Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

te siza kadmı kendi kurduğu kültürn sekse kadar (Masonik Kadın Ceiyetlerl de dahil) gizli cemiyetleriyle tanıtacak tek kitap DÜNYADA GİZLt KADIN CEMtYETLERİ Marianne Monestier. Tercüme: Matilda Sakar CUtli fiaü: 10 Lira lemeli isteyiniz. Kitapçılardan arayinız. OKAT YAYINEVİ Ankara Cad. « PJC. 1017 İSTANBUL Feza: 1048/3539 yıl soyı umhurİYe KURUCTJSU: YUNUS NADt Telgraı ve mektup Nikolay Gogol'un Hâüra Defteri» Yayinevi Goüç bikâyeçede bir Tffaya getir 5Tfllar: Tel p n ö w adrtsfc Cumhuriyet Istanbui Posts Kutusu: tstanbul No. 246 22 4 2 W 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 Ö 9 t**t*ı**hı* B llirnn 10X7 Çarşamba 5 Nisan 1 9 6 / Sunay şerefine verdiği yemekte Johnson Kore'deki mezarlar dostluğumuzun mirasıdır B dedi u AP SE1SATO GRUPU1SDA BAŞBAKAN TENKtü EDtLDt "Sonuna kadar ^ardıma dayanma fikrinde değiliz,, BOMBA OLAYI POLİS'E ÎSTANBUL AMERİKAN KONSOLOSHANESİ ÖNÜNDE DE TEDBİR ALDIRTTI BOMBAYI ATANLAR TESBIT Demirel Size hesop vermeye mecbur değilim,, dedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Dış Haberler Servisi WASHİNGTON Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Başkan Johnson'ın Beyaz Sarayda şerefine verdiği yemekte «kalkınma hedelimize ulaşabilmek için halihazırda dış iktisadî yarduna ihtiyacımız vardır. Ancak, ilânihaye bu yardımlara dayanmak niyetinde değiliz. «Emelimiz aksine iç ve dış kaynaklanmizi en müessir bir şekide kullanarak, 3 üncü beş yülık plân devresinde kendi kendimize yeterli bir iktisadî kalkınma gücüne kavuşmaktır» demiştir. Sunay bu yemekte yaptığı konuşmada kendisine gösterilen hüsnu kabule teşekkur etmış, ayrıca ozetle şunları da soylemiştir: Bu arada bomba i!e ılgıli olarak Dışişleri Bakanı thsan Sabri Çağlayangıl şu şekılde konuşmuştur: «Amerikan Dışişleri Bakanı Dean Rusk, bu bombanın hedefinin muhtemelen sefaret olmadığını söyledi ve buna rağmen tahkikatın devam ettiğini belirtti. Rusk aynca şunları da söyledi: Eğer bomba tesadüfen Sefaretinizi hedef aldıysa, bu gösterir ki Tfirkiyenin Amerikada bir tane düşma ni varn, 200 milyon da dostu var dır.» Öte yandan öncekı gece, Süleyman Demirel Ankaradan Çağlayangil'e telefon ederek bomba olayı hakkmda bilgı almıştır. Bu arada Ajnerikan resmi makamlan, Cumhurbaşkanımız Su* nay'ın Amerikayı ziyareti sırasında, her ihtimale karşı gezeceği bfi tün şebiılerde çüvenlik tedbirleri almış bulonmaktadır. tlgililer bir soruya karşılık, bu nun bomba hadisesı ile ilgisi olmadığını, dost ve mütteflk bir Ulkenin Cumhurbaşkanının ziyaret edeceği yerlerde, bu gibi tedbirlerin almmasının mutat olduğunu söylemişlerdir. (Dış Haberler Servisi) WASHİNGTON Cumhurbaşkanı SunaGörüşmeler ynı Amerika gezisi sıraToplantıda ilk olarak Saim Sangollu söz almış Başbakanın suıda, VVashinçtondaki Türk Büyükelçilijri ö ıstışare zaruretmden bahsetmiştır. nünde patlayan bomba ile ilgili tahkikata de Sekreterler seviyesinde vam edilmektedir. ElçiÇanakkale Senatorü Zıya Terliğe ait olmayan bir o men sert bir konuşma yaparak «Sız sekreter sevıyesındeki intomobili tahrip eden sanları etrafınıza topluyorsunuz» bombanın parçaları lâ • dedıkten sonra, hukumetin isboratuvara gönderilmiş tıkrarh bir mali politlka güdemediğinı, fazla bir iş yapamatir. dığını one sürmuştür. I Cumhuriyet Senatosu Grupunun dün yaptığı toplantıda hükumet değişikliği ve özellikle bu değişiklik yapıhrken Başbakanın Senato Grupu ile istişarede bulunmaması tenkid edilmiştir. CHP ORTAR GRUPÜ BUGÜN TOPLANIYOR ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan haklı Soz alan Sırrı Uzunhasanoğlu «bu grup toplantısına ne lüzum vardır. Başbakan Demirel kabine değişıklığını yaparken gayet yerınde hareket etmıştir» demis, bu sozler homurtulann yukselmesine yol açmıştır. Başbakanın konuşması Tenkıtlerı cevaplandıran Başbakan Demirel, ozetle şunları soylemiştir: «Senato grupuna karşı bir tutum yoktur. Kabine degisikliği ieraî bir zaruretten doemuşiur. Teker \eker bu zaruretleri anlatmakda Tayda görmuyorüm. Teptığım şey, yeniden bir hükumet tfskili değildir. Bu defa istişare için zaruret görmedim. Bu bakımdan alınçanlığa lüzum yoktur, Tüzük bakımından bir kabine değişikliği için size hesap verme meeburiyetinde deçilim. Bakarsınız bir gün yeniden hükumet değisir, bu defa kabineye 10 senatör alırıtn. Ziye Termen'in sözlerine gelînce, arkadaslarımın hiç biri sekreter seviyesinde değildir. (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) önerge 42 si milletvekıli ve 15 ı Senatör olmak üzere 57 CHP li Parlâmento üvesı tarafından verilmiştir. Ancak, CHP Grupu Yonetım Kurulu çevrelerinde 22 üyelık Grup Yonetim Kuri'llarını da irnzalayıcılar arasına katarak bu önergenın 7f Grup üyesi farafından imzalandığı öne sürülmektedir. • pu buETün toplanacak, çoğıınhik oldıığu takdirde 57 srrup üvesi tarafından verilmis olan ve Ulus gazetesinin tutumunu tenkid eden önerge görü şülecektir. £J C •• p ortak e^u Önergede ne var önergede özetle su hususlar öne sürülmektedir: O Ulus gazetesinde Parti fikriyatına aykırı yaytnlar yapılmaktadır. O Ulus gazetesinde grup üyelerine yakışıksız isnatlarda bulunulmaktadır. O Ulns gazetesinin zararları parti bütçesinden öden(Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) Ankara önemsemedi Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay Beyaz Sarayın bahçcsinde büyük bir merasimle karşılanmıştır. Resimde Amerika Cumhurbaşkanı Johnson misafiri Sunay'ı kendilerini bekleyen otomobile götürürken görülüyor. Radyoioto: THA UPİ (Washington Istanbui) ANKARA (Cumhuriyet Büıosu) Başbakan Süleyman Demirel, dün, Washington Büyükelçüiğimi ze atılan bomba ile ilgili olarak kendisine yöneltilen sonılara, «ön ceki gece bildiri yayınladık. Bu konuda yeni bir gelişme yok» cevabını venniştir. Olayı fazla önemsemiyen Dışişleri yetkilüeri ise, bu konuda herhangi bir beyanda bulunmaktan kaçınmışlardır. Dışişleri söz<^isü Oktay tşcan, «Olaydan üzüntü duyulup duyulmadığını» soran gazetecilere, «Polis tahkikatı neticesi açıklanmadan bir yorumda bulunamam* (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) £ Demokrasi «Biz Türkiye'de bütün hürriyet mücadelesinin ilham kaynağı olan Büyük Amerikan Demokrasisine derin bir bayranlık beslemekteyiz. Türkiye'de demokratik müesseselerimizin kuv vet ve hayatiyeti ile iftihar etmekteyiz. «Türk milletinin ferdi ve siyasî hürriyet ideaUerine ne kadar büyük ve sarsılmaz bir azimle bağlı olduğunu bilirsiniz. Türkiye'de demokratik müesseselerimizin kuvvet ve hayatiyeti ile iftihar etmekteyiz. «Türk milleti iktisadî ve sosyal kalkınmasını sür'atli bir sekilde temin etmek gibi güç bir meseleyi de hürriyet ve demokrasi prensipleri çerçevesinde hal letmek azmindedir.» Cumhurbaskanı Sunay, Turkıye'nin NATO'ya bağlılığını bir kere daha teyıt ettığı konuşmasında, Kıbrıs konusuna da şu şekılde değinmıştır: «Böleemizde mevcut üzficfi bir ibtilâlın devamından ancak esef duyuyoruz. Bu meseleye bütün ilgili tarafların meşru menfaatlerini teminat altına alacak bansın bir çözüm yolu için ne kadar 'gayret sarfetmiş ol duğumuzu biliyorsunuz. Bu istikametteki gayretlerimize devam edeceğimizi, fakat, ayni zamanda da, meseleye tek taraflı bir çözüm yolu getinneğe matuf tcsebbüs ve tazyiklere de müsamaha etmemeğe azimli olduğumuzu ifade etmek isterim.» (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) ATİNA YARINDAN ÎZLİYOR K.DAPONTE bidiriyor TINA Yunamstandaki sıyasî buhranm devam etmesıne rağmen, Devlet Başkanı Sunay'ın Amerıka zıyareti Atınada ılgı ile ızlenmektedır. Yunan basım da dün sabah Sunay 'ın gorusmeleri hakkındaki haberlere geniş yer vermıştır. Gazeteler genellıkle Sunay ile Başkan Johnson arasmda ele alınacak konuların başında Kıbrıs meselesınin bulunduğunu belırtmektedır. Bu cumleden olarak sağc» «Kathimerini», «Sunay'ın bu ziyareti sonucunda Türkiye ile Amerika arasındaki eski iyi Uişkilerin yeniden canlanması bekleniyor» demektedir. (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) Uçüncü olay Türkiye ile Amerika arasındaki dostluk ilişkilerinin devam edegeldiği son 10 yıl içinde bu, uçüncü bomba olayıdır. Birincisi Dnlles geldiği sırada Ankaradaki, sadece ismi Amerikan olan bir kitabevinin bahçesiyle Amerikan sefarethanesinin depo bölümünde patlamıştı. Bahçenin bir kiişesine gömülmüş bombanın inlilâkı çevrede hayli tahribat yaptı. Ve olayın faili >a da failleri bulunamadı. O zaman patlamamn çesitli sövlentilere vesile verdiğini hatırlanz. Fakat nedense bizim ilgililer tahkikatın sonucunda kamu oyunu tatmin edecek bir açıklama yapmak lüzumu OLAYLARIN ARDINDAKİ A rikan münasebetlerinin şeker renk olduğu dönemden tatlılaşma dönemindeki geçişe rastlaması telâsı büsbütün artırraıstı. tlgililer borabaların önce plâstik oldnğunu söylediler, sonra kendi kendine ayarlanan silâhlardan olduğa bildirildi, tahkikat, tetkikat ve sonunda o olay da faıli meçhul olaylar dolabına girdi. VVashington'daki patlama bunlardan biraz daha değişik Muğla Cezaevinde kanlı kavga ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhuriyet Senatosunun dunkü oturumunda gündem dışı bir ko nuşma yapan Yiğıt Köker, kota dışı usulsüz şekilde ytırda sokulan mallar meselesine değine rek özetle şunları soylemiştir. «1963 yılında Antalya'nm küçük Çaltıcak mevkiinde büyük bir ' turistik tesis inşa edileceği talebi ile turizm belgesi isteyen Özkan Kollektif Şirketinin bu talebi ilgili komite tarafından reddedilmiştir. Bu duruma rağmen aynı yıl Turizm Bakanının resmen verdiği bir emir ile ^rmaya turizm belgesi verilmiştir. Aynca, firma yine 1963 yılın da Ticaret Bakanlığma müracaat etmiş, Antalya'da turistik tesis kurmak için înter învest Şirketinin 5 milyon dolar yatırun yapacağını bildirmiştic. Mer kez Bankası ile Ziraat Bankasınm soz konusu firma hakkmda verdiği bilgi oulmsuz çıkmıştır. 1965 yıhnda şirket müracaatını yenilemiş ve yabancı sermayeyi teşvik kanunu gereğince İnter Invest'e kuruluş müsaadesi verilmiştir. (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Kaçakçüar ve mermfler.. 916 TIBfiNCfl 400 BİN MERMİ Büyükdere Gümrük Muhalaza Âmiri Nevzat Atılgan ldaresindekl ekipler dun Kavak Kılavuzluk tstasyonunun bulunduğu Büyük Llman mevkiinde yakaladıklan Büyük Çamlıca motöründe son yıllarui en büyük süâh kaçakçılığını meydana çıkarmışlardır. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 te) Mahkumlardan biri öldü beşi yaralandı 1VÎUĞLA Şehrimız cezaevinde dün saat 13.30 da mahkumlar arasmda çıkan kavgada bir kişi öldürülmüş, beş kişi de yaralanmış tır. Kavga, cezaevindeki kahve ocağının işletilmesi yüzünden çıkmış, mahkum ve tutuklular kesici âlet ve tahtalarla birbırlerine girmişlerdir. Olay sırasında Başgardiyana da saldınlmak istenmiştir ölen Akçakocalı Ahmet Çakır bir kan dâvasmdan dolayı tutuk lu bulunuyordu. Yaralılardan Mustafa Tekin, Osman Serçe, Ö mer Özbek, Mustafa Sarol ve Ö mer Demir hastahaneye kaldırıl mıştır. Kavga saat 15.30 a doğru bastı rılmıştır. Yaralı bir mahkum «Kahve ocağının işletilmesi yü zünden meydana gelen gTuplaşma lardan cezaevinin 9 gündenber kargaşabk içinde bulunduğunu soylemiştir. !flevzu mu anyorlar? Türkiye Devlet Başkanı Sayın Sunay'ın, Ameriktı Devlet Başkanı Sayın »ohnson ile, konuşmalara başladığı gün, hattâ saatte, Türkiye devleti resmî ajansı A A. şu haberi veriyordu: «Amerikan sıyasî çevrelerinde, üzerinde mutabık kahnan busus, Türkiye ile Amerika BT uıda, çözüm bekliyen hıç biı meselenın bulunmadığıdır.» Hoppalaaaaaa... Demek bizce var, onlarca yok. Ama, koskoca Cumhurbaşkanımız da «bahar eyyamıdır şimdi» deyip, Amerikaya şöyle bir «lâm elif» çizmeye gitmıyeceğine göre... Yoksa, şimdi VVashinçton'da. konuşulup konuşulmıyacak bir mesele olup olmadığı mı konuşuluyor? D. N. I Türkiye Ermenileri Patrikhanesı Başpiskoposu Şinoık KaVustyan, Amerıka'daki Ermenilerın «Ermeni meselesı» ni Birleşmiş Mılletlere getırmek içm yaptıkları çağrıyı «tasvip etmediğini» belirtmış ve «Türk Ermenileri olarak meselemiz ve dâvamız yoktur. Dâva kapanmıştır. Biz, Türk milletinin cüzüyiz» demiştir. Baspıskopos Kalustyan, bu konuda patrıkhanenın gorüşunü all Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) "ERMENf DAVASI YOKTUR.. ERMENİ KOMİTESİ TARAFINDAN NEW YORK TÎMES GAZETESİNE VERİLEN İLÂN nu bile duymadılar, olay kapanıp gitti. Diğeri iki yıl kadar önce tstanbuldaki Amerikan Haberler Merkezi ve Kütiiphancsinde patlatılan bombalardır ki, herkesi telâşlandırmıştı. Hele bu olayın, Türk • Amenitelik gösteriyor ve îlk bakısta, sadece dikkati çekmek için yapılan bir gösteri intibaını veriyor. Ve yine geleıı haberlerden anlasıldıgına göre, bombanın patlatılmasındaki ••• (Arkası Sa. '. Sü. 3 de> (YURT HABERLERİ SERVtSt) İç Anadolu bolgesmde kar ve yağmur yüzünden can ve mal kayıpları olmuştur. Amasya'da yağan şiddetli yağmurlardan Kızılırmak nehri taşmış, 50 bin dönüm ekıli arazi ile bazı koyler sular altında kalmıştır. Şehir içinde bazı yerler gol haline gelmiş, bu yıizden Samsun' dan sandallar getırtılmlştir. Heyşehir'in 8 Teknisyen kar altında mahsur kaldı ki radyolink istasyonunda hat ba kımı ile görevli 8 PTT teknisyenı mahsur kalmıştır îlgilıler, 3 bin metre yuksekte kurulu istasyonda mahsur kalan teknısyenlerin bir tunel kazarak hava alabıldiklerüıı, 2 gunlük yıyecekleri kaldığıru söylemışlerdır. Teknısyenlerin kurtanlması ıçın iskerî birlikler den yardım ıstanmiştir. Sıvas'ta dunden ıtibaren kar (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) IN KESMEK tSTEDİĞİ PARMAK.. Şerlat uzerine Islâm devleti kurulrrmsını isteyen gızlı öroşurler dağı tıhyor Gazetelerden
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog