Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

' < * m t r ı AVRUPA AMERİKA. , ORTA Ş A H K ' A ^umnurıyeı KURÜCDSÜ: TÜNÜS NADİ (Okul ve Gçnç Subaylık Hâtıraları) ... HarbokT%ında Uk gün tlk ve son dayak Apte»iz namaz Harbokuluna niçin ve nasıl gjrdinı Dört sınıf arkadaşı Öğretminlerimlz Harbokulundan Yıldız Sarayına Mustafa Kemal evimize ilk defa gelnüşü.. 6 bölümluk bu kitabın ikinci bölümünden bazı bahislerdir.. En iyi kâğıda basılan bu eser bez ciltH 15 Uradır. ATATÜRK 4 T 3 T O l veya Seyahat Acenterts , 45. yıl sayı 1S5S4 Telgrai ve mektup adresfc Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: tstanbul No. 246 Telefoolar: 22 42 90 22 42 06 2 2 4 2 8 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Pazar 50 Nisan 1967 İNKILÂP ve AKA Kitabevleri İlâncılık 96694709 TUZUK TADILINI KURULTAY ONAYLADI eyzioğlu'nun arkadaşları irup odasındaki eşyalarını ün toplamaya başladılar 8 LERDEN FEHMİ ALPASLAN TABTIŞMA SIRASINDA FEYZtOĞLU KURULTAYI TERKEDİYOR Ismet inönü, 8lerle işbirliği yapanların takibata uğramıyacağını açıkladı ANKARA, Comhuriyet BürosB CHP Genel Başkanı İnönü dün olağanüstü CHP Kurultayının kapanış konuşmasın* da «81er hariç onlarla işbirliği yapan teşkilât ve Parlâmento üyelerini affettigini, bnnlann ancak bundan son/ rskî knsnrlan için takip e/ dilece|ini» bildirmiştir. İnönü konuşmasının bu husu»* la ilgili kısmında sunlan söylemiştir: «önemli olan bir fikriml siM hemen bildirmeliyim. Gerek teşkilâtta, gerek Meclislerde bilerekbilmiyerek, isteyerekistemiyerek 81erle beraber olmn»larla hiç kimsenin hesabı bnlunmayacaktır. Bunlar için geçmişle geleceğin arasını 29 Nilan çizgisiyle ayınyorum. Bn çizginin üstünde kalan biç bir safhanın, hiç bir hesabını kimse kimseden istemiyecektir. Herkesin hareketleri ancak bundan sonrski kusurlan dolayısiyle takip edilecektir. Bugün 29 Niganda 8lerin dışındaki bfitfln partililerin ahenk içinde beraber çalışmalarını sağlamaktan ba.şka bir karanm yoktvr. Bnnun kâbil olacağına samimiyetle güveniyorum.» İnönü, konuşmasında Kurultaya teşekkurlerini bildirmiş «81e» rin girişmiş oldukları partiyibölme hareketini basiretle bosa çıkardınız» demiş ve görüşlerini şoyle açıklamıştır: D Bu Kurultayda 18. kurultayın kabul ettiklerini açıkhğa. gotürdünüz. Haklı ve isabetli olarak değerlendirdiniz. Her partillnin yeni ödevi asıl şimdi başlıyçr. Burada çalıştığınız gibi teşkilitta da çalt?acâktiinız. Vatandaşa CHP'nin görüşlerhıi ve düşüncelerini anlatacaksınız. Çalışmalarınızın ilk neticelerini önümüzdeki mahalli seçimlerde ve kısmî Senato seçimlerinde bir dereceye kadar almak başlıca gavretiniz olacaktır. H Bundan sonra parti idaresinde Meclis Gruplarını ve Parti Mec lısi ile Parti merkezini birbirine yardımcı, birbirine âhenkli olarak çalışürmak, bunu sağlamak görevimizdir. Bunun tek çaresi gruplaruı ve Parti merkezinin ortak Başkanı olan Genel Baskanın tesirinin her iki tarafta işleyebilmesidir. Cf Şimdi partiyi bölünmekten kurtaracak muamelenin ilk safhası başlamaktadır. Kurultay hâdiselere isabetli teşhisler koydu, tedbirler aldı. Hâdiseler bir baştan ötekine sızin haklı ve isabetli olduğunuzu göstermiştir. Bundan sonraki muamele Adaletle ve sorumluluk duygusu ile takip olunacaktır.» 8'ler ve taraftarları istifa ediyorlar Kurultay'da bazı olaylar çıktı yer yer yumruklaşmalar oldu Fehmi Alpaslan tabanca çekti Orhan DURU Bülent DİKMENER ANKARA Parti IMeclisince Yüksek Disiplin Kuıluna sevklerini bekiemeden 8'ler ve onlann tarafırları olan bazı Milletvekilleri ile Senatörler dün istilannı hazırlamışlardır. ANKARA CHP Olağanüstü Kurultayının ikinci gününde tüzük tâdilini kabul eden komisyon raporunun okunmasından sonra olaylar çıkmış, tüzük komisyonu raporu üzerinde söz alan sekizlerin lideri Tuıhan Feyzioğlu, konuşmasını bitirdikten sonra, arkadaşları Çabalar 1965'de başlamıştı ? Çetin ÖZBAYRAK 8'lere yakın çevreler bunların sayılarının 50 kadar olduğunu ilesürmüşlerdir. Yine aynı çevreler, istifaların en geç bugün CHP •nel Merkezine verileceğini bildirmişlerdir. Veda Senfonisi L n&nü sözlerini bitirip de | coşkun alkışlar, sonu gelmez I sevgi gösterileri arasında • kürsfiden inerken düşünüırdum : Bugün önemli olan ydi? Onun bize söyledikleri i, yoksa ba sözlere karşı dinleciler kalabalığımn gösterdiği ten ve sıcak ilgi mi? Bana öyle geliyor ki, bir veda >nuşması niteliği verdiği açıs ıtkunda Sayın tnönü hem bir nür boyunca memleket hizmende barcadıfı çabaların bosa tmediğini, hem de değisen topm koşulları altında tnttuğu yon doğru yol oldnğunu yakıntn görmek fırsatını bulmus olaıktır. Her tâniye kolay nasip mayan böyle bir fırsat Sayın enel Baskanı her halde mutlu ılmaya yetecektir. Olağanüstü Kurultayı açıs kousmasında dile getirilen hususrın hemen hepsi zaten bilmeiçimiz seyler değildi. Ortanın )lu deyimi ilk kez ne zaman ullanılmıstı, bu deyimin anlaıı neydi, ortanın soluna karsı ıkanların ortaya sürdükleri idialar, Parti Meclisi Yönetim iurulu ile Parlâmento Grup Yöetim Kurulları arasındaki çaışmalar, bn çatısmaları çiderlek ugrnna Genel Başkan taraından harcanan gayretler, ılıtnların tereddüdü ve nihayet ihiyar Genel Baskanın krize son ermek üzere göze aldığı kesin e cesnr karar, hattâ bu kararın oğurabileceği sonuç bastanberi zlediğimiz, hep zihnimizi kuralayan, üstünde nzun boylu kaa yordnğumuz konulardı. Oknrlarımız hatırlıyacaklardır: Jiz, C.H.P.'nin bir iç çatışması ılarak degil, fakat Türk demokasisinin bir ölüm kalım sornıu olarak gördü|ümüz için ba iâva ile ilgilendik ve ilk günlenberi kesin, radikal çözüm yonnn tercib ettik. Ortanın solunu halk anlamaz liyorlardı, ortanın solu C.H.P.'ye >y kaybettirir diyorlardı, bn gi]isle parti bölünür, parçalanır liyorlardı. Ortanın solu deyimine bağlanırsak bizi komünist yerine koyarlar diyorlardı. Ba ve benzeri iddialardan her birinin ayrı ayn gerçeklesmesi ihtimali vardı. Turdumnzda demokrasiyi sahiden aygulamak ve gelistirmek istiyorsak, ne denli büyflk olsa da, birtakım rizikoları göze almak zoranda îdik. Bu hususta geç bile kalmıştık. Çok partili hayata yurdumnzda yeşil ışık açıldıgı gün C.H.P. ilk «eçimleri kaybedebileceti ihtiraalini göze alsa da devrim ilkelerinden hiçbir tavize yanaşmaksızm yoluna azimle devam edebilseydi 1950 1960 arası yozlasma ve soysuzlaşma devresini daha az kayıpla atlatmak, hattâ o kısır devreyi hiç yaşamadan özzürlük rejimini yurdumuzda gelistirmek mümkün olabilirJi. 27 Mayıstan sonra esmeye başlayan temiz hava toplum yapımızda icin için esaslı dalgalan Grup salonunda toplantı Turhan Feyzioğlu ve arkadaslan dün kurultaydan hftdiseli blr şekilde" »yrıiaıkt&n soora, SGlttt Meclisine gelmiçler ve burada C. H.P. grup salonunda, taraftarları delegeler, milletvekilleri ve senatörlerle gizli bir toplantı yapmiBlardır. Toplantının başlangıcında, bazı gazetecüer ralona girmeyi başarmışlardır. Çok sinirli bir hava içinde görünen Turhan Feyzioğlu, burada kürsüye gelerek bir konuşma yapmış, bu arada mikro fonu açarken gürültüye sebep olan senatör Kecip Seyhan'ı kürsüden azarlamıştır. Feyzioğlu kısa konuşmasında, «Bu dâva hakh ve yürek istiyen bir dâvadır, haklı ve yürekli olduğumuzn gösierecefiz» demiştir. Fethi Çelikbaş ise yaptığı konuşmada, özetle şunları söylemiş tir: «C.H.P. kendi bünyesinde demokratik düzeni yıkmıştır.» Bu arada konuşan dığerleri, ku rultayı ve İnönü'yii yermışlerdir. Gaziantep delegelerinden birtnin konuşması sırasında, salonda bulunanlar, delege İnönüye çatarken, diğerleri «Sağır. Sağır» diye bağırmışlardir. Toplantı devam ederken, gazetecilerin farkına varan Feyzioğlu, kendilerini salondan çıkarmıştır. Grup salonunda bulunanlar zaman zaman, «Yeni parti, yeni par ti» diye bağırmışlardır. Feyzioğlu'nun salondan ayrılışı, CHP 'den ayrılışı idi Fikret OTYAM CHP 4. Olağanüstü Kurultayında dün Uk sözü alıp konuşan, «turlu • çeşıtli» ithamlarda bulunduktan sonra hemen salondan aynlmak isteyen Turhan Feyzioğlu'na teşkilât •kırmrzı> işareti yakıp «dur» dedi Feyzioğlu ve arkadaşları yuhlar, kavgalar, küfürler arasında CHP 4. Olağanüstü Kurultayından ayrıldı. Bu, aslında, Feyzioğlu ve arkadaşlarının CHP' den aynhşıydı Oysa otursaydı, dinleseydi, bile bile dinleseydi, attığı tek gol yerini bulacaktı, ama bnlamadı. Böylelikle kendi kalesine atmış oldu.. Feyzıoğlu itham etmıştı, «Salonda delegeden çok, kendilerine karşı olan dinleyiciler var, bu hava içinde fikirler savunulamaz..» Oysa Feyzioğlu kursüye geldığı zaman, o şikâyet ettıği dinleyiciler, delegeler kendısını yer yer ayakta alkışlıyordu.. «TürlüÇesitli» ithamlarım sessizce dınledı, dinliyordu Ama Feyzioğlu, bu ısı çok iyı bilen Feyzioğlu. «Hır» çıkarmayı yeğ tuttu, bunu ıyı basardı. İstediği «Hır» çıktı ve kendısı de Kurultaydan değıl, CHP' den, bir arkadaşımn çektiği tabancanın soğuk namlusu himayesinde çıktı! Artık Feyzioğlu, CHP'li değildi.. (Arkası Sa. 7. Sü. I de) " • ' ^ • m a s ı için, son İnönü kabinesi düşürülmedcn önce parti dısında ve içinde faaliyete geçildiğini yine bu sütunlarda açıklamıştık. O zamanlar senaryosu hazırlanıp tertiplenen oyun aynı zamanda ilerideki A. P. tutumu ile de ilgili idi. Bu ilgiyi bir kaç nokUda birlestirmeye çahşalun: 1 1965 seçimleriyle iktidara gelen Adalet Partisinin başı ve ekipi ilk zamanlarda %öz doldurmuyordu. Ozellikle Süleyman Demirel'in yaptığı tutarsız konuşmalar, ordu • politika dengesinin bozukluğıı i? çevrelerini hg«7i tetlirspn ediyor, parti Içinde "ve dışında Oemirere alternatif arama çabalannı arttırıyordu. Adalet Partisindeki tutucu kanat yanında ilerici denilen başka bir kanadın kurulmak istenmesi bu çabaların devam ettiği sıralara rastlar. Ancak, ilerici denilen kanadın, hattâ sağdaki tutucu kanadın oyunu Demirel A | m d e A P ' e paıalel bir I H U politikamn Uıtturul tarafmdan kısa zamanda boznldu ve kanatlar çarpışması aslında Genel Baskanın kuvveUenmesine yaradı. Nitekim, son büyük kongrede yeminli yeminsiz hiziplerin parçalandığı açıkça görnlmüştür. Şu var ki, parçalanmaya rağmen bazı çevrelerde yine «Demirel'e alternatif arama çabaları» durmadı. Bu çevreler A.P. içinde kendilerine yakm gördükleri parlimento üyeleriyle temaslarını kcatnedücr, bu arada hiç drçîlse gSzlerine kestlrdlklerinin ka bineye eirmesini sağlamaya çalıştılar. Çaba, grup yönetim kurullannı ele geçirme noktasına kadar başarıh olmadı denemez. Ancak daha Uerisi elde edilemedt Ve son kabine revizyoıra ümitlerin hilâfına baska biçimde ••• (Arkası Sa. 7, Sü. S 4e) Darbeyle ilgili dış tepkiler artıyor Londra'daki Yunan (Dış Haberler Servisi) LONDRA Yunanistandakl rejim değişikliğine karşı dış tepkiler gittikçe artmaktadır. Dün Londradaki Yunan Büyük elçiliği basılmış, Moskovadakl Yunan Büyükelçiliği onünde de gbsteriler düzenlenmiştir. Londra'daki Yunanistan Büyükelçiliği, binayı işgal eden Yunanlılardan tahliye edildikten sonra, tam bir harabe manzarası arzetmektedir. Kapılar ve pencere cam ları kınlmıs, koltuklar ters çevrilnuş. kâğıtlar etrafa dağılmıştır. Görgü şahitlerinin anlattıklarına göre, nümayişçüerin çoğunu gençler teşkil etmekteydi ve aralannda genç kızlar da bulunuyordu. Polisin binayı boşaltması zor olmuş, bazı nümayişçiler dışarı çıka rıldıktan sonra polis arabasına bin meyi reddetmiş, hattâ kaçmaya muvaffak olmuşlardır. Binaya bod rum pencerelerinden giren polislere şiddetle mukavemet eden gençlerden bir kısmı karakola sevkedil» dikten sonra içerde kalan 50 kişi teslim olmayı reddetmij, bu yüzden polislerle «ihtilâlciler» arasında şiddetli bir çarpışma olmujtur. Bunlar, kendilerine koltuklar, masalar ve somyelerle barikad yaparak 20 dakika daha dayanmışlardır. Alkışlar.. İstifa edecekler Turhan Feyzıoğlu ve arkadaşları, bu toplantıdan çıktıktan son ra, taraftarları olan ve sayıları 30 u geçmiyen delegelere «kendilerinden haber beklemelerini» söy lemışlerdır. Sekizler, bundan sonra, grup odasına gitmişler ^e burada, kurultaym çalışmaları ile ilgili bir bUdiri hazırlamışlardır. Bu arada, sekizler taraftan bazı milletvekilleri ve senatörler de grup odasma gelmişlerdir. Senatör Necip Seyhan da, «Sekizlerle birlikte, bazı mUletvekilleri ve senatörlerin toptan istifa edeceklerini» bildirmiştir. Bazı miUetvekil!eri de, bu yoldaki beyanlan tekrarlıyarak «İstifa sayısının ilk günlerde, pek fazla olmıyacağını, ancak 63 ler bildirisinde imzası bulnnanlann (Arkası Sa. 7, Sii. 6 da) İSTANBUL Piyasaya 26 adet sahte 500 liralık banknot süren Ismail Halım önceki gece Yüksekkaldırım Tatarbey sokağında ekipler tarafından yakalanmıştır. # Hırdavatçı Dida'nın Tahtakalede Milâs handaki deposnnda, Gümrük memurları tarafından yapılan aramada 73 ton ithal malı kaçak «Kum boncuk» ele geçirilmistir. 375 bin lira değerindeki boncuklar terlik ve bazı giyim eşyalannda kullanılmaktadır. # Kapıcılar Sendikasının dün yapılan toplantısında, işverenkapıcı anlaşmasının yazılı yapılması istenmıştır. Senatoya gelen yeni Iş Kanunu kapsamına gıren kapıcılar «Işverenin yaptırdığı kapıcı odalarını istemiyoruz» demişlerdir. (I Bavyera Polis Teskilâtına mensup polis v e âmirlerden kurulu Z5 kişilik bir topluluk dün uçakla şehrimize gelmiştir. Polis heyeti, Istanbul'daki incelemelerinden sonra dile r illerimizde meslekî konularda temaslar vapscaktır. # Mutlu Aku ve Malzemeleri Sanayi A.Ş. ile Turkıye Petrol Kimya ve Atom Sanayii Işçileri Sendıkası arasında dün yeni toplu işsozleşmesi imzalanmıştır. Sozleşme ile 1100 elemana yeni haklareağlanmıştır tZMİR Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihat Küsat «Bakanlıktan aldıkları kredileri özel işlerde kullanan Ankara'da Ankara Palas, Modern Palas, lstanbul'da Kennedy, Piyer Loti, Bofazici ve Cıraian otellerinin isletm<> hfleelerinin intâl edildieini» söyle FEYZİOĞLUNU TARAFTARLARI UGURLUlfORLAR (Potoğraf: Mustafa ISTEMİ) Yazık oldu Süleyman efendiye Feyzioğlu, «Dün de arzettim. Komisyondaki konuşmamda» dedi. Oysa kendisinı tutan bir (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) BASKANIN AMERİKA GEZiSİ ÎAZAN: BİR AHOR Tiirkiye Başbakanı Süleyman Demirel, Pakistan Devlet Eaşkanı Eyüp Han ile yaptığı müzakereleri tamamladıktan sonra, dürı, ziyaretinin üçüncü gününde kültür ve sanat kenti Lahor'a gelmiştir. Havaalanında iki Pakistanlı Türk, Demirel'lere huketler takdim etmişler, gümüşten yapümış birer gerdanlığı boyunlarına asmışlardır. Bu arada bando «\Jsküdara gider iken» melodisini çalmıştır. Demirel, Eavralpindi'den ugurlanışı sırasında Eyüp Han Ue kucaklaşarak öpüşmuş, kendisinl Türkiyeye dâvet etmiştir. Eyüp Han, görüşmelerin samiml bir hava içinde geçtiğini bildirmiş ve «CENTO'nun geleceği üe RCD'nin geliştirilmesi konulan üzerinde hassasiyetle durulmuştur» demiştır. ÇAĞLAYANGİL DÖNDÜ Dışişleri Bakaru Çağlayangil, Pakistan'daki resmî görüşmelerden sonra dün yurda dönmüştür. Çağlayangil, 2 Mayısta Polonya Dışişleri Bakanı ile görüşeceği için erken geldığinı söylemiştir. Demirel Eyüp Honio CENTO'nun geleceğini görüştü I (Dış Haberler Servisi) BAKANLAR • ÖZEL SEK1ÖR TOPLANT1SI BAŞLADI ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Bakanlar özel sektor temsilcilerinin toplantısı dun sabah baslamıştır. Sanayi, Çalışma, Ticaret, Gümrük ve Tarım Bakanlarının katıldığı toplantıda, Türkiye Odalar Birliği Başkanı Sırrı Enver Batur bir konuşma yapmıştır. Odalar Bırliğı Başkanı, memleket sanayiinin gelişmesi için o memlekette sanayi yatırımları için müsait bir ortam bulunması icap ettiğini, teşvik edici şartların, vergi muafiyetinin, gümrük himayesinin bulunmasının şart olduğunu söylemiştir. Batur, bu arada, devletle vatanHasın hirbirinin rakibı değil. Burhan FELEK Özkan'ın Teftişî • ı exı, Gezi progrsmında yaptığı ânip bir değişiklikle önceki gece ..1 V»^,m Rakanı Vedat Aİİ Öz 28 29* NISAN ANILDI ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 28, 29 Nısan olaylarının 7 ncı Lâle Bayramı dun baslamıştır. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Emirgân Korusunda düzenlediği Lâle Bayramında bu yıl 232 tur 250 bin adet lâle halka gösterilecektir. Bu yıl yetıştirilen üç lâle türüne Atatürk, Ankara ve Çanakkale Boğazı adlan verilmistır Bu lâleler gezenler tarafından ilgiyle karşılanmıştır. Belediye Başkanı îşçan, «Lâle gününün de millî bayram ounasını» ıstemiştir. Fotoğrafta, «Atatürk* flTATURK LÂLELERİ» ILGI GÖRDÜ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog