Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

v İnönü: SOSyOİİZmİ Mr OŞamO 19 u n c u K u m l t a y (Basiaratı ı ınci sahıfede) (lîasıaratı ıncı salıırede» konuşmasında CHP nin sadecie partililerin değil, bütün vatandaşdarın ortak malı olduğunu, bu parıtinin çekişmelerle itibarsız hale gffitirildiği takdirde, vatandaşın as*rlar sonra elde ettiği bir kazancmctan yoksun düşürülmüş olacağını söylemiş, parti içi anlaşmazlığıni bir tarihçesini yapmış, Sosyalistl partilerle CHP arasmdaki benz^rlik ve ayrılıkları anlatmış ve 8Verin kendisini hâla tanımadıklannı belirtmiştir. '. «Haklı ile haksızı adaletle ayıt rıp karar vereceksiniz» diyen Inöl nü konusmasınm sonunda şunlan \ söylemiştir: CHP. ebediyen yaşıyacaktır. Üziintülü ve gözüm açık gitmiyeceğhn. Büyük Atatürk, ulu önderimiz ve O'na kavuştuğum zaman ben, ebedî bir huzurun içinde olaeağız.» \ ki, üunalci olarak aniatmakta ku fcuyet H I k P t i i i n ortanm solu ' ki ünanalci Halk Partisinin rtn sola sur edilmesin, esasında Cumhurianlayışını bağdaştırabilmeltti mfim yet Halk Partisinin reformlarına kündür. Fakat bu, ne bizim bir sosakıllan yatmıyanlann bahanesi o yalist parti olduğnmuzu gösterlr, larak ortanm soluna itiraz zedflne de kimsenin Genel Merkezi Kumesin. rultay kararlannın dışma çıknudcla itham etmesine hak verir. Cumhuriyet Halk Partisinin, »aşhn karşısında olduğn bellidir. Dunım aslında bu iken ve bonun Biz, devrimlerl yapan partiyiz. böyle nlduğunu çok kimse mükem Fakat Cumhuriyet Halk Partisi. mel bilirken, ortanm solunu, Cum aynı zamanda aşın solun. yani huriyet Halk Partisini sosyalistlikomünistliğin bugünkü yaşayış ge, memleketi komünistliğe götüdüzeni içinde karşısına çıkacak recekmiş gibi gösterme çabalan, tek emniyet duvardır. Kısa zaparti içinde önemli safhalardan ge manda anlaşılmıştır ki, en az aşıçiyor ve endişe verecek ölçülere n sağcılar kadar aşın solcular. gidiyordu.» Cumhuriyet Halk Partisinin orta18. KtJRULTAYDAN SONRA nın solu politikasi karşısında gerlnönü. devamla 18. Kunıltaya glçekten telâşlıdırlar. dis sartlarmı anlatmış, ortanın solundan endişe duyanlann endişele Milliyetci. demokratik. laik. so« rini gidermek için çaba gösterdiyal devletinin hem tarafçısı, hem ğini bildirmiş ve Kurultaydan sontatbikçisi ortanın solnnu açıkça ra ortava çıkan durumu izah etanlatan Cumhuriyet Halk Partimiştir. înönü, Parti Genel Merkezi sidir. Cumhuriyet Halk Partisi, ile grtlplar arasmdaki ilişkilerin ortanın solu anlayışı içinde bir nasıl düzenlenmesi gerektiğini bilyeni fikri de memlekete maletme dirmiş. 1950 ile 60 arasında ortaya çabasındadır. O da, kalkınmayı çıkan ihtilâfları kendi itibannı kodemokratik düzen içinde, plâna yarak hallettiğini söylemiştir. Kubağh bir şekilde devlet teşebbürultaydan sonra grup yönetimini esüyle özel teşebbüsün güven duline geçirenlerin. Genel Sekreterin yarak çalışmasiyle sağlayan deKurultay kararı dışma çıktığmı îvamlı bir karma ekonomi fikrileri sürdüklerini, kendisinin bu ka dir. Bu ekonominin devamhiığı naatte olmadığını söyleyen lnönü, üzerinde kararbyız ve bizim sa«Parti Meclislerinin. İl Baskanlan ğunızdakilerle ve solumuzdakiler toplantısmın 8 lerin iddialarma le farkımız budur. karşı kararlar aldıklarmı» belirtSOSYALtST PARTtLERLE mis ve şövle rlp"am etmiştir: BENZERLİK VE AYRILIKLAR 8'LER TAKIMI Genel Başkan tnönü daha son«Bütün bn kararlara itiraz eden ra C.H.P. nin sosyalist partilerve baslıca gruplar Başkanvekilleden aynldığı ve benzediği noktarinin içinde bulunduğu bir frup, ları şöyle anlatmıştır: Parti Meclisi üyesi arkadastmız, «Şimdi, sosyalist partilerle ayGenel Sekreterin ve Merkez Yöne nlıklarımızı ve benzer taraflarıtitn Kunılıınun İS. Kurultay karar mızı bir de ben anlatayım: lannı taştıklan veya taşma istidaBir defa. kendilerini zamana dında oldukları bahanesiyle Cumhu ve hale göre sosyalist olarak rlyet Halk Partisini Sosyalist Halk tanıtmakta fayda gören veva Partisi ve Kemalist Halk Partisl ososyalizmi komünizm yolnnda Iarak iki ayn prup halinde göster bir aşama olarak kabul eden ko mek çabasma girişmislerdir ve bumünist partilerle, uıektan yanu önce gizli. sonra imzalanyla kından bir ilişiğimiz yoktur, oâşikâr. ya>inlayarak ilân etmişler lamaz ve olmayacaktır. dir. Siyasi hayatımızda sekizler aÜretim araçlarında özel müldıyla şohret bulan. evvelâ gruplar kiyeti reddeden, devlet ve topyönetim kurullariyle beraber calı lum yönetiminde bir sınıfın ege şıyor manzarasındayken, galiba her menliğini öngören veya amaçteşebbüslerinde yönetim kurullan lanna sınıf çatışması yoluyla ttmtan kendileriyle beraber olmaulaşmayı düşünen partiler, kendığı için yalnız bu sekiz arkadaş dilerine ister komünist, ister VP etraflanna tnDİadıkları yardımsosyalist desinler. bizimle temel cılar, parti içinde bu vaziyeti almış den ve bağdaşmaz bir şekilde lardır. Mücadelenin son «iinlerinayrıdırlar. de bu sekiz arkadaş teşkilâtla doe Böyle partilerle, böyle siyaset rudan dosnıya temasa geçme saf akımlarıyla, hedeflerimiz kadar hasma çelmisler. muhaberelerle, yollanmız da tamamen ayrıdır. toolıntı ve zlvaretlerle CumburiBiz, vazseçmez bir şekilde yet Halk Partisini sosyalist olmak Cumhuriyetçiyiz. Sosyalist partitan knrtarma cörünüsü içinde faall ler için Cumhuriyet vaz geçilyetlerini zirveve çıkarmışlardır. Va mez bir şart değildir. tandaş gözünde oarti «rayretlertn Biz, vazgeçmez hir sekMde sonucu birhirine hasim Iki kanaat, milliyetçiyiz, sosyalist partiler İki erup İki kitle olarak çırpmprensip olarak »eynelmilelcidirmaktadır. Taraflar arasındaki fark ler ve miUiyetçiliklerini örtesudur ki. Genel Sckreter ve Merrek, onu başka perdeler arkakez Yönetim Kurulu seçimden ge sında yaparlar. Bizim milliyetlen bir tabiî tesekküldür. Genel çiliğimiz, imparatorluğun dağılmasının tabiî ve haklı sonucubaşkanın idaresi altındadır. Sekiz dur. Osmanlı tmparatorluğu, J>i ler erupıı ise, kendi iradeleriyle te llnen mflliyetsiı idareierin $n şekkül etmh. bilinmez kimin emileri örneklerinden biriydi. tlk arinde, ayn iddialan. dâvalan, hüsırlar, müslüman Osmanlılardan kümleri olan bir takımdır. başkasına eşit vatandaş hakkı Siz bu vaziyeti tetkik edeceksltanımazdı. Son asırda, müslüniz. man veya müslüman olmayan Tekliflerimize geçmeden enrel, büyük milletler, gelişmiş millizJhlnleri şaşırtmaya çalışan basa yetçilikleriyle Türklere hakaret isnatlan cevaplandırmak isterim: ederek aynldılar. tmparatorluGenel Başkana yanlış hilgiler fun son günlerinde, Türk olma veriliyor isnadı yayılmaktadır. Bu yan her Osmanlı tebaası, Türkle iddia haksız olduğu kadar, bunre ynkardan bakardı. Millî Müca zamandır beraber çalıştiklan cadele, memleketi knrtarırken, Genel Başkanı hiç tanımamış olimparatorluğun son manzarası duklannın yeni hir delilidir. Geolan Türkü hâkir görmek zihninel Başkanınızın, olayları yakın* yetine de karşı yapılmıştır. Ondan izlemekte, onlann mahiyetidan sonra Türkiye'de kalan bü ni ve önemini isabetle kavramatün vatandaşlar, Türk kültürü ya çahşmakta olduğuna emin buiçinde Türkiye bütünlüğünfi ka lunabilirsiniz. bul etmekle Türk milleti içine girmişlerdir ve milliyetçilik biGenel Başkana yapılan diğer bir ze, Kurtuluş Harbinin neticesi lsnat da, onun taraf tuttuğu ve tarafsız olmadığıdır. Senelerdenolarak devlet temeli olmuştur. beri başvurduğum ulaştırma gay Biz lâikiz. Sosyalistler araretlerini hikâye ettim. An» Gesında ise, lâikliği aşıp dini pren sip olarak reddettikleri için biznel Baskanm her meselede bir gö den ayn olanlar bnlnnduğn. girüşü, takdir ödevi ve kablliyetJ bi, din esasına dayanan sosyaolacaktır. list oldukları için bizden ayrıUzlaşılmıyan mesele en nihayet lanlar da vardır. Demekki, hiz, kunıltaya gelecektir. Sizler de Cumhuriyetçi, milliyetci, lâik şimdi onun İçin toplandınız. Cum prensiplerimize demokratik ohuriyet Halk Partisi kurultayı olan veya olmayan sosyalist parlarak, fikirde ve davranışta haklı tilerden çok daha kesin ve kaile haksızı adaletle ayırıp karar rarlı olarak bağlıyız. vereceksini.z BENZER TARAFLARIM1Z Değerli arkadaşlarım, Bizim, bazı sosyalistlere, halk Size üd teklif Ketirdim. Kurutçı, devletçi ve devrimci prentayda iki komisyon teşkil edeceksiplerimizde benzer taraflarısiniz. Bunlardan birisi, anlattımız vardır. Kimi noktalarda ğım parti içi meseleleri inceletatbikat olarak daha ilerdeyiz. mek, kusurlan bulmak ve par# Halkçılıfıraıı. Herhangi bir tiyi kurtarmak için kararlar ve> sınıf veya zümrenin ecemenliii recektir. öteki komisyon tüzük ni reddeder. Demokratik bir komisyonudur. Bugün görülen halkçılıktır. acele ihtiyaçlan karşılıyacak tü0 Devletçiliğimiz, bazı sosyazük değiştirmelerini bulup kulist partilerinkinden daha ileri, rultaya teklif edecektir. Her iH bazılanndan daha geridir. Orkomisyona da iekliflerimi ayn tanın solunda bir Cumhuriyet ayn raporlarla takdim etmekteHalk Partisinin, ancak komüyim. nizmle hiçbir ügisi bulunmayan demokratik sosyalist partilerle «CÖZÜM AC1K rcmkayesesi mümkün olabileceGİTMİYECEĞtM» ğine göre, herhalde şunu kesinSevgili arkadaşlanm, likle söyleyebiliriz ki, demokraHer toplulukta, her siyas! partik sosyalist partilerden hiçbiri, ti içinde, muhtelif önemde Ihüuygulamada deviet işletmeciliği lâflar ve sorunlar çıkabilir. Kuvbakımmdan bizim kadar ileri vetli toplumlar durumları sükudeğildir Buna mukabil. bizim netle, soğukkanlılıkla inceleyip sosyal ihtiyaçlan karşılamada tedbirlerini isabetle bulur, adaleteksiklerimiz vardır. le tatbik ederler. Bütün bu üzücO Hiç bir taklit tarafvmız yoktur. olayların benim hayatıma huzuı Derler ki, sosyalistler Cumhuriveren tarafı, Cumhuriyet Halk yet Halk Partisi programma yakPartisinin geleceğini sarsılmaz ha İaşırlarken. Cumhuriyet Halk Par le getiren unsuru bulmuş olmam tisi sosyalizme gidiyor. Biz, bir yedır. Yürekten inanmışımdır kt re gitmiyoruz. Onlar, bizim icraatCumhuriyet Halk Partisi, memleta ilerde olduğumuz yerlere gelikete mal olmuştur ve Cumhuriyet yorlar. Biz de. ortanm solu ile, te Halk Partisi ebediyen yaşıyacakmel ilkelerimizi devrim ihtiyaçlantır. Teşkilâtın mensuplan, ellerin na uygun olarak nazari ve ameli bir deki emanetin kadrini biliyorlar, açıklıkta değerlendirmiş oluyoruz. emanetin istediği anlayısa, irada» Ortanm solu, sosyal adaletin gerek ye ve cesarete sahiptirler. Bu teo» lerini ifade eden uyandıncı bir söz rübeler bana bir inancı verdi. ttdür. Halk bunu mükemmel anhzüntülü, gözüm açık Eitmiyec» yor. Halk buna sahip çıkmıştır. Buğim, Büyük Atatürk, Ulu öndegün değişen bütün bir dünyadır va rimiz ve O'na kavuştuğum zaman bugünün şartları, temellerinden deben, ebedl bir huzurun içinde <• > ğişik olan siyasi cereyanlar arasınlacağız. Cumhuriyet Halk Partislda şaşırtıcı paraleller yaratmaktani kurtaracak ve onun memleket dır. 1~ hizmetini devam ettirecek. sht Özet: Sosyalist parti değiliz ve arkadaşlarımsmız. Hepimiz gelip olmayacağız, dememiz ezbere bir gideceğîz. Var olan, ı^lersinfaı ve söz değil. tarihe. kendi ihtiyacımısizden sonraki knrultaylardırj» za ve dâvamıza dayanan bir neticedir. Birhirimize benzeyen sosyal adalet ve demokratik sosyal huknk devleti anlamlan, bir eşliğin değil, bir tabii evrimin neticesidir. Cumhuri.vet 100.20 100.4* Bazı demokratik sosyalist anlayış Reşat 164.00 167.0» lan ile yukarıdan beri anlattığm Hamit 12O.»« 122.00 Ariz 10S.»» 107.0» henzerliklerimlri, aynlıklanmız187.0» 1M.M N»poly«n dan daha önemli görenlerin, kendi 24 â;ar külçe 15.05 15.1» sosyalizm anlayışlan ile Cumhuri(Baştarafı 1 inet sahifede) (Baştarafı 1 İnci hifede) girişi delege ve dinleyicilerin büyük tezahüratma yol açmıştır. Delegeler tarafından ayakta alkışlanan tnönü, şapkasını sallayarak kendisine gösterilen sevgi gösterilerine karşıhk venniştir. Inönü'ye yapılan tezahürat dakikalarca devam etmiş ve delegeler «Ya ya ya, tsmet Paşa çok yaşa» diye bağırmışlardır. lnönü' nün salona girişinden sonra «sekizler» de ayağa kalkmışlar ve tezahürat bitinceye kadar ayakta beklemişlerdir. Inönü'ye tezahürat devam ederken Turhan Feyzioğlu'nun başım önüne eğdiği görülmüştür. Bundan sonra hep bir ağızdan «Dağ başım duman almış» marşı söylenmiş ve tezahüratın kesilraesinden sonra lnönü, Kurultay başkanlık koltuğuna oturmuştur. ÇAL1ŞMALARA BAŞLANIYOR lluna h l t b Feyzioğlu toplantı hitaben: «Feyzioğlu toplantı haktnnda taanda bulunamaz» demiştir. Bu sırada delegelerden Enver Ataman mikrofona doğru yürümüş ve anlasüamıyan bazı sözleT söyledikten sonra kürsüden indirilmiştir. Başkan bundan sonra, parti me selelerini incelemek ve tüzük değişikliği yapmak üzer iki komisyonun seçileceğini bildirmiş ve yapılan seçim sonucunda her ilden birer temsilcinin seçildigl iki komisyon kurulmuş ve öğleden sonra çalışmalarına başlamış tır. VE OLAY Başkan, kurultayın bugün toplanarak her iki komisyonun getirecekleri raporlann müzakeTe edileceğini bildirmiş ve toplantıyi kapatmıştır. Delegeler salonu terkederken ver yer bazı olaylar olmuştur. Hüseyin Inceoğlu, thsan Kabadayı, Vefa Tanır, \rif Ertunga ve Sedat Çumralı çıkış kapısına doğ ru ilerlerken, dinleyici localan ile delegeler arasında bulunan bazı kişiler tarafından yuhalanmışlardır. tnceoğlu bunun üzerine kendisini yuhalıyarlara «Komfinistler. Bize bu şekilde bafmmaz sınız. Bunu yapanlar komflnistlerdir» diye bağırmıştır. Bunun üzerine Hüseyin tnceoğlu ve diğer yuhalananlar bazı delegeler tarafmdan tartaklanmışlardır. Öte yandan salonun arka kapısından çıkan Turhan Feyzioğlu otomobiline binerken bazı partili ler tarafından yuhalanmıştır. KAYSERİLt ÖGRENClLERtN KURULTAYA TELGRAFI Istanbul'daki muhtelif lakültelerde okuyan 38 Kayserili öğrenci dün CHP Kurultay Başkanlığına çektikleri telgrafta, «İleri Türkiye ülkümüzün, savundnğunuz (Ortanın Solu) fikri ile gerçekleşeceğine inanan, Kayseri yüksek öğrenim gençleri olarak başanlarınızı şimdiden görür ve bu uğurda sizinle beraber çalışan ülkücii arkadaşlarınıza başanlar diler, bölücüleri şiddetle kınanz» demislerdir. Yorgo (Baştarafı 1. sahifede) Papandreu KabineSİnde Turizm ve Basın işlerini tedvirle eörevli Devlet Bakanı olan Vardinoyanis. askeri darbe sırasında Atinada bulunmadığını, Papandreunun seçim propag3ndası hazırhkları için Giritte oldu ğunu bildirmiş. fakat hangi yol ve vasıta ile Türkiyeye geldiği ni açıklamamış, Trakya hududumuzda Meriçi yüzerek geçti ğini ifade ederek, «Çünkü iyi bir yüzücüyüm» demiştir. Yunanistandaki bugünkü dahilî durum hakkında birşey söv lemekten kaçınan sâbık Bakan. Kıralın tutumu haSkındaki bir soruyu şöyle cevaplandırmıştır: « Genç Kıral demokrasiye inanıyor. Kendi başına memleketi kurtaramaz. Fakat. Ynnan halkının yardımı »te en iyi şekilde hareket edecetine inanıyorum». Mülteci Bakan, bir gazetecinin, Pariste îunanistandabi ye ni rejime mnhalefet edenlerle temas ederek yeni bir makave met kuracak mısınız?» sekl'.ndeki bir şoruşunu da iki cümle ile cevaplandırmıştır: «Paris'e bir tnrist olarak gitmek isterdim. Fakat bir Tunan lı olarak gidiyoram». ASPtDA Fenerli bir Rum ailenin kızı ile evli olan ve eşinin hâlen Yu nanistanda bulunduğunu söyleyen Pavlos Vardinoyanis, «Aspida» dâvâsı ile olan ilgisi hakkındaki bir soru ıi?erine. «biliyorsnnuz, benim dokunnlraazlı ğımın kaldırılması için bir teşebbüs olmuştu. Kakat ben Aspida'ya tnehil değilim. Bn is çok büyütülmüştür» demiştir. Yunanistan'a ait haberlori yabancı ajanslardan izlediğini, fa kat haberlerin bir birini tutma dığını belirten sâbık Bakan. bir suâl üzerine ana Kıraliçe Frederikanın Yunanistanda bir fonksiyonu bulunmadığını, ihti lâl hakkında kesin bir bilgisi olmadığını ifade etmiş ve dün gazetelerde ver alan. Kıral ve yeni Kabineye ait resim hakkın da da şunları söylemiştir: « Fotograftaki eörünüse «6re Kıral çok memnuna benzemiyor.» Vardinoyanis, uçağa binerken Türk makamlarına ve Fransız Başkonsolosluğu ılgılilerine gös terdikleri ilgiden dolayı tesekkür etmiştir. SÜRGÜNDE BİR YUNAN HÜKÜMETİNE DOĞRU B O GALIR (Baştarafı 1. inci Sahifede) Sağ ve sol Başkanlık kürsüsünün solunda Genel Merkez'ciler yani Mer kez Yönetim Kurulu Üyeleri.... Sağında Parti Meclisi üyelerine ait yer. tlk sıralarda Turhan Feyzioğlu, Fehmi Alpaslan, Coş kun Kırca. Orhan öztrak. Hemen arkada dört iskemlede Emin Paksüt, Ferit Melen, Süreyya Koç ve Turan Sahin. Sahin bir hoş, şahinlikten çıkmış, yaralı bir serçe havası içinde.. însanm içi burkuluyor.. Kürsünün arkasında kocamsn iki resim, Atatürk ve lnönü... Ortada AyYıldızlı bayrak... duvarlarda dövizler: «Ortanın soln insanlık yoln..» «Ortanın soln Anavasa bareketidir.j. «Ortanın solundayıı, çün kü Atatürkçüyüz.» gibilerine bir tane eksik, «Ortanın solu. karşı gelenlere ihraç yolu..j» ; Memleket kaygısı \ . CHP Genel Başkanı lnönü, ko|f nuşmasmm başında olağanüstü Ku n rultayı çagırma sebebini anlatmış ? «dâvet sebebi, partilerin üstünde 5 memleket menfaatleri kaygısımn il hamıdır» demiştir. lnönü, CHP nin bir iç tartışma içinde olduğunu belirtmiş, ilk Millet Meclisi kurulduğundan bu yana partinin bu çeşit buhranlar geçirdiğini, ancak hepsinden memleket içinde önemi ve tesiri artmış olarak çıktığmı, bugün kü buhranın da geçmiştekilerin en a&ırı ile ölçülebileceğini söylemiştir. lnönü devamla çok partili siyasi hayata nasıl gelindiğini. Anayasanın partileri demokratik rejimin vaz geçilmez unsurlan olarak kabul ettiğini. vatandaşın artık partilere ahcı gözle bakro onîan denetlediği ni bildirmiş: «CHP'yi yalnız parti lilerin özel malı değil. bütün vatan daşlann ortak malı olarak diişünmek lâzımdır» demişür. lnönü şöy le devam etmiştir: «CHP. iktidarda ve muhalefette nmn hizmet yıllarından sonra, bu iriinkü duruma gelmiştir. Vatandaş, CHP nin siyasi hayatımızda yarar lı bir anlayış ve tesir sahibi olma\ sını ister. Bu oarti. bazan bilinir, * fakat bazan bilinmez şekilde. vatan '5 daş gözünde, millet içi ve milletleri arası fırtınalar icin güven veren 3 bir varlık. bir destek, bir temlnat\ tır. CHP. partili vatandaşlanmız i1 çin. bizim karşımızda bulunan si5 yasi partiler icindeki değerler için, siyasi partilerin tamamiyle dışında olan. mesleğinde ve işinde güriinde vatandaş için paha biçilmez bir istikrar unsurudur.» lnönü. parti icindeki buhranı vatandaşın endişe ve üzüntüyle izlediğini belirterek «CHP, bu kadar uzun terrübedcn sonra. vatandaşın anlamadığı iç çekişmelerle itibarsız hale gelirse. vatandaş. manevl ve maddi bakımdan asırlar sonra elde ettiği bir kazancından yoksun düsürülmüş olur» demiştir. CEKİSMELERÎN TARİHÇESt CHP Genel Başkanı, devamla par ti icindeki çekismenin bir tarihçesini yapmıştır. lnönü ortanm solu deyimini kendisinin 1965 seçimlerine girerken söylediğini, seçimden sonra. ortanın soluna itiraz edenlerin «türlü şekilde» davrandıklannı belirtmiştir. lnönü, ortanın solu taraftarları ile, ortanm solunu bir deyim olarak tefsir etmek isteyenler arasmdaki çekişmeler karşısında kendi tutumunun ne olduğunu şöyle anlatmıştır: v «Benim bu safhada durumum 5"iur: Şüphesiz ki, ortanm sola • >asız bir söz değil, ancak va. das bunu anlamıyor, anlayaız iddiasiyle bunu bir deyim ıseklinde kürültiip dumura ujratmak isteyenlerin ve onu faydalı bir hareketin değerlendirilmesi için knllanmaya çalışanların »karşılasması arasında kaldım. ]»en, ortanm solunu kuru bir den im sanan ve saydırmak istiyenjlerin endişelerini gidermeye ngraşırken, ortanın solunu iyi niyetle değerlendirmek istiyenlerin 4 e salim ölçüler içinde çahsmaırını bana yardım olarak aldım. şlıca yardımcılarım, Meclis aplarının başında bulnnanlar Yönetim Kurullan ile Parti {clisinin Yönetim Kurulu ve jleri olmak gerekirdi. fleydana çelen iki taraf araında bir uzlaşma temini için bü"tün gücümü knllanmaya çalıştım. 1966 ekim ayına kadar bir yandan Meclis çruplarındaki bazı arkadaşların itirazları artarken öbür yanda ortanın solunu benimsemiş ve cesaretle değerlendirmeye çalışmış olanların » gayretleri de devam etmiştir. Ben hâla, iki taraf arasında bir uzlaşma bulunacağı ümidini mu, hafaza ediyordum. Ortanın solu• nu benimsemeyenlerin, yani acıktan değil, fakat «sadece deyimdir, her zaman söylenmesine lüzum yoktur, vatandaş bunu anlamıyor» endişelerini samimî ve ya suni kullanarak, aslında ortanın solunu kabul etmemiş olanIann başlıca itirazlannı ciddiyetle ele aldım. Bunlar, ortanın solu üzerinde konuşmaların ve yazılanlann sınır tanımadığından ve aşın bir sola gidişten şikâyet ediyorlardı. Yani gizli aşikâr dedikleri ve demek istedikleri, bu ortanın solunun memleketi komünizme götüreceği idi. Bunu yayıyorlar. bunu söyliivnrlardı.» ORTANIN SOLU NEDİR? tnönü konuşmasma şöyle devam etmiştir: «Ortanm solu, Cumburiyet Halk Partisinin programıyla, seçim bildirgeleriyle sınırlıdır. CumhuTÎyet Halk Partisinin progTammda, tüzüğünde düzeltme yapmak yalnız kurultaylann hakkıdır. Ortanın solu, bir ileri bamle ve bir ileri fikir hareketidir. Halkçıbğımızı, devletçüiğimizi, devrim ciliğimizi, zamanın ihtiyaçlanna ce programın icaplarına göre özet ql<ırak anlatabilen bir kısa tariftir. Bunu her partili anlatmaya, dtğerlendirmeye yetkili ve ödevlidir. Ortanm solu deyimini balk tutmuyor, halka ters geliyor idui larının saçmalığı ve köksüzlüğa, kısa tecriibede meydana çıkmıştır. Halk ve partililer, kendila beğenen çok iddialıdan iyi anlıyorlar. Yalnız bizim partimiz içinde bulunanlar değil, her partiden ve parti dışında vatandaşlar pek güzel anlıyorlar. Elverir Başkanlık koltuğuna oturan 1nönü. elindeki çıngırağı sallıyarak «tstiklâl Marşı» söyleneceğini bildirmiş ve «Korkma sönmez bu şafaklarda...» cümlesini söyledikten sonra delegeler ve dinleyiciler hep bir agızdan Istiklâl Marşını söylemişlerdir. tstiklâl Marşınm bitiminden sonra Atatürk ve şehitler için bir dakikalık saygı durusunda bulunulmuştur. tnönü daha sonra Başkanlık Divanı seçimlerinin yapılacağını bildirmiş ve Kurultay Başkanlığına tzmir tl Başkanı Talât Orhon'un getirilmesini öngören bir önergeyi iş'arî oy'a sunmuştur. Oylama sonucunda 3 red oy'a karşı büyük çoğunlukla Talât Orhon Kurultay Başkanlığına seçilmiştir. Başkanlık Divanı seçimi tamamlandıktan sonra lnönü yerini Orhon'a bırakarak alkışlar arasında kürsüden inmiştir. Orhon yaptığı konuşmada parti içi sorunlan halletmekle görevli böyle tarihi bir Kurultay'ı yönetme görevinin kendisine verilmesi dolayısiyle delegelere teşekkür ederek, «CHP Türkiyeye nasıl demokratik dözeni getirdi ise, bngünkü Kurnltayda da dost ve diismanımıza karşı demokratik düzene bağlılığımızı ispat edecegiz, partimizin ilkelerine sıkı sıkı bağlıyız» demiştir. Talât Orhon daha sonra gündemin 3. maddesine göre Genel Başkan Ismet lnönü'ye söz vereceğini bildirmiştir. lnönü, alkışlar arasında kürsüye gelerek, diğer sütunlarımızda bulacağımz komışmasım yapmıştır. FETZtOGLü "TUHALAND1 lnönü konusmasının ortalarında «Genel Başkanın, başkalarının tesirinde kaldığı ileri sürülüyor. Bn, onlann Genel Başkanlarını tanımadıklarını gösterir» demiş, bunun üzerine delegeler sekizleri yuhalamışlardır. Delegeler tsraftBdan yuhalanarak protesto edilen sekizlerin başlarını önlerine eğdikleri görülmüştür. tnönü konuşmasını saat 10.45 te bitirmiş Ve kendisine büyük tezahürat yapılmıştır. Delegeler ve dinleyiciler «Daf başım duman almıs» marşını söylerken lnönü, «Parti içi meseleleri incelemek ve tüzük tadili yapmak için iki komisyon seçilmesi konusundaki onerçelerimi ve raponıran Kurultay Başkanına takdim ediyorum. Sonra da izninizi alaeagım. Allaha ısmarladık» demiş ve kürsüden inerken delege ve dinleyiciler tekrar hep bir ağızdan Istiklâl Marşını söylemişlerdir. Delegeler bundan sonra «Dağ başım dnman almış» marşını söylerlerken lnönü, beraberinde eşi Mevhibe tnönü olduğu halde Kurultay salonundan aynlmıştır. BİR ÖNERGE Başkan bundan sonra 50 kişinin söz istediğini bildirmiş ve gündemin 6. maddesine gelindiği zaman kendilerine söz verileceğini söylemiştir. Başkan bundan sonra Fethi Çelikbaş, Arif Ertunga, Ihsan Kabadayı ve arkadaşlan tarafından verilen bir önergenin bulunduğunu, bu önergede Anayasada öngörülen «açıklama ve cevap hakkına» dayanılarak tnönü'nün konuşmasında adı geçen kişilere söz verilmesi istenmekteydi. Orhon, gündemin 6. maddesine gelinince bu kişilere söz verileceğini, zira Kurultayın Genel Başkan tarafmdan toplantıya çağırıldığını, iç tüzüğe göre gündemin kendisi tarafından hazırlandığını belirterek gündem dışı konuşmalann yapılamıyacağını ileri «ürmüştür. Başkan bundan sonra Feyzioğlunun da konuşmak için Divana bir önerge verdiğini bildirmiş, ancak iç tüzüğe göre kendisine söz veremiyeceğini, ancak 6. madde sırasında söz vereceğini söylemiştir. Feyzioğlunun yerinden kalkarak Başkana hitaben konuşmak isteğini bildirmesi üzerine delegeler kendisini yuhalamışlardır. Başkan. Feyzioğluna konuşmak için direnip direnmediğini sormuş, Feyzioğlu bunun üzerine, «Delegelerden çok dinleyicilerin nümayiş yaptıtı yerde simdilik konuşmayi mümkün çörmüyonım» demiştir. Delegeler bunun üzerine Feyzioğlunu tekrar yuhalamışlardır. Başkan, bunun üzerine Feyzioğ Alkışlar 28 Nisan (Baştarafı I Inci sabifede) ticilerinin şiddetli tepkisine yol aç mış, uzun münakaşalardan sonra resmin altındaki MTTB yazısı kesilmi'tir. Bir çelenlc yakıldı Üniversite bahçesindeki Atatürk Anıtınuı önünde de ufak bir hâdise olmuş, bir kısun gençler Anıtın önüne konulmuş olan yabancı bir petrol şirketine ait bir çelengi yakarak. «yabancı sermayenin 28 Nisan töreninde yeri olmadığını» söy lemişlerdir. Poliste, herhangi bir olaym çıkması ihtimali gözönüne almarak bü tün izinler kaldırılmış, polis ve jan darma kuvvetleri üniversite ve Ca ğaloğîu etrafrada sıkı emniyet ted biri almışlardır. Diğer taraftan Ankarsda 29 nisan olaylarmın 7. yıldönümü münasebetiyle TMGT, TMTF, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Talebe Birliği, Türk Kadmlar Birliği, Türkiye Öğretmen Dernekleri Millî Federasyonu, 27 Majns pevrim Derneği, Siyasal Bilgiler Öğrenci Derneği ve diğer talebe teşekküllerinin müştereken ya yuıladıklan bildiride özetle, «Türk halkının mutluluğu İçin girişllen hareketin, bugün o harekâtı mahkum etmek isteyen zihniyetm tem silcilerine devredildiğini görmek ta rihin kötü rastlantısıdır» denilmek tedir. İZMtRDEKİ TÖRENLER İZMtR 28 nisan olaylarmın 7. yıldönümü münasebetiyle TMTF lz mir Yürütme Kurulu Başkanlığının yaymladığı bildiride bazı söz lerin yağlı boyalarla şehrin ana cad deleri ve meydanlarmda yazılması üzerine, Emniyet, yazılarda suç unsuru bulunup bulunmadığımn tesbiti için Savcılığa başvurmuştur. Yağlı boyalarla gece geç saatlerde TJM.T.F. li gençler Vali Konağı önüne «coplarm gölgesindeki hüku met payidar olamaz>, Yüksek lslâm Enstitüsü önüne de «Yobazlığa paydos» seklinde yazılar yazmıj lardır. TMTF'li gençler bu arada kara zemin üzerine Bursa Nutku yazıl miş, bir çelengi de Atatürk Ambna bırakmışlardır. K Eyüp Han (Baştarafı 1. sahifede) Demirel dün, ziyaretinin ikinci gününde, görüşmelerin başlamasından önce Wah'taki Pakistan harp sanayii tesislerini gezmiş ve otomobille şidip getirken yol boyunca kendisine sevgi göı terilerinde bulunulmustur. Demirel ve eşinin gezis), Pakistan halkının olduğu kadar. basınının da büyük ilgisini çekmiş, bu ziyaret Pakistan gazetelerinde geniş. yankılar vapnaıştır. Bu arada, «Morning News» gazetesi, manşetine Türkçe «floi feldin Demirel» yazmak euretiyle yayımlanmıştır. «Pakistan Times» in Türkiveye ayırdığı sahifelerinde özellik le «Tfirkiyenin kalkınması ve millî gelir artışı», «1%1 tnrizm yılı ve bu münasebetle çıkanlan pullar» bu konularda geniş bilgi verilmektedir. Demirelin Pakistana yaptığı gezi dolayısiyle özel bir sayı cıkaran «Pakistan Times», «Biı Pakistanın Türkleriyiz» başlıklı enteresan bir başmakale daha yayımlamıştır. Yazar, bu makalesinde her Pakistanlmın Pakistanda bir Türk elçisi. her Türkün de Tür kiyede bir Pakistan elçisi oldu ğunu belirtmekte ve «Türk Pa kistan dostluğnnnn temellerl bn gezi ile daha da knvvetlenmiş bulunmaktadır» demektedir. (Yoramumuı Sçüncfl »ahlfede, «Dünyada Bnffln» sütunonda). Yonındoki kızı (Baştarafı 1. Inci Sabifede) lan, kendisini kandıraralc yanındaki kadını kaçırtan garson 29 yaşındaki Şevki Çakıcı'yı üzerinde taşıdıgı kasap bıçagı İle öldürnıüştür. Garson, kasaplık yapan Faruk'a «Senl Tılmaz kğabeyin çağırıyor» demiş, daha sonra geri dönen Faruk masasındaki kadının yerinde olmadığını görünce Şevki ile kavga etmiş ve bıçağını saplamıştır. Şevki Süreyyapaşa Hastanesinde b'lmus, ortalıktan kaybolan «Kasunpaşalı Melahat» isimli kadının aranmasına baslannustır. Kaatil tesllm olmuştur. Saat 08.56. Delegeler ve dinleyiciler ayağa kalkarak alkışa durdular.. Salon ınliyor, gelen tnönü değil, ortanın solunun yürütmeni Genel Sekreter Bülent Ecevit.. Saat 09.00... Yine alkışlar Gelen lnönü değil, eski Genel Sekreter Dr. Kemal Satır.. Satır, al(Baştarafı 1. inci Sahifede) kışlar arasında Parti Meclisi ü8lerin lideri Feyzioğlu ve aryelerinin bölümüne geliyor, 8'ler kadaşlarmm demecinde aynca gözgöze gelmek istemiyor, aynı Ulus gazetesinin yayınlarmdan şihava Satır'da.. Diğer Parti Meckâyet edümekte ve şöyle denillisi üyeleri teker teker geliyormektedir: lar.. fakat dört önde, dört arkada 8*ler*in yanlanna. arkadaki «Genel Başkan konusmasınm hiboş iskemlelere değil bir atlarinci kısmında, aylardan beri hiyarak gerilere oturuyorlar.. 81er zim müdafaa ettiğüniz esasları saböylelikle «Sanıklar kolları bafvunmuştur. CHP sosyalist değildir • lı olmayarak getirildiler ve yerv. olnuyacaktır. Açış konuşmasınlerini aldılar» havasma giriyorda söylenenler ile bizim yıllardanlar.. beri savunduğumuz görüşler yanFOTOGRAFÇILAR yana konursa görülecektir ki, biz bu temel fikirlerin inançlı savuFoto ve sinema muhabirlerl nucusuyuz. Şikâyetimiz ve tenkidşaşkın.. bir sağ yana, bir sol yalerimiz, bu temel görüşlere ayna seğirtip duruyorlar.. ama makın yazı, beyan ve davranışlar kinalar ve flâşlar 8'lere dönük. yüzündendir. Grup resirnleri, elleri. yüzleri yakından uzaktan, defalarca foCHP'yi mâlum sol edebiyatınm te toğraf ve sinema filmine geçirikerlemeleriyle burjuva partisi diliyor. 8'!er, şaşkm.. yüzleri ağlaye itham eden, demokratik rcjimi makla gülmek arası.. (ylrmi yıldır oynanan demokrasiSaat 09.06.. Yine alkışlar.. Gecilik oyunu) diye küçttltmeye calı len Ismet lnönü değil, Parti şan, CHP nin kırk yıllık mâzisine Meclisi üyesi Prof. Muammer ve hizmetlerine alabildiğine hücum Aksoy. Kurultay için ta Londraedip herşeyin (sola açılış)la başladan uçup gelen.. O da 8'lerle sedığı havasını yararmıya çalışan, bir lâmlaşmadı.. ayaklan CHP'de, bir ayaklan so« Saat 09.09.. Salon birden şahyalist derneklerde olanlarla dâvalandı.. C.H.P. lideri Ismet lnömız vardır. Bu dâvada haklıyız. nü, başında gri şapkası, lâcivert Başlıca kuvvet kaynağunız da hak[DIŞ HABERLER SERVİSt] elbiseler içinde ve yanında eşi Iıhğnnızdır.» OPENHAG Darbeden birolduğu halde salona girdi.. Başkaç saat önce Danimarkaya kanlık kürsüsüne çıktı. gri şapkaçan bir Yunan temsilcisikayı çıkardı, önündekileri, sanin Kopenhag'da ileri sürdüğüne ğındakileri, solundakileri ve argöre. Yunanistan dışında Avrukasındakileri selâmladı.. Alkış(Baştarafı 1. inci Sahifede) pada yaşıyan 500,000 Yunanlınm lar devam ediyor.. protestolarla karşılanmıştır. temsilcileri, yakında toplanarak «HEP BERABER...» bir sürgünde Yunan Hükumeti Feyzioğlu ise uzun konuşmasınlnönü eline zili aldı çaldı. Kukurmaya çalışacaklardır. da bilinen iddialarııu tekraılamışrultayı açtı, sonra mikrofonu atır. Feyzioğlu konuşurken delegeTutuklanmayan tek Merkez hp sert bir sesle haykırdı : ler aleyhte gösterilerde bulunmuşBirliği Partisi temsilcisi ol Simdi ttiklil Marsı söyletur. Bu arada Feyzioğlu'nu delegeduğunu ileri süren Anastasia yeceğiı hep beraber Korkm» ler arasında övmeye kalkan bir Papadopulos, basın toplantısı sısönmez bn safaklsrda... dinleyici tartaklanmış.tır. Deha rasında bu toplantmın Batı AlSaygı durusu.. sonra Ecevit, Dağ Başını Duman manyada yapılacağını söylemiş09.24... lnönü, Izmir CHP îl Almıs» marşı arasında kürsüye çıktir. Başkanı Talât Orhon'u Kurultay mıştır. Ecevit konuşjnasına başBasın toplantısı, Yunanlı poliBaşkanlığına getirmek isteyen larken 8'ler salonu terketmişler tikacıların Danimarkada iktıdarönergeyi okudu. oyladı.. «Kabnl ve delegeler kendilerini yuhaladaki Sosyal Demokrat Parti liedenler». 810 el hariç, kabul emışlardır. Geçiş yolunun iki taderleri ile görüşmesini izlemişdildi.. Gaziantep sıralanndan da rafında bulunan delegeler de 8'letir. Toplantıdan sonra yayınlakalkmayan eller vardı.. rin sırtlarma vurarak «gülegüle» nan bir bildiride, Merkez Birli09.25.. Orhon Başkanlık kürsüdiye bağırmışlardır. ğinin NATO Bakanlar Konseyinsünde.. Gösterilen güvene teşekden Yunan buhranına siyasi yolkür etti.. Ecevit, ortanm solunun seçim lardan müdahale edilmesi için Başkanlık Divanı seçimleri bttkaybettirdiği iddialanna karşıhk başvuracağı açıklanmıştır. ti. •Bir insaıt bir fikre, bir fikrin milAyrıca bildiriye göre, Merkez Saat 09.35... Genel Başkan tnleti ve memleketi kalkındıracaBirliği Avrupa ülkeleri Sosyal önü, açış konuşmasını yapmak Uğına inanıyorsa, bir süre seçim Demokrat Partileri ve işçi senzere kürsüye geldi... Alkışlar kukayberedek o fikri savunabilir. dikalarından, «Ynnanlıların dirultaym sonucunu belli edecek Bu inançta bir politikacıyım» derenmesine» yardımcı olmalarını kudret ve kuvvette.. miş.tir. Feyzioğlu'nun «Ecevit, sosistiyecektir. yalist misin, diye sorulduğunda MIKROFON bıçak gibi kestirip atmalıydı» Danimarka Sosyal DemokratMikrofonlar, bu işi hazırhyanlannın lideri Niels Matthiasen, lann yeteneğinJ gösterecek şe ; sözüne cevap veren Ecevit şunpartisinin Yunanistanda muhakilde, çahşmamakia ısTar edi \ ları söylemiştir: lefete para yardımı yapıp yapyor! Paşa konuşmaya başladı a•Bu sorunun bana israrla sorulmıyacağı sorulduğunda, «Şn anma, anlıyana aşkolsun. Bu işi 8 ması bir oyundur. Bıçak gibi kesda değil, Yunanistandaki gelişler yapsaydı bu kadar yıkıcı olatirip atıunası ilme ve ahlâka aykımeleri izlememiz gerekiyor» demazdı... n olduğu için cevap vermedim. Famiştir, ruk Sükan, Osman Turan ve Aydm Saat 09.42. tnönü. parti içj koMoskova ve Romada dün yüzYalçm bile çeşitli sosyalist görüşnulara geçti.. 09.43.. Genel Baslerce Yunanlı iktidan ele alan reler olduğunu kabul ediyorlar. Akan Hk defa «ortanm solu» nu an jim aleyhinde gösteriler yapmısnu bu arkadaşlarım ız tek bir sosya dı ve salon alkışlarla çınladı. lardır. lizm olduğunu söylüyorlar. Eğer A.P. Lİ ATAÖV ITALÎANIN ENDtŞESl kestirip atsaydım sadece dünyanın Ortanm sağından A.P. 1 thsan 1 Italyan Hükumeti, Yunanistandeğll Sükan'uı, Turan'uı ve YalçınAtaöv, hemen iki kişi ötesinde daki darbeyi büyük bir endişe m bile yüzüne bakamazdımj» Sovyet Basın Atasesi tnönü'yü ile karşılamıştır. Ancak, Dışişledikkatli dinliyorlar.. Ecevit devamla, ortanın soluna ri Bakanı Amintore Fanfani'nin Saat 10.11... tnönü «Biı komükarşı olanların kendilerini CHP1açıklamasına göre, ttalya, yeni nlzmin de karşısmdayız» der denin patrisyenleri saydıklarmı bilrejim aleyhine NATO'nun girimez üç bin bilmem kaç çift el dirmiş «Kimisi siyasi, kimisi ikşeceği herhangi bir hareketin. ülbirbirine vuruyor.. Ataöv gülumtisadî hntiyazları elinden gitmekelerin içişlerine kanşılması basiiyor bir tuhaf.. sin diye ortanm soluna karşı çıkkımmdan tehükçli bir örnek teşmışlardır» demiş, özetle şunları 8 LERtN MttiAFtRt kil edebileceğini belirtmiştir. söylemiştir: Fanfani, Senatoda dışişleri görüs8 lere misafir geldi, fototraflamelerini kapatırken, yeni Yun çok çekiliyor ya.. Niğde mil•Bizim yolumuz CHP'nin halknan rejimini sert sözlerle yerletvekili Ruhi Soyer!. Tecrübe fllçı yoludur. Bu arkadaşlanmızdan miştir. mi çekilen artist adaylan kadar şimdi artık bize gölge etmemeleheyecanlı.. Aşağı yukan Parti Öte yandan Kıral Konstantin rini isteriz. Gölgeler yolumuzdan Meclisi üyesi imiş gibi o sırada ile Kıraliçe AnneMarie'nin 10 çekilmelidir. Bu gölgeler kaldıkorurdu durdu ve bol bol poa verhaziranda, Kıraliçenin kızkardeça halk bizi aydınlıkta görmeyedi. şi Prenses Margareth'in Fransız cektir. Ortanın solu politikası saSaat 10.38. tnönü. ortanm soludiplomatı Henri de Monpezat ile yesinde kısa zamanda iktidara geevlenme törenine katılmak üzena karşı olanlarm yaptıklannı aleceğiz» re Kopenhag'a gelecekleri açıkçıklamaya başladı.. TtZÜK TADtLtNtN ESASI lanmıştır. Saat 10.43™ tnönü, 8 lerin, kendisine yanlış bilgi verildiği iddiaCHP Genel Başkanı îsmet tnöYALANLANAN HABER sını cevaplandınyor: «Bunlar benü'nün CHP Tüzüğünün 45, 46 Yunan askeri hükümetinin bir ni tanımıyorlar nu?» cümlesi alve 50 nci maddelerinin değiştisözcüsü, solcu çeteci kahraman Jnş ve gülüşmelerle karşılanıyor rilmesiyle ilgili önergesi ve bu Manolis Glezos'un idama mahve hemen ardından 8 lere doğru değişiklik talebinin gerekçesi kum edildiği hakkındaki yabancı llk «ynh..» sesleri. insanın içi yidün komisyonda görüşülmüştür. kaynaklı haberleri yalanlamıştır. ne bir tuhaf oluyor.. 8 ler not alCHP Genel Başkanı. tüzüğün üç Moskova radyosu ve Yugoslav dıklan için olsa gerek, başları emaddesinde yapılacak değişiklikTanjug Ajansı, İkinci Dünya Harğik. lerle Parti Meclisi üyelerinin, yük bi kahramanınm idama mahkum TALtMAT sek disiplin kurulu başkan ve üye edildiğlni ve cuma sabahı sekizlerinin yüksek disiplin kuruluna Saat 10.45. tnönü, Inırultaym de idam edileceğinı bildirmişlersevk yetkisinin doğruca Parti Mec yapacağı tüzük değişikliğini ve di. lisine verilmesini istemiştir. bunun nedenlerini anlatmaya bas Sözcü, yargılama olmadan, huladı. Bir ara kısılan sesl, buralarinBnü, tüzüğün 50 inci madde kuki yollardan gidilnîeclen ve bir da sertleşti, canlandı. sinin ise tüm değiştirilmesini is mahkeme kararı bulunmadan her Saat 10.48, tnönü konustnasını temiştir. hangi bir cezanın verilmesinin bitirdl, herkes ayağa kalktı, alkış GEREKÇE bahis konusu olamıyacağını bealtaş, alkış.. ve «Ya ya ya, şaa saa lirtmiştir. Genel Başkan lnönü tüzükte «a tnönü tnönö çok yaşa..» Fakat Glezos nakkında böyle yapUmasmı istediği değişiklüder55 ALKIŞ bir takibat yapılıp yapılmıyacağı le ilgili gerekçede ise, modern lnönü konuşması boyunca 55 demokrasilerde siyasî hayatın da bümmemektedir. kere alkışlandı. 1 bardak sudan en önemli unsurlanndan birisi Glezos 1959 yılında, Yunanistan 5 yudum aldı az az.. siyasi partiler olduğunu. fakat daki komünist casuslara yardım VEDA... o siyas! partiler icindeki vatan suçundan yargılanmış ve bu dâtnönü konusmasınm sonunda daşlann seçmen ve kamu oyu va bütün dünyada geniş yankılar «Gözüm açık gitmiyecek..» deönüne tek ve vazih bir siyasî yapmıştı. «Lenin Nişanı» sahibi miştl ve sonra ekledi: program ve eylemle çıkması, Glezos, Kıral Paul tarafmdan 15 AUahaısmarladık arkadaslar. mütecanis bulunması gerektigi Aralık 1962 de affedilmiştt. Kürsüden yavas yavaş Indı sol ne işaret etmektedir. tarafa doğru, birden bir tstiklâl Glezos, 1941 yüında Akrepole marşı başladı... Marş dinlenirken, Köprülü salonunda toplanan çekilen Alman Nazi bayrağını par delegeler ve dinleyiciler gözlerinl komisyon çalışmaları saat 19'a kaçaladıktan sonra bir kahraman ol dar devam etmiş ve tüzük tadili muştu. Glezoı o zaman 19 yaşın alliyordu.. tnönü, partililerine ve kurultaya gelenlere «AUahaumar oybirligi Ue kabul edilmiştir. daydı. ladık» deyıp veda etti, alkışlar arasında kurultaydan aynldı, o sırada binlerce ağız «Dağ başım du man almış» diyordu.. «Yürfiyelim arkadaslar..» tnönü bir kez daha yön göstermişti.. Önergeler verildi, 8 ler konussun diye.. 8 leroen Feyzioğlu yürüdü kürsüye doğru ısrar edecek oldu.. Saat 11.00.. Başkan Feyzioğluna ısrar edip etmeöiğhıi sordu, Fey zioğlu «Saym Başkan» diyerek biraz daha yüriidü fakat ükin «yuh» sesleri, sonra Başkanın söz leri Feyzioğlunu durdurdu. tnsanın içi daha bir hoş oldu bu man zaraya.. Feyzioğlu dinleyicilerin işa karıştıgını . öyliyecek oldu ve.. Saat 11.03 dü. Feyzioğlu yeniden «yuh» larla karşılandiSaat 11.10... Gaziantep milletvekili tmam Hüseyin tncioğlu ve yanında bir kaç kişi Feyzioğlu taraftarları ayağa kalkıp biraz ötelerinde oturan bazı delegelerle aŞız kavgasma başlaöılar, fakat bu sırada Başkan kampanayı çaldı. Kurultayın bugünlük bittiğini, yann yeniden toplanacağını ilân etti. llk gün, tnönünü takımınm 80 galibiyetiyle bitti. 8"er lnönü Ecevit \
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog