Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

SAHtPE DÖRT 30 Nisan 196? CTJMHURtTET : Burhaıf FELEK Seyahatimiz resmî ve hususî olmak üzere iki kısımdı Bu, saatte 1670 kilometre kadar bir surat eder. Eğer bir uçak bu süratle Arzın döndügü istikametın aksine dönerse içindekiler için takvim işlemez. Yani uçtuğu yerde 20 Nisan saat 12 ise aynı gün ve saat uçakta de\ram eder Daha süratli ise takvim tersine işler. Çünkü güneş bir türlü kavuşmaz ve kavuşmayınca da gün bitmez.. 24 saat yerine uçagın ha vada kalabüdiğı müddet kadar u zar. Bu bir kazanç mıdır? Yani gün uzayıp takvim yürümezse, in san ömrü sürmüş sayılmaz mı? Sanmam. Gün bir ölçüdür. O ölçü uzasa da kısalsa da hayatm boyu değişmez. Bir yarda, bir metre, bir arşın, bir endaze, bır kanş.. hepsi ölçüdür. Ölçülenl ne uzatır, ne kısaltır. Sadece rakam ları değişir. Ve insan bununla alâve edecefc hiç bır sozum yoktur. Onun için yazılarımda siyasl hikâyeler olsa da, siyasl bir ilade olmıyacaktır. Ben bu seyahatin yalnız beşerl kısımlarını akiımda kaldığı kadar nakle çalışacağun. Çünkü bu kadar yiiklü bir programın son Çıkfık acık almla Ben oldum olası bizim «Vak'a nuvis» leri tenkid etmişimdir. İçlennde Naima'dan başkası bir türlü «beşerî» olamamış, olaylan sadece devlet ve devlet adamlarıaın tasamıf. ve haregetlerine hasretmişlerdir. Onun için de tarüıerimiz içinde insanlan, cemiyeteri anlatan zamanın yaşayışıru •asvir eden eserler pek kıttır. * * * Bu seyahat şöyle başlar: Bu yılbaşlarmda bir gün Dışişeri Bakanı İhsan Sabri Beye esepsıyonlanndan birinde rastlaruştım. Cumhurbaşkanı Hazretleriin seyahatinde Amerikada kenilerine refakat eder mlsiniz? die sordular... Babıâli yokuşunda hâlâ yazı ya an veya sahife duzen gazetecilein içinde benden başka herkes merikayı görmüştü. Kimine gös dostumuz, kimine göre sömur enimiz olan bu büyük memlekegörmek ıırsatını kaçırmak issmedim. Bu seyahat kış sonlannda yapı.cak iken Başkan Johnson'un bir neliyat geçirmesi yüzünden Niın başlanna kalmıştı.. gecikmen ne kadar isabetli olduğunu (ıicago'da sıfınn altında 45 de«e soğukta titrerken daha iyi ütdir ettim. * * * Bu seyahat Türkiye Cumhurışkanı Sayın Sunay'ın Amerıka ımhurbaşkanı tarafından vâki tvete icabetidir. Seyahat resml ve hususî olarak iki kısun oldugu gibi seyahat kafılesi de resml ve hususi olarak iki kısımdır; anlatayım: Başkan Sunay, Amerikada 10 gün kaldı. Bunun 3, 4 ve 5 Nisan gunlerı Washington'da geçen kıs mı, resmisidir. Ondan sonra Cum hurbaşkanunızın Amerikadaki özel gezisi başlar. Heyetin resmî ve gayri resml olanına gelince; Amerıka Birleşık Devletleri, resmî misafir ağırlama protokoluna göre bu heyetheyet kabul edildiğini programda gordüm. Bu resml heyet âzalan şunlardır: Saym Cumhurbaşkanı Sunay Sayın Curnhurbaşkanuun refikaları Dışişleri Bakanumz thsan Sabri Bey Refıkaları.. Washıngton Sefirimiz Melıh Esenbel. Refikaları Senatör Cahit Okurer Profesor Nihat Erim Dışişleri Genel Sekreter Yar dımcısı İlter Türkmen Dışişleri Bakanlığı Batı Dairesi Başkanı Melih Akbil Protokol Dairesi Genel MUdürü Şefik Penmen. Görüldügü üzere bu resml heyete Başyaver, Hususi Kalem Mü dürleri gibi resmi vazifeliler dahi girememiştir. Bununla beraber biz gazeteci olarak Unofficial = Gayri resml heyete dahil bulunduğumuzdan çok memnundum. Çünku resmî heyetin protokol katıhğı bir gazetecinin sahip olması lâzım gelen serbestliğe engel olurdu. Bi"9 elâstik bir hareket serbestisini ancak bu gayri resmilik vermiş oldu. Bununla beraber resml heyetin bazı resml zdyafetlerden gay ri olan her türlü imtiyazlanndan istıfade ettik. Bazı gazetelerimiztn yazdıklan gibi bizi uçaga alROMA HAVA ALANDîDA İTALYAN DIŞİŞLERİ BAKANI mamak, kafılelere katmamak diye bır şey mevzuubahis değildi. AMİNTORE FANFANİ CVMHURBAŞKANIMIZI SELÂMLARKEN Aksıne bütün seyahat plânlannda, şerek 24 saatlik günii 27 saate çıat sonra New York'a vardığı zauçaklarda, helikopterlerde, araba kardı.. Cape Kennedy'den Palm man orada henüz 1 Nisan günülarda, otellerde yerlerimiz resml Sprıng'e uçuşumuzda olduğu ginun saat 22 sinl bulacaktır. Çünheyetle birlikte ve bültenlerle bibi havada iken günii, üç saat ukü aradaki 6 saat gerıligi kolumuz ze büdiriliyordu. zattık, yani saatlerimizi üç saat daki saate tatbik edince (ParisteBu seyahat, resml, hususî şimgeri aldık. ki 2 Nisan sabahmın saat 2 si 6 diye kadar yapılmış olan gezilersaat geriye alımnca) 1 Nisan aküçak seyahatlerinin bu acayip de sürat ve mesafe bakımmdan şamının 20 si olacaktır. 2 saatlik hali, tayyarelenn sürati arttıkça bir rekor teşkil etse gerektır. (12 yol uçuşunu buna ilâve edince 1 saati gerıye işletecek ve ömrü günde 30 bin kilometre). Nisan saat 22 de New York'a var ağırlatarak insam gençleştirmese Ben programı gördüğüm zaman mış olacağız ki 2 Nisanda Parısde ihtıyarlamaktan alıkoyacak yorucu bir seyahate giriştigimizi ten kalkan bir yolcunun New vehmini doguruyor. geçen tecrübelerime göre York'a 1 Nisanda varması gibi Meselâ: Paristen 1 Nisan gece tahmin etmiştim; ama vakıalar, takvimi tersine işleten bir fenoyarısından iki saat sonra 2 Nitahminleri fersah fersah geçti. O men vukua gelecektir. Mesele şukadar ki bazan gün, seyahat prog san giınü sabahı saat 2 de haredur: Aran güneş etrafındaki süramının ve mesafenin uzunluğuna ket eden MACX3 (saatte 3500 küo rati 24 saatte 40 bin kilometredir. yetmedi, saat farkı, imdada yetimetre) suratinde bir uçak iki sa. ~ ~~~ vunur. *** Dediğim gibi pek çok gazeteci arkadaş Amerikayı görmüştür. Şuphe yok ki benden daha iyi görmüştür. Ve gene benden daha iyi yazmıştır; ama bunlardan hiç birisi bir Cumhurbaşkanı refa katinde 10 günde Amerika kıtasını gezmemiş, hele meselâ Cape Kennedv'deki füze hazırlama ve abş tesislerini görmemiştir; ne var ki biz gördüklerimizi bir şimşek ışığında gördük ve bir yıldınm sürati ile seyrettik. Seyahat yazjlanmda bunu daima gözönünde bulundurursamz hikayelerimizin değerlenmesinde daha çok isabet etmiş olursunuz. * * * Yazımın başında yazdığımı hatırlatırım. Ben bir gayri resml «vak'a nüvis» gibi yazacağım. Başkan Sunay'ın Amerika seya hatinın siyasî veya yan siyasl haberleri, dedikoduları, akisleri, dogrulan ve yanlışlariyle gazetelerde çıkmıştır. Benim bunlara i LYNDON JOHNSON larında görülen kısımlarımn öndeküeri silmemesi mümkün değildir. Buna göre; Çıktık açık alınla! CAPE KENNEDYTÎEKİ FÜZE ATIŞ TESİSLERİ ler 12 kişiyi geçemez. Bizim heyetimiz Washington Sefin Esenbel ve refikalannnı iltihakiyle 25 kişi olmuştu. Bunun bir takun zaruretler sevkiyle 15 inin resml Profesor Aydın Yalçın Cumhurbaşkanlığı Genel Sek reteri Cihat Alpan Refıkaları Korgeneral Muhsin Batur YARIN GİDERKEN!.. Difii Bond IODESTY tAISE Acılıs. Drogrun Turkuler secidl (1) Konusma Turkuler eecidi (2) Kove haberler Kovden Kente müzik Haberler ve hava durumu Kucuk ilânlar Studvo G'den Istanbulda bueün Ovun havaları Sabah ve muzik Istevin calahm Cocukların kosesi Plâklar donuvor Pazar skeci Kısa haberler ve K. İlânlar Konserln naklen yavım Kucuk ilânlar Yurdun sesl kadınlar koro*ü Haberter ve hav« durumu San soloları Reklâm rjroeramları ODera konseri Kısa haberler. K. mektuoları Melodi ruzgân SeraD Mutludan sarkılar Hafif muzik Mac nakli Her av bir kitao Ah Ekbercicekten türküler Reklâm DroSramları Haberler ve hava durumu Evliva Celebi M.Akkustan türküler %1 efein omrü Gecen hafta 24 saatin olavlan Büvük stüdyodan Selma Ersuzden sarkılar Reklâm proiramlarl Kücük ilânlar Haberler ve hav» durumu Slzlerle beraber ÜC C1ZBİ. UC Oİâk İiAfTANİN i BULMACASI 1 2 1 7 3 4 5 6 8 9 İO 11 121314 1516 MO VATlVlt K£*lTIJ 2OLÜ Û O Z E A U 2 3 4 5 6 7 8 9 İO 11 12 13 14 15 16 ın L H ^^m\ r m m H • mM • U • 1 1 •H 1 1 1 FFANY JONES nr&Mto. iv4Tivie>cı /<">/«. VkABSE. &A~^\ /iBE'IKt IFfgiflil ) B Ü V Ü k l S i e tcâfZAf Y I M pEKİf AVİUVAAAI ı Miu>o>4EA y Ü ^^H|^fl< 1 l l ^ 15ü VWLBC C£>e İYİ M .ANUYORUtA . . ti 6 >^ y \ ^ MdllCOÇOğlii ^%£, | konu ve resim: AYHAN BAŞOĞLU BEYAZGUL 09.55 10.00 10.30 11.00 11.30 11.45 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14 30 15.00 15.30 16.00 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19 30 20.15 21.00 21.45 22.00 22.30 23.00 23.30 24 00 ISTANBUL IL RADYOSU Acılıs ve Dro2ram Sizin icin Minvatür müzik Hafif sarkılar Lâtin Amerika melodileri Karısık sololar Gecraıs eunlerln S. feslerl Öele konseri Tatil melodileri Koncerto saati Pazar melodileri Fıkralar ve muzik Gencler için Caz müziei Pazar konseri Cav saati Kucuk konser Ivı aksamlar Senfonik müzik Cesitli melodiler Aksam konseri Genclerin sevdiklerl Müzik dünvasından Hafif müzik Caz saati Sevilen sarkılar Gece konseri Tatil aksamı melodileri Gece varısı icin 00 30 Hafif müzik Proeram ve kaoanıı 01 00 SOLDAN SAGA: 1 Bir şeyin veya bir canlının kuvvetlenmesini sağlamak an lamma gelir. 2 Fazla saygı gösterümeye deger olan, bır kadın adı, baht uygunluğu. 3 Danışma meclisi, manganezin simgesı, yukandan aşağıya doğru uzanıp asılmak. 4 Bir işe girişmek için kurulan ortaklık, bir cins pamuk. 5 Başına bir harf gelirse oyun göstermek veya konser vermek için memleket memleket dolaşma olur, en küçük topluluk, bir mâbut, soya çekim yoluyla geçen özellikle başkalarından ayırd edılen birey topluluğu. 6 Italyan parasınm simgesi, ecnebi bir kadın ismi, bir nota. 7 Resmî ajansımızuı simgesi, bir nota, motörlü veya yelkenli deniz taşıtı. En sert mineral. 8 İtibar bulan yoklugu hissedilen, sonuna bir harf gelirse hır olmazsa anlamına gelir. 9 Muntazam gidip gelme, Hazreti Aliye inanmış kişı. 10 Bir şeyi benzerlerinden 1 ayn tutan veya ayrrr etmeye yarıyan özellik, deniz generali, bir erkek adı. 11 Görünüşü güzel, 4ffl sert tüy, proteinl bol besin maddesL 12 1leri gelenler, birinin derdini yatıştırmaya çalışan. 13 En üstün, mekân, bır erkek adı, bır harfin okunuşu. 14 Mızaçsız, iskambilde koz. 15 Kılıçtan küçük sivri bıçak, içine et pirinç gibi şeyler doldurularak yapılan yiyecek, ecnebi bır kadm adı. 16 Zodyak üzerinde akrep ile oğlak burçları arasmdakl burç, sürekü, parayı İşleten yer. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Şüpheden doğan urkekliğe duşürmek. 2 Açıktan açığa, asker, evlere çeşmeden su taşımayı Iş edinmiş kimse. 3 Elınl veya elindeki bir şeyi bir yere hızla lndiıcn, kararsız dolaşan, tren veya *ramvay yolu. 4 Ca» mi ve başka yapı kubbelerıyle minare külâhlannm üstüne konan tepelik, bir mâbut, kısımlar. 5 Genişlik, bir deniz aracı, sonuna bir hart gelirse eskı zaman hâkiml olur. 6 İyice kaplayan, din vecibesinin yerine getirildigi yer. 7 Bir nevi taş kömürü, acele. 8 Yabancı, vak'alar, bir ecnebi Içkisi. 9 Şey, resml haber ajansımızm simgesi, bir renk, açık dumanlı. 10 Atın ayakkabısı, gümüş işleme. 11 üzerlne düşme, kısa zaman 12 Oynıyan kadınlar, »ersi denizde veya karada hayvan vurma işi. 13 Çocuk yemeği, ek, her şeyi bılirim diye öne atılan. 14 Edası olan, geçim, bır ağırlık ölçüsü. 15 Bir arazi ölçüsü, bir renk, Türkiye Cumhuriyetini kuran. 16 Köpek, boyunu küçült anlamına emir, tersi genişlik, resmi ajansımızın simgesi. Arkadaş Islıkları 23 Arada baba dostluğu var yavrum. Hem ne çıkacak sanki bu fâni dünyada? Bugun varsak yarın yokuz. Karın beni yanlış anladı, şerefsizim ki yanlıj anladı. Ama doğru değil sana açması. Sen de, o da benim evlâdımsnıız. Bir baba evlâtlarına karşı. Öyle değil mi? Bir baba evlâtlanna karşı™ Uzanan ellerine elimin tersiyle vurdum: Boşver babahğa, evlâtlığa. Doğrusunu anlat bakalım. Nasıl oldu bu iş? Vurma, dedi. anlatacağım. Yalnız, vurmıyacaksm değil mi? Söz veriyor musun? 9 \Jii\un: ORHAN KEMAL AN'KARA 06 25 06 30 07 00 07 05 07 30 07 45 08 00 0S 05 OS 20 08 25 09 00 09 20 10 00 10 10 10 50 10 55 11 55 12 00 12 30 13 00 13 15 n 35 14 00 14 15 15 15 15 20 15 40 16 30 16 45 16 55 17.00 17 30 17.50 19 00 19 30 19 35 20 03 20 05 20 05 20 40 2100 21 05 21 20 21 50 2145 22 45 23 00 24 00 Acilıs. oroBram Günavdın Kove haberler Ah Rıza Köprüluleroğlu v e Meral Arm»6andan sarkılar Haberler v e hava durumu Sabah muziei Ankarada bueün ve K.ilânlar Baslama T. ovun havaları Kucuk ilânlar Turk M. dinlevici İstekleri Cocukların edzüvle Batı M dinlevici istekleri Pazardan Dazara Besinci savfa Kısa haberler ve K. il&nlar Ozel eelence Kucuk ilânlar Evfelden müzik Halk M. dinlevici İstekleri Haberler ve hava durumu Trafik SevdiKniz sesler Cocuk baheesi Reklâm Droeıamları Kısa haberler ve K. ilânlar M.Yıldızdoğandan sarkılar Cesitli müzik N Guverden sarkılar Birmez tukenmez Anadolu Kısa haberler ve K. il&nlar Kadınlar T. türküler Kdv odası Reklâm DroSramları Haberler v e hava durumu Kucuk ilânlar Cesitli müzik Silr dünvasında cocuk Gdnul Akından sarkılar Avnur Gürkandan turkuler Müzik dünvasından haberler 24 saatin olaylan Gecen hafta Soor dereisi Caz müziM Selma Ersdzden jarkılar Haberler ve hava durumu Gece konseri Proeram ve kacanıı Hanım teyzene sor, vallahi hastayım. Vurmıyacagına söz veriyorsun değil mi? Çâresiz: Veriyorum, dedim. Bileklerimi tutru korkuyla: Hanım teyzen kasaba kadar gitmişti.. niçin? Bol etli yemekler yapacaktı. Çunkü mâlum, can boğazdan gelir! Kısa kes! Peki yavrum. O kasaba gitmişti, ben de içerde Kısası enbiyâ okuyordum. Yâni peygamberlerin kıssalan. Fakat tavsiye ederim, mutlaka okujun. Peygamberlerin başlanndan geçenlerde öyle çok hikmet var kı! Kısa keees! Siz, yâni sen, işe gideli yararn saat olmuş, olmamıştı. Dedim ki kendi kendime... Bileklerimi daha sıkı tuttu: înanıyorsunuz değil mi? Vurmıyacağımza söz vermiştiniz! Vallahi iki sefer enfarktüs geçirdim. Evet, ne diyordum? Haa, siz işe gideli yanm saat olmuş olmamıştı. birden aklıma hanım kızım geldi! Kısa aklımla dedim ki kendi kendime, Gaffar dedim, bu çocuklar senin ahbabının çocukları. Biri oğlu, öteki gelini. Gerçi yüzde yüz gelini sayılmaz, henüz aralarmda ne şer'î, ne de resmî nikâh yok. Yok ama, gene de senin ahbabının yâdigârlan. Biri, zavallı, sabahın erken saatlarında ekmek peşine düşüyor. Öteki yatağında ihtimâl sereserpe yatıyor. Maazallah üstü açılır, soğuk alırsa? Birinci mes'ul sensin. Çünkü kanun nazannda belki bir şey ifade etmez, ama indullah'ta? Biz böyle yetiştik yavrum. Bizim yetiştiğimiz devirler başkaydı. Bizim yalnız yakınlarımıza değil, kom?ulanmıza da yüreğimiz gazel yaprağı gibi titrer. seyyibe komşulanmızın da hâtınnı dirhem dirk. ,,,,.,J,1.I geldi: Haa.. içimdekı benden içre ben dürttü: Kalk, sana vedia olan arkadaşmın gelinine, yâni hanım kızıma bak dedi. Maazallah üstü açılırsa hasta olur. Hasta olunca... Kan tepeme sıçramıştı: Ben ise, hanım teyze kasaba gittiği, evde kim selerin olmadığı sıra mı aklına geldi hanım kızınuı ustünün açıklığı kapalıhğı? Kalın kalm: Allah! dedi. Efendim Şeytan, Şeytanı lâin, Şeytânı lâinin Cennetı âlâdan ne için kovulduğu nu bılir misin? Şeytan'a da, Şeytânı lâin'e de, hattâ hattâ Cenneti âlâ'ya bile bastım gamatoyu. Bileklerime sıkı sıkı yapışmıştı:: Sakuı haa! Vallahi, demin de söylcdim, hastayım. Kalb var. kalbim duruverir, kaatil olursun. Değer mi? Bir ayağı çukurda bır insam vurup öldürmeye değer mi evlâdım? Ben zâten yaşıyacağım kadar yaşadım. Yazık. vallahi yazık sana da hanım kızıma da! Bileklerimi bir firnıçtü avucîarınrîan kurtarıp geri döndüm. Bu adamm ne sabunuyla sabunlanılırdı, ne de suyuyla yıkanılır. Arkamdan yetişti, önüme geçti: Allahın binbir ismı hakkı için, vallahi, bıllâhı, tallahı hanıro kızıma elimi değdırmedım. Ben kim oluyorum da, aslan gıbı kocası dururken benim müstekreh elimin etıne değmesıne müsaade etsın? Yeter artık, yeteeer! Peki yavrum, kızma. Peki evlâdım. Meselâ sen, bir gün benim hanımm, yâni hanım teyzenin odasına çirsen de, üstünün açılıp açılmadığını kontrol etsen. Efendim? Bu adam gerçekten de iğrençti. Buna ne vurulurdu, ne de hattâ öfkelenilıp suratına sertçe bakılır! akhma hiçbir şey gelmez Mevlâna! Göz kırptı : Teklif mı varî Sen bana rahmetli babanm yâdigârısın yâdigân! Odama hınçla döndüm. Benimki bir şeyler sezerek bakıyordu Sorup eselememek, öğrenmeğe çalışmak sırası ona gelmişti : Ne var? Tıpkı onun gibi : Hiç, dedim. Üsteledı : Sâhi ne var? Sakın gidip adamla .. Bir boş da ben attım : Demek artık bâzı şeyleri benden gizlemeğe ba>;ladın? A H ı <»ıt»i •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog