Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

ZŞAHESER ROMANLARÎ > Aitabını.sunar! > ORUMUEK (Goncourt Armağanıl miyetleri de tanıtaı gizli cemryeuenyıc kitap ORÜMCEK HEtnU TROYAT * ÖÜNYADA G^Lİ KADIN ?] CEVftYE Çevıren H VAROĞLU * raldızü kabartma beı «ltli. 12.5 L GUVEN H EVI KURÜCUSTJ: YUNBS NADÎ 43. yı! sayı 15332 Telgraı ve mektup adresfc Cumhuriyet Istanbal Posta Kutusu: tstanbul No. 246 Telefoolar: 22 «2 90 22 «2 96 22 42 97 22 42 98 22 42 H ö Cumortesi 8 Nison 1967 îhzari Komisyon karar verdi: Batur, Özel Teşebbüs'e olanlara Maliye Bakanlığı yeni bir tasarı hazırlıyor Çetin Altan'ın dokunulmazlığı kaldırılıyor ANKARA, (Cnmhnriyet Bürosu) İş Bankası Genel MüdürU Biilent Yazıcı «Yeni teşekkül eden banka yönetim kurulu ile ğı» mütalâasile istifa etmiştir. fı» mütaleasile istifa etmiştir. Yazıcımn istifası banka yönetim kurulu başkanlığına gelmiştir. Bir yönetım kurulu üyesinin belirttiğine göre, «Genel Müdure istifa etmesi için berhangi bir baskı yapümamıştır. İstifa kendi şahsî takdiri ile olmuştur.» Biilent Yazıcı halen gbrevine devam etmektedir. Yerine bir tâyin yapıldıktan sonra, devir teslim muameleslni tamamlayacak daha sonra görevinden aynlacaktır. YENt İDARE HEYETt Biilent Yazıcı'mn istifasına sebep olan yeni idare heyetinde görev alanlar şunlardır: Atatürk hisselerini temsilen CHP'den seçilenler; Turan GUneş, Cahit Zamangil, Uluğ tğdemir. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Millet Meclisi Anayasa ve Adalet Komisyonlannın 5 üyesinden kurulu ihzari bir komisyon, 40 milletvekuine ait 87 dokunulmazlık dosyasını incelemlş, T İ P . U Çetin Altan, Y.T.P. 11 Ali Karahan ve Cfl. P. U Muzaöer Karan'ın dokunulmazbklannın kaldınlmasına karar vermiştir. Kemal Bağcıoglu (A.P.), Ata Bodur ( A P ) , Vbbas Çetin (AP.). Cengiz Nayman (CJı.P.) ve Nazit Arslan (C.H.P.) den lfurulu Komisyon dün çalışmalannı bitirmij tir. Karar alınuken C H P . 11 Cengiz Nayman bulunmamış, Nazlf Arslan ise aleyhte oy kullanmıstır. T.İP. 11 Çetin Altan'ın 7 muh telif dosyadan dokunulmazlığınıa kaldınlmasma karar verilmiştir. Bu dosyalardan 5 tanesı komünizm propagandası iddiası ile, l tanesi milleti isyana teşvtk iddiası bir tanesi ise Cumhurbaşkanına hakaret iddiasiyle sevkedilmiştir. Y.T.P. 1 Ali Karahan'ın vatao 1 hıyaneti ile ilgili ceza kanununun 125 inci maddesine aykın hareket ettiği iddia edilmektcdir. C H P . 1 Muzaffer Karan'ın iss 1 Türk ceza kanununun 141 mci maddesine aykırı haTeket ettiği iddiasiyle dokunulmazlığmın kaldınlması istenmektedir. İhzari komisyon çalışmalan sırasında 87 dosyadan 10 tanesinin af kanununa tâbi olduğu anlaşılrmştır. " Siyaset .oçerosu,, dedi BANDIRMA Marmara ve Trakya Bölgesi Odalar ve Borsalarının 4. toplantısında konuşan Turkiye Odalar ve Borsalar Birliğı Başkanı Sırrı Enver Batur, özel sermayeye karşı olan bazı politikacüara çatmış, bunlardan «Siyaset Koçerolan» diye bahsetmistir. Batur, özetle şunları söylemişr : «Bütün menfi propaçanda e tahriklere rağtnen milletimiın hürriyetin ve ferdî teşebbüin; siyasî ve iktisadi nizamın •meli olduğn hakkındaki inanı bütün knvvetiyle berdevamır. Hiçbir nizam tanımayan, (tisadî kanunlan hiçe sayan, •rdin hürriyeti ile alay eden ir takım «siyaset Koçerolan» ın son günlerde sosyalizm kısesine bürünerek gittikleri yersrde özel teşebbfis müesseseleri e ve müessese sosyal nizama arşı tamamen «Karl • Marx» ğız ve edasıyla ve aynı taktik• höcnmlar yaptıklan ve mem ;ketin siyasi ve iktisadî havası ı boztnaya çalıştıkları görülıektedir. SaJ duyuya malik o»n memleketlerin hiç birinde ıakes bnlamsmış olan bu yöleticilerin bizde de make* bnlaaayacagı tabiidir.» VERGİ BORÇLAR112 TAKSITTE ODENECEK BÜLENT DİKMENER ANKARA Mükelleflerin gelir vergisi borçlannı banka aracıhğı ile ve 12 taksitte ödemclerini sağlamak amaciyle Maliye Bakanlığında çaiışmalar yapümaktadır. Banka aracılığı ile Bilindiği üzere hâlen gelir vergisi yılda üç taksitte ödenebilmekte ve vergi taksitlerinin özellikle son günlerde yatınlması sonucunda mü kellefler vergi dairelerinde vergi borçlannı yatırabilmek için çoğu zaman günlerce beklemektedir. Aynca gelir vergisinin üç taksitte ödenmesi mükelleflerin şikâyetlerine yol açmaktaydı. Esaslan tesbit edilen yeni şekle göre mükellefler istedikleri takdirde bankalarda «vergi borcu» he sabı açacaklar ve buraya vergi borç larınm ayhk taksitlerini yatıracak lardır. Mükellefler bunun için ayn bir hesap cüzdanı alacaklar ve bankalar mükelleflerin yatırdıkla rı vergi borçlannı Maliyeye bildire ceklerdir. Sunay, Aroerikamn eski Baskanlaruıdan Eisenhower ile beraber (TeleFoto AP) SUNAY Ho//ywood'da Dış Ilaberler Servisi HOLLYWOOD Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Film Birliğinin şerefine verdiği yemekte, Olivia de Havilland, George Hamülon, Pat Boone, Rock Hudson, Edward G. Robinsoıı, Omar Sharif, Jack L. Warner, Charlton Heston ve James Coburn gibi iinlü aktör ve aktrislerin. önünde bir konuşma yapmıştır. r Bülent Ecevit Ankaraya döndii «Memleket özel sektör eliyle kalkınamaz» YOZGAT CHP Oenel Sekreeri Biilent Ecevit, Karadeniz geziiinden Ankaraya dönmüştür. Yozjatta bir açık hava toplanüsında conuşan Ecevit, bugünkü düzen i;inde özel sektör eliyle kalkınmaıın mümkün olmadığını söylemiş:ir. Ecevit'in yaphğı konuşmada jzetle şunlan söylemiştir: «Siz devletçiliğin düşmanı olan bir partinin hükütnctinden Yozgata bir bira fabrikası Vurmasmı istivorsunuz. Neden? Özel sektörün böyle bir fabrikayi kunnayacağmı bildiğiniz için. Ayrıca bir başka örnek vermek isterim. CHP iktidarı zamanında traktörünüzü rahatça satın alabili yordumız. Şimdi Ise 10 bin 500 lira yatırıyorsunuz. 6 ay bekliyorsunuz. Traktörünüzü ne zaman alacağınızı bilmiyorsunuz. İthalâtçı sizden topladığı paraları bu arada işletmektedir. Bir ithalâtçı 1000 çlftçiden böyle para toplasa. bu para 10 milyon 500 bin lira eder. Demekki aracı bu parayı altı ay işleterek gelirine milyonlar katmaktadır. Bu kadar havadan para kazanmak var ken gelip Yozgata bira fabrikası ku (Arkası Sa. 7, SU. 1 de) İtirazlardan yüzde 10 faiz Maliye Bakanlığı ayrıca, mükelleflerin vergi borçlanndan. dola [ yı yaptıklan itirazların Maliyp le j hine sonuçlanması halinde kesinle | şen vergi borçlanndan itiraz tarihinden başlamak üzere yüzde 10 faiz alınması yolundaki çalışmalannı bitirmlşür. Oiğer dosyalar Dokunulmazlıklan kaldınlması gerekli görülmiyen 68 dosya içinde çoğunlugu AP. lilere ait olaalar teşkU etmektedir. Bunlar arasında AP. li Turhan Dilligü, Tedbirler kanununa muhalefetten 10 dosya ile başta gelmektedır. îhzari koırrtsyonun bu karan Anayasa ve Adalet Komisyonlann dan kurulu karma komisyonda görUşülecek, daha sonra MecUse sevkedilecektir. BOLENT TAZIC1 Maliye hisselerini temsilen AP kanaliyle seçilenler; İhsan Köknel, Fahir Armaoğlu, Ahmet Muhip Dranas. İşbankası Memurları EmekU Sandığı hisselerini temsilen seçilenler: Ali faid Gönenç, Davut Akça, Sururi Kocaimamoğlu, Talât Orhon. öte yandan îş Bankası statüsüne göre, genel müdür idare meclisi tarafından seçilmektedir. öğrenildiğlne göre, yeni idare meclisinin Biilent Yazıcıyı yeniden genel mudürlüğe t&yin etme ihtimali az olduğundan bu dunım Yazıcı tarafında» hissedilmiş ve kendisi istifa etmek zorunda kalmıştır. Genel Müdürle birlikte 11 kişi olan banka idare meclisi halen 10 kişiden ibarettir Yeni genel müdür tâyin edildikten sonra, yine statüye göre, idare meclisi genel müdürün de iltihakı ile 11 kişiye yükselrruş olacaktır. Yeni idare meclisl yaptığı ilk toplantıda başkanlığa İhsan Köknel'i getirmiştir. dan sonra dün gece de 2000 kadar genç Atina lîniversitesi önünde toplanarak «Kahrolsun Kanellopulos, Yaşasın Papandreu» diye bağırarak ilk defa «referandum» istemişlerdir. Gençlere göre ancak referandum rejimin kaderini tâyin edebilecektir. Resimde, nümayişçi öğrenciler polis tarafından dağıtılırken görülüyor. YFMI M Î İ U A V İ ^ I FR Selânik'te sağcı ve solcu öğrencüer TCM IfUHIHflOLCIl a r a s l n d a meydana gelen kavgalar Yurda dönen hacılardan haraç a/ınmış ANKARA (Camhuriyet Bürosu) Millet Meclısınde dun, gundem dışı bir konuşma yapan Ordu milletvekıli Ferda Guley (CHP) karayolu ile yurda donmekte olan hacılardan. yurda giri? kapılarında, yetkililerce otobüs başına 2 bin lira «harao alındığını öne sürmüştür. Güley'in konuşmasına cevap veren Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu, «gerekli hassasiyetin gösterileceğini ve derhal harekete geçileceğıni» söylemiştir. Daha sonra, Karadeniz ve Atatürk Üniversitelerıne yeteri kadar öğretim üyesi sağlamak ve bunlann maaşlarının yüzde 100 oranında mahrumiyet ödeneği almaları îçin hazırlanan tasarı gorüşülmuş ve Meclis'ce kabul edilmiştir. İki CHP'Iİ Milletvekili kavga ettî ANKARA, (Cumburiyet Bürosu) Millet Meclisi'nin dünkü oturumunda ad okumak suretiyle yoklama yapıhrken, CHP'li Ruhi Soyer ile CHP'li Selâhattin Hakkı Esatoğlu kavga eünişlerdir. Dünkü olay sırasında Ruhi Soyer, Esatoğlu'nun üzerıne yürümüş, elini kaldırıp vuracağı sırada, araya girenler tarafından tutulmuştur. Ancak, Soyer'in attığı yumruğun Esatoğlu'nun çenesine hafifçe dokunduğu öğrenilmiştir. Esatoğlu, son gezisini anlatırken. Ruhi Soyer, «Türkiye'yi Rusya'ya sattırmıyacağız» demiştir. Buna Esatoğlu, «Türkiye'yi Rusya'ya sa tan kim» diye cevap vermıştir. Bu söz üzerine Soyer, Esatoğlunun üzerine yürümüş ve vurmaya çalışmıştır. Türkçe yaptığı konuşma, Tn^lizceye çevrilen Sunay, şöyle demiştir: Amerikan sinemacıları insanları başka başka menşelcrden de gelseler ve hattâ düşünce tarzları ve siyasi göriişleri değişik bile olsa yine de müşterek ilgilere cezbedebil mekte ve insanlığı müşterek bir anlayış ve ahenk içinde birleştirebilmektedirler. (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) Bazı müesseseleriı turistik iptal belgeleri ediliyor YENİ BAŞBAKAN DÜN PAPANDREU'YA İHTARDA BULUNDU Dış Haberler Servisi ATİNA Kıralın hükumeti kurmakla görevlendirdiği Kanellopulos, Merkez Birliği lideri Papandreu'ya sert bir ibtarda bulunmuş ve «ihtilâl tehditlerinden» vazgeçmesini istemiştir. Kanellopulos, «Papandreu bir ihtilâle yolaçabilecek durumda olmadıfemı biliyor, bu memlekette kanunlar ve kannnları uygulayaeak güc vardır. demiştir. «Papandreu'nun etrafa korkn verip polişi tehdide calışması saçma ve kabnl edilmesi mümkün olmayan bir davranıştır» dıyen Başbakan, şbyle devam etmiştir: «Papandreu'mın ihtilâl çağnlan, artık gizlemeyi başaramadığı bir zafiyetin belirtisidir. Papandreu ve EDA tarafından harekete geçirilecek anarsist grupların sadece resmî birlikler değil, bizzat Yunan halkı tarafından derhal ezilece|ini ihtar ederimj» Papandreu'nun partısine hitabederken «Kıralın diktatörlüğünden» bir kere daha sozetmesı ve ihtilâl çıkarmak tehdıdınde bulunması üzerıne Kanellopulos da bu konusmayı yapmıştır. Öte yandan muhalefetin, Kanellopulos'a sert hücumlan bütün şid detiyle devam etmektedir. Liberal demokratik ortayı temsil eden Elefteria gazetesi «Hükumet derhal istifa etmelidir» demiştir. Eski Başbakan Yorgo Papandreu yu destekleyen To Vima, eski Başbakanın da hükumetin istifasını ve bunun yerine tarafsız bir hükumetin almasını istediğini bildirmiştir. Komünist Birleşik Demokratik Cepbe'nin organı olan Avgi gazete si de «Halk ve partiler istiyor: Bas kı hükumeti çekilmelidir.> Kanellopulos'u desteküyen Akropolis gazetesi ise «Hükumet, partilcrin tutumuna bakmadan görevini tamamlayacaktır» demiştir. < DAKIKA.O Nakarât Yeni Bakanlarımızın gazetelere söylediklerini okuyor musunuz? Hepsi, birbirinden güzel, birbirinden iç açıcı, maşallah. Hizmeti balka götürecegiz... Halkı hizmete getireceğiz. Devlet gelirini arttıracagız... İşsize iş bulacağız... Fabrikalara para kazandıracağız... Oooh, oooooooh. Yazık ki, yeni Bakanlanmızdan evvelkiler de, işe başlarken, böyle konuşmuşlardı. Onlardan evvelkiler de, daha evvelkiler de, hulâsa, hepsi böyle güzel şeyler söylemişlerdi işe başlarken. Bunları, 20 küsur senedir, dinliyonız. Hani, insanın aklına geliyor: Acaba giden Bakanlar, kolaylık nlsun diye, gelen Bakanlara, çekmecelerinde eskiden kalma hazır beyanat mı bırakıyorlar? D. N. İş Kanunu Tasarısı Bundan sonra tş Kanunu Tasarısının muzakeresıne geçılmış, işyeri kapsamı dışında kalması gerekli yerlerı gosteren 5'ıncı madde goruşulmuştür. Maddenın aleytnnde konuşan Behıce Boran (TİP) ve Şeref Bakşık (CH P) den sonra komisyon başkanı Kaya Özdemir (AP) ile Ali Naili Erdem, 5. maddeyi savunmuşlardır. Verilen yeterlik önergeleri kabul edılmiş, değısiklık isteyen onergelerin müzakeresi gelecek birleşime bırakılmıştır. «AP»liler, Türkeş'e «yalancı» diye bağırdılar SALİHLt Şehrimizdeki bir kahvede konuşan C.KM.P. lideri Alpaslan Turkeş'e A.P. liler ihtilâl sırasında üç ay içinde seçime gideceklerini vaadettiklerini hatırlatarak «Vaadinizde dunnadınız, yalancısuıız. Yalancı... Yalancı...» diye bağırmışlardır. Türkeş, konuşmasında, Basbakanm «Söznm senettir» dediği halde sözünde durmadığını, devlet idaresinin bakkal dükkânı 1 dare etmek olmadığını, zamların hükumeti çıkmaza sürüklediğinl söylemiştir. Bgesel'i yargılamak için formtil crramyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Talât Aydemir'in hâtıralannda Yüksek Adalet Divanı Başsavcısı Altay Ömer Egesel hakkında ilerı sürülen iddialar üzerine Hatay Milletvekili Talât Köseoğlunun yazüı soru önergesine cevap veren Adalet Bakanı Hasan Dinçer, mevcut kanunlar karşısında Egesel'ın yargılanmasına imkân olmadığını bildirmiştir. Dinçer, yüksek dereceli memurlar hakkında yapılacak soruşturma usulüne ait «45 sayılı kanunda yapılması tasarlanan tadilâ< sırasında konunun çözümlenmesi yoluna» gidileceğini söylemiştir. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkiyede Amerikan kontrolu altında bulunan nükleer kara mayuılannm yetkimize devri için Washington'da müzakereler yapıldığı yolundaki haber, dün Başbakan Süleyman Demirel tarafından yalanlanmıştır. Başbakan Demirel, gazetecilerin bu konuda haberin doğru olup olmadığı yolunda sorduklan bir soruya «Ortak bildiride böyle bir konu yok, doğrn değildir» cevabinı vermiştir. Demirelin nükleer mayınlarla ilgili açıklaması ANKARA (Cumhnriyet Bürosu) Turistik tesisler için alınan ithal müsaadelerinin bazılarının bazılarının kötüye kullanıldığı nin anlaşılması üzerine Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bazı mü' esseseler hakkında takibata geç miştir. Turizm ve Tanıtma Bakanlığ ilgilileri, bu konudaki tahkika tm muhtemelen önümüzdeki aj içinde sonuçlanacağı ve itha müsaadelerinin kötüye kullan dıkları tesbit edilen müessesele rin «turistik» belgelerinin ipta edileceğini söylemişlerdir. İş Bankasındaki istifa İş Bankası Genel Müdürünün istifası günlerdenberi iş çevrelerinde dolaşan söylentileri su yüzüne çıkardı. Bu söylentiler. Banka içinde ve Banka dışında önemli bir mücadelenin siirüp gittiği şeklindeydi. Söylentilcre partilerin de adı karışıyor, İş Bankası Mensuplan Sendikasiyte, en büyük hissedar olan Banka Emekli Sandığının tutumu ü zerinde çesitli vorumiar yapılı yordu. Konuya açıklık vermek için Genel Kurul öncesindeki hareketlere değinmek gerekir. 1 İş Bankası memurları, E < mekli Sandığının Bankadaki hissesi yüzde 33 tür. Tesis şeklindeki bu Sandığın İdare Kuruluna iki 0ye Banka tarafından, beşi de Sandık üyeleri arasından seçilmektedir. Bu yü yapılan seçimlerde İş Bankası Mensuplan Sendikası. Sandık Yönetim Kuruluna hâkim ılmııştur. Genel Müdürün personel politikasma, daha doğrusu personel karşısındaki tutumuna aleyhtar olan Sendika, Sandık yönetiminde hâkimiyeti sağlayınca, bu deta Banka Yönetim Kurulunun teşekkül tarzı üzerinde etkili olmak üzere çaiışmalar başlamıstır. Z Sandıktan sonra en büvük payı olan C.H.P. nin, Türk Dil Kurumu ile Atatürkten kalan dolaylı hissesi yüzde 28 i tutmaktadır ve Sandıkla birlikte Genel Kurulda çoğunluk sağlanmaktadır. Banka Vönetim Kurulnndaki C.U.P. temsilcileri son zamanlarda Genel Müdürün tutumuna zaman zaman karşı olmuşlardır. Özellikle iştirakler meselesinde C.H.P. üyeleri ile Genel Müdür arasında bir fikir birliğine varılamamıştır. Bu durumda Sandık ile C.H.P. liler oy «rtaklığınin, Banka Yönetim Kurulunu OLAYLARIN ARDINDAKİ Hakimonun tes/ım olması bekleniyor SİİRT, (Fikret OTYAM BUdiriyor) Eşkiya Hakimo'nun bugun yarın teslim olmasînı ilgıliler beklemektedirler. Ancak, Hakimoya yakın çevreler azılı şâkinin bu fikırden vazgeçtiğini, suçları affedilse dahi kesinleşmiş 30 yıllık hükmü bulunduğunu söylemişlerdir. Çeşiüi suçlardan aranan, hapishane kaçağı, önceki yü Eruh'en Salpana köyıinden üç hacıyı Aağa kaldıran ve birisini öldü n,ı,mn'nraı Sıirtte okuyan Başkanı Lutfi Güldoğan'ın kardeşi berber Abdullah Güldogan dün burada tçişleri Bakanı Faruk Sükan ile bir saat göruşmüştür. Vali Mehmet Alda'nın da hazır bulunduğu bu gdnişmeden sonra Hakimo'nun teslim olacağı söylentisi yayılmıştır. Bu arada Diyarbakır hava üssünden gelen oir helikopter dün Siirt ve köylerine şakilerin teslim olması için ihtar beyannameleri atmıştır. Bej'annamelerde «Af Kanunundan yararlanacaksın.. YAZISIZ değiştirebileceği hesaplanna gidilmiştir. 3 Bülent Yazıcı ile Banka dışındaki A.P. ve C.H.P. li iş çevreleri ve Odalar Birlifi yöneticileri arasında tam bir mutabakat hali mevcut ol» mamış, aksine krediler konusunda şikâyetler daima artmıştır. Bülent Yazıcı'nın kredi konusunda titiz davranır görünüşü iddiaya göre ihtilâfı arttıran sebeplerdendir. Ayrıca ¥azıcı'nııı banka kredilerini tanzim komitesinde yetkili olması İş Bankası Genel Müdürlüğü, dolayısiyle Sınaî Kalkınma Bankası Vönetim Kurulunun da başında bulunması yine krediler konu•+• (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) ORHAN KEMAL A RIN CumhuHyet'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog