Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

BECCARİA SUÇLAR ve CEZALAR Yahut Beşeriyetin Mecellesi Dr. Av. Muhittin Göklü Eserin başbca gayesi: Cehaleti devirerek, ilmi muzaffer kılmak, işkence ve gaddarlıkları adalet roüesseselerinden atmak... Nefis ciltli 15 Iira. İNKTLÂP ve AKA KİTABEVLERİ İlâncüık: 9669/3631 umhuriyel 43. yıt sayı 15331 KURÜCUSU: yUNTIS NADİ Telgraf ve mektup adresfc C u m h u r l y e t îstanbuJ Posta Kurusu: tstaobul No. 246 Teleforüar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Victor Hugo îer: Cİnil Meriç "M. Sait Bakaitfıgmça , yajomlanan Dünya Ede&fcjatından Tercüınel^ # seriBakanlık Yayjne^eriyle büjjn fcitapa satılnrH^dır. çılarda 520 kuruş Cuma 7 Nisan »67 Cumhurbaşkanı CAPE KENNEDY'yi gezdi Dış Haberler Servisi WASHİNGTON Önceki gün Washington'dan ayrılan Cumhurbaşkanı Sunay ve Tiirk heyeti, özel Başkanlık uçağı ile Uzay Merkezi Cape Kennedy'ye gelmiş, daha sonra da Florida'mn Palm Springs şehrine gitmiştir. Sunay burada Eisenhover'i ziyaıet edecektir. Sunay'ın Wasbington'da geçirdiği son günde, sabah kahvaltısına eski Dışişleri Bakanı Acheson ve diğer bazı Amerıkan senatörleri de kaülmış, bir konuşma yapan Profesör Aydrn Yalçm, Cevdet Sunayın, Türk ve Amerikan milleUerinin benzer noktalan üzerinde Rıhtım ve Damga Resimleri Kanunlarmın getirdiği ayarlama: Bokon Kîirşat Senatoda açıklama yaptı Parlâmentoda kabul edilen «Akaryakıt İstihsal Vergisi» dolayısiyle arttınlan akaryakıt fiatlan, «Damga Resmi Kanunu» ve «Rıhtım resmi> dolayısiyle yeniden zam görecektir. Akaryakıt fiatlarına zammı öngoren kanun v» bununla ilgilı bazı karamameler pazartesi gunü Resmt Gazetede yayımlanacak ve 10 nisan tarihinden itibaren zamlı akaryakıt satışına başlanacaktır. AKARYAKIT FIATIARI YEKIDEN ARTIYOR (ANKARA, Cumhuriyet Bürosu) 28 TURİSTİK İTHAL IV1USAADESI KOTUYEKULLANILMIS (ANKARA, Cumhuriyet Bürosu) Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihat Kürşat Cumhuriyet Senatosunun dünkü oturumunda bir konuşma yaparak porselen yolsuzluğu ve turistik ithal müsaadesi konulanna değinmiş, bir önceki oturumda Yiğit Köker (A P) nin ileri sürdüğü iddialara cevap vermiş ör. Kanuna göre zam BUindiği gibi Parlâmentoda kabul edilen '«Ak«ryakıt İstihsal Vergisi» benzin fiatlarına litrede 7.35, gazyağı fiatlarına 8.8. motorin fiatlarına ise 105 kuruşluk zammı öngörmektedır. Bu kanun ve bununla ilgili diğer karamameler pazartesi günü Resmi Gazetede yayımlanarak yürurlüğe girecekür. «Damga resmi» ve «rıhtım resmi» kanunlarından dolayı benzin, gazyağı ve motorin fiatlan litre başına yeniden 34 kuruş zam görecektir. «Akaryakıt istihsâl vergisi» kanunu benzin fiatlan na litrede 7.35, gazyağ; fiatlanna 8.8, motorin fiatlarına ise litrede 10.2 kuruş zammı öngörmektedir. •Damga resmi» ve •rıhtım resmi» vergilerinin de eklenmesi ile akaryakıt fiatlan lıtre başına S.U şekilde zam görecektir: Benzin Gazyağı Motorin 1011 Krş. 1213 Krs. 1314 Krj. 28 dosya Bakan Kürşat, turistik İthâl musaadelerinin kötüye kullanıl masıyle ilgili olarak Bakanlığın Teftiş Kurulunun elinde hâlen 28 dosya bulunduğunu söylemıştır. Kurşat, özetle söyle konusmuştur: «Her 6 aylık kotadan. turizm ve turistik müesseselerin ıhtıyacı ıçın lüzumlu maddelenn ıthalinı temın maksadıyle Bakanlığımız emrıne mıktarı her kotada değışen dovız tahsısı ya pılmaktadır. Bakanlığımızca teşkil edilen buyuk komıtece her kota devresınin başlangıcında turizm muesseselennden gelen ıhtıyaç talebleri incelenmekte ve ma(Arkan Sa. 7. Sü. 3 te) Gazı/ere maaş bağlanıyor Tasarı hakkmda söz alan bağım» sız milletvekili Reşat Özarda, îstiklâl madalyası alan gazılerin ga çim sıkıntısı içinde bulunduklarını belirtmış ve özet olarak şunları söy lemiştir: «Türkiyede hâlen lstiklâl Madal yası bulunan 6500 kişi vardır. Bun ların bin tanesinin durumu çok fecidir. Bazıları göğüslerinde îstik» lâl madalyası olduğu halde dilenmektedirler. Bu bakımdan bütün İstiklâl Madalyalı gazilere maaş verilmesini öngören kanun teklifleri bir an önce çıkanlmalıdır.» Faik Kırbaşlı (AP) lstiklâl madalyalı gazilerin yırtık pantolonla dolaştıklarından yakmmış ve bun lara bir an önce maa; bağlanmasını istemiştir. '' Daha sonra, vatani hizmet tertibinden 31 kişiye maaş bağlanmasını öngören kanun tasarısı ile yine aynı tertipten 5 kişlye maaş verilmesini isteyen kanun teklifleri ka bul edilmiştir. SUNAY, ŞEREF KITASIN1 TEFTİŞ EDİYOR durduğunu, gerçekten 130 yıl evvel Amerikan demokrasısıni incelıyen Detaçgueville'in bunu görerek «Allah nasıl cihanda hâkim ve herseye kadır ise, Amerikada da halk, herşeye hâkim, herşeye kadirdır» dediğini soylemiştir. «Amerika, Istiklâl hareketi ile, eski dünya başta olmak üzere, biitün cihana hürriyet örneği vcren bu ülkc hakkmda 183» yılında yapılan bu mügahede şayanı dikkattir» diyerek sözlerine devam eden Yalçm «Bugün aynı şey Türkiye için söylencbilir. Halk herşeye kadirdir ve herşeye hâkimdir» dcmiştir. Yalçın'dan başka Nihat Erim, ve Acheson da birer konusma yapmışlardır. (Arkası Sa. 7. Sfi. 4 de) Dengeyi korumak için Ithâl malı akaryakıtın arttırılan «damga resmi» ve «nhtun resmi» vergıleri dolayısiyle Türkiyede üretilen petrolden daba pahalı sat»imak durumuna. gelm«*L. sebebiyle Maliye Bakanlığı dengeyi korumak amacıyle bir karamame hazırlamıştır. Bu karamame de pazartesi günü yayımlanacakür. Bu kararnameye göre Türkiyede üretılen petrolun .istihsal vergilen» de arttırılmakta ve böylelikle ithâl edilen petrol ile Türkiyede üretilen petrol arasındaki vergi farklan dengelen mektedir. Ipor, yeniden mahkeme edilmek için Sunay'a başvurdu (Dış Haberler Servisi) FLORlDA Buradaki Napoh şehrınde bulunan Alı tpar, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a başvurduğunu ve yeniden muhakeme edılmesini istedığinı soylemiştir. Haksız yere mahkum edıldığıni, siyasî haklarını tekrar elde edıp parlâmento uyesi olmak ıçin adavhğtnı koy mayı umıd ettığıni soyleyen tpar, Kendisinin as(Arkası Sa. 7, Sfi. 5 de) Stok vergisi «Akaryakıt istihsal Kanunu» ile bununla ilgili kararnamelerin yayımlanmasından sonra pazartesi günu akaryakıt istasyonlarında bulunan akaryakıtların sayımı yapılacak ve bundan sonra zamlı satışlarabaşlanacaktır. Benzin istasyonlarında yapılacak sayım sonunda tesbıt edilen mıktarlar «stok» vergısıne tâbı tutulacaktır. Halen satılmayan akaryakıt da zam farkından dolayı vergilendırılecektır. LONDRfl FESTİVAL BALESt TOPLÜLUGü GELDt 816 Nısan tarıhleri arasında Peter Tchaıkoswsky'nın «Kugu Gölü» balesı ile Chopın'ın «<Les Sylphides», Balanchıne'nın «Gecenin Gölgesi» ve Ispanyol atmosferı içindekı «Paquita» bale'lerını oynayacak olan «Londra Festival Balesi» dun ozel bır uçakla Is tanbul'a gelmıstır. 88% kısılık bale trupunda 53 kız, 35 erkek bale san'atçısı arasında Rus asıüı Gaına Santsova, Andre Prokopıkq, Macar asıllı Margot Mıklosy ve meşhur Ingılız balerını tmogoen Chaıre de bulunmaktadır. ünün Bir değışme var, III ANKARA (Cumhumet Bürosu) Başbakan Suleyman Üemırel, dun goreve yenı başlayan bazı Bakanlan makamlannda ziyaret etmış ve kendilerı ile Bakanlıkların çalışmalanııı kapsayan konuları goruşmustur. Bu arada Devlet istatıstık Enstitüsune de gıden Başbakan burada elektronık makınelenn çalışmalarını ızlemıs ve ga^etecılere «Güvenilir. uzun zamanı kapsayan ve kifayetli istatistik, ekonomik kalkınmanın temelıdir» demıstır Yşni bakanlan ^ B aşbakan makamlannda ziyaret ettı tNÖNÜ'NÜN SPOR HAFTASI İLE İLGİLİ DEMECİ Sayın Sunay'ın Wa&hington'daki Basın Kulübünde yaptığı konuşma basın özgürlüğü konusundaki açıklamayla bilhassa önem kazanmıştır. Hele Adalet Bakanı Dinçer'in önceki gün Izmir'de söylediklerini de konuşmanın açısından görür, değerlendirirsek, Cumhurbaşkanının sözleri büsbütün ilgi çekici olur. Sayın Sunay konusmasında «Hükumet davranıslannı didiklemek, ve tenkid etmek hiirriyeti bazan devlet adamlannın ve memurların ba>atını zorlastırmaktadır. Son senelerde bunu biz de Türkiye'de keşfettik. Fakat biz, bür bir basınla yaşamanın güç olduğunu bildiğimiz kadar demokrasinin de onsuz olamıyacağına inanıyoruz» diyor. Cumhurbaskanımızın Amerikalı meslektaşlarımızın karsısında söylediği bu sbzler ilk bakısta bilinenin tekran gibi kabul edilebilir. Hattâ klâsik bir demokrasi edebivatından ileri gitmediğini, sadece Anayasa anlayısını tekrarladığını öne sürenler de bulunacaktır. Su var ki, Temel Hak \e Hürriyetler Tasarısının Demoklesin kılıcı gibi basının üzerinde sallandığı günlerde bir Cumhurbaşkanının «zorluklara rağmen* özgürlükten yana olduğnnn açıkça belirtmesi herhalde ayrı bir anlam tasır, tasıması gerekir. Zira hangi biçimde yornmlanırsa yorumlansın, vayınlanan taslak ve bn taslak hakkında ilgili Bakanın düne kadar yaptığı açıklamalar, Anayasayı koruma fikrinin aslında Sunay'ın bahsettiği «basın özgürlüğü zorluklanndan» kuvvet aldığını göstermekte idi. Böyle bir kanunun çıkmasını savunan politikacıların, kalemlerin dönüp dolasıp üzerinde durduklan yine basın özgürlüğündeki geniş sınırlardı. Millî bütünlüğün parçalannıası onlara göre basından geliyordu, rcjimi karanlıklara götüren sadece basın idi. Binaenaleyh özgürlük çemlenirse bütün tehlikeler ortadan kalkıverecekti. Bn sözlerin ise arkasında, örtülü fasizm niyetinin bulundnğn tartısmalar sırasında ortaya çıkmıs ve açıklanan tasarı taslağının hak ve hürrijetleri koruvup rejimi kuvvetlendireceği yerde, aksine hem Türkiyeyi sonn bilinmez maceralara sürükleyeceği, hem de toplnmda görülen hızlı gelismeyi duraklatacağı aklı başında olanlar tarafından, kamn ovu tarafından artık anlasılmıstır. Şimdi hükumetin de bu noktada değisik bir totnma girdiğine dair orta^a çıkan belirtiler, yapılan haklı mücadelenin ve sarfedilen emeğin bosa çitmediğini gösteriyor. Nitekim Adalet Bakanı Izmir'deki konusmasında düzeni bertaraf edecek davranıslara karsı alınacak tedbirleriıı sınırlarının kolay kolay çizilemedi|inden söz etmekte, çizilemediği sürece temel hak ve hürriyetleri kısıtlaması mukadder olan bir tasarının Meclise verilemiyeceğini anlatmaktadır. Geç de olsa, eski de>imle hidayete erdiği anlaşılan Sayın Dinçer'i tebrik ederiz. Yalnız bu arada bir noktaya daha işaret etmek gerekiyor: Sayın Adalet Bakanı. temel haji ve hürriyetler'in korunması konnsunda formülün en mükemmelini kesfetmek gibi gereksiz, havaya gidecek uğrasılardan vazçecmelı ve hukuku zorlamaya çalısmamalıdır. Zira hukuk zorlamaları, ne kadar nğTasılırsa nğrasılsın, sonunda mutlaka ya tersine islrr, ya da çıkanlan kanunlar ölülesir, dolayısiyle kannn fikri, hnknk düzeni fikri sallantıya nğradığı için, vatandasın trüvenini vitirir. Biz bunu 37 Mayıstan sonraki zorlatnalarda görmüsüzdür. Hele 22 Subat'ın heyecam içinde oybirliği ile getirilen 38 sayılı Tedbirler Kanununun simdi değil, daha o zaman ölü maddeler halinde kaldığı, fonksiyon yapamadığı, önlenmek istenilen olayları da önleyemediği bilinmektedir ve isin garibi, bu kanun hâlâ yürürlüktedir. tsleyemediğinin örnekleri her gün görüldüğii halde o çünlerin kansıklığından kalan maddeleri, ölü de olsa, bir yanda tutmakta nedense bükumetler ve Adalet Bakanlığı direnmektedir. Oysa bu direnç faydalı değil, hem kannn güvenliğini zedelediği için, hem de özgürlüğü kullanma hakkını tek taraflı kısıtladığı için zararlı oluyor. Sayın Sunay'ın bir anlamda hakkı var: Basın özgürlüğü devlet adamlannın hayatını elbette zorlastırmaktadır. Yalnız ba zorlnk, gerekli bir zorluktur, demokratik düzenin tabiatında bulunmaktadır. Dolayısiyle, zorluğu kaldırmağa kalkıstığımız zaman düzenin karakteri bozulnr. Devletlilerimizin rabetlığı için ise, hiç kimsenin hiçbir iktidarın düzeni bozmağa hakkı yoktnr. Dolmuş'a zam kararı henüz onaylanmadı Prensip olarak dolmuş ücretlerıne 10 ıla 25 kurus arasında zam >apılmasını uygun goren Beledıye Encumeni. tatbıkatta doğacak ak^aklıklara bır çare bulmak ga\esı ile kararı onaylamamıstır. Beledıye Encumeni dun Trafık Şubesınm goruşunu alarak yaptığı toplantıda. zammın uygulanısında vatandasın aldatılmisını onleyıci tedbirler alınması konusunu tartısmıstır. Trafik Şubesi Mudür Yardımcısı, şoforlerin aktarmalı dolmuş yapmak suretıyle, bugun kabul edılecek tarıfenın uzerınde çalıştıklarını belirtmiştir. ^ Eskiya takihi için yetistirilen KOMANDOLAR SİIRTTE TÖRENLE KARŞILANDI SHRT, (Fikret Otyam Bildiriyor) Eşkıya takibı için Foça'da özel surette yetıştirüen komanda taburu dun Sıırt'e gelmiş ve torenle karşılanmıştır. Torene bır süredenberı Siırt'te bulunan îçişleri Bakanı Dr. Faruk Sukan Jandarma Genel Komutanı Haydar Siikan, civar illerın birlik komutanları ile valileri katılmışlardır. Kalabalık halkm tezahüratı arasında saat 11.30 da şehre gıren komando taburuna havadan helikopterler refakat etmişlerdir. Törende ilk konuşmayı jandarma genel komutanı Haydar Sükan yapmıştır. Birliğin Siirt'e ve Siirtlilere uğurlu ve faydah olmasım diledikten sonra birliğe hitaben: «Adil, müşfik ve enerjik olunuz, göreviniz kutsaldır, kanun kaçaklan ile mücadele edeccksiniz onlan saklandıklan yuvalardan çı(Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) ANKARA (Cumhunyet Bürosu) Evınde ıstırahat etmekte olan CHP Genel Başkanı Ismet Inonu, Antalyada yapılacak uni versite ve yuksek okullar arası 7 ıncı spor haftası dolayısiyle kendısını ziyaret eden gençlere bır demeç vermış ve «Aranızda bulunup müsabakalara katılamadığım için müteessırim» demıştır. Inonü'nün Antalyada spor haftasının açılışında okunacdk olan demecı şöyle devam etmektedır: «Ama gelecek yıl hazırlanıp müsabakalara katılacağım J» " GeîeceT yı/ hazırlanıp müsabakalara katılacağım,, Yunanistan'da toplantılar yasaklandı Kosta DAPONTE Bildiriyor ATtNA Dun oğleden sonra, Selânik'te, Ünıversıtede yapılacak değışıklıkleri protesto etmek isteyen ve rektorlerını şıddetle tenkid eden. 2000 kadar sol eğılımlı oğrencılerle, bazı unıversite öğrencileri arasında mey dana gelen çatısmalar sonunda 50 den fazla S^nç yaralanmıs, bunlardan bırınin gozu çıkmıştır. 3 oğrencı tutuklanmı^tır. Öte >andan A^ayıs Bakanlığı tarafından Atına'da yapılan bır açıklamada acık hava toplantı ve yürüyuşlerinin yasaklandığı bıldırılmı=tır ANKARA, (Cnmhuriyet Bürosu) Senato AP Grupu dün bır toplantı yaparak Avrupa Konseyı îstışare Meclisı Asil Uyelıklerıne tstanbul Senatorü Şevket Akyurek ile Trabzon Senatörü Ömer Lütfu Hocaoğlunu seçmıştır. Yedek uyelıklere ise Muş Senatoru İsa Bıngol ile Dıyarbakır Senatorü Selâhattın Cızrelj oğlu seçılmışlerdır. AP Senato grupu toplandı flRKflDflŞ ISUKLflRI Uluslarafası otomobil hırsızı Belçika'ya iade edj/dı Yozgat'taki siyasî mülteciler ve yabancı ulkelere ıade edıleİlkbahar ve yaz modasını takdim eden mankenler cek kampta muhafaza altında finâl geçişinde bulundurulan Belçıkalı Jozet Sımon, dun sabah Yeşilköy Havaalanında Brukselden gelen ıki detektıfe teslim edilmiştir. • Avrupadakı buyük bir otomobil hırsızlığı ve kaçakçıhğı şebekesinın şefi olan Jozef Sımon, Turkıyeye de 25 otomobil kaçırmış, bunları çeşıth şehırleMeksika sanatının, renklerıbı^elerının de bulunduğu more sattığı tesbıt edılmiştır. Innin ve tarıhının etkısı altındakı deller, 10 kız, beş erkek ve terpol'un aradığı Josef Sımon' dort çocuk mankenın uzennde, un otomobil kaçakçılığı ve hır 1967 İlkbahar ve Yaz modası Hılton salonlarında, düzenlenen ozellıkle Parıs'ın en son yenısızlığından kesınleşmış cezaları defılelerle yenı ve başarılı mar. lıklennı takıp eden Istanbullu bulunduğundan ıkı memleket kenler tarafından, sunuluyor. şenç hanımlar tarafından dıkarasındaki ıadeyı mucrımın anönceki gun düzenlenen defı katle ızlendı. laşması gereğınce Belçıkaya lede, Isviçreli Madam Joliat'ın Adlarını çoğunlukla Istanbul' gonderilmiştır. un gözde semtlennden ve MekBelçıkalı polisler, «Şebeke şe yetiştirdiğı genç mankenler, tu runcuların, parlak sanlann ve nika'nın sahıl sehırlennden alan finin Türk polisi tarafından yagoz alıcı bütun renklenu hâkim kıyafetlerden, en çok beğenıkalanması, işimizi çok kolayolduğu en son Paris modasını. lenler, mankenlerın toplu halde laştırdı» demışlerdir. dans gbsterısı yaparak sunduk Josef Simon, ikı Belçikalı de Altan Erbulak'ın takdimleri ile teshır ettiler. ları plâj ve ojun knafetlerı ol tektıf arasında uçağa bınerken, Aralarında erkek ve çocuk el (Arkası S«. 7, SiL 6 da) «Tekrar kaçıp Türkiyeye jeleoetiıa» demıstır. •• ECVET GÜREStN Türkiye Spor Yazarları Derneğı nin her yıl tertîplediğı Spor Yazaı ları Armağanı yarışması sonuçlanmış, Cumhurıyet 3 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük alarak ba şarı gostermiştir. Erdoğan Arıpınar (Fıkra ve inceleme vazısı> dallarında iki birincilik, Cem Atabeyoğlu (Röportaj) dalında birincilık, Tuncer Benokan (Müsabaka yazısı) dalında ikincilik, Abdülkadir Yücelman Spor haberleri dalında üçüncülük kazanmışlardır. Spor servisinin kazandığı ödüllerin çeşitli dallarda ve çeşitli spor konularında olması dıkkati çekmij tir. (Yanşmanın tafiilâtını SPOR Sahifemizde bulaeaksınız). Cumhuriyet Spor Servisi 3 birincilik, 1 ikincilik, 1 de üçüncülük kazand Bir köy imamı torununu iğfal edip öldürmüş KAYSERİ Sehrimize bağh Dadasrn köy ımamı torununu iğfal ettikten sonra öldurmekten sanık olarak tutuklanmıstır. 10 gün önce tarlada boğazından kesılmek suretîyle oldürulen 17 yaşlarında thnmüs Çakır adh kızın kaatıliriin yapılan tahkıkat sonunda kö'yun imamı, 53 vaşlarındaki dedesi Mehmet Gazı Çakır olduğu meydana çıkartılmıştır. Sorguda tanıkhk edenler, 15 yıldanberi Dadasın köyu ımamı olan Mehmet Gazi Çakır'm gelınlerıne de sarkıntılık ettığıni soylemıslerdir. Boğazı ustura i'e kesilmek ^uretiyle oldürulen Ümmüs Çakır'ın cesedi üzerinde yapılan otopsida 15 gündenberi devamlı olarak cmsî münasebette bulunulduğu tesbıt edilmiştir. Biitün delıllere ragmen suçunu ink&r eden Imam, «Huzuru mahserde haklnmı alırım» dlye bağırmıştır. 1967 ilkbahar ve yaz modası ORHAN KEMAL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog