.. Tecavüzden vakit yurdumuza gelen Fransız aktörü buldukça güneşin verdiği rehavet Jean Servais ile «Şeytanm Bahçeiçinde kaşınarak bitlenmek. Bu da leri» (Les Jardins da diable) filayn bir konu. minde oynıyacaktır. «Gelelim mi abla?» Köşeden fır•Koplan» fılminin ikinci yansı layan diğer iki tanesi öylesi•eklinde çekilecek olan film 1 5 , ne askuıtı ki lâf anlatmak kaabil değil. «Git yavTum, istemem oğmilyon liraya mâlolacaktır. Filmin lum» bunlar boşa söylenmis sözçekimi tstanbul, Adana ve Pamukler. kale'de yapılacak ve ünlü bir »Işte burası başkent Ankara. Antom âlimini canlandıracak olan Jekarada Yenişehir ve Turizm Ba an Servais'in korkunç plânlan kanlığının karşısındaki Tuna cad«Koplan» tarafından imha ediledesi.. Ve baskentte bir Belediye cektir. vardır. ANKARA (Cnmhnriyet Bürosu) Anayasanın kabulunün altıncı yıldönümü dolayısiyle Millet Meclisı Başkanı Ferruh Bozbeyli bir demeç vermiş, çeşitli kuruluşlar da bildiriler yayınlamışlardır. Millet Meclisi Başkanı Ferruh Bozbeyli, Anayasa üe ilgili oıarak verdiği demeçte, Anayasanın muhtelif çevreler tarafmdan ayn ayn yorumlandığını, Başbakanın merdiven altlatıdaki örneklerine aymamakbu yuzden de münakasalann rında sorulara cevap verme tadır. OzeUikle tstanbolda yaeksik olmadığını belirtmiş, «Hür yerine, kamu oyunu tatmin pılanlarda düzensizlik ikidlr tartışmaların rahatça yapılabiliçin düzenli basın toplantısı göze çarpıyor. mesine imkân veren bir Anayatertiplemesini savnnanlardan Önce konferanslarda gazetesamız vardır. Anayasamız değil, biri de Cumhuriyet'tir. ci âdeta azınlıktadır. Daha belki ona değişik mânalar izafe Düzenli basın toplantılan dofrusu ister mataalif, ister eden çevrelerin vnzvha varması şudnr; Devlet Başkanı ya da muvafık, ister bagımsız olsun, beklenmektedir. Bn da ergeç taHükfimet Başkanı, belirli zakamn oynna bilgi verme çörehakkuk edecektir» demiştir. manlarda veya kendi tayin vini yüklenen gazetecilerden edeceği günlerde basın konJeçok, ismi duynlmamı; derTMTF bÜdİrisi ransı tertipler. Bn konferanneklerin, derrilerin temsilcileTMTF tarafından yaymlanan sın süresi de çoğu ülkelerde ri bas koşeyi kapmakta ve bildiride ise yürütme organının tahdit edilmiştir. Meselâ 1 sa bnnlar Başbakanın boşlanacaAnayasayı yanhş yorumladığı at sfirer, 2 saat sürer ve bn ğı sornlan da yönelttikleri için ileri sürülmüstür. süre dolnnca Ba$kao, ya da nznn nznn eevaplar almaktaBildiride özetle şcJyle denflmek Hükâmet Başkanı salondan çıdırlar. tedir: kar. Konferansların özellikleHemen nran gelmlşken söy«Anayasayı yornulamak yefkirinden biri ve belki en önem leyelim; toplantılann göze s< olmayan yürütme organının bu Iisi toplantıya katılacak olançarpan aksaklıklanndan biri büyük eseri hâlâ yanhş yorumlaların tesbitidir. Genellikle top. daha sorolar ve cevaplardır. masını ve bn konnda Anayasavı lantılara acredite gazeteciler, Kimisl sorn sorarken övgü hazırlavanlara ve bilim otoritele televizyoncnlar kat'lır. Her nntkn çekmekte, bazısı «orn önüne gelen ıçeri alınmaz. rine, siyasî ilctidara önce midelesorma defil, konferans verme Konferansı yapacak olanın yariyle bağlı kalemsörleri aracılıyolnna gitmektedir. Sorular nında gerektiği kadar mfişavi(Arkası 8a. 7 Sü. S te) övgfllu olnnca veya lcraati anri, eğer Devlet. Hükumet Başlatmak için fırsat verinee. sakanıysa Bakanlan da bolnnayın Başbakan da bunlara gülbilir. Ancak, şimdiki basın dflr güldür cevap yetistirmektoplantılannda devlet adamlatedir. Oysa ylne tayın Başban gonılan müsavirsiz cevapkan asıt cevap verilmesl eerelandırmayı daha fazla tercib MERSİN Mersinde iki gün kenleri eğer hoşlanmamıssa etmektedirler. üstüste yapılan şoförlük sınavr somdan bazen ynvarlak cüm Bizde ise ba tnnlantılar Ba. na 109 kişı katılmıs ve bunlarll Başbakan buradan Yeşilköye git miş ve sunî tohumlama laboratuannı hizmete açmıştır. Süleyman Demirel ve beraberindeki ilgililer daha sonra, program dışı Coca Cola Fabrikasına bir «nezaket» ziyareti yapmışlardır. Başbakan, Coca Cola Fabrikasının, bir sayfasınd» kırmızı atlastan yapılmı* «kır atiı» bir AP. bayrağı bulunan »eref defterine junlan yazmıştır: «Memlekethnlrde yeni bir Mnayi kolu olan mesnıbat sanayiinde açtığı yeni eıihrla ömek olan müesseseniri tebrik eder nnvaffaktyetler temennl •derim^ Basbakan »eref defterini imzaladıkian sonra, fgbrikayı gezmlştlr. Bu arada, »irketin Amarikan po!i«lerini hatırlatan üniformalar giymis »atış memurlan bir merasim mangası şeklinde selâm durmuslar ve başlanndaki memur «fstanbnl Mesnıbat Smayii Satı» Servisi. dlkkat..^ diyerek Başbakana tekmil vermiştir. COCA COLA FABRtKASINDA Petrol Ofis'te tasfiye için f8 kişillk liste hazırlandı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Kenan Onat'ın Petrol Ofıs Genel Müdürlüğü görevinden ahnmasından ve yenne Zeyyat Karapazar'ın tâyinınden sonra yeni Genel Müdür ilk olarak Ofiste genış bir tasfiye hareketıne ginşmiştir. Tasfiye hareketi öncelıkle, askerlikten gelme görevlilere yöneltilmıştir. Bu cümleden olarak özel Kalem Müdürü Nedim Alposkay, Genel Sekreter Ekrem Olcay, tstatıstik Müdürü Zıya Gücüyener, Müşavırler Heyeti Reisi Selçuk Akbulut, tzmır Bölge Müdürü Celâl Bayhan, Istanbul Bölge Müdür Muavıni Burhan Dirimtekin'in görevlerine so» »erilmistir. Durum ügililere teblığ edilmiştir. 78 kişilik bir tasfiye listesinin daha hazırlandığı Ofis çevrelerinde belirtilmektedır. Margaret iee Istanbul'a geldi Anayasanın yıldönümü dolayısıyla bildiriler yaymlandı Setbest Güreşte flvrupa Şampiyonn oldnk Üç gündenberi Dolmabahçe stadında yapümakta olan 24. Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası dün gece sonuçlanmış ve güreşçilerimiz takım halinde Avrupa Şampiyonluğunu kazanmışlardır. [Bu konuyla ilgili yazı ve resimler Spor sayfamızdadır.] Bir basın toplantısı OLAYLARIN ARDINDAKİ sornyn soranı kflçümsemektedir. Hattâ bazen konferansın nezaketiyle bağdasmayacak ölçöde sayın Basbakanın çıkışlar yaptığı da görülüyor. Şüphesiz bir Başbakan ber sornya cevap vermek zornnInlnğnnda degildir. Sakıncalı görür vermez. Kimse de bnna bir şey diyemez. Ama cevap verecekse, o cevap tatmin edici olmalı ve hele gazetecı böyle bir soru yönelttigi için müskül durnmda bırakılmamalıdır. Müşkül darnmda diyornz, zira bir basın toplantısmda gazeteci Basbakanla tartışamaz. Bn bakımdan sayın Demirel. soruyn soran gazetecilere hitap ederken her halde dikkatli davranmalıdır ve unutmamalıdır ki gaıetecilerin hepsi kendistni hosnnt edecek sorn sormak mecbnriyetinde değillerdir. Ayrıca gazetecilerin hepsinın sadece sayın Başbakanın söylemek ıstedikleriyle yetinmek zorunda § *•*..•. 0 . • ••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog