Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE ALTI 29 Nisan 1967 CUMHURİYET IŞ BILENIN!.. dam çerçi işsizdlr; ama ve çıktüar.. Kimsiniz beyefendi?. diye yaşamasınj seven adamHüsmen İsmaile: birine sordular.. kız tarafmdan dır. Eline geçen parayı Ne oiuyor?. mı? erkek tarafmdan mı?.. hemen orada iyi bir ye Gel benimle beraber.. Dâvetiyem yanımda dcğil.. Biraz yürüdüler. Tanıdıklan Zaran yok!. İsminizi verimek yiyerek harcar.. fist tarafı bir berber dükkâmna cirdiler.. niz. Hangi ailenin dâvetlisi olduiçin Merhaba Ali!.. Ne baber Fe ğunuzu söyleyiniz.. Allah kerün! der. ner de çuvalladı.. bu hafta.. Ben kız tarafının dâvetlisiBu cemiyette böyle blr sınıf Sen Beşiktasa bak!. Bas ba yim... vardır. Tasasız, kasavetsiz.. ya şa geldiler.. Fener sampiyonluğu İki sorucudan erkek: ruu düşünmeden günü gününe garantiledi.. Ben kızın amcasıyım?. SU Hadi be!.. Onun da günü gü kimsiniz beyefendi?. yaşayan adamlar.. niine uymuyor.. Versen e su ta Ben Ali Şahin... Yanyana caddeden yukan doğ rağı!.. Bizim bu isimde bir dâvetru yürüyorlardı. Birisi: Saçmı başını düzeltti.. ve kıra limiz yok!.. vatını sıktı.. biraz kolonya... Bir cigara versene! dedi.. Bana dâvetiyeniz gelmişti Öteki göğüs cebinden bnruş Hüsmen sen saç kestirmiye de.. muş yarı boş bir paket çıkarıp cek misin?. Görelim.. uzattı. Beriki dgarayı aldı.. bir Yok.. Daha vakit var.. Ev Yanımda değil.. rüzgâr çakmağı fle yaktı.. yürü velki gün kestirdim.. Bu sırada İsmail hemen Oeryorlardı.. Cigara içen cigarayı Taran biraz... diye tarağı o ledi.. sokuldu.. nezaketle.. artı: Aç karnına zehlr gibi geldl.. Lâf etsen e be!.. Ulan Ismall! Sana söylüyorum.. Ne dedin agabey?.. Uyuyor musun.. Yok.. birşey düşünüyordum... Hüsmen ağabey.. Bir iyi yemek yesem be!.. Hay ağntu seveyim... Ama nerede yesek.. Yerinin önemi yok.. oıro bn Iuruz ya!... Yemek iyi olsun yok•a!.. Yerini bulunca yemeğin iyi na uzattı. Anafordan tuvaletierisini ısmarlarsın!.. Olur, biter.. ni yaptılar... Çıkarken: Güldii.. Toto'dan i e haber Ali?.. Lokanta olsa.. ama yiyece Sekizden yukan çıkamıyogimiz yerhı bir lokanta olması rum İsmail bey.. ihtimali az.. Ben 11 tutturdum.. Ama çok Ne konnşuyorsun İsmafl.. birşey vermedi. Hadi Allaha ıs Ağabey!. însan karnını do marladık.. Hasana selâm söyle! yurmak için kafasını işletmek lâ Çıktüar .. zım.. • Nasıl işleteyim yahu!.. BeSaat beş buçuğa doğnı Hiltonim cebimde bir ikibuçukluk nun Ruf'una çıktılar.. Kalabalık var.. birkaç tane de yirmibeşlik.. kıyamet. Evlenenlerin aileleri Bende o da yok.. dizilmişler.. misafirlerin elini sık Birer sandoviç alsafc.. mak için beklivor'ar.. Bizimkiler Yutamıyorum.. Hüsmen ağa de sıraya diziidiler.. eller sıkılbey.. Boğazunın trafiği tıkanı dı, tebrikler oldu . ve kalabalığa yor. kanştılar.. İçkiler ve kanapeler ülan.. açlıktan nefesin fcodağilmaya başladı.. Tabii birer kacak .. Kursağına bir lokma bir kadeh aldılar.. Kanapelerden de sey girsin de kendine gel! bir iki tane yediler. Biraz kendi İstemem. Sen istersen ye!.. lerine geldiler.. İsmail sordu: Ben şöyle tatlısı ile tuzlusu kar NasıJ? Hüsmen ağabey?. nımı doynracağun.. Var mısın?. şimdilik miikemmel: ama Deli misin sen be!.. bize siz kimsiniz?.. derlerse.. Bazan deliler akıüılardan Oğlum» kız taratıysa oğlan daha becerikli olur. tarafı sanır.. Oğlan tarafı ise, Yürüdöler. kız tarafı sanır.. Böyle yerlerde İsmail birdenbire durdu.. kim kime, dum duma.. Gel benimle beraber.. diye Ya ikisi de beraber gelirserek önünden geçtikleri çiçekçi Gelmez.. ayıp sayarlar. dükkimna girdi.. Ya gelirse?. Merhaba!.. Affedersiniz.. Al O zaman düşfinürüz.. Sen tan ailesi için bir nikâb çiçeği ıs içini ferah tut! marlamışlardı daHüsmen pek rahat değildi. O Çiçekçi: «ırada tsmail birdenbire: Altan ailesi mi?.. Bir dakika.. Hay Allah!. Talihimiz varDeftere baktı.. ve cevap verdi.. mıs be!. ... Bizde Altan ailesi için Ne oldu?. yok.. Sağol ailesi için iki çiçek Bak cebimde fiç lira bulvar.. dum» Tatnam.. Nereye gidecek?.. Ne olacak?.. Milton oteline.. DÜNYA SINEMA SEVEKLERİNİ BÜYtK BİR HEYECAN İÇERİStNDE SARAN CANNES FİLİM FESTİVALt YİRMİ YAŞINDA 29 Nîsan 1928 tarihli Cumhuriyet'ten Yirminci Cannes Festivali Her yıl sinema dün3'asını olduğu kadar sosyete ve moda âlemini geniş çapta etkileyen ve sansasyonel olaylara sahne olan Uluslararası Cannes Film Festivaü'nin 20. ncisi dün geceden itibaren açılmış bulunuyor. Bu festivali yerinde izlemek üzere Cannes'a giden eleştirici arkadaşımız Selmi ANDAK, sizlere bu festivalin aktüalitesini, kulisini ve film yanşmasını bildirecektir. Butun gozler gene sinema dunyasını 20 yıldan beri heyecandan heyecana sürukleyerek etkılemekte, olan Uluslararası Cannes Film Festivali'ne çevrılmış bulunuyor. Fransız Rivıerası'nın sıcak ve goz kamaştmcı atmosferı ıçinde, tekrar bırbiri peşısıra çalım satan ünlü «yıldız» lann yarattıklan onemli olaylar yer alacak. Bunun yanısıra bir an önce «yıldız» mertebesine ulaşmak için, akla gelmedık marifetler yapmağa kalkan ve en kolaymdan ılgıyi çekmek üzere «seks skandalları» yaratmaktan çekınmeyerek, açılıp saçılan «guzeller» in akını başlamı? bulunuyor! Özellıkle sosyetenin izledıği dedikodular ile moda' nın en son yemlıkleri de Cannes Festivali'nin bir noktada toplandığı «Cıoisette» boyunca filizlenip yeşerecek... Ama henüz çok erken... Festival ancak açılı; gecesini olağan seremonisını yaparak kutlamış bulunuyor. 1) Geç kalmasın'... Yok.. Şimdi saat dört.. beşte, beş buçukta götüreceğiz.. ' Çiçekleri görebilir miyim?» Şu iki sepet.. Güller biraz soluk.. yok beyim.. onlara şimdi bir su serperiz.. dirilirler. Dükkân biraz sıcak.. Rica ederim.. geç kalmasın.. Kalmaz.. merak etmeyin'... Kim götürecek?.. Bizim çocuk Hüsmen'e dönerk: Ufak paran var mı?.. Hüsmen cebindej ikibuçttkluğu çıkardı.. İsmaile verdi. Şunu da çocuğa verin!. diyerek tezgâhın üstüne bırsktı Vestiyere ne vereceğfa diye düşflnüyordum.. Ya bulamasa idin?.. Hiç, alır yürürdüm. Ulan ne yüzsüısün be!.. Yüzsüz değilim, parasızım parasız.. Ne olacak bu senin halin?. Seninki ne oiacaksa o olacak.. Bak büfeyi açtılar.. Hadi gidelim . Sokuldular büfeye . Neler yoktu, neler.. istakozlar, balıklar.. kuzu kızartması.. dolmalar karides kokteyli.. salatalar.. sıçak şiş kebaplan... Afiyetle karınlarını doyurdular Biraz ötede bir münakaşa oiuyordu: Bir kadın bir erkek: Efendim müsaade edersenis kendimi tanıtayım.. İkinci Şube memurlanndan Yaver Çakırpençe.. Bir mesele mi var?.. Ev sahipleri şaşaladılar.. Efendim, Müdüriyet böyle dâvetlere bir iki memur gönderir daima.. bir mesele varsa ben bakayım.. Erkek konuştu: Vallaha!.. Bir takım kimseIer dâvetsiz "eliyorlar.. Onlan kontrol ediyoruz. Tanıyamazsak, elinde de dâvetiyesi yoksa tabii.. İsmail öteki adama sordu: Dâvetli misiniz?. Evet!. Dâvetiyeniz var mı?.. Evde kaldı.. Sizi tanıdılar mı?.. Burada hiç tanıdığınız kimse var mı?. Yok!.. Buyurun öyle ise.. Hadi kardeşim.. Sessizce düş önüme.. Hiç birşey olmamış gibi yürü.. Adam, mukavemet etmedi.. Bel li ki bu işin esnafından idi.. O Ian biteni takip eden Hüsmen'e de işaret etti. Çıktılar.. Hiç konuşmadan vestiyere gittiler.. pardesüleri aldılar.. İsmail adama; Vestiyer parasnıı ver!.. dedi. Adam çıkardı bir beş lirahk verdi.. Asansöre bindiler.. aşağı ya indiler.. Kapıdan çıkarken adam sordu.. Nereye gidiyoruz.. Yürü hele!. Otelden çıkalım.. diye İsmail bir taksiye işaret etti.. taksi geldi.. Nerede otunıyorsun?. Kurtuluşta.. Pekâlâ. (Şoföre) Kurtuluşa.. dedi. Bindiler.. Osmanbeye geldikleri zaman İsmail Şoföre: Dur biraz kardeşim.. Şöyle kenara al.. İçerideki adam afal afal batayordu . indiler.. Hadi güle güle!. dediler. Taksi hareket etti.. İsmail Hüsmen'in yüziine baktı.. Hüsmen güldü .. İsmaile bir hıçkırık geldi.. Çok yedik be!.. dedi Gel birer kabve ıçelim.. Param yok!.. Karnını para Ue mi doyurdun.. Gel diyorum.. sana!.. dediYürüdüler.. bir emlâk komisyoncusunun önünden geçerken İsmail birdenbire içeri girdi. Hüsmen de arkasından.. Merhaba!.. Kiralık daire arıyoruz . Buyurun bayım, buyurungösterelim.. Ama denize nâzır olması I & zım... Var efendim.. var.. Yalnn bizim patron biraz dışan çıktıSiz birer kahve içinceye kadar gelir.. Oğlum beylere (Nasıl olsun?.. Orta..) Birer orta şekerli kahve ısmarla dedi.. Konuştular.. Kahveler geldi.. patron geldi.. Beğenmediler daireleri.. çıktılarAkşam oimuştu. Dün Beledıye tarafından Fa fa olarak muhtelif havalar çaltihte tesıs edilen büyük itfaiye mıştır. garajının açılış törenı yapılmıs Millî Müdafaa bütçesi tır. Torene önce Belediye BaşAnkara, 29 (özel) Millet kanı Muhiddin beyin bir nutku ile başlanmış ve sonra da fırka Meclisinin bugunkü toplantısınmüfettişi Hakkı Şınasi paşa ka da Esham ve Tahvilât alım ve pının kilidini açmıştır. Beledi satışında alınacak vergi hakye Başkam konuşmasında şu kındaki tasan hükumetçe geri istenmiş ve müzakeresine basnoktayı belirtmıştır: «Seneleree İstanbnln yakıp lanmıştır. Millî Müdafaa VekiH kavuran yangınlara karşı sayın Mustafa Abdülhalik (RenJa) selefim Haydar beyefendi, bir bey verdiği demeçte, «Ordumuz hamlede aldığı kuvvetli bir te her türlü vazifesini tekmil suşebbüsle sehrimizde mevcut de rette ifaya kemali emniyetle ğiiken bir itfaiye teşkilâtı kur amadedir» demiştir. du. İtfaiye çok masraflı ve külMısırda A fetli bir iştir. Bir hamlede bn Mısır Basbakanı Nahas paşs, noksanlann giderilmesi müm Berlin gazetesi muhabirine verkün değildir. Knrnluşundan bu diği beyanatta şu dikkate degüne kadar büyük fedakârlıklar ğer açıklamayı yapmıştır: «Eğer la hergün biraz daha tekemmül Mısırı tahliye etmezse ilk fıretmektedir. İtfaiye er ve kuman sattan istifade ederek tngilteredanlannın oturma yerleri ve nin düşmanları ile ittifak edesöndürme filetleri açıkta ve hep ceğiz» demiştir. başka başka yerlerde bulnnuBasında bir olay yordn. Şimdi bngün bu garajı temin etmiş olmakla yangına Felek Burhanettin bey ile karşı şehrimizi daha kuvvetli Çair Ahmet Haşım bey arasmbir hale çetirmiş bulunduğumu da bir dil konusundan çıkan za kaniim.» tartışma sonunda Burhanettin Bundan sonra itfaiye kuman bey Turk Matbuat Cemiyetine danı Vedi' bey ilk teşkilâtın taa müracaat ederek aleyhindeki 1130 tarihinden bu yana olan ge nesriyatın «adâpı matbuat ve lişmelerim anlatmış ve 339 ey hukuku muharririn» meselesi olduğunu ileri süreıek haysilulünden 928 msanına kadar 1775 yet divanımn biran önce topyangın olduğunu bildirmşitir. lanmasını istemiştir. Şimdiye Yanında bir de tamirhane vü kadar böyle bir neşriyat mesecude getirilen itfaiye garajının lesi haysivet divanından çeçmedünkü açıhşında istatıbuV kon miş olduğu için verilecek ka»ervatuvarı tarafından kurulan rar basın tarihimiz yönünden 150 kişılik şehir bandosu ilk de özel bir önem taşımaktadır. Yangına karşı • •• • » • »• • • • • • • • • • • • • • • • • » • •• •» • • • • • • • • • • • • • • • GENEL ISTEK UZER1NE • • • • TİYATRO TÖS Sunar • (Sacco ve Vanzetti) 29 Nisan 1967 tarihinden itibaren Sadec* 10 Gün • • • KARACA TİYAÎROSUHDA ,.!««*..;.. «Tel; 44 54 02 Vl "'" TrTOT: Biletler satifa çıkardmıştır. • • Arkadaşımız Selmi Andak Cannes FHhn FestivaHnde OZEL SAHKT GEORG AVUSTURYA KIZ v e ERKEK LİSELEBİ MÜDÜRLÜKLERrNDEN BİLDİRELİR : Geleneksel >Stnıdlt«g. 30 Nisan 1967 Pazar günü saat 16 18'd« okulda yapılacaktır. Butun eskı Sankt Georg'lular dâvetlidirler. î) 19«7/«8 ders yılında hazırlık sınıflaıına sınavla alınacak öğrenciler lçln «Aday Kayıtlarımız 2 Mayıs 1967 Salı gunü baslayacak ve 15 Haziran Perşembe günü sona erecektır. Kayıt için gerekli evrak: nüfus (suretı). 1 resım, 30 TL. kaydiye parası. S) Giriş « n a v ı bır defaya cîfthsus olmak uzere 26 Baztran 1967 F»lartesl gunü saat 8.30'da okulda yapılacaktır. Adreı: Istanbul Karakoy. Kart Cınar sokak 2 v e 8 (Merkez Bankaaı karşısı) Telefon: Kız. 44 42 55 Erkek. 44 18 82 »•• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Reklâmcılık: 1491/4649 « SATILIK OTOBÜS 1963 modeli Şevrolet marka Hi». 140 benzinli 25 kişiük yeni durumdadır. Sat^ 18 Mayıs 1967 perşembe günü »aat 14.00 de açık artırma ile yapılacaktır. Otobüs fabrikada her zaman görülebilir. EAS Ebonit ve Akiimiilâtör Sanayü A. Ş. KARTAL YAKACIK Reklâmcılık 1504/4668 TURİZM BANKASi KKYOS TESİSLERİ AÇtlDI Rea. 61 20 01 115 (Basın 14803/4664) sinemalar beyoğlu AS: (47 63 e5) Scvışmek Hırsı ı S Pleshette) ATLAS: (44 08 35) Baharda Hakikat DÜNYA: (44 93 61) Sevişmek Hırsı tiyatrolar TEPEBAŞI mATROSUNOA 144 Jl 471 •üiMel Şaytaı P.tesl, Çrj Cuma, Pazaı HJ» d» $EHtR OPERAS1: (44 79 58) (Tepebajı nyatrosu) nöbetçi eczaneler BAKIRKÖY: Yeni, YeşUyurt. Yeni (Kucukçekmece) BEŞIKTAŞ: Taşlık. Ortaköy, B e bek. Akalay, Sağlık BEYOĞLU: Tepebaşı, Nemli, Candan, Yenişehir , EMİNÖNÜ: Mehmet Cemal, H a san Nafiz. Gedikpaşa Sağlık, Ana dolu. Bırlik . EYÜP Islâmbey, Sagmalcılar, Yeni (Rami), Nümune FATİH: Büyük Akdeniz, Tenl Tatih Yeni Siia. Oğuzhan, Duygu, Fener. GALATA: Bankalar GAZIOSMANPASA: Merkez, Şifa (K Köy> KADIKÖY: Sevgi, Emel, Yeldeğlrmenı. Suadiye, Erenköy Ziya Akkor KASnvfPAŞA: Yeni Turan, Yeni HahcıoğJu SARIYER: Büyukdere, İstinye Ünal 5İŞLİ: Büyük Barbaros. Hürriyet, Sargın. Ertan ÜSKÜDAR: Taşhan, Doğancılar, Merkez ZEYTÎNBURNU: Gunej İLAN KONYA BELEDIYE Başkanlığından 1 Ankara giriş yolu Karma Ortaokul kavşağından Musalla kavşagına ve tsmetpasa tlkokulundan keza Musalla Kavşagına kadar umuml kanaIi2asyon inşası işi 124.190^5 lira muhammen bedelll ve 7459,55 lira muvakkat teminatU, kapaU zarfia teklif almalt suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 2 Şartname dosyası bedelsiz olarak Fen îşleri Müdürlügünde görülebilir. 3 îhalesi 12/5/1967 cvuna günü saat 15.45 te Beledlye Sa ravında toplanan Encümence yapılacaktır. 4 thaleye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 32 nci maddesine göre hazırlıyacaklan teklil mektuplarmı ihale saatinden bir saat evveline kadar Encümen Kalemlne vermelerı şarttır. Postadaki gecikmeler nazara alınmaz. thale saatinden 24 saat evveline kadar yeterlüc belgesi alınması lâzımdır. (Basın 14552 K. 731/4652) D OK T O EMEK: (+* 84 39) Sevmek (İiveç) FİTAŞ: <49 01 66) Vahşilere Karşı (R tng S ) İNCİ: (49 45 95) Paşa Kızı KERVAN: (48 04 23> Çıldırtan Dudaklar (Ekrenı Bora) KONAK: (48 26 06) Baharda Hakikat (H. Mills) LEVENT: (63 55 39) Kaybolan Aşk (S.Hayward) LÜKS: (44 03 80) Vahşi Sevda RÜYA: (44 90 07) Üç Kafadar Herkul'e Karşı. SARAY: (44 16 56} Kaplan Hafıye (R. S ) SİTE: (47 77 62) Sev v e Öldur (R Hoffman) SİNEMATEK: (49 87 43) Öluler Şerüiği (Fransız) ŞAN: (48 67 92) Affedilmeyen YENİ AR: (49 64 72) Tokyodan Sevgilerle (2. Hafta) YENİ MELEK: (44 42 89) Sev v e Öldur (Lısa Gastonı .La rraviataı Salı 18.00; a t e s l Prj 2100 d« YENİ ROMEDİ TÎYATROSUNDA: (44 04 09) ıGdkte Bu Kuyu» (ÇTJ. Prj.. Cuma 21.00. C. tesi 15.30). cŞatoda Kovalamaca» (C teat. P ı P tesi 21.00 Pz. 15.30) FATIH TİYATROSU (22 01 11) »Büyuk Romülüs. Salı, Çarşamba. Perşembe, Cuma 2100 de. ıButün Gun Ağaçlard»» (Cumartesi, Pazar 21.00, Pazar 15 30 da) ZEYTÎNBURNU TÎYATROSU: tUmut Cesmesl» Çrş. 14^0 C.tesl 21.00 Px 11.00 ÜSKÜDAR TİYATROSU: (3« 55 11) «Neden Olm»sın». İSTANBUL rîYATROSU: (44 22 36) tMart Kedlsl» Hergun 21.15 Çrs. C.t*sl. Pazaı 15.00 te BAKIRKOY rİYATROSl): (71 59 49) Orhan Ercln, cYOBAZ» Pazartesi. Sal> hartç; öeı gün 21.00 KENT OYUNCULAJU: (44 S« 63) «Gartp BU ÇWM Çarş hariî, beı güB 18.00. P.tesl 21J0 KARACA ITYATRODA. (44 54 02) cDemlrel'» Söylerlm» Pazartea bariç beı gece 21 30 da Salı 18.00 DORMEN rîYATROSU: (44 97 S6) «Kaygusuı ve Karanlıkta Komedi» Salı 21.15. Çrş. 18.00 v e 21.15 te «Şahane Dul» Prş. 21.15. Cuma, C.tesl. Pz. 15 v e 21.15 te, «Sarsak Davul» Çrş. 14.30, Pz. 11.00 GULRİZ SÛRURİ • ENGÎN OEZZAB Toplulugu (44 82 36) «Kurban» Çrş., hariç her gün 18.15, Pazartesi 21.30. Cuma 15.00 Salı 18.15 te MÜCAP OFLUOGLU ItYATROSU KÜÇÜK SAHNE: (49 56 52) cDlplomaÜk Baga]> P tesl barlc beı gece 21.1S te Çrs. C.tesl Pz. 17.00 de ULVİ 'JRAZ TİYATROSU • (44 54 OBı tUTANMAZ ADAMı: Hergün (salı harlç) 18.00 de BULVAB rtYATROSU: (21 78 83) cBamldo Kaçırıldı» P tesl baric berguD 21.15 de Çr» C tesl. Pz. 18.15 de. ARENA ItYATROSU: (49 84 1») tAnattaıya* Pararted barlc beı QD H.15 Cusamba, C.tesl, Ps, U AZAK (GOnü) ÖUrO Gazanlej özean) (23 82 46) cAsk Salı. Çrs. Prj. 18.15 ve ».15 te ıDeli»: Cuma; C.tesl. Pz. 21J5 C.test Pz. 10.13 te AKSARAÎ HALK: (31 81 1»> cSam Rüzgftrlan» Pazartesl barlc bergus 21.15 de Çarşamba 19.00 de AKSARA? KÜÇÜK OPERA: (21 97 23) «Tolma Ben) Beledlye, p.tesl barlc bet gün 21.15 Çrs.. C.tesl, Pz. 15.00 (Vahl ö z ) «Aı Namu» Maklnesl» beı «Un 18.00, P.tesl 21.15 te (Ne)at Ü7guri TtYATBO TÖS (21 56 S3) «Sucsuzlar» ber gttn 21.00 TİYATRO tALTl» (21 21 19) «Yarırj Cumartesi» Basan Tasdeleo v e arkadaslan Heı gOs 18.00 de ORALOÖLü TtVATROSU: (49 49 35) cNoktacık* Cumartesi. Pz^ Çr». 15.00 Üâncıbk: 957ş/4667 istanbul ALEMDAR: (22 36 83) Paşa Kızı (Fılız Akın) AYSU: (21 1» 17) Damğalı Kadın (H.Koçyiğlt) BUL VAR: (21 35 78) Vahsl Sevda (H. Koçyiğit) GÜNEŞ: (21 61 40) 1 Y ı l d ı n m Ajan, 2 Çügıı Kahraman. İPEK: (22 25 12) Gönüllü Doktor (JXewi«) KULÜP: (22 72 77) Çıldırtan Dudaklar MARMARA: (22 38 60) Kaplan Hafiye MELEK: (Eyup) (21 58 76) 1 Vahşi Sevda. 2 Fafeir Çocuklar. RENK: (21 15 25) Baharda Hakikat T1NATEZPE: (71 65 18)) Haydudun Hilesi YENİ: (Bakırkoy) (71 68 26) 1) Acı Tesadut 2) Ömre Bedel Kız YENİ: (Şeh.) (23 58 92) Gönüllü Doktor KÖY İŞLERÎ BAKANLIGI TOPRAKSU Vll). Bölge Müdürlüğü Yozgat Efcigi A Aşagıda sıra No., cinsi, tesisin yerl, keşil bedeli, muvakkat teminatı, Jhale gün ve saatl yanta Uç adet L L n a tesis lnşaaü 2490 sayılı kanunun 31. maddesı geregince topah zart usulü Ue ihale edilecektir. ^ ^ ^ ıuğünd gerekli telefonlar Devlet Oemlryolları Haydarpa;a (36 04 « ) SirkeO (27 00 50) DenlzyoUarı) (49 18 9«) (Tatll günlerl (44 o? 07ı Şerm Hatları (44 42 83) Türk Hava VoUan B1le1 Satışı (44 41 00) Oanışma (44 02 96) Hava Aianı (73 83 73 • 73 M 40) ^ sartnameler tnesal saatle.mde Kayserl Toprateu VIII. Bölge Müdür îangın Teşkilâtında Keşü bedeller, kadar benzert bir ts yapttğım gösteriı bltirme belgesi, üç sıra No da kaİıtb tes s tcix B srupu müteahhıtlik karnes! ve 1967 yılı vizeli ticaret odas! vesTkası İle blrllkte Bölge MüdUrlU8üne veva Ekip BaşmühendiFliSine müracaat eclerek elrlş belgeleri almalan ı&amdır. Müdürlügune v e v a ^ P «, n n ] ( h a l e s a a t i n d e n b i r ^ t 8 n c e Komis7on Başkanlıgma mafr buz mokTbilf v e S n sarttır. Telle müracaat kabul editoez. Postada vâkl gecikmeler nazan dlkItate almmaz, K e ş l f M n v a k k a t Sıra canri Tesirin yeri bedeli teminat, thale gün ve «.atl No. " 135 150, 8 010. 15/5/1967 P. tesi 16.00 Sankaya Karayakup 1 Bent Pria 149 515, 8 750. 15/5/1967 P. tesl 16 00 Boğazlıyan Bahariye 2 Drenaj 255 /43, 14 030, 15/5/1967 P. tesi 16.00 ^ Merkez 3 Kaptaj • Kanal TOPRAKSO/210 c ?Sma2£$S%^^ *« * «•» N o d a te"tB teslsler lçta T*"1 kadıköy ATLANTtK: (5S 43 70> Vah»t Sevd» (Tunc Okan) BELEDİYE: (Kartal) (53 33 14) Battal Gazl ÇELIKTAŞ: (Maltepe) (53 35 07) Maça Ası EFES: (36 35 84) Yılmayan Ajan Dragon KADIKÖY: (36 49 24) Buyük Yarıs (T.Curtig) LALE: CÜsküdar» (36 51 86)Ömre Bedel K ı ı OPERA: (36 08 21) Çıldırtan Dudaklar (H. Koçyiğit) ÖZEN: (36 99 94) Vahşî Sevda REKS: (36 01 12) Korkunç İhtiraa SİNEMA 63: (55 10 84) Duşkun Kadın (K.Novak) SÜREYYA: (36 06 82) Grtego Arizonad». SUNAR: (M 03 S9) Kaplan Hafiye Sıhhl tmdat tstanbul BeyuglU Oskttdaı Radıkfij AdaJar BeyogJu tstanbul Oskrudat a 42 Tı 44 46 44 38 09 45 38 08 72 51 80 81 44 «9 98 21 15 95 36 5 38 T. Ziya Kırbakan Derl. Sac ve Zührevt Rastalıklan MOtehaasın tstiklal Cad. Parmakkapl No. 66 T«l: 44 10 7» TelMonl» Telgral 04 Mllletlerarası telefon ı 22 18 22 tlfcysrdırD Hastananes) • (49 S0 00) Haetanes) : 21 80 & Hastanesl 21 80 00 ; Has»|ö Hajtaneffl 21 26 80 • 2] 42 01 Numune HastanMl ı 36 50 00 Kuduı Hastanesl ı 22 90 33 Zeynep Kamll ı SS SO 50
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog