Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

CTJMHURİYET 30 Nisan 1967 SAHtFEÜÇ ı m Beş/ncf Cumhuriyet AJANSLAR * RADYOLAR Koalisyonunda ikjlik Arkadaşrmız Kayhan SAĞLAMER, «Doğu Ba I tı ilişkilerindeki son geliş • meler» konulu Wilton ı Park Konferansına katıl | mak üzere İngiltereye git tiğinden, yazüan üç haf J ta süreyle fasılalı olarak yayuüanacaktır. I •••• ^ ^ f • •c ^MMİ^B M H İ^M^BB ^^^J^ Fransıx İskan Bahanı Psiani istifa etti Fransız İskân Bakanı Edgar Pisani George Pompidou hükumetinden istifa etmişür. Siyasî çevrelerden ileri sürüldüğüne göre. Pisani, hükumetin Meclisten ekonomik ve sosyal konularda «olağaniistü yetkiler» isteme karannı protesto için istifa etmektedir. Pisani'nin istifasınm açıklanması, Fransız siyasî çevrelerinde tam bir sürprız yaratrnıştır. îyi haber alan bazı çevTelere göre, Pisani, 26 nisandaki Bakanlar Kurulu toplantısuıda, hükumetirı istediği olağanüstü yetkilere karşı bazı itirazlarda bulunmuştur. Paris'deki bütün gözlemciler, İskân Bakamnın istifasını, Bakanlar Kurulunun son kararları üzerine gerginleşmiş olan siyasi havada yeni ve önenvli bir ağırlaşma saymaktadırlar. De Gaulle'cülerin «sol» kanadınm temsilcilerinden sa yılan Pisani, hükumetten istifasıyla, De Gaulle'cüler ile koalisyon ortakları, Bağımsız Cumhuriyetçiler arasında başgösteren ayrüıklan daha da arttırma tehlikesini ortaya çıkartır. Bağımsız Cumhuriyetçiler 9 mayısta De Gaulle'cülerle yapılacak ortak bir toplantıya katılmıyacaklaruıı bu sabah bildirmişlerdi. Bu toplanüda Başbakan ile Maliye Bakanı, hükumetin karanna yol açan sebepleri an latacaklardır. Öte yandan% Pisani'nin istifası« hükumetin Meclis önündeki güçlüklerini arttırmıyacaktır. Paris (a.a.AP) Avrupa Konseyinde Marshall plânı ovuldu •• • • "1 1 * * urada toplanmakta olan Avrupa Konseyi tstişare Asamblesi Başkanı Sir Geoffrey Freitas'a göre Marshall plânı pren sipleri daha hâlâ milletlerarası ekonomik siyasetleri ilham etmektedir. Sir Geoffrey bütün kalkınma gayretlerinde kendi kendine yardımın devamlı lüzumunu da tebarüz ettirmiştir. Sir Geoffrey Asambleye Marshall plânı vasıtası ile geniş sermaye dökümiinün 1948 den 1951 e kadar olan üç yıl içinde 10 milyar dolar kadar? Avrupanın ekonomik kalkınması için gerekli îakat kâfi olmıyan btr şart olduğunu söylemiştir. Diğer şarüann, bu yardunı alanların kendi kendilerine yardım etmeleri ve gayretlerini müşterek bir ekonomik tmar ve kalkınma programı tçinde birîeştirmeleri olduğunu lfade etmiştir. 18 Avrupa menüeketini temsll eden 147 üyeli Asamblenin sekis üyesi, tkinci OUnya Savaşından sonra Avrupanın kalkınmasına yardun etmiş olan Amenkan yardım programım öven konuşmalar yapmışlardır. Asamblenin ikinci başkanı, Tür kiye temsilcisi Yüksel Menderes, Marshall plânı yardımı ile Turkiyenin süraüi kalkınmasına işaret etmiş ve Amerikan yardımınm Türkiyenin aldığı dış yardımın yansını teşkil ettiğini söylemiştir. B Strasbourg (a.a.AP) S Amerika ve Ingiltere, Batı Almanyadaki askerlerinin bir kısmım geri çekiyorlar ONDRA İngütere, Amerika ve Batı Almanya, 5.000 kişUik bit Ingiliz tugayı ile bir Amerikan tümeninin üçte ikisinin (20.000 asker), önümüzdeki malî yü içinde Batı Aünanyadan geri ahnmasiyle Ugili anlaşmaları dün aksam onaylamışlardır. Bu anlaşmalar, aynca, Ren'deA ki İngiliz birliklerinin 1967 1968 yıh döviz giderleri için Batı Almanyanın payını 49 milyon sterlin (1 milyar 225 milyon TL.), Amerikanın payını da 20 milyon sterlin (500 milyon TL.) olarak tesSTOCKHOLM (AP) Ingiliz bit etmektedir. Fılozofu Lord Bertrand Russell kurulmasına önayak olduğu «UÜç ülkenin temsücUeri, birlifc lerde tasarlanan azaltmalarla U lnslararası Harb Saçları Matakemesi», resmi açılışını onümüzdegili teklifleri önümüzdeiü haftaki hafta başına ertelediğini ilân nın basmda onaylanmak üzere etmiştir. NATO'ya sunacaklardır. «Mahkeroe» bunu «taşıt ptoblemlerine» atfetmiştir. Uluslararası yeni Oturumun dun başlaması beklenmekteydi. Mahkeroenin otuPara: Turunit rumları, Fransız Hükumetının Paris toplantısını yasaklaması CENEVRE, (a.a.) «Touring. üzerine Stockholm'a nakledilmişKulüpler ile «Uluslararası tutir. rizm Alyansı» (A.t.T.)na bağlı Mahkeme üyelerinden birçokotomobıl kulupleri, yarından ıtilannın ancak önümüzdeki hafta baren yeni bir parayı tedavule başmda burava gelebilecekleri sokacaklardır. Birım olarak 2.30 anlaşılmıştır. Mahkemeye FranIsvıçre frangına (yaklaşık olasız yazarı JeanPaul Sartre başrak 7 TL.) eş duşen «Turunit., 700 oteli içine alan bir şebeke kanbk edecektir. Sartre 1963 te Nobel Edebiyat Ödülünıi kazandahilınde, yılın bellî mevsimlemış ancak ödülü almak için rinde para yerine geçecektir. Stockholm'a gelmekten kaçınmıştl. n . . . " * / " M , U t l O İ L . ~ settiklerini duyarsanız, inanmakla iyi edersiniz. Davis'teki California Üniversitesinin 30 yaşmdaki Aerodinamik Profesörü Paul S. MuDer, yukanda, plâalarını kendinin çizmiş olduğu uçan daireye benıeyen araa ilk defa olarak halka göstermektedir. Aracm çapı 420, yükseküği ise 120 santimdir. 90 ar beygir giicünde iki motoru vardır. ARTIK HAYA1 r^F*rS*İl E ^CT C a > i f o r m a ' I u n D avis Kenti sakinlerinin uçan daire gdrdüklerinden bah Dış Haberler Servisi I Russell Mahkemesinin açılışı ertelendi Washington Vietnam siyasetini sertleştirecek Washington (a.a.AP) ietnamdaki Amerikan kuvvet leri komutanmm önceki gün Kongredeki konuşmasından sonra, Dışişleri Bakanlığının Vietnamda daha ser. bir sıyaset izlemeye hazırlandığı anlaşılmaktadır. General Westmoreland, Buda"nın doğum yıldönümU vesilesiyle ilân edilen 24 saatlik «Ateşkes» in uzatılmasının düşmanın yığınak yapmasına yol açabileceğini ileri sürmüş ve bu görüşü diğer bazı yetkililerce paylaşılnuş tır. Amenkan Parlâmentosu üyelerinın Vietnamdaki Amerikan kuv vetleri kumandanı General WilUam Westmoreland'uı konuşmasııa karşı tepkileri bir noktada birleşmektedir: General son derece füç bir sınan başan ile atlatmıştır. Bununla beraber, General Westmoreland Amerikan başkentindeki banş laraftarlarını ikna edememiştır. . Banş taraftarlan içinde en göze görOnen çahsiyet olan Demokrat Senatör Williaın Fulbırght'a göre, Vietnamdaki Amerikan kuvvetleri komutanının amacı, savaşı şiddetlendirme çabalannı haklı göstermek ve Amerikan halkını buna hazırlamaktır. Demokrat senatörün bu görüşünü Başkan Johnson'un Vietaıam siyasetine muhalif olanlar da geniş bir şekilde paylaşmışlardır. En sert münekkitler, Pennsylvanıa Demokrat Senatoru Joseph Clark vasıtasiyle General V Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. Esterifikasyon, polimerizasyon, yağ, ekstraksiyon veya muadili sanayilerde bilfiil 5 sene çalısmıs, ij tecrübesi olan yüksek kimya raühendisi anyor. Asgari başlangıç ücreti 5.000 TL. dır. Aynca kimya mühendisleri ve kimyagerler de alınacaktır. Ingılizce bilenler tercih edilir. Müracaatların yanlı olarak Meclisi Mebusan Caddesi No: 147/2 Kabatas . îstanbul adresiae yapılması, (Reklâracılık: 1529/4702) Ordu • Karadeniz eşrafından GozükanU Zade oiü Tahsin eşt, Temel Tokgoz, Yaşar Gözükan'ın anneleri, Faıka Tokgoz'ün kayıtı valideSi, Tahsin ve Muhsin'ın baba anneleri, Hamit Gorükan'ın kayın valideleri, Yılmaz, Yıldız ve Gbnül Gozükan'ın anne anneleri. ölümünün 40 ncı günune tesadüf eden 2 Mayıs 1967 Salı günü öğle namazını rnuteakip Teşvikiye Carmi şerifinde mevlidi şerii kıraat edıleceğinden dindaş, dost ve akrabalann teşrifleri rıca olunur. Tokgöz Ailesi MEVLIT AYŞE TOKGÖZ'ün Westmoreland'ın söylevinde ne Komünist Çin ve Sovyetlerin muhtemel tepkileri, ne savaş masrafları, ne de bu masraflaPASEDANA (KALİFORNİrın Amerikan ekonomisi üzennTA), (AP) Ayda kazılar yadeki etkileri ile ılgıh bir şey pan Amerikan uzay aracı «Surbulunmadığını belirtmişlerdır. veyor 3> aydan ilk kaya parçaNE DEMlŞTtî sını koparmaya muvalfak olmuş, William C. Westmoreland, iakat hemen düşürmüştur. AmeVıetnamda «Komünist hasmı >e rikan ilim adamları, bilye bünik duşürebilecek yegâne streyuklüğünde olan kaya parçasıtejinin bütün kademelerde aranın Surveyor'un düşürmesinden lıksız seri, siyasî ve psikolojik heraen sonra ay yüzeyinde topbaskı stratejisi» olduğunu ifarak arasında kaybolduğunu bilde etaıişür. dırmişlerdir. Bu tavsiyesinden, Generalin Eie geçirdiği kayanın dıişmeharekâtın genişletilmesi, icabınsinden sonra Surveyor kazıya da Kuzey Vietnama karşı girişidevam etmiş ve aracın televizlen bombardımanlann hızlandıyon kamerası bu arada resim rılması ve Güney Vietnamda ko çekmiştir. münistlerle savaşan Amerikan askerî birlikleri mevcudunun artırılmasma taraftar olduğu kestirilmektedir. Halen Vietnamda bulunan 440,000 Amerikalı askere kuman da eden Westmoreland, AmeriNUufer KapUnoün kan kuvvetlerıni «Yenilmrleri ile imk&nnz» olarak nıtelemıs ve Elek. Muhen. komünistlerin «Ulasal Kurtalnş Erdem Münlr Harbi» adını verdikleri plânın nişanlanmışlardır. Vietnamda başanya ulasmayacağını ilade etmiştir. 27 Nlsan 1967 Westmoreland, Kongre üyel«rıne, «Vietnamda düşman en bassas noktamızın kararhlığıroıı oldnğnns inanıyor. Görevkmiıi başanya nlaştırtnamu için bizl Cumhuriyet 4724 devamiı bir şekilde desteklemeniz ş«rttır. Bn destek sayesinde Vietnamda komünist saldırısına karşı koyabileceğiz» demiştır Nuray Srzginalp ile Zaier Öık»>nak «Surveyor 3» Aydan kaya parçası kopardı • SINEMATEK t . 2, 3 Nayıs / Ktrvın Slneması (18.«5> « Mayts ! Işık lisesi (21.30) Sıntrm KİMİıleri »raındın) «. 9. S »afis I Ksrvan Sitıtması (18.45) 7 Mayıs / tçık U l t s l (21.M» niîanlandılar. 29.4.1967 Ankara/Bahçelievlet Cumhuriyet 4697 BEYRUT Beyrut'ta çıkmaku olan «El Enver» gazetesl, Arap ve İsrael silâhlı kuvvetlerini mukayese etmektedir. Gazete, yazısının başlangıcında vetilen bu bilginin askerî sırlart ifşa etmek anlamına gelmediğini, milletlerarası silâh imalcilerinin verdikleri bilgiye göre ve askerî konularda çıtanış bulunan yazüara dayandığını belirtmektedir. «El • Enver» gazetesi, Arapların uçağından kuruludur. Israelden daha kuvvetli durumda Irak bulunduklannı, fakat İSTaelin AIrak Silâhlı Kuvvetleri 70,000 merikadan ve «diğer emperyalist asker, 800 tank ve 300 savaş umemleketlerden» destek gördüğü çağından kuruludur. , nü, bir savaş olduğu takdirde, bu memleketlerin Israeli yahıız bıÜrdün rakmıyacaklarını ileri sürmekteÜrdun Silâhlı Kuvvetleri 3« dir. bin kisiden meydana gelmekte' Lübnan dır.( Bununla birlikte Kıral Hüseyin, bnndan bir süre önca Lübnan çok sayıda tanka sahip verdiği demeçte Ürdün Silâhlı tir. (Burada kesin bir sayı verilKuvvetlerinin 55,000 kişiden memişür) tanklardan bir kısmı meydana geldiğini söylemiştir.) Fransız yapısuıdır ve bir kısmı Bu kuvvete, 100 ü Amerikan y* da «AMK» tipidir. Ağır toplara pısı Patton tankı olmak üzera da sahip bulunan Lübnanın zırhlı 200 ilâ 250 tank vardır. Ürdün arabalan, avcı uçaklan vardır. Mıllî Muhafız Birliği şimdi ta«Mirages» uçaklan satın alınması mamen ordu ile birlesmişür. için Fransa ile bir anlaşmaya vaSilâhlı Kuvvetlerdeki silâhlann rılmıştır. çoğu ingiliz yapısıdır. Ürdün Hava Kuvvetleri 25 «Hawken Mısır avcı uçağı, 15 «Vampires» derı Mısır, 100.000 ilfl. 120.000 kiştmeydana gelmiştir. Amerika den kurulu dört tümene sahiptir. Ürdüne 36 «Starfighter» verme Aynca iki zırhlı tümeni vardır. yi vadetmiş ve bunun 12 sin Her piyade tümem 11.000 erden teslım etmiştir. meydana gelmektedir. Piyade tüSuudi Arabistan menleri 200 orta boy tank ve 120 mm., 130 mm, 152 mm, lüs piyade «ElEnver» gazetesine göre desteklenmektedir. Zırhlı türaenSuudî Arabistan Silâhlı Kuv ler ise dokuzar bin askerden kuvetlerinin gucünü artırmay rulu olup her birinde 375 orta ve son zamanlarda çok önem ve ağır tank mevcuttur. mektedır. Bu memleket Amer ka ve îngıltereden silâh satı Mısır ağır tanklannın çoğu almak uzere 400 milyon dolarb Rus yapısı «GS3», «T45» ve bir anlaşma ımzalamıştır. £ «T10» modeUdir. Orta tanklar anlaşmaya göre, Suudi Arabı da Sovyet yapısı olup çoğu «T tana tngiliz yapısı 34 ad 3485» dir. Mısır ordusunda bâlâ «Mark5», 6 adet «T55» ve An tngiliz yapısı 32 adet Centurion rikan yapısı 72 adet «Hawk» 1 tankı vardır. Bu orduda, bir çok zesi verilecektir. Suudi Arab' Sovyet yapısı tanksavar roketi tan bundan başka Ingütere'd mevcuttur. Bütün tanklann sayı6 «Hawker» avcı uçağı, 6 «Li a 1200 dür. hgtning» ve 37 «Thungerbgr Hava kuvvetlerine gellnce, 550 gudumlü mermi alacaktır. Suudî Arabistan Süâhlı Kv uçaktan kuruludur. Bunlann 30 u vetlerinde 20,000 ilâ 30,000 asV bomhardıman, 40 ı «lL%8» hafıf vardır. Bu kuvvet halen ha bombardıman. 100 üa 120 si «Mig tanklarla desteklenmektedir 21» avcı uçağıdır. Bunlara Uâveten 80 «Mig19» ve 150 «Mig memleket taşıt uçaklan sa almak için Amerika ile ten 17» mevcuttur. Mısır aynca 60 taşıt uçağına sahiptir. Son gün halındedir. lerde MiBir hava kuvvetleri «M İsrael 6» tipi 8 dev helikoptere sahip İsrael Silâhlı Kuvvetleri 10 olmuştur. Bu helikopterlerin her daimı askerden kuruludur. biri 30 paraşütçü taşıyabilecels kat îsrael hükumeti bir all büyüklüktedir. Hava kuvvetierinhalinde 48 saat içinde 250 de bundan başka 50 helikopter erkek ve kadını silâh alt daha vardır. alabıleceğini iddia etmekte Mısır deniz kuvvetleri su gemlSilâhlı kuvvetler tugaylara lerden kuruludur: Sovyet yapısı lünmektedir. 4 destroyer, İngiliz yapısı 6 knıAynca paraşütçü tugayı > vazör, Sovyet yapısı 9 denizalü, dır. İsrael topçusu 155 mm'li! devriye görevi için 44 gambot, 15 âır toplardan meydana gelı mil menzilli «Komer» roketleri tir. Bu toplar 18 kilometre n ile mücehhez 5 küçlik destroyer, zülidir. İsrael 200 Patton, 6 mayın tarayıcı. Mısırın 100 ka Sherman, 30 Centurion ve F: dar da güdümlü mermisi vardu. sız yapısı 200 MX olmak ü Bunlardan bir kısmı Mısır yapı1,000 kadar tanka sahiptir. sı olan 175 mil menzilli «El Zaİsrael deniz kuvvetleri şc fer» ve «E3 Kahir» güdümlü merdir: İngiliz yapısı iki destrc mileridir. 4 denizaltı, 12 torpido botu, Mtsır, bütün mem4«k#ti 'kapla. çıkamıa gfmtsi ve bir deni: yan bir hava savumra sis'temfyaae alayı. 1961 yılmda Isra ne sahiptir. Bu sistemde Sovmil menzilli, iki katlı bir yet yapısı «Sam» lüıeleri yer atmıştır. Fakat o zamandan almaktadır. Israeiin füze çalışmalan k sunda bİT şey öğrenilemem Suriye Israel aynca, Amerikan y Gazeteye göre, hazırhk ve «Hawk» fuzelerine sahiptiı strateji bakımmdan Suriye si iüzelerden sadece 72 adet lâhlı kuvvetleri Mısır kuvvetlealdığını bıldirmişse de, 1si rinden sonra gelmektedir. 40 elinde daha fazla sayıda «H bin kişıden kurulu silâhlı kuvfüzesi olduğu tahmin edil vetler 15 ilâ 20 tugaya bölüntedir. müştür. Bu tugaylar Sovyet ya Hava kuvvetleri 350 ilâ 4 pısı «T34» ve «T54» tipi 400 çaktan kuruludur. Bunlard tank, yine Sovyet yapısı ağır hafif bombardıman uçağı, toplar, radarla çalışan uçaksaAmerikan «SkvHawk» tip var topları ile desteklenmektetik bombardıman uçağı, dir. Fransız yapısı «Mirages», 2< Suriye Hava Kuvvetleri 60 ne Fransız yapısı «Mys1 «Mig17, 20 »Mig19», 20 «Miç21» 40 ı eğitim uçağı ve 30 il avcı uçağı ve «2Sİ1» hafif bomda taşıt uçağıdır. bardıman uçağı ile birkaç taşıt ORTADOĞUDA KUVVET DENGESİ ARAPLAR LEHÎNDE 1967 NIAYISGÖSTER! PROGRAMI 14 TEMMUZ 14 JUILLET Yön. Rene Clair 1933 FRANSA ÇOCUK ARABASI BARNVAGNEN ' Yön. Bo Viderberg 1964 İ a. 9,10 Mayıs I Karvtn Slntması (18 45) 11 Mirçts / l«ık L ı s w (Î1.M) XIV. LOUISNIN İKTİDARA GEÜŞİ U PRISE DE POUVOIR PAR LOUIS XIV Yön. Roberto Rossellini 1956 FRANSA H I Kvvan Sin«m«ı (18.45) M>)tı ( Işık Lisesi (21.30ı aklınızda mı ? ^t967 YILININ İUK ÇEKİLİŞİNDE 18 MAYIS 1967 BÎB DEFADA Son para yatırma tarihi KÖPEKLİ KADIN (Çehov) LA OAME AU PETIT CHIEN Yön. Yossıf Heifitz 1950 S.S.C.B. (1961 (ınnn f<U U«H> y i I Û ' I6.1fi.17 Ma)is I K t n a n Slnvnası <1t.45) 18 Mayıs / l;ık Llsası (71.30) MAÇA ASI CERNY PETR Yön. Milos Forman 1964 ÇEKOSLOVAKYA (1164 Ucarm tılı» V«1'İ' BOjiV OtHSi 18.19,20 Mayıs / Kervan Sıneması (18.4i) 71 Mayıt / l;ık Usesı (21 30) BİR BAŞKA ŞEY 0 NECEM JINEM Yön. Vera Chytilova 1963 ÇEKOSLOVAKYA MİLYON Bu ç«km$t© tallhlnlz açık va ufiur sembolU dört yapraklı yone«mıx sizinle beraber olsurt • Bir Pillerimizin üstün oımayan vasıflar yukarıda teferruatıyla yazılmıştır ALMAN PATENTLI W»yıs I Kervan S'neması (18.45) 2b Ma»ıs J lv« Vısesı (21 33) SAVAŞ VE BAR1Ş (Tolstoy) VOINA I MIR Yön. Sergey Bondarçuk 1955 S.S.C.B. M M I C » » FJn Jenhğı Büyulı Armı4<n.\ "»,26,21 Hayis I Kervan Smemjsı (18 45) 28 Mayıs I 1$ıt< l'sasi ı21.M> SAVAŞ VE BARIŞ (II. Bölüm) VOINA I MIR Yön. Sergey Bondarçuk 1965 S.S.C.B. 29.30,31 »ayıs ' Kervan Sineması (18.45) 1 Hajiran f l;ık LİSMI (21 30) GARANTI ANK ASI SIZOIRMAZ TRANSİSTOR PİLLERİ \ Düs'ünmeden tercih edeceginiz uzun ömürlü v yüksek kaliteli yegâne pildir. j C Î H A N K O M . ORT.Sultanhamam KatırcıoSIu han kat 5îstanbulTel .2',
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog