Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

ComhuriYeİ BASIN AHLAK VASASINA UYMAY1 TAAHHÜT EDER * Sahibl: NAZİME NADİ # Genel Yayın Müdürü: ECVCT GÜHESbî " ı # • Sorumlu Basan Yazı İjleri Müdürü: EROL DALL1 t ' » e Yayan: CUMHURİYET MATBAACILIK V Gazetecülk T. A. S. CaJatoJ]u Halkevi sokak No. 3941 Meydan» Edirne Hanı Adana Telefon: 4550 * ANKARA: Atatürk Bulvarı Yeoer Ap. • Yenljehir Telefon: 12 09 20 12 09 66 12 95 44 17 57 35 A İZMİK: Fevzipaşa Bulvan. Afşaroğlu İşhanı, 104105. Tel: 31230 BÜROLAR "" " T L L ^ t : Küçüksaat ABONE Senelik 6 ayhk 3 aylık ve İLÂN Türkiye 75.00 40.00 22.00 Haricl 198.00 99.00 49.50 Bajhk (Maktu) 200 Llra 2 3 4 5 taci sahifelerde (santlml) 45 6 7 nci sahifeler 40 Nişan, Nikâh, Evlenme, Doğuro (Maktu) 85 Ölüm, Mevlit, Teşekkür ve kayıp arama 5 cro 100 Ölüra, Mevlit. Teşekkür (23 cü) 5 cm 150 SAYISI 25 KUKUŞ Daha sonra Feyzioğlu konuşmasına başlamış ve Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisi Yönetim Feyzioğlu geliyor Kurullarının belli görüşleri olduSaat 9.18 de Turhan Feyzioğğunu belirtmiş ve «Bu, CHP tarilu, arkasında Coşkun Kırca olhinde değişmez bir göriiş olmuşduğu halde salona girmiş, bazı tur. Bütün toplantılarda bütün delegeler ve dinleyiciler tarayetkili ağulardan bir çok defa ifafından yer yer alkışlanmış, yer de edilmiştir. Bu. CHP'nin Merkeyer yuhalanmıştır. Bundan sonzi Umnmî İdaresini reddettiği göra sekizlerden Orhan Öztrak rü;üdür> demiştir. ile Fehmi Alparslan gelerek •CHP Merkezi Umunıî tdaresi Parti Meclisi üyelerine aynlan Sultasuıı reddetmiştir. Bunun zasandalyelere oturmuşlardır. rarlı olduğu göriişü gerekçelerle TÜZÜK RAPORÜ ifade edilmiştir.» sözleriyle konuşBaşkan Orhon, bundan sonra masma devam eden Feyzioğlu önceki gece çahşmalannı bitiCHP'nin Merkezi Idare görüşünü ren Tüzük Komisyonu raporureddederken iç yönetmeliğin genu okumuştur. Komisyon Genel rekçesinde İtti^at Terakkinin göBaşkan Ismet tnönü tarafından rüşlerine atıf yapıldıSını belirtmiş verilen değiştirge önergesinde tüzüğün 45/5 inci maddesi ile 50 ve CHP'nin Merkezi îdare sultasım ajnca şu iki husustan reddettinci maddelerinin değiştiriimesiğini ileri sürmüştür: ni öngören önergeler 3 red oKurultay açılıyor yuna karşı 64 oyla kabul etmiş1. Demokratik Parti iktidanSabah saat 8 den itibaren detir. Komisyon, tnönü'nün değişnın bu konudaki tutumu. legeler Kuruüay'ın yapılmakta tirilmesini istediği tüzüğün 46. 2. Sosyalist partilerin bu koolduğu Selim Sırrı Tarcan spor maddesinin 5 inci fıkrasında banudaki göriişü. salonuna gelerek yerlerini almışzı değişiklikler yapmıştır. Feyzioğlu CHP'nin kara Avrulardır. Dinleyiciler için aynlan pasının Sosyalist partilerinin göYapılan değişikliğe göre, Ditribünler saat 9 da tamamen dolrüşlerini benimseyen bir parti olsiplin Kuruluna sevkedilecek muştur. madığını, îngiliz partilerinin görüpartilinin savunmasmı yapmak Saat 8.45 te Kurultay salonuna şünü benimsediğini ileri sürmüş için çağn tarihinden jtibaren giren Nihat Erim'e büyük tezave özet olarak şunlan söylemiştir: tanırian 25 günlük süre 10 güne hürat yapılmış ve Erim, Kocaeli «Anayasanın çıkanlmasını önindirilmiştir. DiŞer bir desŞişikdelegelerine aynlan sandalyelergordüğü Siyasi Partiler Kanunu liğe göre de, yalnız seçimlerde den birine oturmuştur. CHP GeFaşizm ve Komünizmi reddetmekveya herkesin gözü önünde açık nel Sekreteri Bülent Ecevit'in ele beraber, partilerin kendi iç bünça veya yayın volu ile işlenen şi Rahşan Ecevit de üzerinde bej yelerinde de demokratik olmaları disiplin suçlarında savunma için bir trençkot olduğu halde basın esasmı vazetmiştir. Tüzük ve Partanınan süre de bir haftadan üç mensuplanna ayrılan sıraların ti içi Sornnlar Komisyonu raporgüne indirilmiştir. arkasına oturarak müzakereleri larında Siyasî Partiler Kanununa Tüzük Komisyonu raporunun izlemiştir. aykın bulunan hususlar yer alokunmasından sonra Başkan, mıştır. Dün katıldığımız bir koBaşkan Talât Orhon saat 9.07 gündemin 6 nci maddesine Röre misyon toplantısında da delegelerde kürsüye gelerek «Olağanüstü raporun müzakeresine geçileceden çok. dinleyiciler bulunmakKurultay» ın ikinci gün çalışmaâini bildirmiş ve ilk olarak setaydı.» lanna başlanacağını büdirmişkizlerin Lideri Turhan Feyzioğtir. Feyzioğlu'nun sözleri delegeler lu'na söz vermiştir. tarafından protesto edilmiş ve uOrhoh, geçen birleşim'in tuTurhan Feyzioğlu saat 9.35'de zun süre yuhalanmıştır. tanak özetini okutarak oya sunkürsüye çıkarken, Gaziantep, muş ve ittifakla kabul edilmişFeyzioğlu tekrar. komisyon çaKayseri ve diğer bazı deleşeler tir. hşmalannda delegelerden çok din ile bir kısım dinleyiciler tarafın leyiciler alındığını söylemiş, BaşKurultay Başkanı daha sonra dan alkışlanmış, diğer delegeler kan bunun üzerine kendisine Kurultay'm usulsüz toplandıgı de «ssssss» diye ses çıkarmıslar«Komisyon raporu ile ilgili olarak veya tüzüğe aykırı düzenlendiği dır. konusmasını aksi takdirde sözünü yolunda şimdiye kadar bir itiFeyzioğlu, mikrafonun önüne kesmek zorunda kalacağını» hatırrazın yapılmadığını belirterek, geldiği sırada Ihsan Kabadayı latmıştır. «Kannna nygun bnlunan Kurulve Ruhi Soyer ile Feyzioğlunun tay'a, mesruiyet hudutları içinFeyzioğlu bunun üzerine bu koaleyhinde tezahürat yapan bazı de devam ediyoruz» demiştir. nuda konuşacağını söylemekte isdelegeler arasında arka sıralnrda rar edeceğini söylemesi üzerine Daha sonra Kurultay'da CHP kavga çıkmış, yer yer itişip katekrar yuhalanmıştır. teşkilâtlarından gelen telgraflar kışmalar. vumruklaşmalar olmuş Başkan bunun üzerine Feyzioğokunmuştur. tur. lu'na. «İ.vi bildiğiniz hukuk kaideIzmir llçe Merkez Yönetim lcrüıi iyi niyetle kuHanm» demişKurulu Başkanlığından gelen Başkan Orhon, ^kan bu kavga tir. telgrafta şöyle denilmekteydi: üzerine delegelere hitaben «Ku«Vatanı kurtarraa savaşı yarnltay üyeleri fikirleri ne Feyzioğlu konuşmasına devamla pıyorsunnz. ÇıkarcılarU işbirliolnrsa olsun, düşüncelerini raBaşkana şöyle demiştir: fi yapan, içimizdeki Süleymanhatlıkla söyliyeceklerdir. Konuş«Başkanın bilmesi lâzımdır kl. cılara, Ismet Paşa ve Knrnltay maeılara mfîdahalede bulunnlbu Kurultayda aneak delege olangereken cevabı verecektir.» lar hazir bulunmalıdır. Yoksa dinmamasını rica ederim. müdahaDiğer bir telgrafta da, «înöleyiciler değil.» lede bulunanlar oiarsa salondan nü, Johnson mücadelesinde haçıkanlacaklardır» demiştir. Feyzioğlu bu sözler üzerine tekrar yuhalanmış, dinleyicilerin bulunduğu tribünlerde yer yer kavgalar çıkmıştır. DENIZCİLİK BANKASI TJV.O. DAN Haysiyet Divanı kararlarına etAŞAGIDA YAZILI MALZEME ALINACAK kide bulunulması için gösteriler düzenlendiğini iddia eden Feyzi1 AMYANT TOZ: 11 Ton Son teklif verme tarihi 10/5/1967 oğlu özet olarak şunlan söylemişakşamına kadardır. . tir': Şartnameleri MTAÎ/ZEME MÜDÜRLÜĞÜ veznesinden t»min «Ttizükte yapılan degisikrikle ihedilebilir. raç konusunda Merkez Haysiyet 2 RÖMORK LÂSTÎĞÎ : 100 adet Son teklif verme tarihi Divanına yetki verilmektedir. Bu 12/5/1967 akşamına kadardır. değişikliğin, belli bir durumda, Nümune MALZEME MÜDÜRLÜĞÜNDE görülebilir. belli kimselerle ilgili, belli sonucu elde etmek için yapıldığı aşi(Basın: 14856/4705) kârdır. Anayasanın CHP olarak çok savunduğumuz bir hükmü var dır. Tabiî hâkim dışında. bir usule başvurulmaması. niznm değişikliği ile belli maksada ulaşılmamasıııı devanılı olarak savunmuşumdur. Mecliste savunduğum bu göHir sanayi teşekkülü için Halkalı Topkapı veya Anadolu riişü, kendi kurultayımın önünde yakasında (Kartal İzmit) arası takriben 10.000 ilâ 100.000 de savunmaya mccburum.» metrekarelik arsa aranmaktadır. Feyzioğlu'nun bu sözleri yer yer alkışlanmıştır. Ügiülerin arsaları hakkında çap vesair taisilâtı ihtiva eden Sekiz'lerin lideri Feyzioğlu kotekliflerini nuşmasmı şöyle bitii"miştir: PJL 572 İSTANBUL •Belli fikirler. belli cezayı icap ettiriyorsa. ortak Haysiyet Divanıadresine «Sanayi» rümuzu ile göndermeleri rica olunur. na sevk imkânı vardır. Genel BaşYeni Ajans: 3188/4700 kanın Başkanlığında tabii hâkim önüne çıkarılnıamız lâzımdı. Oiağanüstü yolla, tabiî hâkim dışında bir yola başvurulması, Anayasanın ruhuna ve demokratik yollara uygun değildir. Milletvekili ve Senatörleri böyle bir Haysiyet Divanına sevketISTANBUL EMNİYET SANDIĞINDAN: mek. bizim çok şikâyet ettiğimiz, tenkid ettiğimiz partide bile uyguDosya No: 1964/1886 lanmamamıştır. Mihal Paços, İPA. 405 hesap numarah borç senedi ile Vaktiyle Fransanın kudretli baş Sandığımız Eminönü Şubesinden istiJıraz ettiği paraya larından biri, olağanüstü kaza usullerine göre yargılanmak için mukabil; Beyoğlu, Keçecipiri mahallesi, Fırın İskelesi götürülürken eşi feryat ederek sokağ:nda, eneski 17, eski ve yeni: 6, 8 kapı No. lu kârgir (Seni haksız yere gbtiirüyorlar) diüç dükkânın tamamını Sandığınuza birinci derecede ipotek ye bağırmıştır. Devrin kuvvetli ki etmişti. Celbedilen tapu kayıt suretinde işbu gayrimenşisi ise bu söze karşıhk (Ya haklı kulün; Beyoğlu, Keçecipiri mahallesi, Fırın İskeiesi sogötürselerdi. Ellerun kınlsa idi bu kağmda, eneski: 17 eski ve yeni: 6, 8 kapı, 194 ada. 17 ihtilâl mahkemesi usullerini getirmeseydim) demiştir. parsel sayılı,, 123.07 M2. miktarında kârgir üç dükkân Bir Başkan Haysiyet Divanına olup, tamamının Mihal Paços uhdesinde kayıtlı olduğu sevkedilirken, bunun kabulü için ve Sandığımıza birinci derecede ipotekl: bulunduğu bilrey verebilirsiniz. Buna rey verendirilmiştir. Dosyamızdaki muhammin raporuna göre; lere aynı maddenin tatbik edilmeumum sahası 123.07 M2. miktarında olan işbu gayrisini dilerim.» menkulün 123.00 M2. si üzerinde çatı örtüsü ahşap tek Feyzioğlu konusmasını bitirdikkattaıı ibaret, döküm atölyesi olarak faaliyette bulunan, ten sonra bazı delegeler tarafından alkışlanmış, yer yer «yuh» sesleâdî kârgir üç dükkân bulunmaktadır. Dükkânlarda elekri duyulmuştur. trik vardır. OLATLAR Borçlu hakkmda yapılan kanunî takip üzerine 3202 Feyzioğlu'nun konusmasını bitirdikten sonra salonu terkeünek numarah kanunun 40. maddesine göre yukarıda evsafı yaistemesi delegelerin protestolarma zılı gayrimenkulün tamamı birbuçuk ay müddetle açık yol açmıştır. artırmaya konmuştur. Feyzioğlu ve arkadaşları proSatış tapu sicil kaydma göre yapılmaktadır. Artırtestolar arasında salonun ortamaya girmek isteyenier bunlan ve herkese açık bularına geldikleri sırada yine bazı delegeler sekizleri itmiştir. lunan tapu sicil kayıtlannj tetkik ederek satıhğa çıkarıYer yer itişip kakışma ve yumlan işbu gayrimenkn) hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve ruklaşmalar olmuştur. Delegetelâkki olunur. Artırmaya girmek isteyenier (4850.) lira ler tarafından yere düşüriilen pey akçesi veya Sandıkça kabul edilecek banka teminat Fehmi Alparslan'ın «Sinirli bir mektubu vermesi icap eder Birikmiş bütün vergilerle Beşekilde» ayağa kalkarak tabanlediye ve teilâliye rüsumu ile varsa vakıf icaresi ve tâcasını çektiği görülmüştür. Sekizler salonun giriş kısmıviz bedeü ile ipoteklerirı terkin hara borçluya; ihale na geldikleri sırada Feyzioğlu pulu ve tapu tesci) harcı ile varsa şerefiye borcu alıcıya ve arkadaşlannı yuhalayan 45 aittir. Satış Şartnamesi 15/5/1967 taribinden itibaren açık delege, sekizler taraftan tarabulundurulacaktır. Birinci açık artırma 20/6/1967 salı fından kovalanmıs, yakalanangünü Cağaîoğlunda kâin Istanbul Emniyet Sandılar feci şekilde dövülmüştür. Oğmda saat 14 ten 15 e kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale laylar Selim Sırrı Tarcan salonunun önünden geçen yol üzeyapüması için teklif edilecek bedeUn tercihan ödenmesi rinde de devam etmiş, 50 kişiicap ederj gayrimenkul mükellefiyetile Sandık alacağını lik bir topluluk Feyzioğlu'nu tamarnen geçmis olması sarttır Aksi takdirde SOD artıraomuzlarına alarak Kızılaya doğnın taahhüdü bâki kalmak şartiyle 5/7/1967 çarşamba güru bir gövde gösterisi yapmak nü aynı yer ve aynı saatte son artırması yapılacaktır. Bu istemiştir. artırmada gayrimenkul en çok arbrsnın üstüne bırakılaFeyzioğlu'nu omuzlanna alan 4050 kişilik bir grup, «Feyzioğcaktu. Hakları tapu sicüleriyle sabit olmayan alâkadarlaı lu çok yaşa» diye bağırmışlarve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı hususiyle faiz ve dtr. Bu sırada, sekizlerden Coşmasarife daiı iddialarını tlân tarihinden itibaren yirmi gün kun Kırca bir taksiye binerek içinde evrakı müsbiteleriyle beraber Sandığımıza bildirMeclise gitmiştir. medikleri takdirde satıs bedelinîn paylaşmasından hariç Feyzioğlu, yakalarında Gazikalırlar. Daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin 1964/1886 antep ve Kayseri delegelerine ait kartlar bulunan bir grup tadosya numarası ile Sandığımız Hukuk İşleri Servisine mürafından omuzlarda îstasyon racaat etmeleri lüzumu ilân olunur. (Basın 14820/4715) (Baştarafı 1. inci Sahifede) lle birlikte salonu terkederken yer yer itişip kakışmalar ve yumruklaşmalar olmuş, bu arada Fehmi Alpaslan'm tabancannı çektiği görülmüştür. Olaylar salonun giriş kısmında da devam etmiş, burada Feyzioğlu ve arkadaşlarım yuhalayan 45 delege sekizler taraftarian tarafından dövülmüştür. Daha sonra, Kurultay'm yapıldığı Selim Sırrı Tarcan spor salonunun önünden geçen yol üzerinde sekizler taraftan 4050 kişilik bir grup Feyzioğlu'nu omuzlarına alarak gösteri yapmışlarsa da kısa zamanda dağılmışlardır. Kurultay'm ikinci gününde parti içi meseleler ve tüzük komisyonu müzakere edilerek kabul edilmiştir. Kurultayda bazı olaylar çıktı yırlı neticeler alınmasını dileriz» cümlesi yer almaktaydı. zioğlu burada taraitarlarının te zahüratı arasında yürümeye devam etmis ve yanındakilere ycla yayılmak suretiyle yürüme lerini söylemiştir. «Kızılaya d«ğru yürüyelim. sesleri arasında yürümeye devam eden Feyzioğlu, Opera binasımn altıadaki kavşağa 25 metre kala arkasına bakmış, ancak kendisini 4050 kişilik bir topluluğun izlediğini görünce yoldan geçmekte olan 06 AY 523 numarah gri bir arabaya binerek Meclise gitmiştir. AKSOTTN KONUŞMASI Gürültüler bir süre sonra yatısmıştır. Muammer Aksoy konuşmasına başlayacağı sırada Genel Sekreter Ecevit, arka kapıdan salona girmiş ve büyük sevgi gc«terisi ile karşılanmıştır. Gös teri sona erdikten sonra konuşmasına başlayan Aksoy, özetle şunlan söylemiştir: «Çekip giden arkadaş, aynı şeyi dün akşam komisyonda da yapmıştır. Hem savunma hakkının mnkaddes olduğunu söylüyor, hem kendisi ithamlar yap tıktan sonra cevaplanmın dinleateden çidiyor.» Tüzük tadili komisyonu raporu üzerinde söz alan delege Turhan özgüner, «Sekizler kıymetli şahıslardır ama CHP daha. da kıymetlidir. tdam hiikminün bir imzası kaldı. CHP kalann» ortanın solnna inananlar binecekfir. Buna inanmayanlar knlaklanndan tntulup pencereden atılacaktır» demiştir. Sabri Vardarh ise Kurultaya ihraç yetkisi verilmesini istemi?tir. 6'lerden Orhan öztrak söz almış. tüzük tadilinin Meclis gruplan üzerinde Merkez sultası ku racağını söylemiş, îttihat ve Terakki tecrübesinden bahsetmiş, «Sizi kanaatinizle başbaşa bırakıyoram. Bu defişikligi reddedinir, aksi halde size yıllarca buhtan olacaktır» demiştir. TÜZÜK TADtLİ KABUL EDİLtTOR Bundan sonra Tüzük Tadili Komisyonu sözcüsü Orhan özkan kürsüye gelmiş, tüzük tadili gerekçesini izah etmiştir. Tüzükte üç maddede yapılan değişiklik Kurultayın büyük çoğurluğu ile kabul edilmiştir. Sade:e 45 üye muhalif kalmıştır. PARTİ ÎÇİ SORÜNLAR RAPORUNUN MÜZAKERESt Daha sonra parti içi sorunlan inreleme komisyonu raporunun okunmasına geçilmiştir. Raporu Coşkun Karagözoğlu okumuştur. Okunan raporda «Genel Başkanı Olağanüstü Kurultayı çajırmaya zorlayan olaylar 8 Parti Mrclisi üyesinin maksatlı ve disiplin dısı hareketlerinden doğdc. Bnnlann hareketlerinin bölütü ve yıpratıcı olduğu» belirtildikten sonra, Kurultaya kabul edilmesi için bir bildiri taslağı sunulmuştur. Komisyon raporu ve bildiri taslağı okunduktan sonra rapor üzeiinde görüşmelere geçilmiştir. tlk sözü Celâl Kargılı almış, sekizlerin kendisine imzalatmak istedikleri broşürle ilgili hâtıralannı anlatmıştır. Kargılı, 8'lerin meşru olmayan yollardan, înDTiü'yü devirmek tertibine girisMklerini öne «ilrmüstiir. Delegelerden Müfit Nurol müteveffa Cemil Sait Barlas'ın bir kitabında «Türkiye'nin tek kurtuluş yolunun Sosyalizm» olduğunu ve •Tiirkiyenin ancak Sosyalist yolla kalkmabileccğini» belirttiğini söylemiş ve ölümü dolayısiyle Feyzioğlu'nun Barlas ailesine şu satırları kapsayan bir telgraf çektiğini ileri sürmüştür: •Sayın Cemil Sait Barlas'm bütün fikirleri Türkiye'nin kurtuluş ydunda bir meşale olacaktır.» Teyzioğlu'nun Barlas ailesine gccderdiği bu telgrafm okunması deîegelerin, Sekizlerin liderinin ale^hinde tezahüratta bulunmalarıns yol açmıştır. Suphi Baykam söz alarak Feyzi . oğüj'nu hazin iddiaların zavallı ( liieri. olarak nitelemiş ve özet olarrk sunları söylemiştir: ; «Feyzioğlu bir parti meclisinde (Ortanın solundan vazgeçerek Demokratik Sosyalizmi benimseyeliıul demiştir. Bunlar, kaçınlmıj bir trenin zaptedllmez ihtiras!annra pesinden kosmaktadırlar. Gayeleri hayatta iken. İsmet Paşayı halkm gözünden düşürmektir.Bundan sonra büyük tezahürat arasında Nihat Erim söz almtş ve br Kurultayın. partinin kuruluşun dan bu yana en büyük kurultay olduğunu ve beliren buhranı halledeceğini belirtmiş ve "Bir parti, her şeyden önce liderin idaresinde, dİ5İplin?i bir kurulustur. CHP içinde lidere karşı ilk defa bir direnme olmuştur. Bu Kurultay CHP nin ortanın soln hareketini en kapslı gözlere bile sokacaktır. CHP Atatürk tarafından kurulduğu zaıran ortanın soluna yönelmişti.» demiştir. Sözlerine devam eden Erim özetie şunlan söylemiştir: Bütün mesele bu kurultayla halledilmiş değildir. Daha başka bobranlardan geçecek«iniz. CHP'dtn kopanlar dainıa CHP'nin en a7ilı düsmanları olmıışlardır. Bu bohran Inönüniin eli ayağı tutarketı oldu, çok iyi oldu. Ya sonra olsaydı halimiz ne olurdu. Bizim tüzüğümüzde lider otoritesi bakımından tashihe muhtaç kısımlar' vardır.» Konusmasından sonra Erim'e bü yük sevgi gösterisi yapılmıştır. ECEVÎT KÜRSÜDE Bandan sonra Genel Sekreter Bülent Ecevit söz almış, 8'lerin Kurultayın sağduyusuna güvenmediklerini belirtmiş, delegelerin ön yargılı olmadığmı, çünkü 18. Ku rultay delegelerinin aynen bu kurultaya geldiğini, Kurultaydan son ra partide yeni bir hayat başlryacağını belirtmiştir. Ecevit konuşurken Genel Başkan Inönü gelmiş ve büyük tezahürat yapılmıştır. tnönü, Ecevit'in konuşmasının bundan sonraki kısmını dinlemiştir. Ecevit devamla 8'lerin «halktan kaçtığnıı öne sürmüş, «Sosyalist misin? Değil misin?» diyerek «kabadayılığa» saptıklannı söylemiş, özetle şöyle devam etmiştir: • Her ileri fikrin karşısına komıınist diye çıkılıyor. Bu şantaj barajını bir noktada yıkmamız gerekir. Gölgeler yolumuz üzerinden çekilirse, yolumuz daha da aydınlanacaktır. Aramızdan aynlacakların sayısının az olmasını temenni ediyoruz. Şeref sözü verdik diye gitmesinler. Asıl CHP'nin şerefine bağh kalmaları gerekir. Bunlara verilmiş şeref sözünün değeri yok tur.» Ecevit konuşmasında eski Genel Sekreter Kemal Satır'ı övmüş, ve Satır'a sevgi gösterisi yapılmıştır. YETERLİK Ecevitten sonra yeterlik önergesi oya konmuş ve kabul edilmiştir. Parti İçi Sorunlan İnceleme Komisyonunun bildiri taslağının okunmasma geçilmiştir. Bildiri taslağını Başkan «Olağanüstü Kurultayın bağlayıcı kararı» olarak oya koymuş ve bildiri bir oya karşı çoğunlukla kabul edilmiştir. İNÖVÜ KÜRSÜDE Bundan sonra Genel Başkan Inönü, alkışlar ve «Dağ Başını Duman Almış marşı arasında kürsüye gelmiştir. Inönü, diğer sütunlanmızda bulacağınız konusmasını alkışlar arasında yapmış. konuşma bittikten sonra îstiklâl Marşı okunmuştur. Inönü, gene «Dağ Başı» marşı arasında uğurlanmıştır. Başkan Talât Orhon, saat 18.10 da olağanüstü kurultayın sona erdiğini bildirmiş. Parti Meclisinin bugün saat 16 da toplanacağını açıklamıştır. 8'ler ve taraftarian (Baştaratı 1. inci Sahifede) derhal istifa etmeleri gerektiğini» ileri sürerek, zamanla bunların sayısının artabileceğini iddia etmişlerdir. Ferit Melen, gazetecilerle konuşurken, aynı konuya değinerek, «Pek tabiî bizimle aynı görüste olan arkadaşlardan bazuannın seçim çevreleri ile ten.as etmeleri gerekecek, bu en azmdan bir nezaket kaidesidir. Bu temaslar bittikten sonra, Utihaklann sayısı 100 ü bulabilir» dmiştir. Sekizlerle bazı milletvekilleri ve senatörlerin, bugün istifa etmeleri beklenmektedir. EŞYALAR TOPLANIYOR Senato Grup Başkanvekillerinden ve sekizlerden Fehmi Alpaslan, bu arada, Senato Grup Baskanvekilligi odasındaki eşyalarını topbyarak getirdiği ambalâj kâğıtlariyle sarmıştır. Alpaslan'ın bu davranışı, sekizlerin bugün istifa adecekleri şeklinde yorumlanmıştır. PAZARLIK1AR Öğle saatlerinden sonra Feyzioğ1 ve arkadaşlannın çalışüğı grup odası ile çevresinde olaylar süratle gelişmiş 631er bildirisine irnza koyan Milletvekilleri ve Senatörlerden bazılanyla bu grupa sempati bekleyen birkaç CHPIi Parlâmento üyesi buraya gelerek 8lerle temasta bulunmuşlardır. Bu görüşraelere katüanlar arasında, Zarife Koçak, Fethi Çelikbas, HÜmi İncesulu, Hüseyin İnceoğlu, Arif Ertunga, Mustafa €yar, İhsan Kabadayı, Himmet Erdoğmuş, Kemalî Beyazıt, Ruhî Soyer, Selâhattin Kılıç, İrfan Solmazer, Mazhar Basa, Fenni İslimyeli, Arif Hikmet Onat, Mehmet Pırıldı, Necip Seyhan, Sedat Çumralı, Suphi Batur, Mehmet Eazer, Bekir Tünay, Reşit Ülker. Hayri Başer görülmüştür. 8'ler ve yakın çevreleri bu parlâmento üyeleriyle Grup Odası ve çevresindeki koridorlarda sıkı bir pazarlıia girişmişler ve kendilerini istifa etmeye iknaa çalışmışlardır. 8'ler ve taraftarları bunların 50 kadarmın istifa etmeye kararlı olduklannı, gazetecilerle yaptıklan konuşmalarda öne sürmüşler ve durumun bu sabah düzenlenecek bir basın toplantısı veya yayınlanacak bir bildiri ile açıklanacağını söylemişlerdir. tabanca taşımamıştır» derken, Alpaslan, bir soru üzerine, «Biz gazetecilerin yanına gelen Fehmi çocuklnfumiızdan beri tabanca taşırız, ama ben Kurultay'da tabanca çekmedim, çekince de bir daha kılıfına sokmam» şeklinde konuşmuş ve «Tabancanîz yok mu?» sorusuna. ceketinin iki yanını çekerek «Hem de iki tane» karşılığını vermiştir. Yine gazetecilerle konuşurken olaylara değinen sekizlerden Süreyya Koç, Fehmi Alpaslan ve bazı milletvekilleri, «Turhan Feyzioğlu salonu terk etmiyordn. Tekrar dönecekti, buna bize işaret ediyordu. Ancak saldırılara nğraymca müdahale etmek durumunda kaldık» demişlerdir. Bu sırada, grupun yanına gelen Feyzioğlu ise, olayı soran gazetecilere, şunlan söyîemiştir : «Bir olay yok ki ortada, ben rahatlıkla çıktım salondan, iki dakikada kapının önündeydim. Ben konuşmamı yaptım ve Kurultay'ı terk etmek amaciyle salondan aynldık.» BİLDİRİ Feyzioğlu tarafından kaleme alınan ve «CHP 8 Parti Meclisi üyesinin ve bir kısım senatör ve milletvekillerinin ortak bildirisi» adını taşıyan yazıda da, sekizlerin bilinen iddialan tekrarlanmakta, Kurultay'm kanunsuz olduğu ileri sürülmekte ve Genel Başkan înönü'nün «hissî ve kindar bir tntnm içinde olduğu. iddia edilmektedir. DİStPLlN KURÜLÜNA SEVK YETKtSt At.AN C.H.P. P\RTt MECLİSİ SALI GÜNÜ TOPLANACAK ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Olağanüstü CHP Kurultayında yapılan tüzük tadili ile tüzük, program ve Kurultay kararına aykırı hareket eden Parti Meclisi üyelerini ve parlâmento üyelerini Yüksek Disiplin Kuruluna spvketmpk yetkî^î alan C. H. P. Parti Meclisi Salı günü toplanacaktır. Olağanüstü Kurultay kapanırken Parti Meclisi toplantısınm bugün yapüacatı açıklanmışsa da sonradan toplantının tarihi Salı gününe bırakılmıştır. Parti Meclisinin bu toplantıda kendisine tüzük tadili ile verilen yeni yetkileri kullanarak 8'ler diye tanılan Parti Meclisi üyelerini Yüksek Disiplin Kuruluna sevk karan alacağına muhakkak gözüyle bakılmaktadır. Veda Senfonisi [Başmakaleden devam] cu akımlar seslerini duyurmaya basladılar. Bunlar çıkış noktalannı yurt gerçeklerinden alıyorlar, meşruluklarının dayanafını da yeni Anayasamızda buluyorlardı. • Atatürk'ün kurduğu ilçrici ve devrimci bir parti olarak C.H.P., serpilip gelişme eğilimi gösteren bu ortama destek olmayı görev bilmeli, kelimelerden ve deyimlerden korkmaksızın gerçek hüviyetiyle partiler yelpazesindeki yerini almalı, böylece yurdumuzda demokratik sistemin aksamadan işlemesini sağlamalı idi. Böyle açık, pazarlıksız ve kesin bir tutum, seçim kaygtlarından, iktidar kavgalarından çok daha üstün, çok daha şerefli ve özgürlflkler kökleşmesi, demokra simizin gelişmesi açısından memleket hesabına çok daha yararh bir görev sayılacaktı. Sayın înönü'nün açış nutkn ve buna karşı Kurultay üyelerinin gösterdiği yürekten, sıcak ilgi CJH.P.'nin doğru yolun nerede olduğunu iyi anladığını belirtmektedir. Şimdi yannımıza daha bir umutla bakabiiiriz. Sayın Inönü çok yaşasın, biz buna veda değil, müjde nutku demeyi yeğ buluyoruz. NADİR NADİ Deniz • Iş Kanunu yürürlüğe girdi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Denizlş Kanunu dünkü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Denizlş Kanunu, denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk bayrağını taşıyan 100 ve daha yukarı gros tonilâtoluk gemilerde bir hizmet akdiyle çalışan gemi adamları ve bunların işveren leri hakkında uygulanacaktır. Kuru taydan notlar Oiayların ardındaki gerçek (Baştarafı 1. sahifede) yapıldı. 2 A.P. de alternatif aranması. Başbakanın kuvvetlenmesi nin aksine zayıflarken sağ hizbin gelişme ihtimalleri, yine gözden uzak tutulmuyor. daha doğrusu sağ ve sol ortasında statukonun nasıl sUrdiirülebileceği hesaplanıyordu. Başbakan Süleyman Demirel'in, bir kısım aşırı sağcüann A. P. den ayrılıp merhum Başgil'in başkanlığında yeni bir parti kurulacağı dedikodnları gelişirken yakınlarına söylediği söz önemlidir. Demirel aynlmak tehdidini Ueri sürenlere, C.H.P. nin sağ kanadiyle bir koalisyona gidebileceğıni imâ etmiştir. Demirel'in imâsı hem kuvvetli iş çevrelerinin, hem de ItUTvetli baskı erunlarının isteklerine paraleldir. Aynı zamanda C.HJ". içindeki bir parçalanmayı ileride olacakları bilmesi. hesaplaması bakımından da önemlidir. Gerçekten Demirel C.H.P. deki faaliyeti 18. kurultaydan çok önce biliyordu. Ve ortaya çıkmakta olan cnntanın sadece ortanın solu ile ilgili değil. ileride kendi partisi içindeki gelişmelerle de ilgisi bulnnduğuoun ve tertiplerin dışarıda. pişirilip kotanldığmın farkındaydı. A.P. Gene) Başkanı bu imâyı yapmakla âdeta bir taşla iki kuş vurmuş, statükocu çevreleri tatmin ettiği gibi, kendi partisi içindekilerin karşısına da baş ka bir alternatif getirmiştir. 3 Acaba verilen ümide rağ men, C.H.P. den kopacakların kuracakları yeni parti ya da yeni bağımsız çrupun gelecekte A. P. ile ortaklığa gitmesi imkânı olacak mıdır? Ve acaba bazı çevrelerin ümit ettiği gibi. yeni takım, üeride A.P. içine karışabilir ve iki yıl önceki hesapların uygulanmasına ;eçilebilir mi? Gerçekten A.P. içinde hâlâ bir «Bilim adamı eksikliğinin» kompleksi vardır. Ve bu kompleks onlan Turhan Feyzioğlu ve arkadaşlarının transfer edilmesi hayallerine jevketmektedir Ne var ki. azınlifin hayalleriyle. çoğunluğun kanaati birbirine uymamakta. özellikle 27 Mayıs öncesinin ve sonrasınm hâtıralan, Halk Partisinden kopacak etdpin A.P. ye alınması isteklerine karşı gelmektedir. Bu bakjmdan yeni grupun A.P. içine karışması şimdilik hayalden öteye Keçetniyecektir. Ve olsa olsa A. P. efer aynı narulelde durabilirlerse ileride 3 ler ve takipçüeriyle tir ortaklığa gidebilir. Ve böylece statükocu kuvvetinin arttırılmasını istiyen çevrelerin ve kuvvetlerin isteklerinj yerine getirebilir. Bu ortaklığı özellikle seçimler sırasında beklemek yanlış. olmıyacaktir. GÖRÜŞMELER ARSA ARANIYOR Gayrimenkul Satış llânı (Baştarafı 1 inci sabıfede) kısım basın ey tanrım, bu ne talih! sanki söz birliği etmisçesine, «Kurultayda Feyzioğ lu'na söz verilmedi» manşetleriyle donanmıştı... Duruma ba İki CHPTi Senatör Ekrem özkın, CHP ü FeyziojŞlu. partisiden ve Cemal Yıldınm da bir ara nin organı «Ulas» a «türlü çe Feyzioğlu'na gelerek istifadan vazşitli» ithamlarda bulunuyor, yageçip mücadeleye devarn etmesikın zamana kadar kendisine ni istemişlerdir. Feyzioğlu, gaze«tttrlüçeşitli» ithamlarda bulutecilerle yaptığı son konusmada nan AP organları Feyzioğlu'nu savunuyor! övüyor! kesin ifade kullanmaktan kaçınarak, «tüzük değişikliği kararı arBunun da adı politika, siyaset kadaşlar arasında büyük infial ha! Lânet olsun! Şehrimizde dün gece yeni uyandırdı. Kovma kararı almak . ŞERBETÇİ.. bir cinayet işlenmiş, Sıraselviiçin her tertibi hazırladılar.» deİanımda oturan Siyasal Bil lerdeki bir randevu evinin sahigiler Fakültesi mezunu bir genç miştir. bi kadın meçhul bir şahıs tara«Hocam bu hallere mi düşecek fından yaralanmış, fedaisi ise BAZI TEZATLAR ti? Bize (nabza göre şerbet öldürülmüştür. vermiyeceksiniz) diyen FeyzioğGrup odasında, Feyzioğlu, CoşOlaydan sonra kaçan kaatilin. lu bu mu?« diyor ve dolu gözkun Kırca ile bildiriyi hazırlarcinayeti haraç isteme yüzünden lerle, rengi soluk, eski bocasıken, sekizlerden bazıları da ko işlediği sanılmaktadır. na bakıyordu.. ridorda gazetecilerle sohbet etSilâh sesleri Taksim SıraselviEvet, Feyzioğlu bir zamanlar, meyi tercih etmişlerdir. ler 66 numarah randevu evinde • nabza göre şerbet vermeyin» Ferit Melen, Kurultay'da çıkan duyulmuştur. Polis binaya girdemişti. Ama, «ben vermiyeceolaylar konusunda, «Fehmi mi diğinde randevu evi sahibi Kağim> dememişti ki. tabanca çekmiş, Fehmi ömründe tina Podidesise'nin yaralı. fedaBir halk türküsünde şöyle isi Suat Benzek'in ise öldürüldenir: düğünü görmüştür. «Ayrılık defterini de yazan, yine ben oldum.» Feyzioğlu, bu mısrağuı altına Basket maçları artık imzasını koyabilir. Yanya eyrafmdan merhum Kolağası AH Beyin, merhume Zü AMERİKALILAR (Baştarafı Spor Sayfasuıda) beyde Hanımın oglu. Nazmiye Ehh, şu kurultay 45 gün sür KADIKÖYSPOR GALİP Öztinin eşi, Necmiye ErUn'in ase Amerikalılar neredeyse «Or ğabcyi. Suzan Karafakioğlu ve Diğer karşılaşmada, Kadıköytanın soln» nu seçecekler! Ku Teoman Öztin'in babaları TJilât rultayı takım halinde dikkatle spor Kurtuluş'u 75 69 yenErtin, Sabih Erdil, Fahir ErdU. izliyorlar. Tek eksik «Bans Gömiştir. Devre 3 4 2 9 Kurtuluş'un Lâtif Ayanoğlu. Güzln Ayanoğlu nüllüleri» bir de onlar olsaydı lehine ve Sevi) Kaan'ın dayıları, Fürütamam! Feyzioğlu, arkadaşının zan Karafaktoğlu'nun kayınpedeALT1NORDU GALİP tabancası himayesinde salondan ri, İlhami Sevt, Nahide, Yalçın çıkması savaşmdayken Amerive Candan Toyer"ln enlsteleri, STJSPOR BERABERE kan Sefaretinden yüksek görevZeynep ve Ayşenin sevgili de ANKARA Başkentteki son li birisi yerinden fırlayıp Feyzideleri müsabakalarda Muhafızgücü ile Kocaeli Emekli Ağır Ceza Reisi oğlu'nun ardından gitti. He Suspor 71 71 (42 30) berabere halde «yardıma» gitmiştir. GiYAHYA NACİ ÖZTİN kalıılarken şampiyon Altuıordu den tek yardımsever bir Ame vefat etmiştlr. Cenazesi 30.4.1967 da çok zor bir müsabakadan sonrikalıdır d . a™ Pazar günü rbugün) Pendik Mitra klâsmanda sondan ikinci olan ORTANIN SOLU VE GÜZELLE hatpaşa caddesi 7 numaralı evinŞekersporu 72 • 68 yenebüdi. Bu den alınarak îstasyon Eski ca Eski Knrultaylarda bayan demaçın ilk devresinde Altınordu miindeki ö | ! e namazını mütea legeler, bayan dinleyiciler, böy35 27 mağlup durumdaydı. kıp Pendik aile kabristanına deflesine «güzel» defildi. Yıllardan nedilecektir. • • beri izler, bilirim. Şimdi öyle Türkiye Ligi, Altınordunun şamAİLESİ defil. Bundan böyle «ortanın piyonluğu ile sona ererken AltınNot: Çelenk gönderilmemesJ risolu ne?» deseler sudan bir ce ordulu basketbolcu Hüseyin Alp ca olunur. vap verilmekse, «Kurultayda da yaptığı 552 sayı ile Türkiye saRadar Reklâm: 3334721 güzel kadınlar» demek yerinde yı kıralı olmuştur. olacak... İKİNCİ GÜN İkinci günde tüzük tadili kaO LU M bul edildi, Inönü, Selim Sırrı Şumnu Eşrafından merhum saatçı Hacı Sabri ve merhume Tarcan Salonunda CHP takıZehra'nın oğlu, Emine Bildirik'in eşi, Hakkı Sabri Bildirik ve mıyla «CEP» takımını yendi. eşi Rahmiye Bildirik'in ve Ahmet Nahit Bildirik'in babaları, Dr. Maçın sonu Türk ulusu için Hüseyin Topuz, Ahmet Topuz. Ayşe ve Ismail Meçik, Dr: Ismail uğurlu ve hayırh olsun. ŞimTopuzoğlu, Dr. Nurten Uzgören ve Kâmuran Topuz, Meliha ve di rakip kalmadığma göre kenİsmail Bilim'in Dayıları, Ismail Özkul, Rahmiye Karakaşoğlu di aralarında maç yapacaklaı ve Erdinç Karakaşoğlu. Ahmet Özkul, Emel ve Dr. Alaettin ki, bu maç çok daha önemli bt Tunca'nın enişteleri. Züleyha Şenses'in amcası line... Antrenmanlar şimdiden ŞUMNU EŞRAFINDAN basladı da.. Bir randevucu kadın yaralandı fedaisi öldürüldü VEFAT SAATÇI YUSUF BİLDİRİK 29/4/1967 günü Hakkın Rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün (30 Nisan 1967 Pazar günü) öğle namazını müteakip Fatih Camii Şerifinden kaldırılarak Edirnekapı Şehitliğindeki ebedi istirahatgâhma tevdi edilecektir. AlLESt NOT : Çelenk gönderilmemesi rica olunur. A L T 1 ff Cumhuriyet Reşat Hamît Ajiz Napolyon 24 âjar kulçe 100.20 166.00 120.00 106.00 107.00 15.05 100.41 167.01 122.0( 107.0C I0S.OC 15.K ÖLÜM Eski Tercümanı Hakfkat sahibi imtlyazı merhum Muhtar Seyii Beyin ve Altunizade Nurha yat Hanımın kızı. Saime A)tunigil, Nurettin Altınsop, Muhte5em Öksüzcü'nün yeğeni; mer tum Vedat Başar ve Fehamet Başar. Piraye Altınoğlunun karöeşi, Suzan, Meün Yasavul. Tuna, Nadire Baltacıoğlu. Memet Fuat. İzgen Bengü. Sıdıka Başak, Taskıtı. Sedat Taşçıoğlu, Coşkun Altınoğlu, Gökmen Öksüzcü, Faik Basar'ın teyzesi ••• 28 29 Ni an (Baştaratı ı. sahifede) Saat 14'de başlayan törende gençler Zafer meydanındaki amtın etrafmda ellerinde bayrak ları olduğu halde çevrelenmişlerdir. İlk olarak öğrenci dernekleri adma konuşmalar yapılmış, daha sonra eski Milli Birlik Komitesi üyelerinden Senatör Cemal Madanoğlu konuşmuştur. Madanoğlu konuşmasında gençlere «Demokratik nizatnın korunması» yolunda tavsivplprrip hulnnmnc \* : > hü« Söke'nin tanınmış simalarmdan ve eski milletvekillerinden Kâmuran Gerçeker, Esma Uğur, Necdet Göktepe, Nedim Göktepe, Kâzım Göktepe'nin sevgili babaları, Ayhan Şule, Halil, Nuri, Ahmet Ragıp, Bilgül, Sadık, Nesibe ve Emre'nin biricik dedeleri ve Bayan Ganime Göktepe'nin vefalı eşi ı ACI KAYBIMIZ . • günü Söke'de Selraa Sayıt (Altınoğlu) 29 Nisan Cumartesi günü refat ttmiştlr. Cenazesi 1 Mayıs Pazartesi günü öğle namazından sonra Altunizade camiinden k a l d ı n larak Sahrayi Cedid mezarlıgına götürütecektir fıımhıırivp» 4726 Nuri Göktepe 29 Nisan 1967 cumartesi günü saat 16 da ebediyete intikal etmiştir. Pazar öğle namazından sonra ebedî istirahatgâhüıa kaldırüacaktır. Ruhuna Tanndan rahmet ve mağfiret dileriz. radHp^inHpn Vftnefr Salnnıınıın
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog