Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

İşte size kadını kendi kurduğu (Kültüıden sex'e kadar) gizli cemiyetleriyle tanıtacak' tek kitap. Dünyada Gizli Kadın Cemiyetleri Yazan: Marianne Monestier Türkçesi: Matilda Sakar ÇTKTL )demeli isteyiniz. Kitapçıruzdan arayıniî O K A T Y A Y I N E V İ inkara Caddesi 45 P.K. 1017 İstanbnl 3ağıtım yerieri: Orhan Özşişman İzmit Ihsan ve Armağan Gerçeksi Bursa Başkent Yayınevi Ankara. 43. yıl sayı 15328 um urıye KURüCUSü: TONÜS NADİ Telgraf ve m e k t u p adresfc C u m h u r i y e t İstanbul Posta K u t u s u : t s t a n b a l No. 246 Teiefoıüar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 22 42 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Çagımız yük yaiarl urois'nin bu yınlan arasında edebiyaünın en buolan Andre Mam Varlık Yave tükenrnısti. yeni bir çeVarlık Yayneji bu virisini 4 # ' * Salı 4 Nisan 1967 YAPILAN İHBARLAR ÜZERİNE TAHKtKAT AÇ1LDI CUMHURBAŞKANI SUNAY AMERİKA'DA DEMİREL BASKANLIĞINDA YAPILAN BtR TOPLANTIDAN SONRA BİLDİRt YA Y1NLANDI POLİSE ALÂRM Ermeni Meselesi» nin B. M. e gelirilmesi için Sunay'dan yardım îstendi NEW YORK Amerikadaki Erneniler, «Ermeni meselesi»nin iirleşmiş Milletler gündemine Iınmasına yardımcı olması için tirkiye Cumhurbaşkaru Cevdet iunaya bir çağnda bulunmuşlar[ır. Çağn Amerika Ermeni Milll Comitesi tarafından «The New fork Times» gazetesine verilen biı lânda yer almaktadır. İlânda, «Erneni meselesi» nin B. M. gündenine alınmasını desteklemesinin rUrkiyenin «dünya banşına katkı;ı» olacağı ileri sürülmektedir. İlânda şöyle denilmektedir: «Böylece tarihi bir milletin eğenenlik ve Ubii haklarının bir lereceye kadar iadesme hizmet •dilecek ve bu, Türk hükumetleriıin yaptıklan hâtalara karşı duyuan pişmanlığın en kuvvetli işare,i olacaktır. Ayrıca diğer bfitün yaralı milletere uluslararası ahlâkı desteklene konusunda Türkivenin samimi ılduguna dair dramatik bir delil teşkil edecektir.» t'ânda malum Ermeni iddialan Ja tekrarlanmakta ve «1915 jeno>idinde Ermeni nüfusunun °i>40 nin katledildiği ve mUyarlarca tlolar deçerinde Ermeni emlâkine cl konulduğu» ileri sürülmektedir. Millî Komitenin Boston'daki merkezinde bir üye, ilân için «The New Tork Times» gazetesine 2.000 dolardan fazla para ödendiğini açıklamıştır. Millî Komitenin sekreteri olan Boston'lu bir iş adamı Sonentz Papazyan, Washington'daki Türk Büyükelçiliğine bomba atılması olayıyla ilgili olarak da şunları söylemiştir: «Çok sorumsuzca bir hareket. Bizimle hiçbir ilgisi olmadığı muhakkak. Ermemler tarafından atıldığını veya Ermeni meselesiyle herhangi bir ilgisi olduğunu sanmıyorum.» Washingt onda, Elçilik binamıza bomba atıldı VERİLDt Dış Haberler Servisi BOMBANIN PVTI.AD1ÜI ELÇİLİK BINASI VE OTOMOBO.. WASHİNGTON Amerikaya 12 günlük bir ziyaret yapmakta olan Curahurbaskanı Sunay, Washingtou'da Johnson'la görüşmeye gitmeden dokuz saat önce, YVashington'daki Türk Büyükelçiliği binasına Türkiye saatiyle 10.30'da bir bomba atılmıştır. VTASHİNGTON, (Ajanslar) Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ile ABD Başkam Johnson arasındaki resmî göruşmelere Türkiye saatiyle dun gece saat 24 de başlanrruştır. İki gün sürecek göruşmeler sonunda ortak bır bıldıri yayınlacaktır. Sunay, Johnsonla Kıbrıs meselesi ve ülkesinin Türkiyedeki Amerikan üsleriyle ilgili yeni anlaşmalar yapmak arzusu gibi nazik konulan göruşecektir. Türk Devlet Baskanmın özellikle, Kıbrıs konusunda yanlış bir tutum içine girmemesi için Amerikayı uyaracağı soylenmektedir. Türkiye Amerika nüşmeleri dün gece başladı TRABZON Karadeniz tütün pıyasası dışında tutulan Akçaabat ve Trabzon ekicı tütün oiyasası Gümrük ve Tekel Bakanı îbrahım Tekin tarafından dün sabah saat 9 da açılmıştır. Bu yıl Trabzon tütününe 16, Akçaabat tütününe ise 16,5 lira baş fi yat verilmiştir. Fiyatlar geçen yükmin aynıdır. Öte yandan Karadeniz Sölgesi Tütün Ekicileri Federasyonu, adına bir konuşma yapan Dursun Demirci. tutünlerin değerlendırilmesınde son zamların gozönunde bulundurulmamış olmasmı yermiş, daha büyük bir fiyat bekledıklerini belırterek, Bakanın aÇikNdığı fıyatlardan memnun olrrladık.irını sovlemiştir. Dursun Demirci ayrıca, bir basın toplantısı yaparak tütün rkicilerınin durumunu açıklıyaoağını sözlerine eklemiştir. MARMARA TÜTÜN PIYASASI BUGÜN AÇILIYOR ADAPAZARI Marmara ekici tütün piyasası bu sabah yapılacak torenlerle Hendek, Geyve, Pamukova ve merkezde açılacaktır Sakarya bölgesinın tütün rekoltesı, 4,5 milyon kilo civarındadır. Ekiciler başfiyatın 16 liradan açılmasını bek lemektedirler. Ekiciler, tütün fiatlanndan memnun değil Bomba elçiliğin 6 metre ötesinde patlamıştır. înfüâkte, sokakta park etmiş vaziyette duran arabanın sol arka kapısı yanmıştır. Henüz kıme ait oîdugu b'ğrenilemiyen bu araba, binanın arka tarafında, bir park yerinde bulunmaktaydı. Polis, bomNmm karton tnthu*tuya yerleştirilmiş oldugunu bildırmiştir. Polıs daha evvel, bombamn muhtemelen bir arabadan fırlatıldığını ileri siirmüş, daha sonra bır kapsıil ve kapsülden bombaya uzanan bir tel bulduğunu açıklamıştır. Bombanın uzaktan kumanda ile infilâkini sağlayan kapsül mekanızması, park yerinin 15 metre kadar ötesinde bir ağaç kütügünde yarı gizlenmiş halde bulunmuştur. Polis ve Federal Arastırma Bürosu (FBI) ajanları tahkikata devam etmektedir. Durumun aydınlanabilmesı için FBI'ın bazı tecrübeler yaptığı ve araştırmalarda bulunduğu anlaşümaktadır. Olayla ılgılı olarak Dışişleri Bakanhğı veya Beyaz Saray Baskan Johnson'ın resmî konuğu oherhangi bir yorumda bulunlarak Amerika'ya fiden Cumhurmamıştır. Ancak her zamankınbaşkanı Cevdet Sunay, dün Beyaz Saray Cumhnrbaskanlıden çok daha sıkı emniyet tedğı parkmda bizzat Başkan Johnson tarafından törenle karbirleri alınmış ve durum Suşılanmıştır. Yukandaki resimde her iki Devlet Başkam eşleri ile birnay'ın geliş haberini vermek ilikte tören sırasında çörülüyorlar. (Soldan sağa : Bayan Johnson, çın Beyaz Saraya varan gazeteCumhurbaşkanı Sunay, Baskan Johnson ve Bayan Sunay). cileri de etkilemiştir. İki Devlet Telefoto: UPtTHA (YVashington tstanbul) Başkam kısa bir şehir gezisine çıkıncıya kadar gazetecüenn Beyaz Saravdan ayrılmalarına musaade edılmemiştir. KARŞILAMA Geceyi Philadelphia'da geçiren Sunay ve beraberindekiler Türkiye saatiyle saat 11 de Maryland eyaletinde, Andrews hava kuvvetleri üssüne gelmişlerdir. Buradan bir helıkopterle Beyaz Sarayın hemen arkasındaki alana inen Sunay, özel bir arabayla Beyaz Sa(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) öncekı gün, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunayın Amerikaya uğurlanma törenı sırasında An • kar» Merkez Komutanı Tümgeneral Sabri Koçak tarafından hakarete uğrayan Emnıyet Müdür Muavini, Îbrahım Ural dâvâ açılmak ısteğiyle Savcılığa müracaat etmiştır. Bilindiğı gıbı, önceki gun. Esenboğa Havaalanında tören sırasında fotoğraf çeken gezetecılere Merkez Komutanlığı subaylarınca mânı olunmak ısten • toiv tm^tua4a< «a^eMıcılerlc E.Ubayiar tartışmışlardır. Daha sonra, Merkez Komutanı gazete cilere bağırmış ve görevını yap madığı ıddıasıyle de Emnıyet Müdür Muavını Îbrahım Urala hakarette bulunmuştu. lorahım Ural Merkez Komutanının kendısıne vazıfe başında hakaret ettığı ve fiıll mukavemette bulunduğu iddıasıvle Ankara Savcılığına müracaat ederek dâvâ açılmasını ıstemıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) stanbul Malî Polis Müdürü Rafet Kaplangı ile beş âmir ve üç memur görevlerinden alınmıslardır. Kaplangıya süresiz izin verilmiş, âmir ve memurlar da başka yerlere atanmışlardır. Malî Polis Müdürlüğüne atanan Ankara Malî Şube Müdürü Naci Tolun da dün gorevıne başlamıştır. İstanbul Mali Poüs Teşkilâtı hakkındaki ihbarlar ve bazı dedikoduların önüne geçmek için yapıldığı bildirilen bu değişiklikle ilgili olarak Emniyet Müdürü Haydar özkın, «L&zum förülmüş ve değiştirilmişlerdir. Bir tahkikat konusurfun olup ol madığını bilmiyorum» demiştir. Öteyandan Ankaradan verilen bilgiye göre görevi kötüye kullan makla ilgili görülen ihbarlar üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tahkikat açümıştır. ÂMtRLER Değiştirilen ve başka yere atanan âmirler arasmda, Şube Müdür Yardımcısı Ali Alpay, Gümrük grupu âmiri Cezmi Özkan, D5 viz grupu âmiri Hikmet Veldet, İnterpol grupu şefi Muammer Gün han, Şerafettin Malkoç bulunmak tadır. Memurlar ise, Mücahit San dıkçı, Mehmet Gül ve Kâmil Öztürktür. (Arkası Sa. 7. Sü. 8 de) Mali Polis Müdürii 5 âmir ve 3 memur İ görevden lımir II Başkam Orhon, Feyzıoğfu için tazminat dâvası açacak İZMİR (Cumhuriyet Bürosu) tzmir îl Başkam Talât Orhon, 8 lerin Izmır loplantısında kendisi için «Maksadı malum ve kime hizmet ettiği artık belli olan» şeklinde konuştugunu Ueri sUrdügü Turhan Feyzioğlu hakkında taaminat dâv&sı açacağınf bildirmistir Orhon dün bu konuda inceleme lerde bulundugunu, Feyzioğluna noterden ihtarname çektiğinl söy lemiş ve «Verilen mühlet içinde bu sözlerini açıklayacak belgeler ortaya koyamazsa. kendisi hakkın da tazminat dâvası açacafım» demiştir. FEYZİOGLCNTJN YEMEKTEKİ TEMASLARI Diger taraftan 8 ler şerefine ön ceki gece Hancı restoranda verilen ziyafette Turhan Feyzioflu 20 den fazla masayı teker teker zijaret edip, 200 den fazla C.H.P I I Ue ayrı ayn görüşmüştür. Feyzioğlu bir ara gazetecilerle de konuşmuş ve kendisine yöneltılen, (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) KANELLEPULOS Yeni Yunan Hükumetini Kanellepulos kurdu • MERKEZ BİRLÎĞİ İLE SOLCULARIN SERT TEPKt GÖSTERMELERİ BEKLENİYOR (Dış Haberler Servisi) TİNA Kıral Konstantın dun, hükumeti kurma ve Yunanıstanın son ıkı yıl ıçınde karşılaştığı en vahım buhranı sona erdırme çetın gorevını sağcı Mılli Radıkal Bırlığı Partısi lERE) Başkanı Kanellepulosa vermıştır Venı hukumet, Türkiye saatiyle 16.15 de Merkez Bırlıği Partisı ve solcuların protestolan arasında yemin etmiştir. Kanellepulos, 67 yaşındadır ve ilk defa Başbakan olmaktadır. Daha oncekı Başbakanlığı sadece bır gun sürmüştür. ERE nin kurucusu Karamanlisin karısının amcasıdır. Genç Kıral kararını, siyasi buhranı çozümlemek amacıyla siyasî parti hderlerıyle yapmayı tasarladığı konferansı, Merkez Birliği liderı Papandreu' nun katılmayacağını bıldırtnesi üzerine ıptal etmesinden hemen sonra vermiştır. (Papandreu' nun Konstantinin dâvetini reddetmesı ve daha önceki gelişmeler hakkındaki haberimizi üçüncü sahifede bulacaksınız.) A Sunay, johnson i l e Belediye Baskanının öldürülmesi infial uyandırdı İKİ KÖY HALKI 3 GÜNDÜR ÇARPIŞIYOR Mec/ı s'te kurban kesimi anlatıldı JAN PlERS "Beatnikleri ilk dolmuşla sınır dışı etmek gerekir,, Bir süredir yurdumuzda incelemelerde bulunan. Belçika Turızm Bakanı Jan Pıers, dün Belediye Sa rayında düzenlediği basm toplantı sında, «Beatnick»lerle ilgili bır so ruya karşılık »Asi genç beatnickleri ilk dolmnşla sınır dısı etmek gerekir» demıştır. (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) ANKARA (Cumburiyet Bürosu) Millet Meclisimn dünkü oturumunda gündem dışı bir konuşma yapan Mevlüt Yılmaz (AJ>.) Kurban derüerinin yalnız Türk Hava Kurumu taralından toplanmasını tenkid etmiş, bazı dini kuruluşların da Kurban derisi toplamaya hakkı oldukiarım ılen sünnüş ve Kurban kesmek ıçm zorunlu koşulları Meclis kürsüsünden anJatmıştır. Yılmaz konuşmasında «Kurbanin» tanımını yapmış, kimlerin kurban kesebüeceklerini açıkla(Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) AP Senato Grupu bugün toplanıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) AP Cumhuriyet Senatosu Grupu bugün olağanüstü bir toplantı yaparak kabine değişikliği konusunu görüsecektir. BiUndiği gibi, kabineye giren 7 yeni Bakan arasında hiç bir senatör bulunmaması AP'li senatörler arasında tcpki ile karşılanmış ve Grupun olağanüstü toplantıya çağrılması Yönetira Kurulunca karar laştırılmıştı. Belirtildiğine göre, bu toplantıda Başbakan Süleyman Demirel de hazır bulunacak ve AP li senatörle (Arkası Sa. 7, Sü. i te) Yeni Bakanların ilk demeçleri Dr. Bi/gîç: Ulaştırma hizmetleri geliştirilecek ANKARA, (Cumhnriyet Bürosu) Dun görevlerine başhyan yeni Bakanlar, bu münasebetle beyanatlar vermişlerdir. Ulaştırma Bakanhğı görevine atanan Dr. Sadettm Bılgiç dün basına verdiğı demeçte, ulaştırma faaliyetlerinın vatandaş vararına yurutüleceğıni ifade etmıştır. (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) TürkİYe 2000 yılında refaha kavuşabilir, TRABZON Duzköy Belediye Başkam Davut Kayhan'ın, cumartesi gürrü CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit'i dinlerken öldürülmesi, ötedenberi yayla anlaşmazlığından araları açık bulunan Gürgendağ ve Düzköy halkım karşı karşıya getirmiştir. Olaydan sonra galeyana gelen köylüler, mevzilenmişler ve karşılıklı silâh atışına başlamışlardır. Pazar günü şiddetlenen müsademe sırasuıda Gürgendağ köyünden Ali Papuçcu isminde bir köylü öldürülmüş. 1 kışı yaralanmıştır. Bu arada, mevzılere yaklaşmakta olan Isa Dağ adında bır jandarma en de ayağından yara lanmıştır. Olaydan sonra Akçaabat Kaymakamı iki köye jandarma kuvvetı sevketmışse de olaylar büyüdüğünden Trabzon' dan takviye ıstenmıştır. ll Janon zamanlarda adam Öldürdarma Komutanı Albav Cemal me, yaralama, hırsızlık olayErbil Komutasındakı jandarma ları göze batacak kadar arttı. birliklen, Düzköye giderek mev Bu olaylarm fazlalığı ilk bakışta normal gibi görülür. Nüfus artzilenmislerdır Köylüler arasın maktadır, üstelik haberleşme ada müsademe bütün şiddetıyle raçlan geliştiği için olaylar kadevam etmektedir Akçaabat mu oyuna daha fazla akseder olSavcısı tsmaıl Erbay. dün sabah muştur. olav yerıne hareket etmiştır Şu var ki nüfus artışı ve haIntikam için berlerin aksetmesindeki genişliği kabul etmekle beraber, özellikle öldürülmüş cinayetlerin hem mahiyet bakımından bir değişiklik gösterdiğiüte yandan, Düzköy Belediye ni, hem de sayı olarak arttığını Baskanını öldüren Hasret Pagozden uzak tutamayiz. Cinayetbuççu suçunu ıtiraf etmi? ve 7 lerdeki mahiyet değişikliklerî ruay önce öldürülen yeğenının inhî bezuklukların sonucu olarak tikammı almak için cınayetı işgörünmektedir. Meselâ cinsi salediğini söylemiştir. pıklığa bağlı adam öldurme olaYları son yıllarda sıklaşmtştır. Bunun yanında yine ruhî bozuklukların sonucu kabul edilen davt ranışlardan ileri gelen yaralama ve öldürme olaylannın arttığını Istatistikler göstermektedir. KüGAZtANTEP Prol. Besım çüklere tecavüz, homoseksüalite Üstünel dün burada verdığı yine öldürme olaylarında gittik«Türkivenin gelisme imkânlan» çe yer alıyor. konulu konferansta Türkiyenın Ayrıca toprak ihtilâfları, tarla. ekonomik bakımdan geleceğı hu (Arkası Sa. 1. Sü. 7 de) Gazeteyi kanştınyor: « Yaz mevsimi yaklaştıkça kaçak insaat da çoğaldı.» Malum. Başka? « İmar Müdürlüğü 118 kaçak insaat tesbit etmiştir.» Fazlasını neye etmemiş? Pe> ki, başka? « Bunlan yıktırmak için...» Anladık, anladık, zor yıktınr. Başka? « Bu çeşit İnsaat sahipleri de yıktınnamak fayesiyle^j» Malum. Minare ve küıf meselesi. Başka? « Fakat Belediye hiç bir mflsamaha föstenniyecek.» Öyledir. Zaten göstermeye EÖstermeye bu hale geldik. Başka? « Aynca iki ekip kaçakian ye> niden eozden geçirerek...» Amaaaaan... Bırak Allah asktna. Bütün bunlara karnımız doydu artık. Başka ne var, ne yok? Oaha ne oLsun! tşler tıkırma girmis ya işte! D. N. Mevsimlik Kaymakamlar arasmda tây/n/er ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Içişleri Bakanlığınca hazırlanan bır kararname ile bazı kaymakamlar yer değiştirmiş ve kaymakam kursunu bitirenlerin atamalan yapılmıştır. Karamameye göre Keşan kaymakamı olup, îstanbul Vali Muavinliğinde çalıştırılan Kemal Öztürk, İstanbul Vali Muavinliğine, Ahlat Kaymakamı Hüseyin Avni Uzun Hızan Kaymakamlığına. Silopi Kaymakamı Şemsettin Ulusoy Gercüş Kaymakamlığına, Midyat Kaymakamı Mehmet Sait Arslanoğ lu Solhan Kaymakamlığına, Gölbaşı Kaymakamı îsmail Fuat Jğur Şebinkarahisar Kaymakamlığma, Beytüşşebap Kaymakamı Burhan Yavuz Yümaz Çukurca Kaymakam (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) 15 veya 45 gün Kıral, Kanellepulosa hükumeti kurma gorevıyle bırlıkte Millî Meclısı feshetme yetkısi de vermiştır. Buna göre, Kanellepulos ya 15 gün içinde Millî Mechsin huzuruna çıkıp güven oyu ısteyecek veya Mılli Meclisi dağıtarak en geç 45 gun İçinde genel seçimlere gıciecektır. tkincı şıkkı tercıh ettiği tak (Arkası. Sa. 7. Sü. 7 de) Mahiyeti değişilc olaylar arfıyor mer'a kavgalan günümüzde önem li problemler olarak ortada duruyor. Olaylarm artmasında şüphesiz, insanlardaki ruhî dengesizliklerin rolünün bulunması kadar, sosyal ve ekonomik çalkantılann ve çalkantılar yüzünden meydana gelen buhranlann etkenllği vardır. Gerçekten çağımız, genel olarak alırsak, bir hızlı dcğişmeler cağıdır. İleri ülkelerde değişmeler, amaçlara erişme şeklinde gorünüyor ve bu durumda erişmeler msanlarda bunalımlan arttırıyor. Medeniyet hastallğı denilen bunalunlara karşı, ilerlemis ülkeler bugün çâreler düşünmekle meşguldürler. Gelişmemiş, hele yarı gelişmiş ülkelerde ise bunalunların nedenleri diğerlcrinden değişiktir. Özellikle yarı gelismişlerde. ekonomik dengesizlikler. sosyal tabakalar arasındaki kopukluklar, bir yandan ruhi sarsıntılan arttınrken öte yandan suç ijleme yoluyla da olsa isteklere OLAYLARIN AROINDAKİ S Tecavuze kalkıştığı kadın ın boşını gövdesinden ayırdı erişme ve tatmin eğilhnleri göre batacak bir genişleme gösteriyor. Medeniyetin duyulan ve görülen nimetlerinden yararlanmak için hukuk dışı davranışlar bittabi bu genişlemede başta geliyor. Türkiyede de dikkati çeken bugün sosyal ve ekonomik dengesizliğe bağlı hukuk dışı davranışların üzerinde durulması gere ken bir noktaya gelmekte olusodur. Geleneksel kan dâvâian yanında dengesizlikten kök alaa suçlar, bu arada cinayetlerin artışı, doğrudan doğruya bünyeyle ilgili arâz olarak kabul edilmclidir. Bu meselenin ağiıbtr.da sakız hâline getirilen ne .srfğ'ne de sol diyaloğu He ilgisı.^ı1. Mesele, sadece toplurruıh Vugunku durumuyla ve toplıi^daki psikolojik değişmelerle ilgHidir L'SAK Karaağaç köyünün Kamıshk mevknnde bır cınayet ışlenmıştır. 18 yaşındaki Yusuf Bas, tarlada çıft sürmekte olan dul Halıme KanaJ> tecavüz etmek ıstemı$, kadının dırenmesı sonucu da once tesfa başını ezmis, sonra da bıçakla başını gov desınden ayırmıştır. ölen fakir kadtnın sütyeninden 100 bin lira çıku BURSA. (AJ\.) Hernese parasızlıktan yakınan ve çevresınde fakirhği Ue tanınan Cemıle admdaki kadın. ölünce sütyeninden yüz bin lira çıkmış, ayrıca Bursa ve İstanbulda yanm milyon liraya yakın serveti olduğu anlaşUmıştır" Yaşlı kadmm serVeti kız kardeşin° kalmıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog