Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

R ROMAN KtTAPLIĞINIZA YENİ BİR Şaheser Romanlar » En BüyOk Yczarlann En GOzal Etarlart wc<? HARP VE SULH DİRİLİS a. bu» ıs u KAZAKUR a s u HACI MURAT 12.3 u <Venı çıktıı Her kıUp kabartma bez cıltlı bes renk ofset ceket kaplı o t * GÜVEN UVINEVİ 44. yı/ sayı 15416 umhuriyet rüNUS NADt TelgraJ v e m e k t u p a d r e s i : C u m h u r i y e t Istanbul Posta K u t u s u : î s i a n b u l No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 FEISEFE SÖZLÜCÜ Orhan Hançerlioğlu Düşünce tarihinden sonra bize aynj tıtız galışmasiyle yeni bir eser kazandırdı. Felsefe sözlüğü adınj taşıyutı bu yeni hitap felsefe kavramı içine giren söz ve deyimlerin oçık ve seçik tanımlama|fcrını yapıyor. Herkesin anlıyacağı bir djlle yazılan bu kitap Varlık Yayınları arasında 10 lira gyatla çlktL İlâncüık: 1038/7712 Cumartesi 1 Temmuı 1967 Yayınlanmayacağı söylenen bildiri, Sunay ve De Gaulle'ün isteği üzerine yayınlandı BAŞBAKAN, 2. BEŞ YILLIK PLANLA ILGILİ TENKİDLERİ CEVAPLANDIRDI İnön j : " Işçi Fransaılii, Kılırısın ilıi cenıaaliıı varlıöını kabul elti (DIŞ HABERLER SERVİSİ) ARİS Resmî ziyareti sona eren Cumhurbaşkanı Sunay, dün Devlet Başkanı De GauIIe'e veda ettiği saatte, Ankara ve Paris'te aynı zamauda Türk Fransız ortak bildirisi yayınlanmıştır. :c P Bir gezi biterken . nmhnrbaşkam Cevdet Sulnay'ın Paris'e yaptığı res>mi ziyaret dün sona erdi. Programa göre şimdi özel olarak üç gün Fransa'da dolaşacak olan Sayın Sunay, tarihsel değerleri dünyaya ün salmıs gü«elim Loire şatolannı görecek, bir kısım endüstri tesislerini inceliyecek ve pazar günfl ynrda dönecektir. Ortadoğu bnnalımı yflzünden synca bir önem kazanan bn gezi vesilesivle başlıca Fransız ga«eteleri Sayın Snnay*ın kisiliğl iistüne epeyce yazı yayınlayarak CumhurbBekanımızı Fransız halkına tanıtmaya çalıstılar. Türk basın ailesinin üvesi olan bizler de kendi balkımıza dost Devlet Başkanı hakkmda bilei vermekle bnçün kıvanç dnydn&nmnzn belirtmek isteriz. Gerçi General de Gaulle'ün kişiliği Fransa sınırlarını çoktan asmış, dünya çapında bir üne kavusmuştur. Bn itibarla Türk kamn oyn Sayın Generali, ayrıca hatırlatmaya ihtiyaç dnynlmayacak kadar yakından tanımaktadır. örneçin İkinci Cihan Savasında motorize kuvvetlerin oynayacagı role dair Sayın Generalin savaştan çok Snceleri, henüz bir kurmay albay bniunduğu sıralarda bir kitap yazarak ilgilileri uyannak istediğini aramızda pek çok kimse bilmektedir. Gene aramızda pek çok kimse, 10 Mayıs 1940 günü başlayan Alman yıldınm taarrnzn sonucu Fransız Ordnsn yenildikten sonra, Parlâmento çaresizlik içinde ibtiyar Maresal Petain'e sıçınıp Almanlara aman derken Savın Generalîn Londra Radvosundan «Hayır, teslim olmıvacağız. Zafere kadar çarpışacaçız!» diye haykırdıçını, vorulmak bilmez bir gavretle Fransız mnkavemet hareketini örgütlendirdiğini bilmektedir. Fransa kurtulusunda General de Gaulle'ün çösterdiği üstün basarılar bir komutanı ölümsüz kılmaya yetecek nitehkte oldu*n halde, Sayın Baskanm eseri bu kadarla kalmamıs, Dördüncü Cumhuriyetin ıçine saplandıçı çıkmazlardan memleketi kurtarmak, şericilerin direnisine raçmen Cezayir savasına son vererek bir sömürgenin bağimsızlığını tanımak. nihavet bazırlanan jeni Anayasayı doğrudan doğruva halkın onavına snnmak surethie Besinci Cumhuriyeti kurmak görevlerinı de Sayın General basarmıstır. Muhaliflen, General de Gaulle'ü kisısel ıhtiraslar pesinde kosmak, diktatörlük hevesleri beslemek, bu asırda Fransa'yı Louis XIV Fransasına benzetmeğe özenmek gıbı eğilımlerle suçlamaya çalısnıaktadırlar. Oysa, ola'. ları dısardan objektif ölçüleri ıçinde izleyen bizler için yukarıki ıddialar gerçeçe hiç de uymamaktadır. tkinci Cihan Sa•vasından hemen sonra General de Gaulle, bütün partilerle ısbirliŞıne can atmıs, kurdugu ilk hükumette hattâ komünistlere bile Bakanlık vermış, fakat 4 üncü Cumhuriyet politikacılarının birbirlerini yemekten başka bir sev vapmadıklarını görünce onlardan tiksinmis ve «Ne haliniz varsa görün!» diyerek köyüne çekilmis, oybırliji ile tekrar isbasına çagnlıncaya dek, bir târiki diinva raısali evinden çıkmamıstır. YıIIar yılı süren bu inziva hayatı her halde kisisel hırsları olan bir adamın benimsiyeceii bir davranış gayılmamak gerekir. XIV. Louis'ye, büyük Fransa'ya dzenmek gibı iddiaların da biz gerceŞe u>gun bir ysnını çörememekteviz. Bövlesine çaÇımız dısı eçüımlere kendını kaptıran bir adam, hem de arkasında zaferler tasıvan bir asker, bir komutan, subay çogunluğunun Bildiride, Paris'te yaptlan görüşmelerin iki ülke arasındakı ilışkılerın takvıyesıne yardımcı olduğu ve çok faydalı goruş teatılerıne ımkân verdığı behrtılmektedır. Fransa'da usulden olmadığı gerekçesıyle, yayınlanmaması ihtimalının çok kuvvetlı olduğu Türkiye Dışıslen Bakanlığı sozcüsü tarafından daha once bıldırılen ortak büdmnın, beklenmedık şekılde yayınlanmasını yıne Dışışleri sozcüsü, Ankara Buromuza gore, şoyle ızah etmıştır: «Sayın Cumhurbaşkanımmn gezi hazırlıklan sırasında, Fransa tarafı, ülkelerinde ortak bildiri yayınlama adeti bulunmadıgını bize bildirmişlerdi. Bn ılurum da tarafımızdan anlayısla karşılanmıştı. Ancak, uzun süreden beri ilk defa Türk ve Fransız Devlet Başkanlarının bir araya gelmesi ve görüşmelerin dünyanın çok nazik bir devresine rastlaması bakımından, Sunay ve sayın De Gaulle'ün arzulan üzerine ortak bildiri yayınlanmıştır.» (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) AP sola kaydı diyenler yanlış kapı çahy or,3 ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Suleyman Oemırel, Mıllet Meclısınde Plân goruşmelerı dolayısıyle ılerı surülen tenkıdlerı cevaplandırmış, «AP, sola kaymış diyenler yanlıs kapı çalıyorlar. Bize talip olmayın. başka kapılar arayın» demıştır. Başbakan Demırel, konuşmasında CHP Genel Sekreterı Bulent Ecevıt'e de çatmış, Ecevıt'ın konuşmasında ozel teşebbus duşmanlığı ve sınıf kavgası tahnkı olduğunu öne surmuş ve «AP tutucnymus, Adalet Partisi neyi tutuyor?» dıye sormuştur. meseleleri ile biz uğraşırız; gariptir, işçiler bize oy vermez CHP II ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Genel Baçkanı İsmet İnönü, Sosyal Sigortalar Genel Kurulu için Ankaraya gelmiş çesitli iş kollarma bağlı işcı temsilcilerini ^^••İB ' kabul etrnış, sohbet sırasında «Bia hep işçi meseleleriyle uğrasınz, gariptir işçiler bize oy vermezler» demıştir. Sendıka Temsılcılen Genel Sekreter Ecevıt'e CHP Genel merkezınde çalışma hoyatımız ve ışçı «îorunları ile Ugılı öîel bir buronun kurulmasının yararalarından bahsetmışler ve her ış kolundan bir temsılcimn katılacağı bu buronun butun yurtta orgutlenmesınl ıstemışicr dır. İnönü konuşuyor Daha »onra CHP Genel Bs«kanı tnönu ile de görusen temsılcıler, ışçılere sağlanan hak'arın daraltılnası yolunda AP ık tıdannın attığı adımlardan *ıkâyetçı olmustardır. CHP Genel Başkanı tnonü sendıkacılarla yaptığı hasbıhalde şunlan soylemıştır: «Basından beri l«ci megelelerl le ngraşıyomz. Ama rarıptır. biz bep ıscı meselelerıvle ngrm> şırız. İşçiler bize oy vermeıler. Kendı menfaatlerme yaptıklan mızı ceplerinde addederler. Da ha da fazlasını bekledıklen bşlde ve biz daha fazlasını vapmava çahstı^ımız halde gene de oy vermezler. İArkaK 8 ^ 7. Sü. 1 de) Amerikan uçakları Vietnaında bir Rus şilebini daha bombaladı Hür hava Basbakan Demırel, konuşmasının başında Meclıs kursusünde hur bir hava içinde çeşıtlı goruşlerın one surulduğunu belırtmıs, bundan duydu^u memnunıyetı açıklamıs, «Hür kiirsüleri olmayan mrmleketlerde konnşmalar kapı ardlannda ve fısıltılar halıııde yapılır» demıştır. Plan görüşmelen sırasında plân dışına da çıkıldığım one suren Başbakan basında Plân ıçın kâfı tenkıd çıkmamasından yakınmış ve ozetle şoyle devam etmıştır: MERHLM PROF. ABADAN Prof. Yavuz Abadan dün vefai etti Nâsır'ın sozcüsü Türkiye'nin tutumunu övüyor (Dış Haberler Servisi) AHIRE Başkan Nâsınn sozcüsü Muhamraed Hasanevn Heykel, dunku «El Abram» gazetesıııde yayınlanan makalesınde, Tur kıye'nın Ortadoğu buhran'ndakı tutumunu övmıiştur. Sovyetlerın tar.mmış bir Ortadoğu uzmanı da, Arapların uğradığı askerî ven:lgıle rı, Sılâhh Kuvvetlerınin yuk sek kumanda heyetındpkı «bozşunculuüa» atfetmıştır. Uzman Jgor Belyaev. haitaJık bir dergıde çıkan yazısında yük sek rütbelı sub lylardan bırçoklarının «ihtilâli hiçbir zaman be nimsemediklerini» yazmıştır. Yazıda ozellikle Mısır Hava (Arkası Sa. 7. Sü. 3 te) S K Yunus Nadi Armağanı*nı kazanan Zeynep Korkmaz PROF. DR. ZEYNEP KOKKMAZ ovyet Rusya Hukumetl, dun, Amerikan harb uçaklannuı Kuzey Vıetnama ait Hayfong lımanında perşembe gunu ıkınci bir Sovyet ücaret gemisinı bombaladıklarını bıldırmıştır. Bir hukumet sozcüsü, sert olarak niteledığı bir protesto notasının buradakı Amerikan Büyük Elçıhğıne verildiğini söylemiştir. Notada, Sovyet Hükumetı. bu gıbi saldınlaruı önlenıleceği hususunda sağlam garantıler ve saldırıdan sorumlu olaıüarın şiddetle cezalandırümalannı istemektedır. Notaya gore, sozü geçen Sovyet gemisı «Mikhail Fruenze» Hayfong limanmda demirli iken Amerıkan uçaklarınuı attıklan bombalarla hasara uğramıştır. Gemmın mürettebatmdan ölen veya yaralanan olup olmadığı açıklanmamıştır. Olay, haziran ayı içinde yer alan bu cınsten ikinci hâdisedır. Bırleşık Amerıka 10 gün önce, 2 hazıranda bombalanan «Turkistan» ıçın ozur dılemıştı. Moskova, (AP a.a.) «tktidar partisinin taahhütlerini içine almayan bir plân dü?ürrölemez. Bn plân bir teredtfDt ler mecmuası degildır. Sivasi tashhütlerimize ve felsefemıze nygun bir plândır. t. Plân doktriner bir görüse istinad etmiyor, onun için doktrıner gorüsün izlerinı anyanlann hayal sukutuna uçramaları tabiîdir. AP'nin kalkınma felsefesı gerçekçi bir lelsefedir. Doktriner dejildir. AP, bir doktriner cörüşü alıp dar bir ceket gibi milletin sırtına giydirmek nivetinde değildir. Bnnu yapmak istivenlerle siya• i mücadele ıçindedir. AP'nin ne 19. yüzyıl liberalizmi, kapitalizmi ile, ne şonla, ne bunla alâkası vardır. AP, temelde, tabanda her yerde cog(Arkası Sa. ? Sü. 2 de) «Türk Anayasası sosyalizme kapalıdır» Cenaze toreni proğrarnı, bugun belli olacaktır. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Siyasal Bilgiler Fakültesi Profesorlerinden Yavuz Abadan, dün 21.55'de, kalb yetersizHğinden vefat etmiştir. HAYATI AMERİKA KABUL ETTt Amerıka Savunma Bakanlığı, «Amerikan uçaklannın, Hayfong tesislerini bombalarken, bir Sovyet gemisini bombalamış olabileceğini» bildırmiştır. m Yunan Cuntası, Kıbrıs sorunu çözülmeden seçiml erken buluyor ATTNA (aj.) Yunanistan Içışleri Bakanı General Patakos, dun gazetecılere verdığı demeçte, «Seçimleri düşünmek içinhenüz vakit çok erkendir. Hükumetin önünde çözülecek çok önemli meseleler vardır. Bunlar iktisadî durnm, dış ilişkiler ve Kıbns'tır» demıştır. Babası da hukuk profesoru olan tanınmış ılım adamımız Prof. Abadan, 1905'de Eskışehır'de doğmuş, tstanbul Erkek Lısesını ve Istanbul Hukuk Fakultesını bıtirmistır. Doktorasını Heıdelberg Ünıversıtesınde yapan Abadan, 193335 yıllarında Istanbul Üniversıtesı Hukuk Fakultesinde Anayasa hukuku, hukuk tarıhı ve felsefesı doçentlığı yapmıştır. 1942 yılmda profesörlüğe yukselen Yavuz Abadan, 1943 46 arası Eskışehir Mılletvekıllıgınde bulunmuş, 1947'de Sıyasal Bılgiler Fakültesıne geçrruştır. Burada hukuk tarıhi, felsefe, âmme ve sıyasal teonler kursusünde çalışmış, 1948'de aynı fakultede mudür, 1952 54'de de dekan olmuştur. 1946 47 yıllarında CHP 1da(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) İşçi konutlannı Sosyal Sigortalar Knrnmu yapacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosa) Sosyal Sigortalar Kurumu 23 nci Genel Kurulunun dünkü toplantısında kormsyon raporlan görüşülmüş ve ışçi konutlanmn Kurumca yapılması lcabul edilmiştir. Bu lşlen yürütmek amacıyle Kurum bünyesinde bir mesken müdürlügtl kurulacaktır. Genel Kunılca alman diğer bir karara göre, işçi konutlatı 10 yıl sure ile vergıden muaf tutulacaktır. Muzakereler sıra • sında Işçılere kat mülluyetıne gore konut sarubi olmalan içm meslcen kredısi verilmesl de hükme bağlanmıştır. Genel Kurul ayrıca, sigortalı lşçile re 5 yüda ödenmek Uzere arsa kredisi verümesıni kabul etmıştiT. Demir yüklü kamyon trenin üzerine uçtu İZMÎT Önceki gün Kazburcu mevkiinde bir kamyon, 14 metreden trenin üzerine uçmuştur. Rıfat Çiçek ydnetımindeki demir yuklu 37 AE 695 plâkalı kamyon, Karabukten geürken, Ankara asfaltında; 14 metre aşağıdaki demıryolundan geçmekte olan trenın uzerıne yuvarlanmıştır. Trenin 1500 metre kadar yerde sürukledıği kamyon parçalanmış, fakat şofor kurtulmuş, muavini hafıf yaralanmıştır. Kazarun, şoforun uykusuzluğundan 1leri geldığı anlaşümıştır. "Anadolu ağızları en sevdiğim sahadır ORHAN DURU II F1J de Yunan Hükumetini takbih etti Uluslararası Gazetecıler Federasyonu'nun (Ftj) Genel Başkanı H. J. Bradley, dün düzenlediği basın toplantısında, Çetin Altan'ın dokunulmazhğmın kaldırılması meselesiyle Federasyonun yakından ılgilendiğini ve Turk delegesınden gelişecek olaylar hakkında merkeze derhal bilgı gonderilmesıne karar verildığıni söylemiş, Yunan Darbe Hükumetinin takbih edildiğini açıklamıştır. Tatil için Kıbns'a giden öğrenciler Ada'ya alınmıyor ANKARA Ankara Kıbns Turk Talebe Cemıyetı, dun bir bıldın yayımlıyarak, «Tatil için Kıbns'a giden Türk ögrencilerin Ram idareciler tarafından adaya sokulmadıklarını» bıldırmıs ve bu durumu protesto etmıştır. Bildiride, «Öğrenciler, Lefkoşe hava alanından geri döndüriilmektedir» denılmektedir. OZEL OKUL SINAVLARINI KAZANAN ÖĞRENCtLER Saint Benoit Fr. Erkek Lisesi ve Saint Pulcherie Fr. Kız Ortaokulu ile Notre Dame De Sion Fr. Kız Lisesi hazırlık smıflannı kazananlar da, dün belli olmuştur. Kazananlarla ilgili listeleri, 5. sayfamızda bulacaksımz. N/VDÎR NADt (Arkası Sa. 7, Sü 4 de) 67 yıh Yumıs Nadi Armağanını kazanan Dil ve Tarıl\ Coğrafya Fakültesı Turk Dili Profesorlerinden Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, biı yandan çalışma ^rkadaşlarınm tebriklerini kabul ederken bir yandan «bu benim için bir sürprız oldu. Müracaat edeli 67 ay olmuştu ve unutmu§tum» dıyordu. Kendisıyle konuşurken asıstsn ları, Kürsu arkadaşlan gelerek Prof. Korkmazı tebrik ettiler. Bu arada tebrıke gelenlerden j j M .ı. ı. .,^^m,Jm».LinLiuMiMmııij.ıı• Kürsu Profesoru Prof. Dr. Ha | san Eren «Doğııı=u kıvanç duy | duk. Juri'de kendilenvle tartış | maya gıriştığımız arkadaslirı I mız da /ardı. Tam bir tarafsızhk i Rusya ile Mısır arasında bir içinde seçim yapmaları bıliro hava koridorunun kurnlması adma sevindirici oldu» diyerek ve Sovyet silâhlannın Mısıra kendi görüşünü belirtti. akması, Ortadoğuda kısa süren savaşın sonucudur. MıVerimli bir çalışma sır, uçaklarını kaybetmistir, tanklannı kaybetmistir. MoBin 10, bırl 18 yaslarında lfci ralini kaybetmistir. Bu bakımoğlu olan Prof Dr Zeynep dan Rusların hem OrtadoğuKorkmaz 17 yıldır Ankara Ünı daki prestijlerini kornmak, (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) hem Kızıl Çin'in cazip çağrılannı cevapsız bıraktırmak, hem de bu ülkeleri darbelerle büsbütün Amerika'nın kucağına itmemek için yognn silâb yardımına geçmesi, her ne kadar bazı çevrelerde heyeuyandırıyorsa da norBALIKEStB Bigadiç llçesinde ^ can 16 yaşındaki Hulusi Karakaya, tar « • mal sayılabilir. Asıl önemli olada babasiyle yaptığı tartışmaya '?,, lan bizce silâh yardımının geuzulerek evde Folıdol adlı tarım ^ risınde Mısır'daki ve Suriye' mücadele ilâcından içerek intihar p. deki deŞişıkliklcr, daha doğrnetmiştır. Eve gelen baba, oğlunun \ su, bu ülkelerin tamamen Sovdurumunu görünce, üzüntuye ka ^4 yet nüfnznna girmiş olmalarıpılmı; o da aynı ilâçtan içerek ha g dır. Snrive. ion fhtilSlle Sovyet jatına son vermıştir. E Savcılık, olay» «1 koymujtur. IA 1966 Değişen sahne Rusyaya dönük bir düzen yfirütmekteydi. Ancak, bu düzen ülkenin böylesine yakınlaşmasıtıa kadar götürülmemişti. Askerî ve teknik yardımlar bir ölçü içinde devam ediyor, içişlerde Sovyetlerin öncülük, ya da akıl öğretme imkânları vine bir ölçü içinde kalıyordu. Mısır ise Snriyeye göre daha başka bir hüviyetteydi. N'âsır'ın askerî burjnvazisi Sov yetlerle flörtü zaman zaman ilerletirken, Batı blokuyla, hattâ Amerikayla da gizlice kınştırmaktan geri kalmazdı. Bugün gelen haberlerden öfrenilmektedir ki Mısır, Rnslarla tam bir isbirli§ine girmiştir. Kosigin New York'a nçarken Kahireye gelen Podgorni ve Genelkurmay Başkanı Zaharof ikilisi, bir yandan Sovyet Başbakanımn Amerika'daki temaglan sırasında Nâsır a OLAYLARIN ARD1N0AKİ önce oğul, sonra f baba intihar etti ; moral vermişler, 5te yandan ise garip Mısır sosyalizmini reorganize etmek için hayli çaba göstermislerdir. leni teşkilâtlanma iki yönde yürütülmektedir. Bir yönfi Mısır ordusudur ki, yfiksek rfitbeli subaylann çoğimlngn temizlenmiş, yerlerine gençler getirilmiştir. Diğer yönü ise partlde yapılan temizlik ve yeni barjnvazinin parçalsnması hareketleridir. Ordn içinde 800 e yakın snbay ve generalin tagfiye edilmesi ilk bakışta yenllginin normal lonnen gibi s:6••• (Arkası Sa. 7, Sft. • d»> TRAFIK KAZASINDA BAŞI KOPARAK ÖLEN TANINMIŞ YILDIZ JANE MANSFİELD'IN ESKI KOCALARINDAN MICKEY HARGİTAY, BITKIN BİR HALDF GELDIĞI NEW ORLEANSTA RADYOYA DEMEÇ VERIRKEN.. (Radyofoto: AP) NEW ORLEANS. (AP) Tanınmış fUm artisti Jane Mansfield'in cenazesi, eski kocaları arasmda büyük bır anlaşmazhğın çıkmasına sebcp olmuştur. Mansfield'in ceseti, halen morğta yatmakta, akrabalan ve eskı kocalan da, tartışmalarına devam etmektedırler. (Arkası aa. 7, Sü. 4 de) ESKİ KOCALARI. MANSFİELO İN GESETİNİ PAYLAŞAMIYORLAR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog