Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

Nobel Yayınlan Sunar MİTYA'NIN AŞKI a Rus yazarlan arasında ilk olarak Nobel kazanan İVAN BÜNİNin eserl. Rusça aslından çeviren: NÎHAL TALAZA TALUY Fiafa : 7,5 lira. Dağıtnn: BATEŞ Feza Reklâm :: 1040 3391 urtıhuriye 43. yıl sayı 15327 KTJRUCUSü: YUNUS NADİ Telgraf ve mektup adıesfc Cumhuriyet îstanbul Posta Kutusu: îstanbul No. 246 Tclefonlar: 22 42 90 22 42 96 . 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 0 9 Albert Camusltin en çok tartışılmış, en çofc lıı £ı ııilıııman okımmuş romanı olan Veba'nın ikin^bastası da tükenİfU. Okta? Akbal, atorisini baştan balann daba çok şa'Kfenidend'üaâlterek S ve bu gtizel 6 lira Pozartesi 3 Nison 1967 Cumhurbaşkanı Amerika'ya gitti 8'ler Izmir'de kapalı Parti Merkezi önüne çiçek bıraktılar " işbirliğimizin kuvvetleneceğini ümitediyorum,, ANKABA (Cumhuriyet Bürosu) İZMİR (Cumhuriyet Btirosu) CLMHURBAŞKANI SUNAY, UÇAGIN MEBDİVENLEBİNDE KENDÎSİNt LĞURLAYANLARI SELÂMLIYOR Sunay'ın Ankara'dan uğurlanışı sırasmda üzücü Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Başkan Johnson'un dâvetlisi olarak dün Amerika'ya hareket etmiş, Esenboğa Havaalanında askerî törenle uğurlanmıştır. giriştikleri ilk gövde gösterisi hâdiseli geçmiş, Prof. Feyzioğlu, Eşrefpaşa evlendirme Dairesi salonlannda konuşurken kavga çıkmış ve bir kısım partilüer, Ortanın Soluna karşı olanlar tarafından döğülmüşlerdir. Olaya polis müdahale etmiş, ancak, Ortanın Solunu destekleyenler salondan çıkartıldıktan sonra toplantı devam etmiştir. BASMANE GARINDA 'lerin, Ortanın Solu8 na karşı İzmir'de Feyzioğlu konuşurken salondo kavgo çıklı CENTO ülkelerl Genel Kurmay Başkanları olağan toplantılarma katılmak üzere dün Londraya giden Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural, görüşmelerin gizlilik dereceslne haiz olduğunu, bundan dolayı bir açıklama yapamıyacağını belirterek «CENTO Bölgesi, gün geçtikçe öncrai yükselen bir bölge olarak dünyanın önüne çütmaktadır. Bu yılki toplantımızda, CENTO bölgesinin ilerive doğru ne derecede önem 'azanacağı hususunda görüşme ve kararlar almak mecburiyetleri hâsıl olabilir diye düşünüyorum» demiştir. (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) Tural CENTO toplantısma katılarak Şeref salonunda gazetecilere bir demeç veren Cumhurbaşkanı Sunay, özetle şunları söylemiştir : «Hürriyet ve demokrasi ideallerine aynı derecede baflı olan nluslararası eşitlik ve yekdiğerine saygı prensiplerine samimiyetle inanan Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, dünyada devamlı banş ve istikrarın teessüsü uğrunda diğer hür memleketlerle hemahenk olarak gayretler sarfetmektedirler. Ba gayretlerin semeresiz kalmıyacağı inancındayız, Amerika Birleşik Devletleri ile, müsterek üyesi bulundugumuz birçok uluslararası teşekkülde olduğu gibi, ikili alanda da mevcnt işbirlifintn, H'aotaington'da devlet ricali ile samiml bir şekilde cereyan edeceginden ve verimli olacafından emin bulunduğnm resmî görüşmelerle özel temaslar neticesinde daha da kuvvetleneceğini ümit ediyorum.» Cumhurbaşkanının uğurlanışında, Başbakan Süleyman Demirel, Senato ve Meclis Başkanları, Kuvvet Komutanlan, aralarında yeniler de bulunan Bakanlar hazır bulunmuşlardır. Cumhurbaşkanı Sunay ve eşine 12 gün sürecek Amerika gezısınde Dısişlerı Bakanı Çağlayangıl ve eşi, Senatör Cahit Okurer, milletvekılleri Nihat Erım, ve Aydın Yalçın, Dısişlerı Bakanllğı yetkilileri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Cihat Alpan ve eşi refakat etmektedirler Cumhurbaşkanımızın bu gezislni izlemek üzere aynca îstanbul Gazetecüer Cemiyeti Başkanı, Yazar Burhan Felek, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Attilâ Onuk, TRT Temsilcisi Selâhattin Sonat ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Cüneyt Arcayürek ise ayıu uçakla Amerika'ya hareket etmiştir. (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) olaylar cereyan ettı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın Amerika'ya ugurlamşı sırasmda, dün Esenboğa Hava Alanında, Merkez Komutanlığmın bazı subayları ile gazeteciler arasında olaylar çıkmıştır. Merkez Komutanı Tümgeneral Sabrl Koçak, bu arada gazefecilere hakaref etmiş ve bir gazetecinin tutuklanması 1 ÇÜÎ emir vermiştir. Koçak aynca Emniyet Müdür Muavini Ibrahim üral'a da hakaret ederek, Generallik asâsıyla vurmak lstemlştir. tçişleri Bakanı Faruk Sükan, olaydan sonra gazetecilere, «hâdise üzerinde ciddiyetle duruyoruı» demiştir. 8'ler, Basmahane Garında Ortanın Soluna karşı olan CHP'Hler kadar AP'lilerin de bulunduğu 300 400 kişilik bır topluluk tarafından karşılanmıştır. 8'lerın hderi Turhan Feyzioğlu ile dığerlerine trenden ınişlerinde buketler verilmiş, ve bu buketler daha sonra 8'ler tarafından bilhassa kapatılan CHP İl Merkezinın kapısına bırakılmıştır. lçlerinden sadece gripten rahatsız bulunan Coşkun Kırcanm bulunma dığı ekip, gardan doğruca yürüyerek CHP İl Merkezıne gitmişlerdir. 8'ler kapısı kendilerine kapatılan (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) • 8'LER KENDİLERİNİ KARŞILAYANLARLA BİRLİKTE CHP İZMİB tL MERKEZİNE GİDERLERKEN. Ecevit: "Devlet leşekkülleri kaynak yaratma gücünü gitgide yifirıyor,, GİRESUN CHP Genel Sek reteri Bülent Ecevit dün burada yaptığı konuşmada «AP idareslnde devlet teşekkülleri, partinin veya partizan işadamlannın çıkanna hizmet ettiği için, kaynak yaratma ve yeni yatırım lara imkân hazırlama gücünü gitgide yitinnekte ve zarar ede rek kaynak tüketmektedirler» demiştir. Ecevit, özetle şöyle konuşmuş tur: «AP iktidan memleketi daha çok özel teşebbüs eliyle kalkın dırabileeegi iddiasındadır. Oysa AP'nin temsilcisi olduğiı, kur mak veya koramak istediği düzende özel sermaye birikimi ye ni yatırım alanlanna yönelemez. Bu düzende, çalışanların veya devletin sırtından kazanç sağlamak, çalışarak bir şeyler yapmaktan veya üretmekten da ha kârlıdır. Ortanın solunda bir CHP iktidan, verimsiz alanlara para yatırmayı bir kazanç yolu olmaktan çıkaracaktır. Gire sun'un Görele ilçesindeki findık yetiştirici köylülerin. fındıktan sağladıklan gelir fazlasıyla or(Arkası Sa. 7. Sü. Z de) Yunanistan'da Koalisyon Hükumeti kurulacak Kosta DAPONTE bildirhor ATİNA Krahn hükumet buhranını çozmek içm bütün partilerın katılacağı bir koalisyon hükumeti kurmayı kararlastırdığı dun gece resmen açıklanmıştır. Kral Konstantin bu maksatla altı siyasî partinin liderini bu sabah bır toplantıya çağırmıştır. Bu arada oğrenıldiğıne göre, bunlardan Merkez Birliği lideri Papandreu Kralın davetinı reddetmı=tır. Atınadaki (Arkası Sa. 1, Sü. 3 te) O/oy başhyor... Cumhurbaşkanı Sunay'm Amerika gezisine cıkışı dolayısiyle düzenlenen uğurlama töreni sırasında, Istiklâl Marşı çalınırken Sabah Gazetesi Foto Muhabüi Yaşar TJçar, diğer arkadaşlan gibi Cumhurbaşkanının platformda resmini çekmek istemiş, ancak Merkez Komutanlığı Kurmay Başkanı olan bir Kurmay Albay kendisini engellemiştir. Foto muhabirinin ısrarlı ricalan fayda vermeyince, Albayın elinden kurtularak Cumhurbaşkanı Sunay'ın bulunduğu platformun önüne gelmişör. tstikl&l Marşmnı dinlenmesinden sonra, Kurmay Albay hrrsla, foto muhabirinin üstüne yürüyerek kendisini yakalamış ve yanında bulunan bazı subaylarla ken disini süniklemeye kalkışmıştır. ORTANIN SOLUNA KARŞI OLAN FEYZtOĞLÜ VE ARKADAŞLARI KAPILARI KAPALI CHP IZMİR İL MERKEZİ ÖNÜNDE.. Havaalanındaki dünkü üzücü olaylar sırasmda Llus muhabiri Gürel Seyidalioğlu, Merkez Komutanı Kocak'ın emri üzerine, sürüklenerek götürülürken. • AP Senato Grupu kabine konusunu görüşmek için toplantıya çağırıldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu Grup Yönetim Kurulunun önceki gun yaptığı toplantıda Başbakan Süleyman Demirel'ın yeni kabıneyı kurma konusundakı tutumu şiddetle tenkid edılmıştır. Bilindiği gibi kabineye dahil olan 7 yeni Bakan içinde hiç senator yoktur. tstıfa eden 6 Bakandan ıkısı senatör idi. Grup Yönetim Kurulu, kabıne konusunun görüşülmesi için AP Cumhuriyet Senato Grupu olağanüstü toplantıya çağırmıştır. AP Senato Grup Yonetım Ku rulu önceki gün yaptığı ulağanüstü toplantıda, Başbakan'ın kabıneyı kurma sırasında SenaANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) to Grup Başkanı ile goruşmeBakanlar Kurulu, yeni atanan mesinı de tenkid etmişlerdır. bakanların da istırakıyle dün AP Senato Yonetım Kurulunsaat 18.35'de bir toplantı yapdan bır üye bu konuda şunları mıştır. söylemiştır: Toplantıya, yurt dışında bulu«Kabinenin teşkilinde senanan Dışışleri Bakanı Ihsan Sabtörlere tanınması gereken konri Çağlayangil, Mıllî Savunma tenjan gittikçe azalmaktadır. Bakanı Ahmet Topaloğlu ve Daha önce, Yönetim KuruluAnkarada olmayan Sanayi Bamuz kabinede 7 senatörün bukanı Mehmet Turgnt, Gümruk lunmasıııı istemisti. Ancak, son ve Tekel Bakanı İbrahim Tekin kabine değisikliğinde, Bakankatılmamışlardır. Toplantıda, yelar Kurulunda iki senatör kalni atanan bakanlara, Bakanlar mıştır. Başbakanın bu tutumu Kurulunun çalışma şeklı hakCumhuriyet Senatosu AP Grukında bılgı verilmistir. TopJanpunun itibarma ındirilmiş bır tıda, aynca, bu yıl ıçınde çıkadarbedir. Birlik ve beraberlikrılmasında fayda olduğu Uerı süten bahseden Başbakan, kabirulen bazı kanun tasarıları gonede büyük çapta değişiklık rusülmustur. yapmadan önce hiç olmazsa AP Toplantı saat 20.10 da sona erSenato Grupu Başkanı ile komış, Devlet Bakanı ve Hukumet nuyu görüşmeliydi. Kabine koSözcüsü Seyfi Öztürk basın menAP Grupunu 4 nisan günü olasuplarma şu açıklamayı yapmışğanüstü toplantıya çağıraeağız.» tır: (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) ••• «Yeni bir çalışma derresine girerken, yapılacak işler gözden geçirilmiştir. 1967 Bütçe ve program tatbikatmm en iyi şekilde yapılması için alınmaşı gerekli tedbirler üzerinde durulmuştur. Yatırımların kısa zamanda gerçekleşmesi için alınan tedbirler görüşülmüş ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin temel meseleleri gözden geçirilmiştir.» 720 KOMANDO, EŞKİYA TAKİBİNE GİDİYOR ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Özel olarak eşkıya için yetiştirilen 720 kişılık Jandarma komando Bırliğı bugun Foca'daki eğıtim merkezinden Snrte hareket edecektır. Komando Birliği 5 nisan tarıhinde Siırte varacak ve törenle karşılanacaktır. Bu kc.nuda açıklama yapan Içişleri Bakanı Faruk Sükan «Komando Birliği, katırlnr, motosikletler, helikopterler, pikap ve jeeplerle donatılacaktır. Helikopter siparisi yapılmıştır> demiştır. Bakanın verdiği bilgiye göre Komando Birliği 20 subay, 53 assubay ve erlerden müteşekkildir. HAMÎDO ÎLE HAKİMO Bakana göre, Doğudaki ünlü eşkiyalardan yakalanmayan sadece IZMİR <emalpaşa ilçesinin HakLmo ile Hamido kalmıştır. Ocak Ören bucağındaki eski kırbekçisl ayından 15 mart tarihine kadar DoHalil Çoban, miras yüzünden abğu bölgelerindekı eşkiyalardan 66 lası Ayşe üe enlştesi Mehmet Aksı yakalanmıs, ikisi öldürülmüştür. sak'ı av tufeği Ue öldürmüştür. DOGU'DAKİ CNLÜ Komşulannın akıl hastası olduŞÂKÎLERDEN AGtT DE ğunu söyledikleri Halil, eniştesiTESLtM OLDU ni öldürdükten sonra vurduğu abStlRT Uzun süredenberi lasınm kıpırdandıgını görünce, Doğu'da birçok soygun olaybağ testeresi ile de boynunu keslarına adı karışan Agit Adımiştir. İki cana kıydıktan sonra güzel, önceki gun geç vakitler elinde silâhla doğruca kahveye Siirt Valiliğıne teslim olmuştur. giden Halil'in yanına Korkudan Doğu'da asayiş kuvvetleri ta kımse yanaşmamıştır. Kahvede rafmdan tatbik edılen kış habir kahve ıçen kaatil, daha sonrekâtı neticesinde sıkıştırılan ra jandarmaya teslim olmuştur. Agıt Adıgüzel, son çareyı teslim olmakta bulmuştur. Samğın, dağda bulunduğu süre ıçınde adı karışan olaylarla' bir ilgisinın olup olmadığı yolunda soruşturmaya başlanmıştır. ünün 8' lerin Izmir seferi Bir Feyzioğlu, bir Öztrak, bir Şahin Halk Partisi kapısına buket bırakacaklan ve Feyzioğlu kapı önündc sinirli sinirli sokak nutku çekecek. Yakından tanıdığımı/ bu kişilerin davranışları karşısında donup kalmamak ve onlara acımamak gerçekteıı imkânsız. Bir zamanlar Feyzioğlu kliğinin partiden attırdığ. Kasım Gülek, hani şu beğenmedikleri, partiyi gayri ciddi hale getirdi dedikleri Kasım Gülek, mücadelesini seviye bakunından onlardan çok daha yukarıda tutmasını bilmişti. Hele kravatsızlar diye küçük gördukleri takım. bütün tahriklere rağmen sokak gösterisine girişnıenıişti. Şimdi, akıllı. fikirli bilinen bir zamanm Başbakan Yardımcısı ve Bakanları, üııiversiteli genç adam yaptığı vakit kabahat sayılan hareketleri arka arkaya sıralamakta sakınca görtnüyorlar. Ooğnısu hayret!., *** Önceki gıuı gazeteler CHP Izmir teşkilâtmın bir bildirisini yaymladılar. Korkunrtu ba bildiride açıklananlar ve kararlar. 8lerin yeni parti kunuaları icın 2" milyon lira toplandığı açıklanıyordu, başka partinin adamlariyle işbirliği yapıldığından söz ediliyordu. Teşkilâlın gelenlerle ilişkisinin bulunmadığı, parti imkânlannın kapatılacağı bildiriliyordu. 8'ler itlıamı da kapsayan bu uyarmaya aldırmadılar, kimliği mâlâm kişilerin peşine düşüp Izmirp gittiler. Nedir bu davranışm anlamı? Gayet açık. Onlara eörc CHP'nin İzmir Teskilâtı iliyle, ilçeleriyle kendilerine karşıdır. Zaten İl Başkanı 18 inci Kurultayın da başkanı idi. Binaenaleyh başkanından sıra neierine kadar hepsi solcudur, hattâ komünisttir. Hepsi Atatürkün partisini maceralara sürüklemek için Prof. Feyzioğlu ile arkadaşlarının karşısında birleşmişlerdir. İzmire gidilecek ve orası fethedileccktir. Kılavuzların mizanseni hazırdır. Basmahane garında buketli karşılama, il binasına yüruyüş, kapı önünde dramatik lâflâr, sonra da Eşrefpaşada kapalı salon toplantısı. Bunlar yapıluıca bütün Izmir Turhan Feyzioğlu takımmııı peşine takılacak ve Kemalist Halk Partisinin temeli de atı'.mış olacak. Bir zamanlar Celâl Bayara, Menderes'e ve DP'ye, tzmir kucak açtığına göre, Halk Partisine karşı çıkan, hele tsmet Paşa düşmanlığını sürdürmeğe çalışan bu müeahitleri heyecanlı Ege halkı neden bağrına basmasındı? Para İzmirde. heyecan da fzmirde olduktan sonra, gerisi pek kolaydı. Ne var ki evdeki hesap çarşıya uymadı. Zira Egeli heyecanlı idi belki ama. heyecanla aklı aynı hizada tutmayı yüksek politikacılardan çok daha 1yi bilirdi. Üstelik kılavuz seçcrken hayli dikkatli olduğu da cümlenin mâlumu idi. *** Izmir seferi açıkça görüldüğüne göre fiyasko ile bitmiştir. Ama anlaşıIıyor ki bu fiyaskolar onları bir noktada durduramıyacaktır. Zira heın gözler kararmıştır, hem de kararan gözleri istedikleri yöne doğru çekmeğe çalışan çevrelcr, yeni bir parti kuruluncaya, teşkilât değilse bile Meclis grupu parçalanıncaya kadar hareketi sürdürmekte kesin olarak kararlıdırlar. Üstelik araya, burunları sadece para kokusu alan bir takım adamlar da girmişlerdir. Bunlar şimdi Mecliste CHP'ye karşı bir yeni grup kurulursa «muamele işlerini» daha iyi yürütebileceklerinin hesabı içindedirler, Bir akıl hastası ablasını fesfere ile doğradı Merkez komutanı kanşıyor Bu sırada Merkez Komutanı Tümgeneral Sabri Koçak, olay yerine gelmiş ve aynı gazeteciye «Terbiye yok mu sizde» diye bağırmıştır. Gazeteci kendisine cevap vermek isteyince de, ağzını açmaya fırsat bırakmadan, «Alın götürün bunu» emrıni vermiştir. Bu sırada olaya Ulus gazetesi mu habiri müdahale etmiştir. Bunun üzerine Generalin yanında bulunan (Arkası Sa. 7, Su. 1 de) Haydarabad Nizamı tehdit ediliyor HAYDARABAD, ( . . Aaa) damlannın beşte binni teşkıl eden 2800 kişıye yolveren yeni Haydarabad nizamının ölümle tehdit edildiği bildirilmektedır. Bir zamanlar dünyanın en zen gin adamı sayılan eski nizamın ölümünün kırkıncı gunu dolayısıyla dün düzenlenen törende, sıkı guvenlık tedbirleri almmıstır. Yeni Bakanlar Kurulu dün akşam toplandı AĞABEYSÎNÎ ÖLDÜRDÜ Gaziosmanpaşa'da dün gece «radyo çalma» yüzünden çıkan münakaşa sonunda, 20 yaşındaki îrfan Akay admda bir genç 22 yaşındaki ağabeyi Esat'ı bıçaklayarak öldürmüştür. Gece 20 sıralarında birlikte oturmakta olduklar' evde iki kardeş arasında radyo dinleme konusunda münakaşa çıkmış, bu arada İrfan eline geçirdiği bir bıçakla agabeyınin bacağına bir kaç darbe vurmuştur. Fazla kan kaybeden Esat kaldınldığı Gureba Hastanesinde ölmüştür. Kardeş kaatili, Gaziosmanpaşa polis ekip'en tarafından hemen yajcalanmıştır. Çumrcfda ceset aranmasına iki gün ara verildi ECVET GÜRESİN KONYA, (a.a.) İnsan Kasabı, Çumra canavan Abdullah Aksoy'un evlerinde ve bahçelerinde üç günden beri devam eden ceset aranmasma Savcıhkça ikl gün ara verilmistir. Buna sebep, evi satın alan ailenin perişan halde bulunmasıdır.. Şimdiye kadar Psikopat, sadist ve pasif homoseksüel canavann ikinci evinde dört, üçüncü evinde ise bir ceset bulunmuş, ilk evinde henüz arama yapılmamıştır. Çumra Savcısı Yüksel Mete GUnel, «en çok kurban ikinci evden çıktı, bu evde yeni cesetler bulunabilir. Cana var, 'ekl ve usta bir kişi. Oldukça planlı hareket etmış. (Arkan Sa. 7. Sü. g de) Fuar için ithal edilecek malların esası belli oldu GELDI Soğuk ve yağışh havalardan sonra âni olarak İstanbullularm jüzünü güldüren bahar, bütün özellikleri ile geldi... Resimde sıcaklar ve yağmur sonunda baştanbaşa çiçek açan bir badem ağan görülüyor. (Fotoğraf: İbrahim KÖSEOĞLU) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 1967 yılı 36 ıncı Izmir Enternasyonal Fuarında teşhir edilecek yabancı menşeli malların ithalinde uygulanacak . usuller dünkü Kesmi Gazete yayımlanmıstır, Fuara resmen katılacak her memleket, Fuardaki , Pavvonun da resmî huviyetf^ıl>haiz en aı bir memur • • i a temsil e Jj H n dilecektir U.emff' isti'aklrrrlen (Artası Sa. 7.SÜ. 3 de) '• T • Marmara tütün piyasast yarın törenle açılıyor BURSA, (a.a.) Marmara Bölgesi tutün ekicıleri piyasası yann saat 14 de Bursada törenle açılacaktır. Piyasanuı açılışını Tekel Bakanı I Tekin yapacak. torende Sanayi Bakanı Mehmet Turgut ile (Arkan Sa. 1. Su. 3 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog