Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

Nobei Yaymiarı Sunar MİTYA'NIN AŞKI Rus yazarlan arasında ılk olarafe Nobei kazanan İVAN BUNİN'in eseri. Rusça aslından çevıren: NİHAL YALAZA TALDS Fiaü : 7,5 lira, Dağıtun: BATEŞ Feza Reklâm: 1040/3717 umhuriyet 43. yıl sayı 15333 KURUCUSD: YUNÜS NADİ Telgraf ve mektup adresr: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 TelefonJar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 MLERİ GOKY ıel prenkuftf&np hJBnmesi ^âfî desıb'' li aiiştırmalar îfur'at hatle yîfeılabilmeîâBr. Bu^itaplar kitaplartnjfejok yardımcj' olMaktır. Lise L: l» y Lira Lise n.: 10 Lise m . FerU>10 Ura Lis*aÖ[L Ed.: İNKILÂP ve Pazor 9 Nison «967 152 Öğretim Öyesi ortak bildiri yaymladı SUNAY, SAN FRANCİSCO'DA ONURUNA VERILEN YEMEKTE BİR KONUŞMA YAPTI « REKTÖR'ÜN TUTUM VE DAVRANIŞINA KARŞIYIZ» İstanbul t'nivcrsitesi öğretim üyeleri ve yardımcılan dün 152 imzalı ortak bir bildiri yayınlayarak, «Tetnel Hak ve Hürriyetleri Koruma Kanunu Tasansı» ile ilgili olarak İzmirde basına beyanat veren İstanbul Üniversitesi Rektörü Ekrem Şerif Egelinin bu tutumu ile Üniversitenin karşısında ve iktidann yanında kabul "Türkiye Dünyanın en hassas bölgesindedir» (Dış Haberler Servisi) SAN FRANCİSCO Devlet Başkanı Cevdet Sunay, San Francisco'da California Dünya Meseleleri Konseyi tarafından onuruna verilen yemekte yaptığı konuşmada «Türkiye her türJü certyanın hükmünü sürmeğe çahştığı jeopolitik bir sahadadır» demiştir. Kıbrıs'ta Mücahitler Rumlarla çarpıştı LEFKOŞE, (AP ve A.A.) Limasol Lefkoşe yolunda Kıbnsh Türk ve Rumlar arasında dört saat kadar ateş teati edilmiştir. 1964 Açustosunda vukubulan şiddetli çarpışmalardan sonra yapılan ateş kes "nlaşmasından bu yana taraflar arasındaki en büyük çarpısmada, 10 kadar Kıbnslı Türk patlayan top mermilerinin tesiriyle yıkılan duvarlann altında kalarak yaralanmıştır. Kıbnslı Türkler, zırhh vasıtalar, havan topları ve bazukalar kullanan Kıbns Rum Millî MuhaIız Kuvvetlerinin, Mari adlı Türk köyüne «topyekun taarruz ettiklerini» büdirmişlerdir. Bir BM sözcüsü, tarafların bir saat içinde toplann ve ağır makineli tüfeklerin binden fazla mermi yağdırdıklarını söylemiştir. Ateşin açılmasından sonra, Kıbrıs Savunma Bakanı Yorgacis ile Banş Gücü Komutanı Pinli General Martola arasında yapılan bir görüşmeyi takiben ateşin kesilmesi bakkında anlaşmaya vanlmıştır. Karadenizli iki hacı ayağa basmak döğüştüler I Hacdan dun sabah saat 8 de donen Trabzon Vapurunun 608 yolcusundan ıkı Karadenızli hacı ayağa basmak meselesı yüzünden bırbırlerıne girmışler kan revan ıçınde kalmışlardır. Böylece Kâbeden gelenler vapurdan çıkınca soluğu polıste almışlardır. K a 1 a b a 11 k t a birbirlerinin ayağına basan Samsunlu Hacı Kâmıi Saraç ile Rızelı Hacı Mustafa Yazıcı birbirlerine gırmişlerdir. Kavgada Kâmıl Saraç'ın dıslerı kınlmış, Mustaîa Yazıcı ise sustalı ile ellerinden yaralanmıştır. Yüzlerı gözlerı kan içinde kalan hacılar polıs tarafından zorlukla birbirinden ayırdedılebılmışlerdır Her ıkı hacı da polıste birbirlerine .Hacılığı rezil ettin» dıye bağırarak dâvacı olmuşlarsa da araya girenlerin sayesinde barıştırıl mışlardır. Varlığı hür duşünceye bağlı bulunan ve esasen kendisı de duşünce hürriyetinın bir tecelli ve tezahürunden başka bir şey olmayan Urrnn baslıca temsücısı Üniversitenin, düşünce hürrır H l k tanıdığım zaman Çetin 1 f Altan bacak kadar bir ço yetıne, nereden gelirse gelsın, Sunay, California'nm geçirmiş vâkı olan ve olacak her türlu J l cnktu. Arada geçen uzun yılolduğu devırleri övmuş, sözü Türtehdıt ve tehlıke karşısına en *™ lar boyunca ilişkilerinm buönde çıkması, Üniversıte mıs kiyeye getirerek şöyle konuşmuşgüne dek hemen aralıksız süretur. yonunun tabii ve geleneksel geldiğinden onu hep çocuk kaTürkiye de sizlerin ecdadınıbir ıcabıdır. lıvormuş, hiç büyümüyormus gizın yaptığı gibi bir serhadlar bi görmeye alışmısımdır. Kim Bu sebeple : mücadelesi içindcdir. Bizinı tetbilir, belki gençliğimin içimde Temel hak ve hürriyetleri kohettiğimiz ve daha da gelistirip bir yerlere saklanmıs paslı telruma bahanesiyle bütün hak ve tarsin etmek azminde bulunlerini akord etmiye yaradığı için hurrıyetlerın kısıtlanmasına ve duğumuz serhad hürriyetleribu alışkanlık hoşuma da gider. hattâ yok edılmesıne varacağı miz, demokratik müesseselerişımdıden açığa çıkan yasama te miz ve bunlara dayanan bütün önceki gün Çetin'e Bolu daşebbusüne karşı cephe alraanın gında rasladım. Ben Ankara'dan memlekete şamil iktisadi ve içzorunlu ve kutsal bir Üniversidönüyordum, o Ankara'ya giditimaî kalkınmamızdır.» te ödevı olduğuna ınanan bizyordu. Kullandıfı ufak arabaSunay şöyle devam etmiştir : ler, İstanbul Üniversitesi öğrenın direksiyonu başında, oyun« Bu kısa izahlarımla bugütim uyelerı ve yardımcılan; cağı ile oynayan bir yaramazı nün Türkiyesinin çehresini sizBütün hak ve hürriyetlerin andırıyordu. Beni görünce aralerin gözlerinizin önüne sermek köku olan düşünce hürrıyetini bayı durdurdu, ayaküstü üçbeş istedim. Türkiye her türlü ceregerçekten korumak amacıyla, daltika konustuk. Görevini cidyanm hükmünü sürmeğe çalısbugune değın, Ankara Hukuk diye alıyordu; durraadan çalışıtığı, belki de dünyanın en hasFakültesi, Siyasal Bilgjler Fayor, okuyor, yazıyor, bununla «as jeopolitih bir bolgesinde kültesi ve Ortadoğp Teknik Üyetintniyerek civa gibi oradan minetinin hürriyet içinSe kalkınnıversıtesinin kurul, organ ve oraya halkı aydınlatmaya kosumaya azmetmiş bulunduğu bir mensuplan ile İstanbul Hukuk yordu. Çabalarının boşa gitmedemokratik kalcsi olmak iddiaFakültesi öğretim üyelerinın, diği bilincine varmıs olmaktan sındadır. Bu kalenin her bakımbildiri, beyanat, makale seklınmemnun görünüyordu. Haftaya dan mukavim olmasının, yalnıı de ortaya koyduklan gerçekAnkara'da buluşmak üzere el sıTürkiyenin mtnfaatine değil, aylere katılır ve düşünce hürnyekıstık, ayrıldık. (Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) tini iktidara karşı savunma hu• susunda giriştikleri mücadeleyi Akşam evde radyo haberlerini destekleriz. dinlerken fiç milletvekilinin doBölükbaşı geziye Boyle bir «hürriyeti koruma kunulmazlıklarının kaldınlmave savunma» çabasını, «kışiler sına «thzarî» Komisyonca karar çıkıyor arasında kavga» anlamına geverildiğini öğrendim. Bu milletlen «tehlikeli bir polemık» olaANKARA (Cumhuriyet Bürosu) vekillerinden biri Çetin Altan'rak nıtelendirmekle, en azm Millet Pârtısı Genel Başkadı. dan ışgal ettiği mevki icabı, Ü nı üsman Bolukbaşı butun yurNeydi Çetin Altan'a yüklenen nıversıte safında bulunmas: gedu ıçıne alacak bir gezıve (,ıkasuç? rekirken tam tersine iktidar yacaktır Adam mı öldürmüstü? Nüfuz nında yer alan fstanbul Ünivercaktır. MP. Lideri 15 nisanda ticareti yapmak, karşılıksız çek sitesi Rektorü nr E S Egpli' Karabuk, 18 nisanda Yo^gal 21 imzalamak, haksız kredi almak, (Arkası Sa. 7, Sü. 1 dc) nisanda Konya, 24 nisanda KırmilletvekiUiği sıfatını kötflye şehır, 26 nisanda Çorum, 30 nikullanmak gibi âdi bir suçtan sanda Kayserı, 1 mayısta Nevşemı sanık bulunuyordu? Hayır, hır'de olacaktır. Çetin'e yüklenen suç sadece yaTrabzon gemisi dun 608 hacı\la yurdiı domnuştur. Kesımde, aıları ile ilgili idi ve doftrudan yolda hastalanan bir hacmın arkadaşı tarafından taşınışı doğruya siyasal bir nitelik taşıgörünmektedir. yordu. Suç doğrudan doğruya siyasal Gazetemizde yayınlanan «Görübir nitelik gösterdiğine göre ne nen Hükumet Görünmiyen Hiiyapmıstı Çetin Altan? Gizli bir 6 kumet» lejantlı karikatürle •Hüderneğe girip hükumeti devirADANA Önceki gece depremkümetin mâııevi şahsiyetini tahkir meye mi kalkmıstı? Brosürler lerde Bahçe üçesmın Haruniye etmek» iddiasından sanık olarak, dağıtarak, >a da mahalle kahvebucağına bağlı Pirsultanlı koyünAğır Ceza Mahkemesinde yargılalerinde fiskos ederek halkı ayakde 50, Gumüş kö>unde 1, Çercınan Yazı Işleri Müdürümüz Elanmaya mı kıskırtmıstı? Para oğlu köyünde 2 ve Bayındırlık k o rol Dallı ile karikatünstımiz Ali ile adam tutmak suretiyle suiyünde 8 olmak üzere 61 ev tamaUlvi Ersoy, dün beraet etmiştir. kastler mi düzenlemeye girişmen yıkılmış, bazı evlerın de duHâkim Uluer Yüceöz başkanlımisti? varları çatlamıştır. Bahçe Kayğındaki 3. Ağır Ceza Mahkemesi, «thzari» Komisyona sunulan makamı, bir kadmın da yaralanoy birliği ile verdiği beraet karadosyalardan hiçbirinin bu konudığını bildirmiştir. Gaziantep, ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye Öğretmenler Sendırında, 9 ay önce gazetemizde Amelara ilişkin bir yanı yoktur. BöyMersin, İskenderun ve Maraşta kası Genel Merkezınden bildırüdiğine göre, İzmirin Kemalpaşa ılçesi rikan Casusluk Teşkilâtının (CIA) le olunca da Çetin Altan'a yiikda hissedılen sarsıntılarda aynca Atatürk İlkokulunda İsmet İnönü ve Kasım Gülek adlannı taşıyan ıkı lenmek istenen si>asal suç, adı uluslararası faaliyettni yermek aAndıran ilçesine bağlı Anacık köoğrencının resımlerını gazetelerde yayınlatan Okul Müdur Veküı Benna ne denirse densin, havada kal macıyla yayınlanan karikatürün, yünde jandarma karakolu dahil çet Yıldız, ıl dısiplin kurulunca müdür vekillığı görevinden azledilTürk Hükumetiyle ilgili görülmemaya mahkumdu. miştır. (Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) 30 ev yıkılmıştır. Sayın Cumhurbaskanımızın Amcrikan basın temsilcilerine yapDığer taraftan, Türkiye Öğrettıgı Türkiye'de fikir özgürlüğümenler Sendikası Genel Merkezi ne gösteriien büyük savgıja dadün bu konu üe ılgılı olarak yair açıklamadan iki gün sonra ymladığı bir bildiride velilere şu Millet Meclisi «thzarî» Komisyotavsiyede bulunuyor: nunun aldığı bu «dokunulmazlık «Sayın veliler, çocuklarınıza vekaldırma» kararı gerçekten tareceğiniz isimleri seçerken dikkat lihsiz bir raslantı olmustur. Onli olunuz, bir öğretmenin ekmeği ca özendiğimiz Batı demokrasiile oynamayımz.» lerinde, değil bir parlâmento üyesinin, herhangi bir vatandasın bile savunduğn fikirlerden ötürü mahkemeye verilmesi havsala alır seylerden leğildir. Daba birkaç gün henüz oldu, solcu bir Amerikalı politikacının i'eni Dünya'ya hâkim olan kapitalist sistemi seçim yolu ile değistirANKARA, | a x ) Mılli Eğimek olanağı bulunmadığına, butim Bakanı tlhamı Ertem, dun nun için bir ihtilâl gerektigine, Millî Kütüphane salonunda Baihtilâlin de ancak zencilerle iskanlık Müsteşarları, Genel Mubirliği sayesinde başanya ulaşadurler ve Daıre Müdürlerıyle bir bileceğine dair bir yazısından toplantı yapmıstır. Ertem toplanAvrupa gazetelerinde söz edilditıda yaptığı konusmada, «Dısarğini hatırlıyorum. daki millî eğitim meselelerimize O politikacı bugün de yazıp karşı itimatsız düsünüsü kaldıçizmekte, demokratik düzenin racak ortamı yaratmalıyız» d sağladığı özgürlüklerden yararmiştır. lanarak politikasını korkusuzca yürütmeye çalısmaktadır. Biz bu kadarından vazgeçtik, Inönü dün bir Anayasa sınırları içinde düşün özgürlüğüne gerekli saygının akrabasının nişan gösterilmesi için didinip duruyoruz. Derin sosyal çalkalanmalar töreninde bulundu arasında bocalamaksızın daba ileBP'nin Yeşilkoy'deki grevi sebebi jle iki günden beri Hava AlaANKARA (Cumhuriyet Bürosu) ri, daha adaletli bir toplum yaCHP Genel Başkanı tsmet İnönmda bekleyen Irak Hava Yollarina ait uçak, dün piloıun bütün pısına adım adım yaklaşmanın sorumluluğu üzerine almasından sonra, jkmâl yapmak için boş olarak Atina'ya gitmiştir. Ote yandan, nü dün evinde yakm akrabalarıntek çıkar yoludur bu yol. dan Dr. Talât Algun'un kızı Sumru Gerçekler söylenecek, rakamgrevi yürüten PetKim. İş Sendikası Başkanı, Mehmet Kılıç, düzenlediği basm toplantısında, ilgililerin Algun ile Sanlı Topçuoğlu'nun nılar dile getirilecek, aksaklıklaaçıklama yapmalarını beklediklerini belirtdrek şunları söylemiştir: «İstanbul Valisi Vefa Poyraz, başka şan yüzüklerini takmıştır. rın nedeni halka anlatılacaktır. bir şirketüı yakıt vermesi için yazılı emir verdiler. Valinin kamın anlayışinı hayretle karşıladık. Bu Pembe Köşkte düzenlenen nı Çetin Altan'ın ve benzeri yaarada iki hava yüzbaşısı uçağa yakıt vermemizi vc hava kuvvetlerinden emir aldıklannı söyledüer. şan töreninde İnönü'nün sıhhatızarlann izledigi vol hndnr. DeHava Kuvvetlerinin bu şekildc bir emir vermeye hakkı yoktur. Kanunların hâkim olduğu bir ülkede nin yerinde ve neşelı olduğu goNADİR NADİ rülmüştur. bu şekilde bir emir verilenıez». (Devamı Sa. 7, Sü. 4 dc) Çetin ve Ö Ötekiler edılmesi gerektiğini ve davranışından dolayı kendisini protesto ettiklerini açıkJamışlardır. 152 ımzah ortak bildiri de şöyledir : Bildiri Do/muş ve Taksi ücret/er/ne zam kabul edı/df Dolmuş ücretlerine zam dün kabul edilmiştir. Belediye Encumeni tarafından kabul edilea yeni tarife Sah günunden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Yeni tarife şu şekildedir: Aksaray • Taksim 100, AksarayTepebaşı 50, Tepebaşı • Taksim 50, Taksim • Şlşli 75, Taksim • Nlşantaşı 50, Taksim • Teşvikiye 60, Tünelden Nişantaş Teşvikiye ve Şişli 100, Aksaray Karaköy 75, Taksim • Fatih 100, Karaköy • Cağaloğlu 60, Kadücöy • Moda 50, Kadıköy • Bahariye 50, Kadıköy Fenerbahçe 75, Kadıköy • Selâmiçeşme 75, Kadıköy Göztepo 100, Kadıköy • Suadiye 125, Kadıköy • Bostancı 150, Kadıköy • Üsküdar 75 kuruştur. Diğer hatlar ay.ıen bıratalnu> br. Yeni tarifede de taksilertn taksimetresi yine 100 kuruştan baslıyacak, ancak en kısa mesafeye gıdilse bıle şoföre 4 liradan az pa. ra ödenmiyecektir. yüzünden Denktaş: «Adaya döneceğim» ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Kıbns Türk Cemaatı lideri Rauf Denktaş «Ada'ya döndüğü takdirde Türk Bakanların toptan istifa edeceği yolundaki haberlerin ssılsız olduğunu» açıklamıştır. Denktaş bu konuda şunları söylemiştir r «Ads'ya döndüğüm takdirde Türk Bakanlann toptan istifa edeceği yolundaki haberler asılsızdır. Bütün teskilât benim adaya döntn<rn husu«nnda anlasma(Devamı Sa. 7, Sü. 3 de) Erol Dalh ile Ali Ulvi beraet etti TİP'in «Halk Gecesi >>nde bazı oldıs t Z İ R . (Gumhurivet Bürosu) T.Î.P. îzmir teşkilâtının önceki eece Konak sinefasmda clüzenledifi «Halk cecesi» nde T.f P. Hlerle bazı gpnçler arasında çıkan olavlar polis .arafından bastınlrrustır Âsık thsanî, Ruhı Su"nun da ka tıldıgı gecede olaylar Âşık Nesimi'nin be\ti üzerine çıkmış. sınemanm balkonunda toplanan bir kısım w e n c ] e r D j r a ğı Z( jan «yub dinsizler. Moskovaya» dıye bagırmaya başlamışlardır. Bunun üzertne iki srrup yumruklasmış, gazoz siseleri havada uçuşmuçtur. Polis kavga sırasmda yakaladığı 6 kişiyi bir süre nezarette tutmustur Ayrıca saır İhsanî işportacılar çarşısında 20 kadar işportacı tarafından dovulmüştür. Yeni röportajı BİR Deprem'den 91 ev yıkıldı K Ö P R U v e ı>. Tnönü,, ve "Gülek,, ısimli öğrencilerle resim çektiren ö£retmen cezalandınldı İNSANLAR AYBAR SERT BİR DEMEÇ VERDİ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) İhzari Komısyon tarafından T.l.P.'li Mılletvekili Çetin Altan'ın dokunulmazlığının kaldırılması kararı verilmesi üzerine dün bir demeç veren T.t.P. Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar, «Çetin Altan'ın doknnultnazlığı kaldırılamıyacaktır. Çünkü Çetin'in dokunulmazlığının kaldırılması, Anayasamn, parlâmento hukuk ve geleneklerinin ortadan kaldırılması demek olacaktır ki, buna A.P.'nin, ne de güvendiklerinin gücü yetmez» demiştir. Salı günü Cumhuriyet'le Yeni romammtz «Güvensiz düşünüşü kaldıracak ortam yaratmalıyız» Arkadaş Islıkları BUGÜN 4. SAYFAMIZDA DEM0KR/\$\S> 'etin Altan. Muzaffer Karan ve Ali arahanın dokunutmazlıklarının kaldırılrnası isteniyor. Cazeteleı AF Hava Alanında Grev
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog