Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

UUIVLHUIU1 29 Nlsan 1967 SAHÎFE BEŞ Yabancı uyruklu sanatçılar hakkmda soruşturma açıldı Selâbattin GÜLER Siyasi polis, İstanbul. Ankara ve İzmirdeki gece kulüpleri, bfiyüK gazinolarla turistik otellerde çalışan yabancı uyruklu şantöz, şantör ve Strip Tease (soyunma numaraları) yapanlarla ilgili bir soruşturma açmıştır. Karanlık işlere karıştıkları gerekçesi ile yapılan soruşturmada bazı kişilerin bilgilerine başvurulmuştur. DİĞER YÖNLERDEN Siyasî polise paralel olarak, diğer şubelerin de kendı yönlerinden tahkikata girıştıkleri açıklan mıştır. Turkiyeye gelen yabancı aktrist ve artistlerin, kımler tarafından getirtildiği, memleketle rlndeki durumları. Türkiyedeki iş hayatlan ve yaşayışlan, kazançlan, döviz transferleri, çalışma belgelerinin bulunup bulunma dığı kesinJikle öğrenılememiştir. SINIR DIŞI EDİLECEKLER Gerek siyasi polis ve gerekse bu konuda yetkili diğer polis teşekküllerinin yaptıkları inceleme ler sonunda durumları aydınlanamıyan ve çalışma belgeleri bulunmıyanlar sınır dısı edileceklerdir. AJANLAR Üç şehirde çalışan ve 300 Un üstünde olan aktrist ve artistlerin, Türkiyeye bazı ajanlar tarafından getirildiklerı yolunda da ihbarlar yapılmıştır. Polis bu gibi kişiler hakkmda da soruşturma yapmaya başlamıştır. mw^ cW i «îH ^ 0\tiW Teneffüs fizyolojisi paneli başladı Turkiye'de ilk defa olarak akademık bir sekılde «Teneffüs fizyolojisi ve fizyopatolojisi» ile ılgıh «panel» toplantı, Çamlıca Silâhlı Kuvvetler Goğus Hastalıkları hastanesınce duzenlenmıstır. Önceki gun başlayan ve üç gün surecek olan bu toplantıda baskanlığı Tıp Fakultesı oğretım üyelerinden Prof. Fahir Saner, moderatörluğü ise Prof. Mustafa Pekin yapmaktadır. Toplantıya iştirak eden doktorlar, teneffüs fonksiyon teslerinin tayin, tedavı ve teşhisteki yerleri ile ilgili konuları çeşıtli açıdan ele alarak geniş açıklamalarda bulunmuşlardır. Münakaşalı bir şekilde yapılan toplantıya iştirak eden doktorlar arasında Prof. Suleyman Dırvana, Doç. Faruk Yenel, Orhan Şaşmaz, Dr. Tuğrul Çavdar ile hastahane doktorları, Haydarpaşa Göğüs Cerrahisi Hastahanesı doktorları bulunmaktadır. Batı dunyasında çok onemli bir yerı bulunan bu tıbbî konunun, özellıkle teneffüs kapasitesine göre insanların meslek seçmelerinde büyük fayda saŞlamaktadır. Bildirildiğine gore, ilk defa akademik bir şekilde ele alınan bu konunun sosyal hayatımızla çok yakın ilgisi yanısıra, teneffüs kabiliyeti ölçülerek, hangi meslek dalmda başarı kazanabileceği de tesbit edilebilmektedir. ANII İOTÎI F D 85 ° d ö n e m P^'de yedek subay adayları için MI1U t\g I l l a k l i dnn Tuzladaki okul binasında «and Içme» töreni düzenlenmiştir. Okul Komutanı Tuğgeneral Nedim Dikmen'in 882 yedek subay adayına hitaben yaptığı kısa konuşmadan sonra öğrenciler silâh üzerine and içmişlerdir. Törene Harb Akademisi Komutanı Tümgeneral Rahmi Özpınar ve yüksek rütbeli subaylar katılmışlardır. 6 yıldır aranan silâh kaçakçısı yakalandı ve kaçtı Ortadoğuya silâh kaçıran şebekenın Türkiyedeki faalıyetlerını yoneten Sıcılyalı Marko de Arteste Erzurumda yakalanmış, fakat iki gun nezarethanede kaldıktan sonra bir kolayını bulup kaçmıştır. Italyan ve Interpol'un 6 yıldır aradığı Markonun yakalanması için sınır kapılanna ve bütün Emniyet Teşkilâtına tel»izle bilgi verilmiştir. «Müthış Marko» adı ile tanınan ve milletlerarası kaçakçılık şeflerinden birı olan Markonun üzerinde dört pasaport olduğu •nlaşılmıştır. 7 dıh çok iyi konuşan ve Turkıyeye geldıkten bu yana Doğu bolgesınde karargâh kuran Sicilyalının Italyada dort kişiyi katlettiğı de ıfade olunmuştur. İki tefeci yakalandı Mali Polis, tefecilik yapan Tacettın Özyalçın ile yardımcısı Yedinci lcra Oairesinde memur Hasan Aykut'u yakalamıs ve nezaret altına «Imıştır. Memur ve emeklilere borç par» veren karşılığmda yüksek faiz alan tefecinin eski hir mühendıs olduğunu açıklayan polis, sanığı Aksaray, Atatürk Bulv»rındaki evinde yakalaraıstır. Po lis, tefeci ve yardımcısı hakkındaki soruşturmayı derinleştirmektedır. T. Edebiyatçılar Birliğinde görev böliimü yapıldı Turk Edebiyatçılar Bırlığinın yıllık kongresinde yönetim kuruluna seçilenler görev bölüroü yapmışlardır. Başkanhğa, Haldun Taner, 2. Başkanlığa Azız Nesin, Genel Sekreterliğe Cengiz Tuncer, Saymanlığa Cemal Süreya, üyeliklere de Demirtaş Ceyhun, Oktay Akhal ve Necati Cumah ve Orhan Kemal getirilmişlerdır. BUYUK KAYBIMIZ TEŞEKKÜR Ebediyete uftılü ile bizi sonsuı acılara garkeden çok sevglli aile babamız Emekll General tehitlige defin cenaze töreninl duzenliyerek yardımlarını ejirgemiyen Merkez Komutanlıiı komutan ve mensuplarına, torene katılan, evimize gelmek zah metinde bulunan, telefon, telgraf ve mektupla taziyetlerini blldirerek büyıik acımızı paylasan akraba. dost, komu^anlarımıza ve arkadaslarımıza tejekkurlertmlzl •rzederiz. KoyutUrk ailed (Ha»': 8774682) Tavuk yüzünden cinayet BURDUR Tefenni ilçesinin Yuva koyunden Suleyman Bilmen, bahçesıne giren bır tavuk juzunden Ramazan Güngör'u tabanca ile öldurmüştür. Kaatil daha sonra Adil Koyuncu'yu da koma halinde yaralamı$tırr Bursa tüccarlanndan merhum Fevzi Efendl ve merhume Nebiye Hanırmn oğulları. Münire Gürler'in eşi, Cemaleddin, Nurdoğan, Aydoğan Gürler ve Güzin Alsan'ın babalan, gazcteci Nebil Fazıl Alsan'ın kayınpederi, Fazıl Alsan'ın dedesi EMEKLt TOPÇU ALBAYI Hamdi Koyutürk'ün AZİZ GÜRLER 28/4/1967 günü vefat etmiştir. Cenazesi 29/4/1967 Cumartesi günü (bugün) öğle namazını müteakip Fatih camiinden alınarak Topkapı Muharip Gaziler mezarlığına defnedilecektir. Mevla rahmet eylesüı. AİLESt Apartman sahibiyle, bodrumda oturan ayni bekçi parasını verir mi? Torunum Üniversiteyî ve askerlik hizmetini bitirdi, 500 Hra aylıkla bir Bakanhkta şef oldu. Burslu okumusru, buna mecburdu. Aylık olarak eline 570 Ura feçiyormuş. Gençlik bn, hangi akla uydu bilinmez, eviendi, bir de çocuğu oldu. Ucuz olsun «liye günlerce ev aradı, 300 liraya bir apartmanuı günes görmez zembı katını buldu. 270 liracıkla üç niifus geçindiıme, üstelik doktor, ilâç, elektrik, sn, gaz ve kapıcı Ucreti ödeyebilme problemini halle çalışıyor. Bu o kadar zor ki ünlü Einstein olsa içinden çıkamaz. Şimdi bir de i v bekçi iicreti karıjmıs, çocuğa aylıil 7 liradan 56 Hra bekçi parası tarb etmemisler mi?... Bazı semtlerde muhtarlar insafh davranınişlar, meselâ Bahçelilevlerde beş lirayı sşmamışlar. Dikmerrde bir liraya kadar inmişler. Amma tkâbir yeri diye Esatta 71» liradan kapıyı açmışlar. Apartman sahipleri, milyoo kazananlar; otobüs parası vennemek için apartman çatılanua veya mahzenlerine sığınanl«r hepsi bir tutulmuş. Elden ne gelir? Oğlan üstelik hukukçu. «Bu kamın adaletsiz tatbik ediliyor» dedi. «Vergl verenin ödeme gücü göz önüne alınmamıştır» dedi, bir itiraz dilekçesi yazarak komisyona götürdü. Kendisinl bir gün bekledik. Sabahleyin girmiş kuyruğa, akşama ancak verebümiş dilekçeyi. Üstelik de beş lira harç vermis. Maliyemizi tebrik ederiz. Bir vergi koyuyor, itiraz dilekçe haıçlarile de açığını kapayacak galiba?... Biz seksenlik ihtiyarlar, neler, neler gördiik? Bunu da deftere yazdık; haydi hayırhsı... İhsan TÜMAT Harb malulü yedek tubay Küçükesat Ankara VEFAT Merhum Recep Beyin esi, Müveddet Özalp'in ve merhum Hasan Fikri Bey ve merhume Fe ride Hanımın anneleri, General Kâzım Özalp'in kaymvaldesi, Enver Özalp, Neriman Slrer, Güner Morah, Prof. Teoman Özalp, Semahat Örge. Atillâ Dinçer. Yarbay Doğan And.>c ve Ergün Andaç'ın büyükanneleri Reklâmcılık 1415/4648 DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIGI Seyir ve Hidrografl Dairesi Başkanhgından bildirilmistir. TOPRAKSU Ağrı Ekip Başmühendisliğinden C I n s1 Kum ve Taş Naklı Miktarı Keşif bedeli Geçicı temınatı Ibale gün ve saati 11/5/1967 saat 10.30 Cimento » 185 Ton 26.595,60 TL. 1594,67 TL. 12/5/1967 v saat 103Ü 1 Ağrı Taşlıçay Kumlubucak köyü sulama kanalı ve Regülâtör inşaatı için yukarıda cınsı, miktarı, keşıf bedelı ve geçıcı temınatı yazılı nakliye işlerı karşılarında gösterılen gün ve saatlerde 2490 sayılı Kanunun 31 ıncı maddesınce kapalı zarf usu. lü ile TOPRAKSU Ağrı Ekıp Basmühendisliğinde ıhale edılecektır. 2 Şartnameler mesaı saatleri dahılınde Başmühendıslığlmızde bedelsız olarak gÖTÜlebîlİT. 3 tsteklilerin ıhaleye gırebilmek için nakliye işi yaptıklarına daır belge ile araç beyannamesının en geç ıhale gününden 3 gün öncesine kadar thale Komlsyonu Başkanlığına müracaat dilekçelerı ile beraber verip ihaleye giriş vesikası almalan gerekir. 4 Gınş vesikası alanlann ilk ılân tarıhınden önce 1966 yılı vizesi yapılmış Tıcaret, Sanayl ve Esnaf üdası vesıkasını, teklif mektubunu, teminat mektubunu ıhaleye gınş belgesıyle bırlıkte ıhale saatinden 1 saat öncesine kadar Komısyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermelen şarttır. Postada vâki gecıkmeler nazara alınmaz. (Basın 14007/4658) 2600 Ton 24.776.00 TL. 1.858.20 TL. Bavan Sakine ANDAÇ Denizcilere ve havacılara 41 sayılı bildiri 3 Uâ 5 Mayıs 1967 tarihlerinde 08.00 ile 17.00 saatleri arasında asağıdaki noktalan birleştiren saha içinde seyretme, demirleme, avlanma ve bu sahanm 3000 metreye kadar olar yüksekliği can ve mal emniyeti bakımımndan tehlikelidit AKDENİZ MERSİN İLE KARATAŞ ABAS1 Enlemi 36 derece 32 dakika Kuzey Boylamı 35 derece 21 dakika Doğu E. 5874 No. lu Karataş feneri. 2 nci nokta : Enlemi 36 derece 30 dakika Kuzey Boylamı 35 derece 17 dakika Doğu 3 ncü nokta : EnlemJ 36 derece 35 dakika Kuzey Boylamı 35 derece 10 dakika Doğu 4 ncü nokta : Enlemi 36 derece 37 dakika Kuzey Boylamı 35 derecc 12 dskika Doğu. DENİZCİLERE VE HAVACILARA 1 nci nokta : olan Bekçinin yüzünü= görmedik ama | para istiyorlar | Biz Halfeti'nin Çekem mahallesi 1966 Nisan ayında Halfeti Belediyesi sınırlarına kabul edildik. Köy okulumuz bu ders yıhnda merkez okulu olarak öğiretime başladı. Okul müdürümüz Sayın Halis Açacak'la birlikte okulumuz için ödenek istedik. llgililerden şu cevabı aldık: «Efendim, köyümüz mart ayından sonra mahalle olduğu için bu yıl sizin okula para ayrılmadı.» Biz de kabul ettik ve okulumuzun ihtiyaçlarım mahalle olarak karşıladık. 5 Ş Ş = zz = = ş r = = = ş S = vefat etmiştir. Cenazesi 29 Nisan Cumartesi günü Bgle rıamazını müteakip Fatih camiinden kaldırılaıak Edirnekapı Şeiıitliğind» ki aile kabrine deinedllecektir. Çelenk gonderllmemesl rie» olunur. Cumhuriyet 4«81 TESEKtiCÜR Başanlı doğumlariyle bizlere 18/10/1965'te Kntln'muzu 26/4/1967 de ütku'muzu kazandıran Doğum ve Kadm Hastalıkları Mütehassısı Sayın Doktor ÖNEMLE DUYURÜLUR (Basm 14148'4502) ÇETİN KAYA AYDAR'a teşekkür eder. sunarız. saygüarımızı Yüksel 1. Hakkı Hayırlıoğln (Cumhuriyet 4675) BTasarrııf bonoları yıkım oluyorl Vatandaşlar her geçen gün bl otuzbeş liraya satan vatandaşın bu raz daha artan hayat pahalılığı ve bonoyu lcadeden ve bu bonoyu bunun doğurduğu mali sıkıntı kar veren hakkında neler düşünebileşısmda Tasarruf Bonolarının nor cegini tahmin etmek zor değildir. mal vâdeleri olan on yıl beklemek Bu dert hiç de küçümsenmiyecek şöyle dursun on gün dahi bekli sayıda vatandaş kitlesinin müşteyeoilecek güce sahip değlldir. Bu rek derdidir. Sayın mllletvekillesebeple eline geçen bonoyu şehirrimizin bizim bu derdimlze çare lerde bu işin ticaretini yapan işin) bulmak konusunda bugüne kadar bilir açıkgözlere hemen satmak zorunda kalmaktadır. Hetn de bo hiç bir çaba göstermemis olmanonun hakiki değerinin yansın larını hayretle ve esefle karşıladan daha aşağı bir bedelle sat mamak mümkün değildir. Hasan Oztflrk maktadır. BALIKEStR Devletten yüz lira diye aıiAigAAu I/CVICLICU y u i lua uıjrc aldığını ^ Fİ111111111111 u 111111111111 M 11111111111111111111111 M 1111111111111111111 f 1111111111111111.1111 * "•' 111111111111111111 i 1111111 ıı ı n 11 r= 25.1.1967 günü özel Idare tah E sildan geldi. Ne istediğini sor = duğumuz zaman: «Nisan ayın 3 dan bugüne kadar geçen 10 ayın şş mahalle bekçisi parasını topla maya geldim» dedi. E Şimdi ilgililerden soruyoruz : = Biz daha mahalle bekçimizin yü ş zünü görmedik. Hattâ sayın kay makamımız: «Daha bekçi kad E ronuz gelmedi. Kadro gelir gel j= mez bekçi tâyin ederiz» dedi. s Bizim bekçi kadromuz olmadığı halde neden bizden para topla ^ nıyor? Sonra j'olsuz toplanan bu jŞ paranın nereye sarfedileceğini de Ş öğrenmek istiyoruz. Öyle ya; ş bekçi kadromuz yok, yani bu pa ra bekçiye verilmiyecek. öyley E se bu 3500 lira nereye sarfedile = cekî= Şakir KUTLT) = Halfeti Urfa = İYİ INGİLİZCE BİLEN M Ü H E N D İ S L E R ARANIYOR Çukurova Elektrik Anonim Şirketinin kurmakta olduğu hidrolik ve termik santral ve şebeke işlerinde, büroda veya ijyerinde daimî veya muvakkat olarak çahşacak askerliğini yapnuş iyi İngilizce bilir elektrik, makine ve inşaat mühendislerine ihtiyaç vardır. Arzu edenlerin Çukurova Elektrik A.Ş. Adana adresimize (Bay Zeki Turgay veya Vakıf Acunsal'ın dikkatine) işareti ile bildirmesini rica ederiz. Tahsil ve çalışma durumu ile ücret hususundaki düşüncelerin de bildirilmesi iyi olacaktir. Cumhuriyet 4663 MEVLİT Sevgili babam Em. Albay vefatının kırkıncı gününe ras^ lıyan 30/4/1967 pazar günü öğle namazını müteakip Üsküdar Sehıt Suleyman Paşa Camiinde (Sunar sineması yanı) Mevlidhan Azız Bahriyeli Hataylı ve Geredeli tarafından Mevlidl Şerif okunacaktır. Kendisinl seven bütün yakınlarının ve din kardeşlerimizin gelmelerl rica olunur Kızı: Gfilören Haskan (Cumhuriyet: 4661) NAMİ OKER'in Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünden: 30 Kv. hk Enerji nakıl hattı ile 154/30 Kv ve 30/3 Kv. luk şalt sahalan çelik konstrüksıyon ve temel ışleri yaptınlacaktır 1 tsin N e v i DSÎ Genel Müdürlüğünce, Bursa 1 Bölge Müdürlüğü mıntıkasmda ınsa ettirilecek Akçalar Kırmıkır Pompa ıstasyonuna ait 154/30 Kv ve 30/3 Kv. luk şalt sahalan ile takriben 4 km uzunluâunda 30 Kv luk enerjı nakıl hattı işi ihale suretıyle yaptınlacaktır thale, ıstekliler arasında aranılan şartları haız olanlardan fiat ve teklif ısteme suretivle yapılacaktır Bu ış ıçm Idare tarafından dövız tcmın edılmıvecektır Isın tamamı bir bütün olarak mütalâa edilecek ve bır veya bır kaç kalem için verilecek teklifler nazarı ıtıbare alınmıyacaktır. S Muvakkat Teminat Bu ış için ıstenecek muvakkat teminat 30.000 TL dır. 3 Müracaat Sekll îhaleye iştirak etmek isteyen müesseselenn buna tnümasil ışleri yapmıs olduklannı gösterır belgelerı havı bır dılekçe ile en geç 23 Mayıs 1967 günü saat 17.00 ye kadar DSİ Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Daıresı Başkanlığına (Rüzgârh Sokak, Çatal Han Kat5 Ulus Ankara) müracaat etmeleri lâzımdır. 4 Teklit tstenmesi Üçüncü maddede belırtilen şekilde müracaat eden fırmalann durumlan Idare tarafından tetkık edilecektır Tallpler 1. Haziran gününden ıtıbaren Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Oaıresıne müracaat ederek durumlannı öğrenecekler ve tdarece durumlan uygun grirülmüş olanlar iki takım mukavele evrakını 40 TL. mukabilinde aUcaklardır. , (Baam 14486 A. 3913/4653) / L ÂN TEŞEKKÜR Çok kıymetli varlığımız İSTANBUL KORUNMAYA MUKTAÇ ÇOGUKLARI KORUMA BİRLİGİ BAŞKANUGINDAN : T»pıl»c»k llâve inşaat tnale şekll Kapalı zarf Tahmin bedell 349.966,99 Geçlcl temlnat 17.748,67 tnale ga»tl 15,00 1 Birllğimize ait Bozhane köyü Yeti*tirm« Yurdu rUiv« inıaaü i»i, yukanda yazılı olduğu şekilde ve bedelle eksiltmeye çıkarılmıştır. • » , . , J Eksıltme 12 Mayıs 1967 Cuma günü, ıaat 16.00 d« SulUn.hmet Tıcarethane Sokak No. 31 Hk d l a c a k t ı r ^ ı m ^ b u t ç e J İ n . den o " ^ ^ ^ ^ v e e k , i l t m e , Baymdırhk lılert fen«l, Oxel v« fennl »»rtnames», proje, kesif 6zeti ile bunlara baglı kâğıtlar, hergün meBaı saatlen içlnde, Birlik merkeıinde görülebilir. 5 Eksiltmeye ıştirak edebilmek için (Gecicl teminat ystırmış olm«lan, Tıcaret Odası belgesi Ehliyet vesikası) nı hâvl teklif mektup ve Mrflarmı ibalenin yapilacağı 12 Mayıı 1967 Urıhıne râstltyan Cuma günü eksiltnn ıtatindtn bir ı t t t tvvel, Enriim«n't t«ılimi sarttır. (Basın 14426/4655) EMEL ÜLSOY'un âni ölümü dolayısiyle acımızı paylaşmak üzere koşan ve bu acı günlerimizde muhtelif şekillerde bizı teselliye çalışan dostlanmıza minnet ve şükranlarımızı bildiririz. ÜLSOI ve TTJGSAL aileleri TERA : 825/4679) 5455 Metre Bakır Boru ve 1050 Metre Dikişsiz Siyah Boru Safınalınacakfır Türkiye Demir ve Gelik İşlelmeleri Genel Müdürlüğünden KARABÜK Bu işe ait sartname: 1 Karabük'te İşletmelerimiz Malzeme tkmâl Müdürlüğünden, 2 İstanbul'da Karaköy Okçumusa Caddesi, Şair Eşref Sokak No 7 deki Mümessilliğimızden, 3 Ankara'da Yenişehir Ziya Gökalp Caddesi Yıldız Han kat 1 deki Mümessilliğimizden bedelsiz olarak alınabilir. İsteklilerin şartnamemize gbre hazırlıyacaklan kapalı teklif mektuplannı, muvakkat teminatlan ile birlikte engeç 5 Mayıs 1967 cuma günü saat 14,30 a kadar Karabük'te Genel Müdüı lueümüzde bulunHurmaları ilfin olunur. (Basm 14533/4656) 29 Nisan Muharrem 19 v. 5.00 12.11116 02 19.03 20.481 3.09 9.S8! 5.09 ».00 12.001 1.43| I.H
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog