Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 30 Nlsan 1967 SAHtFE BEŞ îki metre boyundaki ressamın GECEKONDU BÖLGELERİ tSLAH EDtLECEK Şehrimizde dün bir basın toplantısı düzenleyen tmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu, îstanbuldaki çalışmalannm ağırlık noktasını gecekondu bolgelerinin islâh edilmesinin teşkil ettiğini belirterek. «1961 yılı içinde gecekondu mahallelerindeki 1465 haneye kanalizasyon, 20500 haneye su getirilecek bn bölçtlere 177 Km.'lik yol döşenecektir. Ba hizmetlerin karsılıgı olarak Bakanlığımız 59 milyon 292 bin lirahk masraf yapacaktır» demiştir. Bakan Ataköyde yapılacak 2 bin kişilik plâj. enerji, içme suyu tesisleri ve Imar Plânı harita masrafları ile bîrlikte Istanbul'a ayrılan bütçenin 70 milyon lirayı bulduğunu söylemiştir. Daha sonra Turkiye çapmda Bakanhğının yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Haldun Menteşeoğlu, bu arada, Atakoyde Emlâk Kredi Bankası tarafından yapılan blokların beşinin turistik pansiyon haline getirileceğini de açıklamıştır. sergısı S stanbulda günde bes altı reI sim sergisi açılıyor. Ama ge • çen gun Valikonağındaki cici butiklerden birinde açılan sergı en ilgi çekicilerinden birıydi. Ev sahibesi Meld» Kaptana'nın uzun siyah bir tuvalet ve kulağında çok iri pembe bir küpeyle kapıda karşıladığı misafırler, iki metreye yakın boyuyla değışık bir manzara arzeden ressam Mübin Orhan'ı tebrik edıyorlardı. Tanziman Fermanını okuyan Koca Reşit Paşanın torunu olan Mübin Orhan, resimlerinde kullandığı renklere paralel bir hayat da geçirmiş. Burada Siyasal Bılgileri birincilikle bitirdikten sonra Paris'e doktora yapmağa gitmiş ama orada kendıni Sen Nehri kıyılarında ressam olarak bulmuş. 17 yıldan beri Paris'te ünlü Türk ressamları arasına giren ve bazı tablolarını otuz bin liraya satan Mubin Orhan, Jean Morean pibi tanınmış îilm ve tiyatro sanatçılarıyla da çok yakm arkadaş olmuş. Paris'in «Seleet» kahveeindeki bütün Fransız garsonlara turkçe küfurleri öğretmeyi kendine büyük zevk edinen res sam on yedi yıl sonra memlekete askerlik yapmak için elin<ie bir tek şemsiye ile dönmüş ve iki yıl süren vatanî vazifesini yapmıs. Yakm arkadaşı Melda Kaptana'nın teşvikiyle açılan bu sergide latanbullu bütün sanatseverler bu eski iki dostla eski Paris günlerini yad ettiler. iftçi ailesmin çiltçilikle ilgisi olduğunu sanmayın. Daha ziyade dısarıdan çok büyük makineler getirip bunlan çiftçüere satan Çiftçi ailesınir çok güzel bir de kızı vardır, Geçen yılki güzellik yanşmasına girseydi bırinciliğı kazanacağı hususunda herkesin birleştiğı Esen Çiftçi 6O bin liralılc nişan töreni geçen hafta Hiltonda ömer Tığrak admda bir gençle nişanlandı. Avrupada ve Ingilterede özel «görgii» okullannda yetişen bu güzel kız Türkiyeye döndüğü zaman çahşması için ısrar edenlere, babasının ızin vermediğinl söyliyerek terzilerde vakit geçirmeyi tercıh etti. Sonra da aüesinin pek münasip buldugu zengin bir gençle evlenmeye karar verdi. Nişan çok kalabalıktı. 250 kişi dâvetli olduği' halde gelenlerin adedi 400 ün üstündeydi. Damadın arkadaşları «Bol kız ve viski var» propagandasiyle dâvet ederek misafir adedinin artışmda rol oynadılar. t m i t Yaşar Oğuzcan, nişanlılar için yazdığı bir ı'jıi masanın üstüne çıkıp okudu. Bu arada yerde, değeri ve sahibi tesbit edilemiyen bir tek küpe bulundu. Genellilde gençlerin eglendiği bu nişan için Çiftçi ailesi gerçekten ke serün ağzını açmıştı: Esen'in giydiği Cardin'in bir kreasyonu hariç sadece tören için 60.000 lira civarmda para harcandı. Ama dâ vetliler de nişanuı şanına layık çiçekler göndermekte kusur etmediler. Tam iki yüz elli sepet çiçek vardı. Bu sepetlerdeki kartvizitleri toplamaktan kollarının yoruldutunu söyli^en bir görevli, «Hemen her sepet benim boyumdaydı. En ucuzu yüz, en pahalısı beş yüz liraya çıkan bu sepetler için harcanan bu parayla biz, aile ce başumzı sokacak bir ev sahibi olurduk» dedi. KUYOS TESİSLERİ Rez. 61 20 01 115 (Basın 14803/4687) TURİZM BANKASi E VE T Biliyorsunuz, seıvetin sırn bir biletinde saktıdır Ç MİILİ PİYAHGO AÇIIDI MAYIS'da Mutlaka yine yüz/erce bilet sahibi zengin olacaktır TESEKJCUR Türkiye Daktilografi Şampiyonası bugün 1967 Turkiye Daktilografi Şam piyonasının finâl musabakaları bugun saat 810 arasında Şişhane'deki Beyoğlu Ticaret Lisesinde yapılacaktır. 23 Temmuzda Bern (tsviçre)de yapılacak Dünya Daktilografi şampiyonasına katılacak ekibin de seçileceği musabakalarda «tecrübesizler» kategorisinde dünya rekorunun kırılması beklenmektedir. DAHİLtYB aftTTEHASSISI Annemızi ameliyatla ızdıraplanndan kurtaran, başta Golcuk Denız Kuvvetlerı Hastahanesı Başhekımı Dr. Albay Mehtnet Okyar olmak uzere Operatör Dr. Yarbay Velı Akçakuş ve Dr. Tğm. Burhan Mentes, Anestesiologıst Dr. Kd. Bnb. Kâmil Tamersoy, Nisaıye Servis Şefi ve ilgili personeli ile Hemşıre Zerrin Cantürk, Aynur Ekmekçiler, Methiye Turan ve diğer ilgililere sonsuz şukranlanmızı sunarız. O ğ u 11a r ı : Kur. Alb. Necdet Karayalçın Dr. Tğm. Güngör Karayalçın (Cumhuriyet : 4722) Hllll PİYANGO bileti ile talih kapılarınızı açık tutunuz O halde bir Fransız Kuartetinin üyeleri Ortakoy'deki kösjtte arkadaşlarıyla böyle eğlendiler. Kolları havada olan Faruk Güvenç'in esi Suna Kan'ın başı da göriiluyor. Solda ayakta duran Haluk Tarcan'dır. Genç piyanist Fransız müzisyenlerinın Avrupadan arkadaydır. Bir ipte iki cambaz azartesi günü Istanbullular us ta bir viyolonist olan otuz dört yaşında Christian Ferras ve Cumhurbaşkanlığı orkestrasını tempo tutarak ve sıv sık sahneye çağırarak alkışladılar. Boş vakit lerinin çoğunu keman çalmakla geçiren doktorlarımızdan Prof. Reşat Garan'ın «Dinlemeye doyanıadım, AUahtan evde plâklan da var» diye bahsettiği Fransız kemancı için konserden önce değişik fikirler Ueri sürüldü. Bazı kimselerin pek methetmemesine karşılık müzikten anlıyanlar onun kısa bir .:aman önce Karayan'ın idaresinde bir konser verdiğini söyliyerek birinci sıruf olduğunu iddia ediyorlardı. Nitekim konserin sonunda herkes aynı his le ve heyecanla konseri alluşlarken müzik tenkidçis' Bülent Tmrcan yanuıda oturan Avusturya »•».ültür Ataşesi M. Kasler'e dönüp, «Hârika, değil mi?» diye sordu. Onun yakınında oturan başka bir müzık tenkidçimiz olan Faruk Yener'in pek memnun olmıyan bir yüz iladesini göriince Tarcan çok üzüldügünü belli edecek sözler söyledi. Şimdiye kadar sanatçı ve tenkidçi arasında geçmesine ahşılan uşın fikir ayrılıklanrun Uk defa iki tenkidçi arasında görülmesi sanatseverleri şaşırttı. T 7 MAYIS'da VEFAT Tekel Kibrit Fabrikası Ambarlar Âmiri kıymetli mesai arkadaşımız Dağıtılacak seıveti elbette duydunuz MAYIS unutulmaz gününüz olabilir (Basm 14438/4708) P FEVKİ GÜLNAR'ı kaybetmiş bulunuyoruz. Kederli ailesine ve fabrika câmiasına başsağlığı dileriz. Mesai Arkadaşları Cumhuriyet 4720 Dr. Kâmran Şenel rafcstm SıraselvlleT Caa 111/5 (Aiman Hastahanes) yaru) Tel.: 44 5514 Ber gün (15 18) (Cumhuriyet 4727) 30 Nisan Muharrem 20 V. E. 1| 1 SALl MATİNELERDEN İT1BAKEN Senenin en muazzam avantür filmi Gayrimenkul Satış llânı İSTANBUL EMNİYET SANDIĞINDAN: Dosya No: 1965/197 Ali Çapur, İPA. 2474 hesap numaralı borç senedi ile Sandığımu Pangaltı şubesinden istikraz ettiği paraya mukabil; Beyoğlu, Yenişehir mahallesi, Ağalar sokağında, eneski: 53, eski, yeni ve taj: 61 kapı No. lu, dükkânlı kârjjir apartmanın tamammı Sandığımıza birinci derecede iootek etmişti. Celbedilen tapu kayıt suretinde işbu gavnmenkulün; Beyoğlu; Yenişehir mahallesi; Akağalar sokağında, 1354 ada; 4 parsel sayılı; 81.50 M2. miktarmda kârjîir dükkânlı apartman olup, tamamının Ali Capur adına kayıtlı olduğu ve Sandığımıza birinci derecede ipotekli bulıınduğu bildirilmiştir. Dosyamızda mevcut muhammin raporuna gore tamamı 81.50 M2. olan iışbu gayrimenkulün 6<>00 M2. âi üzerinde: üç kaflı, dükkânlı, çatı ^rflîsti' ahslp, tam kârgir bir apartman vardır. Birinci katında; bir dükkân ve arka tarafta; bir oda, bir sandık odası, bir koridor, bir mutfak, biı WC, banyo (bir arada) dan ibaret bir daire vardır. İkinci ve üçüncü katlan: birer oda, birer salon, birer koridor, birer mutfak, birer WCbanyo (bir arada) dan ibarettir. Gayrimenkulde elektrik ve terkos vardır. Borçlu hakkında yapılan kanunl takib üzerine 3202 numaralı kanunun 40. maddesine göre yukanda evsafı yazılı gayrimenkulün tamamı birbuçuk ay müddetle açık artırmayB konmuştur. Saüş tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Artırmaya girmek isteyenler bunlan ve herkese açık bulunan tapu sicil kayttlarınj tetkik ederek satılıfea çıkanlan işbu gayrimenkul hakkuida herseyi öğrenmis ad ve telâkki olunur Artırmaya girmek isteyenler (9125.) lira pey akçesi veya Sandıkça kabul edilecek banka teminat mektubu vermesi icap eder. Birikmis bütün vergilerle Belediye ve tellâliye rüsumu ile varsa vakıf tcaresi ve tâviz bedeli ilt ipoteklerin terküı harcı borçluya: ihale pulu ve tapu teacil harcı ile varsa şerefiye borcu alıcıya aittir. Satış şartnamesi 15/5/1967 tarihinden itibaren açık bulundurulacaktır Birinci açık a r tırma 20/6/1967 salı günü Cağaloğhında kâin İstanbul Emniyet Sandığmda saat 15 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakvakkat ihale yapıhnası için teklif edilecek bedelin t«rcihen ödenmesi icap eden gayrimenkul mükellefiyetivle Sandık alacağını tamamen geçm'ş olmas) şarttu Aksi takdirde son artıranın taahhödü bâki kalmak sartivle 5/7/1967 çarşamba günü aynı yer ve aynı saatte son artırması yapılacaktır. Bu artırmada gayrimenku) en çok artıranm üstüne blrakılacalrbr Hakları tapu sicilleriyle sabit olmayan alâkadarlar ve Irtifak hakkı sahıplennİD bu haklarını hususiyle faİ2 ve masarıie dair iddialarmı ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbiteleriyle beraber Sandığım:za bildhmedikleri takdirde satıs bedelinin paylaşmasından hariç kabrlar Daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin 1965/197 dosya r.umarası ile Sandığımu Hukuk İşleri Servisine müracsat etmeleri lüzumu ilân olunur. (Basm 14821/4716) â o V> 3 m 1 Samimî bir hava irinde geçen İktisatlıların «Bahar Balosu» nda Başkan Mithat Batur ve eji ayakta rörülüyor. İSİNEMASI DORINGO Reklâmcıhk 1549/4723 Iklnal ı 4 59 12 11 16 02' 19 04120.47 3.07 ı 9.561 5 08 8.39' 1200' 1.43 8.03 (Renkli Sinemaskop) TOM TRYON SENTA BEKGER Seanslar: 12.30 2.45 5. 7.15 945 Tel: 47 77 62 ^ıııiMiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııınıuınH 360 lira aylıkh bir memur feryat ediyor Çocuklanma simit parası bile veremiyorum Dar gelirli bir vatandaş olarak kendi derdime devâ anyornm. Bu devayı T.B.M.M. nin sayın üyelerinden beklerim. Sivas Milletvekili Cevat Otyakmaz 5/12/1966 günü TJJ.M.M. de konuştu. Bu konuşmayı radyodan izledim. Devlet dairelerinde çalışan dar gelirli memnrlann durumlarınm lecî olduğunu sö'yledi. TJJJVLM. diğer sayın üyeleri bu sözü desteklemediler. Şahsen benim 6 çocufum var ve maaşımdan başka hiçbir gelirun yok, üsteiikte kirada otaruyorum. Elime geçeıı maaş ise 360 lira. Dört çocuğum okula gidiyor. Ayhğımı bakkala ve ev kirasma yatınyorum. Çocuklarimın eline okula giderken simit almaları için 25 kurus dafai veremiyorum. 12 sene Et ve Balık Kurumunda çalıştim, yüzlerce memur alındı. Bir müddet sonra üç kişiyi kadro fazlası yaptılar, aylarca boş gczdim. Bir hüyüğün tavassntu ilc bir vekâlete odacı olarak girdim. Senelerce çalışan arkadaşlara sordum, (20) senedir çalışan arkadaş terfi görmemiş. Bunu vicdan terazisine vuruısaniz bizlerin dertlerinı daha iyi anlarsunz. Aldığım 360 lira ile aylarca et ve sebze yüzü görmüyonız. Daha b u hayata ne kadar tahammül edeceğiz ben bilmiyorırm. Eğer sizler biHyorsaniz lütfen söyleyiniz. (İsmi mahfuz bir okuyucu) Santrifüj Elektrik Motorıı ve Şalt Teçhizatı Satm Ahnacaktır Genel Müdürlüğümüzle, îstanbul Buromuzdan alınacak şartnamelere v »öre haıırlanacak teklıtlçrin. 22 Mayıs 196? günü saat 17,30 a kadar Genel Müaürlüğümüzde bulundurulması ilân olunur. Türkiye Şeker Fabrikalan A.Ş. (Basın: 14886 A 4290/4706) tlgili makamlardan bekliyoruz Yüksek tahsil yapmak isteyen orta dereceli okul mezunlan arasında en talihsiz ve o nisbette de ihmal edilenler şüphesizki Bölge Ziraat Okulu mezunlarıdır. Bütün lise ve muadili o • kul mezunlanna üniversiteye ; girme ve kendi mesleklerinde 5'üksek tahsil yapma imkânları \ sağlandıgı halde Bölge Ziraat Okulu mezunlan bu durumdan mahrumdur. Önümüzde mesleğimizle ilgili Ziraat Fakültesi var Ona da giremememiz için ne gibi engel lazımsa önümüze seriyorlar. Madem ki Bölge Ziraat Okulları lise muadili sayılıvoTda neden bize doğrudan doğruya Ziraat Fakültesine girme hak kını vermiyorlar? Ziraat Yüksek Mühendisı ile Ziraat Teknısyeni arasında bir de Ziraat Mühendisi mezun edecek ya bir Yüksek Ziraat Okulunun açılmasını veya bizlere de Ziraat Fakültesine girebilme imkânlannın sağlanmasını selâhiyet sahibi büyüklerimizden bekliyoruz. Hiç değilse Ziraat Fakültesine girebilmek için lise imtihanlannı kaldınp, ayrıca imtihana tabi tutsunlar. Bize çapraşık yol göstermesinîer. Tarım öğretmeni Deri palto mağazasında dört hos kız Florence Nightingale GönüllS Hanımlarının Nazarı Dikkatine: Gönüllü Hanunlarunızın, 2 Mayıs 1967 salı günü, Noter huzurunda yapılacak çekilişe ellerindeki kumbaralarıyla birlikte saat 15.00 de Florence Nightingale Tesis Merkezine teşnfleri rica olunur. Otobüsümüz saat 14.30 da hareket etmok üzere Divan Oteli önünde sizleri bekleyecektir. NOT: Kumbaralarım teslim etmiyenler çekilişe iştirak haklaruu kaybederler. Saygılarunızla Florence Nightingale Tesisi Gelir Temin Komitesi Cumhuriyet 4696 G | Yeni Millî Eğitim = Bakanından I beklediğimiz! E E Ş E E = E E E = ^ E E S E E ^ E E ^ ~ E E E E Ş S E = Köy ilkokullannda çalışan, her yönden aynı şartlara esit olan iki bayan öğretmenden biri; bir meslekdaşıyla evlendiğinden il merkezine tâyin edilme hakkmı kaybediyor. Evlenmeyen öğretmense tâyin ediliyor. Soruyorum: 1 Evlenen öğretmen suç mu isliyor? 2 Evlı bir ailenin mi, yoksa bekâr bir insanın mı daha çok ihtiyacı olur? 3 Öğretmenin öğretmenle evlenmesi zararlı mı ki, bu zor luk çıkanlıyor? 4 öğretmenin başka meslekten biriyle evlenip sonradın ıstıfası bğretmenlik için daha mı faydalı? 5 Evlenmeler az olsun da nüfus plânlamasına yardım etmiş olmak için mi çıkarılmış bir kanun? Yeni Bakanımız bu duruma eğılırse. öğretmen ayırıcılığının önüne geçmış olur. tsim ve adres mahfnz Viranşehir, bir kütüphane istiyor TJrfaya bağlı 35 bin nüfuslu Viranşehir ilçesi, halkı büyük gayretler sarfederek çocuklanm okutmağa çalışıyorlar. Herkesîn devam etmeleri için henüz yeni inşa edilmış ortaokul lise olmasmı istiyorlar. Viranşehir gençleri 3^.000 nüfuslu bu ilçemize bir kütüphane açmak için, büyük gayretler sarfediyorlar. Viranşehir halkının en büyük arzusu bir kütüphane açılmasıdır. Çocuklarımızın kahve ve so kak başlarında boş gezmelerini elbette istemiyoruz. M. Şefik Karagiil Mardin eçen gün deri palto satan mağazalardan birinde birbirinden hoş dört tane genç Fransız kızını aynanın karşısın da görenler, kırk yıl düşünse bunların ünlü bir müzik kuartetinin dört elemanı olduğunu akıllarına geürmeîlerdi. Cıvıl cıvıl konuşmalarıyla, ay na karşısındaki pozlarıyla daha çok film artistlerine benzeyen Fransız kızları Habeşistandaki konser turnelerinden dönmüşler, o sabah Istanbul Radyosunda da bir konser vermişlerdi. Her biri, birer deri paltoyu sırtına geçiren müzisyen kızlar o geceyı Ortaköydeki güzel bir koskte geçirmişler. Violonsolist Resit Erzin'in evinde Paris'ten yakın arkadaşları olan Snna Kan ve Roma'dan tamdıkları piyanist Haluk Tarcan ile bir akşam yemeği yiyen Fransız kızları havanın buz gibi olmasraa rağmen Boğazın güzelliğine dayanamayıp bütün gece cici deri paltolarına sanlıp terasta oturdular. Tasfiye Halinde Raybank T.A.Ş. Unuım Müdürlüğünden Blokaj tesis edilen kısımlar hariç olmak üzere vâdeli mevduat bakiyelerinin ödenmesine başlanmıştır. İlgililerin bilgilerine sunanz. TERA: 844/4725 I. HİSAR KISA FİLM YARIŞMASI ÖDULLERI 16 mm Birinciye : Bronz Burç ve 2000 TL (SHELL Ödülü) İkinciye : 1000 TL (SHELL Ödülü) 8 mm Bırinciye : Bronz Burç ve 1000 TL (Kulübümüz Ödülü) İkinciye : 500 T L (Kulübümiiz Ödülü) Mansiyon : 500 TL (James Baldvdn Ödülü) ROBERT KOLEJ SİNEMA KHLÜBÜ PJC. 8 Bebek, İstanbul Cumhuriyet 4698 İktîsatçıların «Bahar Balosu» A A ^ l s a n yalnız çocuklan M <8 değıl, îktisat Fakültesi Mti9 mezunlarını da hayal kı rıklığına uğrattı. Bebek'tekı Belediye Park Gazınosundakı «Ba har Balosu» için uzun uzun hazırhklar yapan ıktisatçılar, yağan yağmur yuzünden ufacık bir salonda oturup, minıcik bir pıstte dansetmeğe mecbur kaldılar. Izdiham o derece fazlaydı kı kapıdan dönenler oldu. Ama yine de mezunlar eâlendiler ve kotyonlar dağıtılırken çocuklar gibi neşelendüer. Genç bır iktisat mezununun bir ara, koltuğunun kırılan kenarını ya pıştırmak için garsondan tutkal istemesi ve garsonun yüzündeki ıfade arkada?!anna bir hayli neseli dakikalar geçirtti. PTT Genel Müdürlüğü keyfi VP haksız işlemler içindedir Bir müddettenberi P.T.T. teskilâtınm başmda buhmanlar heT halde işlerin yolunda gittiğini ve kendilerinin de iyi birer yönetiei olduklarını zannetmektedirler. Fakat üıerine çok sathî efildikleri veya eğllmek istemedikleri personel işlerînde biraz hassas davTanıp inceleme yapmış olsalar hakkvn haklıva testimi dive bir şeyin mevcut olmadıfım ve kendilerinin de gaflet içinde olduklannı anlamış olacaklardır. Ancak öyle anlaşıbvor kl bu yöneticiler sadece kendi sandalyelerinin âkıbetini düşünmekten ve çarelerini arastırmaktan dieer işlere zaman ayıramıyorlar. Beni rahatsız etmiyen yılan bin yıl yaşasm zihniyetiyle hareket ederek maiyetindekilerin hakli talepleri kaale alınmamakta veya havadan, sndan cevaplarla atlatılarak durçun ve donuk bir yol takip edilmektedir. Halihazırda P.T.T. de iyi Işliyen bir personel politikası olmadığı gibi, işin ehline ve hak sahibine tevdii gibi basiretli bir yol da takip edilmeınektedir. Bir taraftan en yerinde haklar sfirüncemede bıraküıp ayaklar altına alımrken iiğer tarafta nâehiller destekle işbaşına Relebilmektedirler. Sözün kısası hak mefhumu çiçnenmekte ve âmiyane bir tâbirle isler kapanm elinde kalmaktadır. Bu durum karşısmda insanm aklına sairin su i u s r u geliyor: «Asiyabı devleti har t.a olsa çevirir^ Bütün bunlar yetmiyormus gibi bir de îdarî ve teknik eleman ayınmı yapıiarak personel arasında iküik yaratılmakta ve idari kademede bir sınıf personelin diğerine tahakkümü gibi çok mantıksız ve tehlikeli bir durum yaratılmak istenmektedir. Keyfiyeti ilgililerin dîkkatine ve alâkalarına arzederün. tsmi MaMuz Bir Okuyucu Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğünden (BURSA) 1. Aşagıda keşif bedeli, geçlci teminatı, ihale gün ve saatleri yazılı işierin eksiltmelen 2490 sayüı kanunun 31. maddesi uyarınca kapah zart usulü ile Bursada Acemler caddesindeki Müdürlük binasında toplanan Komisyonda yapılacaktır. 1. Şartnameler her gün mesai saatleri dahüinde Ankarada Karayollan Genel Müdürlüğü Malzeme Şube Müdürlügü Ue Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Malzeme Âmirliğinde görülebilir. a) tsteklilerin 1967 yıhna ait ticaret ve sanayı odası belgesi, şirketlerin hali taaliyet belgesi ile her iş için muvakkat teminat vermeleri. 3 Eksiltmeye girebilmek için: b) Taliplerin en geç aşağıda yazılı işlerden Stablize Malzemelerlnin thzar Nakil ve figüresi işleri için tesbit edilmiş müracaat son günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe ile Karayollan 14. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmelen (Müracaatta geneı evraK kaydı tarihi uıuteberdir) dilekçelerine (Bursa • K. Bey) ayr. Orhaneli larmancık yolu ıçm en az bir defada 125UOU lıralık, (Bursa Uludağ) tlt. Keles U yolu için en az bir defada 135 000. liralık bu işierin cins ve önemınde Dir iş yaptığını gös terir tasdikli belgeyi, plân ve teçhizat, taahhüt beyannamelert ile bu eksiltmelertn ilân tarihınden sonra aimmış asağıda vazılı miktarlarda mall durum bildirisinı eksiksiz olarak bağlıyarak bu ışlerin eksiltmelerine güTnek için yeterlü^ belgesi lmaları. c) tstekliler gerçek tek kişi veya tüzel kişi olacaktır Özel ve tescil edilmemiş ortaklar Rabul edilmez. 4. a) thaleye girmek istiyenlerin 2490 sayılı kanuna göre hazırlıyacaklan teklif mektuplannın eksiltme ?ünleri en geç Jıale saatınden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslirjn etmeleri lazırndır. b) 3/b maddesinde istenilen belgeler 19 Elüın 1966 "tarıiı ve 12430 sayüı Eesml Gazetede neşredilen yönetmelik ömeklerlne uygun olacaktır. Mall durum büdlrisine bankalardan alınacak örnek 2a formu da eklenecektir. Postadaki vâki oiacak gecikmeler tle telgrafla yapüan müracaatlar kabul edilmez. tlân olunur. Keşif Geçici Belge Matî durum bedeli teminatı Eksiltme müracaat bildirisı İŞİN CİNSt Lüa krş. Lira fcrş. Günfi Saatl son eünii Lira krs 1. (Bursa • Karacabey) ayr. Orhaneli • Harmancıfc ayr. h yolunun 0+000 89+000 klm. Seri arasına çektirilecek stabli2e (Uızar • nakil va figüresi) 2. (Bursa • Uludağ) tlt, Keles il yolunun 0+000 52+000 klm. leri arasına çektirilecek stablize (ihzar • nakil figüresi) 3. 14.000 kilo 0.5 m r kalınlıkte ve 0.83x2.45 cm. eb'adında oluklu galvanizll saçın almması. 166.970 16 178.683 12 84.000 00 9.598 51 10.184 16 5.450 00 15.5.1967 n o o Pazartesi 15.5.1967 1530 Pazartesi 16.5.1967 11.00 Sal) 10.5.1967 10.5.1967 = E E S E S 5 S S S E S S E S S E S E E 5 = İmam nikâhına dair Zaman zaman gazetelere akseden imam nikâhı konularım hayretle okumaktayım. Her gün bıraz daha çoğalan bu olaylar karşısmda hâkimlerimizin bigâne kalmayıp ihlâl edilen Medeni Kanunumuz hükümlerınin korunması yolunda suçluların cezalandırılmış olduğunu okumakla da adeta seviniyorum. Bir gün Hâkim ve Savcılarımızın evlilik birliğinın kutsiyet ve sıyaneti noktasmdan Medeni Kanunumuz olan bu gibi imam nikâhı ile evlen:nelerm tesbit ve cezalandınlmasmı hedeî tutan kararı atdıklannı duymak hakıkı sevincim olacaktır. Bir kadm olarak bunları görmek çok acı. bir kadın okuyucu Bay Leon Verber, Bay ve Bayan Izidor Silberstein ve Ailesi, Bay ve Bayan Feliks Sperer ve Ailesi. Bay ve Bayan Alfred König ve Ailesi, esi, anneleri, büyük anneleri ve akrabaları, BAYAN (Doçuşu Vereano) vefat ettiğini derin teessürle bildirirler. Cenaze merasiminin 30 nisan 1967 (Bugun) Pazar günü saat 14 te Yükselkaldırım Aşkenazit Sinagoğunda icra olunacağı ilân oHınur. llancılık: 129 «7U VEFAT ANETA VARBER'in 13.357 61 14594 65 istenmlyoı rniiuıuııııııııuıuuuıuuuıııııııuıınııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııiıııııııııtıııııııııııııiHiıııııııııımııııın (Basın B. 363 14514/4691)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog