Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

««. | ŞAHESER ROMANLAR En Buyük V.MrUr*. Ea GOzat EtaHari * ,j»» w w n 'MtArı.lVjlMZA YTNI Bİt 0 | VARLIK . ^ YOKLUK ^ O»ıren V. GÜLTEKta * yaldıziı kabarima teı rıltlı 12 5 L VA V l"N"İ V I 43. yı! soyı 15330 umhurivet KURUCDSü: FDNDS NADİ Telgraf ve mektup adresh Cumhurtyet İstanbtü Posta Kutusu: tstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 0 9 Perşembe 6 Nison 1967 . ^ f l olan Cep^Dergisi gün geçtikçe daül^ok turSfcakta ve 9evilmektedir. Çağda^iünyanin kültijr, • sosyal poütika, ni yakından ve guhiL gününe istiyenlerin vazgeçemey^ekleri ginin 6. sayısı da 160 sayJaolarak b. 3 liradır. DâncxlıgV9513/ rlık TÜRKAMERiKAN ORTAK BiLDiRiSi YAYINLANDI Dinçeı fivnkatlar Gttnünde konnştn "Türkiyeye verilen Basm konsorsiy um yardımı vmgeçemeyız,, yeterlidir,, «I (Dış Haberler Servisi) SUNAY,. AMERİKALI GAZETECİLERLE KONUŞTU "Tasan en iyi şekilde formüle edilmedikçe Meclise sevk edilmiyecek,, tZMİR Adalet Bakanı Hasan Dinçer «Avukatlar Günü» nde yaptığı konuşmada, Temel Hak ve Hürriyetler Kanun Tasansına değinerek «Tasan en iyi şekilde formüle edümeciikçe Meclise sevkedilmiyeceği gibi, içinde Anayasaya aykın herhangi bir hüküm yer almayacağı da tabiidir.» demiş ve sözlerine şöyle devam etmiştir: Sunay, Cape Kennedy'ye > ^itti DIŞ HABERLER SERVtSİ WASHİNGTON Amerika Birleşik Devletlerini resmen ziyaret etmekte olan Cnmhnrbaşkanı Cevdet Sunay ile Başkan Johnson aranndaki görüşmeler sona ermiş ve diger sütunlanmızda oknyacafımz TürkAmerikan ortak bildirisl yayınlanmıştır. Sunay, önceki gece Türk Elçilığinde Johnson şerefine bir yemek vermiş; 1100 dâvetlinin katıldığı bu yemekte Baskan Johnson 33 dakika kalmıştır. Sunay tarafından Johnson"a ya püan Türkiye zizyareti teklilini, Amenkan Başkanı «Kesit faaliyeti dolayısıyls yakın gelecekte hövle bir seyahati yapmasına imkân olmadığı» şeklinde cevaplandırmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. I de) (Dış Haberler Servisi) VVASHİNGTON Türk Amerikan ikili görüşmeleri sonunda yaymlanan ortak bildiride belirtildiğine göre, Sunay ve Johnson, Yardım Konsorsiyumunun Türkiyeye verdiği yardımın yeterli olduğu konusunda görüş birliğine varmışlardır. Bildiride bu bölüm aynen şöy ledır: «Üzerinde durulan başlıca ko> nulardan biri Törkiye'nin iktisadî gelişmesi olmuştur. Başkan Snnay, Bu alanda cesaret verici geliştneler kaydedildiğini bildirtniş ve Türkiye'nin beş yıllık kalkınma plânında Sngörfllen hedefleri gerçeklestirme azmini ifade etmiştir. tki Başkan, Türkiye'ye yardım konsorsiyomn'nnn Türkiye'nin ihtiyacı olan çok taraflı yardım meka nizması ile filkenin mnhtaç oldu|u dı* yardımlan yeterli bir şekilde sailadıftını «« bn işblr liğinin devmaaı lüıumunn kabal etmislerdir, Başkan Johnson, ik tisadl yardıma önemli ölçflde (Arkası Sa. 7. Su. 4 de) tıotiörı konuşması ve bildiri Sunay'ın Cumhurbaşkanımızın Amerikadaki konusmalan, özellikle Basın Klübflnde okoduğu metin ve sorulara verdiği cevaplar hem Sayın Sunay'ın, hem de Türkiye'nin görüşünü kapsaması ve bir ölçüde açıklığa kavusturması bakımından ilgi çekicidir. Konusmanın, gerçekten sevinerek okudugumnz basm özgürlüğü bölümüne ait yorumu baska güne bırakarak sadece diğer konnlar ve özellikle Sunay Johnson görüşmelerinden sonra yayınlanan bildiri üzerinde dunnak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, Tiirkiyenin bngünkü ve gelecefe ait ekonomik tablosunu çizerken hayli iyimser davranmış ve bn iyimserlik hattâ Konsorsiyum kredi vcya yardımlarının tatmin edici olnşuna kadar gitmistir. Aynı iyimserlik iki Baskanın görüşmelerinden sonra yayınlanan bildiriye de girmiştir. Gerçi Cnmhurbaşkanı, Konsorsiyum kredi yükünün daha çok Amerika üzerinde bulunduğnnn telmih etmistir. Ne var ki, bn telmihin gerektigi kadar açık olmadıgı da bir vâkıadır. Oysa bilinmektedir ki, Konsorsiyum yardımları 5 yıllık programların nygulanmaya başlamasından bu yana Türkiyenin öngördüğü ölçüyii bulamamıştır. Yatınmlar daha çok, hazırlanan rakamlara göre değil, elde edilene göre yapılmak, ya da bir kısım yatırımlardan vazgeçip, ele geçeni digerlerine teksif etmek suretiyle yürütülniistür. özellikle Konsorsiynma dahil ülkeler hükumetlerinin açır, hattâ isteksiz davrandıkları bilinmiyen hususlar değiidir. Ayrıca proje finansmanında bazı ülkelerin başka hesaplarla hareket ettikleri yine Türkiyenin karsılastıği zorlnklar arasındadır. Gerçi ilk zamanlarda proje konusunda bizim de «istim arkadan gelsin» misillu hatalı davranışlanmız oldu. Şn var ki, Konsorsiyumun naziı ülkelerinin davranıslan, çıkardıklan zorlnklar Türkiyenin hata ölçülerinin daima üstüne çıktı. *** Gerek Sayın Sunay'ın NATO, Dofu Batı münasebetlerinin ynmusaması konusunda söyledikleri, gerekse bildirinin aynı konnya temas eden bölümü. simdiye kadar bilinen Türk dıs politikasma bir yenilik getirmemekle beraber, hayli açıklık vermistir. Belirtilen göirüş, NATO ve Doğu Batı gerginliğinin azaltılması konnsnnda Fransa'va karsı olan görüstür; Amerikanın paralelindedir ve aynı zamanda genel hatları bakımından Harmel Plâniyle de birleşme halindedir. Türkive törüsüne göre NATO ve onnn topln askerî gücü ile Avrnpada ve baska verlerde meydana gelecek ynmnsamaya katkıda bnlunmak arasında hiçbir celisme yoktnr. Dolayısiyle NATO"ya bağlı olarak Tfirkive, dıs politikasının zeminini genişletebilir, komsnlariyle münaseuetlerini dostça yürütebilir, bagımsızlığa yeni kavusanülkeleri daha fazla destekliyebilir, kısacası dünya devletleri ile karsılıklı çıkarlara davanan bağlannı inkişaf ettirebilir. Tayınlanan bildiride bu görüs Doğu Batı iliskilerinin düzenlenmesi için «karsıhklı güven bavasının yaratılması lüznmn» eklenerek peklestirilmiştir. Vietnam konnsunda Sayın Sunay'ın, Basın Klübünde sorulara verdiçi cevap bildirideki ifadeden daha acıktır. Cumhnrbaskanımız cevabında. Vietnam meselesinin çöîümü için yapılan çalismaların askeri'den çok. sivasi yöne teksif edilmesi üzerinde dnrnyor. Konusmada ise, barısın bir an önce sağlanması dileğinde bulnnuyor. Sayın Sunay bn bakımdan Vietnam savasmı destekleyen ve Türkiyenin bu sava<=a Amerika yanında yardımını bile isteyen çevrelerden ayrılmakta. aynı zamanda Türkivenin görüşü üzerinde devam eden tereddütlere de cevap vennektedir. Ayrıca bildiriden de anlasılmaktadır ki, TurkiTe'mn Vietnama asker* göndermesi isteği ya da eğilimi hikâyssi artık tarihe kanşmıştır. *** Amerikadaki görüsmelerin özellikle bildirinin en önemli yanlanndan biri Kıbrıs meselesiyle ilgili olanıdır. Münasebetler gerginleseliberi bu konnda iki tarafı da kızdırmamak için göze batar ölçüde çekingen görünen ve sadece geri plândaki diplomatik baskılarla işi idare etmeğe çalısan Amerika, ikili bildiride yine açık olmaga dogrn yönelmiştir. Elbette bildirinin ifadesinden Amerika artık Türkiyeyi destekliyor gibi bir anlam çıkanlamaz ve zaten Amerikanın Türkiye ile Tnnanistan arasında böyle bir tercih yapması da imkânsızdır. Şu var ki, bildiri, ikili müzakerelere telmihte bulunarak müzakerelerin, tarafların meşru çıkarlannı uzlaştıran bir çözüm yoln bnlmasında geçerli oldnğunu ortaya koymakta ve mevcnt anlasmalann bağlayıcı hükümlerini esas faktör olarak kabnl etmektedir. Londra ve Zürih Antlaşmalannm batlayıcı hükfimlerine kar• olan Makarios ve Tunanistan için bildirinin bn bölümü hayli nyaı ncı olsa (erektir. ANKARA (CumhUTİyet Bürosn) CHP. Ortak Grupu, sekizlerîn bütün gayretlenne rağmen, Ecevitçilerin engellemesi üzerine dün toplanamamıştır. Grup toplanmış olsaydı, Ulus gazetesiıün tutumu hakkında genel görüşme önergesi ele ahnacak ldl Saat 10 da toplanmaaı gerefcen Ortak Grupa, Ecevitçi milletvekiU ve senatörler katılmamışlar ve koridorlarda kendi aralannda sohbet etrnişlerdir. Saat 11 e geldiği sırada toplantı salonunda 65 kişinin mevcut oldugu yoklama sonucu öğrenilmiştir. Bu 65 kişiye toplantının açilabillmesi için gerekli çoğunluğu sağlamak üzere, komisyonda bulunan C.H P. lı üyelerin sayısı da eklenmiş ve 86 rakamına ula(Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) CHP Ortak Grupu dıin toolanamadı "Mec/ı's zabıtlannda tahrifat,, idd/osı ile ilgili raporun görüşülmesi bitti ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Mıllet Mechsınde dun, Meclis tutanak ve ses bantları üzerinde tahrıf yapıldığı iddiasıyla kurulan Araştırma Komisyonunun herhangı bir tahrıfat olmadıgı şeklinde hazırladığı rapor üzerindekı goruşmeler sona erraıstır. Bolukbası yaptığı konuşmasmda «Kâbei millet olan Meclis çatısı altında bir ahlâksızlık yapılmıs olduğu inancındayım. Bunlar yalanlann kazdığı çuknrun içine düşmüstür» demıştir. Bolükbası'nm konuşması sırasında Selâhatün Baybora (AP) «tki saattenberi lâk lâk ediyor. Meclisin içine yor» demiş, bu sozler uzerine MP'hler «yuh» çekraislerdir. Bunun uzerine Bölukbaşı «Bu bir zamanlar bana hocam derdi» demis, Baybora ise «Talancı» dıye bağırmıştır, Daha sonra yeterük önergesi kabul edilmiş, ancak araştırmanm derinlestirilmesi için verilen bazı önergeler ise AP'lilerin oylarıvla reddedilmistir. CUMHURBAŞKANI CEVDET SUNAÎ ARLtNGTON'U ZtTARET EMÎŞ VE MÜTEVEFFA BAŞKAN KENNEDT'NtN MEZARINA ÇELENK KOTMUŞ, SATGI DURUŞUNDA BULUNMUŞTUR. Radyofoto: THA UPI (Washingt«ı îstanbul) Yeşilırmak ve Kızılırmak taştı AMASYA VE ÇARŞAMBA SULAR ALTINDA KALDI (Yurt Haberleri Servisi) Üç günden beri devam eden şiddetli yağmurlar ve dağlarda eriyen karlar yüzünden Yeşihrmak ve Kızılırmak nehirleri taşmış, Amasya ve Çarşamba'da birçok semti sular basmıştır. Taşkın dolayısiyle köprüler yıkıldığından ilçe ve köylerle irtibat kesilmiştir. Kızılırmağm Zara'da yüksekliği 5 metreye ulaşmıştır. Amasya içinden geçen Yeşilırmak'ın taşması sonucunda Hacılar Meydanı, Gökmedrese, îstasyon ve civarı, Ziyapaşa Bulvan, Ekinpazarı Caddesi ve 55 Evlerdeki bina ların ait katlan tamamen su altında kalmıştır. Sular altında kalan semtlerdeki halk, Samsundan getirtilen kayıklarla şehirdeki otel lere ve büyük yerlerdeki evlere ta şınmıştır. Yeşilınnak'a bağlı Tersakan, Çekerek ve Çorum ırmaklan da taşmıştır. Yeşilırmağm vâdi içinde g» nişliği 2 kilometreyi bubnuştur. (Arkası Sa. 7. Sü. 3 te) WASHİNGTON Sunay, «Basın hürriyetinin suiistimaline yegâne çare, yine basın hürriyetidir» demiştir. Cumhurbaşkanı Sunay, Millî Basın Kulübü tarafından şerefine verilen öğle yemeğinden sonra, sualleri cevaplandırmaya geçmeden yaptıgı konuşmada basın hürriyetinin önemini şu şekilde belirtmiştir: « Birleşik Devletlerin kamu ha yatindaki rol ve tesirinizi gayet iyi biliyorum. Amerika dünyaya feyiz li ve güçlü bir demokrasinin en büyük örneğini venniştir ve hepimiz bu başarıda, hür ve mesuliyeti ni müdrik bir basının ne kadar bü yük payı oldnğunu biliyoruz. Tabiatıyla, hükumet davranışla«Bilindigi üzere, devletimizitt rını didiklemek ve tenkid etmek temel düzenini kuran Anayasahürriyeti, bazan devlet adamlanmız kendi varlığını koruyucn nın ve memurlarının hayatını zormüeyyideleri ihtiva etmektedir. laştınr. Son senelerde bunu biz de Bu hükümler, Anayasa'nm kuTUrkiyede keşfettik. Fakat biz, rnlmasını öngördüğü knrulnslahür bir basınla yaşamanm güç olrın özel kannnlanna ve ceza tâduğunu bildiğimiz kadar, demokyin eden genel kannnlara bırarasinin de onsuz olamıyacağına ina kılmıştır. nıyoruz. Anayasa'nm korunmosı Memleketimizde basının artan di Dolmuş zamlan bugün karara namizmi ile iftihar etmekteyiz. Abağlanacaktır. Gerçekten Anayasanın birkaç tatürkün dediği gibi, basın hürriye yönden kornnması söz konusuBelediye Encümeni iki aydantinin suiistimaline yegâne çare, gednr. Bnnların biri, Anayasanın beri gündeminde bulunan dolmuş ne basm hürriyetidir. Ülke çapında yasama organına karşı korunmazammını dün incelemiş ve tarifeonüçten fazla gazete ve onbir dergi sı olup, bu Anayasa Mahkemesi lere 10 ilâ 25 kuru; arasında zam ile Türk basını nıüstesna bir toptarafından yerine getirilmekteyapılmasını uygun görmüştür. lum hizmeti görraektedir.» dir. tkincisi, Anayasanın yürütYalnız Üsküdar Beykoz, Kadıme organına karşı korunmandır. köy Pendik hatları uzaklığı seDevrim Bn görevi de, yargı organı yeribebiyle 50 kuruş zam görecektir. ne getirmektedir. Fakat AnayaSunay daha sonra Türkiyeyle ilBelediye Encümeni şoförlesanın korunması gereken yönleri gili gelişmeleri incelerken «Türklrin kısa mesafelerde dolmuş bunlardan ibaret olmayıp, yasayenin hftlen slyasi. iktisadl ve sos yapmasım önlemek ve vatanyal bir derrimin ortasmda oldugoma ve yfiriitme orçanlarının dıdaşa vasıt» srkmtısı çektirmen»» hatırlatmıstır. şında kalan kisi ve kurulnşlann mek için prensip olarak zammı kaAnayasanın düzenini bertaraf bul etmiştir. Tarife bugün Trafik Sunay Türkiyenin siyasi duruetmeyi hedef tntan faaliyetleriMüdürlüğünün katılacağı toplanmunu çöyle çizmiştir: ne karşı da Anayasanın koruntıda bir kere daha incelenecek, o•Çok partili sistemin geçmişte ba ması zorunludur. Bn faaliyetlenaylanarak yürürlüğe girecektir. zı zorluklara uğradığı gerçektir. (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) (Devamı Sa 7, Sü. 2 de) Anrak karşılaşılan güçlükler Türk milletinin gerçek demokrasisinin zaferini temin etmek hususundakl azmini sadece kuvvetlendirmiştir. Bugün, bu amaca varılmıştır. 1961 yılında kabul edilen Anayasa ve onnn vficud verdiği yeni müessese ler muntazam bir şekilde işlemektedir. Parlâmentoda her yöndekî si yasi kanaatleri aksettiren, altı siyasi parti temsil edilmektedir. Çok partili sistem hükumet istikrarını tehlikeye sokmaksızın işlemektedir. Anayasada öngörülen bütün si yasi, ferdi ve sosyal hak ve hürriyetler etkili bir şekilde temlnata bağlanmısür. Sekiz aydan beri Alıbey köyü çayırlarından birinde, «Bikyük Sadece Cumhuriyetln Başkanı Hipnotizmacı, Vibrasyonist, Ruh Doktoru» adları altında «tcrayı olarak değil, fakat, Türk tarihinin Sanat» eden Selahattin Sungur, aldatılmaya daha fazla dayanamaçetin bir devresuıdc mesullyetli gö revler yüklenmiş eski bir asker olarak şuna kaniim ki, demokrasi simdi milli hayatınuzda esaslı bir şekilde yerlesmiştir.» (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) TELSIZLE ÇALIŞAN HİPNOTİZMACI YAKAYI ELE VERDİ ZEYNEP AVCI 10 milyonluk kaçak kristal ele geçirildi Selahattin GÜLER Mali Polis, porselen kaçakçılığından sonra 10 milyonun üzerinde oldugu bildirilen büyük bır kristal kaçakçılığını daha ortaya çıkarmıştır. Kotada ithali olmadıgı halde büyük bir şebeke tarafından yurda sokulduğu anlaşılan kristallerin, Alman, Çekoslovak, Polonya ve İspanyol menşeli oldukları tespit edilmiştir. 24 kişilik bü polis ekibi dün Alibeyköy'deki Tanaş Altıncıoğlu' na ait kristal avize fabrikası ile tstiklâl Caddesindeki Simens ve Rubî, Bankalar Caddesindeki Roket ve Şimşek mağazalanyla bazı avize imalâthanelerine baskınlar yapmıştır. Baskınlarda alınan numuneler ekspertizlerinin yapılabilmesi için «acele» kaydıyla uzmanlara verilmiştir. (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) Selâhattin Sundur, polisler tarafından yakalanıp, üzerindeki teller ortaya çıkarıldıktan sonra. yan müşterilerı tarafından ihbar edilerek dun yapılan baskın sonunda suç ustu yakalanmıstır. «Telepati ile istikbali okuma» numaraları yapan «Büyük Ruh Doktoru»nda. tam kendısıne soru soran muşterılere ayaklarının al tından ve pantalonunun ıçınden geçen telsız vasıtası ve oğlunun yardımı ile cevap verırken. Sıyasi polis mensupları soyunmasını ısteyınce Doktorun butun «tstikbal okuma araçları» ortaya çıkmıştır. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Programını sırtında mavi bir İstanbul Malî polis teşkılâtmpelerın, başmda yun kavuk, beda, Emmyet mufettışlennce yurülınde kalın bır kuşak olduğu tülen tahkıkat ve araştırma dehalde başlatan «teknik falcı», on rinleştirilmektedir. Istanbu'da yü ce muşterılerden soru kâğıtlan rütülen ve son derece guh tututoplayıp bır kutuya doldurmaklan tahkikatla ılgılı olarak Emnı(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) yet Genel Müdurlüğüne gelen ha(Arkası Sa. 7. Sü 5 de) Bekçi parası kalkıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Hükumet Bekçı paralarmın iptah için bir tasan hazırlamak üzere çalısmalara baslamıstır. Daha önce konunun AP Grupunda ortaya atılması üzenne Grupta Abdurrahman Güler ba? kanlığında bır komısyon kurulmuştu. Komisyon çalışmalannı bitirmış ve «Asayış görevının Devletin esas görevi olduğuna, bu iş ıçın ayrıca vatandaşlara yük yüklenemiveceğine, bekçı paralarmm bütçeden karşılanmasına» karar vermiştir ARKADAŞ ISLIKLARI İstanbul Malî Polis Müdür/üğünde bir vatandaş tabonca ile tehdit edilmiş Kendi muh!acı Kurulduğundanberi gazetelerde, Allahın gnnü bir «Malî polis» lâfıdır gidiyor. Gümrük kaçakçüığı rnı? Malî polis elkoydn. Sahte paralar mı? Mali polis peşine düştü. Vergisv nl ödemiyenler mi? Malî polis yakalar, gibilerden her işte Mali polis. Son bir haftadır, bu «Malî polis» yine günün konusu ama, bo sefer başka türlü. Meğer bizim meşhur «Mali polis» in kendi içinde. çeşit çeşit dslavereler döner dururmns. O halde, vapılacak ilk i?, mevcut «Malî polis* in arkasına, bir başka «malî polis» tpşkilâtı koymak. O da aynı volu tutarsa bir üçüncü, o da böyle sapıtırsa, bir dördüncü «malî polis» daha knrmab. Korkann, gide gîde, hepimİB birer «mall polis» olacatn D. N. 15 1 ANANEVI Sandal âfem/nde iki kadın boğuldu, bir kız kayıp Kumkapı sahilinde, dün akşamki sandal sefası evlı ıkı kadırun boğularak ölmesine, 14 yaşındaki ilkokul beşinci smıf öğrencisi bir luzın da kaybolmasına sebep olmuştur. Sagmalcılarda oturan iki aylık evli Kemal Şen saat 17 sularında (Arkuı Sa. 7. Sü. 1 de) ECVET GÜREStN ' Cumhuriyet't İŞ, tŞTÎR...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog