Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

5 SiıutıııııııiiMUNiııııııııııııııııııınıuımıııııııııııınnııııifiııııınınıııııııııiHiııııııııııııııııııııııııııiMiııınMu 5 E E E i Sevişmek Hırsî Tönetmen: Walter GRAITMANN Oynncnlar: Snsan Pleshette • Bradford Dillmann Vizonlu Venüs, Hayat Ağ^ıcı gıbi romanlarını perdede gördü ğumüz Amerikah popüler romancı John O'Hara'nın, yine zengin sınıfın lüks yaşantısı içinde geçen fotoromon'hk bir hikâyesi filme alınmış.. O'Hara, bu kez, erkeklere karşı duyduğu arzuyu frenleyemeyen, bu yüzden evliliğini de mutsuz kılan bir kadım anlatıyor romanında. En klâsik melodram kahpları içinde çevrilmış bir film. Mevsim başında «Kafesteki Kadın» adlı çok ilginç bir heyecan filmini gördüğümüz Walter Graumann'dan beklenmiyecek bir çalışma Güvercin ağıdı E E E & E E S, S E B E E E = = Ş = =: •= «Ankarada bır futbolcu, sahaya» konan bir güvercini tekmeyle öldürdu.» Gazeteler'den Bir tekme vnrdnlar narin gögsüne Çamorlar sıçradı birden üstüne O bembeyaı bas» düstü önune Actı kanatlann, ynmdn gözlerin Bir baska âleme nçtu güvercin. Işkeneeyle znlüm kuvvetliye hak Cihanda layıfa ölüm yaşamak Güvercinin snçn güverein olmak Açtı kanatlann, ynmda gözlerin Bir başka âleme nçtn güvercin. Kötülük, fenahk nedir bilmezdl Knvvetli olaydı biç ezilmezdi Bu kahpe dünyada böyle ölmezdi Açtı kanatlann, ynmdu gözlerin Bir baçka âlerae nçtn güvercin. lyiliktl, güıellikti, banştı Inanarak bir hedefe vanştı Her şeyiyle kayıplara karıştı öldflnnek güclüye hak güvercinim Güzel güvercinim, ak güvercinim. Küçücük, kırnuzı gagası vardı Tertemiz, aydınhk dünyası vardı Kim bilir ne mntln ynvası vardı öldürmek güclüye hak güvercinim Güzel güvercinim, ak güvercinim. Zalimin birisi tekmeyle vnrdn Eşi üzerinde dolanıp dnrdn tnsanlar susmuştu, gök ağlıyordn öldürmek güclüye hak güvercinim Güzel güvercinim, ak güvercinim. = E =: 5 E Gttneşin dogdnğn, battıgı yerde Uçardı eşiyle en yükseklerde N'oldn yavrnlan, ynvası nerde ' Açtı kanatlann, ynmdn gözlerin Bir başka ileme uçtu güvercin. Tapraklar hüzünlü, dallar elemde Bnlutlar ağlıyor, kuşlar matemde Bir güvercin eksik şimdi âlemde öldürmek güclüye hak güvercinim Güzel güvercinim, ak güvercinim. E E E z: E E = ~ E E E E E ^ Z. E HAFTANIN FÎLİMLER1 SEVMEK Atillâ DORSAY Yönetmen: Jörn DONNEB Oyuncular: Harriett Andcrson Zbigniew Cybulskl Bir İsveç filmi (EMEK'te) ütün modern düşünceleri ve günümüzün ötesindeki anlayıs. larına rağmen, aşk, ve kadın erkek ilişkileri, kuzey insanımn hâ lâ belli başlı sorununu teşkil edi yor anlaşılan. Gerçek şu ki, bu toplumun bu konudaki serhestük ve rahathğı. her ne kadar bazı prob lemleri çözümlüyorsa da, ortaya en az onlar kadar güç başka problemler koyuyor. Genç îsveç yönetmen lerinin filimlerinde hemen yalnızca aşkı ele almalan, sosyologların ilgisine lâyık bir durum.. Bunun dışında, dünyaya bakış açısı daha geniş, filimlerini 4 duvar aras) ve yatak üstünden çıkanp, aşk'ın yanı sıra, ölümü, yalnızhğı, ihtiyarlığı, insan tann ilişkilerini de işliyen tek İsveç yönetmeni, yine Ingmar Bergman olarak kalıyor. Dilenir ki, İsveç filimlerini getırt mekte önemli çabalar gösteren genç bir ithalâtçı şirket. bu büyük usta nın filimlerine de eğilsin, bir «Ya 30 Nisan 1928 tarihli Cumhuriyet'ten | Baharda hakikal E E E E E Yönetmen: Richard THOROyuncular: Hayley Mills • John Mills • James Mc Arthnr Lionel Jeftries Mıîls'ler yıne aılece tatlı tatlı eğleniyorlar. Baba Mills, kuçük çantasıyla hayall defineler peşinde koşan. bu arada her karşısına çıkanı gdzünün ya.şına bakmadan dolandıran bir tatlı serseri.. Hayley ise bu başıboş yaşantı içinde, afacan çocukluk tan duygulu genç kızlığa geçışin zor günlerını yaşıyor. Yatla rına aldıkları genç James Mc Arthur, bu geçısı kolaylaştınyor. Ciddıye alınmamak şartıy la seyredilebilen bir film... B PE ? E E E E E iTıiıııııııııııııııııııııuııııııııııııııııuıııiHiıııııııuıııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiiiııımıııınııııı? CARANTİ « M ! ban çilekleri>ni, bir «Yedinci Mühür>ü, bir cKaynak^ı bizlere göster sin.. Bütün bunlar bir yana, Jörn Donner'in iki yıl kadar önce sinema dünyasında olumlu yankılar uyandırmış olan fîlmi «Sevmek», gerçekten ilgi çekici bir eser.. Filmin anlaülacak bır konusu yok.. Kocasının ölümüyle kendini boşluk ve anlamsızlık içinde bulan bir genç kadının, kocasının bir arkadaşıyla geçirdiği beraberlik anla tılıyor. Olaysız, gerilimsiz, üstelik hemen tamamen 4 duvar arasında geçen bir konu.. Donner, böy lesine hendikaplarla yola çıkmasına rağmen, doğrusu işin ustesinden iyi geliyor. Sâde, aynntüar üze rinde tiüz. gözlemci bir anlatımla, fılmine duygulu bir bütünlük kazandırabilmiş Kahramanlann anı lannı ve geleceğe dair düşündüklerini kısa plânlarla vermesini Resnais'in üslubuna benzetmek de yersiz, zira artık bu, modern sinema dilinin tabü bir özelliği olmuş durumda... Isveçin kıdemli oyuncu su Harriett Anderson ile, geçenlerde Slen ünlü Polonyalı aktör Zbigniev Cybulski (sinematek seyircisi «Küller ve Elmas> gibi bazı filimlerinden kendisini tanıyacak tır) aynı başan çizgisini tutturuyorlar. Sonuç olarak «Isveç usulü» gerçekçi, ilginç bir aşk filmi. Seyircinin böyle bir filmin revkine varabilmesi için, modern sinemanın Antonioni, Losey, Eesnais, Godard gibi ustalanyla daha sık buluşması, bu sinemanın büyük olay lan, olağanüstü durumları değil, günlük yaşantımızı. gerçeğe en yakm şekilde, bütün ayrıntıları, monotonluğu, düzlüğü ile veren, günümüz insanmın bunalımını (çörüm yolu göstermeksizin) duyurma ya çalışan, bu yönden eğlendirici niteliğini gitgide kaybedip gözlemciliğe yönelen bir sinema olduğunu peşinen kabullenmesi gerek. Ankara, 29 (özel) Bugun Buyük Millet Meclisinde umumî muvazene kanunu müzakeresi tamamlanmıştır. Bütçe oya konraadan önce Başvekil Ismet Paşa kürsüve gelerek bütçelerın teferrüatı üzennde gereken izahatı vermiş ve bütçenin tatbıkatında hangi zihniyetle hare ket edıleceğıni kısaca anlatmıştır. Başvekil Cumhuriyet kanunlarımn kimseyi ayırt etmek sizin tatbikatında büyük bir has sasiyet gösteren bir siyaset takip edileceğini ve dış sıyasetimizde de dürüst ve menfaatleri mizi düsünen bir istikamette bu lunduğumuzu söylemiş ve kabi neye itimat istemiştir. Netıcede 241 oyla Dütçe kabul edilmiş ve kabineye oybirhğıyle itimat verilmiştir. Knbineye ilimal lerinde suiistimallerini önlerr ıçin inşaatm cemiyet tarafınc teftiş ve murakabesıne de ka verilmiştir. Yavuzun tâmiri Izmitte (Sen Nazer) şirl taraîtndan Yavuz zırhlısının < rımına devam edilmekteı Teknedekı yaraların madenî çalan tamamen sökülmüş ve reken yenı saçlar sıpariş ol muştur. Gemınin içıne Iüzuı makineler yerleştinlmıştir. Üsküdar köprüsü Istanbul ile Üsküdar arası asrî ve büyuk bir nöprü inş, ıçin hükumete bazı tekli yapmağa gelen Macar şır buradaki temaslarından sc merkezleriyle danışma yapı uzere dun şehrımızden Mac tana hareket etmışlerdır. İnşaat kalfaları Şehrimızde 670 üyesi bulunan İnşaat Kalfalan Cemiyeti dün senedik toplantısını yapmış, idare hey'eti seçiminde Halk Fır kası tarafından göstenlen aday lar kazanmıştır. Seçimden sonra Cemiy«tin tnuhtaç ve i? sırasında sakatlanmı; üyelerine yardım edılmeai ve kalialann iş Mahmut Şevket Paşa Vapuru Geçenlerde Rodosta Anai vapuru ile çarpışıp tamir ec Mahmut Şevket Paşa va evvelki gün Izmırde mend çarparak yaralanmıştır. An vapuru Mahmut Şevket vapurunun yardımma gitm E X İTHALÂT İHRACAT MÜMESSİLLİK OTO AIJM SATOI İŞLEEİNİZDE GÜVENLE HİZMETİNİZDE NEJAT TOKATUGİL, Bayer Str. 33 MÜNİH, ALMANTA. Tel.: 55 05 07 KAMER Reklâmcılık: 131 Sev ve öldür (Svegliati e TJecidi) Tönetmen: Carlo LtZZANl Oynncnlar: Robert Hoffmann • Lisa Gaatonl • Gian M. Volonte. Renkli bir ttalvan • Fran nz ortakyapunı (Yeni Melek ve Site'de). Carlo Lizzani, birkaç yıl önce SÖrdüğümüz «Asî kamburun açkı» filminde olduğu gibi, yine gerçekten olmuş bir htkâyeyian latıyor. Zaman ve yer değişik, ama tema ayni kalıyor: Kolay yoldan para kazanmak istıyen, topluma karşı baş kaldırmış, ve bilinçsiz bir şekilde. adım adım kaçınılmaz sonuna, kurallarını çığneyenlere karsı acımasız olan toplumun hazırladığı sonuna yaklaşan bır ınsanın hikâyesi.. Lızzanı, öncekı filmlerine kıyas la, biçim yonünden kendini asmağa çabalamış.. Uzun ve dağı nık hikâyesıni, ancak biçim ola rak ulaştığı başanyla seyircısi ne kabullendiriyor. Tabii bu kadarı, Lızzani ıçin öğünülecek bır sonuç olmasa gerek.... Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlıg DSİ Genel Müdürlüğünden: Gezer Yinç ve Mlîşlemilâtı Satın Alınacaklır k 1 İşin nev'S DSİ Genel Müdürîüğünce Antalya XüL Bölge Mü dürlüğü mıntıkasında Inşa ettirilecek Kovada II Hidn elektrik Santralı için 70 ton kapasiteli gezer vinç ve müı temilâtı ihale suretiyle satm alınacaktır. thale, Istekljl' arasında aranılan şartlan haiz olanlardan fiat ve teki isteme suretiyle yapılacaktır. Bu iş için idare tarafmdi döviz temin edilmiyecektir. Gezer vinç ve müştemilâtı t bütün olarak mütalâa edilecek vc bir veya bir kaç kale için verüecek teklifler nazarı itibare alınmıyacakür. 2 Mnvakkat teminat Bu iş için istenecek muvakkat teroinat 35.000 TL. d 3 Müracaat gekli İhaleye iştirak etmek isteyen firma'.arın mümasil m: remeyi imâl eden firmalardan olduklaıını gösterir dök manlan ve imâl ettikJeri bu tıp malzemeyi ayn ayn gc terir bir listeyi havi bir dilekçe ile en geç 30 Mayis lî pazartesi günü saat 17.00 ye kadar DSİ Barajlar ve Hi roelektrik Santrallar Dairesi Başkanlıpına (Rüzgârh ! kak, Çatal Han kat 5 Ulus Ankara) rrüracaat etmesi zımdır. 4 Teklif istenmesi Üçüncü maddede belirtilen şekilde müracaat « firmalann durumlan idarece tetkik edüecektir. Talif 10 Haziran 1967 gününden '.Hbâren Barajlar ve Hid. elektrik Santrallar Dairesine müracaat ile durumlaı öğrenecekler ve idarece durumlsn uygun görülmüs ol: lar iki takım mukavele evrakını 40 TL. mukabilinde s caklardır. (Basın 14485 A. 3314/46 İsim ve Din tashihi Ist. 20 inci Asliye Hukuk Hâkimliğinin Es. No. 962/81 ve Karar No. 963/162 sayılı kararları üe ısmım Murat Gul ve dınımın de Hristıyan Ermenı olarak tashıh edılmış olduğunu beyan ederım. Ismim : Mnrat Gül Dinim : Hristiyan Ermeni (Cumhuriyet : 4712) AGRI K.M.Ç. KORUMA BİRLİGİ BAŞKANÜGINDAN: tlimlz Yetlştlrme Yurdu flstlyacı olan aşagıda ttıale şekll, clns, nameler Yurt MüdurlUSÜnd çlei teminatlan vazılı maddeler 2490 sayılı fcanunun nükümlerlne ?öre eksiltmeye çıkanlmıştır siltme tl Encümen salonunda Btrhk EncUmenince vapılacaktır Şan<nlktar muhammen oedel \ rülebılir. Geçicl teminat makbuzlan Oe 1967 yılı tlcar't odası veslltasını havı teklı! mektuplarını le saatlerinden bir saat önceslne kadar Komlsyon Başkanlığına verilmesi açık eksiltemler İçin d belgelerin geTektiği ve postadakl gecikmelerin kabul edilmtveccğl Uan olunur Grnpn 1 2 3 4 5 6 7 Cünsi HOctan Tntan Lira kr. 27600 00 17300 00 17550 00 28980 00 9940 00 3300 00 2000 00 G. temtnatı Lira kr. 2O70 00 thale ?efcli thale eön Saati 11/5/1967 ıı/5/ı<*e7 11'5/19R7 U/5'1967 11/5/1967 11/5/1967 11/5/19R7 (Basın 13755/4 24.00 fcg. Ekmefe Koyun ve sığır etl 2 fcaiem Kuru ylyecek 3 fcalem Kuru ylyecek 14 n i e m Sebze ve meyva 13 Kalem Sabun 3 kalem Saç traşı 2000 adet 1297 50 1316 25 2173 50 745 50 247 50 150 00 Kapalı zart Kapalı zarl Kapalı zart Kapalı zart Kapalı zart Açık eksılt. Açık eksilt. AKUNUN DEGERI HAKİKİ AMPERİDİR Amperini garanti eden s o ELÂZIG TOPRAKSU EKİBİ BAŞMÖHENDİSÜGINDEI 1 Basmühendlsliğlmlz tarafından 1967 yatmm programımıza alınan aşağıda geçicl teminat şif bedelleri ile inşaat yerleri yazılı lşlerlmlz 2490 sayılı kanun hükümlerl daıresmde 5/5/1961 günü saat 11 00 den itibaren El&zıg TOPRAKSU Ekipı binasmda tapaiı zart usulü üe thale edılı 2 tnşaatlara ait keşif dosyaa. proje ve sarrnameler mesa) saatlen dahilınde daırede tetk lebilir. 3 Ihaleve pirebilmek lçln müteahhıtlerin en az bu lşierln Keştt bedellen rutannda A B grupu müteahhitlik karnelerl Ue birllkte şartnamede fstenilen belgelen Ibraz çderek ıhaieden 48 saat önce İhaleye girtş bedellerlni almalan gereKmektedir 4 MUteahhitlerin şartnamede tstenilen gerekli belge ve muvakkat temlnatlannı vatırdıkları belgeleri Ue birlikte teklif mektuplartm yukanda yazılı ihale saatlnden bir saat önce thale Kom na vermiş olmalan gerelonektedir. 5 PostadaM vâkl gecikmeler kabul edllmez. Keştt Mı S.N. tnsaat mahalli: tnjaat nevi: bedeU te Elâzığ 1 MeTkez Sinao kövü 2 Elâzığ Merkez Aksaray Mah. 3 Elâzığ Merkez Ballıoa Köyü 4 Elâzığ Baskil Esldbaskn 5 Elâzığ Keban rnerkez Elâzığ Baskil Sütlüce 6 7 Elâzığ Rarakoçan Dumluyaa 8 Ağın • Merkez 9 Elâng Merkez Çalolar tek akü MUTLU TUrk aküleri O c S. Suyu temlnl 77 758 07 45 228 28 S Suyu temin] Kuyulu galen ve kanal ıslahı 115 583 70 265 113 17 Kaynak ve kanal ıslanı 56X04 91 Kanal ıslanı 104 595 38 Kaynak vt kanal ıslanı 77 592 47 S. Suyu temlnl 9833R55 Kaynak ıslahı Kaynak ve kanal ulahı 198.680 01 5 3 1 14 7 5 (5 11 e (Basuı 13775 A. 323!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog