Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

itFE tKt 80 Nisan 1967 CTJMHURÎYET Okurunu oroyon yeni şiir Baki Süha EDiBOGLU on \illarda edebiyat turlrn arasında genellıkle \eni şiıre karsı derin bir ılgısızlık var. Bır taratta genç saırler büyuklu küçuklu dergılerde hıçbir yankı yaratmadan bınbırıne çok benzi\en sıirlerini yaytnlarlarken. bir taraftan da eskı sıir okuvucusn: «Nerede bızım zamanımızdakı şaırler, nerede o guzelım eskı edebıyat sanat mecmuaları?» diye hayıflamyorlar. sanatlar içmde eğlence nıtelığını en az taşn an sanattır. Son jıllarda daha da oyle olmuştur. Sonra, şuı okuru oLmak artık hıç değılse ufak bır hazırlık, ufak bır çaba ıstiyor. Eski siirin alışkanhğından yenı şıırın havassna gırebümek içın okurun da kendi yonunden ufak bir adım atması gerekıyor. Bu adıım atmıyan kımsemn sııre açılması kolay değıl. Sinemadan, tiyatrodan hıç anlamıyan bir kımsemn ilk fılimden, ılk oyundan zevk alabılmesı mümkun. Yenı şiirden değıl. Yeni şıınn reklâmı da yoktur. Edebiyatın ara kurumlan olan okullar ve gazeteler şıırı tanıtmak kaygısmı hıç duymamaktadırlar. Boylece bızım onumuze gelen her yeni okur, hemen her zaman, eski şıirin alışkanlığı ile kuşatılmsş olarak gelmektedır » Kısacası saırlerle okurlar arasında âdeta elle tntulur, gozle gorülur bir kopma, bir ayrılma yar. Sanatı sanat için yapan özlu bazı sairlerimıze karstlık, kaba manzumecılık hudntlanndan dışan çıkamamıs, halkımızın ask ve hicran edebıyatında sevip tnttuğu biriki popiiler şair ön plânda kolav sanatın sefasını sürihor. Gerçi dün> anın ner tarafında y e her zaman büvuk halk yıenç sair Ece Ayhan ise, sıir okurunn hiçe gınlan kolay sanatı, kaba sanatı tutar. Gerçek sayan bir edâ ile konuşuyor, balkla sair sairin hele içine kapanıksa musterisi daima azdır. Bu, olgun okur kıtlelerinın çok 0160111 arasındaki kopma ve gevsemelerin çeşitli nedenleri arasında sosyal, siyasal hâdiselerin rol oynaBatı ülkelerinde de böyledir. Gerçek sair. halkın dıgını kesin bir dille beUrtmeye çslışıyor. kaba, guuluk zevklerini terennüm etmedigi için «Nedir yam? Okur kutsal, dokunulroaz bır socak beson edebiyat meraklısının hafızasında varlık mıdiT? Onun saygıdeğerlığıni kaldırmah teya not defterinde yaşar, edebıyat antolojileriılkın. Suç neden hep ozanda olsun kı 0 Herkes ne ve tarihlerine girer, sanattan anlnanlar tarabaşkasını yargıladığı yerde kendisi yargılanır fmdan takdir edilir. Fakat bir turlu canlı ve ya\Evet, aramız açık okurla şımdıhk. Şıir, okurdan gın bir ün saŞlı\amaz. Popüler sair ise >asadı£ı bır bu ulkede, bır bu dılde mi kopmuştur0 Ha\e yazdığı muddetçe meydanlarda, mitinglerde nıdır her yörede böyledır bu Toplumsal nedenlealkıs toplar, sohbetlerde, sofralarda aranır, kin var bunun, sıyasal da. Işler çığırından çıkıp tapları daima çok satılır. iktıdar azgınlaşmaya baslarsa. şnrden uzakla^ıldığını aniayjn her zaman. Özgurluğun bırıcık kentidır <;ıir bugün.» enim burada de|inmek i&tediğim konu, pokl genç şairdrn verdi|imiz iki küçük paragpuler saırlerle, sanatı sanat içın yapan \eva rajtan sonra açık oturuma katılan ve sairlckıtleler içın yapan şairler arasındaki ilgi farkını rın vardıklan sonucu yargılayan bir eleştirıcinın, belirtmekten ziyade, son yıllard» genç kuşaklann Asım Bezirci'nin fikirlerini merak etmez misiniz? kendi iklimlerinde sessiz sedasız kalmalan ve ge O da şöyle söylüyor: «Soruşturmaya katılan sairlerin çoğu okurla aralannın açıldığını kabul nellikle halktan kopmalannın nedenleridiT. Bn ediyorlar. Ama bu kopuşun nedenlerıni her biri nedenleri şöylece özetliyebiliris : başka turlü yorumluyor. Kımısı bu kopmanm bu£ Genç saırler, ıster ıstemez bır dıl hercütun öncü şiirlerde gorulduğunü sovlüyor. Bır mercının ıçınde yuzmekte&ırler. yere kadar doğru bır dusunce. Fakat bır yerden Q Alısık oldugnmuz siir zevkinin dwnd« sonra da yanlîş. Ikıncı Yenı şiir hareketi ba^lıfikir \e espri siirine önem vermekte, sairanelikyalı beri on iki yıl kadar oluyor. öyleyken hâlâ ten haklı olarak kaçmaktadırlar. kendını okurlara topluma kabul ettirebılmış deQ Gazetetenmız edebıyata, ozelhkle şüre ğıl. Oysa Birincı Yenı, yanı Orhan Velı ve arkakapıları kapamı«lardır. daşlannın getırdığı jenılık hareketi kısa zamanO î e n i sairler, birbirlerine çok benıemekte, da kendını benımsetmistı. Nıtekım Garıp kıtabı sanat kişiliği olanlarsa uçübeşi geçmemektedir. bırçok saldınlara, alaylara vol açtığı haldeondan beş yıl sonra jayınlanan Vazgeçmedığım kıtabı f ) Yenı şıınn eleştırıcilerı çok az \e guco\ gulerle karsılanmıstı. Üstelık bu ovgulerı \ asuzdurler. panlardan bazıları eskîden Bırıncı Yeni'yı kotuBütün bnnları düşünörken, çok güzel bir rasleyen kimselerdı. Bu da gostenyor kı, Ikincı Yelantı ile elime Ant Dergileri geçti. Bu dergi 21 nı'nın benımsenmemesı btraz da onu yuruten şaMart sayısından itibaren Fethi Naci'nin tertipleırlenn kendılennı kabul ettirmede yeterh olmadifi bir sorustnrmavı yayınlıyor. Genç sairler >ışlarından gehyor » arasınds yapılan sornstnrmamn konusn şn : «Yazdığınız şiırın okurdan koptuğu, şnr okuru ıım Bezirci'nin düsüneelerine hak vertnesavısını gıtgıde azalttığı, şure ılgıyi gevsettığı meve imkân vok. Bir sanat on iki yıl içinilen suruluyor Bu konuda sız ne duşunuyorsude bence azınlıkta kalan bazı istisnalan ile • kendini kabul ettiremez, hıç olmazsa kendini aynuz""» dınlar arasında kabul veva inkârlarla dolu tartısornstnrmava eevap verenler arasında Cema alanlanna gotüremezse, o sanattan umnt kesmal Süreya, Edip Cansever, Turgut Vyar. mek lâzımdır. t v lkü Tamer, Ece Ayban, Ahmet Oktay gibl genç Kısacası yeni siir ve okurn dertlidir. Ytni şikuşagın degerli şairleri var. Fethi Naci genç sairin yaygın %e ünlj^half celeroemesini sadece es irUr arasmda yaptığı bu gornştnrmadan s*nra, ki şiir ahskanhğınâ baflamak veyahut aosyaj .v'fcir de açık otnrnm tertipliyerek yine »yntdetgîsartlann çesitA n^nenltriyle bagdastırmak d* nin 4 ve 11 Nisan sayılarında aym soruları gümümkün değildir. Ortada apaçık bir gerçek \arnttmüz eleştiricilerinden Asım Bezirei, Cevat Çadır, Ba gerçegi genç sair Ece Ayhan kendisi gibi pan, Memet Fnat ve Selâbattin Hilâv'a soroyor. Konumnza ıstk tnttağn için gerek şairlerin, ge düşünen bütün arkadaşları adına söylemiş bulunuyor: «Okur, kutsal, dokunulmaz bır varlık mırekse elestiricilerin sornştnrmaya verdikleri cedır? Onun saygıdeğerlığıni kaîdırmah ılkın » vaplardan bazı parçaları bnraya aktarmakta tayYani okuru hiç kaale almamalı, bir kör knda gorüyornm. Cemal Süreya, diğer sairlere bayava, boşluğa seslenir gibi şiir sö\lemeli, öyle kıp siirle okur arasında gevşeme, kopma oldngnmi? na pek inanmıyor. Işte ondan birkaç cümle : Miltî ve gayrimillî DOGAN NADI Çöp meselesi ve folklor Çaresi bulundu Ağızdan çıkan bakla Kimseciklere kaptırmayız Mevsim başlarken Haftanın Amerikancast kurulacaknuş. Bu ekip, Jlerlde, halka konserler de verecekmış. Nasrettin Hoca hesabına geçirilen «Hey Yarabbı! Tokadı nereye atıyoruî, sesi nereden geliyor?» gıbılerden bir hıkâye vardır. Epîce ona benziyor. Adam üç beşfcuruşedınsln! Yoksa, maazallah, ne olur Musluman lann halı? * * * Mense sahadetnamesi Kimseciklere kaplırmayız Bu çop meselesi, geçen gun, Büyuk Mıllet Meclısi kursusune kadar çıktı Yanı mıUetvekıllenmiî ilgılı Bakanlarımız, % tabü, bu tş e le doğrudan doğruya alâkalı blzler, hep çope verdık kendımızi. Durum boyleyken, çöpçülerden b:r folklor ekıpi kurulması karan, yersız olmakla beraber, işe hoş bır çeşni karıştırdı. Bir süreden beri Türkiyede «sağ sol» ve «kapitalizm sosyalızm» tartısmalan alevlenerek buyümektedir. Bn Urtışmalar milliyetçilik, faşizm, burjuva, proletery», sınıf.. gibi k»vraml»n da peşinden sürükleyip düsünce alanına oturtacaktır elbet. Biriki günden beri Halk Partisi Korultayını yakından izliyenler Knrnltay çalışmalannm zaman zaman bir seminer niteli|ine büründüğünü görmüşlerdir. tsmet Fasanın konusmasında bile sosyalizmin kosnllanna değinen parçalar oldukça yüklüydü. Ne var ki tnönü, simdiye kadar pek ihtiyatlı oldngu «mıUıyetçılık. ilkesine de açış konusmasında önemle yer a\ırmıştı. Diyordn ki Ismet Pasa : «Bızım millıyetçılığımız, ımparatorluğun dağılmasmın tabıî ve haklı bır sonucudur. Osmanlı împaratorluğu, bılınen mılhyetsız ıdarelenn en ılen orneklerınden bırıydı. tlk asırlar, Musluman Osmanhlardan başkasına eşit vatandaş hakkı tanınmazdı. Son asırda, Musluman veya Musluman olmıyan butun mınetler, gelısmış mülıyetçılıklerıv le Turklere hakaret ederek aynldılar. Imparator , lugun son günlerınde, Turk olmıyan her Osmanlı tebaası Turklere , yukardan bakardı. Millî mucadele, memleketi kurtariTken, ımpa , ratorluğun son manzarası olan Türkü hakir gorme zıhnıyetıne de , karşı yapılmı<;tır Ondan sonra Turknede kalan butun vatandaşlar, Tıirk kulturu ıçmde Turkıye butunluğunu kabul etmekle Turk mılletı ıçıne gırmıslerdır Ve rnıllıyetçılık bızde, Kurtuluş Harbının netıcesı olarak devlet temelı olmuştur » îsmet Paşamn bn açıklamasınd» en önemli nokt» «milliyetçihk. ilkesinin Kurtulns Harbinin sonunda devletin temeli niteHgine burundugü gozlemidır. Gerçekten de Osmanlı lmparatorluğunda çesitli milletler yasadıgı için Türk millivetçiligi gelişemezdı. tmparatorlukta ilk milliyetçilik tikirleri Osmanlı yönetıminden knrtulmak istiyen Balkan milletleri içinde bov atmıstır. OsmanlıUk kavramı devletin temelini teskil ettiğinden Türk mÜHye«ç.iligi imparatorlagn dağıtaeak bir zihniyet olarak Saray tarsfından hoş gbnılmemistir. Bnnnnl» beraber Osmanlı yönetiml içindeki milletler bu^u dırdıkça ve dısardan kapitalist emperyalizmi sömürüsünde devlei çoküntüye nfradıkça millî snnr gehşmeye baslamıstır. Millî Kurtalns Savası «Osmanhlık» verine «Turkluk» kavramını koyarat milliyetçilik bilincine sa\as içinde nlaştırmıst» insanlarımızı. Bnçün Türkiyede çeşitli akımlar arasınds knrtarıcı görüneı gene de miUUetçiliktir. Ancak miUivetcilik Ukesini yerll yerine otnrtmak ve iç politi kamızda keskîn köseli bir kavram olarak toplnma sunmak gerekiı Bn basanya ulas»nl»r. her ileri adımda baslıvan ckomunıstlık, bo) şevıklık* ithamlarına da topyekun cevap \ermis olacaklardır. Çünkü bugün Türkiyede, sosvalizm diyenlere : Mense şahadelnamesi G • ••• • ••• «••• H er zaman şıkâvetçiyizdir: Bir * * ç o k gençlerde terbiye diye hir sey kalmadı. Sokakta, yalnız tek Ama anlaşüıyor hd, şimdi, çalgı basına yürüyen kızlara değil, vaçalnuyan ve şarkı soylemıyen sanmda kocası bulunan kadınlara hıci bir çopçü ekıplne ıhtiyaç var. bile lâf atıvorlar... Hattâ punduna Saym Mudurluk bunu da duşungetirince de çimci|i basıvorlar... muştür elbette. Bu hal ana caddelere kadar sirayet etti... Evden çıkmak bir me* * * sele oldtı Geçen gıın bir dostumuz sinemaya gitmiş. Pilrnin sonunda usulen birbiriyle öpflsen artistlrrl, salonda bulunan 4050 kadar cift, onlardan çok daha şapırtılı şnpurtulu olarak, tekrar etmiş. FHim değil ders mübarek. Bu konu etrafında kederlenenler, likırdıyı, hemen daima, şbyle bağlarlar: Nereye varacak bu işin sonu? eydan mecmuası Türkiye hâdiselerine ayırdığı sahifelerıne, güzel ve kocamanca bir başlık oturtmuş: Dünya Şampiyonu Türkiye. Bu şampîyonluk spor sahalarında, atletizmde, tutbolda, veya, çoktandır hasret kaldığımız, gureşte değiL Meydan, Türkiyeyi kaıalarda, trafik kazalarmda «Dünya Şampiyonu» ilân edivor. Daha doğrusu şampiyonluğumuz, Ankarada toplanan ve bir M Çaresi bulundu Nedenler B J Iİİ! ••*• A S «Bovle bır gevşeme, yalmz şıır içın değıl, butun edebıyat dalları içın soz konusu >;ımdılerde. Yalnız burada bir çıkma yapacağım izın venrseni7 Butun Turkıvede şıir okuru mıktar olarak azalmamıstır; belkı eskive gore beklenen artış oranına ula«amıyoruz Gevsemeyi bu anlamda gormek gerekır Bır de okur, eski şıır okuru, venı çıır okuru dıve kamplara bolunmu'j bulunuyor. Yme de en çok okuru olan şıir >enı şurdır. Şıır, Sonuç H ÜMT sjenç dostum, hayır. Bu dunva. dun\a olalı hiçbir cıns şair sızın düşunduğünüz gibi japmamıstır. Kapalı sövlemiş, açık sövlemiv, sövle sövlemiş, bo>le sojlemis, fakat sonunda kendi sanat gücüyle halka %arabilmıstir, Yurdumuzdan ornek verelim: Yunus Emre'den Nâzım Hikmet'e kadar.. «»«««•••••••«••«•«•••«• •••••••••««••••«•••«•»• ••••«•««•««•«••«••••••• Nimbiis ÎZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Beledıjemız ıhtıjacı içın 1 0 m3 Ocak tast kapalı zarf UO usuluyle ahnacaktır. Muhammen bedelı 25.000, lıra olup geçıcı temınatı 1875 lıradır. lhalesı 12.5.1967 Cuma gunu saat 15 3ü da Beledıve Encumemnde yapılacaktır Şartnamesı Yazı tslennde gorulebılır. Kapalı zarîların ıhale saatınden bır saat evvelınden Rıyasete venlmesl, postada vâkı olacak gecıkmelenn na7arı ıtıbare alınmıyacağı ılân olunur (Basm 14521/4693) Ankara 4 Numaralı İcra Hâkimliginden: hafta siıren «Trafik Scminerinde» « Moskova%a, Moskovaya..> diye bagıran müteçallibe kom] tesbit edilmiştir. Söyle ki. Türkirador cephesı dupedüz Washington'* bağlıdır. Ve kapitalizmi Amı yedeki trafik kazaları Almanyama rikan desteğine dayanarak kurmak ister. Tabancı kumpanyalar 4, Ingilterenin 8, Amerikamn 13 :::: ortaklıklar ve Amerikay» yüıde yü« ba|lılık, bn yüzdendir. Val misli üstündedir. Rekorumoz bu. «• •• Bu işin sonunun nereye varacatiyle Osmanlı Sarayın» bağlanıp da Mustafa Kemal'i h»in ii Şimdi kazalardaki hatâ paylanğı bilinmez ama, basınm nereden edenler, bugün Bevaz Sarayın güdnmünde Türk milliyetçileri na bakınız: Şorörler yiizde ~1J, başladığını merak edenlere, şu kühain ilân etmek gayretindedirler. Reformculnk, solculuk, ilerieil yayalar yüzde 21*, vasıtalarunıs Tam bu bedbinlik sırasında. A çucük haber, belki bir cevap olur: yonünde atılan her adınu komünistlikle suçlamak mesleğiyle m yüzde 5.4. vollar vuzde 0 2 nisbetindanadan verüen bir haber, bana «Diyarbakır, (AA) Erganl 1 1 li>etçiligin hiçbir iliskisi yoktur. de kusurlu. âdeta, bir müjde tesiri yaptı. Halçesınin Filozof köyu tlkokulu MJAçıkça görülüyor kı kaza srbeplolunamaz gibi gorunen bu derde, Bu konuda en açık ölçüjü ancak şöyle bulabiliriz : duru Celâ! Doğan aym okulda oğlerınin büyük bîr vüzdesi şoforleyavaş ya\aş, bir de\a bulunuyor retmen P.T ye sarkıntüık ettıgı Türkiyede sosvalizmi, dışanya dayanarak kurmak istiyen re düşmektedir. galiba. ıddıasıyle bugun adalete teslım ne kadar gayrimillî iseler, kapitalizmi dışanya dayanarak kurrr Ben ilk otomobil kullanma ehli:::: edılmış ve ilk sorgusunu muteaBakın nasü: Adana • Iskende\e vürutmek istiyenler de en azından o kadar gayrimillîdirler. yetimi, talebeliğim sırasında, İs:::: kro tutuklanmıştır » run, Adana • Ankara, ve Adana • viçrede aldım. Milletlerarası ehliBu soy politikanın ihanet olduğunu ve bir milleti dısard Işte böyle. Balığın baştan koktuyetimi burada tammadüar. Binamerkezlere ba|lı iktidariarla bağlı kıldığını söylemek artık fo ğu ne kadar doğrudur bılmem aenaleyh bir imtihan da Istanbulda lîdir. Ve dışanva ba£lı olmıyan millî nitelikte iktidarlann \o\ ma. bu koknnun baştan geldiğine verdim. Onun için, iki imtihan amu kalkındırmak ve halktan yana çıkarları kornmak için alac şüphe yok! rasında bizimkinin, ötekine naz» ları her tedbir komünistlik itbamına maruz kalsa da • milli ran, ne kadar sudan bir şey olduDıs tıcareti devletlestirmek, toprak reformnnn gerçekiestirn ğunu bilirım. bankalan ve sigortatarı yabancı kavnaklara bağlı olmaktan ku n p millilestirmek, milliyetçili|in iktisadi (emellerini hazırlaı Kaldı ki, bu sudan imtıhandan demektir. sonra da, ehliyet alabilmenin ne gibi şartlara " ) bağlı olduğunu, • Malatya arasında bağlantıyı sağlıDemek oluyor ki, ancak vsbancı merkezlere baflı oimıvaı Türkiyede otomobil kullananlar ayan telleri, bir siıredir, hırsular millî ba|ımsızhk bavra«ım birinci dertcede savunan iktidarl rasında, bilmiyen voktur. çalar dururlarmış. Lâf değil, bu jonettigi bir toplnmda miUivetcilik devletin temel ilkesi olab Dahası var: Nice nıce kazalarda bakır tellerin çalınması yüzünden. Tabancı merkeılere ister Moskova, ister Washington ols stanbulun (ve genellıkje bü300 dayanarak siyaset v.üriıtmek isteyenler ibanetin yolpndadı İ tun buyuk şehırlerımizın) çop Devlet DemiryoUan İşlettnesi çal nıcc nice şoförün hiç bir ehliyst almamış olduklan da m^ydana bia lira zarara. girmiş. Onlar TÇte bunun içindir ki tsmet Pasa, soıf Karnltay konuşmasın<i işlnl nasü halledemiy*^«tiıruzi bıçıktii Çıkıp duruyor da zaten. pm,' sen yerine yeoisini koy. B»şa 4 lerfuyorua. Her kaJadan bır ses: « Kımın emrınde olduğu bihnmez bır takım.» diye nitelc E, biraz insaflı olalım, flurttm çıküır mı bu işle? ' Çoplerı deroze atalım. Hayır detit 81eri böyle olunca, dünya kaza rekorn Nitekim çıkılamamış ve D.D.Y. nın 6 ncı İşletmesi (Adana) bir ka bizde olmaz da kimde olur, AUab aşkınıza? rarla meseleyi kökünden hallet' miş. Bütün telleri toplatmış, çıkmış işin içinden. •••••»•«••••«•••••••••••«•••••••••••••••••••••••••••••••aaaaı Biraz Kristof Kolomb'un yumut tasına benziyor ama, işte böyle jvtedenben Eihnimı çeler durur: yapmab. Hattâ hepimiz de böyle "ftcaba bır ınsan, evvelâ muaydavranmalıyız. Bundan sonra evnize atmıyalım çutaır tozıp içino» yen bır koltuğa oturmalı da, sonlerde ancak pek zarurî olan (bır yakalım. O da olmaz labrıka kuy tak, bir yorgan, bir vskemle, bır ra mı, o koltuğun ıcabettırdığı ışralım, gubre yapalım daha 1yi... havlu gibi) esyadan başka bir şey lerı tetkık etmelı yoksa, evvelâ .. derken, Temizhk Mudurluğütetkıklerıni yapıp, sonra mı, kolbulundurmamalı. Sokakta da saat nun kalasmdan yepyenı, ve doğ gibi, altın köstek gibi, bilezifc gıtuğa yerleşmeli? rusu pek beklenmedık, bir ses çıbi, yüzük gibi şeyler taşımak yok. kageldı. Mudurluğun bir karanna Bir caket, bir pantalon, bir bluz gore temızlık amelesme muzik & • bir mini jüp kâfi. letlen çalmaları ogreülecek, şarkı Aranan jartlaz: Sayın hırsızlanmız da bunlara okuma derslen verılecek, ve soTİCARİ ILIMLER AKADEMİSİ, İKTİSAT olsun teneıxül etmiyeceklerine gonunda bır «temızlık folldor ekipı» re, zannederim, bu defter de böyFAKULTESİ, TİCARET LISESI mezunu; tece kapanmış olur. askerliğıni yaprruş; azamî 30 yaşmda olan * * * Az buçuk RtavuS mu yumurtataliplerin şahsen asağıdaki adrese muradan, yumurta mı tavuktan...» hicaatları: kâyesıne benziyor ama, yıne de, zannederim, onemlı bır meselemızdır OTOYOL SANAYİ A. Ş. ' Bakıyorsunu2, fcoca koca adamAnkıiıa Atjditı ıızeıı. Gıttsııyu Meckıt, lar bas, reıs olmuşlar, umum müdur olmuşlar, muşavır olmuşlar, musteşar olmuşlar, velhasıl, neleenç olduğu söyleniyor. Avrırın reısı, muduru, muşavıri, muspada tahsıl gordüğü soylemteşarı olmuşlarsa o işlerı tetkık yor. Ama, ne yaparsmız, yobazhıçm, sıram sıram, kalkıp seyahatYeni Ajans lere gıdıyorlar. Meşhur «tetkık seyahat» lerıne Çop muduru nerede' Tetkik seyahatmde Vapur rnudüru nerede' Tetkık seyahatınde Otobus müdtiru nerede' Tetkık seyahatinde offers a Ve, hepsı böyle. promising career Ama, ne yaparsınız' Tavuk, veya, yumurtadan ^langısinm daha ğın para ettiği bir devırde yaşıyoevvel çıktığı nasıl bılınemıyorsa, ruz. PROGRAMMING and SYSTEMS ANALY Bu Müslüman (') geçen gun, bır bu tetkık seyahatlerı de, sanırım, muamma olarak başlamış, muamyazısmda «Muslumaıüarın halı ne ma olarak surüp gıdecek. to creative, logical, percıstent, ambttıous and h olacak'» diye uzun uzadıya dert emleket çapında, büyüklü küçüklü şehirlerin içinde ve dı> şmda, yapılagelmekte olan hırsızlıklarla başedilemediği malürn. Eloğlu evlerde odalarda, sokaklarda ceplere girip çıkıyor, Allah ne verdiyse. alıp götüruyor. Ondan sonra ayıkla pirincin taşıru. Ne sehif içlerinde polis, ne şehir dışlarında jandarma bu işin ustesinden gelemez oldu. M İİ Cöp meselesi 11 ve folklor >«* • Mevsim başlarken DiaVDL MUHASEBE BLBMANLARl ARIYOR Ağızdan çıkan bakla G IBM Ankarada Yenışehır Meşrutıyet caddesi No 38/1 de Nur înşaat Kollektıf Şırkeü Muzaffer Tanrıo\er ve Ortakları Vekıllen Avukat Turgut Karakaş tarafmdan vakı konkordato talebı Ankara 4 numaralı ıcra hâkımUğınm 26/4/1967 tarıh \e 1967'202 esas. l%7/229 karar sayılı ılâmıyle talebı kabul olunarak adı geçen ıkı ay mehıl verümıştır Her alacakhnm ılân tarıhmden itibaren 7 gun ıçermnde karara ıtıraz edebıleceklerı, konkordato komıserı olarak Ankara ıcra tetkık mercn baskâtıbı Omer Tumer ın taym edıidığı Alacaklı ve borçluların kornıserhğe muracaatmın luzumu ıcıa ve ıflâs kanununun 288 ncı maddest gereğınce ılân olunur. (Basın 14899 A 4298/4707) yanıyor, ve sıralıyordu Adam namaa kılar, oğlu kılmaz ama onu yıne bağnna basar, yedmr, 1 çırir, okutur Namaz kalar parasım bankaya yatırır Namaz kılar suıemaya gıder Namaz kılar toto oynar, ve ılh .. ılh . Yanı, butun bunlar, Muslumanlıkla bağdaşmıyan şeyler Hem onlan yapar, hem de namaz kıiarsan, düpedüz, %ahtekarsın. Ve yazının sonu aynen şoyle«Çıkalı 4 ay oldu. Hususi ilân durumumuzun lecaatîni görüyorsunuz. Lutfen ve merhameten, bir iki firmanın verdiği ilân dışında hiç bir şey yok. Hani nerde o binlerce Müslüman sanayiciler, tüccarlar, iş adamları?» Nerde Müslümanlar arasındaki işbirliği, tesanüt ve yardınüaşma?» Hah.. Şoyle. Gordunüz mü bizim MUslümanın (') esas deTdinı? E, artık verm Müslüman fabrikacılar, Müslüman ış adamları, Müslüman tüccarlar, verm ilânlannı vnorkıng young men. Requirements : Haftanın Amerikancası A universıty degrea in Busmess Admınistratıon. Scıence, Economıcs, Engmeenng, Mathematıcs and/or practıcal expenence ın bankıng, Completton of military service, A good knowledge of Englısh. Applıcaiıons oniy ın wrıtıng wıth detaıled backgr to P.K. 839, Karakoy Istanbul llâncıl H ğır hasta yatağuıda yatıyor. * * Doktoru baş ucunda. Hastava ancak damarlardan gıda verDebiliyor. O da bundan acı acı şikâyct ediyor: Doktor, Allah aşkına, bana yiyecek bir şey verin. Açlıktan öleceğim. ¥ok yok. der doktor, hem böyle damardan gıda almak o kadar fena bir şey değil ki... Hattâ bir çok insanlara da tavsiye edilecek en iyi yemek ?ekli budur. Ve, kısa keserek, ilâve eder: Rabat etmeniz için başka ne ««.J, «.s,»» t«tedl«niz bir UNGUADIŞC m e t o d u i l e yaz aylarında İNGİÜZCE öğreniniz AMERIKAN NTSŞRIYAT1 BÜROSU lstanbul44 26 36 Ankara12 73 18 Henş 263/4717 a) b) Personel Müdürü aranıyor Ankara haricinde buyük bır şırketm personel mudurluğü içın Sosyal aigortalar ve îş Kanununa bıhakkm vakıf, lngılızce veya Fransızca lisanlarından bırını bılen, gayet ı>ı c) îdarecılık ve personel ıslerınde tecrubesı bulunan, enerjık ve otorıter bır elemana ıhtıyaç vardır. Tahplenn mufassal mesleki \e şah^i hal tercumelen (fotoğolarak İ L A IS Karadeniz Eregli Belediye Başkanlı îlçenin Kadı Tarlası mevknnde yapılacak yol mşaa sayılı kanun gereğmce kapalı zarf usulü ile ihaleye çık KB 94 413 13 Tl olup C T 5970 66 Tl dır thale 16/5/967 salı gunü saat 15 00 de Belediye Enc vapılacaktır Şartname her gun mesai saatlerı dahilinc Md.. gorülebUır. Tâlıphler ıhale tarihinden uç gün e v dar ihaleye giriş belgesı almalan ve teklif mektuplann atınden bir saat evveline kadar Encümen Başkanhğızu . : ^ jk} al n &NKARA KOLEİİNDEH: D OK T O B T. Ziva Kırbakan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog