Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 29 Nlsan 1967 SAHtFEÜÇ ransanın talebi üzerine, İngilterenin Ortak Pazara uye olup olmaması konusunda yapılacak olan görüsmelerin 29 ve 30 mayısr | ürkiye ile Pakistan taki Ortak Pazar üyeleri Zirve Konferansında goruşulnuYeceği Vj IVJ rasında herhangi bir meaçıklanmıştır. Diplomatik kaynaklara atfen verilen habere gore, [J \ sele yoktur. Buna rağ I Fransa Ortak Pazarın onuncu yıldonümü münasebetijle Romada ^" men Demirel'in Pafcista I yapılacak olan bu toplantının gdndeminden, ingilterenin uyeliği menı ziyaretine bir «diplomatik ' selesınin çıkanlraasını resmen talep etmıstir. tnrizm» gözüyle bakmak doğrn I Öte yandan, Ingıltere Başbaolmaz. Resmî ziyareti nyusmaz | kanı Harold Wılson, dun Ingıllıkların çozümienmesi değıl, tere Ortak Pazar ılışkılerı ko«Birlikte daha neler yapabili nusunda şunları soylemıştır: riz?» ortak arzusa açısından de «Biz lütuf istemiyornz. Ortak ğerlendirmek gerekir. Türk Pakistan ilişkileri, Ira I Pazarla j apacağunıı mnhtemel nın da üye bnlunduğu kalkın ' görusmeler, muhtaç oldngnmuz sevlerden çok Ortak Pazara gema içın Bolgesel Işbirliği Testirebileceğimiz seylere dayanakilâtı (RCD) ve CENTO çerçecaktır. vesinde gelismektedir. YukarıHükumet, tngilterenin Ortak daki iki kumlustan birincisi ne kadar yeni ve günun şartlan I Pazara adaylığının konması konm uygnnsa, ikincısi de aynı öl I nusunda henüz herhangi bir karar almamıştır. Alacağımıı kaçüde eski ve raodası geçmistır. Birincisi dinamik ve üyeleri I rarın tarihî öneminı hıçbir vanin ihtij açlarına cevap verir | kit kuçümsemiyornz. İngilterenin tntnmu daima ken, ikincisi bolgesel görevini tamamlamıs, neredeyse atalete I kendi çıkarlanyla fngiliı nlnsterkedılmıştır. I lar topluluğunun temel çıkarla nnın kornnması sartıyla Ortak 1964 temmuzunda tstaubulda knrulan RCD'nin amacını ısmi I Pazara girmesi gerektiği seklingajet giizel ifade edıyor. Çozul I de olmuştur.» Wılson ıdaresine yakın kaymekte olan askerî paktlar, yernaklar, İngilterenin, sonbaharlerini ekonomik ve sijasî \tinda Brukselde muzakerelere oaşleri ağır basan bolgesel kunılaması ıçın teklıfını derhal Orluşlara terketmektedirler. Bütak Pazara sunacağına ınanmak yük ülkeler, kuçuklere oranla tadırlar. daha hızlı kalkınmakta ve reOrtak Pazar yetkılılerı Ingıfaha erişmektedırler. Kuçuklehzlerın uyehk ıçın tesebbuse rin bfiyükler karşısında tek Johnson, Lnebke, De Gaulle \e geçmelerının çok yakın oldubaslanna seslerinı duyurabilmeKiesinger (yukarıdan asagı) ğunu ve bu defa De Gaulle'un leri, haysiyet ye çıkarlarmı koAdenaner'in cenaıe töreninde. bu teşebbusu, bundan oncekı ruyabilmeleri imkânsızdır. Iste teşebbuste olduğu gıbı veto etRCD, bolgesel kavnakları birles mıyebıleceğını soylemektedırtirerek kalkınmavı hızlandırler. Fakat aynı yetkılıler bunmak ve buyük ülkelerle uyeledan, İngilterenin Ortak Pazara ri arasındaki dengesızlıği, eşitgırışının kolay olacağı anlamısizliği asgariye indinnek amacına yonelmiştir ve parlak bir is nın da çıkanlmaması gerektığıni ıfade etmektedırler. tikhal vaadetmektedır. BRÎERLY HİLL (Ingıltere), Halbnki CENTO, 1955 de, Bag(a.a. AP) Başbakan Harold dat Paktı adı altında, uluslarWılson'un İşçi Partısı dunku arası komunızmın Ortadofcuva ara seçımlerde venı bir başarımnhtemel saldınlarına \e sızma sızlığa uğramış ve muhafazatesebbuslerine bir baraj olarak kârlar zafer kazanmıştır. kurulmuştnr. Dolayısıjle Dogu Kardeşım Meral'ın doğumu içın Batı >umuşaması u komuMuhafazakâr adav Fergus kutsal tıp mesleğıne ozgu yardınizmın tehdıdının efsanelesmeMontgomery 1966 genel seçımlemı esırgemıyen Hasekr Hastaha>e yuz tutmasnla varolusunun rınde kı, 1,567 ovluk farkı, 10 220 nesı Başheklm ve Klınık $efi sebebıni jitıren CENTO'da, bir ye çıkarmıştır. Son dort ara se değerlı hoca buhran başgostermiştir. 1955 çımde muhafazakâ'ların aldıkla MANSUR SAYIN'a ten beriye, bolgesel üveler ıçin rı oyların arttığı gorulmuştur. muavın Dr. Erdogan Baykal'a, komünizmi golgede bırakacak Hukumetın ucret ve fıatların muayene ve takıbınde ılgı gos yeni tetalıkeler belırmiştır. Padondurma sıyasetı genış çapta teren Mut Dr Guzin Serim Mut. kistan, Hindistan ile girıştıgi memnunıyetsızlık doğurmuştur. Dr Haluk Kutay'a, doğumu yasavaşta, tran, Nâsır ile mücadepan As Dr Mukaddes Gursoy'» Ara seçımlerdekı başarısızlık bu lesınde, Türkive de Kıbrıs meve ana babanın doğal kan uyuşna bağlanmaktadır. Sonuçlar selesinde «Komünizme karşi kumazlığı sonucu bebeğln kan deşoyledır: rulmnstur» gerekçesiyle CEN • ğıştınne amelıyatını yaparak TO tarafından >alnız bırakıldık I yuzde yuz olumden kurtaran Fergus Montgomery Kl. Çocuk Mut. Dr. larına ha\al kmklıtı ıçınde taMuhafazakârlar 31371 nık olmuslardır. Lzaktaki üyeKERİME YELKENCt'ye Derek Forwood, İşçi 21151 ler, Amerıka ile tngıltere, raütÇapa kan merkezı hekım ve perMchael Steed, Lıberal 4 536 tefiklerıyle herhangi bir ulke •onelıne, hastahanedekl butun arasında tefrik gözetmemişler • meslektaşlsrım», bashem$lre BeJonh Creasey, Partıler dir. Türkiye, tran ve Pakistan, I dla Madakbaj ve diğer betn;irc Bırhğı 1.305 ebe. ve yardımcılara teşekkürlk* CENTO'nun zamanla kendi güÜst üste yenılgıler. «tngiliz rimlıi *unar, var olun deriz. \enlikleri pabasına patron üye•eçmeninin tşçi tktidardan draDr. thaan Ünlüer lerin Ortadoğndaki çıkarlarımatik bir uzaklasması» bıçımın nın bekçisi haline geldiğini ande yorumlanmaktadır lamıslardır. Cumhurlyet İM2 Demirel Pakistanda De Gaulle ingilterenin Ortak Pazar öyeliğini engellemeğe devam ediyor Brüksel (a.a. AP Radyolar) F i\ SATGON Vietkong, Budanın doğum günü munasebetıyle 48 saatlik bir «Ateşkes» teklrfınde bulunmtıştur. Tokyo'dan dinlenen bir Vietkong yayını, Güney Vıetnam hukümetınm, 23 Mayısta ya pılmasını istedığı 24 saatUk «Ateskes» teklıfıne cevap nıtelıgın de olduğu üerı surulmuş, fakat başkaca bir haber alınamamıştır. Guney Vıetnarmn teklıfı, AmeCezayir (a.a.) rika ve Saygon rejımmı desteklı yen dığer ulkelerce kabul edürnışenevre Konferansının kalti. Vıetkong'un mukabıl teklıfı kınma yolundakl ulkeler, 77 hakkında muttefıklerden henuz kışılık Grupu Koordınasyon Komıtesı Başkanı, Brezılya tem herhangi bir resml tepkı gelmesılcısı Antonıo Sılveıra, dun ak mıştır. Öte yandan Saygon'daki Amerışam Cezayırde bir basın konkan kaynakları, son uç gun içın feransı tertıplemıştır. Sılveıra, de Kuzey Vıetnamda onemlı he basın konferansı sırasında, Yedeflere karşı gırışılen hucumlar ni Delhı, Ikıncı Tıcaret Konferansından once, butun kalkınsırasında 10 avcı bombardıman ma yolundakı ulkeler ıçın oruçağuun düşurulduğunu açıklatak bir stratejl tesbıt etmekle mıştır. 10 uçağın da mürettebatı gorevlı, genışletılmış «Bandung kayıptır. tktisadi Konferansı» toplantısıBASKI nın gelecek 10 ekımde CezayırWASHINGTON Amenkan de yapılacağım bıldırmıştır. hukumetl, Russel'ın «Harb SuçButun kalkınma yolundakı ul lulan Mahkemesinin» Isveçın başi keler ılk defa yalnız olarak kakentl Stockholm'de toplanmasını tılacakları ıçın, konferansın kapgayrı resmî olarak protesto et samı çok genış olacaktır. Konferansa Komunıst Çın'ın katılması ıhtımalımn mevcut olup olmadığı yolundakı bir soruya Sılveıra, «Çin'in simdilik katılmak isteğinde bnlunmadıgı, 77 ler komitesi ıiyesı olmadıgı için tsrael'in toplantıya ka tılmasının da söz konusn olamıyacagı» cevabını vermıştır. İKTİSADİ BANDUNG 10 EKİMDE GEZAYm'DE TOPLANACAK Vietkong 48 saatlik mütareke istedi (Dış Haberler Servisi) meyi duşunmektedlr. Amerikan hükumetınm bu konuda Isveçe baskıda bulunduğu belırtılmektedlr. Savaşm hedefi insan öldürmek değil, barışlır» LONDRA, (aA) îngılız Sekızıncı Ordusunun eskı komutanı Mareşal Montgomery, «Savasın tarihi» adlı kıtabını yazar ken savasın hedefınin insan oldurmek olmadığına inandığvm soylemistır. llkel ınsanlardan gunumuze kadar geçen devırde savaşı mceleyen kıtabını ıkı bu çuk yılda yazan Montgomery, kıtap uzermdekı çalışmalarınm kendısını, Müâttan 500 yıl once yasamıs bır Çınlı Kılozofun goruşunun doğru olduğuna inandırdığını behrtmıştır Çınlı Fılozof. «Savasın hedefi insan öldürmek değil, daha emin ve devamlı barıs sağlamaktır» dcmı; C • LEFKOŞE Kıbrıs Rum Temsılcıler Meclisı Klerıdıs, 1967 sonlarında Hındistam resmen zıyaret etmesı ıçın yapılan dâvetı kabul etmıştır. % RİO DE JANEtRO Cnro hurbaşkanı Arthur Costa de Silva, Silvio Ribiero de Charvalho'yn Brezilya'mn Ankara Büyükelçiligine atamıştır. • UTRECHT Holânda Velıaht Prensesı Beatrıx, dun bır oğlan çocuk dunyaya getırmıştır. Bu, 28 yaşındakı Prensesın ılk çocuğudur ve Holânda Tahtına aday gosterılebüecek tek şahıstır Hollanda Sarayında, 1851 yılında Prens Guillaume Aleıdre'in doğumundan beri ilk defa olarak, tahta geçebilecek bır Prens dunyaya gelmiş olması, butiın ıılkede buyuk bir sevinç >aratmıştır. • MOSKOVA Sovyet Bilım Akademısi profesdrlerinden Nikola Kardeşev, kâinatta eğer dünya dıışndaki gezegenlerde medeniyet mevcutsa, bu gibi medeniyetlerden gelecek sinyalleri tesbit edecek bir âlet keşfetmistir. • GAYA Hındistan Basın Trostunun bıldırdığıne gore, Bıhar eyaletının Gaya bolgesınde açhktan 500 kısı olmuştur. • BAGDAT Kürt liderl Barzani, yeniden Cumhnrbaskanhğına getirilen Abdürrahman Arife bir tebrik telgraü göndermistir. ÖLÜM Uybadın, Berksan ve özveren torunu, Özbudun, Tumay, Karatekın ve Kuntel aılelerı yeğenı ve Yuksek Mımar Raşıt Uybadın ve Refıa Uybadın'm oglu BÜLENT UYBADIN Amerıka'da Chıcago şehrınde bır kaza netıcesı Hakkın rahmetıne kavuşmuştur. (Cumhurıyet 4673) Deniz sevi alçakta hava alanı AMSTERDAM, (83 ) Dün Kıralıçe Julıana tarafından resmen açılan Shıphol hava alanı dunyanm denız seviyesınden dort metre daha alçakta ınşa edılmış tek h» va alamdır. Alan, kurutma yoluyla denizden kazanılmış toprak uzenne ınşa edıl mıştır. Yolcular ısterlerse uçaktan ındıkten sonra alanın kenarındaki kanallarda ışlıyen kuçuk gemılerle yollanna devam edebıleceklerdır. Bu arada, atom devrmde daha başka turlu hareket etmeyı ısteyebılecekler ıçın de, alan baştan başa en modern teknıkten istıfade edılerek ınşa edılmıştır. Kapılar arasındaki yuruyen yollar sayesınde, yolcular, uçaktan ınınce yurumeden bu yollar uzerınde durarak ıstedıklerı yerlere gıdebıleceklerdır. tnen ve kalkan uçaklann Amster dam Lahey Rotterdam karayolu nun uzennden geçmesini onlemek ıçın bu yol bir tunelle alanın allından geçırılmıştır. Ayrıca Amster dam Lahey arasındaki demıryolu uzerınde, alanın altında bir de ıstasyon yapılmış, boylece yolcuların bu şehırlerden alana daha kolaylıkla gelmeleri sağlanmıştır Çok buyuk masraflara sebep olan alanın bu masraflan karşılayabümesı ıçın, alana mış ve park ücret len artırılmıstur. KAY1P Pasomu kaybettim. Hukumsuzdur. Stepan Gamikyan (Cumhunyet 4676) İşçi partisi geriliyor Dünyanın nüfusu bir kişi arttı size yazık değil mi ? Hâlâ el süpürgesî kullanmakta ısrar ediyorsanız kendinize cidden yazık ediyorsunuz. El süpürgesi aslında evinizi temizlemez... tozu bir taraftan kaldınp diğer tarafa yığar. Ve o tozlar, sizin ve aile efradınızın en değerli hazinesi olan sıhhatinizi daima tehdit altında tutar. Ortalık süpürürken iki büklüm durmaktan bitap düşmeniz de caba. Pek âlâ çaresi ne mi? diyorsunuz. Bunun en basit hal tarzı Arçelik'in size uzattığı yar* dım elinden faydalanmak ve bugünden tezi yok bir Arçelik elektrik süpürgesi almaktır. Arçelik elektrik süpürgesi kuş gibi hafif olduğundan sizi asla yormaz. Uzun hazırhğa lüzum yoktur, prize takdığınız anda temizliğe başlıyabilirsiniz. . Halılarınızdan emdiği tozu bir görseniz el süpürgesi ile tam bir temizlik yapmanıı\ mümkün olmadığını derhal kabul edersiniz. Arçelik süpürgesi ile birlikte verilen ilâve parçalar ise, koltuklardan kitaplara, karyolanın altından perdenin kornişine kadar evinizin her köşesini pınl pırıl, tertemiz yapacaktır. Üstelik bütün bu kolaylıklardan faydalanmak, ayda 80 lira gibi çok uygun ödeme şartlarıyla mümkündür. Şunu da unutmayınız ki Arçelik elektrik süpürgesi almakla gerçek Arçelik garantisine, daimî olarak yedek parça temin edebilme imkânına ve Arçelik'in memleket çapındaki Servis Teşkilâtının bütün kolayhklanna aynı zamanda sahip olacaksınız. CENTO, son fiç ay içinde iki I ağır darbe daha yemiştir: O Iran, Amerıkarun kabultt Imkânsız şartlar ileri sürmesi üzerine Sovyetler Birliginden ilk defa 110 milyon dolarlık si I lâh satm almıştır. 1 Q Pakistan, Amerikanın silâh yardımını kesmesıne maka I bil, SEATO gibi CENTO top I lantılarını da boykota karar ' venniştir. Demirel'in Eyfip Hanla yapmakta oldnğn gorusmelerın gündeminin iki ana maddesi I bbylece mevdana çıkıyor: RCD' I nin takviyesi ve CENTO'nnn ' geleceği... ı ^ ^ Kavhan SAGLAMER \ I I ı I Yumurtladıktan sonra fenalık gecirdi TENİ DELHI, (a,a.) Yeni Delhı ha\\anat bahçesı >enı bir dunja rekoru kırmıstır Ha>vanat bahçesındekı deve kuslarından bırı dumanın en bu\uk jumurtasını \umurtlamıştır Yumurta, 15 kılodan fazla gelmektedır Her zaman kuluçkaja yatma gorevını ustlenen erkek deve kuşu, >anı baba, bu bujuk yumurtanın ustune jatmayı reddedınce tabıat hankası. Yeni Delhı Tabıat Bılgısı Muzesıne kaldınlmıştır. Anne deve kusu ı^e vumurtladıktan sonra fenalık geçırmıştır AETİBANK SAMSUN ŞUBESi 2Mayıs salı Günü HiZMETE GiRİYOR TAM 65.000 LİRALIK «Surveyor3» üçiinsü çukuru kazdı P4SEDANA. (a a ) Aym yuzune ındırılen «Sur\evor3» un elektronık kazmalan dun ayda üçun cu bir kazı çalısmasına gırişmıştır. Bundan oncekı iki denemede ancak 381 santım uzunluğunda blr çu kur açıldığı halde bu seferki denemede açılan çukrun uzunluğu 60 santımdır Çukurun derinliği ise he nuz tesbıt edılememıştir Buna sebep guneşın herhangi bir golge yap mavacak kadar yuksekte bulunu|u dur. Peftn: 1200 TL. Taksitle: 1440 TL. AYDA 3 0 LİRA TEŞEKKÜR Vefatı ile bizleri sonsuz acı içinde bırakan değerlı buyuğıimuz OZEL ÇEKİLIŞ ETİBANK SAMSUN ŞUBESINİN AÇILIŞINA BÜTÜN SAM5UNLULAR CANDAN DAVETLİDİR (Bun 14729 A. 4197/4665) hergün dünden ilerde ^ ^ ARÇELİK Elektrik Süpürgesi hakkında tamamlayıcı bilgi ve broşür isteyenlerin lutfen yandaki kuponu doldurarak Fabrikamıza (Sütlüce,,Karaağaç Caddesi 24, îstanbul) göndermeleri rica^olunur. M. Kudret ARKUN'un Cenaze torenıne katılmak, te lefon. telgraf ve mektupla ve evımıze gelmek suretıyle bızı tesellı ve acunızı paylaşmak lut funda bulunan butun dost ve akrabalarımıza, hastalığı suresince alâkasını esırgemıven Dr. Mahmut Sezer ve Dr Mehmet Ozer'e mmnet ve şukranlanmızı arzederız. Ailesi Adınız ve Soyadımzı. Açık adregüütı • 1 llâncılık 110 4677 Xenı Ajans: 3171/4669
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog